Sammanträdesrum Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00- 11.15

                                                                                                  12.30-12.55

         Enligt förteckning

 

2004-11-11

 

Kommunstyrelsen

 
.                                                                        Berit Jansson

                                 

                                  ordförande  ………………………………………………………

                                                                            Christer Candal

 

                                             

                                              Justerande………………………………………………………..

                                                                             Ragnar Bergsten         

 

Kommunstyrelsen

 

2004-11-11

 
 

 

 

 


                                          KS § 214

 

                                          Val av justeringsman

 

                                          Beslut

 

                                          Kommunstyrelsen beslutar:

 

                                          att utse Ragnar Bergsten (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

 

                                          att justeringen skall äga rum på ledningskontoret måndagen den 15 november 2004, kl 13.00.

 

                                          __________


 

 

 

 

 

                                        KS § 215                                Dnr KS 04-549   346

 

                                        Omprövning av va-anslutningsavgifter på Nordrona

 

                                        Beslut

 

                                        Kommunstyrelsens förslag:

 

                                        Kommunfullmäktige beslutar

 

                                        att kasernerna på campusområdet var och är att anse som bostadsfastigheter,

 

                                        att de i hemställan redovisade flerbäddsrummen i kasernerna var och är bostadslägenheter,

 

                                        att uppdra till tekniska nämnden att endast debitera Norrtälje Industri & Hantverks­hus AB, NIHAB, för det extra antal bostadslägenheter, utöver det ursprungliga antalet bostadslägenheter (flerbäddsrum), som skapats i kasernerna med 20.000 kr per lägenhet (varav 4.000 kr utgör moms).

 

 

                                        Bakgrund

 

                                        NIHAB har i skrivelse till tekniska nämnden begärt omprövning av tolkningen av kommunens va-taxa för  va-anslutningsavgifter vid ombyggnad av flerbäddsrum till enbäddsrum i studentbostäder på Nordrona.

 

                                        Tekniska nämnden har vid sammanträde 2004-09-23, § 87 utan eget ställningstagande överlämnat ärendet till kommunstyrelsen för avgörande.

 

                                        Politisk beredning

 

                                        Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-10-14, § 272 föreslagit enligt Christer Candals yrkande.

 

                                        _________

 

 

                                       

                                       

 

 

 

                                       

                                       

 

 

                                        KS § 216                                Dnr KS 04-500   706

 

                                        Förslag till tillägg till taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter för alkoholservering

 

                                        Beslut

 

                                        Kommunstyrelsens förslag:

 

                                        Kommunfullmäktige beslutar

 

                                        att anta upprättat förslag till tillägg till taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter för alkoholservering samt

 

                                        att taxan skall gälla från och med den 1 januari 2005 och tillsvidare.

 

                                        Reservation

 

                                        Vänsterpartiets ledamot.

 

                                        Bakgrund

 

                                        Kommunfullmäktige beslutade 2004-12-16 att från och med 2003-01-01 anta ny taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol­servering i Norrtälje kommun.

 

                                        Socialkontoret har i tjänsteskrivelse 2004-08-23 anfört att det framförts önskemål om lägre ansökningsavgift för tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten. Det vore önskvärt att den lägre avgiften endast gällde de redan befintliga krögarna i kommunen. Det är även önskvärt från alkoholpolitisk synpunkt att redan befintliga krögare i kommunen innehar de tillfälliga serveringstillstånden till allmänheten. Föreligger förslag om tillägg till befint­liga taxor.

 

                                        Socialnämnden har vid sammanträde 2004-09-02, § 291 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta tillägg till taxa för ansöknings­avgift i enlighet med socialkontorets förslag 2004-08-23.

 

                                        Tjänstemannaberedning

 

                                        Ledningskontoret har i skrivelse 2004-10-21 yttrat sig över förslaget och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättat

 

 

 

 

 

                                        KS § 216 forts

 

                                        förslag till tillägg till taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter för alkoholservering samt att taxan skall gälla från och med den 1 januari 2005 och tillsvidare.

                                       

                                        Politisk beredning

 

                                        Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-04, § 286  föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-10-21.

 

                                        Beslutande sammanträde

 

                                        Yrkanden:

 

                                        Bertil Karlsson (v) – avslag.

 

                                        Håkan Jonsson (s) med instämmande av Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

 

                                        Propositionsordning

 

                                        Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

 

                                        _________

 


                                         

 

 

 

 

                                        KS § 217                              Dnr KS 04-315   293

 

                                        Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Nysättrahemmet

 

                                        Beslut

 

                                        Kommunstyrelsens förslag:

 

                                        Kommunfullmäktige beslutar

 

                                        att godkänna tekniska nämndens slutredovisning av om- och tillbyggnad av Nysättrahemmet.

 

 

                                        Bakgrund

 

                                        För att inrätta ett särskilt boende för äldre och funktionshindrade har omsorgs­förvaltningen och tekniska kontoret fått i uppdrag att upprätta en plan för ombyggnad av Nysättrahemmet.

 

                                        Kommunfullmäktige har totalt beviljat tekniska nämnden ett investeringsanslag på 13 500 000 kronor. Arbetena är nu slutförda till en kostnad av 13 594 000 kronor.

 

                                        Tjänstemannaberedning

 

                                        Ledningskontoret har i skrivelse 2004-10-13 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna tekniska nämndens slut­redovisning av om- och tillbyggnad av Nysättrahemmet.

 

                                        Politisk beredning

 

                                        Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-10-21, § 277 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-10-13-

 

                                        _________

 


 

 

 

 

 

                                        KS § 218                              Dnr KS 04-429   291

 

                                        Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Bålbro skola

 

                                        Beslut

 

                                        Kommunstyrelsens förslag:

 

                                        Kommunfullmäktige beslutar

 

                                        att godkänna tekniska nämndens slutredovisning av om- och tillbyggnad av Bålbro skola.

 

 

                                        Bakgrund

 

                                        Kommunfullmäktige beslutade den 21 december 1998 att uppdra till tekniska nämnden att genomföra en om- och tillbyggnad av Bålbro skola inom en kostnadsram av 26 300 000 kronor. Arbetena är nu slutförda till en kostnad av 28 220 000 kronor.

