Kommunfullmäktige 1999-06-28 

Plats och tid Folkets Hus, Hallstavik, kl 09.00-17.40

Beslutande Enligt förteckningarAlf Nyström, verkställande dir. NEAB
Solbritt Lindahl, kamrer NIHAB
Anna Paganus, projektledare, Östhandelsforum AB
Sören Monvall, verkställande dir. Roslagsbostäder AB
Eva Heibert, Info- och marknadschef Roslagsbostäder AB
Olle Pettersson, ordförande Samtek
Rolf Schwerin, kanslichef
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Övriga deltagande Tomas Sjöberg, sekreterare


Utses att justera Bodil Henriksson (s) och Christina Frisk (fp)

Justeringens Fredagen den 2 juli 1999, kl 15.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 143-180
Tomas Sjöberg

Ordförande ........................................................................
Kurt Lodenius Inger Jansson §§ 152-170

Justerande ..................................................................................................................
Bodil Henriksson (s) Christina Frisk (fp)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 1999-06-28

Datum för Datum för
anslags uppsättande 1999-07-05 anslags nedtagande 1999-07-26

Förvaringsplats
för protokollet Servicekontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


Kf § 143

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering samt ändring av dagordning

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelsen härom översänts till envar fullmäktige och ersättare inom lagstadgad tid samt annonserats i de av kommunfullmäktige beslutade tidningarna.


Kommunfullmäktiges beslut:

att utse Bodil Henriksson (s) och Christina Frisk (fp) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på servicekontoret fredagen den 2 juli 1999, kl 15.00.

___________


Kf § 144 Dnr 99-590 107

Årsredovisning 1998; Norrtälje Energi AB, NEAB

Föreligger Norrtälje Energi AB, NEAB:s årsredovisning för 1998.
Styrelseordförande Anders Engström (m) och verkställande direktör Alf Nyström informerar om bolagets verksamhet.

Härefter ges ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.


Kommunfullmäktiges beslut:

att lägga årsredovisningen till handlingarna.


Kf § 145 Dnr 99-531 107

Årsredovisning 1998; Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB, NIHAB

Föreligger Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB:s årsredovisning för 1998.
Styrelseordförande Arne Ringefors (fp) och kamrer Solbritt Lindahl informerar om bolagets verksamhet.

Härefter ges ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.


Kommunfullmäktiges beslut:

att lägga årsredovisningen till handlingarna.

__________
Kf § 146 Dnr 99-532 107

Årsredovisning 1998; Östhandelsforum AB

Föreligger Östhandelsforum AB:s årsredovisning för 1998.
Projektledare Anna Paganus informerar om bolagets verksamhet.

Härefter ges ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.


Kommunfullmäktiges beslut:

att lägga årsredovisningen till handlingarna.

_________


Kf § 147 Dnr 99-530 107

Årsredovisning 1998; Roslagsbostäder AB

Föreligger Roslagsbostäder AB:s årsredovisning för 1998.
Styrelseordförande Björn Wiezell (m) och verkställande direktör Sören Monvall informerar om bolagets verksamhet.

Härefter ges ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.


Kommunfullmäktiges beslut:

att lägga årsredovisningen till handlingarna.

_________


Kf § 148 Dnr 99-567 107

Årsredovisning 1998; Samhällsteknik AB, Samtek

Föreligger Samhällsteknik AB, Samtek:s årsredovisning för 1998.
Styrelseordförande Olle Pettersson (c) informerar om bolagets verksamhet.

Härefter ges ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.


Kommunfullmäktiges beslut:

att lägga årsredovisningen till handlingarna.

________Kf § 149

Arbetsordning för kommunfullmäktige 28 juni 1999

Föreligger presidiets förslag till arbetsordning 1999-06-16.Kommunfullmäktiges beslut:

att godkänna arbetsordningen.

_________


Kf § 150 Dnr Ks 99/488 041

Förslag till budgetramar och inriktning 2000-2002

I februari 1999 antog kommunstyrelsen ett planeringsdokument Planering och uppföljning under 1999 på väg mot 2000-2002. I dokumentet lades fast en process för såväl budgetering som uppföljning under 1999 med ny inriktning. För budgetprocessen innebär detta att året har inletts med bokslutsgenomgång som följts av en dialog vad gäller ekonomiska ramar och verksamhetsinnehåll.

Föreligger nämndernas yttrande över förslag till budgetramar som utsändes på remiss 1999-05-12.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-06-03 lämnat kommentarer samt förslag till ändringar med anledning av remissvaren samt föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag till budgetramar och inriktning 2000-2002 per 1999-05-12 med följande ändringar
uppdrag till kommunstyrelsen att belysa förutsättningarna för detalj-
planeläggningen vid Rimbo-Tomta och Bergshamra gamla by
det ändrade momsavdraget läggs tills vidare utanför tekniska nämndens ram
uppdrag till kommunstyrelsen att utreda formerna för redovisning av Va-verksamheten

att i övrigt lämna nämndernas önskemål om extra ramtilldelning utan bifall.


Au 3/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-06-03, § 196. Elisabeth Björk (s) och Kerstin Bergström (s) deltog ej i beslutet.

Föreligger förslag till budgetramar 2000-2002 från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet, daterad 990610. 

MBL 9/6 Ärendet har förhandlats enligt MBL § 12. 

Ks 10/6 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-06-10, § 166.

Kf 28/6 Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson (c) och ekonomichef Gunilla Edvinsson redogör för verksamhetsuppföljning per april 1999 och budgetramar 2000.

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Ingabrita Mörch (m), Rolf Andersson (kd), Christina Frisk (fp), Kurt Pettersson (c) 

bifall till kommunstyrelsens förslag.

