Kommunfullmäktige 1999-02-22 

Plats och tid Roslagens Sparbank, kl 18.00-20.50

Beslutande Enligt förteckningÖvriga deltagande 
Göran Andersson, utbildningschef § 19
Mats Törnquist, chef för ledningskontoret § 20
Gunilla Edvinsson, ekonomichef § 20
Marie Norling, informationschef § 20
Rolf Schwerin, kanslichef
Fredrik Cederblom, sekreterare
Utses att justera Inger Jansson (s) och Hans Andersson (fp)

Justeringens 
plats och tid Servicekontoret 1999-02-26, kl 14.15

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 18-56
Fredrik Cederblom

Ordförande ........................................................................
Kurt Lodenius

Justerande ..................................................................................................................
Inger Jansson Hans Andersson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 1999-02-22

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats
för protokollet 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

Kf § 18

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelse härom översänts till envar fullmäktig och ersättare inom lagstadgad tid samt annonserats i de av kommunfullmäktige beslutade tidningarna.
Kommunfullmäktiges beslut:

att utse Inger Jansson (s) och Hans Andersson (fp) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på servicekontoret fredag den 26 februari 1999, kl 14.15
________

Kf § 19

Information från utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens ordförande Kurt Pettersson (c) och utbildningschef Göran Andersson informerar om Skola 2000 och högre utbildning.

Härefter ges kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.

_______


Kf § 20

Information från kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal, chefen för ledningskontoret Mats Törnqvist och ekonomichef Gunilla Edvinsson informerar om beslut angående "Planering och uppföljning under 1999 på väg mot år 2000-2002".

Chefen för ledningskontoret Mats Törnquist och informationschef Marie Norling informerar om "Skiftet till år 2000" redovisning av slutrapport.


Härefter ges kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.

_______
Kf § 21 Dnr 98-1179 253

Namnförslag för "Nya förvaltningshuset" i kv Slakteriet 1

Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde 1998-06-09, § 149 föreslagit att det nya förvaltningshuset i kv Slakteriet skall heta Norrtälje Kommunhus.

Kommunfullmäktige beslutade 1998-06-22, § 100 att vilandeförklara ärendet i avvaktan på att en namntävling för det nya förvaltningshuset skulle genomföras. En namntävling utlystes under hösten och ett hundratal bidrag kom in. 

Efter en granskning av bidragen samt hörande av Namngruppen föreslår kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande i skrivelse 1998-12-29 på anförda skäl kommunfullmäktige besluta att godkänna "Kommunhuset Ankaret" som namn på nya förvaltningshuset, kv Slakteriet 1.


Au 21/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-01-21, § 8.


Ks 4/2 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-02-04, § 21.


Kf 22/2 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Kerstin Bergström (s)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag godkänna "Kommunhuset Ankaret" som namn på nya förvaltningshuset, kv Slakteriet 1.

_________

Kf § 22 Dnr Ks 99-107 091

Motionsberedning enligt kommunallagen 5 kap 33 §

Kommunallagen stadgar att motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut med anledning av motionen vid sammanträde som hålles inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen ej kan avslutas inom sådan tid skall detta och vad som har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige vid sammanträde inom angiven tidpunkt.

Fullmäktige får vid behandling av sådan anmälan avskriva motionen från vidare handläggning.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträde redovisa de motioner vilkas beredning då ännu ej slutförts.

Föreligger motionsredovisning, daterad 1999-01-29.

Au 4/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-02-02, § 20.


Ks 4/2 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-02-04, § 23.
Kf 22/2 Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag lägga motionsredovisningen med godkännande till handlingarna.

__________Kf § 23 Dnr Ks 99-69 102

Peter Tidbeck (m); avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfull-mäktige och ledamot i Samtek

Peter Tidbeck (m) begär i skrivelse 1999-01-27 entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i Samtek.
Kommunfullmäktiges beslut:

att bevilja Peter Tidbeck (m) begärt entledigande.

__________

Kf § 24 Dnr Ks 99-61 102

Bengt Svensson (s); avsägelse av uppdrag som revisor i Länna Bygdegårdsförening

Bengt Svensson (s) begär i skrivelse 1999-01-25 entledigande från uppdrag som revisor i Länna Bygdegårdsförening.
Kommunfullmäktiges beslut:

att bevilja Bengt Svensson (s) begärt entledigande.