 

                                        Tjänstemannaberedning

 

                                        Ledningskontoret har i skrivelse 2004-10-13 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna tekniska nämndens slutredovisning av om- och tillbyggnad av Bålbro skola.

 

                                        Politisk beredning

 

                                        Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-10-21, § 278 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-10-13.

 

                                        _________


 

 

 

 

 

                                        KS § 219                              Dnr KS 00-304   455

 

                                        Slutredovisning av nybyggnad av avfallsanläggning i Salmunge

 

                                        Beslut

 

                                        Kommunstyrelsens förslag:

 

                                        Kommunfullmäktige beslutar

 

                                        att godkänna tekniska nämndens slutredovisning av nybyggnad av avfallsanläggning i Salmunge.

 

 

                                        Bakgrund

 

                                        Kommunfullmäktige beslutade den 29 maj 2000 att anslå 20 300 000 kronor. Arbetena är nu slutförda till en kostnad av 22 005 196 kronor.

 

                                        Tjänstemannaberedning

 

                                        Ledningskontoret har i skrivelse 2004-10-13 redovisat anledningen till den ökade kostnaden samt föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna tekniska nämndens slutredovisning av nybyggnad av avfallsanläggning i Salmunge.

 

                                        Politisk beredning

 

                                        Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-10-21, § 279 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-10-13.

 

                                        _________


 

 

 

 

 

                                        KS § 220                                Dnr Ks 04/328   091

 

                                        Motionsredovisning enligt kommunallagen 5 kap 33 §

 

                                        Beslut

 

                                        Kommunstyrelsens förslag:

 

                                        Kommunfullmäktige beslutar

 

                                        att lägga motionsredovisningen till handlingarna.

 

 

                                        Bakgrund

 

                                        Kommunallagen stadgar att motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut med anledning av motionen vid sammanträde som hålles inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen ej kan avslutas inom sådan tid skall detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige vid sammanträde inom angiven tidpunkt.

 

                                        Fullmäktige får vid behandling av sådan anmälan avskriva motionen från vidare handläggning.                                            

 

                                        Föreligger av ledningskontoret upprättad motionsredovisning.

 

                                        Politisk beredning

 

                                        Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-10-21, § 276 föreslagit att lägga motionsredovisningen till handlingarna.

 

                                        _________


 

 

 

 

 

                                        KS § 221                              Dnr KS 04-35   026

 

                                        Besvarande av motion från Lars Bäck (s) om jämställdhets­utbild­­ning

 

                                        Beslut

 

                                        Kommunstyrelsen beslutar:

 

                                        att ärendet utgår från dagens sammanträde.

 

 

                                        Bakgrund

 

                                        Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2004-01-26, § 19.

 

                                        I motionen föreslås att kommunfullmäktige uppdrar åt förtroende­manna- och demokratikommittén att återkomma snarast med ett förslag till en relevant utbildning av förtroendevalda i könskon­sekvens­analyser samt jämställdhets­integrering samt att Norrtälje kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyr­elsen att återkomma snarast med ett förslag till motsvarande utbildning av ko­m­­mu­­nens personal.

 

                                        Tjänstemannaberedning

 

                                        Ledningskontoret har 2004-04-01 yttrat sig över motionen och bland annat redogjort för 3-R metoden, som är en analysmetod gällande jämställdhet som är utarbetad av Svenska Kommunförbundet. I korthet innebär metoden att all kommunal verksamhet granskas för att få fram fakta om hur resurserna fördelas och hur det sker.

 

                                        Ledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till ledningskontoret att anordna en obligatorisk utbildning för kom­munens personal­­

 

 

 
ansvariga chefer i 3-R Metoden samt att utbild­ningen prioriteras inom ledningskontorets budgetram .

                                       

                                        Politisk beredning

 

                                        Ärendet utgick från arbetsutskottets sammanträde 2004-04-15, § 129.

                                       

                                        Demokrati- och förtroendemannakommittén har vid sammanträde 2004-09-28, § 22 behandlat ärendet och föreslagit kommunfull­mäktige besluta att bifalla

 

 

 

 

 

                                        KS § 221 forts

 

                                        motionen på så sätt att en relevant utbildning av förtroendevalda i könskonse­kvensanalys samt jämställdhetsintegrering i form av information om 3- R-metoden genomföres i anslutning till ett sammanträde med kommunfullmäk­tige.

 

                                        Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-04, § 280 föreslagit enligt demokrati- och förtroendemannakommitténs beslut 2004-09-28, § 22.

 

                                        _________


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


                                 KS § 222                     Dnr 02-137   133                                       

 

                                       Besvarande av motion från Eva Pfister (s) om bättre introduktion av invandrare och flyktingar i Norrtälje

 

                                       Beslut

 

                                       Kommunstyrelsens förslag:

 

                                       Kommunfullmäktige beslutar – med hänvisning till demokrati- och för­troendemannakommitténs beslut 2004-09-28, § 21 -

 

                                       att målgruppen för Pius-projektet även skall inkludera invandrare som inte är flyktingar samt

 

                                       att motionen anses besvarad eftersom utredning och projekt pågår i enlighet med motionens syfte.

 

                                       Bakgrund                             

 

                                       Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-02-18, § 38. I motionen föreslås att en utredning omedelbart tillsätts som redovisar förslag till hur invandrare och flyktingar bättre kan introduceras i Norrtälje kommun. I utredningen bör kommunstyrel­sen, socialnämnden och utbild­ningsnämnden ingå.

 

                                        Tjänstemannaberedning

 

                                        Ledningskontoret anför i skrivelse 2004-04-14 att ett projekt redan pågår som syftar till att invandrare och flyktingar ska få en bättre introduktion i Norrtälje kommun. Det treåriga projektet presenterades i arbetsmarknadsnämnden under våren 2002 och startade augusti 2002. Komrev Öhrlings Pricewaterhouse Coopers har av ledningskontoret fått i uppdrag att löpande utvärdera arbetet.

 

                                        Målgruppen är personer mottagna i Norrtälje enligt avtal med Integrations­verket och som har behov av introduktion och stöd för att uppnå egenförsörjning. I slutrapporten år 2004 ska även ett detaljerat förslag till förbättringar i en permanent verksamhet lämnas.

