Kommunfullmäktige 1999-12-20 

Plats och tid Roslagens Sparbank, Kl 18.00-23.35 

Beslutande Enligt förteckning


Övriga deltagande Tommie Eriksson, tf. teknisk chef § 291
Jan Eriksson, räddningschef § 291
Erik Elvemark, brandman § 291
Rolf Schwerin, kanslichef
Tomas Sjöberg, sekreterare


Utses att justera Sören Forslund (m) och Ragnar Bergsten (s)

Justeringens 
plats och tid Servicekontoret 1999-12-28, kl 15.00


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 288-322
Tomas Sjöberg 

Ordförande ........................................................................
Kurt Lodenius

Justerande ..................................................................................................................
Sören Forslund Ragnar Bergsten 

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 1999-12-20

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Servicekontoret
för protokollet 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

Kf § 288

Val av justeringsmän och tillkännagivande om justering

Det antecknas att dagens sammanträde med kommunfullmäktige i laga ordning kungjorts och att kungörelsen härom översänts till envar fullmäktige och ersättare inom lagstadgad tid samt annonserats i de av kommunfullmäktige beslutade tidningarna.


Kommunfullmäktiges beslut:

att utse Sören Forslund (m) och Ragnar Bergsten (s) att jämte ordföranden justera protokollet,

att justeringen skall äga rum på servicekontoret 1999-12-28, kl 15.00.

________

Kf § 289

Framträdande av Britta Zetterström, sång och Sven Fredriksson, gitarr

Sammanträdet inleds med ett par sånger framförda av Britta Zetterström, sång och Sven Fredriksson, gitarr.

_________

Kf § 290

Information om Norrtälje kommuns millenniefirande

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson (c) informerar om det planerade millenniumfirandet i kommunen. Information om det har och kommer att annonseras i tidningen. Det planerade firandet har redan inletts. Bl.a. har ett ”mini-millennium” för barn genomförts i september, en bok om barns och ungdomars tankar om framtiden har givits ut. 

Runt själva nyårsafton blir det nyårstal, fyrverkeri, konsert och backhoppning. Ett antal monument till minne av millennieskiftet kommer att uppföras i kommunen. 

_______
Kf § 291

Information från tekniska nämnden

Kjell Jansson (m), ordförande i tekniska nämnden och Tommie Eriksson, tf teknisk chef informerar om nämndens arbete med kvalitetssäkring och Rodenkommitténs arbete med ombyggnaden av Rodengymnasiet.

Härefter ges kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.


_________


Jan Eriksson, räddningschef, informerar om räddningstjänstens arbete med samverkan inom norrortskommunerna.

Erik Elvemark, brandman, informerar om räddningstjänstens nya GPS-GIS-system.

Härefter ges kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare möjlighet att ställa frågor.

_____

Kf § 292 Dnr Ks 99-950 312

Besvarande av interpellation från Lennart Allard (s) till byggnads-nämndens ordförande ang gång- och cykelbana

Lennart Allard (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 1999-10-25, § 243, följande interpellation till byggnads-nämndens ordförande angående gång- och cykelbana.

”Interpellation etc………..” Bilaga § 292.

Byggnadsnämndens ordförande Torgny Åberg (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svart etc……..” Bilaga § 292.

Lennart Allard (s) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen härmed anses besvarad.

________

Kf § 293 Dnr Ks 99-951 442

Besvarande av interpellation från Lennart Allard (s) till kommun-styrelsens ordförande ang förverkligande av program för bättre inomhusmiljö

Lennart Allard (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 1999-10-25, § 244, följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående förverkligande av program för bättre inomhusmiljö.

”Interpellation etc……..” Bilaga § 293.

Kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc………” Bilaga § 293.

Dessutom yttrar sig Lennart Allard (s) och Bengt Ericsson (c).
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen härmed anses besvarad.

________
Kf § 294 Dnr Ks 99-546 270

Besvarande av motion från Catarina Wahlgren (v) ang att Roslags-bostäder AB köper kvarteren Balder och Frej i Norrtälje stad

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-06-28, § 158. I motionen föreslås att Roslagsbostäder AB köper kvarteren Balder och Frej i Norrtälje stad.