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v), Bridget Wedberg (mp), Ragnar Bergstén (s), Elisabeth Björk (s), Jan Lindegren (s), Eva Pfister (s), Robert Johansson (mp), Bo Björkman (s), Kerstin Bergström (s), Lars-Erik Jansson (s)

bifall till socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag till 
budgetramar 2000.

Under den allmänpolitiska debatten yttrar sig Christer Candal (m), Inger Lundh-Jansson (mp), Bengt Ericsson (c), Håkan Jonsson (s), Bertil Karlsson (v), Bridget Wedberg (mp), Ragnar Bergstén (s), Elisabeth Björk (s), Ingvar Jacobsson (m), Kjell Jansson (m), Ingabrita Mörch (m), Jan Lindegren (s), Eva Pfister (s), Robert Johansson (mp), Rolf Andersson (kd), Kajsa Hansson (c), Britt-Marie Åhman (c), Bo Björkman (s), Kerstin Bergström (s), Christina Frisk (fp), Kurt Pettersson (c) och Lars-Erik Jansson (s).


Härefter behandlas förslag till budgetramar nämnd för nämnd.

KOMMUNSTYRELSEN

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och Håkan Jonssons (s) m fl yrkande och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och Håkan Jonssons (s) m fl yrkande och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.

BYGGNADSNÄMND

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och Håkan Jonssons (s) m fl yrkande och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och Håkan Jonssons (s) m fl yrkande och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.

SOCIALNÄMND

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och Håkan Jonssons (s) m fl yrkande och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.

OMSORGSNÄMND

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och Håkan Jonssons (s) m fl yrkande och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.

BARN- OCH SKOLNÄMND

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och Håkan Jonssons (s) m fl yrkande och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.

UTBILDNINGSNÄMND

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och Håkan Jonssons (s) m fl yrkande och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.

TEKNISKA NÄMNDEN, TEKNISKA KONTORET

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och Håkan Jonssons (s) m fl yrkande och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.

TEKNISKA NÄMNDEN, RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Propositionsordning


Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.


Sammanfattningsvis har således 

Kommunfullmäktige beslutat

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag anta budgetramar och inriktning 2000-2002, upprättat 990512 och reviderat 990610.

Reservation:

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget yrkande.

________


Kf § 151 Dnr Ks 99/575 042

Verksamhetsuppföljning per april 1999 avseende drift och investeringsbudget

Förvaltningarna har gjort uppföljning för det första tertialet, vilken behandlas av resp. nämnd under maj månad. Strukturen på uppföljningen följer i princip direktiven för planering och uppföljning för 1999.

Ledningskontoret har 1999-05-21 lämnat en sammanfattning av verksamhetsuppföljningen och föreslagit kommunstyrelsen besluta att uppdra till barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden att snarast vidta åtgärder för att motverka underskott, att uppdra till barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden att till kommunstyrelsen senast 15 augusti rapportera vidtagna och planerade åtgärder för att motverka underskott under 1999, att godkänna verksamhetsuppföljningen per april.

Au 3/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-06-03, § 197.


Ks 10/6 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-06-10, § 167.


Kf 28/6 Yrkande:

Bridget Wedberg (mp) med instämmande av Håkan Jonsson (s) - 
tilläggsyrkande: miljö- och jämställdhetsarbetet skall redovisas vid respektive nämnds budgetuppföljning.

Propositionsordning

Ordföranden ställer med kommunfullmäktiges godkännande först proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på Bridget Wedbergs (mp) m fl yrkande och finner kommunfullmäktige besluta bifalla tilläggsyrkandet.


Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag lägga verksamhetsuppföljningen per april månad 1999 till handlingarna och

att miljö- och jämställdhetsarbetet skall redovisas vid respektive nämnds budgetuppföljning..

_________


Kf § 152 Dnr 96/Ks690 612

Besvarande av motion från Karl-Axel Öst (fp) om inrättande av särskilt program i avancerad matematik på gymnasieskolan

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1996-08-26, § 221. I motionen föreslås att gymnasieskolan i Norrtälje fr o m läsåret 1997/98 inrättar ett särskilt program för elever med goda kunskaper i matematik och särskild fallenhet för ämnet.

Utbildningsnämnden har vid sammanträde 1996-12-12, § 103 beslutat att avslå motionen.

Au 6/5 Arbetsutskottet behandlade motionen 1997-05-06, § 126.

Ks 20/5 Kommunstyrelsen beslutade 1997-05-20, § 101 föreslå fullmäktige att överlämna motionen till utbildningsnämnden för fortsatt handläggning och därmed anse motionen vara besvarad.

Kf 25/8 Kommunfullmäktige beslutade 1997-08-25, § 129 att återremittera motionen till kommunstyrelsen för förnyad handläggning.

Utbildningsnämnden har vid sammanträde 1999-03-25, § 34 beslutat att inom ramen för vårens arbete med policy-, kvalitets- och utvecklingsfrågor i gymnasieskolan ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag om lokalt valbara kurser i första hand med inriktning i matematik samt att överlämna bitr förvaltningschefens skrivelse till ledningskontoret som nämndens svar på remissen.

Ledningskontoret har i yttrande 1999-04-16 föreslagit kommunstyrelsen vidhålla sitt tidigare beslut 1997-05-20, att föreslå fullmäktige att överlämna motionen till utbildningsnämnden för fortsatt handläggning och att därmed anse motionen vara besvarad. Denna bedömning görs mot bakgrund av utbildningsnämndens ställningstagande i sitt beslut mars 1999.

Au 20/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-05-20, § 172.


Ks 10/6 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-06-10, § 148.


Kf 28/6 Christina Frisk (fp) yttrar sig.


Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag överlämna motionen till utbildningsnämnden för fortsatt handläggning samt

att motionen därmed skall anses vara besvarad.

__________Kf § 153 Dnr 99-41 733

Besvarande av motion från Ragnar Bergsten (s) ang dagverksamhet för äldre som lider av demens

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-01-25, § 14. I motionen föreslås att omsorgsförvaltningen får i uppdrag att starta dagverksamhet för äldre dementa i Norrtälje, Rimbo och Hallstavik.

Omsorgsnämnden har vid sammanträde 1999-04-19, § 69 beslutat att i yttrande till kommunstyrelsen uttala att behov av dagverksamhet för människor drabbade av demens är önskvärt i Norrtälje, Rimbo och Hallstavik men att utbyggnaden av sådan verksamhet endast kan ske om omsorgsnämnden beviljas ett resurstillskott eller om omsorgsnämndens nuvarande medel kan omdisponeras, att föreslå kommunfullmäktige att uppdra till omsorgsnämnden att i arbete med budget för år 2000 beakta det redovisade behovet och att vid behandling av budgetförslaget ta ställning till möjligheterna att starta den föreslagna verksamheten och att därmed förklara motionen besvarad.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-05-20 föreslagit kommunfullmäktige besluta att uppdra till omsorgsnämnden att i arbete med budget för år 2000 beakta det redovisade behovet av dagverksamhet för äldre dementa och att vid behandling av budgetförslaget ta ställning till möjligheterna att starta den föreslagna verksamheten och att därmed förklara motionen besvarad.

Au 3/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-06-03, § 199.

Ks 10/6 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-06-10, § 168.


Kf 28/6 Ragnar Bergsten (s) yttrar sig.


Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag uppdra till omsorgsnämnden att i arbete med budget för år 2000 beakta det redovisade behovet av dagverksamhet för äldre dementa,
att vid behandling av budgetförslaget ta ställning till möjligheterna att starta den föreslagna verksamheten och 

att därmed motionen skall anses vara besvarad.
_________

Kf § 154 Dnr 99-42 739

Besvarande av motion från Ragnar Bergsten (s) ang korttidsboende på Roslagens sjukhus

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-01-25, § 15. I motionen föreslås att omsorgsförvaltningen får i uppdrag att omdisponera platser och verksamhet på Roslagens sjukhus så att detta korttidsboende kopplad till rehabavdelning kan genomföras.

Omsorgsnämnden har vid sammanträde 1999-04-19, § 68 beslutat att i yttrande till kommunstyrelsen uttala att det finns behov av den form för korttidsboende som motionären föreslår, men att en sådan ny verksamhet endast kan införas om omsorgsnämnden beviljas ett tillskott av resurser eller efter omdisponering av omsorgsnämndens nuvarande medel, att föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra till omsorgsnämnden att i arbetet med budget för år 2000 beakta det redovisade behovet, beräkna kostnaderna för dess förverkligande och drift och att ange möjliga omdisponeringar inom omsorgsnämndens budget för att skapa utrymme för verksamheten, att därmed förklara motionen besvarad.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-05-19 föreslagit kommunfullmäktige besluta att uppdra till omsorgsnämnden att i arbetet med budget för år 2000 beakta det redovisade behovet, beräkna kostnaderna för dess förverkligande och drift och att ange möjliga omdisponeringar inom omsorgsnämndens budget för att skapa utrymme för verksamheten och att därmed förklara motionen besvarad.

Au 3/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-06-03, § 200.


Ks 10/6 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-06-10, § 169.


Kf 28/6 Ragnar Bergsten (s) yttrar sig.Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag uppdra till omsorgsnämnden att i arbetet med budget för år 2000 beakta det redovisade behovet, beräkna kostnaderna för dess förverkligande och drift och att ange möjliga omdisponeringar inom omsorgsnämndens budget för att skapa utrymme för verksamheten och 

att därmed motionen skall anses vara besvarad.
_________Kf § 155 Dnr Ks 99-413 041

Besvarande av interpellation från Elisabeth Björk (s) till barn- och skolnämndens ordförande ang budget 99

Elisabeth Björk (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 1999-04-26, § 81 följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande angående budget 99.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 155.

”Svar etc…..”Bilaga § 155.

Elisabeth Björk (s) yttrar sig.


Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen härmed anses besvarad.

________


Kf § 156 Dnr Ks 99-415 105

Besvarande av interpellation från Elisabeth Björk (s) till kommun-styrelsens ordförande ang flaggning i kommunen

Elisabeth Björk (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 1999-04-26, § 83 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående flaggning i kommunen.

”Interpellation etc……” Bilaga § 156.

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc….” Bilaga § 156.

Elisabeth Björk (s) yttrar sig.


Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen härmed anses besvarad.

_________Kf § 157 Dnr 99-545 270

Motion från Catarina Wahlgren (v) ang ombyggnad av industrifastigheten Narstrand till bostäder

Catarina Wahlgren (v) inlämnar följande motion ang industrifastigheten Narstrand.

”Motion etc…” Bilaga § 157.


Kommunfullmäktiges beslut:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

__________Kf § 158 Dnr 99-546 270

Motion från Catarina Wahlgren (v) ang att Roslagsbostäder köper kvarteren Balder och Frej i Norrtälje stad

Catarina Wahlgren (v) inlämnar följande motion ang att Roslagsbostäder köper kvarteren Balder och Frej i Norrtälje stad.

”Motion etc…” Bilaga § 158.


Kommunfullmäktiges beslut:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

________


Kf § 159 Dnr 99-236 001

Överförande av ansvaret för kommunens uppgifter enligt lotterilagen från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden

Från och med den 1 januari 1989 har kommunerna ansvar för tillståndsgivning, registrering och tillsyn och lokala lotterier. Tidigare meddelade polismyndigheten tillstånd till motsvarigheten till de lotterier som kommunen numera registrerar.

