Kommunfullmäktige 1999-04-26 

Plats och tid Roslagens Sparbank, Norrtälje, kl 18.00-23.40

Övriga deltagande 
Beslutande Enligt förteckning
Eva Lindén, bitr barn- och skolchef § 58
Peter Abrahamsson, fältassistent § 59
Göran Andersson, utbildningschef § 59
Torsten Bergström, köpmannaföreningen Norrtälje § 59
Stefan Lindgren, köpmannaföreningen Hallstavik § 59
Arne Hedebark, barn- och skolchef § 59
Marie Lundberg, polis § 59
Maria Olsson-Eriksson, polis § 59
Sven Nilsson, polis § 59
Mats Tengdelius, kultur- och fritidschef § 59Utses att justera Åsa Wärlinder (c) och Kerstin Bergström (s)

Justeringens Servicekontoret 1999-05-10, kl 14.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 57-106
Tomas Sjöberg

Ordförande ........................................................................
Kurt Lodenius

Justerande ..................................................................................................................
Åsa Wärlinder Kerstin Bergström

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 1999-04-26

Datum för Datum för
anslags uppsättande 1999-05-11 anslags nedtagande 1999-06-01 

Förvaringsplats
för protokollet Servicekontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

Kf 57

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering samt ändring av dagordning

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelse härom översänts till envar fullmäktig och ersättare inom lagstadgad tid samt annonserats i de av kommunfullmäktige beslutade tidningarna.

Kommunfullmäktiges ordförande föreslår att p. 26 på dagordningen flyttas fram till att behandlas som p. 3a.
Kommunfullmäktiges beslut:

att utse Åsa Wärlinder (c) och Kerstin Bergström (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på servicekontoret måndagen den 10 maj 1999, kl 14.00, och

att p.26 på dagordningen flyttas fram och behandlas under p. 3a.

________

Kf § 58

Information från barn- och skolnämnden under temat: Hur vet vi att barn och ungdomar lär sig?

Barn- och skolnämndens ordförande IngaBrita Mörch (m) och biträdande barn- och skolchef Eva Lindén informerar under temat: Hur vet vi att barn och ungdomar lär sig?

Härefter ges kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.

__________
Kf § 59

Information och diskussion om ungdomar och deras fritid

Ordföranden Kurt Lodenius (c) informerar om innehåll och upplägg av kvällens tema. Syftet är att få ökad kunskap och insikt om ungdomars fritid samt att öka intresset för kommunfullmäktiges sammanträden genom att informera och diskutera ämnen som intresserar och engagerar.

Representanter från socialnämnden, utbildningsnämnden, barn- och skolnämnden, kultur- och fritidsnämnden, köpmannaföreningarna i Norrtälje och Hallstavik samt polisen i Norrtälje informerar.

Efter varje redovisning ges möjlighet för ledamöter, ersättare och åhörare att ställa korta frågor. Eventuell diskussion sparas till efter redovisningarna.

Peter Abrahamsson, fältsekreterare socialnämnden informerar om fältarbetet och fältgruppens erfarenheter.

Göran Andersson, utbildningschef utbildningsnämnden informerar om hur nämnden arbetar med frågor som är av betydelse för ungdomar och deras fritid.

Torsten Bergström, köpmannaföreningen Norrtälje informerar om två projekt som drivs av föreningar och de problemställningar man arbetar med t.ex. snatterier, inbrott och stölder.

Stefan Lindgren, köpmannaföreningen Hallstavik informerar om deras arbete med bl.a. nattvandringar.

Arne Hedebark, barn- och skolchef barn- och skolnämnden redogör bl.a. för en hälsoundersökning och understryker vikten av att se till helheten på ungdomarnas situation.

Marie Lundberg och Maria Olsson-Eriksson, polisen redovisar statistik beträffande ungdomars kriminalitet och utredningar och typer av brott som sker. Fallbeskrivningar ges som exempel.

Sven Nilsson, polisen rapporterar om det besvärliga läget vad gäller bemanningen i sommar.

Mats Tengdelius, kultur- och fritidschef kultur- och fritidsnämnden ger en historisk återblick på fritidspolitik och de krav som den ”nya” fritiden ställer.

Efter redovisningen äger en kortare diskussion rum.

Avslutningsvis tackar kommunfullmäktiges ordförande deltagarna för en fint genomförd redovisning samt intressant och givande information. På fråga från kommunfullmäktiges ordförande uttalar fullmäktigeförsamlingen sig positiv till en fortsättning på detta tema i fullmäktige och att det kan genomföras en lördag, förslagsvis den 23 oktober.

________

Kf § 60 Dnr Ks 99-101 001

Möjlighet att ställa interpellation och enkel fråga till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, tillika kommunalrådet Bengt Ericsson

I 5 kap 52 §, första stycket kommunallagen föreskrivs:

”Interpellation får ställas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt till de förtroendevalda i övrigt som fullmäktige bestämmer”.

I 5 kap 54 § sista stycket kommunallagen sägs om enkel fråga att ”Vad som sägs i 49 och 51-53 §§ skall då tillämpas.”

Med stöd av dessa bestämmelser kan förtroendevald i fullmäktige ställa interpellation eller enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande. Kommunstyrelsens nya förtroendemannaorgansation innehåller två poster som kommunalråd, en för kommunstyrelsens ordförande och en för kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

I kommentar till kommunallagarna sägs bl a följande: ”Med hänsyn till att interpellationerna är ett led i systemet för utkrävande av politiskt ansvar kan det vara rimligt att förtroendevalda med ett övergripande ansvar men som inte är ordförande i någon nämnd får interpelleras”. ”… interpellationerna skall syfta till att ställa de förtroendevalda som har ett direkt politiskt ansvar för ett visst fögderi till svars.”