 

                                        Ledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till att verksamheten redan pågår i enlighet med motio­nens syfte anse den vara besvarad.

 

                                       

 

 

 

                                        KS § 222 forts

 

                                        Politisk beredning

 

                                        Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-11-06, § 308 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-10-27.

                                                                                    

                                        Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2003-11-27, § 247 att återremittera ärendet till ledningskontoret.

 

                                        Demokrati- och förtroendemannakommittén har behandlat ärendet 2004-09-28, § 21 och föreslagit kommunfullmäktige besluta att målgruppen för Pius-projektet även skall inkludera invandrare som inte är flyktingar samt att motionen anses besvarad eftersom utredning och projekt pågår i enlighet med motionens syfte.

 

                                        Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-04, § 281 föreslagit enligt demokrati- och förtroendemannakommitténs beslut 2004-09-28, § 21.

 

                                        __________

                                           

 

 

 

 

                                       


 

 

 

 

                                       

                                        KS § 223                              Dnr KS 02-391   740

 

                                        Besvarande av motion från Christina Frisk (fp), Hans Andersson (fp) och Arne Ringefors (fp) om ändrad användning av Eneberg samt att uppföra ett nytt äldreboende som ersättning

 

                                        Beslut

 

                                        Kommunstyrelsens förslag:

 

                                        Kommunfullmäktige beslutar  – med hänvisning till att byggnads­nämnden påbörjat detaljplanearbetet för att tillskapa ersättningstomter för Servicehuset Eneberg -

 

                                        att anse motionen vara besvarad.

 

                                        Bakgrund

 

                                        Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-04-29, § 101. Kommunfullmäktige beslutade då, enligt yrkande från Bengt Ericsson (c) att bordlägga ärendet till sammanträdet 2002-05-27 för att hålla en allmän diskussion i ämnet. Motionen överläm­nades då till kommunstyrelsen för beredning.

 

                                        Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 23 september 2004, § 241 uttalat sig positiva till att byggnadsnämnden påbörjar detaljplanearbetet för att tillskapa ersättningstomter för Servicehuset Eneberg vid Granparken och Solbacka samt att arbeta vidare med förutsättningarna för att även planera ett område vid Lommaren.

 

                                        Tjänstemannaberedning

 

                                        Ledningskontoret har i skrivelse 2004-10-21 föreslagit kommunstyr­elsen föreslå kommunfullmäktige besluta att – med hänvisning till att byggnads­nämnden påbörjat detaljplanearbetet för att tillskapa ersättningstomter för Servicehuset Eneberg – anse motionen vara besvarad.

 

                                        Politisk beredning

 

                                        Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-04, § 282 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-10-21.

                                        ________

 

                                                                                                                                             

 

 

 

                                        KS § 224                              Dnr KS 03-133   269

 

                                        Besvarande av motion från Jan Lindegren (s) och Roland Larsson (s) om öarna Måssten och Roten

 

                                        Beslut

 

                                        Kommunstyrelsens förslag:

 

                                        Kommunfullmäktige beslutar – med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2004-10-22 –

 

                                        att anse motionen vara besvarad.

 

 

                                        Bakgrund

 

                                        Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-02-17. I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att agera för att Måssten och Roten övergår i Skärgårdsstiftelsens ägo.

 

                                        Öarna Måssten och Roten är belägna nordost om Singö och i Fortifikations­förvaltningens ägo. Öarna har varit kraftigt befästa av Försvarsmakten under årtionden.

 

                                        Motionärerna framhåller att när försvaret lämnar öarna finns ett unikt tillfälle att göra öarna till naturreservat. Syftet är att ge länets och kommuninnevånarna  möjligheter att besöka dessa öar och småöarna runtomkring.

 

                                        Tjänstemannaberedning

 

                                        Ledningskontoret har i skrivelse 2004-10-22 yttrat sig över motionen och bl a anfört att de båda ögrupperna har mycket höga naturvärden och potentiella värden för det rörliga friluftslivet. Båda ögrupperna bör skyddas som natu­reservat. Vid Roten finns byggnader som eventuellt kan nyttjas för satsningar på friluftslivet.

 

                                        Ledningskontoret föreslår, med hänvisning till sin skrivelse 2004-10-22, att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad.

 

                                                                                                                                              forts

 

 

 

 

 

                                        KS § 224 forts

 

                                        Politisk beredning

 

                                        Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-04, § 283 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-10-22.

                                        __________


 

 

 

 

 

KS § 225                                Dnr KS 03-961   740

Besvarande av motion från Lenneke Sundblom (s) och Kristina Almén (s) om att inte stoppa intagningen till Solhem

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar – med hänvisning till omsorgsnämndens beslut 2004-03-17, § 27 –

att avslå motionen.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-12-15, § 270. I motionen hemställes att kommunfullmäktige beslutar undanröja omsorgsnämndens beslut om att stoppa all intagning till Solhem.

Omsorgsförvaltningen har i yttrande 2004-02-23 bland annat anfört att det är förvaltningens fasta övertygelse att ersättningsboende i Älmsta i form av 20 nya lägenheter kommer att väsentligt förbättra boende- och arbetsmiljön inom äldreboendet på Väddö. Förvaltningen anser att ett öppnande av Solhem för korttidsav­lastning inte är förenligt med god arbetsmiljö/god boendemiljö. Med hänvisning till tjänsteskrivelsen föreslås motionen anses vara besvarad.

Omsorgsnämnden har vid sammanträde 2004-03-17, § 27 beslutat – med hänvisning till tjänsteskrivelse 2004-02-23 – att motionen skall avslås.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-10-25 föreslagit  – med hänvisning till omsorgs­nämndens beslut 2004-03-17, § 27 –att motionen avslås.

                                                                                                                forts

 

 

 

 

 

 

 KS § 225 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-04, § 284 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-10-25. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) yrkade bifall till motionen.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Elisabeth Björk (s) – bifall till motionen.
Christer Candal (m) – enligt arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

_________


 

 

 

                                

 

                                        KS § 226                                Dnr KS 04-542   042

 

                                        Godkännande av delårsrapport, 2:a tertialet 2004

 

                                        Beslut

 

                                        Kommunstyrelsens förslag:

 

                                        Kommunfullmäktige beslutar

 

                                        att godkänna delårsrapport per augusti 2004.

