Kommunfullmäktige 1998-12-21 

Plats och tid Folkets Hus, Norrtälje, kl 18.00-20.35

Beslutande Enligt förteckning

Övriga deltagande 
Björn Ahlsén, kultur- och fritidskontoret § 223-224
Gunilla Edvinsson, ekonomichef §§ 225-226

Utses att justera Britt-Marie Åhman (c) och Lennart Allard (s)

Justeringens 
plats och tid Servicekontoret 1998-12-29, kl 16.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 221-244
Tomas Sjöberg

Ordförande ........................................................................
Kurt Lodenius

Justerande ..................................................................................................................
Britt-Marie Åhman Lennart Allard
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 1998-12-21

Datum för Datum för
anslags uppsättande 1999-01-11 anslags nedtagande 1999-02-01

Förvaringsplats
för protokollet Servicekontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

Kf § 221 Dnr Ks 97/1155 253

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelse härom översänts till envar fullmäktig och ersättare inom lagstadgad tid samt annonserats i de av kommunfullmäktige beslutade tidningarna.
Kommunfullmäktiges beslut:

att utse Britt-Marie Åhman (c) och Lennart Allard (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på servicekontoret tisdag den 29 december 1998, kl 16.00.
__________

Kf § 222

Extra ärende

Ledningskontoret har i en framställan till fullmäktige begärt att kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag till tekniska kontoret.

Ärendet är inte berett i kommunstyrelsen. Ärendet rör tilläggsanslag om 1.750 tkr för tekniska kontorets kostnader vid genomförande av överlåtelsen av fastigheten Hallsta 2:218. Se bilagd skrivelse från ekonomichefen.

Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer proposition på bifall till eller avslag på framställan om ärendet kan tas upp till behandling vid dagens sammanträde och finner att kommunfullmäktige enhälligt beslutar bifalla framställan.
Kommunfullmäktige har således beslutat:

att ärendet ”tilläggsanslag om 1.750 tkr för tekniska kontorets kostnader vid genomförande av överlåtelsen av fastigheten Hallsta 2:218” får behandlas vid dagens sammanträde, och

att ärendet behandlas efter ärendet Investeringsbudget 1999.

_______ 

Kf § 223

Utdelning av 1998 års barn- och ungdomsstipendium

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Lennart Allard (s) delar ut 1998 års barn- och ungdomspris till BK Rigel i Hallstavik.

_______

Kf § 224

Information från kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Lennart Allard (s) presenterade nämndens och förvaltningens arbete och gav några personliga reflexioner.

Avdelningschef Björn Ahlsén gav i gudasagans och läsmarans form en exposé över kulturåret 1998 i Norrtälje kommun tillsammans med slagverkaren Olle Bohm. Sagan är författad av Pia Cederholm.

Härefter ges ledamöter och ersättare tillfälle att ställa frågor.

________

Kf § 225 Dnr Ks 98-842 042

Förslag till nya investeringsbudgetrutiner

Tekniska nämnden har 1998-08-27, § 93 föreslagit kommunstyrelsen att anta ny rutin för hantering av kommunens investeringar i fasta anläggningar. Förslaget har av kommunstyrelsens arbetsutskott remitterats till förvaltningar och kontor för synpunkter.

Ledningskontoret har i skrivelse 1998-11-26 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ny rutin för investeringar i enlighet med tekniska nämndens förslag inkl förslag till förändringar från ledningskontoret införs från 1999-01-01, att uppdra åt ledningskontoret att i samband med planeringsdirektiven för budget 2000 utforma anvisningar för en 5-årig investeringsplan, att uppdra åt kommunstyrelsen att noga följa upp genomförandet speciellt vad gäller uppföljning och beslutsnivåer, att uppdra åt ledningskontoret att återkomma med förslag till rutiner för övriga investeringar.


Au 3/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-12-03, § 288 och beslutat för egen del att uppdra till ledningskontoret att till kommunstyrelsens sammanträde 10 december 1998 skriva ihop tekniska nämndens förslag med ledningskontorets förslag till förändringar 12 i ett dokument.


