Kommunfullmäktige 1999-01-25 

Plats och tid Roslagens Sparbank, Norrtälje, kl 18.00-21.25 

Beslutande Enligt förteckning


Övriga deltagande
Lars Nord, föreståndare Demokratiinstitutet § 3
Iréne Waldén, friskvården § 4
Rose-Marie Svensson, hälsoplanerare Nordöstra sjukvårdsområdet, § 4
Rolf Schwerin, kanslichef
Fredrik Cederblom, sekreterare


Utses att justera Allan Edehamn (s) och IngaBrita Mörch (m) 

Justeringens 
plats och tid Servicekontoret 1999-02-02, kl 14.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 1-17
Fredrik Cederblom

Ordförande ........................................................................
Kurt Lodenius

Justerande ..................................................................................................................
Allan Edehamn IngaBrita Mörch


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 1999-01-25

Datum för Datum för
anslags uppsättande 1999-02-04 anslags nedtagande 1999-02-25 

Förvaringsplats
för protokollet Servicekontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


Kf § 1

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelse härom översänts till envar fullmäktig och ersättare inom lagstadgad tid samt annonserats i de av kommunfullmäktige beslutade tidningarna.
Kommunfullmäktiges beslut:

att utse Allan Edehamn (s) och IngaBrita Mörch (m) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på servicekontoret tisdag den 2 februari 1999, kl 14.00.
___________


Kf § 2

Allmänhetens frågestund

Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund. Cirka 20 åhörare närvarande.

Frågor ställdes om bl.a. taltidningen, medicinskt färdigbehandlade patienter på Norrtälje sjukhus, närradiosändning från kommunfullmäktige, VA-taxan och ungdomsproblem under helger.

_________ 

Kf § 3 Dnr Ks 98/686 106

Demokratiinstitutets redovisning

Lars Nord, föreståndare Demokratiinstitutet redovisar institutets studie "Den lokala opinionen - möten mellan medborgare, makthavare och massmedier i Norrtälje.

Härefter ges kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.

__________ 

Kf § 4 Dnr Ks 99/13 773

Redovisning av pågående och planerade folkhälsoinsatser 98/99 

Kommunalrådet Bengt Ericsson (c), Iréne Waldén, friskvården och Rose-Marie Svensson, hälsoplanerare Nordöstra Sjukvårdsområdet redovisar pågående och planerade folkhälsoinsatser 98/99 inom Norrtälje kommun.

Härefter ges kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.

________

Kf § 5 Dnr Ks 98/1045 003

Förslag om tillägg till 28 § i kommunstyrelsens reglemente

Kommunfullmäktige beslöt den 2 november 1998, § 180, bl a att fastställa följande ändrade lydelse för 28 § i kommunstyrelsens reglemente.

"Förhandlingsdelegation
28 §

Inom kommunstyrelsen skall finnas en förhandlingsdelegation för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

Förhandlingsdelegationen består av tre ledamöter.

Kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande är ledamöter i delegationen. Kommunstyrelsens ordförande är delegationens ordförande."

Underhand har fråga uppkommit om att utse ersättare i delegationen och antalet närvarande för att handlägga ett ärende. Med anledning härav framlägger ledningskontoret i skrivelse 1998-12-03 förslag till följande ändring.

"Förhandlingsdelegationen består av tre ledamöter och tre ersättare. Kommunstyrelsen utser ersättarna bland styrelsens ledamöter och ersättare. Förhandlingsdelegationen får handlägga ärenden bara när tre ledamöter är närvarande."


Au 16/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-12-16, § 305.


Ks 12/1 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-01-12, § 2.


Kommunfullmäktiges beslut:


att i enlighet med kommunstyrelsens förslag 28 § i kommunstyrelsens reglemente, andra stycket skall erhålla följande ändringar och tillägg:

"Förhandlingsdelegationen består av tre ledamöter och tre ersättare. Kommunstyrelsen utser ersättarna bland styrelsens ledamöter och ersättare. Förhandlingsdelegationen får handlägga ärenden bara när tre ledamöter eller tjänstgörande ersättare är närvarande."

__________


Kf § 6 Dnr Ks 99-10 102

Per-Åke Axelsson (c); avsägelse av uppdrag som ledamot i kommun-fullmäktige

Per-Åke Axelsson (c) avsäger sig i skrivelse 1999-01-07 uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut:

att bevilja Per-Åke Axelsson begärt entledigande.

________


Kf § 7 Dnr Ks 99-14 102

Jörgen Lindén (kd); avsägelse av uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och trafikgruppen

Jörgen Lindén (kd) avsäger sig i skrivelse 1999-01-07 uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och trafik-gruppen.
Kommunfullmäktiges beslut:

att bevilja Jörgen Lindén begärt entledigande.

