Kommunfullmäktige 1999-10-25 

Plats och tid Rodengymnasiet, Norrtälje, kl 14.00-20.10 

Beslutande Enligt förteckning

Mats Tengdelius, kultur- och fritidschef § 230
Övriga deltagande Björn Ahlsén, kultur- och fritidskontoret § 231
Ungdomar samt representanter för föräldrar och rektorsgruppen § 231
Rolf Schwerin, kanslichef
Tomas Sjöberg, sekreterare
Utses att justera Eva Pfister (s) och Hedi Andersson (kd)

Justeringens 
plats och tid Servicekontoret 1999-10-29, kl 14.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 228-262
Tomas Sjöberg

Ordförande ........................................................................
Kurt Lodenius

Justerande ..................................................................................................................
Eva Pfister Hedi Andersson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 1999-10-25

Datum för Datum för
anslags uppsättande 1999-11-01 anslags nedtagande 1999-11-22 

Förvaringsplats
för protokollet ServicekontoretUnderskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

Kf § 228 

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelsen härom översänts till envar fullmäktige och ersättare inom lagstadgad tid samt annonserats i de av kommunfullmäktige beslutade tidningarna.


Kommunfullmäktiges beslut:

att utse Eva Pfister (s) och Hedi Andersson (kd) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på servicekontoret 1999-10-29, kl 14.00.

_________

Kf § 229

Information om dagens sammanträde

Ordförande Kurt Lodenius (c) inleder dagens sammanträde med att berätta att temat för sammanträdet ”Ung i Norrtälje” är en fortsättning på fullmäktigesammanträdet i april 1999. Denna gång skall dock ungdomarna själva få komma till tals och säga sin mening.

Först blir det redovisning av några undersökningar gjorda i Rimbo. Därefter kommer ungdomarna att berätta hur det är att vara ung i Norrtälje kommun idag. Efter denna redovisning och visning av en videofilm ”Norrtälje by night”, blir det diskussioner mellan ungdomar och politiker i smågrupper. Minnesanteckningar kommer att skrivas.

Cirka kl 17.00 avslutas denna del med ungdomsfrågor.

Efter måltidsuppehåll återupptas förhandlingarna kl 18.00.

________

Kf § 230

Utdelning av kultur- och fritidsnämndens barn- och ungdomsstipendium 1999

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Britt-Marie Åhman (c) och kultur- och fritidschef Mats Tengdelius delar ut barn- och ungdomsstipendiet till Western Riders Uppland och Norrtälje SMU.

________

Kf § 231

Ung i Norrtälje kommun idag

Diskussionsledaren Björn Ahlsén informerar om att redovisning av fritidsvane- och drogvaneundersökning kommer att äga rum, ungdomar berättar hur det är att vara ung i Norrtälje kommun idag och att gruppdiskussioner kommer att ske mellan ungdomar och fullmäktiges förtroendevalda.

Fritidsvaneundersökningen i Rimbo, som redovisas av två föräldrar från föräldraföreningen, visar bl.a. att ungdomarna främst av allt vill ha ett allaktivitetshus med cafeteria, replokaler m.m.

Drogvaneundersökningen, som redovisas av två rektorer, visar bl.a. att det är fler ungdomar som inte röker idag jämfört med siffror för två år sedan, 50% av tillfrågade ungdomar har någon gång provat alkohol.

Tre flickor läser upp dagboksanteckningar från olika pojkar och flickor som berättare hur en helg kan gestalta sig för dem. En videofilm med bilder från olika platser i Norrtälje där ungdomar vistas under helgkvällar-/nätter visas.

Några flickor önskade en större kommunal satsning på flickors fritidsintressen. Flera ungdomar påtalade problem med dåliga busskommunikationer på kvällar och helger.

Redovisningen avslutas med gruppdiskussioner. Minnesanteckningar från dessa diskussioner kommer att användas i det fortsatta arbetet med ungdomsfrågor.

_______


Sammanträdet ajourneras kl 17.00-18.00 för ett måltidsuppehåll. 

