Kommunfullmäktige 1999-05-31 

Plats och tid Långsjöskolans matsal, Rimbo, kl 18.00-22.37

Beslutande Enligt förteckningar

Övriga deltagande 
Tommie Åkerström, omsorgschef
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Alf Wennerfors, kommunrevisor
Utses att justera Andreas Sandgren (m) och Sune Alm (s)

Justeringens Fredagen den 4 juni 1999, kl 14.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 107-142
Tomas Sjöberg

Ordförande ........................................................................
Kurt Lodenius

Justerande ..................................................................................................................
Andreas Sandgren Sune Alm 
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 1999-05-31

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats
för protokollet Servicekontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

Kf § 107

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering samt ändring av dagordning

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelse härom översänts till envar fullmäktig och ersättare inom lagstadgad tid samt annonserats i de av kommunfullmäktige beslutade tidningarna.

Kommunfullmäktiges beslut:

att utse Andreas Sandgren (m) och Sune Alm (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på servicekontoret fredagen den 4 juni 1999, kl 14.00.

_______

Kf § 108

Omsorgsnämnden informerar under temat; Omsorgen inför 2000-talet vision och mål

Omsorgsnämndens ordförande Kajsa Hansson (c) och omsorgschef Tommie Åkerström informerar om omsorgsnämndens visioner och mål inför 2000-talet som de har arbetat fram.

Härefter ges kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.

_________

Kf § 109 Dnr Ks 98-58 452

Besvarande av motion från Kjell Jansson (m) ang sophämtning i skärgården

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1998-01-26, § 15. I motionen föreslås att kommunen inför ytterligare en nivå med tätare sophämtningsintervaller och högre avgift ute i skärgården samt att utvärderingen av 1997 års försök med glesa sophämtningsturer snarast offentliggöres.

Tekniska kontoret har i skrivelse 1999-02-07 anfört att under 1999 kommer nuvarande renhållningsordning att revideras. I förslaget utarbetas olika alternativ för hämtning i skärgården. Renhållningsordningen kommer att ställas ut och alla berörda ges möjlighet att lämna synpunkter på hämtnings-alternativen.

Tekniska nämnden har 1999-03-10, § 36 beslutat att som svar på motionen överlämna tekniska kontorets skrivelse 1999-02-07.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-03-24 beslutat föreslå kommunfull-mäktige besluta att överlämna motionen till tekniska nämnden för beaktande i samband med kommande revidering av renhållningsordningen och att motionen därmed skall anses besvarad.

Au 15/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-15, § 116.

Ks 6/5 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-05-06, § 100.

Kf 31/5 Kjell Jansson (m) yttrar sig.


Kommunfullmäktiges beslut

att enligt kommunstyrelsens förslag överlämna motionen till tekniska nämnden för beaktande i samband med kommande revidering av renhållningsordningen och 

att motionen därmed skall anses besvarad.
__________

Kf § 110 Dnr Ks 98-432 610

Besvarande av motion från Per Lodenius (c) ang ny modern lärlingsutbildning

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1998-04-27, § 73. I motionen föreslås att Norrtälje kommun ansöker om att få delta i pågående pilotutbildning gällande en modern lärlingsutbildning.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-02-01 på anförda skäl föreslagit kommunfullmäktige besluta att med instämmande i motionens syfte, överlämna motionen till utbildningsnämnden för handläggning och att därmed anse motionen vara besvarad.

Utbildningsnämnden har vid sammanträde 1999-03-25, § 36 beslutat att instämma i ledningskontorets förslag till svar på motionen.

Au 29/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-29, § 142.


Ks 6/5 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-05-06, § 101.


Kf 31/5 Per Lodenius (c) och Kurt Pettersson (c) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag med instämmande i motionens syfte, överlämna motionen till utbildningsnämnden för handläggning och 

att därmed anse motionen vara besvarad.

___________

Kf § 111 Dnr Ks 98-451 730

Besvarande av motion från Kajsa Hansson (c) ang läkemedelsrevision inom de särskilda boendeformerna i Norrtälje kommun

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1998-04-27, § 72. I motionen föreslås att Norrtälje kommun i samarbete med Stockholms läns landsting genomför en revision av läkemedelsbehandlingen inom de särskilda boendeformerna.

Omsorgsnämnden föreslår i yttrande 1999-03-22, § 42 kommunfullmäktige besluta att Norrtälje kommun i samarbete med Stockholms läns landsting ska ges möjlighet utveckla påbörjade samarbetsformer för att säkerställa en för individen säker och behovsanpassad medicinering med kontinuerlig uppfölj-ning och att därmed förklara motionen besvarad.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-04-06 kommunfullmäktige besluta att bifalla omsorgsnämndens förslag.

Au 29/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-29, § 143.


Ks 6/5 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-05-06, § 102 varvid kommunfullmäktige föreslogs besluta att Norrtälje kommun i samarbete med Stockholms läns landsting ska ges möjlighet utveckla påbörjade samarbets-former för att säkerställa en för individen säker och behovsanpassad medicine-ring med kontinuerlig uppföljning och att därmed motionen skall anses vara besvarad.