Ledningskontoret anför i skrivelse 1999-10-21 att förslag till ändrad detaljplan för kv Balder och Frej för närvarande är utställt för samrådsförfarande. Huruvida planens genomförande skall åvila Roslagsbostäder AB eller någon annan har ännu inte prövats i kommunstyrelsen. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Au 18/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-11-18, § 324.

Ks 2/12 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-12-02, § 279.

Kf 20/12 Yrkanden:

Catarina Wahlgren (v)
bifall till motionen

Christer Candal (m) yttrar sig.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och Catarina Wahlgrens yrkande och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.


Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag avslå motionen.

Reservation
Vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Catarina Wahlgrens yrkande.
_________

Kf § 295 Dnr 99-545 270

Besvarande av motion från Catarina Wahlgren (v) ang fastigheten Narstrand 1 i Norrtälje stad

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-06-28, § 157. I motionen föreslås att industrifastigheten Narstrand byggs om till små billiga bostäder.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-10-21 anfört att byggnaden på fastigheten är i mycket dåligt skick. Hyresgästerna i befintlig fastighet uppsagda. Bedömning har gjorts att fastigheten måste rivas.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.


Au 18/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-11-18, § 325.


Ks 2/12 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-12-20 § 280.


Kf 20/12 Yrkanden:

Catarina Wahlgren (v) med instämmande av Bridget Wedberg (mp) och Bertil Karlsson (v)
bifall till motionen

Christer Candal (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och Catarina Wahlgrens (v) m.fl. yrkande och finner kommunfull-mäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag avslå motionen.

Reservation
Vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Catarina Wahlgrens m.fl.yrkande.

_______ 

Kf § 296 Dnr Ks 99-954 251

Besvarande av motion från Lennart Allard (s) ang policy för exploatering av skärgården

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-10-25, § 237. I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till policy för exploatering av skärgården samt att denna policy ska föreläggas fullmäktige för beslut senast om 12 månader.

Ledningskontoret anför i yttrande 1999-11-08 att kommunstyrelsen för närvarande behandlar en tematisk utredning om skärgårdens utvecklingsförut-sättningar. Dokumentet avses vara ett underlag för revideringen av kommu-nens översiktsplan. I denna plan ska skärgårdsområdena prioriteras för olika intressen och därmed blir översiktsplanen att jämställas med en policy för exploatering av skärgården.

Kommunstyrelsen föreslås därför föreslå kommunfullmäktige att med hänvisning till ledningskontorets synpunkter anse motionen vara besvarad.


Au 25/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-11-25, § 338.


Ks 2/12 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-12-02 § 281.


Kf 20/12 Yrkanden:

Lennart Allard (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v)
bifall till motionen

Christer Candal (m) med instämmande av Torgny Åberg (c) och Rolf Andersson (kd)
bifall till kommunstyrelsens förslag

Dessutom yttrar sig Catarina Wahlgren (v) och Bengt Ericsson (c).


Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på kommunstyrelsens förslag och Lennart Allards (s) m.fl. yrkande och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 1999-11-08 anse motionen vara besvarad.

Reservation:
Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Lennart Allards (s) m.fl. yrkande.

_________

Kf § 297 Dnr Ks 99-749 537

Besvarande av motion från Allan Edehamn (s) ang väntkurar vid busshållplatserna i norra delen av kommunen

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-08-30, § 188. I motionen föreslås att busskurar uppsättes vid busshållplatserna vid Skebo, Edebo och Häverödal i riktning mot Hallstavik.

Ledningskontoret har i yttrande 1999-10-28 anfört att motionen kommer att behandlas i kommunstyrelsens trafikgrupp och därefter kommer framförda behov specifikt framföras i en egen skrivelse till ansvariga på SL, Norra regionen.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att med anledning av redovisat motionssvar anse motionen besvarad.


Au 25/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-11-25, § 339.


Ks 2/12 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-12-02 § 282.


Kf 20/12 Yrkanden:

Allan Edehamn (s)
bifall till kommunstyrelsens förslag..

Berit Jansson (c) yttrar sig.Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag bifalla motionen med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 1999-10-28 .

_________

Kf § 298 Dnr Ks 99-1127 002

Besvarande av interpellation från Håkan Jonsson (s) till kommunalrådet Bengt Ericsson (c) ang beslutsordning, internkontroll m.m. i kommunen

Håkan Jonsson (s) ställde med kommunfullmäktiges godkännande vid sammanträde 1999-11-29, § 282, följande interpellation till kommunalrådet Bengt Ericsson (c) angående beslutsordning, internkontroll m.m. i kommunen.