________Kf § 232 Dnr Ks 99-410 822

Besvarande av motion från Jan Lindegren (s) ang badplatsen i Uddhamn, Herräng

Efter måltidsuppehåll 17.00-18.00 återupptas sammanträdet.

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-04-26, § 72.

I motionen föreslås att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda kostnader m m för en upprustning av badplatsen i Uddhamn och att anvisa erforderliga medel så att badplatsen så snart som möjligt kan uppstå i ny skepnad.

Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 1999-08-26, § 113 beslutat att överlämna och åberopa tjänsteutlåtande från den 25 augusti 1999 och därmed anse motionen besvarad.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-09-15 på anförda skäl att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden för beaktande i planerat utredningsarbete avs målprogram för kommunens badplatser och att motionen därmed skall anses besvarad.

Au 30/9 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-09-30, § 279.


Ks 7/10 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-10-07, § 228.


Kf 25/10 Yrkanden:

Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag

Dessutom yttrar sig Jan Lindegren (s), Bengt Ericsson (c) och Håkan Jonsson (s).
Kf § 232 forts
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden för beaktande i planerat utredningsarbete avseende målprogram för kommunens badplatser samt

att motionen härmed skall anses besvarad.

_________

Kf § 233 Dnr Ks 99-796 761

Besvarande av interpellation från Eva Pfister (s) till barn- och skolnämndens ordförande ang alkoholpolitiskt program

Eva Pfister (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 1999-09-27, § 215 följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande angående alkoholpolitiskt program.

”Interpellation etc……….” Bilaga § 233.
Kommunfullmäktiges beslut:

att med anledning av att barn- och skolnämndens ordförande Ingabrita Mörch (m) ej är närvarande, bordläggs ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

_______

Kf § 234 Dnr Ks 99-797 761

Besvarande av interpellation från Eva Pfister (s) till utbildningsnämndens ordförande ang alkoholpolitiskt program

Eva Pfister (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 1999-09-27, § 216 följande interpellation till utbildningsnämndens ordförande angående alkoholpolitiskt program.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 234.

Utbildningsnämndens ordförande Kurt Pettersson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………” Bilaga § 234.

Dessutom yttrar sig Eva Pfister (s).
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen härmed anses vara besvarad

________

Kf § 235 Dnr Ks 99-813 532 
Besvarande av interpellation från Catarina Wahlgren (v) till kommun-styrelsens ordförande ang Roslagsbanans förlängning till Rimbo

Catarina Wahlgren (v) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 1999-09-27, § 217 följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående Roslagsbanans förlängning till Rimbo.

”Interpellation etc……….” Bilaga § 235.

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc…….” Bilaga § 235.

Dessutom yttrar sig Catarina Wahlgren (v), Bengt Ericsson (c), Helena Ekekihl (mp), Bertil Karlsson (v), Håkan Jonsson (s) och Holger Forsberg (s).
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen härmed anses vara besvarad.

______

Kf § 236 Dnr Ks 99-750 822

Besvarande av enkel fråga från Allan Edehamn (s) till kommunalrådet Bengt Ericsson (c) ang utarrenderade kommunala campingplatser

Allan Edehamn (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 1999-08-30, § 193, följande enkla fråga till kommunalrådet Bengt Ericsson (c) angående utarrenderade kommunala campingplatser.

”Enkel fråga etc……..” Bilaga § 236

Vid sammanträde 1999-09-27, § 214 bordlades frågan eftersom Allan Edehamn (s) ej var närvarande på sammanträdet.

Kommunalrådet Bengt Ericsson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc…….” Bilaga § 236.

Dessutom yttrar sig Allan Edehamn (s).
Kommunfullmäktiges beslut:

att den enkla frågan härmed anses vara besvarad.

________

Kf § 237 Dnr Ks 99-954 251

Motion från Lennart Allard (s) ang utarbetande av policy för exploatering av skärgården

Lennart Allard (s) inlämnar följande motion angående utarbetande av policy för exploatering av skärgården.

”Motion etc……..” Bilaga § 237.
Kommunfullmäktiges beslut:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

________

Kf § 238 Dnr Ks 99-955 752

Motion från Jan Emanuel Johansson (s) ang stödboende till Norrtäljes hemlösa

Jan Emanuel Johansson (s) inlämnar följande motion angående stödboende till Norrtäljes hemlösa.

