Kommunfullmäktige 1999-11-29 

Plats och tid Folkets Hus, Hallstavik, Kl 09.00-20.55

Beslutande Enligt förteckning

Övriga deltagande Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Monika M Söderman, tolk
Urmas Uint, projektledare Paldiski
Utses att justera Berit Jansson (c) och Holger Forsberg (s) 

Justeringens 
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 263-287
Tomas Sjöberg

Ordförande ........................................................................
Kurt Lodenius Inger Jansson §§ 274-282

Justerande ..................................................................................................................
Berit Jansson (c) Holger Forsberg (s)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 1999-11-29

Datum för Datum för
anslags uppsättande 1999-12-10 anslags nedtagande 2000-01-03

Förvaringsplats
för protokollet Servicekontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

Kf § 263

Ändring av dagordning

Kommunfullmäktiges ordförande föreslår att förslag till upprop mot rasism behandlas som första punkt på dagordningen efter upprop och val av justeringsmän.
Kommunfullmäktiges beslut:

att godkänna föreslagen ändring av dagordning.

_________ 


Kf § 264

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelsen härom översänts till envar fullmäktige och ersättare inom lagstadgad tid samt annonserats i de av kommunfullmäktige beslutade tidningarna.


Kommunfullmäktiges beslut:

att utse Berit Jansson (c) och Holger Forsberg (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på servicekontoret 1999-12-09, kl 11.00.

_________

Kf § 265 Dnr Ks 99/1113 109 
Upprop mot rasism

Med kommunfullmäktiges godkännande, enligt § 263, behandlas denna punkt först på dagordningen.

Kommunfullmäktiges ordförande Kurt Lodenius (c) har utarbetat ett förslag till upprop mot rasism som föreslås skickas till demokrati- och förvaltnings-
./. minister Britta Lejon. Se bilaga.
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt:

att skicka upprättat förslag till upprop mot rasism till demokrati- och förvaltningsminister Britta Lejon.

_______

Kf § 266 

Arbetsordning för dagens sammanträde

Förslag till arbetsordning har utarbetats av presidiet.

Yrkande:

Kurt Lodenius (c)
följande tillägg: att även vice ordförande i nämnd, som inte är ledamot/ersättare i kommunfullmäktige får yttra sig i de frågor som rör nämnden.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på Kurt Lodenius tilläggsyrkande och finner kommunfullmäktige besluta bifalla yrkandet.
Kommunfullmäktiges beslut:

att bifalla förslag till dagordning med tillägg att även vice ordförande i nämnd, som inte är ledamot/ersättare i kommunfullmäktige får yttra sig i frågor som rör nämnden.

_____________


Kf § 267

Utdelning av Hedersbelöning 1999, Norrtälje Nyckel

Under pågående sammanträde och budgetbehandling utdelas kl 13.00 Hedersbelöning 1999, Norrtälje Nyckel till Åke ”Lavarn” Andersson, Hallstavik.

Belöningskommitténs motivering:

Åke Andersson tilldelas Norrtälje Nyckel för ett mångårigt förtjänstfullt arbete som föreningsledare inom motorsporten i Hallstaviksområdet.

Ordförande Kurt Lodenius (c) överlämnar hedersbelöningen.

____________

Kf § 268

Information från Paldiski stad, Norrtäljes vänort i Estland

Norrtälje kommun och Paldiski stad bedriver tillsammans ett av Sv Kommunförbundet finansierat demokratiprojekt. Målsättningen är bl.a. att utbyta erfarenheter och kunskaper om lokal demokrati och förvaltnings-organisation. Idag besöker en delegation bestående av politiker och tjänstemän Norrtälje kommunfullmäktige. Projektledaren för Paldiskis delegation, Urmas Uint, informerar fullmäktige om Paldiski stad och om projektet. Han passar också på att önska fullmäktiges ledamöter och ersättare God jul och Gott Nytt År.

________


Kf § 269 Dnr Ks 99/562 041

Förslag till budget år 2000 samt flerårsplan år 2000-2002

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) och ekonomichef Gunilla Edvinsson redogör för förslag till budget år 2000.


Härefter följer allmänpolitisk debatt.

Den allmänpolitiska debatten inleds med anföranden av gruppledarna Christer Candal (m), Bengt Ericsson (c), Håkan Jonsson (s), Karl-Axel Öst (fp), Rolf Andersson (kd), Bertil Karlsson (v) och Bridget Wedberg (mp).