 

 

                                        Bakgrund

 

                                        Delårsbokslut för Norrtälje kommun har upprättats för förbrukning t o m tertial 2.

 

                                        Tjänstemannaberedning

 

                                        Ledningskontoret har i skrivelse 2004-10-25 föreslagit kommunsty­relsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport per augusti 2004.

 

                                        Politisk beredning

 

                                        Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-04, § 293 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-10-25.

 

                                        ________


 

 

 

 

 

                                        KS § 227                                Dnr KS 04-340   420

 

                                        Yttrande över remiss gällande samrådsmaterialet ”Regionalt miljöhandlingsprogram 2004”

 

                                        Beslut

 

                                        Kommunstyrelsen beslutar:

 

                                        att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse till länsstyrelsen, undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.

                                       

 

                                        Bakgrund

 

                                        Länsstyrelsen har remitterat rubricerade ärende för yttrande. Remisstiden har förlängts till slutet av oktober 2004.

 

                                        Materialet fokuserar på områdena vatten och avlopp samt resor och tran­sporter. För respektive område ges förslag på olika åtgärder som skall leda till en bättre miljö i länet.

 

                                        Tjänstemannaberedning

 

                                        Ledningskontoret har i samråd med tekniska kontoret, miljö- och hälso­skyddsförvaltningen och stadsarkitektkontoret lämnat skriftliga synpunkter och föreslår i  skrivelse 2004-09-13 kommunstyrelsen besluta att godkänna skrivelsen som kommunens yttrande i ärendet.

 

                                        Politisk beredning

 

                                        Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-10-14, § 269 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-09-13.

 

                                        ________


 

 

 

 

 

                                        KS § 228                                Dnr KS 04-546   255

 

                                        Samråd om förlängning av linjekoncession för 70kV kraftledningar från Gråska till Vigelsjö och mellan Skattbol och Senneby i Norrtälje kommun

 

                                        Beslut

 

                                        Kommunstyrelsen beslutar:

 

                                        att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse till Vattenfall Eldistribution AB undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.

 

                                        Bakgrund

 

                                        Vattenfall Eldistribution AB har för samråd enligt 6 kap miljöbalken översänt beskrivning och karta rörande ovanstående kraftledningar. Ärendet avser en förlängning av nu gällande koncession och innebär inte någon ändring av led­ningarnas sträckning eller utförande.

                                       

 

                                        Tjänstemannaberedning

 

                                        Ledningskontoret anför i skrivelse 2004-10-13, efter samråd med Norrtälje Energi AB, att man inte har någon erinran. Kommunstyrelsen föreslås därför besluta att godkänna upprättad svarsskrivelse till Vattenfall Eldistribution AB.

 

                                        Politisk beredning

 

                                        Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-04, § 289 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-10-13.

 

                                        ________

 

 

                                  


 

 

 

 

                                       

                                        KS § 229                                Dnr KS 04-528   255

 

                                        Ansökan om nätkoncession för linje 20 kV inom Norrtälje kommun

 

                                        Beslut

 

                                        Kommunstyrelsen beslutar:

 

                                        att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse till Energimyndigheten undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.

                                       

 

                                        Bakgrund

 

                                        Vattenfall Eldistribution AB har ansökt om nätkoncession för linje för befintlig 20 kV ledning från Grindstugan söder om Görvälstorp till Vallby gamla tertiärstation samt därifrån till Rimbo transformatorstation.

 

                                        Statens Energimyndighet har givit kommunen tillfälle att yttra sig i ärendet.

 

                                        Tjänstemannaberedning

 

                                        Ledningskontoret anför i skrivelse 2004-10-14, efter samråd med Norrtälje Energi AB, att man inte har något att erinra mot den sökta koncessionen. Kommunstyrelsen föreslås därför besluta att godkänna upprättad svars­skrivelse till Energimyndigheten.

 

                                        Politisk beredning

 

                                        Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-04, § 290 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-10-14.

 

                                        __________

 

                                        .

                                                                                                                                  

 

 

 

 

                                       

 

                                       

 

 

 

                                        KS § 230          Dnr KS 01-889   537

 

                                        Redovisning av utredningsuppdrag; Utveckling av Mellinge­holms Flygplats

 

                                        Beslut

 

                                        Kommunstyrelsen beslutar:

 

                                        att återremittera ärendet till arbetsutskottet.

 

 

                                        Reservation

 

                                        Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot reserverar sig mot återremissbeslutet.

 

 

                                        Bakgrund

 

                                        Kommunstyrelsen beslutade 2002-04-11 tillsätta en utredning avseende ut­veckling av Mellingeholms Flygplats. Utredningen skulle genomföras av en förvaltningsövergripande projektgrupp och med representation av Roslagens Flygklubb. Utredningen skulle också undersöka andra alternativ till lokalisering av flygplatsen.

 

                                        Tjänstemannaberedning

 

                                        Ledningskontoret har i skrivelse 2004-10-21 sammanställt en redovisning av ärendet.

 

                                        Politisk beredning

 

                                        Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2004-11-04, § 288. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) deltog ej i beslutet. Bengt Ericsson (c) yrkade avslag.

 

                                        Beslutande sammanträde

 

                                        Mötet ajourneras 5 minuter.

 

                                                                

 

                                       

 

 

 

 

                                        KS § 230 forts

 

                                        Yrkanden:

 

                                        Bengt Ericsson (c) – avslag på arbetsutskottets förslag.

 

                                        Åke Malmström (kd) med instämmande av Hans Andersson (fp) – bifall till arbetsutskottets förslag.             

 

                                        Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson – att fortsatt utredning om byggande av flygplats med längre landningsbana än nuvarande ska omfatta Myrorna eller andra alternativa lokaliseringar, dock ej Mellingeholm, samt att kommunen kan medverka i utredning, dock ej investering med kommunala skattemedel.

 

                                        Christer Candal (m) – återremiss till arbetsutskottet.

 

                                        Propositionsordning

 

                                        Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet eller att ärendet avgörs idag och finner att kommunstyrelsen beslutat att återremittera ärendet.

 

                                        Omröstning begärs

 

                                        Omröstningsproposition

 

                                        Ja-röst för bifall till återremissyrkandet.