Kommunfullmäktige beslutade 1988-12-20, § 326 bl a att kommunstyrelsen skall vara den nämnd som beslutar i frågor som registrering, tillståndsgivning och tillsyn enligt lotterilagen, samt att kommunkansliet skall vara ansvarigt kontor för registrering och tillståndsgivning enligt lotterilagen.

Servicekontoret har i skrivelse 1999-02-22 redogjort för nuläget samt lämnat förslag om överföring till kultur- och fritidsnämnden av kommunens uppgifter enligt lotterilagen.

Servicekontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att kultur- och fritidsnämnden skall fr o m den 1 september 1999 vara den nämnd som beslutar i frågor som registrering, tillståndsgivning och tillsyn enligt lotterilagen och att från och med samma datum upphäva sitt tidigare beslut 1988-12-20, § 326 innebärande att kommunstyrelsens ansvar för tillståndsgivning enligt lotterilagen upphör, att fr o m samma datum skall kultur- och fritidsnämndens reglemente § 3 ha följande lydelse:

”Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för
All förvaltning och verkställighet inom sitt verksamhetsområde
Upphandling av varor och tjänster inom sitt ansvarsområde
Egen medelsförvaltning och skall därvid följa de föreskrifter som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen meddelar
Uppgifter enligt speciallagstiftning
Besluta i frågor om registrering, tillståndsgivning och tillsyn enligt lotterilagen”

att fr o m samma datum ändra kommunstyrelsens reglemente 6 § genom att texten: -”Besluta i frågor om registrering, tillståndsgivning och tillsyn enligt lotterilagen”. skall utgå, att från servicekontorets personalanslag överföra till kultur- och fritidsnämndens konto medel motsvarande 25% av en kanslisttjänst.

Servicekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta för egen del under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan-

att fr o m den 1 september 1999 upphäva sina delegationsbeslut ang beslut i lotteriärenden för Rolf Schwerin, Christina Nilsson och Mona Eriksson, att upphäva sitt beslut 1989-04-11, § 232 ang fastställande av kontrollantarvode.


Au 18/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-03-18, § 83.
Föreligger kultur- och fritidsnämndens yttrande 990429, § 74.

Ks 10/6 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-06-10, § 141.


Kf 28/6 Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag kultur- och fritidsnämnden skall 
fr o m den 1 september 1999 vara den nämnd som beslutar i frågor som registrering, tillståndsgivning och tillsyn enligt lotterilagen och

att fr o m 1 september 1999 upphäva sitt tidigare beslut 1988-12-20, § 326 innebärande att kommunstyrelsens ansvar för tillståndsgivning enligt lotterilagen upphör, 

att fr o m 1 september 1999 skall kultur- och fritidsnämndens reglemente § 3 ha följande lydelse:

”Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för
All förvaltning och verkställighet inom sitt verksamhetsområde
Upphandling av varor och tjänster inom sitt ansvarsområde
Egen medelsförvaltning och skall därvid följa de föreskrifter som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen meddelar
Uppgifter enligt speciallagstiftning

Besluta i frågor om registrering, tillståndsgivning och tillsyn enligt 
lotterilagen”

att fr o m 1 september 1999 ändra kommunstyrelsens reglemente 6 § genom att texten: -”Besluta i frågor om registrering, tillståndsgivning och tillsyn enligt lotterilagen”. skall utgå, 

att från servicekontorets personalanslag överföra till kultur- och fritidsnämndens konto medel motsvarande 25% av en kanslisttjänst.


_____________


Kf § 160 Dnr 98-1171 298

Slutredovisning Hallstaviks polishus, Hallsta 2:218, om- och tillbyggnad

Tekniska kontoret har genom kommunstyrelsens beslut 1996-08-20 och i samråd med polismyndigheten anpassat befintliga lokaler för verksamheten och i samband därmed utfört nödvändiga renoveringsarbeten.

Projektet har kostnadsberäknats till 3.300.000 kr. Arbetena är nu slutförda till en kostnad av 3.520.906 kr.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1998-11-26, § 143 beslutat att godkänna redovisningen samt att överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Ledningskontoret /Servicekontoret har 1999-05-10 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna slutredovisningen.


Au 20/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-05-20, § 164.


Ks 10/6 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-06-10, § 142.


Kf 28/6 Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag godkänna slutredovisningen avseende om- och tillbyggnad av Hallstaviks polishus, Hallsta 2:218.

_________Kf § 161 Dnr 99-266 291

Slutredovisning Rådmansö skola, nybyggnad av kök/matsal samt sporthall (Rådmansö 1:115 och 1:166)

Kommunfullmäktige beslutade 1993-06-28, § 163 att uppdra till tekniska nämnden att genomföra byggandet av gymnastikhall, inkl kök och matsal samt ombyggnad av befintlig skola. För ändamålet anvisades 10.900.000 kr. Efter genomförd byggnation är slutkostnaden 10.613.635 kronor.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1998-12-17, § 163 beslutat att godkänna redovisningen samt att överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Ledningskontoret/Servicekontoret har 1999-05-10 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna slutredovisningen.


Au 20/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-05-20, § 165.


Ks 10/6 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-06-10, § 143.


Kf 28/6 Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag godkänna slutredovisningen gällande nybyggnad av kök/matsal samt sporthall Rådmansö skola (Rådmansö 1:115 och 1:166).

_________


Kf § 162 Dnr 99-402 291

Slutredovisning Länna skola, om- och tillbyggnad etapp 1 och 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut 1996-03-04, etapp 1 och 1996-10-01, etapp 2, medgivit tekniska kontoret att genomföra om- och tillbyggnad av Länna skola.