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Karl-Axel Öst (fp) , Rolf Andersson (kd) och IngaBrita Mörch (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bertil Karlsson (v) med instämmande av Bridget Wedberg (mp) och Ragnar Bergsten (s)
./. - bifall till oppositionens budgetförslag. Se bilaga.

Dessutom yttrar sig Kajsa Hansson (c).


Sammanträdet ajourneras en timme 12.00-13.00 för måltidsuppehåll. Därefter återupptas förhandlingarna


Yrkanden forts:

Lars-Erik Jansson (s) med instämmande av Jan Emanuel Johansson (s), Bo Björkman (s), Allan Edehamn (s), Inger Lundh-Jansson (mp), Elisabeth Björk (s), Lena Norén-Mellin (s) och Ola Bertilsson (s)
bifall till oppositionens budgetförslag, Se bilaga.


Kjell Jansson (m) med instämmande av Kurt Pettersson (c) och Andreas Sandgren (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bengt Ericsson (c)
att reviderad budgetskrivelse från majoritetspartierna m, c, fp och kd daterad 1999-11-23 ersätter tidigare utsänd budgetskrivelse daterad 1999-11-04.

Under debatten yttrar sig Christer Candal (m), Håkan Jonsson (s), Bengt Ericsson (c), Elisabeth Björk (s), Robert Johansson (mp), Ragnar Bergsten (s), Bertil Karlsson (v), Karl-Axel Öst (fp), Lars-Erik Jansson (s), Claes Lagerlund (m), Lennart Allard (s), Sören Forslund (m), Kajsa Hansson (c), Rolf Andersson (kd), Bridget Wedberg (mp), Hedi Andersson (kd), IngaBrita Mörch (m), Bo Björkman (s), Jan Emanuel Johansson (s), Allan Edehamn (s) och Lena Norén-Mellin (s).


Härefter behandlas driftbudgeten ansvarsområde för ansvarsområde.


Kommunstyrelsen

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s)
bifall till socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag.

Propositionsordning

Med kommunfullmäktiges godkännande ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på Håkan Jonssons (s) yrkande och finner kommunfullmäktige besluta avslå yrkandet.

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.


Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag bevilja kommunstyrelsen 91 030 tkr i driftbudget för år 2000.

Reservation
Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget förslag.


Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s)
bifall till socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag.

Propositionsordning

Med kommunfullmäktiges godkännande ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på Håkan Jonssons (s) yrkande och finner kommunfullmäktige besluta avslå yrkandet.

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden
7 045 tkr i driftbudget för år 2000.

Reservation
Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget förslag.

Byggnadsnämnden

Propositionsordning

Det finns endast ett förslag. Ordföranden ställer proposition bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag bevilja byggnadsnämnden 5 532 tkr i driftbudget för år 2000.


Kultur- och fritidsnämnden

Yrkanden:

Elisabeth Björk (s)
bifall till socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag.

Britt-Marie Åhman (c)
bifall till kommunstyrelsens förslag

Dessutom yttrar sig Jan Emanuel Johansson (s), Karl-Axel Öst (fp), Håkan Jonsson (s), Kjell Jansson (m), Bertil Karlsson (v).

Propositionsordning

Med kommunfullmäktiges godkännande ställer ordföranden först proposition bifall till eller avslag på Elisabeth Björks (s) yrkande och finner kommunfull-mäktige besluta avslå yrkandet.

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag bevilja kultur- och fritidsnämnden 54 588 tkr i driftbudget för år 2000.

Reservation
Socialdemokraternas , vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget förslag.


Sammanträdet ajourneras kl 17.30 för 30 minuters måltidsuppehåll. Förhandlingarna återupptas 18.00.


Socialnämnden

Yrkanden:

Eva Pfister (s)
bifall till socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag.

Birgitta Lagerlund (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Med kommunfullmäktiges godkännande ställer ordförande först proposition på bifall till eller avslag på Eva Pfisters (s) yrkande och finner kommunfull-mäktige besluta avslå yrkandet.

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på kommun-styrelsens förslag och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommun-styrelsens förslag

Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag bevilja socialnämnden 75 411 tkr i driftbudget för år 2000.

Reservation
Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget förslag.


Omsorgsnämnden

Yrkanden:

Kajsa Hansson (c)
bifall till kommunstyrelsens förslag

Ragnar Bergsten (s) 
bifall till socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag.

Dessutom yttrar sig Christer Candal (m).