Kf 31/5 Yrkanden:

Bengt Ericsson (c)
tillägg 1:a att-satsen: Norrtälje kommun genom omsorgsnämnden i samarbete……

Kajsa Hansson (c) yttrar sig.


Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och Bengt Ericssons tilläggsyrkande och finner kommunfullmäktige besluta bifalla förslagen.
Kommunfullmäktiges beslut:

att Norrtälje kommun genom omsorgsnämnden i samarbete med Stockholms läns landsting ska ges möjlighet utveckla påbörjade samarbetsformer för att säkerställa en för individen säker och behovsanpassad medicinering med kontinuerlig uppföljning och 

att därmed motionen skall anses vara besvarad.

__________

Kf § 112 Dnr Ks 99-138 702

Besvarande av interpellation från Ragnar Bergsten (s) till socialnämndens ordförande ang tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker

Ragnar Bergsten (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 1999-02-22, § 49 följande interpellation till socialnämndens ordförande angående tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 112.

Socialnämndens ordförande Birgitta Lagerlund (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………” Bilaga § 112.

Ragnar Bergsten (s) och Eva Pfister (s) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen härmed anses besvarad.

_______

Kf § 113 Dnr Ks 99-412 534

Besvarande av interpellation från Ola Bertilsson (s) till kommunstyrelsens ordförande ang postservicen i Väddö

Ola Bertilsson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 1999-04-26, § 80 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående postservicen på Väddö.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 113.

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……….” Bilaga § 113.

Ola Bertilsson (s), Kristina Almén (s) och Håkan Jonsson (s) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen härmed anses besvarad.

________

Kf § 114 Dnr Ks 99-413 041

Besvarande av interpellation från Elisabeth Björk (s) till barn- och skolnämndens ordförande ang budget 99

Elisabeth Björk (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 1999-04-26, § 81 följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande angående budget 99.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 114.
Kommunfullmäktiges beslut:

att med hänvisning till att interpellanten Elisabeth Björk (s) ej är närvarande vid dagens sammanträde medge att interpellationen besvaras vid kommunfull-mäktiges nästa sammanträde.

__________

Kf § 115 Dnr Ks 99-414 780

Besvarande av interpellation från Elisabeth Björk (s), Bodil Henriksson (s) och Ulla Fransson (s) till omsorgsnämndens ordförande ang behov av omsorgsplatser i Rimbo

Elisabeth Björk (s), Bodil Henriksson (s) och Ulla Fransson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 1999-04-26, § 82 följande interpellation till omsorgsnämndens ordförande angående behov av omsorgsplatser i Rimbo.

”Interpellation etc………” Bilaga § 115.

Omsorgsnämndens ordförande Kajsa Hansson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……..” Bilaga § 115.

Bodil Henriksson (s) och Ulla Fransson (s) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen härmed anses besvarad.

________

Kf § 116 Dnr Ks 99-415 105

Besvarande av interpellation från Elisabeth Björk (s) till kommun-styrelsens ordförande ang flaggning i kommunen

Elisabeth Björk (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 1999-04-26, § 83 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående flaggning i kommunen.

”Interpellation etc……” Bilaga § 116.
Kommunfullmäktiges beslut:

att med hänvisning till att interpellanten Elisabeth Björk (s) ej är närvarande medges att interpellationen besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

_________

Kf § 117 Dnr Ks 99-431 430

Besvarande av enkel fråga från Inger Lundh-Jansson (mp) till kommunstyrelsens ordförande ang täkter och muddringar

Inger Lundh-Jansson (mp) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 1999-04-26, § 84 följande enkla fråga till kommunstyrelsens ordförande angående täkter och muddringar.

”Enkel fråga etc…….” Bilaga § 117.

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc…….” Bilaga § 117.

Inger Lundh-Jansson (mp) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut:

att den enkla frågan härmed anses besvarad.

__________

Kf § 118 

Enkel fråga från Karl-Axel Öst (fp) till kommunstyrelsens ordförande ang ordförandens bisyssla

Karl-Axel Öst (fp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga till kommunstyrelsens ordförande:

”Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) har tillstånd att inneha bisyssla. Hur ligger det till med denna bisyssla nu?”

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candals (m) svar:

”Jag har nyss sålt mitt företag. Jag har numera ingen bisyssla.”
Kommunfullmäktiges beslut:

att den enkla frågan härmed anses besvarad.

_________

Kf § 119 Dnr Ks 99-99 214

Antagande av förslag till detaljplan för golfbana på del av Lundås 8:1 i Edebo församling samt Gottsta 2:6 m fl i Häverö församling

Rubricerade planförslag har varit ute för samråd under tiden 1998-11-05-1999-01-08 samt utställt under tiden 1998-02-16 1999-03-09.

Byggnadsnämnden har 1999-04-22, § 81 beslutat att godkänna det reviderade planförslaget och överlämna detta till fullmäktige för beslut om antagande enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 §.