________

Kf § 25 Dnr Ks 99-106 102

Ingvar Holmqvist (fp); avsägelse av uppdrag som ledamot i valnämnden

Ingvar Holmqvist (fp) begär i skrivelse 990201 entledigande från uppdrag som ledamot i valnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut:

att bevilja Ingvar Holmqvist (fp) begärt entledigande.

________

Kf § 26 Dnr Ks 99-105 102

Erik Sundelin (m); avsägelse av uppdrag som ersättare i Östhandelsforum 
Erik Sundelin (m) begär i skrivelse 990209 entledigande från uppdrag som ersättare i Östhandelsforum.
Kommunfullmäktiges beslut:

att bevilja Erik Sundelin (m) begärt entledigande.

________

Kf § 27 Dnr Ks 99-148 102

Hedi Andersson (kd); avsägelse av uppdrag som ersättare i Naturvårdsfonden

Hedi Andersson (kd) begär i skrivelse 990215 entledigande från uppdrag som ersättare i Naturvårdsfonden.
Kommunfullmäktiges beslut:

att bevilja Hedi Andersson (kd) begärt entledigande.

_______

Kf § 28 Dnr Ks 99-149 102

Ulla-Britt Pettersson (kd); avsägelse av uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden

Ulla-Britt Pettersson (kd) begär i skrivelse 990216 entledigande från uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut:

att bevilja Ulla-Britt Pettersson (kd) begärt entledigande.

_______

Kf § 29 Dnr Ks 99-150 102

Lars Nilsson (kd); avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfull-mäktige, ersättare i kommunstyrelsen, ledamot i byggnadsnämnden, ersättare i tekniska nämnden, barn- och skolnämnden och Samtek

Lars Nilsson (kd begär i skrivelse 990208 entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen, ledamot i byggnadsnämnden, ersättare i tekniska nämnden, barn- och skolnämnden och Samtek
Kommunfullmäktiges beslut:

att bevilja Lars Nilsson (kd) begärt entledigande.

_________

Kf § 30 Dnr Ks 99-57 102

Val av ledamot i Samtek för moderata samlingspartiet

Val av ledamot i Samtek för moderata samlingspartiet efter Peter Tidbeck (m) som beviljats entledigande vid dagens sammanträde.
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag till ny ledamot i Samtek välja

Karl-Gustaf Sverdfält
Vasagatan 4 C
761 31 Norrtälje
0176-184 05

______

Kf § 31 Dnr Ks 99-57 102

Val av ersättare i Östhandelsforum

Val av ersättare i Östhandelsforum efter Erik Sundelin (m) som beviljats entledigande vid dagens sammanträde.
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag till ny ersättare i Östhandelsforum välja

Arne Ringefors (fp)
Vegagatan 40
761 32 Norrtälje
0176-153 76

_______

Kf § 32 Dnr Ks 99-57 102

Val av ersättare för kristdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden

Val av ersättare för kristdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden efter Jörgen Lindén som beviljats entledigande vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-01-25, § 7.
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag till ny ersättare för kristdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden välja

Martin Forevärn
Utvägen 29
761 63 Norrtälje
0176-134 65

________

Kf § 33 Dnr Ks 99-57 102

Val av ersättare för kristdemokraterna i miljö- och hälsoskyddsnämnden

Val av ersättare för kristdemokraterna i miljö- och hälsoskyddsnämnden efter Jörgen Lindén som beviljats entledigande vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-01-25, § 7.Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag till ny ersättare för kristdemokraterna i miljö- och hälsoskyddsnämnden välja

Leif Nielsen
Ulriksdalsvägen 3 B
762 51 Rimbo
0175-702 34

________

Kf § 34 Dnr Ks 99-57 102

Val av ersättare för kristdemokraterna i Naturvårdsfonden

Val av ersättare för kristdemokraterna i Naturvårdsfonden efter Hedi Andersson (kd) som beviljats entledigande vid dagens sammanträde.
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag till ny ersättare för kristdemokraterna i Naturvårdsfonden välja