”Interpellation etc………” Bilaga § 298.

Kommunalrådet Bengt Ericsson (c) yttrar sig och hänvisar till skriftligt svar.

”Svar etc…………” Bilaga § 298.

Dessutom yttrar sig Håkan Jonsson (s), Kjell Jansson (m), Bo Björkman (s) och Ola Bertilsson (s).
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen härmed anses besvarad.

________


Kf § 299 Dnr Ks 99-1201 319

Motion från Kristina Almén (s) ang namn på plats eller gata i Norrtälje stad efter Den Heliga Birgitta

Kristina Almén (s) inlämnar följande motion angående namn på plats eller gata i Norrtälje stad efter Den Heliga Birgitta.

”Motion etc……..” Bilaga § 299.
Kommunfullmäktiges beslut:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

_________

Kf § 300 Dnr Ks 99-1224 026

Motion från Bridget Wedberg (mp) och Bertil Karlsson (v) ang försöksprojekt på Grind servicehus för 6 timmars arbetsdag

Bridget Wedberg (mp) och Bertil Karlsson (v) inlämnar följande motion angående försöksprojekt på Grind servicehus för 6 timmars arbetsdag.

”Motion etc……” Bilaga § 300.
Kommunfullmäktiges beslut:

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

_________

Kf § 301 Dnr Ks 99-1202 511

Interpellation från Eva Pfister (s) till tekniska nämndens ordförande ang trafikövervakning i Norrtälje stad

Eva Pfister (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till tekniska nämndens ordförande angående trafikövervakning i Norrtälje stad.

”Interpellation etc………” Bilaga § 301.
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

________

Kf § 302 Dnr Ks 99-1206 616

Interpellation från Lennart Allard (s) till utbildningsnämndens ordförande ang utbildning svenska som andraspråk

Lennart Allard (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation till utbildningsnämndens ordförande angående utbildning svenska som andraspråk.

”Interpellation etc………” Bilaga § 302.
Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

_______

Kf § 303 Dnr Ks 99-1207 430

Interpellation från Lennart Allard (s) till kommunstyrelsens ordförande ang miljöledningssystem i Norrtälje kommun

Lennart Allard (s) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande interpellation angående miljöledningssystem i Norrtälje kommun.

”Interpellation etc……….” Bilaga § 303.Kommunfullmäktiges beslut:

att interpellationen får besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

________

Kf § 304 Dnr Ks 99-1209 826

Enkel fråga från Bridget Wedberg (mp) till kultur- och fritidsnämndens ordförande ang. allmänhetens möjligheter att åka skridskor i Hallstavik

Bridget Wedberg (mp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående allmänhetens möjligheter att åka skridskor i Hallstavik.

”Enkel fråga etc……..” Bilaga § 304.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Britt-Marie Åhmans (c) svar:

”Både ja och nej. Föreningslivet i Norrtälje kommun är öppna för allmänhetens önskemål. Hallsta IK öppnar hallen fr.o.m jullovet. De vill ha öppet för allmänheten, det är bra goodwill för klubben.”

Bridget Wedberg (mp) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut:

att den enkla frågan härmed anses besvarad.

________
Kf § 305 Dnr Ks 99-1208 429

Enkel fråga från Bridget Wedberg (mp) till kommunalrådet Bengt Ericsson (c) ang miljövänliga alternativ av fyrverkerier vid Norrtälje kommuns nyårsfirande

Bridget Wedberg (mp) ställer med kommunfullmäktiges godkännande följande enkla fråga till kommunalrådet Bengt Ericsson (c) angående miljövänliga alternativ av fyrverkerier vid Norrtälje kommuns nyårsfirande.

”Enkel fråga etc……..” Bilaga § 305.

Kommunstyrelsens vice ordförande Bengt Ericssons (c) svar:

”Den här frågan kan inte besvaras med nej. Årets nyårsfirande sker i samarbete med Norrtälje hantverksförening, Norrtälje köpmannaförening, Flygfyren och Norrtälje Elektronik. Man kommer att tillhandahålla ett relativt måttligt fyrverkeri. Upphandlingen sker i dagarna och jag har inte kontroll över vad man köper in. Som svar på den enkla frågan kan jag säga att vi ska arbeta för detta.”

