Kommunfullmäktige 1999-08-30 

Plats och tid Länna Bygdegård, Kl 18.00-20.20 

Beslutande Enligt förteckning

Övriga deltagande Överste Gerhard Lilliestierna, Lv3 § 183
Anders Erixon, stadsarkitekt § 184
Fredrik Cederblom, kommunjurist
Tomas Sjöberg, sekreterareUtses att justera Jan Emanuel Johansson (s) och Per Lodenius (c) 

Justeringens 
plats och tid Servicekontoret 1999-09-07, kl 13.30


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 181-203
Tomas Sjöberg

Ordförande ........................................................................
Kurt Lodenius

Justerande ..................................................................................................................
Jan Emanuel Johansson Per Lodenius 

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 1999-08-30

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats
för protokollet Servicekontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

Kf § 181

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelsen härom översänts till envar fullmäktige och ersättare inom lagstadgad tid samt annonserats i de av kommunfullmäktige beslutade tidningarna.


Kommunfullmäktiges beslut:

att utse Jan Emanuel Johansson (s) och Per Lodenius (c) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på servicekontoret 1999-09-07, kl 13.30. 

_________

Kf § 182

Videofilmning av dagens fullmäktigesammanträde

Tjänstgörande ersättaren Daniel Villalobos (v) har framfört önskemål om att få videofilma dagens sammanträde med avsikt att visa filmen i sitt hemland Chile.
Kommunfullmäktiges beslut:

att tillåta tjänstgörande ersättaren Daniel Villalobos (v) videofilma dagens sammanträde.

________


Kf § 183

Information från överste Gerhard Lilliestierna om det kommande försvarsbeslutet

Överste Gerhard Lilliestierna informerar om det kommande försvarsbeslutet och dess eventuella konsekvenser för Lv3. Han framhöll argument för att behålla Lv3.

Tidtabellen för hur besluten skall fattas är fastställd. Den innebär bl.a. följande: under vecka 39-40 får företrädare för berörda kommuner uppvakta styrgruppen, den 19/11 lämnar regeringen sin proposition till riksdagen och i februari/mars är 2000 fattar riksdagen sitt beslut samt att avvecklingen skall vara genomförd den 1 juli 2001.

Kommunalråden Christer Candal (m) och Bengt Ericsson (c) informerar fullmäktige vad och hur kommunledningen har agerat.

Härefter ges fullmäktiges ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.

_________
Kf § 184

Information från byggnadsnämnden

Byggnadsnämndens ordförande Torgny Åberg (c) och stadsarkitekten Anders Erixon informerar om aktuella detaljplaneändringar, byggandet i kommunen och nämndens/förvaltningens organisation och uppgift. Dessutom informerade stadsarkitekten Anders Erixon om bostadsmässan, H99, i Helsingborg och visar bilder från mässan.

Härefer ges fullmäktiges ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.

________ 

Kf § 185 Dnr Ks 99-737 214

Motion från Rolf Andersson (kd) om förändring av hamnen, Roslagsgatan och Bergsgatan

Rolf Andersson (kd) inlämnar följande motion om förändring av hamnen, Roslagsgatan och Bergsgatan.

”Motion etc…….” Bilaga § 185.
Kommunfullmäktiges beslut:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

_______

Kf § 186 Dnr Ks 99-745 824

Motion från Jan Emanuel Johansson (s) ang ett allaktivitetshus

Jan Emanuel Johansson (s) inlämnar följande motion angående ett allaktivitetshus.

”Motion etc……” Bilaga § 186.
Kommunfullmäktiges beslut:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

________

Kf § 187 Dnr Ks 99-746 822

Motion från Jan Emanuel Johansson (s) ang friluftsbad istället för snötipp

Jan Emanuel Johansson (s) inlämnar följande motion angående friluftsbad istället för snötipp.

”Motion etc……..” Bilaga § 187.
Kommunfullmäktiges beslut:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

_________

Kf § 188 Dnr Ks 99-749 537

Motion från Allan Edehamn (s) ang väntkurar vid busshållplatserna i norra delen av kommunen

Allan Edehamn (s) inlämnar följande motion angående väntkurar vid buss-hållplatserna i norra delen av kommunen.