Projektet har av tekniska kontoret kostnadsberäknats till totalt (etapp 1 och 2) 35,8 mkr. Arbetena är nu slutförda till en kostnad av 36.623.453 kr.

Tekniska nämnden har 1999-04-08, § 66 beslutat att godkänna redovisningen samt att överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Ledningskontoret/Servicekontoret har 1999-04-28 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna slutredovisningen.


Au 20/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-05-20, § 166.


Ks 10/6 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-06-10, § 144.


Kf 28/6 Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag godkänna slutredovisningen gällande om- och tillbyggnad, etapp 1 och 2 av Länna skola.

________
Kf § 163 Dnr 99-403 291

Slutredovisning Svanberga skola, nybyggnad

Tekniska kontoret har genom kommunstyrelsens beslut 1994-08-29 och i samråd med barn- och utbildningsnämnden uppfört en ny låg- och mellanstadieskola i Svanberga.

Projektet har av tekniska kontoret kostnadsberäknats till 33 mkr. Arbetena är nu slutförda till en kostnad av 34.931.553 kr.

Tekniska nämnden har 1999-04-08, § 67 beslutat att godkänna redovisningen samt att överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Ledningskontoret/Servicekontoret har 1999-04-28 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna slutredovisningen.


Au 20/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-05-20, § 167.


Ks 10/6 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-06-10, § 145.


Kf 28/6 Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag godkänna slutredovisningen gällande nybyggnad av Svanberga skola.

________


Kf § 164 Dnr 98-1172 291

Slutredovisning Roslagsskolan, etapp 1 och 2

Tekniska kontoret har genom kommunstyrelsens beslut 1993-06-15 (etapp 1) och kommunfullmäktiges beslut 1994-03-28 (etapp 2) fått i uppdrag att utföra nya ventilationsanläggningar för aula och skollokaler.

Arbetena är nu slutförda till en sammanlagd kostnad av 12.995.332 kr. Projektet har totalt kostnadsberäknats till 12.400.000 kr.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1998-11-26, § 144 beslutat att godkänna redovisningen samt att överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Ledningskontoret/Servicekontoret har i skrivelse 1999-05-17 beslutat föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningen.

Au 27/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-05-27, § 187.


Ks 10/6 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-06-10, § 146.


Kf 28/10 Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag godkänna slutredovisningen avseende Roslagsskolan, etapp 1 och 2.

________
Kf § 165 Dnr 99-397 005

Nytt datasystem för Va, renhållningsverksamheten och hyreshanteringen

Tekniska nämnden har 1999-04-08, § 58 uppgett att nuvarande datasystem för hantering av hyror, Va och renhållningsverksamheten ej klarar milleniumskiftet. Nämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar medge att 940.000 kr tas ur renhållningsfonden för renhållningens andel av det nya datasystemet.

Nämnden äskar också anslag med 160.000 kr för investering i nytt datasystem för Va-verksamheten med högst motsvarande belopp och med 400.000 kr för investering i nytt datasystem för hyreshanteringen, äskat genom nämndens beslut § 110/98. Tekniska nämndens samlade äskanden för dessa datasystem uppgår till 1.5 mkr.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-05-04 föreslagit kommunfullmäktige besluta att medge tekniska nämnden disponera ett belopp om högst 940.000 kr ur renhållningsfonden för investering i nytt datasystem för renhållningsverksamheten. Kommunstyrelsen föreslås besluta att medge tekniska nämnden disponera ett belopp om högst 560.000 kr ur styrelsens samlade anslag för datainvesteringar för investering i nytt datasystem för hyres- och Va-verksamheten.


Au 20/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-05-20, § 171.


Ks 10/6 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-06-10, § 147.


Kf 28/10 Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag medge tekniska nämnden disponera ett belopp om högst 940.000 kr ur renhållningsfonden för investering i nytt datasystem för renhållningsverksamheten.

__________
Kf § 166 Dnr 99-426 107

Ansökan om villkorat aktieägartillskott och projektbidrag till Hallstaviks Fibercentrum AB

Styrelsen i Hallstaviks Fibercentrum AB har inkommit med en ansökan om villkorat aktieägartillskott och ett bidrag för uppstart av projektet ”Roslagens Kretsloppskombinat”.

Roslagens Kretsloppskombinat ingår i det lokala investeringsprogrammet för 1999-2001. Projektkostnaden uppgår totalt under de tre åren till 80 mkr, varav det beviljade statsbidraget uppgår till 24 mkr. För år 1999 är genomförandet beräknat till 30 mkr, varav 9 mkr i statsbidrag.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-05-12 redovisat riktlinjerna från miljödepartementet beträffande utbetalning av statsbidragen samt lämnat synpunkter i ärendet.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja kommunstyrelsen/ledningskontoret ett tilläggsanslag på dels 235 kkr som ett villkorat aktieägartillskott samt 525 kkr i projektbidrag för förprojektering av projektet, att finansieringen sker med eget kapital. Kommunstyrelsen föreslås besluta att uttala sin positiva inställning till förändrad styrelsesammansättning på det sätt som fibercentrums nuvarande styrelse föreslår samt att uppdra till ledningskontoret att framlägga förslag till ändrad bolagsordning.


Au 20/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-05-20, § 175.


Ks 10/6 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-06-10, § 150.


Kf 28/10 Yrkande:

Christer Candal (m) med instämmande av Håkan Jonsson (s) 
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag bevilja Hallstaviks Fibercentrum AB ett villkorat aktieägartillskott på 235 kkr och ett projektbidrag på 525 kkr för förprojektering av projektet,

att finansieringen sker med eget kapital, samt att medlen påföres ledningskontorets konto.

