Kommunfullmäktige 1999-09-27 

Plats och tid Roslagens Sparbank, kl 17.45-21.20

Beslutande Enligt förteckning

Övriga deltagande Marie Norling, informationschef
Helmi Franklin, familjesekreterare § 206
Fredrik Cederblom, kommunjurist
Tomas Sjöberg, sekreterareUtses att justera Katrine Mattsson (s) och Annette Tagesson (m)

Justeringens 
plats och tid Servicekontoret 1999-10-05, kl 14.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 204-227
Tomas Sjöberg

Ordförande ........................................................................
Kurt Lodenius

Justerande ..................................................................................................................
Katrine Mattsson Annette Tagesson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 1999-09-27

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Servicekontoret
för protokollet 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

Kf § 204

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelsen härom översänts till envar fullmäktige och ersättare inom lagstadgad tid samt annonserats i de av kommunfullmäktige beslutade tidningarna.


Kommunfullmäktiges beslut:

att utse Katrine Mattsson (s) och Annette Tagesson (m) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på servicekontoret 1999-10-05, kl 14.00.

________

Kf § 205

Information om närradioutsändningen

Idag är det första gången sedan 1990 som fullmäktigesammanträdet sänds direkt i närradion.

Med anledning av detta informerar ordförande Kurt Lodenius (c) och informa-tionschef Marie Norling fullmäktige om utsändningen samt lämnar tips, råd och instruktioner till ledamöterna och ersättarna.

_______
Kf § 206

Information från socialnämnden om den nya familjerättslagstiftningen och utdelande av socialnämndens belöning för ideella insatser 1999

Ordförande Birgitta Lagerlund (m) inleder med kort information om socialnämnden. Därefter berättar familjesekreterare Helmi Franklin om sitt arbete och den nya lagstiftningen inom familjerättsområdet.

Härefter ges kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.

I anslutning till socialnämndens information utdelas socialnämndens belöning för ideella insatser 1999 till Iréne Allerstrand.

________
Kf § 207 Dnr 98-869 600

Besvarande av motion från Karl-Axel Öst (fp) ang läraryrket

Motionen inlämnades till kommunfullmäktige 1998-09-28, § 155.

I motionen föreslås åtgärder för att förbättra lärarnas situation.

Utbildningsnämnden har 1999-03-25, § 35 och barn- och skolnämnden
1999-06-17, § 81 rekommenderat att motionen överlämnas till resp. nämnd för handläggning och beaktande i nämndens verksamhet.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-08-16 kommunfullmäktige besluta att överlämna motionen till barn- och skolnämnden och till utbildningsnämn-den för handläggning och beaktande i nämndens verksamhet och att motionen därmed skall anses besvarad.

Au 26/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-08-26, § 249.

Ks 9/9 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-09-09, § 211.


Kf 27/9 Yrkanden:

Karl-Axel Öst (fp) med instämmande av Lars-Erik Jansson (s), Christina Frisk (fp), Elisabeth Björk (s), Kurt Pettersson (c) och Ingabrita Mörch (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag

Dessutom yttrar sig Ulla Fransson (s), Bertil Karlsson (v) och Bridget Wedberg (mp).Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag överlämna motionen till barn- och skolnämnden och till utbildningsnämnden för handläggning och beaktande i nämndens verksamhet,Kf § 207 forts

att uppdra till barn och skolnämnden i samråd med utbildningsnämnden upprätta en plan för barn med ”särskilda behov” där elevens stödbehov skall planeras i samarbete mellan barn- och skolförvaltningen och utbildnings-förvaltningen. Detta i syfte att i god tid stödja och förbereda eleven för sina framtida gymnasiestudier samt

att motionen härmed skall anses besvarad.

__________

Kf § 208 Dnr Ks 99-738 214

Besvarande av interpellation från Bridget Wedberg (mp) m.fl. till kommunstyrelsens ordförande ang temadag visionsarbete om Norrtälje hamn

Bridget Wedberg (mp) m.fl. ställde vid sammanträde 1999-08-30, § 191, med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående temadag visionsarbete om Norrtälje hamn.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 208.


Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) överlämnar med kommunfullmäktiges godkännande åt kommunstyrelsens vice ordförande Bengt Ericsson (c) att besvara interpellationen.

Kommunstyrelsens vice ordförande Bengt Ericsson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc…….” Bilaga § 208.

Bridget Wedberg (mp) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen härmed anses besvarad.