”Motion etc……” Bilaga § 188.
Kommunfullmäktiges beslut:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

________

Kf § 189 Dnr Ks 99-748 105

Framställan och besvarande av motion från Allan Edehamn (s) ang servering av spritdrycker vid representation inom de kommunala bolagen

Allan Edehamn (s) inlämnar följande motion angående servering av spritdrycker vid representation inom de kommunala bolagen.

”Motion etc………” Bilaga § 189.


Yrkanden:

Christer Candal (m)
att motionen behandlas vid dagens sammanträde samt att den bifalles.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på yrkande om att behandla ärendet vid dagens sammanträde och finner kommunfullmäktige enhälligt besluta att bifalla yrkandet.
Kommunfullmäktige har således beslutat att behandla motionen vid dagens sammanträde.

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på yrkandet om bifall till motionen och finner kommunfullmäktige enhälligt besluta bifalla motionen.
Kommunfullmäktige har således enhälligt beslutat:

att behandla ärendet vid dagens sammanträde, samt

att rekommendera de förtroendevalda i kommunala bolag att liksom kommunfullmäktige verka för att ej servera spritdrycker vid representation.

______

Kf § 190 Dnr Ks 99-643 105

Interpellation från Catarina Wahlgren (v) till miljö- och hälsoskydds-nämndens ordförande ang läckage från Häverötippen

Catarina Wahlgren (v) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande angående läckage från Häverötippen.

”Interpellation etc……” Bilaga § 190.
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

_________

Kf § 191 Dnr Ks 99-738 214

Interpellation från Bridget Wedberg m.fl. (mp) till kommunstyrelsens ordförande ang temadag visionsarbete om Norrtälje hamn

Bridget Wedberg m.fl. (mp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande ang temadag visionsarbete om Norrtälje hamn.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 191.
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

________

Kf § 192 Dnr Ks 99-747 214

Interpellation från Ragnar Bergsten (s) till kommunstyrelsens ordförande ang parkeringsplatsen framför Roslagens Sparbank och öster om Skeppet

Ragnar Bergsten (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående parkeringsplatsen framför Roslagens Sparbank och öster om Skeppet.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 192
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

_______

Kf § 193 Dnr Ks 99-750 822

Enkel fråga från Allan Edehamn (s) till kommunstyrelsens vice ordförande Bengt Ericsson (c) ang utarrenderade kommunala campingar

Allan Edehamn (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga till kommunstyrelsens vice ordförande angående utarrenderade kommunala campingar.

”Enkel fråga etc……..” Bilaga § 193.


Kommunstyrelsens vice ordförande Bengt Ericsson (c) yttrar sig och ber att få besvara den enkla frågan vid nästa kommunfullmäktigesammanträde.
Kommunfullmäktiges beslut:

att den enkla frågan får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

_________

Kf § 194 Dnr Ks 99-755 552

Enkel fråga från Lennart Allard (s) till kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) ang verksamheten i Norrtälje hamn

Lennart Allard (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga till kommunstyrelsens ordförande angående verksamheten i Norrtälje hamn.

”Enkel fråga etc……..” Bilaga § 194.


Kommunstyrelsens ordförande yttrar sig och ber att få besvara den enkla frågan vid nästa sammanträde.

Kommunfullmäktiges beslut:

att den enkla frågan får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

___________

Kf § 195 Dnr Ks 99-756 552

Enkel fråga från Lennart Allard (s) till kommunstyrelsens vice ordförande ang verksamheten i Norrtälje hamn

Lennart Allard (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga till kommunstyrelsens vice ordförande angående verksamheten i Norrtälje hamn.