Propositionsordning

Med kommunfullmäktiges godkännande ställer ordföranden först proposition på bifall till eller avslag på Ragnar Bergstens (s) yrkande och finner kommunfullmäktige besluta avslå yrkandet.

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag bevilja omsorgsnämnden 428 697 tkr i driftbudget för år 2000.

Reservation
Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget förslag.

Barn- och skolnämnden

Yrkanden:

Elisabeth Björk (s)
bifall till socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag.

Propositionsordning

Med kommunfullmäktiges godkännande ställer ordföranden först proposition på bifall till eller avslag på Elisabeth Björks (s) yrkande och finner kommunfullmäktige besluta avslå yrkandet.

Omröstning begäres vad avser fjärde att-satsen i socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets budgetförslag: att utöka barn- och skolnämndens ram med 8.450 tkr för att öka lärartätheten med 50 lärare från höstterminen år 2000.

Omröstningsproposition

Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition

Ja-röst för avslag
Nej-röst för bifall

Omröstningsresultat

Med 32 ja-röster och 29 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat avslå yrkandet. Se omröstningsprotokoll.

Propositionsordning forts

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag.


Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag bevilja barn- och skolnämnden 624 690 tkr i driftbudget för år 2000.

Reservation 
Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget förslag.


Utbildningsnämnden

Yrkanden:

Lars-Erik Jansson (s)
bifall till socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag

Kurt Pettersson (s)
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Med kommunfullmäktiges godkännande ställer ordföranden först proposition på bifall till eller avslag på Lars-Erik Janssons (s) yrkande och finner kommunfullmäktige besluta avslå yrkandet.

Omröstning begäres vad avser andra att-satsen i socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets budgetförslag: ”att utbildningsnämndens ram ökas med 15.000 tkr……”

Omröstningsproposition

Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition:

Ja-röst för avslag
Nej-röst för bifall

Omröstningsresultat

Med 32 ja-röster och 29 nejröster har kommunfullmäktige beslutat avslå yrkandet. Se omröstningsprotokoll.

Propositionsordning forts

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag bevilja utbildningsnämnden 162 317 tkr i driftbudget för år 2000.

Reservation
Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget förslag.


Tekniska nämnden

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Jan Lindegren (s)
bifall till socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag.

Dessutom yttrar sig Kjell Jansson (m) och Bridget Wedberg (mp)

Propositionsordning

Med kommunfullmäktiges godkännande ställer ordföranden först proposition på bifall till eller avslag på Håkan Jonssons (s) m.fl. yrkande och finner kommunfullmäktige besluta avslå yrkandet.

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.


Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag bevilja tekniska nämnden, tekniska kontoret 39 343 tkr i driftbudget för år 2000,

att enligt kommunstyrelsens förslag bevilja tekniska nämnden, räddningstjänsten 36 368 tkr i driftbudget för år 2000.

Reservation
Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget förslag.

Kommunfullmäktige har således beslutat:

att fastställa förslag till driftbudget år 2000


Investeringsbudget

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige har således beslutat 

att bevilja kommunstyrelsen 500 tkr i anslag för maskiner och inventarier år 2000,

att bevilja kommunstyrelsen genom dess ledningskontor 2 885 tkr i anslag för datorinvesteringsmedel , samt att därmed godkänna att samtliga datorinvesteringsmedel strukits i nämndernas förslag och överförts till ledningskontoret för avrop från förvaltningarna,

att bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden 100 tkr i anslag för maskiner och inventarier år 2000,

att bevilja byggnadsnämnden 165 tkr i anslag för maskiner och inventarier år 2000,

att bevilja kultur och fritidsnämnden 370 tkr i anslag för maskiner och inventarier år 2000,

att bevilja omsorgsnämnden 750 tkr i anslag för maskiner och inventarier år 2000

att bevilja barn och skolnämnden 5000 tkr i anslag för maskiner och inventarier år 2000

att bevilja utbildningsnämnden 4000 tkr i anslag för maskiner och inventarier år 2000.

att bevilja tekniska nämnden anslag för maskiner och inventarier år 2000 enligt nedanstående:
tekniska kontoret 100 tkr
räddningskontoret 5170 tkr

att bevilja kultur och fritidsnämnden 1200 tkr i anläggningsinvesteringar 2000,

att bevilja kommunstyrelsen 30 000 tkr i investeringsanslag 2000 att användas enligt fastställd investeringsbudgetrutin,

att bevilja tekniska nämnden 30 000 tkr i investeringsanslag 2000 att användas enligt fastställd investeringsbudgetrutin,

att bevilja tekniska nämnden 500 tkr till verksamhetsanpassningar inom utbildningsnämndens verksamhetsområde

att uppta anslag för VA-anslutningsavgifter med 300 tkr

att övriga investeringsbudgetäskanden skall prövas i särskild ordning enligt fastställd investeringsbudgetrutin.

att fastställa förslag till investeringsbudget år 2000.