________


Kf § 209 Dnr Ks 99-643 105

Besvarande av interpellation från Catarina Wahlgren (v) till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande ang läckage från Häverötippen

Catarina Wahlgren (v) ställde vid sammanträde 1999-08-30, § 190, med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande angående läckage från Häverötippen.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 209.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Sören Forslund (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc…….” Bilaga § 209.

Catarina Wahlgren (v) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen härmed anses besvarad.

________

Kf § 210 Dnr Ks 99-747 214

Besvarande av interpellation från Ragnar Bergsten (s) till kommun-styrelsens ordförande ang parkeringsplatsen framför Roslagens Sparbank och öster om Skeppet

Ragnar Bergsten (s) ställde vid sammanträde 1999-08-30, § 192, med kommun-fullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående parkeringsplatsen framför Roslagens Sparbank och öster om Skeppet.

”Interpellation etc……….” Bilaga § 210.

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……..” Bilaga § 210.

Ragnar Bergsten (s) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen härmed anses besvarad.

_________Kf § 211 Dnr Ks 99-766 430

Besvarande av enkel fråga från Inger Lundh-Jansson (mp) till kommun-styrelsens ordförande ang intresseanmälan om statligt bidrag för lokalt investeringsprogram för ekologisk omställning

Inger Lundh-Jansson (mp) ställde vid sammanträde 1999-08-30, § 196, med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga till kommunstyrelsens ordförande angående intresseanmälan om statligt bidrag för lokalt investerings-program för ekologisk omställning.

”Enkel fråga etc…….” Bilaga § 211.

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) besvarade till viss del den enkla frågan vid sammanträde 1999-08-30, § 196, men önskade få återkomma med kompletterande uppgifter vid kommande sammanträde.


Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……..” Bilaga § 211.

Inger Lundh-Jansson (mp) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut:

att den enkla frågan härmed anses besvarad.

_______


Kf § 212 Dnr Ks 99-755 552

Besvarande av enkel fråga från Lennart Allard (s) till kommunstyrelsens ordförande ang verksamheten i Norrtälje hamn

Lennart Allard (s) ställde vid sammanträde 1999-08-30, § 194, med kommun-fullmäktiges godkännande följande enkla fråga till kommunstyrelsens ordförande angående verksamheten i Norrtälje hamn.

”Enkel fråga etc……..” Bilaga § 212.


Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att denna fråga får behandlas samtidigt som frågan under § 213.


Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……..” Bilaga § 212.

Utöver skriftligt svar lämnar kommunstyrelsens ordförande följande information:

”I torsdags (den 23/9) hade vi ett sammanträde med representanter från länsstyrelsen, som besökte kommunen. Avsikten var att lämna underlag för prövning hos länsstyrelsen om den uppbyggda verksamheten innebär omfattande miljöpåverkan. Dessutom gjordes en ansökan om tillstånd för hela verksamheten i hamnen. Vi välkomnar den nya lagstiftningen som sätter press på oss. I Norrtälje kommun har vi valt väg i och med flisvärmeverkets igång-sättande. För flishanteringen är inte Kapellskärs hamn aktuell. Den närmsta hamnen är Hargshamn.


Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc…….” Bilaga § 212.Kf § 212 forts

Dessutom meddelar kommunstyrelsens 1:e vice ordförande att ”han anser att det är bra att ärendet får denna breda belysning som det nu får.”

Dessutom yttrar sig Lennart Allard (s).
Kommunfullmäktiges beslut:

att den enkla frågan härmed anses besvarad.

__________
Kf § 213 Dnr Ks 99-756 552

Besvarande av enkel fråga från Lennart Allard (s) till kommunstyrelsens vice ordförande ang verksamheten i Norrtälje hamn

Lennart Allard (s) ställde vid sammanträde 1999-08-30, § 195, med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga till kommunstyrelsens vice ordförande angående verksamheten i Norrtälje hamn.

”Enkel fråga etc……..” Bilaga § 213


Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att denna fråga får behandlas samtidigt som frågan under § 212.


Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……..” Bilaga § 213.

Utöver skriftligt svar lämnar kommunstyrelsens ordförande följande information:

”I torsdags (den 23/9) hade vi ett sammanträde med representanter från länsstyrelsen, som besökte kommunen. Avsikten var att lämna underlag för prövning hos länsstyrelsen om den uppbyggda verksamheten innebär omfattande miljöpåverkan. Dessutom gjordes en ansökan om tillstånd för hela verksamheten i hamnen. Vi välkomnar den nya lagstiftningen som sätter press på oss. I Norrtälje kommun har vi valt väg i och med flisvärmeverkets igång-sättande. För flishanteringen är inte Kapellskärs hamn aktuell. Den närmsta hamnen är Hargshamn.


Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc…….” Bilaga § 213.Kf § 213 forts

Dessutom meddelar kommunstyrelsens 1:e vice ordförande att ”han anser att det är bra att ärendet får denna breda belysning som det nu får.”

Dessutom yttrar sig Lennart Allard (s).
Kommunfullmäktiges beslut:

att den enkla frågan härmed anses besvarad.

__________
Kf § 214 Dnr Ks 99-750 822

Besvarande av enkel fråga från Allan Edehamn (s) till kommunalrådet Bengt Ericsson (c) ang utarrenderade kommunala campingplatser

Allan Edehamn (s) ställde vid sammanträde 1999-08-30, § 193, med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga till kommunalrådet Bengt Ericsson (c) angående utarrenderade kommunala campingplatser.

”Enkel fråga etc……..” Bilaga § 214.
Kommunfullmäktiges beslut:

att med anledning av att Allan Edehamn (s) ej är närvarande bordläggs ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

________

Kf § 215 Dnr Ks 99-796 761

Interpellation från Eva Pfister (s) till barn- och skolnämndens ordförande ang alkoholpolitiskt program

Eva Pfister (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande angående alkoholpolitiskt program.

”Interpellation etc……….” Bilaga § 215.
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

_______ 
Kf § 216 Dnr Ks 99-797 761

Interpellation från Eva Pfister (s) till utbildningsnämndens ordförande ang alkoholpolitiskt program

Eva Pfister (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till utbildningsnämndens ordförande angående alkoholpolitiskt program.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 216.
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

__________

Kf § 217 Dnr Ks 99-813 532

Interpellation från Catarina Wahlgren (v) till kommunstyrelsens ordförande ang Roslagsbanans förlängning till Rimbo

Catarina Wahlgren (v) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående Roslagsbanans förlängning till Rimbo.

”Interpellation etc ………” Bilaga § 217.
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

________Kf § 218 Dnr Ks 99-810 006

Enkel fråga från Bertil Karlsson (v) m.fl. till kommunfullmäktiges ordförande ang sluttid senast 23.00 för fullmäktiges sammanträden

Bertil Karlsson (v), Bridget Wedberg (mp) och Ethel Söderman-Sandin (s) ställer följande enkla fråga till kommunfullmäktiges ordförande angående sluttid senast kl 23.00 för fullmäktiges sammanträden.

”Enkel fråga etc……..” Bilaga § 218.


Kommunfullmäktiges ordförande Kurt Lodenius (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc…….” Bilaga § 218.
Kommunfullmäktiges beslut:

att den enkla frågan härmed anses besvarad.

________

Kf § 219 Dnr Ks 99-815 400 

Enkel fråga från Bridget Wedberg (mp) till kommunalrådet Bengt Ericsson (c) ang miljöledningsgruppen och miljöfrågornas hantering

Bridget Wedberg (mp) ställer följande enkla fråga till kommunalrådet Bengt Ericsson (c) angående miljöledningsgruppen och miljöfrågornas hantering.

”Enkel fråga etc…….” Bilaga § 219.

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericssons (c) svar:

”Bra att Du ställer frågan. Förra majoriteten stängde dörren för miljöledningsgruppen. Frågan finns med i vårt 27 punkters program. Där står att miljöledningsgrupp skall återinföras. Majoriteten har diskuterat frågan med olika parter. Vi har haft många kontakter.

Det kommer ett förslag om att inrätta ett miljöråd. Nytt är att arrangera ett miljöforum och bjuda in allmänheten för att diskutera stora miljöfrågor. Ärendet kommer till kommunstyrelsen inom en snar framtid.”
Kommunfullmäktiges beslut:

att den enkla frågan härmed anses besvarad.

__________

Kf § 220 Dnr Ks 99-734 026

Jämställdhetsplan för Norrtälje kommun 1999-2001

Ledningskontoret har reviderat och i stora delar konkretiserat kommunens övergripande jämställdhetsprogram från 1996 och jämställdhetspolicyn från 1994.

Programmet avser en jämställd personalpolitik för kommunens anställda.

Det föreliggande förslaget är behandlat i kommunens centrala samverkansorgan (CESAM) 1999-06-02.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-08-20 kommunfullmäktige besluta att anta den föreslagna jämställdhetsplanen för åren 1999-2001 samt att jämställdhetspolicyn från 1994-03-07, § 28 samtidigt upphör att gälla.


Au 19/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-08-19, § 243


Ks 9/9 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-09-09, § 210.