Leif Nielsen
Ulriksdalsvägen 3 B
762 51 Rimbo
0175-702 34

__________

Kf § 35 Dnr Ks 99-57 102

Val av ersättare för kristdemokraterna i utbildningsnämnden

Val av ersättare för kristdemokraterna i utbildningsnämnden efter Ulla-Britt Pettersson som bevijats entledigande vid dagens sammanträde.
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag till ny ersättare för kristdemokraterna i utbildningsnämnden välja

Bennit Jennerstål
Kåltorp 2111 Bv
763 94 Hallstavik
0175-140 00

________

Kf § 36 Dnr Ks 99-57 102

Val av ledamot för kristdemokraterna i byggnadsnämnden

Val av ledamot för kristdemokraterna i byggnadsnämnden efter Lars Nilsson som beviljats entledigande vid dagens sammanträde.
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag till ny ledamot för kristdemokraterna i byggnadsnämnden välja nuvarande ersättaren 

Bertil Pettersson
Tellusvägen 8
761 64 Norrtälje
0176-22 41 66

samt

att till ny ersättare välja

Elis Hellström
Tullportsgatan 3 B
761 30 Norrtälje
0176-180 04

_________

Kf § 37 Dnr Ks 99-57 102

Val av ersättare för kristdemokraterna i tekniska nämnden

Val av ersättare för kristdemokraterna i tekniska nämnden efter Lars Nilsson som beviljats entledigande vid dagens sammanträde.
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag till ny ersättare för kristdemokraterna i tekniska nämnden välja

Alf Werlinder
Rönnbärsvägen 42
761 63 Norrtälje
0176-165 53

_________

Kf § 38 Dnr Ks 99-57 102

Val av ersättare för kristdemokraterna i barn- och skolnämnden

Val av ersättare för kristdemokraterna i barn- och skolnämnden efter Lars Nilsson som beviljats entledigande vid dagens sammanträde.Kommunfullmäktiges beslut:

att till ny ersättare för kristdemokraterna i barn- och skolnämnden välja

Eva-Lotta Fröjd
Räfsja 805
761 65 Norrtälje
0176-161 63

_______

Kf § 39 Dnr Ks 99-57 102

Val av ersättare för kristdemokraterna i Samtek

Val av ersättare för kristdemokraterna i Samtek efter Lars Nilsson som beviljats entledigande vid dagens sammanträde.
Kommunfullmäktiges beslut:

att till ny ersättare för kristdemokraterna i Samtek välja

Leif Nielsen
Ulriksdalsvägen 3 B
762 51 Rimbo
0175-702 34

_______

Kf § 40 Dnr Ks 99-57 102

Val av ledamot i socialnämnden för moderata samlingspartiet

Val av ledamot i socialnämnden för moderata samlingspartiet efter Kjell Pihlgren som beviljats entledigande vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-01-25, § 8.
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag till ny ledamot för moderata samlingspartiet välja nuvarande ersättaren

Lars Levin
Lotsgatan 6
761 41 Norrtälje
0176-136 25

samt

att till ny ersättare välja

Per-Erik Lund
Bredsund 2842
760 49 Herräng
0175-132 49

_______

Kf § 41 Dnr Ks 99-57 102

Val av ersättare för moderata samlingspartiet i Rodengymnasiets byggkommitté

Val av ersättare för moderata samlingspartiet i Rodengymnasiets byggkommitté efter Kjell Pihlgren som beviljats entledigande vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-01-25, § 8.
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag till ny ersättare för moderata samlingspartiet välja

Lars-Göran Brile
Floragatan 9
761 31 Norrtälje
0176-192 32

_________

Kf § 42 Dnr Ks 99-57 102

Val av ersättare för socialdemokraterna i utbildningsnämnden

Val av ersättare för socialdemokraterna i utbildningsnämnden efter Jeannette Blomqvist som beviljats entledigande vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-01-25, § 9.
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag till ny ersättare för socialdemokraterna i utbildningsnämnden välja

Monir Firaz Ali
_______

Kf § 43 Dnr Ks 99-57 102

Val av 6 st Godemän vid fastighetsbildningsförrättningar

Lantmäterimyndigheten har meddelat att kommunfullmäktige enligt fastighetsbildningskungörelsen skall utse 6 st Godemän för fastighets-bildningsförrättningar.
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag till godemän för fastighetsbildnings-förrättningar välja