Kommunfullmäktige beslöt 1998-11-02, § 187 om viss arbetsfördelning mellan kommunalråden. Kommunalråden har dessutom överenskommit om viss intern uppgiftsfördelning av styrelsens verksamhetsområde.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-02-03 föreslagit kommunfullmäktige besluta att ledamöterna får rikta interpellation eller enkel fråga till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson i hans egenskap av kommunalråd och inom ramen för den samordnande uppgift som fullmäktige fastställt i sitt beslut § 187/98 och att kommunstyrelsens ordförande med kommunfullmäktiges medgivande får överlämna till honom riktade interpellationer och enkla frågor till styrelsens 1:e vice ordförande för besvarande.


Au 18/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-02-18, § 40.


Ks 11/3 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-03-11 § 41.
Kf 26/4 Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag ledamöterna får rikta interpellation eller enkel fråga till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson i hans egenskap av kommunalråd och inom ramen för den samordnande uppgift som fullmäktige fastställt i sitt beslut § 187/98 och 

att kommunstyrelsens ordförande med kommunfullmäktiges medgivande får överlämna till honom riktade interpellationer och enkla frågor till styrelsens 1:e vice ordförande för besvarande.

__________

Kf § 61 Dnr Ks 98-1025 755

Besvarande av motion från Kajsa Hansson (c) och Per Lodenius (c) om brottsförebyggande plan för barn och ungdomar i Norrtälje kommun

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1998-10-26, § 169.

I motionen föreslås att socialnämnden får i uppdrag att i nära samarbete med berörda nämnder och verksamheter, ungdomar, föräldrar, vuxna på stan, polis, föreningsliv och företag ta fram förslag till en brottsförebyggande plan för barn och ungdomar i Norrtälje kommun.

Socialnämnden har vid sammanträde 1999-02-16, § 48 beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta att rubricerade motion skall anses vara besvarad med de brottsförebyggande program som utarbetats mellan socialförvaltningen och berörda samarbetspartners samt att ge socialnämnden i uppdrag att initiera ett samarbete i dessa frågor med övriga berörda nämnder i första hand.

Ledningskontoret har i yttrande 1999-03-11 föreslagit kommunfullmäktige besluta att bifalla socialnämndens förslag.

Au 24/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-03-24, § 93.


Ks 8/4 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-04-08, § 73 varvid kommun-fullmäktige föreslogs besluta att i enlighet med socialnämndens beslut 99-02-16, § 48 med hänvisning till de brottsförebyggande program som utarbetats mellan socialförvaltningen och berörda samarbetspartners anse motionen vara besvarad, samt 

att uppdra till socialnämnden initiera ett samarbete i dessa frågor med övriga berörda nämnder.

Kf 26/4 Yrkanden:

Kajsa Hansson (c) med instämmande av Christer Candal (m)
återremiss till kommunstyrelsen.


Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner kommunfullmäktige besluta bifalla yrkandet.

Kommunfullmäktiges beslut:

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

_______
Kf § 62 Dnr Ks 98-1026 751

Besvarande av motion från Kajsa Hansson (c), Per Lodenius (c) och Bengt Ericsson (c) om individuella åtgärdsplaner för ungdomar som ertappas berusade

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1998-10-26, § 170.

I motionen föreslås att socialnämnden får i uppdrag att undersöka möjligheterna att i likhet med flera andra kommuner upprätta individuella åtgärdsplaner för ungdomar som ertappats berusade.

Socialnämnden har erhållit motionen för yttrande och har vid sammanträde 1999-02-16, § 49 beslutat att bifalla motionen på så sätt att individuella åtgärdsplaner för ungdomar som ertappas berusade skall upprättas när så är möjligt. 

Socialchefen anför i skrivelse 99-02-01:”När en berusad ungdom blir omhändertagen av polismyndigheten går alltid rapport till socialtjänsten. Ungdomen tillsammans med sina föräldrar blir alltid kallade till oss. Man gör då upp en individuell behandlingsplan när det finns behov av det. Naturligtvis sker sedan en uppföljning att planen hålles. Svårigheter inträder när ungdomar uppträder berusade utan att bli omhändertagna. Socialtjänsten har inget maktmedel att tvinga någon till åtgärd. Här gäller att arbeta på frivillig väg genom fältsekreterare, socialsekreterare, fritidsgårdspersonal m fl.”

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-03-11 föreslagit kommunfullmäktige besluta att bifalla socialnämndens förslag.

Au 24/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-03-24, § 94.

Ks 8/4 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-04-08, § 74.


Kf 26/4 Yrkanden:

Kajsa Hansson (c)
bifall till kommunstyrelsens förslag


Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag och med hänvisning till socialchefens skrivelse 99-02-01anse motionen vara besvarad.
_________


Kf § 63 Dnr Ks 98-337 612

Besvarande av motion från Kerstin Bergström (s) och Bengt Larsson (s) ang verkstadsteknisk utbildning i Norrtälje

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1998-03-30, § 50. I motionen föreslås att utbildningsnämnden får i uppdrag att undersöka förutsättningarna att starta ett verkstadstekniskt program på gymnasiet i Norrtälje kommun utöver det som finns på Häverögymnasiet.

Rektor Marianne Agrell, Rodengymnasiet har i yttrande 98-05-26 föreslagit att på grund av för litet elevunderlag ej starta verkstadsteknisk utbildning i Norrtälje.

Utbildningsnämnden har vid sammanträde 1998-08-28, § 56 beslutat att instämma i Agrells yttrande. 