”Motion etc……..” Bilaga § 238.


Eva Pfister (s) yttrar sig över motionen och uppmanar kommunstyrelsen att handlägga ärendet snabbt.
Kommunfullmäktiges beslut:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

_________

Kf § 239 Dnr Ks 99-956 511

Motion från Kerstin Bergström (s) ang sänkt hastighetsbegränsning vid Sandvikens badplats på Vätö

Kerstin Bergström (s) inlämnar följande motion angående sänkt hastighets-begränsning vid Sandvikens badplats på Vätö.

”Motion etc……..” Bilaga § 239.
Kommunfullmäktiges beslut:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

_______

Kf § 240 Dnr Ks 99-957 027

Motion från Kerstin Bergström (s) och Ulla Fransson (s) ang ”Spetsutbild-ning” för undersköterskor/vårdbiträden

Kerstin Bergström (s) och Ulla Fransson (s) inlämnar följande motion angående ”Spetsutbildning” för undersköterskor/vårdbiträden.

”Motion etc…………” Bilaga § 240.
Kommunfullmäktiges beslut:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

_______

Kf § 241 Dnr Ks 99-962 006

Motion från Bridget Wedberg (mp) ang motionsrätt till kommunfull-mäktige för röstberättigade kommuninnevånare

Bridget Wedberg (mp) inlämnar följande motion angående motionsrätt till kommunfullmäktige för röstberättigade kommuninnevånare.

”Motion etc……..” Bilaga § 241.
Kommunfullmäktiges beslut:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

________

Kf § 242 Dnr Ks 99-929 315

Interpellation från Åsa Wärlinder (c) till tekniska nämndens ordförande ang pendlarparkering i Norrtälje stad

Åsa Wärlinder (c) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till tekniska nämndens ordförande angående pendlarparkering i Norrtälje stad.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 242
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

__________

Kf § 243 Dnr Ks 99-950 312

Interpellation från Lennart Allard (s) till byggnadsnämndens ordförande ang gång- och cykelbana

Lennart Allard (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till byggnadsnämndens ordförande angående gång- och cykelbana.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 243 
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

_________

Kf § 244 Dnr Ks 99-951 442 
Interpellation från Lennart Allard (s) till kommunstyrelsens ordförande ang förverkligande av program för bättre inomhusmiljö

Lennart Allard (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående förverkligande av program för bättre inomhusmiljö.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 244.
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

________

Kf § 245 Dnr Ks 99-952 105

Enkel fråga från Allan Edehamn (s) till kommunalrådet Bengt Ericsson (c) ang kommunala affischtavlor

Allan Edehamn (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga till kommunalrådet Bengt Ericsson (c) angående kommunala affischtavlor.

”Enkel fråga etc…….” Bilaga § 245.


Kommunalrådet Bengt Ericssons (c) svar:

”Det finns 38 tavlor i kommunen. Dessa sköts av privatpersoner, föreningar och byalag. Affischtavlorna används för kommunal information , evenemangs- och kulturinformation m.m. Servicekontoret har i uppdrag att se över detta. Det planeras inte någon utvidgad informationsverksamhet. I omnämnda orter måste något ha hänt. Information via datorn och internet kommer inte att ersätta behovet av skriven information än på många år.”

Allan Edehamn (s) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut:

att den enkla frågan härmed anses vara besvarad.

_______

Kf § 246 Dnr Ks 99-953 601

Enkel fråga från Bengt Larsson (s) till barn- och skolnämndens ordförande ang brist på läroböcker i skolan

Bengt Larsson ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga till barn- och skolnämndens ordförande angående brist på läroböcker i skolan.

”Enkel fråga etc……..” bilaga § 246.
Kommunfullmäktiges beslut:

att med anledning av att barn- och skolnämndens ordförande Ingabrita Mörch ej är närvarande bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

_______


Kf § 247 Dnr Ks 99-837 311

Enkel fråga från Karl-Axel Öst (fp) till kommunstyrelsens ordförande ang väg 76 förbifart Norrtälje

Karl-Axel Öst (fp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga till kommunstyrelsens ordförande angående väg 76 förbifart Norrtälje.