Clas-Göran Brile (m) Holger Forsberg (s)
Floragatan 9 Minervavägen 11
761 31 Norrtälje 762 31 Rimbo
0176-192 32 0175-715 28

Hans Jansson (c) Sune Alm (s)
Björinge 1550 Box 103 
763 91 Hallstavik 763 03 Skebobruk
0175-400 52 0175-401 30

Hans Andersson (fp) Alf Helgesson (s)
Södertjära 1920 Knutbyvägen 39 
762 92 Rimbo 761 63 Norrtälje
0175-602 05 0176-142 58

_______


Kf § 44 Dnr Ks 99-43 612

Besvarande av interpellation från Elisabeth Björk (s) till utbildnings-nämndens ordförande ang elevdemokratin på Rodengymnasiet

Elisabeth Björk (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 1999-01-25, § 16, följande interpellation till utbildnings-nämndens ordförande angående elevdemokratin på Rodengymnasiet.

"Interpellation etc…….." Bilaga § 44.

Utbildningsnämndens ordförande Kurt Pettersson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc………" Bilaga § 44.

Dessutom yttrar sig Elisabeth Björk (s)
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen härmed anses besvarad.

________

Kf § 45 Dnr Ks 99-58 003

Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Bertil Karlsson (v) m.fl. ang närvarorätt för ersättare i arbetsutskott

Bertil Karlsson (v) m.fl. ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 1999-01-25, § 17, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående närvarorätt för ersättare i arbetsutskott.

"Interpellation etc…….." Bilaga § 45.


Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc………" Bilaga § 45.

Dessutom yttrar sig Catarina Wahlgren (v) och Bertil Karlsson (v).
Kommunfullmäktiges beslut:

att interepellationen härmed anses besvarad.

________

Kf § 46 Dnr Ks 99-146 826

Motion från Bengt Larsson (s) ang konstfrusen isbana i Norrtälje

Bengt Larsson (s) inlämnar följande motion angående konstfrusen isbana i Norrtälje.

"Motion etc……." Bilaga § 46
Kommunfullmäktiges beslut:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

________

Kf § 47 Dnr Ks 99-140 610

Ställande och besvarande av interpellation från Elisabeth Björk (s) till utbildningsnämndens ordförande ang ungdomsråd

Elisabeth Björk (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till utbildningsnämndens ordförande angående ungdomsråd.

"Interpellation etc…….." Bilaga § 47.


Utbildningsnämndens ordförande Kurt Pettersson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc…….." Bilaga § 47.

Dessutom yttrar sig Elisabeth Björk (s), Bridget Wedberg (mp) och Ingvar Jacobsson (m).
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen härmed anses besvarad.

_______

Kf § 48 Dnr Ks 99-141 610

Ställande och besvarande av interpellation från Elisabeth Björk (s) till barn- och skolnämndens ordförande ang ungdomsråd

Elisabeth Björk (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande angående ungdomsråd.

"Interpellation etc…….." Bilaga § 48.

Barn- och skolnämndens ordförande IngaBrita Mörch (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

"Svar etc…….." Bilaga § 48. 

Dessutom yttrar sig Elisabeth Björk (s), Inger Lundh-Jansson (mp), Bertil Karlsson (v) och Eva Pfister (s).
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen härmed anses besvarad.

________

Kf § 49 Dnr Ks 99-138 702

Interpellation från Ragnar Bergsten (s) till socialnämndens ordförande ang tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker

Ragnar Bergsten (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till socialnämndens ordförande angående tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker.

"Interpellation etc…." Bilaga § 49.
Kommunfullmäktiges sammanträde:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

__________

Kf § 50 Dnr Ks 99-147 214

Interpellation från Håkan Jonsson (s) till byggnadsnämndens ordförande ang offentligt uttalande i Norrtelje Tidning

Håkan Jonsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till byggnadsnämndens ordförande angående offentligt uttalande i Norrtelje Tidning.

"Interpellation etc……." Bilaga § 50.
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

________

Kf § 51 Dnr Ks 99-139 452

Interpellation från Catarina Wahlgren (v) till miljö- och hälsoskydds-nämndens ordförande ang återvinningsstationer

Catarina Wahlgren (v) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande angående återvinningsstationer.