__________Kf § 167 Dnr 99-478 001

Plan för konkurrensutsättning av tekniska kontoret

Den borgerliga majoriteten ha i överenskommelse 1998-12-10 enats om att tekniska kontorets verksamhet ska konkurrensutsättas.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1999-05-05, § 89 bl a beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till plan för konkurrensutsättning för tekniska nämndens verksamhetsområde, daterad 1999-02-25.

Au 20/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-06-10, § 150.

Ks 10/6 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-06-10, § 151.


Kf 28/6 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Kjell Jansson (m), Louise Branting (c) och Bengt Ericsson (c) att godkänna tekniska nämndens beslutsförslag 1999-05-05, § 89 om konkurrensutsättning av tekniska nämndens verksamhetsområde, dock att fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen utarbeta policyregler för berörd personal.

Bodil Henriksson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) avslag på kommunstyrelsens förslag med följande hänvisning:

”Vi anser att effektivisering skall ske med förnuft och i en takt som är anpassad till medborgarnas krav på kommunaltekniska service. Detta arbete har pågått sedan tekniska kontoret bildades 1989 med kraftigt minskade kostnader som resultat. Under förra mandatperioden påbörjades flera stora arbeten i denna anda. Kvalitets- och miljöarbete är två exempel på detta. Vi ser konkurrensutsättning i denna tappning bara som ett annat ord för privatisering. Det är stor risk för sämre service till högre kostnader. Exempel på detta finns i några kommuner. En annan konsekvens är att kontoret kan förlora kvalificerade medarbetare, som vill arbeta under tryggare anställningsförhållanden. Dessutom saknas en ekonomisk redovisning för förslaget. Därför föreslår vi att arbetet även fortsättningsvis bedrivs efter den inslagna vägen till stor nytta för kommunmedborgarna med hög kvalitet”.

Bridget Wedberg (mp) att medel för fastighetsskötsel och fastighetsunderhåll överförs från tekniska kontoret till barn- och skolförvaltningen för de lokaler barn- och skolförvaltningen utnyttjar.

Dessutom yttrar sig Håkan Jonsson (s) och Robert Johansson (mp).

Propositionsordning

Med kommunfullmäktiges godkännande ställer ordföranden först proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag, Christer Candals (m) 
m fl yrkande och Bodil Henrikssons (s) m fl yrkande och finner kommunfullmäktige besluta bifalla Christer Candals (m) m fl yrkande.

Härefter ställer ordförande proposition på bifall till eller avslag på Bridget Wedbergs (mp) tilläggsyrkande och finner kommunfullmäktige beslutat avslå yrkandet.


Kommunfullmäktiges beslut:

att godkänna tekniska nämndens beslutsförslag 1999-05-05, § 89 om konkurrensutsättning av tekniska nämndens verksamhetsområde, samt

att uppdra åt kommunstyrelsen utarbeta policyregler för berörd personal.


Reservation:

Socialdemokraterna, vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Bodil Henrikssons (s) m fl yrkande.

Miljöpartiets ledamot och tjänstgörande ersättare till förmån för Bridget Wedbergs yrkande.

________


Kf § 168 Dnr 99-485 287

Rodengymnasiet; modernisering av F1- och G1-korridorerna

Utbildningsnämnden respektive tekniska nämnden har tidigare begärt medel för ombyggnad av Rodengymnasiet. På grund av övergången till den nya investeringsmodellen behandlas nu ärendena på nytt av respektive nämnd. Tekniska nämnden har behandlat ärendet 5 maj och utbildningsnämnden samma ärende 29 april. Båda nämnderna har tillstyrkt äskandena.

Ombyggnaden i Rodengymnasiet ingår i den totala upprustningsplanen för Jungfruskolan respektive Rodengymnasiet. Den sista etappen av ombyggnaderna i Rodengymnasiet har nu delats upp i två delar/etapper, där första etappen, ombyggnad för SYV- och SOL-centrum samt lokal för ITK-undervisning är angelägen att genomföra före höstterminens start och därför behandlas som ett separat ärende. Den andra etappen avser modernisering av F1- och G1-korridorerna.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-05-17 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden anslag om 12 mkr avseende modernisering av F1- och G1-korridorerna vid Rodengymnasiet, att finansiering sker inom den av fullmäktige fastställda investeringsramen för anläggningsinvesteringar.

Au 27/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-05-27, § 191.


Ks 10/6 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-06-10, § 152.


Kf 28/6 Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag bevilja tekniska nämnden anslag om 12 mkr avseende modernisering av F1- och G1-korridorerna vid Roden-
gymnasiet, 

att finansiering sker inom den av fullmäktige fastställda investeringsramen för anläggningsinvesteringar.
_________


Kf § 169 Dnr 99-474 016 

Anslag för utbyggnad av reservkraft för omsorg- och skolverksamhet

Beredskaps- och säkerhetsfunktionen har 1999-05-18 ansökt om bidrag för utbyggnad av reservkraft för omsorg och skolverksamhet. Totala kostnaden uppgår till 5 181 tkr. statsbidrag beräknas erhållas motsvarande 50 % av 
aggregatskostnaden, varför anslag erfordrar med 2 591 tkr.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-05-18 föreslagit kommunfullmäktige besluta att bevilja 5 181 tkr för utbyggnad av reservkraft för omsorg och skolverksamhet inför årsskiftet, att finansiering till 50 % sker med statsbidrag samt 50 % med anslag inom den av fullmäktige fastställda ramen för investeringar.

Föreligger förslag till avtal mellan Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) och Norrtälje kommun avseende reservanordningar för kommunalteknisk försörjning.