”Enkel fråga etc……….” Bilaga § 247.

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candals (m) svar:

”Vägverket har utrett tre alternativ: alt.1 Stockholmsvägen, alt. 2 genom vägreservatet utan tunnel, alt. 3 genom vägreservatet med tunnel. Vägverket har förordat alt. 2. Detta beslut är viktigt för att detaljplanearbetet kan komma igång och vara färdigt när det väl finns pengar för vägbygget. Det finns inga pengar reserverade i Stockholms län för vägbyggen innan år 2007.

Vi kommer att fortsättare kämpa för att vägen ska bli byggd.”

Dessutom yttrar sig Karl-Axel Öst (fp).
Kommunfullmäktiges beslut:

att den enkla frågan härmed anses vara besvarad.

_________

Kf § 248 Dnr Ks 99-107 091

Motionsredovisning enligt kommunallagen 5 kap 33 §

Kommunallagen stadgar att motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut med anledning av motionen vid sammanträde som hålles inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredning ej kan avslutas inom sådan tid skall detta och vad som har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige vid sammanträde inom angiven tidpunkt.

Fullmäktige får vid behandling av sådan anmälan avskriva motionen från vidare handläggning.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner vilkas beredning då ännu ej slutförts.

Föreligger motionsredovisning upprättad i september 1999.


Au 16/9 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-09-16, § 263.


Ks 7/10 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-10-07, § 224.


Kf 25/10 Bridget Wedberg (mp) och Catarina Wahlgren (v) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag med godkännande lägga motionsredo-visningen till handlingarna.

___________Kf § 249 Dnr Ks 99-794 514

Framtida markanvändning av Kvarngården

Den framtida markanvändningen av Kvarngården har tagits upp till diskussion.

I den gällande detaljplanen för Kvarngården fastställd av länsstyrelsen 1984-03-19 betecknas Kvarngården som ”Allmän plats: Gata eller Torg”. På plankartan är området illustrerat som parkering.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-09-15 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att inte ändra markanvändningen eller detaljplanen för Kvarngården.

Au 23/9 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-09-23, § 270.


Ks 7/10 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-10-07, § 225.


Kf 25/10 Christer Candal (m) med instämmande av Håkan Jonsson (s)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Dessutom yttrar sig Ulla Fransson (s).Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens beslut inte ändra markanvändningen eller detaljplanen för Kvarngården.

________


Kf § 250 Dnr Ks 99-841 042

Delårsrapport per augusti 1999

Förvaltningarna har gjort delårsbokslut per augusti, vilket behandlas av resp. nämnd under september månad.

Ledningskontoret har 1999-09-22 överlämnat en sammanfattning av verksamhetsuppföljningen med kommentarer och förslag till beslut. 

Barn och skolnämnden begär att överföring sker av 2,4 mkr gällande administration av särskolan från utbildningsnämnden. Verksamheten överfördes i praktiken redan under 1998.

Vid apriluppföljningen uppdrogs åt barn- och skolnämnden respektive utbildningsnämnden att snarast vidtaga åtgärder för att motverka underskott. Vidare uppdrogs åt båda nämnderna att rapportera vidtagna och planerade åtgärder till kommunstyrelsen. Av delårsbokslutet framgår att åtgärder vidtagits, vilket reducerar det prognostiserade underskottet inom barn- och skolnämnden. Vad gäller utbildningsnämnden har åtgärder vidtagits. Underskottet kommer dock ändå att öka på grund av nya avvikelser.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att lägga delårsrapport per augusti till handlingarna samt att överföra 2,4 mkr från utbildningsnämnden till barn- och skolnämnden avseende administration av särskolan.

Au 30/9 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-09-30, § 278.


Ks 7/10 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-10-07, § 226.


Kf 25/10 Christer Candal (m) yttrar sigKf § 250 forts
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag lägga delårsrapport per augusti 1999 till handlingarna samt 

att överföra 2,4 mkr från utbildningsnämnden till barn- och skolnämnden avseende administration av särskolan.