Kf 27/9 Yrkanden:

Bridget Wedberg (mp) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Bertil Karlsson (v) och Sune Alm (s)
bifall till kommunstyrelsens förslag utom vad gäller p.4 på sid 6, som bör utgå

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och Bridget Wedbergs (mp) m.fl. yrkande och finner kommunfull-mäktige besluta bifalla Bridget Wedbergs m.fl. yrkande.

Kf § 220 fortsKommunfullmäktiges beslut:

att anta den föreslagna jämställdhetsplanen för åren 1999-2001 utom vad avser p.4 på sid 6 som utgår, samt 

att jämställdhetspolicyn från 1994-03-07, § 28 samtidigt upphör att gälla.

__________


Kf § 221 Dnr Ks 99-490 422

Förslag till yttrande över förslag till bildande av ”Svealands Kustvatten-vårdsförbund”

Kommunförbundet Stockholms län har till Norrtälje kommun 1999-05-11 skickat ett förslag till bildande av Svealands Kustvattenvårdsförbund på remiss. Yttrandet skall vara KSL tillhanda senast den 1 oktober 1999.

Servicekontoret har biträtt ledningskontoret i upprättat förslag till kommunens yttrande.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-08-16 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till yttrande över förslaget till bildande av ”Svealands Kustvattenvårdsförbund”, att i budget 2000-2002 avsätta medel motsvarande 0,65 kr/invånare respektive år.


Au 26/8 Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 99-08-26, § 247 att vilandeförklara ärendet till den 9 september 1999.

Föreligger ny skrivelse från ledningskontoret, daterad 1999-08-27 med förslag att kommunstyrelsen beslutar rekommendera kommunfullmäktige besluta att ansöka om medlemskap i ”Svealands Kustvattenförbund”, att anslå i budget 2000-2002 medel motsvarande 0,65 kr/invånare resp år, att godkänna upprättat förslag till yttrande över förslaget till bildande av ”Svealands Kustvattenvårds-förbund”.

Au 9/9 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-09-09, § 254.


Ks 9/9 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-09-09, § 212.


Kf 27/9 Yrkanden:

Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Dessutom yttrar sig Lennart Allard (s)

Kf § 221 forts
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag ansöka om medlemskap i ”Svealands Kustvattenvårdsförbund”, 

att anslå i budget 2000-2002 medel motsvarande 0,65 kr/invånare resp år, samt

att godkänna upprättat förslag till yttrande över förslaget till bildande av ”Svealands Kustvattenvårdsförbund”.

___________

Kf § 222 Dnr Ks 99-769 102

Ewa E Tomaszewski (c); avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen 

Ewa E Tomaszewski (c) avsäger sig i skrivelse 990824 uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges beslut:

att bevilja Ewa E Tomaszewski begärt entledigande.

_________

Kf § 223 Dnr Ks 99-784 102

Carin Olsson (c); avsägelse av uppdrag som nämndeman vid Norrtälje tingsrätt

Carin Olsson (c) avsäger sig i skrivelse 1999-09-06 uppdrag som nämndeman i Norrtälje tingsrätt.
Kommunfullmäktiges beslut:

att bevilja Carin Olsson begärt entledigande.

________

Kf § 224 Dnr Ks 99-806 102

Björn Strömberg (m); avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

Björn Strömberg (m) avsäger sig i skrivelse 1999-09-20 uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut:

att bevilja Björn Strömberg begärt entledigande.

________

Kf § 225 Dnr Ks 99-811 102

Bertil Gunne (m); avsägelse av uppdrag som ledamot i Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras

Bertil Gunne (m) avsäger sig i skrivelse 1999-09-21 uppdrag som ledamot i Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras.
Kommunfullmäktiges beslut:

att bevilja Bertil Gunne begärt entledigande.

________

Kf § 226 Dnr Ks 99-57 102

Val av ersättare för socialdemokraterna i barn- och skolnämnden

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 1999-08-30, § 200 beviljat Ulf Bley entledigande från uppdrag som ersättare för socialdemokraterna i barn- och skolnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag till ny ersättare för socialdemokraterna i barn- och skolnämnden välja

Sven-Allan Edehamn
Banvägen 5
763 43 Hallstavik
0175-205 83 

________

Kf § 227

Ordförandens ord till radiolyssnarna

Ordföranden framför att han hoppas att radiolyssnarna funnit debatten intressant och att de fått större förståelse för de kommunala frågorna.

Kommunfullmäktige hoppas att intresset för kommunfullmäktige kommer att öka i framtiden. Lyssnarna uppmanas höra av sig med idéer och förslag på hur sammanträdena kan bli mer intressanta.

_______