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-01-28, med hänvisning till utbildningsnämndens yttrande, föreslagit att motionen avslås.


Au 18/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-02-18, § 41.


Ks 11/3 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-03-11, § 42.


Kf 26/4 Bengt Larsson (s) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag och utbildningsnämndens yttrande 
1998-08-28, § 56 avslå motionen.

________

Kf § 64 Dnr Ks 98-868 005

Besvarande av motion från Karl-Axel Öst (fp) ang en IT-kommission i kommunen samt officiellt firande av övergången från 1999 till 2000

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1998-10-27, § 266. I del 1 (IT-kommission) föreslår Öst att en fåtalig expertgrupp tillsätts. Motionärens förslag ingår i det 2000-projekt som ledningskontoret redan bedriver. Därtill kommer att Norrtälje sjukvårdsstyrelse upphörde vid årsskiftet 98/99.

I del 2 (officiellt firande) föreslås att kommunen samverkar med kyrkorna och att en samverkansgrupp tillsätts för att utreda formerna för detta. Enligt ledningskontorets bedömning ingår det i kommunstyrelsens övergripande ansvar att pröva omfattningen av och inriktningen på ett kommunalt engagemang i ett eventuellt officiellt firande.

I del 3 (kommunen och framtiden) föreslås att kommunen initierar en rad konferenser, där man sammanför människor av olika slag för samtal om framtiden. Sådana uppgifter åvilar kommunstyrelsen.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-02-01 sammanfattningsvis att motionen överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning och att motionen därmed skall vara besvarad.

Au 18/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-02-18, § 42.

Ks 11/3 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-03-11, § 43.

Kf 26/4 Karl-Axel Öst (fp) yttrar sig.


Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag, överlämna motionen till kommunstyrelsen för handläggning och 

att motionen därmed skall vara besvarad.

_________

Kf § 65 Dnr Ks 98-867 140

Besvarande av motion från Karl-Axel Öst (fp) om statligt folkmusik-centrum

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1998-09-28, § 153.

I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att snabbt bearbeta frågan, att kommunstyrelsen omedelbart kontaktar länets riksdagsmän för att föra frågan vidare.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har 1999-02-25, § 23 återsänt motionen till kommunstyrelsen med anledning av att dagen för ansökan om medel till nationellt centrum för folkmusik var den sista september 1998.

Ledningskontoret anför i yttrande 1999-03-11 att kommunen bör undersöka om det finns andra möjligheter att finansiera ett folkmusikcentrum i Norrtälje. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och därmed förklara motionen besvarad.

Au 24/3 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-03-11, § 72.


Kf 26/4 Karl-Axel Öst (fp) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden för handläggning ,och 

att härmed förklara motionen besvarad.

________

Kf § 66 Dnr Ks 99-138 702

Besvarande av interpellation från Ragnar Bergsten (s) till socialnämndens ordförande ang tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker

Ragnar Bergsten (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 1999-02-22, § 49 följande interpellation till socialnämndens ordförande angående tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 66.


Kommunfullmäktiges beslut:

att med hänvisning till att interpellanten Ragnar Bergsten (s) ej är närvarande vid dagens sammanträde, medge att den besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

_______

Kf § 67 Dnr Ks 99-147 214

Besvarande av interpellation från Håkan Jonsson (s) till byggnads-nämndens ordförande ang offentligt uttalande i Norrtelje Tidning

Håkan Jonsson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 1999-02-22, § 50 följande interpellation till byggnadsnämndens ordförande ang offentligt uttalande i Norrtelje Tidning.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 67.

Byggnadsnämndens ordförande Torgny Åberg (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……..” Bilaga § 67.

Dessutom yttrar sig Håkan Jonsson (s), Bridget Wedberg (mp), Christer Candal (m), Jan Lindegren (s) och Bengt Ericsson (c).
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen härmed anses besvarad.

_______

Kf § 68 Dnr Ks 99-139 452

Besvarande av interpellation från Catarina Wahlgren (v) till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande ang återvinningsstationer

Catarina Wahlgren (v) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 1999-02-22, § 51 följande interpellation till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande ang återvinningsstationer.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 68.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Sören Forslund (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc…….” Bilaga § 68.

Dessutom yttrar sig Catarina Wahlgren (v) och Kjell Jansson (m).
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen härmed anses besvarad.

________

Kf § 69 Dnr Ks 99-143 026

Besvarande av interpellation från Bridget Wedberg (mp) m.fl. till kommunstyrelsens ordförande ang jämställdhetsarbetet i Norrtälje kommun

Bridget Wedberg (mp) m.fl. ställde vid sammanträde 1999-02-22, § 52 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande ang jämställdhets-arbetet i Norrtälje kommun.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 69.

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……..” Bilaga § 69.

Dessutom yttrar sig Bridget Wedberg (mp), Bengt Ericsson (c) och Margareta Spång (s).
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen härmed anses besvarad.

________

Kf § 70 Dnr Ks 99-144 822

Besvarande av interpellation från Bridget Wedberg (mp) m.fl. till kommunstyrelsens ordförande ang utomhusbad i Hallstavik

Bridget Wedberg (mp) m.fl. ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 1999-02-22, § 53 följande interpellation till kommun-styrelsens ordförande ang utomhusbad i Hallstavik.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 70.

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……..” Bilaga § 70.

Dessutom yttrar sig Bridget Wedberg (mp).
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen härmed anses besvarad.

__________

Kf § 71 Dnr Ks 99-145 822

Besvarande av interpellation från Sune Alm (s) till kommunstyrelsens ordförande ang utomhusbad i Hallstavik

Sune Alm (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 1999-02-22, § 54 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande ang utomhusbad i Hallstavik.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 71.