Ks 10/12 Föreligger reviderad skrivelse 1998-12-09 från ledningskontoret.


Kf 21/12 Föreligger skrivelse 1998-12-16 från ledningskontoret. Ekonomichef Gunilla Edvinsson föredrar ärendet.

Yrkanden:

Christer Candal (m) 
bifall till kommunstyrelsens förslag utom följande ändring: 2:a stycket sid 4 (börjar med ”utrednings- och programkostnader…”) i ledningskontorets skriv-else 1998-12-09 utgår samt bifall till ledningskontorets skrivelse 1998-12-16.Kf § 225 forts

Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och Christer Candals (m) yrkande och finner kommunfullmäktige besluta bifalla Christer Candals yrkande.
Kommunfullmäktiges beslut:

att fr.o.m den 1 januari 1999 införa ny rutin för investeringar enligt ledningskontorets skrivelse 1998-12-09, utom vad som avser 2:a stycket sid 4 som utgår,

att uppdra åt kommunstyrelsen att i samband med planeringsdirektiven för budget 2000 utforma anvisningar för en 5-årig investeringsplan, 

att uppdra åt kommunstyrelsen att noga följa upp genomförandet speciellt vad gäller uppföljning och beslutsnivåer, 

att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag till rutiner för övriga investeringar,

att 8 §, sista punkten i kommunstyrelsens reglemente och 8 §, första stycket, sista punkten, i tekniska nämndens reglemente ska ha följande lydelse:

” besluta om investeringar inom ramen för riktlinjerna i fullmäktiges beslut 1998-12-21 ang investeringsbudgetrutiner.”, och

att beslutet skall gälla fr.o.m den 1 januari 1999.

_______


Kf § 226 Dnr Ks 98/842 042

Investeringsram och investeringsbudget för 1999

Kommunfullmäktige har 30 november 1998 beslutat om en investeringsram för 1999 omfattande 184.487 tkr. Investeringsplan som omfattar 5 år kommer att tas fram först till budget 2000. Förslag till investeringsbudget för 1999 har framlagts av ledningskontoret i skrivelse 1998-12-09.

Au 10/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-12-10, § 303.

Ks 10/12 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-12-10, § 277.


Kf 21/12 Ekonomichef Gunilla Edvinsson redovisar ärendet.

Christer Candal (m) och Louise Branting (c) yttrar sig.

Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag godkänna redovisning av innehåll i investeringsramen 184.487 tkr för 1999,

att bevilja anslag för inventarier enl. bil 1:2 till respektive styrelse/nämnd, totalt 29.815 tkr enligt följande specifikation;

Kommunstyrelsen 13.100 tkr
- Miljö- och hälsoskyddsnämnd 175 tkr
Byggnadsnämnd 350 tkr
Kultur- och fritidsnämnd 260 tkr

Kf § 226 forts

- Socialnämnd 55 tkr
Omsorgsnämnd 500 tkr
Barn- och skolnämnd 5. 000 tkr
Utbildningsnämnd 5.000 tkr
Teknisk nämnd 5.375 tkr

att bevilja tekniska nämndens anslag om 30.000 tkr för tekniska investeringar understigande 5 mkr per projekt,

att bevilja kommunstyrelsen anslag om 30.000 tkr för anläggningsinvesteringar understigande 5 mkr per projekt,

att bevilja tekniska nämnden anslag om totalt 44.275 tkr för pågående projekt som berör andra nämnder enligt följande specifikation;

Rodengymnasiet etapp 2, bygg 21.775 tkr
- Rodengymnasiet etapp 2, inredning 6.150 tkr
Vigelsjöskolan, gymnastik 50 tkr
Älmsta skola 10.500 tkr
Rimbo skola (Långsjöskolan) 100 tkr
- Grind servicehus, ombyggnad till lägenheter 100 tkr
Kv Norden, nybyggnad omsorgslokaler 3.900 tkr
Hallsta 2:200, nytt LAK-kontor 700 tkr
Lindholmens ARV, kvävereducering 1.000 tkr

att bevilja tekniska nämnden anslag för beslutande, ej påbörjade investeringar 480 tkr (anslag avseende andra nämnder) enligt följande specifikation;