_______


Kf § 8 Dnr Ks 99-15 102

Kjell Pihlgren (m); avsägelse av uppdrag som ledamot och ordförande i socialnämnden, ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i Roden-gymnasiets byggkommitté

Kjell Pihlgren (m) avsäger sig i skrivelse 1999-01-11 sina uppdrag som ledamot och ordförande i socialnämnden, ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i Rodengymnasiets byggkommitté.
Kommunfullmäktiges beslut:

att bevilja Kjell Pihlgren begärt entledigande.

_______
Kf § 9 Dnr Ks 99-28 102

Jeannette Blomqvist (s); avsägelse av uppdrag som ersättare i utbildnings-nämnden

Jeannette Blomqvist (s) avsäger sig i skrivelse 990119 uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut:

att bevilja Jeannette Blomqvist begärt entledigande.

_______


Kf § 10 Dnr Ks 99-57 102

Val av ny ordförande i socialnämnden

Kjell Pihlgren (m) har vid dagens sammanträde beviljats entledigande från uppdrag som ordförande i socialnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag till ny ordförande i socialnämnden välja

Birgitta Lagerlund (m)
Stärbsnäs gård 6042
760 42 Björkö
0176-940 91

________Kf § 11 Dnr Ks 99-57 102

Val av ordförande i valnämnden

Uppdraget som ordförande i valnämnden har hittills varit vakant under mandatperioden.
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag till ordförande i valnämnden välja

Hans Alfredsson (c)
Granvägen 3
762 41 Rimbo
0175-707 86

________


Kf § 12 Dnr Ks 99-57 102

Val av ersättare för överförmyndaren

Uppdraget som ersättare för överförmyndaren har hittills varit vakant under mandatperioden.

Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag till ersättare för överförmyndaren välja

Lars-Ove Nordin op
Grindvägen 24 B
761 62 Norrtälje
0176-156 75

________


Kf § 13 Dnr 98-1202 731

Besvarande av interpellation från Ulla Engdahl (c) till omsorgsnämndens ordförande Ragnar Bergsten (s) ang ledsagarservice för synskadade

Ulla Engdahl (c) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 1998-12-21, § 239 följande interpellation till omsorgsnämndens ordförande Ragnar Bergsten (s) angående ledsagarservice för synskadade.

"Interpellation etc………" Bilaga § 13.


Omsorgsnämndens ordförande för föregående mandatperiod Ragnar Bergsten (s) hänvisar till skriftligt svar.

Omsorgsnämndens ordförande för innevarande mandatperiod Kajsa Hansson (c) hänvisar till Ragnar Bergstens skriftliga svar.

"Svar etc………" Bilaga § 13.

Dessutom yttrar sig Ulla Engdahl (c).
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen härmed anses besvarad.

_________
Kf § 14 Dnr Ks 99-41 733

Motion från Ragnar Bergsten (s) ang dagverksamhet för äldre som lider av demens

Ragnar Bergsten (s) inlämnar följande motion angående dagverksamhet för äldre som lider av demens.

"Motion etc………" Bilaga § 14.
Kommunfullmäktiges beslut:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

_________


Kf § 15 Dnr Ks 99-42 739

Motion från Ragnar Bergsten (s) ang korttidsboende på Roslagens sjukhus

Ragnar Bergsten (s) inlämnar följande motion angående korttidsboende på Roslagens sjukhus.

"Motion etc…….." Bilaga § 15.
Kommunfullmäktiges beslut:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

________


Kf § 16 Dnr Ks 99/43 612

Interpellation till utbildningsnämndens ordförande angående elevdemokratin på Rodengymnasiet

Elisabeth Björk (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till utbildningsnämndens ordförande angående elevdemokratin på Rodengymnasiet.

"Interpellation etc…….." Bilaga § 16.


Utbildningsnämndens ordförande Kurt Pettersson (c) hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc………" Bilaga § 16.
Kommunfullmäktiges beslut:

att besvarandet av interpellationen bordlägges till nästa kommunfullmäktige-sammanträde eftersom interpellanten inte är närvarande vid dagens sammanträde.

________


Kf § 17 Dnr Ks 99-58 003

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Bertil Karlsson (v) m.fl. angående närvarorätt för ersättare i arbetsutskott

Bertil Karlsson (v) m.fl. ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående närvarorätt för ersättare i arbetsutskott

"Interpellation etc…….." Bilaga § 17.
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

______