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………” Bilaga § 71.

Sune Alm (s) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen härmed anses besvarad.

________
Kf § 72 Dnr Ks 99-410 822

Motion från Jan Lindegren (s) ang badplatsen i Uddhamn, Herräng

Jan Lindegren (s) inlämnar följande motion ang badplatsen i Uddhamn, Herräng.

”Motion etc…….” Bilaga § 72.
Kommunfullmäktiges beslut:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

________

Kf § 73 Dnr Ks 99-409 312

Motion från Elisabeth Björk (s) ang gång- och cykelbana mellan Finsta och Rimbo tätort

Elisabeth Björk (s) inlämnar följande motion angående gång- och cykelbana mellan Finsta och Rimbo tätort.

”Motion etc…….” Bilaga § 73.
Kommunfullmäktiges beslut:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

________

Kf § 74 Dnr Ks 99-408 313

Motion från Allan Edehamn (s) ang gångbanerenhållning

Allan Edehamn (s) inlämnar följande motion angående gångbanerenhållning.

”Motion etc…….” Bilaga § 74.
Kommunfullmäktiges beslut:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

________

Kf § 75 Dnr Ks 99-407 701

Motion från Jan Emanuel Johansson (s) ang medlemskap i European cities against drugs

Jan Emanuel Johansson (s) inlämnar följande motion angående medlemskap i European cities against drugs.

”Motion etc…….” Bilaga § 75.
Kommunfullmäktiges beslut:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

______


Kf § 76 Dnr Ks 99-416 866

Motion från Lars-Erik Jansson (s), Bridget Wedberg (mp) och Leif Glavstedt (v) ang konstnärlig utsmyckning av offentliga lokaler

Lars-Erik Jansson (s), Bridget Wedberg (mp) och Leif Glavstedt (v) inlämnar följande motion angående konstnärlig utsmyckning av offentliga lokaler.

”Motion etc……” Bilaga § 76.
Kommunfullmäktiges beslut:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

_______

Kf § 77 Dnr Ks 99-417 312

Motion från Lars-Erik Jansson (s), Bo Björkman (s) och Birger Hallingström (s) ang gårdsgator i Norrtälje stad

Lars-Erik Jansson (s) , Bo Björkman (s) och Birger Hallingström (s) inlämnar följande motion angående gårdsgator i Norrtälje stad.

”Motion etc……” Bilaga § 77.
Kommunfullmäktiges beslut:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

_______

Kf § 78 Dnr Ks 99-292 754

Framställan och besvarande av interpellation från Bertil Karlsson (v) m.fl. till socialnämndens ordförande ang rådrum vid byte av bostad

Bertil Karlsson (v) m.fl. ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till socialnämndens ordförande ang rådrum vid byte av bostad.

”Interpellation etc………” Bilaga § 78.


Socialnämndens ordförande Birgitta Lagerlund (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………” Bilaga § 78.

Bertil Karlsson (v) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut:

att härmed anse interpellationen besvarad.

_______

Kf § 79 Dnr Ks 99-411 023

Framställan och besvarande av interpellation från Håkan Jonsson (s) och Lars-Erik Jansson (s) till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande ang rekrytering av utbildningschef

Håkan Jonsson (s) och Lars-Erik Jansson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande ang rekrytering av utbildningschef.

”Interpellation etc………” Bilaga § 79.


Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………” Bilaga § 79.

Dessutom yttrar sig Håkan Jonsson (s), Lars-Erik Jansson (s) och Christer Candal (m).
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen härmed anses besvarad.

_________

Kf § 80 Dnr Ks 99-412 534

Interpellation från Ola Bertilsson (s) till kommunstyrelsens ordförande ang postservicen i Väddö

Ola Bertilsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande ang postservicen i Väddö.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 80.
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

__________

Kf § 81 Dnr Ks 99-413 041

Interpellation från Elisabeth Björk (s) till barn- och skolnämndens ordförande ang budget 99

Elisabeth Björk (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande angående budget-99.

”Interpellation etc………..” Bilaga § 81.
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

________

Kf § 82 Dnr Ks 99-414 780

Interpellation från Elisabeth Björk (s), Bodil Henriksson (s) och Ulla Fransson (s) till omsorgsnämndens ordförande ang behov av omsorgs-platser i Rimbo

Elisabeth Björk (s), Bodil Henriksson (s) och Ulla Fransson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till omsorgs-nämndens ordförande angående behov av omsorgsplatser i Rimbo.

”Interpellation etc……….” Bilaga § 82.
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

_________

Kf § 83 Dnr Ks 99-415 105

Interpellation från Elisabeth Björk (s) till kommunstyrelsens ordförande ang flaggning i kommunen

Elisabeth Björk (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående flaggning i kommunen.

”Interpellation etc……” Bilaga § 83.
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

________

Kf § 84 Dnr Ks 99-431 430

Enkel fråga från Inger Lundh-Jansson (mp) till kommunstyrelsens ordförande ang täkter och muddringar

Inger Lundh-Jansson (mp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga till kommunstyrelsens ordförande angående täkter och muddringar.

”Enkel fråga etc……..” Bilaga § 84.

Kommunfullmäktiges beslut:

att den enkla frågan får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

________

Kf § 85 Dnr Ks 99-100 281

Överföring av viss städverksamhet från kommunstyrelsens servicekontor till barn- och skolförvaltningen

Städverksamheten inom Norrtälje kommun har under ett antal år diskuterats såväl avseende organisation som innehåll. Efter bildandet av servicekontoret inom kommunstyrelseförvaltningen har önskemål framställts från barn- och skolförvaltningen och arbetstagarnas fackliga organisation att de städare som är verksamma inom barnomsorgs- och skolverksamheten ska överföras till barn- och skolförvaltningen.