Au 15/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-15, § 109.


Ks 6/5 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-05-06, § 92.


Kf 31/5 Yrkanden:

Bengt Ericsson (c)
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag anta förslag till detaljplan för golfbana på del av Lundås 8:1 i Edebo församling samt Gottsta 2:6 m fl i Häverö församling.

_________

Kf § 120 Dnr Ks 99-343 214

Förslag till överenskommelse med Hallsta golfklubb om återbetalning av förskotterade planläggningskostnader

Byggnadsnämnden har beviljat planläggning av en golfbana i Hallstavik under förutsättning att föreningen betalar planläggningskostnaden. Föreningen har meddelat kommunen att de ej har ekonomisk möjlighet att finansiera planläggningen.

Arbetsutskottet uttalar vid sammanträde 1997-08-26, § 26 att byggnadsnämnden tecknar ett avtal med föreningen, som innebär att kommunen erhåller ersättning för planarbetet när föreningen har färdigställt en golfbana och har intäkter för golfverksamheten.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-04-01 anfört att golfklubbens plikt att återbetala förskotterade planläggningskostnader bör lösas genom att kommunen beviljar golfklubben ett lån å utestående fordringsbelopp.

Ledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen bevilja Hallsta golfklubb ett lån å kommunens utestående fordringsbelopp för havda planläggningskostnader för upprättande av detaljplan för golfbana, och att för lånet skall gälla en återbetalningstid av tio år och de övriga lånevillkor som kommunstyrelsen föreskriver.

Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta under förutsättning att fullmäktige lämnar kommunstyrelsen uppdrag härom att bevilja Hallsta golfklubb ett lån å kommunens fordran för havda planläggningskostnader, och att bemyndiga ledningskontoret utfärda en lånerevers å fordringsbeloppet och föreskriva erforderliga lånevillkor för kommunens fordran.

Au 15/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-15, § 110.


Ks 6/5 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-05-06, § 93.


Kf 31/5 Yrkanden:

Bengt Ericsson (c) med instämmande av Christer Candal (m), Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v)
bifall till kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag uppdra åt kommunstyrelsen bevilja Hallsta golfklubb ett lån å kommunens utestående fordringsbelopp för havda planlägg-ningskostnader för upprättande av detaljplan för golfbana, och 

att för lånet skall gälla en återbetalningstid av tio år och de övriga lånevillkor som kommunstyrelsen föreskriver.

__________ Kf § 121 Dnr Ks 98-1168 291

Slutredovisning Hallstaviks skola/Centralskolan

Tekniska kontoret har genom kommunstyrelsens beslut 1993-09-13 och i samråd med skolförvaltningen utfört inre- och yttre ombyggnads- och renoveringsarbeten av skolbyggnader och skollokaler.

Arbetena är nu slutförda till en kostnad av 3.818.207 kr. Projektet har av tekniska kontoret kostnadsberäknats till 3.200.000 kr.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1998-11-26, § 140 beslutat att godkänna redovisningen samt överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Ledningskontoret/Servicekontoret föreslår i skrivelse 1999-03-29 kommunfullmäktige besluta att godkänna slutredovisningen.

Au 15/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-15, § 113.


Ks 6/5 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-05-06, § 94.
Kf 31/5 Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag godkänna slutredovisningen Hallstaviks skola/Centralskolan.

__________Kf § 122 Dnr Ks 98-1170 291

Slutredovisning Rodengymnasiet etapp 13, C-skeppet, om-/tillbyggnad

Tekniska kontoret har genom kommunstyrelsens beslut 1996-08-20 och i samråd med utbildningsförvaltningen genomfört en om- och tillbyggnad av skollokaler.

Arbetena är slutförda till en kostnad av 13.322.620 kr. Projektet har av tekniska kontoret kostnadsberäknats till 13.000.000 kr.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1998-11-26, § 142 beslutat att godkänna redovisningen samt överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Ledningskontoret/Servicekontoret föreslår i skrivelse 1999-03-29 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna slutredovisningen.

Au 15/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-15, § 114.


Ks 6/5 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-05-06, § 95.
Kf 31/5 Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag godkänna slutredovisningen för ombyggnad av Rodengymnasiet etapp 13, C-Skeppet.

__________

Kf § 123 Dnr Ks 99-263 290

Slutredovisning Barnstuga (del av Mora 3:55) Bergshamra, Länna

Kommunfullmäktige beslutade 1993-04-26, § 85 uppdra till tekniska nämnden att uppföra nya lokaler för två daghemsavdelningar vid Lännaenheten.

Projektet har av tekniska kontoret kostnadsberäknats till 4.500.000 kr. Efter genomförd byggnation med försvårade grundläggningsförhållanden är slutkostnaden 4.658.228 kr.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1998-12-17, § 160 beslutat att godkänna redovisningen samt att överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Ledningskontoret/Servicekontoret föreslår i skrivelse 1999-04-08 kommunfullmäktige besluta att godkänna slutredovisningen.