Bridget Wedberg (mp) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges beslut:

att den enkla frågan härmed anses besvarad.

_______

Kf § 306 Dnr Ks 99-219 730

Handikappstandard för den fysiska miljön i Norrtälje kommun

Kommunfullmäktige antog 1986-08-26, § 177 dokumentet ”Bygg Handikappvänligt” som handikappstandard för den fysiska miljön i Norrtälje kommun. En arbetsgrupp med representanter för pensionärsrådet, handikapprådet, stadsarkitektkontoret och omsorgsförvaltningen har rekommenderat att den gällande lokala handikappnormen skall ersättas av boken ”Bygg ikapp handikapp” kompletterad med bilagan ”Tillägg och förtydliganden”.

Omsorgsnämnden har 1999-02-22, § 19 föreslagit kommunfullmäktige besluta att för ny-, till- och ombyggnad fastställa boken ”Bygg ikapp handikapp” samt bilaga ”Tillägg och förtydligande” att gälla som lokal handikappnorm i Norrtälje kommun som underlag vid all kommunal byggnation, att uppdra till kommunala nämnder och styrelser och förvaltningar att genom information till övriga byggherrar verka för att kommunens handikappnorm tillämpas även i övrig bebyggelse samt att förtydliga begreppet ”kommunal byggnation” att gälla byggnader som uppförs och uthyres av andra aktörer för huvudsaklig användning till verksamhet som drivs av kommunen.

Tekniska nämnden, 1999-05-05, § 92 och byggnadsnämnden, 1999-05-27, § 106 har beslutat att ställa sig bakom omsorgsnämndens förslag.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-11-02 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige tillstyrka omsorgsnämndens framställning samt att fullmäktiges beslut träder i kraft den 1 januari 2000.


Au 18/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-11-18, § 323.


Ks 2/12 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-12-02, §272.


Kf 20/12 Yrkanden:

Bengt Ericsson (c)
bifall till kommunstyrelsens förslag.


Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag för ny-, till- och ombyggnad fastställa boken ”Bygg ikapp handikapp” samt bilaga ”Tillägg och förtydligande” att gälla som lokal handikappnorm i Norrtälje kommun som underlag vid all kommunal byggnation, 

att uppdra till kommunala nämnder och styrelser och förvaltningar att genom information till övriga byggherrar verka för att kommunens handikappnorm 
tillämpas även i övrig bebyggelse samt att förtydliga begreppet ”kommunal byggnation” att gälla byggnader som uppförs och uthyres av andra aktörer för huvudsaklig användning till verksamhet som drivs av kommunen samt

att beslutet träder i kraft den 1 januari år 2000.

_________


Kf § 307 Dnr Ks 99-1133 346

Antagande av Taxa för Norrtälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Tekniska kontoret har utarbetat nytt förslag till taxa för Norrtälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1999-11-17, § 202 beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att anta vatten- och avloppstaxa för år 2000 med tillhörande anläggnings- och brukningsavgifter daterad 1999-11-17 samt att driftbudgeten för år 2000 sänks med 4,3 miljoner kronor motsvarande den minskade kapitaltjänsten.

Ledningskontoret har i yttrande 1999-12-01 på anförda skäl föreslagit kommunfullmäktige besluta att bifalla tekniska nämndens förslag till taxa för Norrtälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning med det innehåll som framgår av nämndens beslutsprotokoll 1999-11-17, § 202 samt att uppdra till tekniska nämnden att genomföra en översyn och revidering av Norrtälje kommuns Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Ledningskontoret har i yttrande 1999-11-30 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå tekniska nämndens framställan om sänkt driftbudget med 4,3 mkr år 2000.

Au 2/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-12-02, § 345.


Ks 2/12 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-12-02, § 273.


Kf 20/12 Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag.Kommunfullmäktiges beslut:

att - enligt tekniska nämndens förslag 1999-11-17, § 202 - anta förslag till taxa för Norrtälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, 

att uppdra till tekniska nämnden att genomföra en översyn och revidering av Norrtälje kommuns Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggning samt

att avslå tekniska nämndens framställan om sänkt driftbudget med 4,3 mkr år 2000.