                                        Nej-röst för bifall till att ärendet avgörs idag.

 

                                        Omröstningsresultat

 

                                        Med 7 ja-röster och 6 nej röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla återremissyrkandet.

 

                                        ________

 

                                       

 

 

 

 

 

                                       

 

                                                                                    

 

 

                                        KS § 231                                Dnr KS 04-437   340

 

                                        Yttrande över betänkandet Allmänna Vattentjänster (SOU 2004:64)

 

                                        Beslut

 

                                  Kommunstyrelsen beslutar

 

                                        att som kommunens yttrande i ärendet överlämna ledningskontorets tjänsteutlåtande 2004-11-04.

 

                                        Reservation

                                       

                                        Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot.

 

                                        Bakgrund

 

                                        Miljödepartementet har 2004-07-09 översänt ärendet för yttrande. Yttrandet skall vara departementet tillhanda senast den 11 november 2004.

 

                                        Utredningen har haft tre huvuduppgifter. Den första har gällt privati­serings­frågan. Den handlar om företags- och ägarstrukturen på va-området, hur den allmänna va-verksamheten skall organiseras och vem som skall äga och driva de allmänna va-anläggningarna. Den andra huvuduppgiften har varit att göra en allmän översyn av va-lagstiftningen. Den tredje att göra en utvärdering av lagen om allmänna värmesystem. I betänkandet föreslås en ny lag om allmän­na vattentjänster. Dessutom föreslås en del ändringar i lagen om Statens va-nämnd och i anläggningslagen. Slutligen föreslås att lagen om allmänna värme­system skall upphävas.

 

                                        Tjänstemannaberedning

 

                                        Ledningskontoret har i samråd med miljö- och hälsoskyddsför­valtningen, tekniska kontoret, Norrtälje Energi AB samt representant från Veolia Water sammanställt ett yttrande.        

 

                                        Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2004-10-21 kommunstyrelsen besluta att överlämna och åberopa tjänsteutlåtandet som kommunens yttrande.                      

 

                                        Föreligger ledningskontorets reviderade yttrande, daterat 2004-11-04.

                                                                                                                                              forts

 

 

 

 

 

                                        KS § 231 forts

 

                                        Politisk beredning

 

                                        Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-04, § 295 föreslagit att uppdra till ledningskontoret revidera yttrandet i enlighet med dagens diskussion och därefter som kommunens yttrande i ärendet överlämna tjänsteutlåtandet.

 

                                        Beslutande sammanträde

 

                                        Yrkanden:

 

                                        Håkan Jonsson (s) – bifall till utredningens förslag §§ 12 och 21, i övrigt enligt arbetsutskottets förslag.

 

                                        Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

 

                                        Propositionsordning

 

                                        Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

 

                                        ________


 

 

 

 

 

                                        KS § 232                                Dnr KS 04-554   040

 

                                        Direktiv för fortsatt inriktning ang införande av elektronisk handel

 

                                        Beslut

 

                                        Kommunstyrelsen beslutar:

 

                                        att inriktningen är att fortsätta med införandet av elektronisk handel som påbörjats med skanning 2004,

 

                                        att första kvartalet 2005 utvärdera resultatet av skan­ningprojektet,

 

                                        att om så anses lämpligt under 2005 besluta om nästa etapp i införande av elektronisk handel,

 

                                        att kommunen i möjligaste mån skall samarbeta med övriga UNO-kommuner.

 

 

                                        Bakgrund

 

                                        Utvecklingen av elektronisk handel sker idag allt fortare även i den offentliga sektorn. För att Norrtälje kommun skall följa den utvecklingen krävs inves­tering i system som stöder elektronisk handel och fakturaadministration. Elektronisk handel möjliggör ett effektivt kvalitetssäkringssystem för be­ställnings- och fakturahantering och minskar tidsåtgången för enheternas beställnings- och fakturaarbete.

 

                                        De system som föreslås är dels ett elektroniskt beställningssystem för inköp av varor och tjänster, dels ett elektroniskt leverantörsfakturasystem för faktura­hanteringen. Kommunen inför 2004 skanning av fakturor som är en modul i elektronisk handel.

                                       

                                        Tjänstemannaberedning

 

                                        Servicekontoret har 2004-10-13 överlämnat projektplan för elektro­nisk handel och föreslår kommunstyrelsen besluta att inriktningen är att fortsätta med införandet av elektronisk handel som påbörjats med skanning 2004, att första kvartalet 2005 utvärdera resultatet av skan­ningprojektet, att om så anses

 

 

 

 

 

                                       

 

 

                                        KS § 232 forts

 

                                        lämpligt under 2005 besluta om nästa etapp i införande av elektronisk handel. Inköp under 2005 får belasta kommunstyrelsens investeringsanslag, att kommunen i möjligaste mån skall samarbeta med övriga UNO-kommuner.

 

                                        Politisk beredning

 

                                        Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-04, § 291 föreslagit enligt servicekontorets skrivelse 2004-10-13.

                                       

                                        _________

 

                                       

 

 

 


 

 

 

 

 

                                        KS § 233                                Dnr KS 04-608   055

 

                                        Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av post- och godsdistribution

 

                                        Beslut

 

                                        Kommunstyrelsen beslutar:

 

                                        att godkänna upprättat förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av post- och godsdistribution,

 

                                        att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör.

 

                                        Reservation

 

                                        Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot.

 

 

                                        Bakgrund

 

                                        Kommunfullmäktige har fattat beslut om konkurrensutsättning av kommunens internpost och godsdistribution.

 

                                        Tjänstemannaberedning

 

                                        Servicekontorets upphandlingsenhet har arbetat fram ett förfrågningsunderlag och föreslår i skrivelse 2004-10-26 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av post- och godsdistribution, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör.

 

                                        Politisk beredning

 

                                        Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-04, § 292 föreslagit enligt servicekontorets skrivelse 2004-10-26. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) yrkade avslag.

 

 

                                                                                                                                   forts

 

 

 

 

 

 

                                        KS § 233 forts

 

                                        Beslutande sammanträde

 

                                        Yrkanden:

 

                                        Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

 

                                        Håkan Jonsson (s)  – avslag.