”Enkel fråga etc………” Bilaga § 195

Kommunstyrelsens vice ordförande Bengt Ericsson (c) yttrar sig och ber att få besvara den enkla frågan vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
Kommunfullmäktiges beslut:

att den enkla frågan får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

________

Kf § 196 Dnr Ks 99-766 430

Enkel fråga från Inger Lundh-Jansson (mp) till kommunstyrelsens ordförande ang intresseanmälan om statligt bidrag för lokalt investeringsprogram för ekologisk omställning

Inger Lundh-Jansson (mp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga till kommunstyrelsens ordförande.

”Enkel fråga etc…….” Bilaga 


Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) svar:

”För hantering av detta statsbidrag har bildats en projektorganisation. Inför upplägget av projektet har diskuterats vissa principfrågor, dock inte i detalj hur det här ska gå till. Därför kan jag bara svara att varje möjlighet att påverka vattenkvaliteten i kommunen skall naturligtvis prövas om det står i överens-stämmelse med de bestämmelser, enligt vilka vi fick bidrag.

Jag kan för närvarande inte informera om den exakta ordalydelsen i dessa bestämmelser utan ber istället att få återkomma med kompletterande svar vid nästa kommunfullmäktigesammanträde.”
Kommunfullmäktiges beslut:

att den enkla frågans svar får kompletteras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

______

Kf § 197 Dnr 99-653 024

Ändrad lydelse av 8 § första stycket i Ersättningsbestämmelser för förtroendevalda (ERS).

I 8 § första stycket ERS stadgas: ”Förtroendevald, som till följd av deltagande i sammanträde eller förrättning, förlorar arbetsinkomst, pensions- och semesterförmåner har rätt till ersättning för detta.”

Bestämmelserna i 8 § första stycket avser deltagande i sammanträde eller förrättning. Bestämmelserna utformades utifrån den förutsättningen att partigruppmöten skulle hållas kvällstid. Nämndernas verksamhet har dock utvecklats så att partigruppmöten och nämndsammanträden som regel hålls dagtid och i direkt anslutning till varandra.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-06-30 kommunfullmäktige besluta att 8 § första stycket i Ersättningsbestämmelser för förtroendevalda (ERS) skall fr o m den 1 september 1999 ha följande ändrad lydelse: ”Förtroendevald, som till följd av deltagande i sammanträde, förrättning eller partigruppmöte, förlorar arbetsinkomst, pensions- och semesterförmåner har rätt till ersättning för detta.”


Au 5/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-08-05, § 232.


Ks 12/8 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-08-12, § 187.


Kf 30/8 Yrkanden

Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag .
Kf § 197 forts

Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag 8 § första stycket i Ersättningsbestämmelser för förtroendevalda (ERS) skall fr o m den 1 september 1999 ha följande ändrade lydelse: 

”Förtroendevald, som till följd av deltagande i sammanträde, förrättning eller partigruppmöte, förlorar arbetsinkomst, pensions- och semesterförmåner har rätt till ersättning för detta.”

__________

Kf § 198 Dnr 98-572 046

Permutation av stadgar för Stiftelsen Länna sockens magasinskassas fond

Stiftelsen Länna sockens magasinskassas fond har vid årsmöte den 28 maj 1998 beslutat att stiftelsens medel överförs till Länna Blidö LRF-avdelning att i fortsättningen handhavas av dess styrelse och förvalta fonden enligt dess stadgar.

Då inga stipendieansökningar har inkommit på de senaste nio åren är styrelsen tveksam till att fortsätta verksamheten i dess nuvarande form. Stiftelsen har den 3 juni 1998 ett kapital på 24 516 kr.

Servicekontoret har i skrivelse 1999-03-29 yttrat sig i ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunen inte har några erinringar mot att stiftelsens medel överförs till Länna Blidö LRF-avdelning för att förvaltas i enlighet med stiftelsens ändamål samt att stiftelsen Länna sockens magasinskassas fond följaktligen upphör att gälla.

Au 5/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-08-05, § 237.

Ks 12/8 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-08-12, § 188.

Kf 30/8 Yrkanden

Christer Candal (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslagKommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag kommunen inte har några erinringar mot att stiftelsens medel överförs till Länna Blidö LRF-avdelning för att förvaltas i enlighet med stiftelsens ändamål samt 

att stiftelsen Länna sockens magasinskassas fond upphör att gälla.