Au 29/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-05-06, § 137.


Ks 6/5 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-05-06, § 96.
Kf 31/5 Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag godkänna slutredovisning avseende barnstuga (del av Mora 3:55), Bergshamra, Länna.

__________

Kf § 124 Dnr Ks 99-264 291

Slutredovisning Länna skola, Bergshamra

Kommunstyrelsen beslutade 1995-02-21, § 61 att uppdra till tekniska nämnden att genomföra en tillbyggnad av Skonaren 1 med två klassrum samt anvisade 3.700.000 kr.

Projektet kostnadsberäknades till 3.600.000 kr och är nu slutfört till en kostnad av 3.349.184 kr.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1998-12-17, § 161 beslutat att godkänna redovisningen samt att överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Ledningskontoret/Servicekontoret föreslår i skrivelse 1999-04-08 kommunfullmäktige besluta att godkänna slutredovisningen.

Au 29/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-29, § 138.


Ks 6/5 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-05-06, § 97.
Kf 31/5 Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag godkänna slutredovisningen avseende Länna skola, Bergshamra.

___________
Kf § 125 Dnr Ks 99-265 291

Slutredovisning Långsjöskolan (M-huset)

Tekniska kontoret har genom kommunstyrelsens beslut 1995-06-06 och i samråd med skolförvaltningen utfört en ny ventilationsanläggning i skollokaler.

Projektet kostnadsberäknades till 3.400.000 kr och är nu slutfört till en kostnad av 3.695.978 kr.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1998-12-17, § 162 beslutat att godkänna redovisningen samt att överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Ledningskontoret/Servicekontoret föreslår i skrivelse 1999-04-08 kommunfullmäktige besluta att godkänna slutredovisningen.

Au 29/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-29, § 139.


Ks 6/5 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-05-06, § 98.

Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag godkänna slutredovisningen avseende Långsjöskolan (M-huset).
__________

Kf § 126 Dnr Ks 99-310 291

Slutredovisning Kvisthamraskolan kök/gymnastikbyggnad

Kommunfullmäktige anvisade i investeringsplanen 1992-1994 4.883.000 kr för kök och gymnastikbyggnadens ombyggnad.

Tekniska kontoret kostnadsberäknade projektet i februari 1992 till 5.500.000 kr och efter det att arbetena är slutförda uppgår kostnaden till 4.632.203 kr. För projektet har erhållits statlig stimulansbidrag på 720.000 kr. Totala kostnaden uppgår till 3.912.203 kr.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1998-12-17, § 159 beslutat att godkänna redovisningen samt att överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Ledningskontoret/Servicekontoret föreslår i skrivelse 1999-04-08 kommunfullmäktige besluta att godkänna slutredovisningen.

Au 29/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-29, § 140.


Ks 6/5 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-05-06, § 99.
Kf 31/5 Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag godkänna slutredovisningen avseende Kvisthamraskolan.

________

Kf § 127 Dnr Ks 99/429 042

Bokslut 1998

Ledningskontoret har 1999-04-08 överlämnat ett sammandrag av 1998 års bokslut.

Ledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att efter hörande av kommunens revisorer godkänna budgetavräkning och bokslut i enlighet med bilagda handlingar, att av överskottet reservera 1920 tkr i det egna kapitalet för framtida kostnader inom renhållningsverksamheten, att av överskottet reservera 2765 tkr i det egna kapitalet för framtida kostnader för fastighetsunderhåll, att avslå omsorgsnämndens framställan att ur 1998 års överskott reservera 2000 tkr i det egna kapitalet för framtida kostnader inom omsorgsnämndens verksamhetsområde.

Au 29/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-29, § 145.


Ks 6/5 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-05-06, § 103, varvid kommunfullmäktige föreslogs besluta att efter hörande av kommunens revisorer godkänna budgetavräkning och bokslut i enlighet med bilagda handlingar, att av överskottet reservera 1920 tkr i det egna kapitalet för framtida kostnader inom renhållningsverksamheten, att av överskottet reservera 2765 tkr i det egna kapitalet för framtida kostnader för fastighetsunderhåll, att avslå omsorgsnämndens framställan att ur 1998 års överskott reservera 2000 tkr i det egna kapitalet för framtida kostnader inom omsorgsnämndens verksamhetsområde, att avskrivning 54,2 mkr avseende felaktigt förda driftkostnader inom tekniska nämnden under 1990-1997 sker i bokslut 1998, att tekniska nämndens driftbudget 1999 reduceras med 4,95 mkr pga att kapitaltjänstkostnaderna avseende felaktigt förda driftkostnader bortfaller, att budget för internränta (intäkt) 1999 minskar med 3,4 mkr.

Socialdemokratiska ledamöterna och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot deltog ej i beslutet vad avser att-satserna att avskrivning 54,2 mkr avseende felaktigt förda driftkostnader inom tekniska nämnden under 1990-1997 sker i bokslut 1998, att tekniska nämndens driftbudget 1999 reduceras med 4,95 mkr pga att kapitaltjänstkostnaderna avseende felaktigt förda driftkostnader bortfaller, att budget för internränta (intäkt) 1999 minskar med 3,4 mkr.