_________
Kf § 308 Dnr Ks 99-1134 450

Förslag till renhållningstaxa att gälla från 1 januari 2000 och tillsvidare

Föreligger tekniska kontorets förslag till renhållningstaxa att gälla från 2000-01-01.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1999-11-17, § 203 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta tekniska kontorets förslag till renhållningstaxa att gälla från och med 1 januari 2000 och tillsvidare med ändringen att hämtningsintervallen för sophämtning för permanentboende, skärgårdsdelen, ändras från 26 ggr/år till 28 ggr/år och hämtningsintervallen för sophämtning för fritidsboende, skärgårdsdelen, ändras från 12 ggr/år till 14 ggr/år, , att kommunstyrelsen anvisar ett tilläggsanslag för år 2000 med 545.000 kronor ur renhållningsfonden samt att ge tekniska kontoret i uppdrag att lägga fram förslag på ny taxekonstruktion till nästa år.

Ledningskontoret har i yttrande 1999-11-30 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag år 2000 med 545 tkr för att täcka ökade kostnader vad gäller renhållningen, att finansiering sker med medel från renhållningsfonden, dvs eget kapital.

Au 2/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-12-02, § 346.


Ks 2/12 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-12-02, § 274.


Kf 20/12 Yrkanden:

Kjell Jansson (m)
bifall till kommunstyrelsens förslagKommunfullmäktiges beslut:

att enligt tekniska nämndens beslut 1999-11-17, § 203 anta förslag till renhållningstaxa att gälla från och med 1 januari 2000,

att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag år 2000 med 545 tkr kronor för att täcka ökade kostnader vad gäller renhållningen,

att finansiering sker med medel från renhållningsfonden, dvs eget kapital samt

att tekniska nämnden får i uppdrag att lägga fram förslag på ny taxekonstruk-tion till nästa år.
__________

Kf § 309 Dnr Ks 99-865 406

Taxa enligt miljöbalken

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har vid sammanträde 1999-10-05, § 127 beslutat att hos kommunfullmäktige hemställa att fullmäktige med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken fastställa taxor inom miljöbalkens område att gälla fr o med 2000-01-01.

Au 2/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-12-02, § 347.


Ks 2/12 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-12-02, § 275.


Kf 20/12 Yrkanden:

Sören Forslund (m)
bifall till kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 1999-10-05, § 127, anta taxor inom miljöbalkens område att gälla fr o m 2000-01-01.

_________Kf § 310 Dnr 99-1024 401

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har med anledning av miljöbalkens ikraftträdande reviderat nu gällande lokala hälsoskyddsföreskrifter för att anpassas till miljöbalkens regelverk.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har vid sammanträde 1999-11-02, 
§ 143 bl a beslutat hemställa att kommunfullmäktige fastställer lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön att gälla fr o m 2000-01-01.

Au 25/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-11-25, § 331.


Ks 2/12 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-12-02, § 276.


Kf 20/12 Yrkanden:

Sören Forslund (m)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut:

att i enlighet med miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 1999-11-02, § 143 fastställa lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön att gälla fr o m 2000-01-01.

_________Kf § 311 Dnr Ks 99-1139 107

Förslag till ändrad lydelse i bolagsordningar för kommunägda bolag

Riksdagen har beslutat om ändringar i aktiebolagslagen (ABL) med ikraftträdande den 1 januari 1999 med övergångsbestämmelser under år 2000 och i kommunallagen (KL) med ikraftträdande den 1 januari 2000.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-11-22 redogjort för de nya bestämmelserna samt följderna därav.

Ledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till ändrad lydelse av bolagsordning för Norrtälje Energi AB, Norrtälje Energi Försäljning AB, Fibercentrum i Hallstavik AB, Norrtälje Industri- och Hantverkshus Aktiebolag, Roslagsbostäder AB och Norrtälje Samhällsteknik AB i enlighet med ledningskontorets förslag 1999-11-22.


Au 25/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-11-25, § 333.


Ks 2/12 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-12-02, § 277.


Kf 20/12 Yrkanden:

Kurt Lodenius (c) med instämmande av Christer Candal (m) och Håkan Jonsson (s)
ändrad lydelse i p 8 i kommunstyrelsens förslag till reviderad lydelse av bolagsordningar för kommunägda bolag enligt följande:

Kommunfullmäktige i Norrtälje kommun utser en lekmannarevisor med suppleant.
Lekmannarevisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma,enligt 9 kap 7 § 1 st aktiebolagslagen, som hålls året närmast efter det år då allmänna val ägt rum.


Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag godkänna förslag till ändrad lydelse av bolagsordning för Norrtälje Energi AB, Norrtälje Energi Försäljning AB, Fibercentrum i Hallstavik AB, Norrtälje Industri- och Hantverkshus Aktiebolag, Roslagsbostäder AB och Norrtälje Samhällsteknik AB i enlighet med ledningskontorets förslag 1999-11-22 dock med ändring i punkt 8 enligt följande:

Kommunfullmäktige i Norrtälje kommun utser en lekmannarevisor med suppleant.
Lekmannarevisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma, enligt 9 kap 7 § 1 st aktiebolagslagen, som hålls året närmast efter det år då allmänna val ägt rum.

_________


Kf § 312 Dnr Ks 99-762 800

Kultur- och fritidspolitiskt handlingsprogram

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 1999-08-26 att fastställa förslag till kultur och fritidspolitiskt program. Programmet innehåller dels övergripande mål för nämndens verksamhet, dels mål för de olika programområdena.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-11-18 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa förslag till kultur- och fritidspolitiskt handlingsprogram daterat den 13 augusti 1999 att gälla tills vidare.


Au 25/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-12-02, § 334.


Ks 2/12 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-12-02, § 278.


Kf 20/12 Yrkanden:

Britt-Marie Åhman (c) med instämmande av Catarina Wahlgren (v)
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag fastställa förslag till kultur- och fritidspolitiskt handlingsprogram daterat den 13 augusti 1999 att gälla tills vidare.

__________

Kf § 313 Dnr Ks 98-39 214

Fördjupad översiktsplan för Hallstaviks tätort

Sedan 1997 har det pågått ett arbete med att ta fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för Hallstaviks tätort. Förslaget har varit utställt för samråd och granskning vid två tillfällen.

Föreliggande förslag är reviderat efter utställning och länsstyrelsens granskningsyttrande.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-09-07 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag till fördjupad översiktsplan för Hallstaviks tätort.


Au 16/9 Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 1999-09-16, § 259 att vilandeförklara ärendet.


Au 28/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-10-28, § 303 och beslutat för egen del att uppdra till ledningskontoret komplettera med ett vägreservat vid det planerade industriområdet vid Skärsta i enlighet med dagens diskussion, samt
att till kommunstyrelsens sammanträde skall föreligga yttrande från Holmens Bruk ang ovanstående komplettering.


Ks 2/12 Föreligger yttrande från Hallsta Pappersbruk daterat 1999-11-16. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-12-02, § 283, varvid kommunfullmäktige föreslogs besluta att anta föreliggande reviderade förslag till fördjupad översiktsplan för Hallstaviks tätort.


Kf 20/12 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Håkan Jonsson (s), Lars-Erik Jansson (s), Ola Bertilsson (s) och Jan Lindegren (s)
bifall till kommunstyrelsens förslag


Bengt Ericsson (c) med instämmande av Torgny Åberg (s), Berit Jansson (c) och Catarina Wahlgren (v)
att området för motorsport görs om till utredningsområde

Bridget Wedberg (mp)
i första hand att området för motorsport lyfts ut ur planen tills hela miljöprövningen är klar, i andra hand bifall till Bengt Ericssons (c) m.fl. yrkande.

Dessutom yttrar sig Hans Andersson (fp).

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på de under överläggningen framställda yrkandena och finner kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs.

Omröstningsproposition

Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning

proposition på Bengt Ericssons (c) m.fl. och Bridget Wedbergs (mp) yrkanden för att utse motförslag
omröstning beträffande kommunstyrelsens förslag och det yrkande som kommunfullmäktige utser till motförslag

ordföranden ställer proposition enligt punkt a) ovan varvid kommunfullmäktige beslutar anta Bengt Ericssons (c) m.fl. yrkande som motförslag

omröstning enligt punkt b) ovan 
ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
nej-röst för bifall till Bengt Ericssons (c) m.fl. yrkande

Omröstningsresultat

Med 42 ja-röster och 19 nej-röster beslutar kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag. Se omröstningsprotokoll.
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag anta föreliggande reviderade förslag till fördjupad översiktsplan för Hallstaviks tätort.