Övrigt

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s)
bifall till socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag till budget, bilaga.

Vid tidigare tidpunkt har Bengt Ericsson (c) framställt yrkande enligt följande innebärande: bifall till kommunstyrelsens förslag att anta majoritetspartiernas (m, c, fp och kd) gemensamma dokument ”Förslag till budget och inriktning 
2000-2002” daterad 1999-11-04 med tillägg för den reviderade budget-skrivelsen daterade 1999-11-23, som majoritetspartierna ingett till dagens fullmäktigesammanträde. 

Propositionsordning

Med kommunfullmäktiges godkännande ställer ordförande proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och framställda yrkanden och finner kommunfullmäktige besluta att bifalla kommunstyrelsens förslag och Bengt Ericssons (c) yrkande.


Kommunfullmäktige har således beslutat:

att fastställa resultatbudget 2000 inkl flerårsplan 2001-2002 för Norrtälje kommun i enlighet med ”Förslag till budget och inriktning 2000-2002, daterad 1999-11-04, 

att fastställa finansieringsbudget 2000 inkl flerårsplan 2001-2002 för Norrtälje kommun i enlighet med ”Förslag till budget och inriktning 2000-2002, daterad 1999-11-04,

att fastställa balansbudget 2000 inkl flerårsplan 2001-2002 för Norrtälje kommun i enlighet med ”Förslag till budget och inriktning 2000-2002, daterad 1999-11-04

att bemyndiga kommunstyrelsen genom dess ledningskontor uppta lån om 50 mkr,

att erforderliga lånehandlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) eller vid förfall för denne endera kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson (c) eller 2:e vice ordförande Håkan Jonsson (s) med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Kjell Johansson,

att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor göra korrigeringar i budgetmaterialet av ren teknisk natur,

att härmed anta majoritetspartiernas förslag till budget och inriktning 2000-2002 daterad 1999-11-04 med tillägg för den reviderade budgetskrivelsen daterad 1999-11-23.

Reservation
Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget förslag.

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet antecknar till protokollet att de inte har beräknat skillnaden mellan majoritetens flerårsplan och oppositionens framlagda förslag om oppositionens budgetförslag hade antagits.

______


Kf § 270 Dnr Ks 99-869 123

Kommunal utdebitering, skattesats 2000

Enligt 8 kap 6 § kommunallagen skall kommunstyrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. Beräkning av skatteinkomst kommer att ingå i förslag till budget 2000, som kommer att behandlas i november.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-10-07 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa den kommunala skattesatsen till 19:63 kr/skattekrona för 2000.


Ks 7/10 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-10-07, § 227. Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare och vänsterpartiets ledamot reserverade sig mot beslutet.

Kf 29/11 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av IngaBrita Mörch (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag

Bridget Wedberg (mp)
att skattesatsen för 2000 skall vara oförändrad 19,83 samt att hela mellanskillnaden ca 11,4 miljoner kr går till att öka lärartätheten på grundskolan

Håkan Jonsson (s)
i första hand bifall till Bridget Wedbergs yrkande , i andra hand oförändrad skatt 2000.

Dessutom yttrar sig Bertil Karlsson (v), Christina Andersson (fp) och Bo Björkman (s).

Propositionsordning

Med kommunfullmäktiges godkännande ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på de framställda yrkandena och finner kommunfull-mäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begäres.

Propositionsordning

Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag.

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning

proposition på Bridget Wedbergs (mp) och Håkan Jonssons (s) yrkanden för att utse motförslaget.
omröstning beträffande kommunstyrelsens förslag och det yrkande som kommunfullmäktige utser till motförslag

ordföranden ställer proposition enligt punkt a) varvid kommunfullmäktige antar Bridget Wedbergs (mp) förslag som motförslag.

omröstning enligt punkt b)
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för bifall till Bridget Wedbergs (mp) yrkande

Omröstningsresultat

Med 32 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 29 nej-röster för Bridget Wedbergs (mp) yrkande beslutar kommunfullmäktige bifalla kommun-styrelsens förslag. Se omröstningsprotokoll.Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag fastställa den kommunala skattesatsen till 19:63 kr/skattekrona för 2000.