Som ett led i att uppfylla kommunstyrelsens besparingsdirektiv samt att tillgodose önskemål från barn- och skolförvaltningen inleddes 1998-09-23 ett partsammansatt projekt för att överföra städpersonal från servicekontoret till barn- och skolförvaltningen.

Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 1999-01-21, § 9 beslutat att tillstyrka att städpersonalen överförs till barn- och skolförvaltningen från och med den 1 januari 1999 samt att uppdra till förvaltningen att fortsätta diskussionerna med servicekontoret kring överföringen av medel till kommunstyrelsen.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-02-22 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att överföra städpersonal från kommunstyrelsens servicekontor till barn- och skolförvaltningen i enlighet med tjänsteskrivelse 1999-02-02 samt att utöka kommunstyrelsens budgetram 1999 med 698 tkr (930 tkr på helårsbasis) genom överföring av medel från barn- och skolnämnden.

Au 4/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-03-04, § 62.


Ks 11/3 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-03-11, § 44.Kf 26/4 Christer Candal (m) och Håkan Jonsson (s) yttrar sig.

Yrkanden:

Elisabeth Björk (s)
att protokollsanteckningen i kommunstyrelsen även antecknas i kommunfullmäktiges protokoll. 
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag överföra städpersonal från kommunstyrel-sens servicekontor till barn- och skolförvaltningen i enlighet med tjänste-skrivelse 1999-02-02 samt 

att utöka kommunstyrelsens budgetram 1999 med 620 tkr (930 tkr på helårsbasis) genom överföring av medel från barn- och skolnämnden.


Protokollsanteckning
Med ordförandens godkännande får följande antecknas till protokollet:
Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet låter anteckna till protokollet att man ser det som en brist att ärendet inte remitterats till enhetsråden.

__________

Kf § 86 Dnr Ks 99-193 295 

Begäran om anslag för flyttning (Fas 2) till Kommunhuset Ankaret samt förvaltningshuset Diamanten

Flyttningar kommer i fas 2, enligt tidigare beslut, att ske till Kommunhuset Ankaret resp. förvaltningshuset Diamanten. Fas 1 omfattade flyttningen av de centrala förvaltningarna från Pelikan till Kommunhuset Ankaret. Flyttningen har genomförts under 1998.

Fas 2 omfattar flyttning av tekniska kontoret, stadsarkitektkontoret, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och omsorgsförvaltningen till Kommunhuset Ankaret. Till Diamanten flyttar barn- och skolförvaltningen, utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.

Tekniska kontoret har lämnat beräkningsunderlag för kostnader/investeringar i samband med flyttningen, vilka ligger som underlag för begäran om anslag.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-02-25 yttrat sig i ärendet.


Au 4/3 Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 1999-03-04, § 68 att vilandeförklara ärendet.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-03-08 föreslagit kommunfullmäktige besluta att bevilja tilläggsanslag i driftbudgeten enligt bilaga 1 på tillsammans 2 000 tkr för kostnader i samband med flyttningen till nya lokaler, att finansieringen sker ur det egna kapitalet, att bevilja anslag i investerings-budgeten enligt bilaga 2 på tillsammans 4 600 tkr för utgifter i samband med flyttningen till nya lokaler, att finansieras inom tidigare beslutad investeringsram.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja tekniska nämnden anslag för ombyggnad/anpassning av förvaltningshuset diamanten med 2 900 tkr, att utgiften finansieras ur kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar.

att uppdra till tekniska kontoret att utföra ombyggnad av förvaltningshuset Diamanten för en kostnad av 2 900 tkr, att uppdra till tekniske chefen att underteckna erforderlig beställningsskrivelse.

Au 11/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-03-11, § 74.


Ks 11/3 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-03-11, § 45.


Kf 26/4 Yrkanden:

Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag bevilja tilläggsanslag i driftbudgeten på tillsammans 2 000 tkr för kostnader i samband med flyttningen till nya lokaler, 

att finansieringen sker ur det egna kapitalet, 

att bevilja anslag i investeringsbudgeten på tillsammans 4 600 tkr för utgifter i samband med flyttningen till nya lokaler, 

att finansieras inom tidigare beslutad investeringsram.

__________

Kf § 87 Dnr Ks 99-163 046

Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för Länna sockens magasinskassas fond

Föreligger verksamhetsberättelse för Länna sockens magasinskassas fond för 1998.
Kommunfullmäktiges beslut:

att lägga verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen till handlingarna.

__________

Kf § 88 Dnr Ks 99-8 003

”Kompassen” Plan för utvecklingen av Norrtälje kommuns förskola, skola och fritidsverksamhet

Barn- och skolförvaltningen har arbetat med uppdraget att integrera barnomsorg, skola och fritidsverksamheterna. Arbetet har genomförts med stöd av barn- och utbildningsplanen som fastställdes vid kommunfullmäktiges sammanträde 1994-06-27, § 153.

Barn- och skolnämnden beslöt 1998-12-10, § 124 bl a att hemställa hos kommunfullmäktige att fastställa ”Kompassen” Plan för utvecklingen av Norrtälje kommuns förskola, skola och fritidsverksamhet.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-02-03 på anförda skäl föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta ”Kompassen” Plan för utvecklingen av Norrtälje kommuns förskola, skola och fritidsverksamhet, att gälla för innevarande mandatperiod.

Au 18/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-03-18, § 82.

Ks 8/4 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-04-08, § 68.