_______

Kf § 251 Dnr Ks 99-775 251

Antagande av förslag till detaljplan för del av Lasarettet 1 i Norrtälje

Planområdet omfattar den östra delen av fastigheten Lasarettet 1 och Lasarettsgatan, beläget intill Norrtälje sjukhus.

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 1998-03-12--04-24 samt har hållits utställt under tiden 1998-07-21--08-18.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 1998-10-22, § 191 beslutat att i det utställda skicket godkänna planförslaget för fastigheten Lasarettet 1 och överlämna detsamma till kommunfullmäktige för beslut om antagande.


Au 27/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-10-27, § 254 och beslutat för egen del att exploateringsavtal skall föreligga innan ärendet behandlas av kommunstyrelsen, samt att i exploateringsavtalet skall anges att fastigheten skall anslutas till fjärrvärme.


Ks 7/10 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-10-07, § 229.

Kf 25/10 Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag och byggnadsnämndens beslut 1998-10-22, § 191 anta detaljplan för del av Lasarettet 1 i Norrtälje.

_________

Kf § 252 Dnr Ks 99/845 105

Förslag till vänskapsarrangemang m m inom våra nordiska vänorter

Ledningskontoret beskriver i skrivelse 1999-09-21 hur det nordiska vänortsarbetet bedrivs. Fråga har väckts hur vänortsarbetet kan genomföras till lägre kostnad.

Ledningskontoret föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till vänskapsarrangemang enl bil 1, att ej bekosta förtroendemännens och tjänstemännens deltagande vid Vänlek, att ej bekosta föreningen Nordens deltagande vid det officiella mötet, att uppdra till ledningskontoret ansvara för det nordiska vänortsarbetet, att uppdra till ledningskontoret utarbeta förslag till revidering av ”Regler för kommunens vänortsverksamhet”, fastställt av kommunfullmäktige 910624 samt att däri inarbeta kommunstyrelsens kompletterande riktlinjer för hur utbytet mellan kommunala tjänstemän och politiker i vänskapskedjan skall gå till.

Au 30/9 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-09-30, § 281.

Ks 7/10 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-10-07, § 234.

Kf 25/10 Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag 

Dessutom yttrar sig Kristina Almén (s) och Bengt Ericsson (c).
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag godkänna upprättat förslag till vänskapsarrangemang,

att ej bekosta förtroendemännens och tjänstemännens deltagande vid Vänlek, 

att ej bekosta föreningen Nordens deltagande vid det officiella mötet, Kf § 252 forts

att uppdra till kommunstyrelsen genom ledningskontoret ansvara för det nordiska vänortsarbetet, samt

att uppdra till kommunstyrelsen genom ledningskontoret utarbeta förslag till revidering av ”Regler för kommunens vänortsverksamhet”, fastställt av kommunfullmäktige 910624 samt att däri inarbeta kommunstyrelsens kompletterande riktlinjer för hur utbytet mellan kommunala tjänstemän och politiker i vänskapskedjan skall gå till.
_________

Kf § 253 Dnr Ks 98-1018 291
Om- och tillbyggnad av Rånäs skola
Barn- och skolnämnden beslöt 1998-11-12 att godkänna förslag till om- och nybyggnation vid Rånäs skola samt att begära 18,7 mkr för investeringen. Beslutet fattades före antagandet av den nya investeringsrutinen. Efter rutinens införande beslöt barn- och skolnämnden 1999-04-15 på nytt att godkänna underlaget.
Tekniska nämnden beslöt 1999-05-05 att uttala att nämnden inte har något att erinra mot barn- och skolnämndens framställan om investeringsanslag för om- och tillbyggnad av Rånäs skola.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-09-23 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden anslag om 18 700 tkr för om- och tillbyggnad av Rånässkolan, att finansiering sker inom den av fullmäktige fastställda investeringsramen för 1999, att eventuellt tillägg till barn- och skolnämndens budgetram (1,8 mkr) behandlas i samband med budgetberedningen för 2000.
Ks 7/10 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-10-07, § 240.

Kf 25/10 Yrkanden:
Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag
Dessutom yttrar sig Bengt Ericsson (c).