Centralskolan Hallstavik, programarbete 380 tkr
Kristinagården, ombyggnad till lägenheter 100 tkr

att bevilja anslag för om- och tillbyggnad av Bålbro skola med 24.300 tkr för 1999 och att den totala projektbudgeten fastställs till 26.300 tkr,

att starttillstånd för om- och tillbyggnad av Bålbro skola erfordras före genomförande samt

att bemyndiga kommunstyrelsen genom dess arbetsutskott besluta om starttillstånd.
Kf § 227 Dnr Ks 97/1155 253

Tilläggsanslag för tekniska kontorets kostnader vid genomförande av överlåtelsen av fastigheten Hallsta 2:218

Kommunstyrelsen godkände 1998-02-17, under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande, försäljning av del av fastigheten Hallsta 2:218 för 5 000 tkr. Samtidigt beviljades, också under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande ett tilläggsanslag om 1 750 tkr för kontorets kostnader vid genomförandet av överlåtelsen av fastigheten.

Kommunfullmäktige har därefter godkänt försäljningen av fastigheten Hallsta 2:218, medan ställning inte tagits till tilläggsanslagsyrkandet. Av formella skäl måste ställning tas till yrkandet före bokslutet för 1998 avslutas.

Ekonomichefen föreslår i skrivelse 1998-12-08 kommunfullmäktige bevilja tilläggsanslag om 1 750 tkr för tekniska kontorets kostnader vid genomförande av överlåtelsen av fastigheten Hallsta 2:218 samt att finansiering sker med intäkter från försäljningen.

Kanslichef Rolf Schwerin redovisar ärendet för kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.

Yrkanden:

Christer Candal (m)
bifall till ledningskontorets förslag 1998-12-08.

Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer proposition på bifall till eller avslag på yrkandet.


Kommunfullmäktiges beslut:

att bevilja tilläggsanslag om 1 750 tkr för tekniska kontorets kostnader vid genomförande av överlåtelsen av fastigheten Hallsta 2:218 samt

att finansiering sker med intäkter från försäljningen.

___________

Kf § 228 Dnr 98-1125 450

Antagande av renhållningstaxa 1999 och tills vidare

Tekniska nämnden beslutade 1998-01-28, § 11 att tillsätta en parlamentarisk kommitté med tre ledamöter för att göra en översyn av bland annat reglerna i renhållningstaxan.

Tekniska nämnden beslutade 1998-10-22, § 126 att föreslå kommunfullmäktige besluta att avgifter för omhändertagande av externt slam vid Norrtälje, Hallstavik och Rimbo reningsverk höjs med 20 %.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1998-11-26, § 138 beslutat föreslå tekniska nämnden besluta att anta ändringar i tömningsintervallerna för slamhämtning enligt tekniska kontorets skrivelse 1998-11-12, att föreslå kommunfullmäktige anta tekniska kontorets förslag till renhållningstaxa, daterat 1998-11-12, att gälla fr o m 1 januari 1999 och tillsvidare.


Au 3/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-12-03, § 289.


Ks 10/12 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-12-10, § 278.


Kf 21/12 Yrkanden:

Bodil Henriksson (s)
- bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Christer Candal (m) med instämmande av Robert Johansson (mp), Kjell Jansson (m) och Torgny Åberg (c)
bifall till kommunstyrelsens förslag

Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och Bodil Henrikssons yrkande och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.


Kf § 228 fortsKommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag anta ändringar i tömningsintervallerna för slamhämtning enligt tekniska nämndens beslut § 138/98 och tekniska kontorets skrivelse 1998-11-12,

att enligt kommunstyrelsens förslag anta tekniska nämndens förslag till renhållningstaxa, 1998-11-26 § 138, att gälla fr.o.m 1 januari 1999 och tills vidare,

att uppdra till tekniska nämnden utreda och lägga förslag till reviderad renhållningstaxa i enlighet med Tommy Lundqvist (c) m fl yrkande i tekniska nämndens beslut § 138/98.
.

Reservation:
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Bodil Henrikssons yrkande.