Kf 26/4 Yrkanden:

IngaBrita Mörch (m) med instämmande av Elisabeth Björk (s)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bo Björkman (s) yttrar sig.Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag anta ”Kompassen” Plan för utvecklingen av Norrtälje kommuns förskola, skola och fritidsverksamhet.

_________

Kf § 89 Dnr Ks 99-210 214

Antagande av förslag till detaljplan för del av fastigheten Norrveda 1:205 i Vätö församling

Planområdet är beläget på Vätö vid Vätösundet cirka 1,2 km norr om Vätöbron.

Besqab Produktion AB har av Stockholms Arbetares Semesterhemsförening u.p.a förvärvat fastigheten Norrveda 1:205 och avser att efter fastighetsbild-ning försälja de 30 befintliga semesterstugorna som enskilda fritidshus. Förändringen från uthyrningsstugor till enskild fritidsbebyggelse har bedömts nödvändig att pröva genom planläggning.

Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 1998-09-0411-07 samt har varit utställt under tiden 1998-12-01-1999-01-08.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 1999-02-18, § 47 beslutat att godkänna det utställda planförslaget och överlämnat detsamma till fullmäktige för beslut om antagande enligt PBL 5 kap 29 §.

Au 24/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-03-24, § 86.


Ks 8/4 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-04-08, § 69.
Kf 26/4 Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag och byggnadsnämndens beslut 1999-02-18, § 47 anta förslag till detaljplan för del av fastigheten Norrveda 1:205 i Vätö församling.

_______

Kf § 90 Dnr Ks 99-194 214

Antagande av förslag till detaljplan för del av Furusund 2:1 i Blidö församling

Förslaget till ändring av detaljplanen har begärts av Furusunds vägförening i syfte att kunna fastighetsbilda och sälja en byggnad på ofri grund. Byggnaden ligger på allmän platsmark.

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 1997-12-17--1998-01-30 samt hållits utställt under tiden 1998-04-14--05-05.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 1998-08-27, § 151 beslutat att godkänna planförslaget och överlämna det till kommunfullmäktige för beslut om antagande.

Au 24/3 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-04-08, § 70.
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag och byggnadsnämndens beslut 1998-08-27, § 151 anta förslag till detaljplan för Furusund 2:1 i Blidö församling.

_________
Kf § 91 Dnr Ks 98-1207 003

Ändring i reglemente för omsorgsnämnden

Kommunfullmäktige fastställde 1998-12-21, § 230, reglemente för omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige remitterade samtidigt förslag om ny paragraf med följande lydelse: ”Vid omsorgsutskottets sammanträden får omsorgsnämndens ordförande och vice orförande vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna, dock ej med rätt att delta i beslut.”

Omsorgsnämnden har 1999-02-22, § 18 tillstyrkt en ny paragraf § 27 i sitt reglemente med följande lydelse: ” Vid utskottens (äldreutskottens och omsorgsnämndens) sammanträden får omsorgsnämndens ordförande och vice ordförande vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna, dock ej med rätt att delta i beslut, såvida, ordföranden och vice ordföranden inte är valda ledamöter i utskotten”.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-03-10 yttrat sig i ärendet och på anförda skäl föreslagit kommunfullmäktige besluta att omsorgsnämndens reglemente skall tilläggas en 27 § med följande lydelse: ”Vid omsorgsutskottets sammanträden får omsorgsnämndens ordförande och vice ordförande vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna, dock ej med rätt att delta i beslut.”

Au 24/3 Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 1999-03-24, § 91.

Ks 8/4 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-04-08, § 71.


Kf 26/4 Kurt Lodenius (c) meddelar att han ej deltar i beslutet.

Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag omsorgsnämndens reglemente skall tilläggas en 27 § med följande lydelse:
”Vid omsorgsutskottets sammanträden får omsorgsnämndens ordförande och vice ordförande vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna, dock ej med rätt att delta i beslut.”
_________

Kf § 92 Dnr Ks 99-359 041

Ombudgetering av investeringar 1998-99

Den nya rutinen för anläggningsinvesteringar som införts från 1999 innebär att inga ombudgeteringar behöver göras inom tekniska nämnden. När det gäller övriga nämnder måste kommunfullmäktige besluta att överföring av anslag skall ske från 1998 till 1999 för att färdigställa pågående projekt. Enligt kommunfullmäktiges beslut § 225/98 skall nya rutiner införas för alla investeringar vilket innebär att detta är sista året som ombudgeteringar måste ske.

Ledningskontoret/servicekontoret föreslår i skrivelse 1999-03-02 kommunfullmäktige besluta att ombudgetera investeringsanslag enligt bilaga 1,2 och 3 på tillsammans 2 848 tkr samt att finansiering sker inom redan beslutad upplåning.

Au 8/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-08, § 99.


Ks 8/4 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-04-08, § 75.
Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag ombudgetera investeringsanslag på tillsammans 2 848 tkr samt 

att finansiering sker inom redan beslutad upplåning.

__________

Kf § 93 Dnr Ks 98/1247 041

Tilläggsanslag till utbildningsnämnden p g a skatteväxling med lands--
tinget

Kommunerna i länet har fr o m 1999 övertagit huvudmannaskapet för landstingets vård- och naturbruksgymnasier.

Kommunfullmäktige beslutade i december 1998 att godkänna avtalet som för kommunernas del finansieras med en skatteväxling på 8 öre. Utbildningsnämndens ordförande och vice ordförande har i skrivelse 1998-11-19 begärt att beloppet för skatteväxling tillförs utbildningsnämnden för att täcka de ökade kostnaderna.