 

                                        Propositionsordning

 

                                        Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

 

                                        _________


 

 

 

 

 

                                        KS § 234                                Dnr KS 04-548   290

 

                                        Förhyrning av förskolelokaler i Vallby Hage, Rimbo

 

                                        Beslut

 

                                        Kommunstyrelsen beslutar:

 

                                        att utöka lokalbeståndet för förskoleändamål i Rimbo med förskola i Vallby Hage, enligt begäran från barn- och skolnämnden,

 

                                        att ge tekniska kontoret i uppdrag att teckna hyreskontrakt med Riflex AB i enlighet med den inriktning som beskrivs i föreliggande tjänsteutlåtande,

 

                                        att bevilja barn- och skolnämnden tilläggsanslag för 2005 med 330 tkr, vilket motsvarar lokalkostnaderna för en förskoleavdelning med gemensam­hets­utrymmen vid Vallby Hage,

 

                                        att bevilja lokalbanken tilläggs­anslag för 2005 med 200 tkr, vilket motsvarar lokalkostnaderna för den andra förskoleavdelningen vid Vallby Hage med kallhyra,

 

                                        att finansiering sker med eget kapital,

 

                                        att barn- och skolnämnden får återkomma till kommunstyrelsen med begäran om förhyrning av den andra avdelningen.

 

                                        Särskilt yttrande

 

                                        Särskilt yttrande från socialdemokraterna och vänsterpartiet enligt bilaga § 234.

 

                                        Bakgrund

 

                                        Uppförande av förskola i Vallby Hage ingår som en del i det mark- och exploateringsavtal som kommunen tecknat med Riflex AB i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2003-03-13, § 65.

 

                                        Barn- och skolnämnden behandlade redan vid sitt sammanträde 2003-10-20 behovet av förskolelokaler i Vallby Hage. Nämnden begärde då att tekniska kontoret skulle förhyra 2 avdelningar fr o m 1 juli 2004.

 

 

 

 

 

 

                                        KS § 234 forts

 

                                        Dåvarande byggruppen menade dock att hyresnivån var för hög och begärde alternativa förslag till lösningar.      

                                       

                                        Under våren 2004 har tekniska kontoret i samverkan med ledningskontoret och barn- och skolförvaltningen utrett alternativa förslag och därvid funnit att det sammantaget bästa alternativet är förhyrning av Vallby Hage.

 

                                        Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 2004-09-20 åter behandlat ärendet. Nämndens beslut innebär att en avdelning förhyrs fr o m 1 januari 2005 och att den andra avdelningen förhyrs så snart behov föreligger.

 

                                        Tjänstemannaberedning

 

                                        Ledningskontoret har i skrivelse 2004-11-04 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att utöka lokalbeståndet för förskoleändamål i Rimbo med förskola i Vallby Hage, enligt begäran från barn- och skolnämnden, att ge tekniska kontoret i uppdrag att teckna hyreskontrakt med Riflex AB i enlighet med den inriktning som beskrivs i föreliggande tjänsteutlåtande, att bevilja barn- och skolnämnden tilläggsanslag för 2005 med 330 tkr, vilket motsvarar lokalkostnaderna för en förskoleavdelning med gemensamhetsutrymmen vid Vallby Hage, att bevilja lokalbanken tilläggs­anslag för 2005 med 200 tkr, vilket motsvarar lokalkostnaderna för den andra förskoleavdelningen vid Vallby Hage med kallhyra, att finansiering sker med eget kapital, att barn- och skolnämnden får återkomma till kommunstyrelsen med begäran om förhyrning av den andra avdelningen.

 

                                        Politisk beredning

 

                                        Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2004-11-04, § 294 att vilandeförklara ärendet till extra arbetsutskott den 11 november 2004.

 

                                        Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-11, § 301 föreslagit enligt lednings­kontorets skrivelse 2004-11-04.            

 

                                        _________

 

 

                                       


 

 

 

 

 

                                        KS § 235                                Dnr KS 04-632   045

 

                                        Begäran från Väddö IF om amorteringsfrihet

 

                                        Beslut

 

                                        Kommunstyrelsen beslutar:

 

                                        att medge att Väddö IF beviljas amorteringsfrihet under ett år.

 

 

                                        Bakgrund

 

                                        Väddö IF har i skrivelse 2004-10-19 begärt att Norrtälje kommun medger amorteringsfrihet på ett lån där kommunen beviljat borgen 2001-05-28. Borgensåtagandet uppgår till 11 100 tkr och lånet uppgår för närvarande till 10 184 tkr. Amortering sker med 333 tkr per år.

 

                                        För att sänka sina energikostnader avser föreningen att investera i bergvärme om amorteringsfrihet beviljas.

 

                                        Tjänstemannaberedning

 

                                        Ledningskontoret har i skrivelse 2004-10-27 föreslagit kommun­styrel­sen besluta att medge att Väddö IF beviljas amorteringsfrihet under ett år.

 

                                        Politisk beredning

 

                                        Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-04, § 296 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-10-27.

 

                                        ________


 

 

 

 

                                       

                                        KS § 236                                Dnr Ks 04-356   106

 

                   ”Framtid Norrtälje” – ett utvecklingsprojekt tillsammans med köpmän och fastighetsägare i Norrtälje stad

 

 

                   Beslut             

 

                   Kommunstyrelsen beslutar:

 

                   att godkänna att Norrtälje kommun ingår som part och medfinansierar projektet ”Framtid Norrtälje” samt

 

                   att projektet får finansieras inom ramen för ledningskontorets budget.

 

                   Reservation

 

                   Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot.

 

                   Särskilt yttrande

                   Särskilt yttrande från socialdemokraterna och vänsterpartiet enligt bilaga § 236.

 

 

                   Bakgrund

 

                                        Representanter från ledningskontoret har under sommaren 2004 diskuterat möjligheten att delta i ett projekt tillsammans med köpmän och fastighetsägare i Norrtälje stad i syfte att öka stadens attraktivitet såväl för besökare som för kommunens egna invånare.

 

                   Norrtälje Köpmannaförening, som är huvudman för projektet, har knutit centrumutvecklaren Björn Andersson som ansvarig. Projektet skall pågå till 2005-07-31.