___________


Kf § 229 Dnr Ks 98/1213 003

Förslag till ändring av reglemente för tekniska nämnden

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 1998-12-02 att tekniska nämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget till ändrat reglemente för tekniska nämnden.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1998-12-03 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa tekniska nämndens förslag till ändrad lydelse av reglemente för tekniska nämnden att gälla fr o m den 1 januari 1999, att fr o m den 1 januari 1999 upphäva reglemente för trafiksäkerhetsnämnden.


Au 3/12 Arbetsutskottets har behandlat ärendet 1998-12-03, § 291.


Ks 10/12 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-12-10, § 279.


Kf 21/12 Kurt Lodenius (c), Kajsa Hansson (c) och Berit Jansson (c) anmäler att de ej deltar i beslutet.

Yrkanden:

Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag

Inger Lundh-Jansson (mp), Kjell Jansson (m) och Louise Branting (c) yttrar sig.

Propositionsordning:

Kommunfullmäktiges ordförande ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.
Kf § 229 forts
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag bifalla tekniska nämndens beslut 1998-12-17, § 166, till ändrad lydelse av reglemente för tekniska nämnden att gälla fr o m den 1 januari 1999, 

att fr o m den 1 januari 1999 upphäva reglemente för trafiksäkerhetsnämnden.

________


Kf § 230 Dnr Ks 98/1207 003

Förslag till ändring av reglemente för omsorgsnämnden

Omsorgschefen har i skrivelse 1998-12-01 föreslagit omsorgsnämnden besluta bl a att rekommendera kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa nytt reglemente för omsorgsnämnden fr o m 1999-01-01 i enlighet med föreliggande förslag.

Ledningskontoret har i skrivelse 1998-12-01 föreslagit kommunfullmäktige besluta att fastställa omsorgsnämndens förslag till ändrad lydelse av reglemente för omsorgsnämnden att gälla fr o m den 1 januari 1999.


Au 3/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-12-03, § 292.


Ks 10/12 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-12-10, § 280.


Kf 21/12 Yrkanden:

Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag och följande tillägg: ny paragraf 27 som får följande lydelse: Vid omsorgsutskottets sammanträden får omsorgs-nämndens ordförande och vice ordförande vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna, dock ej med rätt att delta i beslut.

Kurt Lodenius (c) med instämmande av Kajsa Hansson (c)
att Christer Candals yrkande remitteras till omsorgsnämnden för yttrande

Propositionsordning

Med kommunfullmäktiges godkännande ställer ordföranden först proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner kommunfull-mäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på Kurt Lodenius yrkande och finner kommunfullmäktige besluta bifalla yrkandet.


Kf § 230 fortsKommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag bifalla omsorgsnämndens förslag till ändrad lydelse av reglemente för omsorgsnämnden att gälla fr.o.m den 1 januari 1999, samt

att remittera förslag om ny paragraf med följande lydelse: ”Vid omsorgs-utskottets sammanträden får omsorgsnämndens ordförande och vice ordförande vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna, dock ej med rätt att delta i beslut”, till omsorgsnämnden för yttrande.

_________


Kf § 231 Dnr Ks 98/1214 107

Förslag till ändring av bolagsordning för Norrtälje Energi AB, Norrtälje energi Försäljnings AB, Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB, Roslagsbostäder AB och Samhällsteknik AB

Den nya majoriteten har enats om att styrelserna i de kommunägda bolagen skall ha ändrat antal ledamöter och suppleanter för nästa mandatperiod. Förslaget är att styrelserna skall bestå av fem ledamöter och två suppleanter. Detta kräver att punkt 6 i gällande bolagsordningar ändras. Ändringen föreslås ske så att antalet ledamöter bestäms till lägst fem och högst nio samt antalet suppleanter till lägst två och högst fyra. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 1999.

Kommunstyrelsens ordförande föreslår i skrivelse 1998-12-01 kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till ändrade bolagsordningar att gälla 
fr o m den 1 januari 1999.

Au 3/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-12-03, § 298.

Ks 10/12 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-12-10, § 281.


Kf 21/12 Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.


Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag godkänna förslag till ändrade bolagsordningar för Norrtälje Energi AB, Norrtälje Energi Försäljnings AB, Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB, Roslagsbostäder AB och Samhällsteknik AB att gälla fr o m den 1 januari 1999.

__________

Kf § 232 Dnr Ks 98/936 123

Förslag till avtal om tillfällig omstruktureringsersättning för överförande av huvudmannaskapet för landstingets vårdgymnasier m m

Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) rekommenderar i skrivelse 1998-09-30 kommunerna i länet att träffa avtal om tillfälligt omstrukturerings-ersättning för övertagande av huvudmannaskapet för landstingets vårdgymnasier 
m m.

Landstinget har förbundit sig ersätta berörda kommuner med totalt 23 milj. Kronor för att stödja huvudmannaskapsskiftet. KSL bedömer att det under en övergångsperiod om två och ett halvt år behövs ytterligare medel för denna åtgärd och för att överföra 24 administratörer till kommunerna. Till berörda kommuners stöd föreslås gemensam finansiering av en tillfällig omstruktureringsfond.

Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 1998-11-19, § 72.

Ledningskontoret har i skrivelse 1998-12-08 föreslagit kommunfullmäktige besluta att träffa avtal om tillfällig omstruktureringsersättning för övertagande av huvudmannaskapet för landstingets vårdgymnasier m m i enlighet med KSL:s förslag, att kostnaden för 1999, 358.000 kr, skall finansieras med ökade skatteintäkter samt att uppdra åt kommunstyrelsen teckna detta avtal med länets kommuner.


Ks 10/12 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1998-12-10, § 289.


Kf 21/12 Yrkanden:

Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag


Kf § 232 forts


Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag träffa avtal om tillfällig omstrukturerings-ersättning för övertagande av huvudmannaskapet för landstingets vårdgymnasier m m i enlighet med KSL:s förslag, 

att kostnaden för 1999, 358.000 kr, skall finansieras med ökade skatteintäkter samt 

att uppdra åt kommunstyrelsen teckna detta avtal med länets kommuner.

________

Kf § 233

Kommunfullmäktiges sammanträden 1999

Föreligger förslag till kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 1999.


Elisabeth Björk (s) och Christer Candal (m) yttrar sig.

Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer proposition på bifall till eller avslag på framlagt förslag och finner kommunfullmäktige besluta bifalla förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut:

att anta upprättat förslag till sammanträdesdagar för 1999.

_______

Kf § 234

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden under år 1999

Föreligger kommunfullmäktiges presidiums förslag.

Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer proposition på bifall till eller avslag på presidiets förslag och finner kommunfullmäktige besluta bifalla förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut:

att tillkännage kommunfullmäktiges sammanträden under 1999 genom att införa annonser i Norrtelje Tidning och Upsala Nya Tidning med uppgift om de ärenden som skall behandlas.

___________


Kf § 235 Dnr 98-1196 102

Bo Forsberg; avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

Bo Forsberg (kd) avsäger sig skrivelse 1998-12-08 sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.Kommunfullmäktiges beslut:

att bevilja Bo Forsberg (kd) begärt entledigande.

________Kf § 236 Dnr Ks 98/1081 102

Nominering av ledamöter och suppleanter i styrelsen för Östhandelsforum AB 1999-2002 samt revisor och revisorssuppleant från ordinare bolagsstämma 1999 till och med ordinarie bolagsstämma 2003Kommunfullmäktige beslutar

att enligt valberedningens förslag till ledamöter och suppleanter i styrelsen för Östhandelsforum AB och revisor och revisorssuppleant nominera personer enligt bilaga.
_________
Kf § 237 Dnr 98-1060 280

Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Catarina Wahlgren (v) ang program och mål för det kommunala bostadsbolaget

Catarina Wahlgren (v) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 1998-11-30, § 201, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande ang program och mål för det kommunala bostadsbolaget.

”Interpellation etc……” Bilaga § 237.

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc…..” Bilaga § 237.

Catarina Wahlgren (v) yttrar sig.Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen härmed anses vara besvarad.