"Interpellation etc…….." Bilaga § 51.
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

_______

Kf § 52 Dnr Ks 99-143 026

Interpellation från Bridget Wedberg (mp) m.fl. till kommunstyrelsens ordförande ang jämställdhetsarbetet i Norrtälje kommun

Bridget Wedberg (mp) m.fl. ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående jämställd-hetsarbetet i Norrtälje kommun.

"Interpellation etc……" Bilaga § 52.
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

________

Kf § 53 Dnr Ks 99-144 822

Interpellation från Bridget Wedberg (mp) m.fl. till kommunstyrelsens ordförande ang utomhusbad i Hallstavik

Bridget Wedberg (mp) m.fl. ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående utomhusbad i Hallstavik.

"Interpellation etc……" Bilaga § 53.
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

________

Kf § 54 Dnr Ks 99-145 822

Interpellation från Sune Alm (s) till kommunstyrelsens ordförande ang utomhusbad i Hallstavik

Sune Alm (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående utomhusbad i Hallstavik.

"Interpellation etc…….." Bilaga § 54.
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

__________

Kf § 55 Dnr Ks 99-142 140

Enkel fråga från Ingvar Jacobsson (m) till kommunstyrelsens ordförande ang uppvaktning hos försvarsministern

Ingvar Jacobsson (m) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga till kommunstyrelsens ordförande angående uppvaktning av försvarsministern.

"Enkel fråga etc………." Bilaga § 55.


Kommunstyrelsens ordförande Christer Candals (m) svar:

"Ja, Lv3:s framtid är så viktig att den förtjänar en Stockholmsresa. Anledningen till att Norrtälje kommun inte befann sig på uppvaktningen hos försvars-ministern den 16 februari 1999 är följande:

När det stod klart för Norrtälje kommun att försvarsuppgörelsen mellan socialdemokraterna och centerpartiet innebar att Lv3:s framtid skulle kunna vara hotad gjorde vi ett antal saker från kommunledningen. Vi träffade Lv3:s ledning, vi tillsatte en arbetsgrupp, vi startade ett arbete för att få fram alla argument som skulle kunna tala för Lv3:s fördel, samt tog kontakt med försvarsdepartementet och förhörde oss om departementets tidsplan i ärendet. Kommunen fick då besked om att en inbjudan skulle komma.

Plötsligt kunde man läsa om att uppvaktning har varit och att ett 50-tal företrädare varit på plats. Kommunen tog då kontakt med departementet och frågade hur inbjudan gått ut. Det visade sig att departementet har en inbjudningspolicy sedan ett par år tillbaka att skicka ut inbjudan som pressmeddelande till pressen i hela Sverige. Departementet publicerar även sina pressmeddelanden på respektive hemsida. Av de tidningar som når Norrtälje hade Dagens Nyheter tagit in en artikel om inbjudan. Artikeln stod inte i den 3:e upplagan som når Norrtälje kommun utan bara i den 1:a upplagan som delas ut i Stockholmstrakten. Jag kan inte påminna mig om att det stått något i Svenska Dagbladet. Norrtelje Tidning och Upsala Nya Tidning hade inte skrivit något om detta. Vi har heller inte bevakat departementets hemsida, då vi inte kände till detta förfaringssätt. Som tur var, var inte heller Halmstad, Boden eller Visby som också har luftvärnsregementen närvarande på uppvaktningen. Norrtälje kommun har nu hemställt om ny tid för besök hos departementet. Departementet kommer under veckan att informera oss om vi är välkomna eller inte. Utöver detta bedrivs en intensiv lobbyverksamhet från en enad politisk front tillsammans med ledningen från Lv3." 

Dessutom yttrar sig Ingvar Jacobsson (m).
Kommunfullmäktiges beslut:

att den enkla frågan härmed anses besvarad.

________

Kf § 56

Meddelanden

Ks 99-57 102

Länsstyrelsens beslut 1999-01-27 att utse ny ersättare i kommunfullmäktige efter Bo Forsberg (kd) för tiden till och med den 31 oktober 2002.

Länsstyrelsens beslut 1999-02-17 att utse ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige efter Kjell Pihlgren för tiden till och med den 31 oktober 2002.

Länsstyrelsens beslut 1999-02-17 att utse ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige efter Per-Åke Axelsson för tiden till och med den 31 oktober 2002

_______