Föreligger protokoll från omsorgsnämnden 990322 § 44 och tekniska nämnden 990408 § 56.

Kf 31/5 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Håkan Jonsson (s)
bifall till kommunstyrelsens förslag samt följande tillägg: att kommunfull-mäktige beslutar att i not till det egna kapitalet i balansräkningen redovisa va-kollektivets skuld till skattekollektivet. Vid eventuella kommande överskott görs sedan en avräkning mot skulden.

Bertil Karlsson (v)
bifall till bokslutet

Kurt Lodenius (c) yttrar sig.

Ekonomichef Gunilla Edvinsson yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner kommunfullmäktiges bifalla förslaget.

Därefter ställer ordföranden proposition på Christer Candals (m) m.fl. tilläggs-yrkande och finner kommunfullmäktige besluta bifalla yrkandet.Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag efter hörande av kommunens revisorer godkänna budgetavräkning och bokslut i enlighet med bilagda handlingar, 

att av överskottet reservera 1920 tkr i det egna kapitalet för framtida kostnader inom renhållningsverksamheten,

att av överskottet reservera 2765 tkr i det egna kapitalet för framtida kostnader för fastighetsunderhåll,

att avslå omsorgsnämndens framställan att ur 1998 års överskott reservera 2000 tkr i det egna kapitalet för framtida kostnader inom omsorgsnämndens verksamhetsområde,

att avskrivning 54,2 mkr avseende felaktigt förda driftkostnader inom tekniska nämnden under 1990-1997 sker i bokslut 1998, 

att tekniska nämndens driftbudget 1999 reduceras med 4,95 mkr pga att kapitaltjänstkostnaderna avseende felaktigt förda driftkostnader bortfaller, 

att budget för internränta (intäkt) 1999 minskar med 3,4 mkr, samt

att i not till det egna kapitalet i balansräkningen redovisa va-kollektivets skuld till skattekollektivet. Vid eventuella kommande överskott görs sedan en avräkning mot skulden.

__________

Kf § 128 Dnr Ks 99-537 042

Revisionsberättelse för år 1998

Revisorer valda av kommunfullmäktige i Norrtälje kommun har granskat kommunens förvaltning och räkenskaper för år 1998 och lämnar en särskild redogörelse för granskningsverksamheten samt tillstyrker att styrelserna och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvars-frihet.

Revisor Alf Wennerfors (m) redogör för revisionsberättelsen.

Eva Pfister (s) påtalar att på sid 2 i revisionsberättelsen under rubriken ”Missbruksvården” skall omsorgsnämnden bytas ut mot socialnämnden.Kommunfullmäktiges beslut:

att godkänna revisorernas rapport,

att bevilja kommunstyrelsen och övriga förvaltande nämnder av revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för 1998 års förvaltning, samt

att rikta ett särskilt tack till revisorerna för deras arbete under det gångna verksamhetsåret.

___________

Kf § 129 Dnr Ks 99-437 107

Bokslut Stiftelsen Häverö Lärcentrum för 1998

Föreligger Stiftelsen Häverö Lärcentrums bokslut för 1998.
Kommunfullmäktiges beslut:

att lägga Stiftelsen Häverö Lärcentrums bokslut för 1998 till handlingarna.

_________

Kf § 130 Dnr Ks 99-442 107

Bokslut Stiftelsen Rimbo Lärcentrum 1998

Föreligger Stiftelsen Rimbo Lärcentrums verksamhetsberättelse för 1998.

Christer Candal påtalar att på sid 3 i årsredovisningen har minustecknet på sista raden hamnat i fel kolumn.

Helena Ekekilhl (mp) påtalar att tillträdesdagen för chef som nämns på sid 1 i verksamhetsberättelsen är fel, torde vara 1998-08-01.
Kommunfullmäktiges beslut:

att lägga Rimbo Lärcentrums bokslut 1998 till handlingarna.

___________

Kf § 131 Dnr Ks 99-344 041

Ombudgetering av driftbudgetanslag 1998-99

Från kommunstyrelsen/servicekontoret och omsorgsnämnden/omsorgs-
förvaltningen har det kommit framställningar att kommunfullmäktige skall besluta ombudgetera driftbudgetanslag som ej har förbrukats under 1998.

Ledningskontoret/servicekontoret föreslår i skrivelse 1999-03-02 kommunfullmäktige besluta att ombudgetera driftbudgetanslag enligt bilaga 1 och 2 på tillsammans 5036 tkr samt att finansieringen sker ur det egna kapitalet.

Au 15/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-15, § 117.


Ks 6/5 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-05-06, § 104.
Kf 31/5 Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag ombudgetera driftbudgetanslag enligt upprättad bilaga 1 och 2 på tillsammans 5036 tkr samt 

att finansieringen sker ur det egna kapitalet.