Kommunfullmäktiges beslut:
att enligt kommunstyrelsens förslag bevilja tekniska nämnden anslag om 18 700 tkr för om- och tillbyggnad av Rånäs skola, 


Kf § 253 forts
att finansiering sker inom den av fullmäktige fastställda investeringsramen för 1999, samt
att eventuellt tillägg till barn- och skolnämndens budgetram (1,8 mkr) behandlas i samband med budgetberedningen för 2000.
_________

Kf § 254 Dnr Ks 99-861 102
Lisbeth R Karlman (m); avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen
Lisbeth R Karlman (m) avsäger sig i skrivelse 1999-10-07 uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen.


Kommunfullmäktiges beslut:
att bevilja Lisbeth R Karlman begärt entledigande.
_______

Kf § 255 Dnr Ks 99-849 102
Anders Ödmark (m); avsägelse av uppdrag som ersättare i byggnads-nämnden
Anders Ödmark (m) avsäger sig i skrivelse 1999-09-30 uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden.


Kommunfullmäktiges beslut:
att bevilja Anders Ödmark begärt entledigande.
__________

Kf § 256 Dnr Ks 99-839 102
Veronica Hartwig (s); avsägelse av uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden
Veronica Hartwig (s) avsäger sig i skrivelse 1999-09-26 uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.


Kommunfullmäktiges beslut:
att bevilja Veronica Hartwig begärt entledigande.
______

Kf § 257 Dnr Ks 99-57 102
Val av ersättare för socialdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Veronica Hartwig entledigande från uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.


Kommunfullmäktiges beslut:
att enligt valberedningens förslag till ny ersättare för socialdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden välja
Christina Larsson
Frötunagatan 12
761 45 Norrtälje
__________

Kf § 258 Dnr Ks 99-57 102
Val av ledamot i valnämnden för folkpartiet
Kommunfullmäktige har 1999-02-22, § 25 beviljat Ingvar Holmqvist entledigande från uppdrag som ledamot i valnämnden.Kommunfullmäktiges beslut:
att enligt valberedningens förslag till ny ledamot för folkpartiet i valnämnden välja
Sven-Åke Svensson
Drottning Kristinas väg 23
761 40 Norrtälje
_______

Kf § 259 Dnr Ks 99-57 102
Val av ersättare för centerpartiet i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige har 1999-09-27, § 222 beviljat Ewa Tomaszewski entledigande från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.


Kommunfullmäktiges beslut:
att enligt valberedningens förslag till ny ersättare för centerpartiet i kommunstyrelsen välja 
Tommy Lundqvist
Lugnet
762 91 Rimbo
________

Kf § 260 Dnr Ks 99-57 102
Val av nämndeman för centerpartiet
Carin Olsson (c) har av Norrtälje tingsrätt beviljats entledigande från uppdrag som nämndeman.


Kommunfullmäktiges beslut:
att enligt valberedningens förslag föreslå Norrtälje tingsrätt att till ny nämndeman för centerpartiet utse
Gina Forslund
Lindholmen 431
761 71 Norrtälje
_________

Kf § 261 Dnr Ks 99-57 102
Val av huvudmän i Roslagens Sparbank inför årsstämman 2000
Mandatperioden för huvudmännen har i sparbankens reglemente ändrats från tre till fyra år och en fjärdedel av huvudmännen skall väljas varje år. Detta innebär att sex huvudmän väljs på fyra år och två huvudmän på två år i ett övergångs-skede.


Kommunfullmäktiges beslut:
att enligt valberedningens förslag till huvudmän i Roslagens Sparbank välja
(m)
(c)
(c)
(fp)
Lena Svenonius (s) till och med årsstämman 2004
Andreas Hofbauer (s) till och med årsstämman 2004
Lars-Erik Jansson (s) till och med årsstämman 2004
Katrine Mattsson (s) till och med årsstämman 2002
_______

Kf § 262
Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna
Dnr Ks 99-57 102
Länsstyrelsens sammanräkningsprotokoll 1999-10-20, ny ersättare i kommunfullmäktige för moderaterna efter Björn Strömberg
_________