 

                   Det föreslagna projektet innebär att såväl stadskärnan som den perifera handeln får stöd att utveckla sin kommersiella verksamhet.

 

                   Budgeten för projektet omfattar totalt 600 000 kr där fastighetsägarna bidrar med 350 000 kr och Köpmannaföreningen med 50 000 kr.

 

                  

 

 

 

                  

                   KS § 236 forts

 

                   Norrtälje kommun förväntas bidra med 200 000 kr som delfinansiering för att även utveckla det offentliga rummet som gator, parker, torg och mötesplatser.

                  

                   Tjänstemannaberedning

 

                   Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2004-11-05 på anförda skäl kommun­styrel­sen besluta att godkänna att Norrtälje kommun ingår som part och medfinansierar projektet ”Framtid Norrtälje” samt att projektet får finansieras inom ramen för ledningskontorets budget.

 

                   Politisk beredning

 

                   Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-04, § 297 beslutat enligt ledningskontorets skrivelse 2004-11-03. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) deltog ej i beslutet.

 

                   Beslutande sammanträde

 

                   Yrkanden:

 

                   Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v)  –avslag

 

                   Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

 

                   Propositionsordning

 

                   Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

 

                   ________

                  

 

 

 

 

                  


 

 

 

 

 

                   KS § 237                                Dnr Ks 04-516   773

 

                   Ansökan om medel för att utveckla elevernas kompetens i idrott och hälsa, Svanberga skola

 

                   Beslut

 

                   Kommunstyrelsen beslutar

 

                   – med hänvisning till barn- och skolnämndens positiva inställning till Svanberga skolas föreslagna projekt –

 

                   att bevilja barn- och skolnämnden totalt 50 000 kronor ur folkhälsoanslaget under förutsättning att barn- och skolnämnden inom egen budgetram finansierar resterande kostnad.

 

                   Reservation

 

                   Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot.

 

 

                   Bakgrund

 

                   Rektor vid Svanbergaenheten har ansökt om medel från kommunstyrelsen för ett projekt som syftar till att utveckla elevernas kompetens i idrott och hälsa. Budgeten för projektet uppgår till 225 tkr.

 

                   Barn- och skolnämnden har den 18 oktober 2004, § 87 beslutat att ställa sig positiv till Svanberga skolas ansökan och föreslår kommunstyrelsen bevilja densamma.

 

                   Tjänstemannaberedning

 

                                        Ledningskontoret har i skrivelse 2004-11-03 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att bevilja barn- och skolnämnden totalt 50 000 kronor ur folkhälsoanslaget under förutsättning att barn- och skolnämnden inom egen budgetram finansierar resterande kostnad.

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

                                        KS § 237 forts

 

                                        Politisk beredning

 

                                        Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-04, § 298 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-11-03.

 

                                        Beslutande sammanträde

 

                                        Yrkanden:

 

                                        Elisabeth Björk (s) – bifall till projektet, samt att barn- och skolnämnden beviljas 225.000 kr ut folkhälsoanslaget.

 

                                        Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

 

                                        Propositionsordning

 

                                        Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

 

                                        _________

 

                  

 


 

 

 

 

 

                                        KS § 238                                Dnr Ks 04-640   041

 

                                        Tidplan 2005 för budget- och verksamhetsuppföljningar samt arbete med budget och inriktning 2005-2008

 

                                        Beslut

 

                                        Kommunstyrelsen beslutar:

 

                                        att godkänna föreslagen tidplan 2005 för budget och verksamhetsuppföljningar samt arbete med budget 2006-2008.

 

 

                                        Bakgrund

 

                                        Föreligger förslag till tidplan 2005 för budget- och verksamhets­uppföljningar samt arbete med budget och inriktning 2005-2008.

 

                                        Tjänstemannaberedning

 

                                        Ledningskontoret har i skrivelse 2004-11-03 redogjort för den föreslagna tidplanen för år 2005.

 

                                        Delårsbokslut

                                        Tidplanen följer samma mönster som gällt för 2004. Detta innebär att delårsrapporter upprättas 2 gånger per år baserade på den verksamhet som bedrivits i rapport 1 t o m april och rapport 2 t o m augusti.

 

                                        Ekonomisk månadsrapport

                                        Samtliga nämnder skall för övriga månader upprätta en prognos som tillställs kommunstyrelsen. Den ekonomiska månadsrapporten skall från 2005 även behandlas av kommunfullmäktige.

 

                                        Budget och inriktning 2006-2008

                                        Arbetet under 2005 kommer att genomföras i enlighet med de principer som fastställts i det gemensamma systemet för styrning, ledning, uppföljning och utvärdering.

 

                                        Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna föreslagen tidplan 2005 för budget och verksamhetsuppföljningar samt arbete med budget 2006-2008.

 

 

 

 

 

 

                                        KS § 238 forts

 

                                        Politisk beredning

 

                                        Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-11, § 302  föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-11-03.

 

                                        _________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

                                        KS § 239                                Dnr KS 04-654   012

 

                                        Verksamhetsplan 2005

 

                                        Beslut

 

                                        Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot deltar ej i beslutet med hänvisning till eget budgetförslag.

 

                                        Kommunstyrelsen beslutar:

 

                                        att godkänna de förslag till mål som finns angivna i verksamhetsplan 2005 för ledningskontoret,

 

                                        att godkänna de förslag till mål som finns angivna i verksamhetsplan 2005 för servicekontoret,

 

                                        att godkänna de förslag till uppdrag som finns angivna i verksamhetsplan 2005 för ledningskontoret,

 

                                        att godkänna de förslag till uppdrag som finns angivna i verksamhetsplan 2005 för servicekontoret,

 

                                        att godkänna förslaget till uppföljnings- och utvärderingsplan som finns angiven i verksamhetsplan 2005 för ledningskontoret,

 

                                        att godkänna förslaget till uppföljnings- och utvärderingsplan som finns angiven i verksamhetsplan 2005 för servicekontoret,

 

                                        att godkänna förslag till driftbudget 2005 för ledningskontoret,

 

                                        att godkänna förslag till driftbudget 2005 för servicekontoret,

 

                                        att uppdra till respektive förvaltningschef att, inom sitt ansvarsområde, under verksamhetsåret, göra nödvändiga omdisponeringar i driftbudgeten.