Skatteväxlingen innebär ca 4,6 mkr i ökade intäkter för kommunen. De ökade kostnaderna har av servicekontoret uppskattats till 4,5 mkr. Enligt utbildningsförvaltningen kan det eventuellt komma att bli ytterligare kostnader.

För att kompensera utbildningsnämnden för de ökade kostnaderna p g a överföring av huvudmannaskapet föreslås att anslag motsvarande beloppet för skatteväxlingen överförs till utbildningsnämnden.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-03-16 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja utbildningsnämnden tilläggsanslag om 4,6 mkr för finansiering av de ökade kostnaderna vid ändring av huvudmannaskapet för vård- och naturbruksgymnasier samt att finansiering sker med ökade skatteintäkter.


Au 8/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-08, § 100.


Ks 8/4 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-04-08, § 76.
Kf 26/4 Kommunfullmäktiges beslut:


att i enlighet med kommunstyrelsens förslag bevilja utbildningsnämnden tilläggsanslag om 4,6 mkr för finansiering av de ökade kostnaderna vid ändring av huvudmannaskapet för vård- och naturbruksgymnasier samt 

att finansiering sker med ökade skatteintäkter.

_________

Kf § 94 Dnr Ks 99-268 291

Anslag för om- och tillbyggnad av Norrsundsskolan

Kommunfullmäktige beslöt 1998-09-28, § 143 att genomföra en om- och tillbyggnad av Norrsundsskolan till en beräknad kostnad av 14,3 mkr. Efter infordrande av anbud är om/tillbyggnaden nu beräknad till 18.750 tkr varav 1.450 tkr avser planerat underhåll, vilket kommer att belasta driftbudgeten inom tekniska nämnden. Skillnaden mellan nu beräknad investeringskostnad 17,3 mkr och beslutade 14,3 mkr, dvs 3 mkr återstår att finansiera.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse till tekniska nämnden att anslag om 3 mkr begärs av kommunstyrelsen. Tekniska kontoret har i skrivelse föreslagit tekniska nämnden antaga entreprenör för projektets genomförande. Tekniska nämnden behandlar ärendet 8 april.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-03-25 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden anslag om 16,9 mkr för 1999 (totalt 17,3 mkr) för om- och tillbyggnad av Norrsundsskolan, att finansiering sker inom tidigare beslutad ram för anläggningsinvesteringar, att uppdra till barn- och skolnämnden att i samband med den första tertialuppföljningen ta ställning till finansiering av de ökade driftkostnaderna.

Au 8/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-08, § 101.


Ks 8/4 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-04-08, 77.


Kf 26/4 Yrkanden:

Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag.Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag bevilja tekniska nämnden anslag om 16,9 mkr för 1999 (totalt 17,3 mkr) för om- och tillbyggnad av Norrsundsskolan, 

att finansiering sker inom tidigare beslutad ram för anläggningsinvesteringar, samt

att uppdra till barn- och skolnämnden att i samband med den första tertialuppföljningen ta ställning till finansiering av de ökade driftkostnaderna.
_________

Kf § 95 Dnr Ks 98/1126 294

Ombyggnad av Jungfruskolan

Utbildningsnämnden har 1998-08-28, § 49 beslutat att Jungfruskolans södra skepp byggs om enligt det s k ”snålalternativet” inför höstterminen 1999.

Tekniska nämnden föreslår i beslut 1998-11-26, § 139 att tekniska nämnden får i uppdrag att teckna projektavtal och övriga avtal med NIHAB som behövs för verkställighet av utbildningsnämndens beslut om ombyggnad i Jungfruskolan avseende bygg- och fordonsprogrammet (FAS 2), att tekniska nämnden får i uppdrag att teckna projektavtal och övriga avtal med NIHAB som behövs för verkställighet av ombyggnad av mellanplanet i Jungfrun 3 för datorteklokal, förråd och matsal/grupprum som tillägg till FAS 2, att tekniska nämnden skall återkomma när hyresavtal skall tecknas.

Kommunfullmäktige har i 1999 års budget anvisat erforderliga medel för inköp av inventarier.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-03-30 kommunfullmäktige besluta, under förutsättning att omsorgsnämnden godkänner flyttning av verksamhet vid Vårgatan till Jungfrun 3, att bifalla utbildningsnämndens förslag till ombyggnad av Jungfruskolan avseende byggnadsprogrammet och fordonsprogrammet i Jungfrun 2, att godkänna förslag till ombyggnader i Jungfrun 3 avseende datortekslokal, förråd och matsal/grupprum, verkstadsmekanik för särskolan samt lokaler för omsorgsförvaltningen, att uppdra åt tekniska nämnden att teckna projektavtal och övriga avtal med NIHAB som behövs för verkställighet av ombyggnaderna i Jungfrun 2 och 3, att uppdra åt tekniska nämnden återkomma när hyresavtal ska tecknas, att uppdra åt tekniska nämnden att återkomma med begäran om anslag för fasta inventarier, att överföra 1,2 mkr avseende inventarier till Jungfruskolan från kommunstyrelsens anslag till utbildningsnämnden.

Au 8/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-08, § 105.


Ks 8/4 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-04-08, § 85.Kf 26/4 Det antecknas att omsorgsnämndens yttrande i ärendet har utdelats till ledamöter och ersättare. Nämnden har beslutat godkänna flyttning av verksamhet.