___________

Kf § 199 Dnr Ks 99-711 016

Begäran om tilläggsanslag för utbyggnad av reservkraft för omsorg- och skolverksamhet

Kommunfullmäktige har 1999-06-28, § 169 bl a beslutat att bevilja 5 181 000 kr för utbyggnad av reservkraft för omsorg och skolverksamhet inför årsskiftet. Finansieringen sker med 50 % statsbidrag samt 50 % med anslag inom den av fullmäktige fastställda ramen för investeringar.

Vid anbudsutvärderingen visade det sig att den tidigare upprättade kalkylen överskreds med 1 113 840 kr. Efter underhandskontakt med generaldirektör Sture Ericson framkom att det finns möjlighet att ÖCB även skall lämna ett 50 % statsbidrag på den tillkommande kostnaden. ÖCB skall senast den 23 augusti 1999 meddela kommunen skriftligt att de godkänner denna överenskommelse.

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören föreslår i skrivelse 1999-08-12 kommunfullmäktige besluta att bevilja ett tilläggsanslag med 
1 113 840 kr för utbyggnad av reservkraft för omsorgs- och skolverksamhet inför årsskiftet, att finansieringen av tilläggsanslaget till 50 % sker med statsbidrag samt 50 % med anslag inom den av fullmäktige fastställda ramen för investeringar.

Ks 12/8 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-08-12, § 204.

Kf 30/8 Yrkanden

Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag 


Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag bevilja ett tilläggsanslag med 1 113 840 kr för utbyggnad av reservkraft för omsorgs- och skolverksamhet inför årsskiftet, 

att finansieringen av tilläggsanslaget till 50 % sker med statsbidrag samt 50 % med anslag inom den av fullmäktige fastställda ramen för investeringar.
________

Kf § 200 Dnr Ks 99-721 102

Ulf Bley (s); avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden

Ulf Bley (s) avsäger sig i skrivelse 1999-08-10 uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut:

att bevilja Ulf Bley begärt entledigande.

________

Kf § 201 

Val av ersättare i barn- och skolnämnden för miljöpartiet

Val av ersättare för miljöpartiet i barn- och skolnämnden efter Marie Umerkajeff som beviljats entledigande vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-06-28, § 176.
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag till ny ersättare för miljöpartiet i barn- och skolnämnden välja

Bridget Wedberg
Veda 2605
763 94 Hallstavik

________

Kf § 202

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Dnr 99-57 102
Länsstyrelsens protokoll 1999-07-21 ang ny ersättare i kommunfullmäktige efter Birger Ulander (kd)

Dnr 99-57 102
Länsstyrelsens protokoll 1999-07-21 ang ny ersättare i kommunfullmäktige efter Göran Wisell (s)

Komrev ang regional revisionskonferens för Stockholms, Uppsala och Gotlands län den 8 september 1999.

Länsstyrelsens protokoll 1999-08-25 ang ny ledamot i kommunfullmäktige efter Margareta Spång

_________

Kf § 203

Kommunfullmäktiges sammanträde i oktober 1999

Kommunfullmäktiges ordförande informerar om den senaste planeringen och förslag till förändring av sammanträdestidpunkt.

Tidigare har kommunfullmäktige tagit ett gemensamt beslut att kommunfullmäktige i oktober skall äga rum lördagen den 23 oktober istället för den 25/10. Anledningen är att Norrtälje kommuns ungdomar skall få möjlighet dels att informera kommunfullmäktige hur det är att vara ung i Norrtälje kommun idag dels föra en dialog med kommunfullmäktige.

Av flera skäl har det visat sig att det inte är möjligt att hålla sammanträdet den 23 oktober.

Presidiet har prövat olika alternativa tidpunkter för sammanträdet. Presidiets förslag är nu att sammanträdet den 25 oktober tidigareläggs med början kl 14.00 samma dag.
Kommunfullmäktiges beslut:

att kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober börjar kl 14.00 i Rodengymnasiet lokaler.

_______