 

 

                                        Bakgrund

 

                                        Enligt den antagna modellen för styrning, ledning, uppföljning och utvärdering skall respektive nämnd med utgångspunkt från kommun­fullmäktiges beslut i

 

 

 

 

 

 

                                        KS § 239 forts

 

                                        budget- och inriktning 2005-2007 gripa sig an med att konkretisera fullmäktiges mål, prioriterade inriktningar och uppdrag i sin verksamhetsplan.                   

 

                                        Respektive förvaltning har genom analysarbete och strategisk plane­ring tagit fram verksamhetsplaner för 2005.

 

                                        Föreligger förslag till verksamhetsplaner för 2005 avseende lednings­kontoret och servicekontoret.

 

                                        Tjänstemannaberedning

 

                                        Ledningskontoret har i skrivelse 2004-11-05 föreslagit kommun­styrelsen besluta att godkänna de förslag till mål som finns angivna i verksamhetsplan 2005 för ledningskontoret, att godkänna de förslag till mål som finns angivna i verksamhetsplan 2005 för servicekontoret, att godkänna de förslag till uppdrag som finns angivna i verksamhetsplan 2005 för ledningskontoret, att godkänna de förslag till uppdrag som finns angivna i verksamhetsplan 2005 för servicekontoret, att godkänna förslaget till uppföljnings- och utvärderingsplan som finns angiven i verksamhetsplan 2005 för ledningskontoret, att godkänna förslaget till uppföljnings- och utvärderingsplan som finns angiven i verksamhetsplan 2005 för servicekontoret, att godkänna förslag till driftbudget 2005 för ledningskontoret, att godkänna förslag till driftbudget 2005 för service­kontoret, att uppdra till respektive förvaltningschef att, inom sitt ansvarsområde, under verksamhetsåret, göra nödvändiga omdisponeringar i driftbudgeten.

 

                                        Politisk beredning

 

                                        Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2004-11-11, § och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-11-05.

 

                                        ________

 

                                       

 

 

 

 

                   KS § 240

 

                   Sammanträdestider för kommunstyrelsen år 2005

 

                   Kommunstyrelsen beslutar:

 

                   att godkänna nedanstående sammanträdestider för kommunstyrelsen år 2005:

 

                   3 februari

                   3 mars

                   8 april (fredag)

                   12 maj

                   2 juni, budget

                   8 september

                   13 oktober

                   10 november

                   1 december      

 

                                        Bakgrund

 

                                        Föreligger upprättat förslag till sammanträdestider för år 2005 för kommun­styrelsen.

 

                   _________

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                        KS § 241                                Dnr Ks 04/123   002

 

                                        Anmälan om delegationsbeslut 2004

 

                                        Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-9 lägges till handlingarna.

 

                                        _________

 

 

 

                                       


 

 

 

                                       

 

                                        KS § 242

 

                                        Protokoll

 

                                        Kommunstyrelsen beslutar:

 

                                        att lägga protokollen till handlingarna.

 

 

                                        Bakgrund

 

                                        Föreligger protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden 2004-08-12, 2004-08-25, 2004-09-23, 2004-09-30, 2004-10-07.

                                        _______

                                       

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                       

                                        KS § 243

 

                                        Meddelanden

 

                                        Meddelas och lägges till handlingarna

 

                                        Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:75; Budgetförutsättningar för åren 2005-2007

 

                                        Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:76; Aktuellt om äldreomsorgen 2004

 

                                        Vägverkets skrift; Hållbara strategier för markanvändning och transport

 

                                        Svenska Förbundet för Koloniträdgårdar och fritidsbyar; Kolonilotten är en trädgård för alla

 

                                                                                       Dnr KS 02-725   011

                                        Länsstyrelsens godkännande ang miljökonsekvensbeskrivning tillhörande arbetsplan för väg E18 Norrtälje-Kapellskär, planskild korsning vid Görla, i Norrtälje kommun

 

                                        Utbildningsnämndens beslut 2004-09-28, § 55 ang fördelning av statsbidrag till personalförstärkningar läsåret 2004/05

 

                                        Utbildningsnämndens beslut 2004-09-28, § 57 ang fritt val av gymnasieskola

 

                                                                                       Dnr KS 04-330   105

                                        Östhandelsforum AB; Slutförande av projekt BABS – Business Around the Baltic Sea

 

                                                                                       Dnr KS 04-561   047

                                        Skatteverket ang beslut om nyanställningsstöd

 

                                                                                       Dnr KS 04-560   047

                                        Skatteverket ang beslut om generellt sysselsättningsstöd

 

                                        Skrivelse till länsarbetsnämnden från Bengt Ericsson, kommunalråd/ ordf. i arbetsmarknadsnämnden ang gröna jobb i Norrtälje kommun

 

 

 

 

 

 

                                       

 

                                        KS § 243  forts

 

                                        Bohlin & Strömberg; Analys av barn- och skolnämndens ekonomistyrning

 

                                                                                       Dnr KS 04-567   311

                                        Vägverkets meddelande om beslut ”Väg 77 C-länsgräns-Rimbo, ombyggnad av korsning väg 77 och väg 1068, Norrtälje kommun”

 

                                                                                       Dnr KS 04-478  114

                                        Polismyndigheten i Stockholms län ang polisresurser i Norrtälje

 

                                                                                       Dnr KS 04-536   432

                                        Stockholms tingsrätts dom ang miljödomstolens dom, upphörande av Västerkulla-Bergby dikningsföretag på fastigheten Häverö-Bergby 1:20, Västerkulla 1:8 och 1:16

 

                                                                                       Dnr KS 01-693   265

 

                                        Länsstyrelsens beslut om bildande av naturreservatet Mörtsjöskogen, Norrtälje kommun

 

                                        Kallelse och protokoll till styrelsemöte i Norrtälje Kommunhus AB 04-09-30

 

                                        Roslagsbostäders kallelse till styrelsemöte 2004-10-04

 

                                        NIHAB:s kallelse till styrelsemöte 2004-10-20

 

                                        Kallelse och protokoll till extra styrelsesammanträde Norrtälje Energi AB, 2004-09-22

 

                                        Kallelse till styrelsemöte Norrtälje Energi AB 2004-10-22

 

                                        _________