__________
Kf § 132 Dnr Ks 99-370 101

Fullmäktiges sammanträden i närradion

Kommunfullmäktige har i beslut 1998-04-27, § 58 givit kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa radiosändningar från fullmäktiges sammanträden.

Bakgrunden är Demokratikommitténs förslag att stärka den lokala demokratin genom att öka möjligheterna för kommunens invånare att följa debatt och beslutshantering i kommunens högsta styrande organ.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-05-06 redovisat ärendet vad gäller teknik, kostnader m m och föreslår kommunfullmäktige besluta att sändningar från kommunfullmäktiges sammanträden ska ske med utifrån ett optimalt täckande sändarnät ( det s k 100-procentiga alternativet) med sändare i Norrtälje, Hallstavik och Simpnäs och att sändarnätet i enlighet med tjänsteskrivelse byggs upp i nämnda ordning under åren 1999-2000, att godkänna Media programmets medverkan i produktionen av radioutsändningarna i enlighet med tjänsteskrivelsen, att ge ledningskontoret i uppdrag att sluta avtal med Norrtälje Närradioförening och dess ekonomiska förening Radio Roslagen om ägande, uppbyggnad av sändarnät, tillstånd, drift och handhavande, att de investeringskostnader detta medför prövas för 2000 enligt den av kommunstyrelsen beslutade investeringsmodellen, att godkänna den redovisade investeringskostnaden för 1999 på 312 000 att finansieras inom den av fullmäktige beslutade investeringsramen, att medel för redovisad driftkostnad för år 2000 på 115 000 kr beaktas i budgetarbetet, att ledningskontoret ges i uppdrag att utreda en lösning för att göra fullmäktiges sammanträden tillgängliga för allmänheten även via Internet. Därutöver föreslår ledningskontoret kommunstyrelsen besluta för egen del under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan att bevilja ledningskontoret ett driftanslag med 45 000 kr för år 1999 att täckas ur kommunstyrelsens konto till förfogande.


Au 6/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-05-06, § 159.Ks 6/5 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-05-06, § 105 varvid kommun-fullmäktige föreslogs besluta att sändningar från kommunfullmäktiges sammanträden ska ske med utifrån ett optimalt täckande sändarnät ( det s k 100-procentiga alternativet) med sändare i Norrtälje, Hallstavik och Simpnäs och att sändarnätet i enlighet med tjänsteskrivelse byggs upp i nämnda ordning under åren 1999-2000, att godkänna Media programmets medverkan i produktionen av radioutsändningarna i enlighet med tjänsteskrivelsen, att uppdra åt ledningskontoret sluta avtal med Norrtälje Närradioförening och dess ekonomiska förening Radio Roslagen om ägande, uppbyggnad av sändarnät, tillstånd, drift och handhavande, att de investeringskostnader detta medför prövas för år 2000 enligt den av kommunstyrelsen beslutade investeringsmodellen, att godkänna den redovisade investeringskostnaden för år 1999 på 312 000 att finansieras inom den av fullmäktige beslutade investeringsramen, att medel för redovisad driftkostnad för år 2000 på 115 000 kr skall beaktas i budgetarbetet.

Kf 31/5 Yrkanden:

Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag med följande ändring: att 3:e att-satsen får följande ändrade lydelse: ”att uppdra till kommunstyrelsen sluta avtal…..”Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag sändningar från kommunfullmäktiges sammanträden ska ske med utifrån ett optimalt täckande sändarnät ( det s k 100-procentiga alternativet) med sändare i Norrtälje, Hallstavik och Simpnäs och att sändarnätet i enlighet med tjänsteskrivelse byggs upp i nämnda ordning under åren 1999-2000, 

att godkänna Media programmets medverkan i produktionen av radio-utsändningarna i enlighet med tjänsteskrivelsen, 

att uppdra åt kommunstyrelsen sluta avtal med Norrtälje Närradioförening och dess ekonomiska förening Radio Roslagen om ägande, uppbyggnad av sändarnät, tillstånd, drift och handhavande,

att de investeringskostnader detta medför prövas för år 2000 enligt den av kommunstyrelsen beslutade investeringsmodellen, 

att godkänna den redovisade investeringskostnaden för år 1999 på 312 000 att finansieras inom den av fullmäktige beslutade investeringsramen, 

att medel för redovisad driftkostnad för år 2000 på 115 000 kr skall beaktas i budgetarbetet.

__________

Kf § 133 Dnr Ks 99/107 091

Motionsberedning enligt kommunallagen 5 kap 33 §

Kommunallagen stadgar att motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut med anledning av motionen vid sammanträde som hålles inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen ej kan avslutas inom sådan tid skall detta och vad som har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige vid sammanträde inom angiven tidpunkt.

Fullmäktige får vid behandling av sådan anmälan avskriva motionen från vidare handläggning.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträde redovisa de motioner vilkas beredning då ännu ej slutförts.

Föreligger motionsredovisning, daterad 1999-04-14.

Au 29/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-29, § 141.


Ks 6/5 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-05-06, § 106.