Au 3/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-06-03, § 201.


Ks 10/6 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-06-10, § 179.


Kf 28/6 Yrkande:

Christer Candal (m) bifall till kommunstyrelsens förslag.


Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag bevilja 5 181 tkr för utbyggnad av reservkraft för omsorg och skolverksamhet inför årsskiftet, 

att finansiering till 50 % sker med statsbidrag samt 50 % med anslag inom den av fullmäktige fastställda ramen för investeringar samt

att godkänna upprättat förslag till avtal mellan ÖCB och kommunen samt uppdra till kommunstyrelsens ordförande och ledningschefen att underteckna avtalet.
__________

Kf § 170 Dnr Ks 98/466 430

Tilläggsanslag för lokalt investeringsprogram för ekologiskt hållbar utveckling

Norrtälje kommun ansökte i november 1998 om bidrag från staten för lokalt investeringsprogram för ekologiskt hållbar utveckling. Totalkostnaden för programmet uppgick till 214 mkr, varav bidrag söktes för 78,9 mkr.

Regeringen beslutade i mars 1999 att bevilja kommunen det sökta bidraget. I separat beslutsskrivelse har regeringen angivit riktlinjer för hur bidragen betalas ut.

Kommunekologen, som förordnats som projektsamordnare under åren 1999-2001, har i PM 1999-05-16 beskrivit reglerna.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-05-28 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna organisation och arbetsordning för genomförandet av ekologiska investeringsprogrammet enligt PM, att uppdra till projektsamordnaren att redovisa en samlad uppföljning av projekten minst 2 ggr/år samt att uppdra till ledningskontoret att i driftbudgeten för år 2000 och 2001 beakta finansieringen för genomförandet av det ekologiska investeringsprogrammet. Kommunfullmäktige föreslås besluta att för år 1999 bevilja ett driftsanslag om 510 kkr för genomförande av ekologiska investeringsprogrammet avseende ovan angivna delprojekt, att finansiering av detta sker genom eget kapital, att bevilja tekniska nämnden ett investeringsanslag för genomförande av ovan angivna delprojekt med 7492 kkr samt att finansiering sker inom av kommunfullmäktige beslutad investeringsram.

Au 3/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-06-03, § 204.


Ks 10/6 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-06-10, § 173.Kf 28/6 Yrkande:

Christer Candal (m) bifall till kommunstyrelsens förslag.


Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag för år 1999 bevilja ett driftsanslag om 510 kkr för genomförande av ekologiska investeringsprogrammet avseende ovan angivna delprojekt, 

att finansiering av detta sker genom eget kapital,

att bevilja tekniska nämnden ett investeringsanslag för genomförande av ovan angivna delprojekt med 7492 kkr samt 

att finansiering sker inom av kommunfullmäktige beslutad investeringsram.

________

Kf § 171 Dnr 98-990 841

Kraftsamling Resmål Roslagen 1999-2005- godkännande av turisthandlingsprogram

Under 1998 togs en ny upplaga av ett turistpolitiskt handlingsprogram fram. Denna remissbehandlades fram till 1 mars 1999.

Servicekontoret har genom turistkonsulenten för ledningskontorets räkning sammanställt och kommenterat de remissvar som inkommit på det turistpolitiska handlingsprogrammet.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-05-17 kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande turistpolitiska handlingsprogram för åren 1999-2005 med föreslagna ändringar, att rekommendera kommunfullmäktige att anta Kraftsamling Resmål Roslagen 1999-2005 samt att uppdra till ledningskontoret att arbeta in berörda delar av mål och strategier i den kommunomfattande översiktsplanen.

Au 27/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 1999-05-27, § 185 beslutat att vilandeförklara ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 3 juni 1999.

Au 3/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-06-03, § 203 och beslutat för egen del att uppdra till ledningskontoret revidera och redigera programmet enligt dagens diskussion.

Ks 10/6 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-06-10, § 172.


Kf 28/6 Kommunfullmäktige beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag anta Kraftsamling Resmål Roslagen 1999-2005, reviderad 990610.

att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor att arbeta in berörda delar av mål och strategier i den kommunomfattande översiktsplanen.


________


Kf § 172 Dnr Ks 99/578 861


Firande av millennieskiftet i Norrtälje kommun

I samband med övergången till det 21:a århundradet bör Norrtälje kommun ta initiativ till att ett värdigt och glatt firande kommer kommuninvånarna till del.

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande har i skrivelse 1999-05-31 lämnat förslag till projektorganisation samt tidplan och finansiering.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att uttala sitt stöd för ett firande av millennieskiftet enligt skrivelse, att bevilja kommunstyrelsen 250 tkr i anslag för projektkostnader och kommunens andel av firandet att finansieras ur det egna kapitalet. Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del att godkänna föreslagen projektorganisation, att uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att vara styrgrupp.

Au 10/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-06-10, § 208.


Ks 10/6 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-06-10, § 177.


Kf 28/6 Yrkanden:

Håkan Jonsson (s)
att medel för projektet skall beviljas först när en budget föreligger. I övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bengt Ericsson (c) med instämmande av Christer Candal (m) 
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bridget Wedberg (mp) 
om kommunfullmäktige beslutar bevilja medel skall dessa tilldelas kultur- och fritidsnämnden, ej kommunstyrelsen.


Propositionsordning:

Med kommunfullmäktiges godkännande ställer ordförande först proposition på bifall till eller avslag på 1:a att-satsen i kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla den.

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på 2:a att-satsen i kommunstyrelsens förslag, Håkan Jonssons (s) yrkande och Bridget Wedbergs (mp) yrkande och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.


Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag uttala sitt stöd för ett firande av millennieskiftet enligt skrivelse, 

att bevilja kommunstyrelsen 250 tkr i anslag för projektkostnader och kommunens andel av firandet att finansieras ur det egna kapitalet. 

Reservation:

Miljöpartiet och vänsterpartiets ledamot och tjänstgörande ersättare till förmån för Bridget Wedbergs yrkande.

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Håkan Jonssons yrkande.

_________Kf § 173 Dnr 99-580 045

Kommunal borgen NIHAB

Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB (NIHAB) har i skrivelse 1999-06-03 framfört önskemål om kommunal borgen på 18 mkr för verkställighet av ombyggnaderna i Jungfrun 2 och 3 för Jungfruskolans behov. NIHABS styrelse beslöt 1999-05-19 att godkänna förslaget till projektavtal samt att under förutsättning av kommunal borgen omedelbart påbörja ombyggnaden. 

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-06-03 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja NIHAB kommunal borgen på högst 18 mkr till säkerhet för krediter avsedda för ombyggnaderna i Jungfrun 2 och 3, att borgensförbindelserna får ställas ut i den takt som lån kommer att tas upp, att NIHAB skall erlägga en avgift på 1 % på utställda borgensförbindelser för krediter avseende ombyggnaderna i Jungfrun 2 och 3, att NIHAB innan borgen får tecknas skriftligen skall förbinda sig att inte utan kommunens skriftliga godkännande ta ut nya pantbrev i fastigheten eller utöka sina befintliga lån i fastigheten mot säkerhet i redan utfärdade pantbrev, att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal, eller vid förfall för denne kommunstyrelsens vice ordförande Bengt Ericsson med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson, ledningskontoret eller Kjell Johansson, servicekontoret.

Au 10/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-06-10, § 210.

Ks 10/6 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-06-10, § 180.


Kf 28/10 Yrkande:

Christer Candal (m) bifall till kommunstyrelsens förslag samt att protokollsanteckningen i kommunstyrelsens protokoll även antecknas till kommunfullmäktiges protokoll.


Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag bevilja NIHAB kommunal borgen på högst 18 mkr till säkerhet för krediter avsedda för ombyggnaderna i Jungfrun 2 och 3, 

att borgensförbindelserna får ställas ut i den takt som lån kommer att tas upp, 

att NIHAB skall erlägga en avgift på 1 % på utställda borgensförbindelser för krediter avseende ombyggnaderna i Jungfrun 2 och 3, 

att NIHAB innan borgen får tecknas skriftligen skall förbinda sig att inte utan kommunens skriftliga godkännande ta ut nya pantbrev i fastigheten eller utöka sina befintliga lån i fastigheten mot säkerhet i redan utfärdade pantbrev, 

att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal, eller vid förfall för denne kommunstyrelsens vice ordförande Bengt Ericsson med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson, ledningskontoret eller Kjell Johansson, servicekontoret.

Protokollsanteckning:

Med kommunfullmäktiges ordförandes godkännande antecknas följande till protokollet:

Folkpartiet, moderata samlingspartiet, centerpartiet och kristdemokraterna antecknar till protokollet att vi är motståndare till kommunal borgen till kommunala bolag, då vi anser att detta snedvrider konkurrensen. Vi är dock beredda att i detta ärende göra ett undantag då den nu ombyggda delen av fastigheten enbart kommer att hyras ut för kommunal verksamhet.
__________

Kf § 174 Dnr 99.496 173

Begäran om anslag i budget 2000 för brandvattenförsörjningen

Tekniska nämnden har 1999-05-05 beslutat hemställa hos kommunstyrelsen om 653 tkr i budget 2000 för översyn och underhåll av kommunens brandposter.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-06-03 lämnat synpunkter i ärendet och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå tekniska nämndens framställan om 653 tkr i budget 2000 för översyn och underhåll av kommunens brandpostnät.

Au 3/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-06-03, § 206.


Ks 10/6 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-06-10, § 181.


Kf 28/6 Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med kommunstyrelsens förslag avslå tekniska nämndens framställan om 653 tkr i budget 2000 för översyn och underhåll av kommunens brandpostnät.

_________
Kf § 175 Dnr Ks 99/547 107

Årsredovisning 1998; Stiftelsen Rödakorsgården

Föreligger Stiftelsen Rödakorsgårdens årsredovisning för 1998.


Kommunfullmäktiges beslut:

att lägga årsredovisningen till handlingarna.

________
Kf § 176 Dnr 99-595 102

Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden; Marie Umerkajeff (mp)

Marie Umerkajeff (mp) begär i skrivelse 1999-06-10 entledigande från uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden.


Kommunfullmäktiges beslut:

att bevilja Marie Umerkajeff (mp) begärt entledigande.

_________


Kf § 177 Dnr 99-601 102

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige; Birger Ulander (kd)

Birger Ulander (kd) begär i skrivelse 1999-06-14 entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.


Kommunfullmäktiges beslut:

att bevilja Birger Ulander (kd) begärt entledigande.

_________


Kf § 178 Dnr Ks 99/637 102

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige; Göran Wisell

Göran Wisell (s) begär i skrivelse 1999-06-22 entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.


Kommunfullmäktiges beslut:

att bevilja Göran Wisell (s) begärt entledigande.

________ 

Kf § 179

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Dnr 99-57 102

Länsstyrelsens protokoll ang ny ersättare i kommunfullmäktige efter Ingrid Lewander (kd).

________


Kf § 180

Ordförandens sommarhälsning

Ordföranden Kurt Lodenius önskar samtliga ledamöter, ersättare och tjänstemän en skön och trevlig sommar.

1:e vice ordföranden Inger Jansson tillönskar ordföranden detsamma.

_________