Yrkanden:

Kurt Pettersson (c)
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag bifalla utbildningsnämndens förslag till ombyggnad av Jungfruskolan avseende byggnadsprogrammet och fordonsprogrammet i Jungfrun 2, 

att godkänna förslag till ombyggnader i Jungfrun 3 avseende datortekslokal, förråd och matsal/grupprum, verkstadsmekanik för särskolan samt lokaler för omsorgsförvaltningen, 

att uppdra åt tekniska nämnden att teckna projektavtal och övriga avtal med NIHAB som behövs för verkställighet av ombyggnaderna i Jungfrun 2 och 3, 

att uppdra åt tekniska nämnden återkomma när hyresavtal ska tecknas, 

att uppdra åt tekniska nämnden att återkomma med begäran om anslag för fasta inventarier, samt

att överföra 1,2 mkr avseende inventarier till Jungfruskolan från kommunstyrelsens anslag till utbildningsnämnden.

___________

Kf § 96 Dnr Ks 97-1156 007

Upphandling av revisor till de stiftelser/donationsfonder som kommunen förvaltar

Servicekontorets upphandling har infordrat anbud på revision av 18 stycken stiftelser som Norrtälje kommun förvaltar. Upphandlingen har genomförts som en förenklad upphandling. Förfrågningsunderlag har sänts till fyra stycken revisionsbyråer.

Servicekontoret föreslår i skrivelse 1999-02-04 att kommunstyrelsen antar anbudsgivare 2 för revision av de stiftelser som kommunen förvaltar.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-02-15 på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att anta anbud nr 2 enligt servicekontorets förslag på villkor att kommunfullmäktige för den tid anbudet avser utser antagen anbudsgivare som revisor i de stiftelser/donationsfonder som kommunen förvaltar.


Au 18/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-02-18, § 50.


Ks 11/3 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-03-11, § 53.


Kf 26/4 Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag anta anbud nr 2 och utse antagen anbudsgivare som revisor i de stiftelser/donationsfonder som kommunen förvaltar.

_________

Kf § 97 Dnr Ks 99-347 102

Rolf Andersson (kd); avsägelse av uppdrag som ersättare i Sportcentrums styrelse

Rolf Andersson (kd) begär i skrivelse 990407 entledigande från uppdrag som ersättare i Sportcentrums styrelse.
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag bevilja Rolf Andersson begärt entledigande.

_______

Kf § 98 Dnr Ks 99-57 102

Val av ersättare för kristdemokraterna i Sportcentrums styrelse

Rolf Andersson har vid dagens sammanträde entledigats från uppdrag som ersättare i Sportcentrums styrelse.
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag till ny ersättare för kristdemokraterna i Sportcentrums styrelse välja

Martin Forevärn
Utvägen 29
761 63 Norrtälje

___________

Kf § 99 Dnr Ks 99-57 102

Val av ersättare för kristdemokraterna i kommunstyrelsen

Lars Nilsson (kd) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-02-22, § 29 beviljats entledigande från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag till ny ersättare för kristdemokraterna i kommunstyrelsen välja

Ulla-Britt Pettersson
Tellusvägen 8
761 64 Norrtälje

________

Kf § 100 Dnr Ks 99-279 102

Mats Hållén (fp); avsägelse av uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden

Mats Hållén (fp) avsäger sig i skrivelse inkommen 990322 uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag bevilja Mats Hållén begärt entledigande.

_____________

Kf § 101 Dnr Ks 99-57 102

Val av ersättare för folkpartiet i omsorgsnämnden

Mats Hållén (fp) har vid dagens sammanträde beviljats entledigande från uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag till ny ersättare för folkpartiet i omsorgsnämnden välja

Lars Ivarsson
Björnövägen 27
761 41 Norrtälje

__________

Kf § 102 Dnr Ks 99-159 102

Ingrid Lewander (kd); avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

Ingrid Lewander (kd) avsäger sig i skrivelse 990211 uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag bevilja Ingrid Lewander begärt entledigande.

___________

Kf § 103 Dnr Ks 99-57 102

Val av huvudman i Roslagens Sparbank till och med årssammanträdet 2003

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 1998-12-07, § 216 valdes felaktigt Christina Pettersson (s) in som huvudman. Hon är redan huvudman och hennes uppdrag upphör inte förrän vid årsstämman år 2000.

Valberedningen föreslår därför att Katarina Jansson (s) väljs istället för Christina Pettersson.
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag till ny huvudman i Roslagens Sparbank till och med årssammanträdet 2003 välja

Katarina Jansson (s)
Vetevägen 12
760 40 Väddö

________

Kf § 104 Dnr Ks 99-57 102

Val av ersättare för socialdemokraterna i valnämnden

Ersättare Gert Jansson (s) har avlidit.

Valberedningen föreslår att Jan Lindegren (s) väljs till ny ersättare för socialdemokraterna.
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag till ny ersättare för socialdemokraterna välja

Jan Lindegren
Pl 260 Hensvik
760 49 Herräng

_________

Kf § 105 Dnr Ks 99-432 006

Skrivelse från ersättarna i kommunfullmäktige

Ordföranden meddelar att skrivelse från ersättarna i kommunfullmäktige har inkommit. Skrivelsen behandlar sammanträdeslokalens storlek och utrymme.

Ordföranden meddelar att skrivelsen kommer att behandlas av kommunfull-mäktiges presidium.

_________ 
Kf § 106 

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna:


Dnr Ks 99-57 102

Länsstyrelsens protokoll ang ny ledamot efter Lars Nilsson (kd) och ny ersättare efter Tony Mattsson (kd) i kommunfullmäktige

Dnr Ks 99-57 102

Länsstyrelsens protokoll ang ny ersättare i kommunfullmäktige efter Peter Tidbeck (m).

Dnr Ks 99-74 824

Beslut att upplösa Rånäs bygdegårdsförening.

Kommunfullmäktiges ordförande meddelar att sammanträdet den 28 juni 1999 beräknas bli heldagssammanträde och börjar kl 09.00.

_________