Kf 31/5 Bridget Wedberg (mp) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag med godkännande lägga motionsredo-visningen till handlingarna.

_________

Kf § 134 Dnr Ks 98-1071 026

Förslag till riktlinjer för åtgärder mot diskriminering i Norrtälje kommun

Kommunfullmäktige antog 1990-12-17,18, § 265 förslag till personalpolitiskt program för Norrtälje kommun.

Från den 1 maj i år gäller tre nya lagar mot diskrimineringen i arbetslivet. Det blir förbjudet att diskriminera någon på grund av etnisk tillhörighet, funktionshinder eller sexuell läggning.

Med anledning av den nya lagstiftningen har en arbetsgrupp inom CESAM utarbetat bifogat förslag till riktlinjer för åtgärder mot diskriminering. Förslaget är en komplettering av gällande policy i kommunen om ”Kränkande särbehandling””

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-04-14 kommunstyrelsen besluta att anta 1999-04-14 utarbetat förslag till riktlinjer för åtgärder mot diskriminering i Norrtälje kommun. 

Au 29/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-29, § 131.


Ks 6/5 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-05-06, § 117, varvid kommunfullmäktige föreslogs besluta att anta upprättat förslag 1999-04-14 till riktlinjer för åtgärder mot diskriminering i Norrtälje kommun.


Kf 31/5 Yrkanden:

Bridget Wedberg (mp)
återremiss av följande skäl: nulägesbeskrivning görs för att få något att utvärdera mot, tydliggöra vilka utvärderingsverktyg som används, riktlinjerna blir mer genomarbetade.

Bengt Ericsson (c)
bifall till kommunstyrelsens förslag samt avslag på återremissyrkandet.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner kommunfullmäktige besluta avslå yrkandet.

Omröstning begärs.

Omröstningsproposition

Ordföranden ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande omröstningsproposition

Ja-röst för avslag på återremissyrkandet.
Nej-röst för bifall till återremissyrkandet.

Omröstningsresultat

Med 39 ja-röster, 21 nej-röster och 1 frånvarande har kommunfullmäktige beslutat avslå återremissyrkandet.

Propositionsordning forts

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige har således beslutat:

att enligt kommunstyrelsens förslag anta upprättat förslag 1999-04-14 till riktlinjer för åtgärder mot diskriminering i Norrtälje kommun.

_________

Kf § 135 Dnr Ks 99-391 174

Antagande av förslag till sotningstaxa/avtal

Föreligger Kommunförbundet Stockholms läns (KSL) förslag till sotningstaxa/ersättning. Förslaget har arbetats fram i samarbete med sotarnas riksorganisation (SSR).

Förslaget innebär ett fyraårigt avtal för perioden fr o m den 1 april 1999 t o m den 31 mars 2003.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1999-04-08, § 52 beslutat att föreslå kommunfullmäktige anta Kommunförbundet Stockholms läns (KSL) förslag till sotningstaxa/ersättning.

Au 29/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-29, § 154.


Ks 6/5 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-05-06, § 127.
Kf 31/5 Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag anta Kommunförbundet Stockholms läns (KSL) förslag 1999-03-03 till sotningstaxa/ersättning, och

att sotningstaxan/ersättning skall gälla från och med den 1 juni 1999.

___________Kf § 136 Dnr Ks 99/500 534

Förslag till beslut ang bredbandsnät för Norrtälje kommuns verksamhet

Investering i ett bredbandsnät är en strategisk satsning för kommunen. Avsikten med investeringen är att ingå i förnyelsen inom utbildningsområdet, underlättande av företagsetableringar, kvalitetsförbättring inom administrationen etc.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-04-26 redovisat arbetet med bredbandsnätet, kostnadsuppskattning samt finansiering m m.

Kontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen ansvara för att ett kommunikationsnät för kommunförvaltningen byggs på sätt som anges i ledningskontorets tjänsteskrivelse 1999-0426, att bevilja kommunstyrelsen, servicekontoret anslag om 11,5 mkr för investering i bredbandsteknik, att finansiering sker inom den av fullmäktige beviljade totala investeringsramen för 1999, att bevilja kommunstyrelsen, servicekontoret tilläggsanslag om 1 mkr 1999 för drift av bredbandsnätet, att finansiering sker med eget kapital, att uppdra åt kommunstyrelsen verkställa fullmäktiges beslut och teckna erforderliga avtal för beslutets genomförande. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta under förutsättning av fullmäktiges bifall till styrelsens förslag i detta ärende, att uppdra till ledningskontoret att upprätta detaljspecifikation av ett bredbandsnät för kommunal verksamhet, att uppdra åt IT-chefen att teckna erforderliga avtal och överenskommelser för byggandet av dels ett optofibernät i Norrtälje kommun dels ett kommunikationsnät för den kommunala verksamheten.

Au 6/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-29, § 160.