Reservation
Centerpartiets, vänsterpartiets och miljöpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Bengt Ericssons (c) m.fl. yrkande

_______

Kf § 314 Dnr Ks 99-1088 826

Begäran om medel för inköp av isbanemaskiner

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår på anförda skäl kultur- och fritidsnämnden att anskaffa tre eldrivna isvårdsmaskiner för att användas i de tre konstfrysta inomhusrinkarna som finns i Rimbo, Hallstavik och Norrtälje.

Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 1999-11-11, § 145 bl a beslutat att hos kommunstyrelsen begära en investeringsram om 3 mkr för inköp av tre isbanemaskiner, att hos kommunstyrelsen hemställa att kultur- och fritidsnämndens budgetram tillförs 480 tkr motsvarande uppkomna kostnader för kapitaltjänst.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-11-18 på anförda skäl föreslagit kommunfullmäktige besluta att bevilja kultur- och fritidsnämnden investeringsanslag om 3 mkr år 2000 för inköp av tre isbanemaskiner, att finansiering sker med eget kapital, att kultur- och fritidsnämnden kompenseras för ökade kapitaltjänstkostnader 480 tkr i driftbudgetramen för år 2001, att kultur- och fritidsnämnden kompenseras för uppkomna kapitaltjänstkostnader under 2000.


Au 25/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-11-25, § 341 varvid följande protokollsanteckning gjordes: Samtliga ledamöter antecknar till protokollet att de önskar få information till kommunstyrelsens sammanträde huruvida de nuvarande gasoldrivna ismaskinerna kan övergå till att användas vid utomhusrinkar.
.

Ks 2/12 Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 1999-12-02, § 284 att återremittera ärendet till arbetsutskottet.


Ks 20/12 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-12-20, § 284. Kanslichef Rolf Schwerin redogör för kommunstyrelsens förslag till beslut.

Håkan Jonsson (s) yttrar sig och önskar få följande antecknat till protokollet:

att kultur- och fritidsnämnden ges möjlighet undersöka om de tre nuvarande gasoldrivna isbanemaskinerna kan användas på uterinkarna.
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag bevilja kultur- och fritidsnämnden investeringsanslag om 3 mkr år 2000 för inköp av tre isbanemaskiner, 

att finansiering sker med eget kapital, 

att kultur- och fritidsnämnden kompenseras för ökade kapitaltjänstkostnader 480 tkr i driftbudgetramen för år 2001, 

att kultur- och fritidsnämnden kompenseras för uppkomna kapitaltjänst-kostnader under 2000, samt

att bevilja föreslagen anteckning till protokollet.

Protokollsanteckning
Håkan Jonsson (s) antecknar följande till protokollet:
att kultur- och fritidsnämnden ges möjlighet undersöka om de tre nuvarande gasoldrivna isbanemaskinerna kan användas på uterinkarna.

________

Kf § 315 Dnr Ks 99-1186 103

Lokalt utvecklingsarbete avseende försöksverksamhet med lokal styrelse för utbildningsnämndens verksamhet i Häverö

Utbildningsnämnden har 1999-11-25, § 130 hemställt att fullmäktige beslutar att utbildningsnämnden får uppdra till den lokala styrelsen att i enlighet med den av utbildningsnämnden antagna arbetsordningen sköta nämndens verksamhet i Häverö, att den lokala styrelsens mandat i enlighet med Förordning (1997:642) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen får gälla t o m 2001-06-30.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-11-30 på anförda skäl föreslagit kommunfullmäktige besluta att inrätta en lokal styrelse för utbildningsnämndens verksamhet i Häverö i gymnasieskolan och i den kommunala vuxenutbildningen i enlighet med utbildningsnämndens beslut 1999-11-25, § 130, att utbildningsnämnden får uppdra till den lokala styrelsen att i enlighet med den av utbildningsnämnden antagna arbetsordningen sköta nämndens verksamhet i Häverö, att bemyndiga utbildningsnämnden bestämma om företrädare för eleverna i den lokala styrelsen i gymnasieskolan skall ha rätt till ersättning för sitt uppdrag enligt Ersättningsbestämmelser för kommunalt förtroendevalda, ERS, att medge att försöksverksamheten i enlighet med förordning (1997:642) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen får pågå t o m 2001-06-30.


Au 2/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-12-02, § 349.


Ks 2/12 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 1999-12-02, § 294.
Håkan Jonsson (s) deltog ej i beslutet.