Reservation
Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöparitets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för eget förslag.

__________

Kf § 271 Dnr 99-851 311

Revidering av taxa för upplåtelse av allmän plats

Kommunfullmäktige beslöt 1995-06-27, § 117 om avgifter för upplåtelse av offentlig plats.

Tekniska nämnden föreslår 1999-09-22, § 170 fullmäktige anta förslag till revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats vad gäller reklamanordningar (anmärkningskolumn i gällande taxa behålls oförändrad).

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-10-11 på anförda skäl kommunfullmäktige besluta att bifalla tekniska nämndens förslag till revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats vad gäller avsnittet Affischpelare och reklamskyltar med det innehåll som framgår av nämndens beslutsprotokoll 1999-09-22, § 170 och att uppdra åt tekniska nämnden ansvara för att den reviderade taxan trycks i ny version med beaktande av detta fullmäktigebeslut.


Au 21/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-10-21, § 297.


Ks 11/11 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-11-11, § 249.
Kf 29/11 Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag godkänna tekniska nämndens förslag 1999-09-22, § 170 till revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats vad gäller avsnittet Affischpelare och reklamskyltar samt

att uppdra åt tekniska nämnden ansvara för att den reviderade taxan trycks i ny version med beaktande av detta kommunfullmäktigebeslut.

__________

Kf § 272 

Kommunfullmäktiges sammanträden år 2000

Kommunfullmäktiges presidium har upprättat förslag till sammanträdesdagar för år 2000.

Kommunfullmäktiges beslut:

att godkänna upprättat förslag till sammanträdesdagar för år 2000.

_________
Kf § 273 

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden under år 2000

Kommunfullmäktiges presidium har upprättat förslag till annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden under år 2000.
Kommunfullmäktiges beslut:

att tillkännage kommunfullmäktiges sammanträden under år 2000 genom att införa annonser i Norrtelje Tidning och Upsala Nya Tidning med uppgift om de ärenden som skall behandlas.

_________


Kf § 274 Dnr Ks 99-796 761 

Besvarande av interpellation från Eva Pfister (s) till barn- och skolnämndens ordförande ang alkoholpolitiskt program

Eva Pfister (s) har med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 1999-10-25, § 233, ställt följande interpellation till barn- och skolnämndens ordförande ang alkoholpolitiskt program.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 274.

Barn- och skolnämndens ordförande IngaBrita Mörch (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………” Bilaga § 274.

Dessutom yttrar sig Eva Pfister (s) och Elisabeth Björk (s).
Kommunfullmäktiges beslut:

att härmed anse interpellationen besvarad.

___________


Kf § 275 Dnr Ks 99-929 315

Besvarande av interpellation från Åsa Wärlinder (c) till tekniska nämndens ordförande ang pendlarparkering i Norrtälje stad

Åsa Wärlinder (c) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 1999-10-25, § 242, följande interpellation till tekniska nämndens ordförande angående pendlarparkering i Norrtälje stad.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 275.

Tekniska nämndens ordförande Kjell Jansson (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc……..” Bilaga § 275.

Åsa Wärlinder (c), Ola Bertilsson (s) och Christer Candal (m) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut:

att härmed anse interpellationen besvarad.

___________

Kf § 276 Dnr Ks 99-950 312 

Besvarande av interpellation från Lennart Allard (s) till byggnads-nämndens ordförande ang gång- och cykelbana

Lennart Allard (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 1999-10-25, § 243, följande interpellation till byggnads-nämndens ordförande angående gång- och cykelbana.

”Interpellation etc…….” Bilaga § 276.
Kommunfullmäktiges beslut:

att med anledning av att Lennart Allard (s) ej längre är närvarande bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

________

Kf § 277 Dnr Ks 99-951 442

Besvarande av interpellation från Lennart Allard (s) till kommunstyrel-sens ordförande ang förverkligande av program för bättre inomhusmiljö

Lennart Allard (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 1999-10-25, § 244, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående förverkligande av program för bättre inomhusmiljö.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 277.
Kommunfullmäktiges beslut:

att med anledning av att Lennart Allard (s) ej längre är närvarande bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

_______

Kf § 278 Dnr Ks 99-953 601 
Besvarande av enkel fråga från Bengt Larsson (s) till barn- och skolnämndens ordförande ang läroböcker till eleverna

Bengt Larsson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 1999-10-25, § 246, följande enkla fråga till barn- och skolnämndens ordförande angående brist på läroböcker i skolan.