Ks 6/5 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-05-06, § 128.Kf 31/5 Yrkanden:

Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Håkan Jonsson (s)
i första hand återremiss för ytterligare avvägning, i andra hand uppdra åt NEAB ansvara för att ett kommunikationsnät för kommunförvaltningar m.m. byggs upp i Norrtälje kommun.

Christer Candal (m)
avslag på Håkan Jonssons återremissyrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner kommunfullmäktige besluta avslå yrkandet.

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och Håkan Jonssons (s) andrahandsyrkande och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.Kommunfullmäktige har således beslutat:

att enligt kommunstyrelsens förslag uppdra åt kommunstyrelsen ansvara för att ett kommunikationsnät för kommunförvaltningen byggs på sätt som anges i ledningskontorets tjänsteskrivelse 1999-04-26, 

att bevilja kommunstyrelsen, servicekontoret anslag om 11,5 mkr för investering i bredbandsteknik, 

att finansiering sker inom den av fullmäktige beviljade totala investeringsramen för 1999, 


att bevilja kommunstyrelsen, servicekontoret tilläggsanslag om 1 mkr 1999 för drift av bredbandsnätet,

att finansiering sker med eget kapital, 

att uppdra åt kommunstyrelsen verkställa fullmäktiges beslut och teckna erforderliga avtal för beslutets genomförande. 

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Håkan Jonssons (s) yrkanden.
Vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Håkan Jonssons (s) andrahandsyrkande.

___________

Kf § 137 Dnr Ks 99-114 100

Yttrande över slutrapporten ”Framtidens förbund för kommuner och landsting” Överväganden och förslag

Kommunförbundet och Landstingsförbundet har tillsammans utrett frågan om framtidens förbund för kommuner och landsting.

Utredningsarbetet redovisas i två rapporter, dels rubricerade slutrapport dels en rapport som innehåller fakta- och bakgrundsmaterial.

Ledningskontoret avstår från att kommentera rapporten om fakta- och bakgrundsmaterial. Huvudfrågan i rapporten Överväganden och förslag är om kommuner och landsting/regioner skall vara organiserade i varsitt nationellt förbund i nära samverkan eller om ett nytt gemensamt förbund skall byggas upp för medlemmarna.

Ledningskontoret har i yttrande 1999-04-23 föreslagit kommunfullmäktige besluta att tillstyrka grundalternativ 2 innebärande att ett nytt gemensamt förbund bildas och att de båda nuvarande förbunden upplöses.

Au 29/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-04-29, § 155.


Ks 6/5 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-05-06, § 129.


Kf 31/5 Yrkanden:

Håkan Jonsson (s)
tillstyrker alternativ 1


Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och Håkan Jonssons (s) yrkande och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.


Kommunfullmäktige har således beslutat:

att enligt kommunstyrelsens förslag tillstyrka grundalternativ 2 innebärande att ett nytt gemensamt förbund bildas och att de båda nuvarande förbunden upplöses.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Håkan Jonssons (s) yrkande.

__________

Kf § 138 Dnr Ks 99-443 102

Margareta Spång (s); avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfull-mäktige och barn- och skolnämnden

Margareta Spång (s) avsäger sig i skrivelse 1999-05-03 uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och barn- och skolnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut:

att bevilja Margareta Spång (s) begärt entledigande.

________

Kf § 139 Dnr Ks 99-472 102

Elisabet Andersson (s); avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

Elisabet Andersson (s) avsäger sig i skrivelse 1999-05-06 uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige fr.o.m 1999-06-01.
Kommunfullmäktiges beslut:

att bevilja Elisabet Andersson (s) begärt entledigande.

________

Kf § 140 Dnr Ks 99-57 102

Val av ny ledamot för socialdemokraterna i barn- och skolnämnden

Margareta Spång (s) har vid dagens sammanträde beviljats entledigande från uppdrag som ledamot i barn- och skolnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag till ny ledamot för socialdemokraterna i barn- och skolnämnden välja

Kristian Krassman
Skepparegatan 9
761 40 Norrtälje

_________

Kf § 141 Dnr Ks 99-57 102

Val av ny ersättare för socialdemokraterna i barn- och skolnämnden

Tidigare ersättaren Kristian Krassman (s) har vid dagens sammanträde valts till ordinarie ledamot i barn- och skolnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med valberedningens förslag till ny ersättare för socialdemo-kraterna i barn och skolnämnden välja

Jenny Gustavsson
Frihamra 5691
762 92 Rimbo

________

Kf § 142

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Dnr Ks 98-219 045
Hallstaviks Golfklubb; Återkallande av ansökan om borgen för anläggande av golfbana i Hallstavik

Socialdepartementets regeringsbeslut; Stöd ur Allmänna arvsfonden för utveckling av alternativa stöd- och boendeformer för personer med psykiska funktionshinder till riksförbundet för Social och Mental Hälsa Roslagen och Kooperativ Utveckling Roslagen för projektet Bagarstugan.

Christina Frisk (fp) informerar om kvällsaktiviteter för vuxna i Norrtälje stad den 11 juni 1999, samma kväll som skolavslutningen är.

_______