___________
Kf § 238 Dnr 98-1059 299

Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Catarina Wahlgren (v) ang kvarteren Balder och Frej

Catarina Wahlgren (v) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 1998-11-30, § 200, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande ang kvarteren Balder och Frej.

”Interpellation etc…..” Bilaga § 238.

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc….” bilaga § 238.

Catarina Wahlgren (v) yttrar sig.Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen härmed anses vara besvarad.

_________
Kf § 239 Dnr 98-1202 731

Interpellation till omsorgsnämndens ordförande Ragnar Bergsten ang 
ledsagarservice för synskadade

Ulla Engdahl (c) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande in-
terpellation till omsorgsnämndens ordförande ang ledsagarservice för synska-
dade.

”Interpellation etc….” Bilaga § 239.Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde i 
samråd med nya ordföranden för omsorgsnämnden.

_________


Kf § 240 Dnr 98-1208 173

Besvarande av enkel fråga till tekniska nämndens ordförande från Britt-
Marie Åhman (c) om brandlarmsrutiner

Britt-Marie Åhman (c) ställde med kommunfullmäktiges godkännande följan-
de enkla fråga till tekniska nämndens ordförande om brandlarmsrutiner.

”Enkel fråga etc….” Bilaga § 240.

Tekniska nämndens ordförande Bodil Henriksson (s) hänvisar till skriftligt 
svar.

”Svar etc…….” bilaga § 240.

Britt-Marie Åhman (c) yttrar sig.Kommunfullmäktiges beslut:

att den enkla frågan härmed anses vara besvarad.

________

Kf § 241 Dnr Ks 98/1245 710

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande från Catarina Wahlgren (v) 
ang motion om FN:s barnkonvention i det kommunala arbetet

Catarina Wahlgren (v) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande 
enkla fråga till kommunstyrelsens ordförande:

”I oktober 1997 lade vänsterpartiet en motion om inarbetande av FN:s barnkon-
vention i det kommunala arbetet.

Vi ville att man skulle införa detta synsätt i kommunen senast fr o m 1999. Nu 
är det c:a 1 vecka kvar till 1999 och motionen är fortfarande inte besvarad. Vet 
du var denna motion är idag och vad som gjorts i frågan?”

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candals (m) svar:

”I dagsläget finns en hel del motioner som inte är färdigberedda. Jag vet inte av 
vilken anledning det är så. Vi kommer att ta tag i detta och lägga fram motio-
nerna för beslut i kommunfullmäktige. Aktuell motion kommer dock inte att 
träda ikraft vid årsskiftet.”Kommunfullmäktiges beslut:

att den enkla frågan härmed skall anses vara besvarad.

_________
Kf § 242 Dnr Ks 98/1246 101

Enkel fråga från Bo Björkman (s) till kommunfullmäktiges ordförande ang
möj lighet att interpellera kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt 
Ericsson

Bo Björkman (s) ställer följande enkla fråga till kommunfullmäktiges ordföran-
de:

”Kommunallagen medger bara att interpellera ordföranden i kommunstyrelsen 
och nämnder. Kommunfullmäktige bör ändra i sin arbetsordning så att det även 
blir möjligt att interpellera och ställa enkla frågor till 1:e vice ordföranden i 
kommunstyrelsen Bengt Ericsson (c)”.

Kanslichef Rolf Schwerin yttrar sig.

Kommunfullmäktiges ordförande Kurt Lodenius svar:

”Det är tyvärr inte möjligt att interpellera kommunfullmäktiges ordförande hel-
ler. Men vi skall föra frågan vidare för beredning.”Kommunfullmäktiges beslut:

att den enkla frågan härmed skall anses vara besvarad.


_________
Kf § 243

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Dnr 98-1081 102

Länsstyrelsens protokoll ang utseende av ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige efter Lillemor Öst (fp) för tiden till och med den 31 oktober 2002.

__________
Kf § 244

Julhälsning

Kommunfullmäktiges ordförande Kurt Lodenius önskar samtliga ledamöter, ersättare och tjänstemän en God jul och Gott Nytt År.

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Inger Jansson önskar ordföranden en God jul och Gott Nytt År.

__________