”Enkel fråga etc……..” Bilaga § 278.

Barn- och skolnämndens ordförande IngaBrita Mörch (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………” Bilaga § 278.

Bengt Larsson (s) yttrar sig.Kommunfullmäktiges beslut:

att härmed anse den enkla frågan besvarad.

________

Kf § 279 Dnr Ks 99-1124 611

Motion från Bo Björkman (s) ang minskad simkunnighet bland våra barn och ungdomar

Bo Björkman (s) inlämnar följande motion angående minskad simkunnighet bland våra barn och ungdomar.

”Motion etc………” Bilaga § 279.
Kommunfullmäktiges beslut:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

_________

Kf § 280 Dnr Ks 99-1125 312

Motion från Eva Pfister (s) ang cykelbana längs Roslagsgatan

Eva Pfister (s) inlämnar följande motion angående cykelbana längs Roslagsgatan.

”Motion etc………” Bilaga § 280.
Kommunfullmäktiges beslut:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

______

Kf § 281 Dnr Ks 99-1126 109

Motion från Jan Emanuel Johansson (s) ang främlingsfientlighet och rasism i Norrtälje kommun

Jan Emanuel Johansson (s) inlämnar följande motion angående främlings-fientlighet och rasism i Norrtälje kommun.

”Motion etc……..” Bilaga § 281.
Kommunfullmäktiges beslut:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

_________

Kf § 282 Dnr Ks 99-1127 002

Interpellation från Håkan Jonsson (s) till kommunalrådet Bengt Ericsson (c) ang beslutsordning, internkontroll m.m. i kommunen

Håkan Jonsson (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till kommunalrådet Bengt Ericsson (c) angående beslutsordning, internkontroll m.m. i kommunen.

”Interpellation etc………”Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

________

Kf § 283 Dnr Ks 99-1107 102

Leif Skott (fp); avsägelse av uppdrag som ledamot i omsorgsnämnden och ordförande i omsorgsutskottet

Leif Skott (fp) avsäger sig i skrivelse 991102 uppdrag som ledamot i omsorgs-nämnden och ordförande i omsorgsutskottet. Kommunfullmäktiges beslut:

att bevilja Leif Skott begärt entledigande.

__________

Kf § 283 a Dnr Ks 99-57 102

Val av ersättare för moderata samlingspartiet i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beviljade vid sammanträde 1999-10-25, § 254, Lisbeth R Karlman entledigande från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag till ny ersättare för moderata samlingspartiet i kommunstyrelsen välja

Ann Lewerentz
Hamnvägen 25
761 32 Norrtälje

___________


Kf § 284 Dnr Ks 99-57 102

Val av ersättare för moderata samlingspartiet i byggnadsnämnden

Kommunfullmäktige beviljade vid sammanträde 1999-10-25, § 255, Anders Ödmark entledigande från uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag till ny ersättare för moderata samlingspartiet välja

Frank Westerlund
Trästa 2198
763 94 Hallstavik

________

Kf § 285 Dnr Ks 99-57 102

Val av ledamot för moderata samlingspartiet i styrelsen för Pythagoras

Kommunfullmäktige beviljade vid sammanträde 1999-09-27, § 225, Bertil Gunne entledigande från uppdrag som ledamot i styrelsen för Pythagoras.
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag till ny ledamot för moderata samlingspartiet i styrelsen för Pythagoras välja nuvarande ersättaren

Birgitta Mattsson
Pl 2603
761 92 Norrtälje

___________

Kf § 286 Dnr Ks 99-57 102

Val av huvudman för moderata samlingspartiet i Roslagens Sparbank 2000-2004Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag till huvudman i Roslagens Sparbank 
2000-2004 välja

Birgitta Lagerlund
Stärbsnäs gård
760 42 Björkö

_______

Kf § 287 

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Dnr 99-57 102
Länsstyrelsens sammanräkningsprotokoll 1999-10-27 ang ersättare efter Birger Hallingström

Dnr 99-57 102

Länsstyrelsens sammanräkningsprotokoll 1999-11-10 ang ny ledamot efter Lisbeth Rosell Karlman och ny ersättare efter Björn Wiezell.

Dnr 99-1037 869
Kultur- och fritidsnämnden; Utvärdering av kulturhuvudstadsåret 1998 i Norrtälje kommun

________