Kf 20/12 Yrkanden:

Kurt Pettersson (c) med instämmande av Catarina Wahlgren (v)
bifall till kommunstyrelsens förslag.


Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt kommunstyrelsens förslag inrätta en lokal styrelse för utbildningsnämndens verksamhet i Häverö i gymnasieskolan och i den kommunala vuxenutbildningen i enlighet med utbildningsnämndens beslut 1999-11-25, § 130, 

att utbildningsnämnden får uppdra till den lokala styrelsen att i enlighet med den av utbildningsnämnden antagna arbetsordningen sköta nämndens verksamhet i Häverö, 

att bemyndiga utbildningsnämnden bestämma om företrädare för eleverna i den lokala styrelsen i gymnasieskolan skall ha rätt till ersättning för sitt uppdrag enligt Ersättningsbestämmelser för kommunalt förtroendevalda, ERS, 

att medge att försöksverksamheten i enlighet med förordning (1997:642) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen får pågå t o m 2001-06-30.

_________Kf § 316 Dnr Ks 99-1149 102

Catarina Lindén (kd); avsägelse av uppdrag som kommunrevisor

Catarina Lindén (kd) avsäger sig i skrivelse 991130 uppdrag som revisor i kommunens revision.
Kommunfullmäktiges beslut:

att bevilja Catarina Lindén begärt entledigande.

________

Kf § 317 Dnr Ks 99-1162 102

Kerstin Ekelund (s); avsägelse av uppdrag som ersättare i socialnämnden

Kerstin Ekelund (s) avsäger sig i skrivelse 991116 uppdrag som ersättare i socialnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut:

att bevilja Kerstin Ekelund begärt entledigande.

_________

Kf § 318 Dnr 99-57 102

Val av lekmannarevisorer i de kommunägda bolagen

Ledningskontoret anför i skrivelse 991213 att genom ändringar i kommunallagen (1991:900), som träder i kraft den 1 januari 2000, åläggs kommunfullmäktige att utse minst en lekmannarevisor i aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt innehar samtliga aktier. Till lekmannarevisor i aktiebolaget skall fullmäktige utse någon av de revisorer eller revisorsersättare som enligt 9 kap 1 § kommunallagen valts för granskning av styrelsen och övriga nämnders verksamhet. Den gällande regeln att fullmäktige skall utse minst en revisor upphör att gälla fr.o.m år 2000.
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag utse lekmannarevisorer i kommunägda bolag 
./. enligt bilaga för den mandattid som föreskrivs i bolagsordningen i den lydelse som gäller fr.o.m kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 1999.

_________

Kf § 319 Dnr Ks 99-57 102

Val av ledamot för folkpartiet i omsorgsnämnden

Leif Skott (fp) har 1999-11-29, § 283, beviljats entledigande från uppdrag som ledamot i omsorgsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut:

att till ny ledamot för folkpartiet i omsorgsnämnden välja

Hans Andersson
Södertjära 1920
762 92 Rimbo

______

Kf § 320 Dnr Ks 99-57 102

Val av revisor för socialdemokraterna i Länna Bygdegårdsförening

Bengt Svensson (s) har 1999-02-22, § 24 beviljats entledigande från uppdrag som revisor i Länna Bygdegårdsförening.
Kommunfullmäktiges beslut:

att enligt valberedningens förslag till ny revisor för socialdemokraterna i Länna Bygdegårdsförening välja

Sune Björklund
Esplanaden 9D
761 44 Norrtälje

_______

Kf § 321 

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Dnr 99-996 619
Namnlistor angående att få ha skolbadet kvar

Räddningsverket; Kommunal räddningstjänst 1998 en lägesredovisning

__________

Kf § 322

Ordförandens julhälsning

Kommunfullmäktiges ordförande Kurt Lodenius (c) framför sitt tack till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare och önskar samtliga en God Jul och Gott Nytt År.

Ordföranden framför också sitt tack och önskan om God Jul och Gott Nytt År till presidiets tjänstemän Rolf Schwerin och Tomas Sjöberg samt närradio-föreningens personer som ansvarar för närradiosändningen, Bengt Hellberg och Lars Kumlin.


I frånvaro av kommunfullmäktiges förste och andre vice ordförande tackar ålderspresidenten Allan Edehamn (s) ordföranden för det gångna året och önskar honom och hans familj en God Jul och Gott Nytt År.

___________