Kommunstyrelsen 2000-01-13 

Plats och tid Sammanträdesrummet, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-12.10
14.10-14.40
Beslutande Enligt förteckningMats Törnqvist, kommundirektör
Tony Wallin, personalchef
Marie Norling, informationschef
Övriga deltagande 
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Gunnel Löfqvist, planeringschef
Henning Rickardsson, servicekontoret
Eva Skoglund, ”
Peter Hägglund ”
Christina Nilsson, sekreterare


Utses att justera Bertil Karlsson (v)

Justeringens 
plats och tid Servicekontoret, tisdag 2000-01-17, kl 08.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 1-24
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Bertil Karlsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2000-01-13

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2000-01-18 anslags nedtagande 2000-02-08 

Förvaringsplats
för protokollet Servicekontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

Ks § 1 Dnr 99-962 006

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Bertil Karlsson (v) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på servicekontoret måndagen den 17 januari 2000, kl 08.00.

________


Ks § 2 Dnr Ks 99/962 006

Besvarande av motion från Bridget Wedberg (mp) ang motionsrätt till kommunfullmäktige för röstberättigade kommuninnevånare

Bridget Wedberg föreslår i motion den 25 oktober 1999 att fullmäktige beslutar att hos regeringen ansöka om att få införa motionsrätt till kommunfullmäktige för röstberättigade kommuninnevånare.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-11-15 yttrat sig i ärendet och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.


Au 9/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-12-09, § 358.


Ks 13/1 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen.

Protokollsanteckning

Bridget Wedberg (mp) antecknar att hon anser att motionen skall bifallas.

________Ks § 3 Dnr 99-988 710

Yttrande över utbildningsdepartementets remiss ”Maxtaxa och allmän förskola” (Ds 1999:53)

Norrtälje kommun har beretts tillfälle att lämna remissyttrande över rapporten ”Maxtaxa och allmän förskola” (Ds 1999:53). Barn- och skolnämnden bereds tillfälle att yttra sig över förslaget innan slutligt remissvar utformas. Yttrandet skall vara utbildningsdepartementet tillhanda senast den 1 februari 2000.

Ledningskontoret har i yttrande 1999-12-13 bl a anfört att införande av maxtaxa kommer att medföra såväl inkomstbortfall som ökade kostnader pga ökad efterfrågan för Norrtälje kommun. Kommunen förutsätter därför att full kompensation erhålles enligt finansieringsprincipen inkl ersättning för s k dynamiska effekter. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att yttra sig i enlighet med ledningskontorets förslag till remissvar.

Barn- och skolnämndens arbetsutskott har 2000-01-10, § 4 beslutat att instämma i ledningskontorets yttrande, dock med följande justeringar:
eventuellt ökade skolskjutskostnader bör belysas i yttrandet
förtydligande att alt 1 gäller för införande av allmän förskola och att maxtaxan är ett senare kommunalt beslut.

Au 13/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-01-13, § 1.

Ks 13/1 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse, undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen.

Protokollsanteckning
Bridget Wedberg (mp) antecknar att miljöpartiet i Norrtälje har arbetat för en inkomst- och tidsrelaterad taxa inom barnomsorgen och står fast vid att det är en bra modell. 
________Ks § 4 Dnr 99-1111 291

Slutredovisning, om-/tillbyggnad och renovering av Grindskolan i Norrtälje

Tekniska kontoret har genom kommunstyrelsens beslut 1995-04-25 och i samråd med skolförvaltningen utfört om- och tillbyggnad samt renovering av skollokaler.

Arbetena är nu slutförda till en kostnad av 3.470.028 kr. ROT-bidrag har erhållits med 600.000 kr. Projektet har kostnadsberäknats till 3.800.000 kr, varav 800.000 kr för underhållsåtgärder.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1999-11-26, § 141 beslutat att godkänna redovisningen samt att överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Ledningskontoret/Servicekontoret föreslår i skrivelse 1999-11-18 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna slutredovisningen.


Au 9/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-12-09, § 356.


Ks 13/1 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att -enligt tekniska nämndens beslut 1999-11-26, § 141- godkänna slutredovisningen.

_________


Ks § 5 Dnr 99-1110 291

Slutredovisning, ombyggnad/renovering av Kvisthamraskolan (Storkvistra), Norrtälje

Kommunfullmäktige beslutade 1994-03-28, § 75, att uppdra till tekniska nämnden att genomföra ombyggnad och renovering av Kvisthamraskolan (Storkvistra) samt anvisade 17.000.000 kr. 

Arbetena är slutförda till en kostnad av 16.399.117 kr. För projektet har erhållits statliga investeringsbidrag på 2.105.000 kr. Detta innebär att kommunens totala kostnad för ombyggnad och renovering av Kvisthamraskolan (Storkvistra) stannar på 14.294.117 kr.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1998-12-17, § 158 beslutat att godkänna redovisningen samt att överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Ledningskontoret/Servicekontoret har i skrivelse 1999-11-19 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna slutredovisningen.


Au 9/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-12-09, § 357.


Ks 13/1 Kommunstyrelsens förlag:

Kommunfullmäktige beslutar

att enligt tekniska nämndens beslut 1999-12-17, § 158 -godkänna slutredovisningen.

________Ks § 6 Dnr Ks 99/1195 026

Policy för hantering av personal i samband med konkurrensutsättning och verksamhetsförändring

Kommunfullmäktige beslutade 1999-06-28 att uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta policyregler för hur berörd personal inom tekniska kontoret ska hanteras i samband med konkurrensutsättning av kontorets verksamhet.

Ledningskontoret har i samarbete med servicekontoret utformat förslaget och har utvidgat uppdraget till att omfatta hantering av övertalighet inom kommunens samtliga förvaltningar men exklusive de kommunala bolagen.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-11-17 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta rubricerad policy att gälla från och med år 2000, att årligen avsätta erforderliga medel för omställning till kommunstyrelsens förfogande samt att kommunstyrelsen uppdrar åt ledningskontoret att svara för genomförandet och uppföljningen av de uppgifter som följer med arbetsgivarpartens ansvar i kommunens omställningsgrupp.


Au 9/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-12-09, § 359.


Ks 13/1 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta rubricerad policy att gälla från och med år 2000, 

att årligen avsätta erforderliga medel för omställning till kommunstyrelsens förfogande samt 

att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor att svara för genomförandet och uppföljningen av de uppgifter som följer med arbetsgivarpartens ansvar i kommunens omställningsgrupp.

_________Ks § 7 Dnr 99-548 011

Skärgården Hållbar framtid

Utredningen ”Skärgården Hållbar framtid” har varit utställd under tiden 1 juni till 15 september 1999. 

Servicekontoret har sammanställt alla inkomna yttranden i PM daterat 1999-10-18. Där remissinstanser påtalat smärre felaktigheter i faktaunderlaget har ändringar genomförts så att materialet skall vara så uppdaterat som möjligt.

Ledningskontoret/Servicekontoret har i skrivelse 1999-10-18 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna utredningen Skärgården Hållbar framtid” med de föreslagna justeringarna, att utredningen kan användas som ett underlag till revideringen av kommunens översiktsplan, att inrätta ett organ för samverkan och utveckling av skärgården under en tvåårsperiod samt att därefter genomföra en utvärdering samt att uppdra till ledningskontoret att verkställa beslutet.

Vidare föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta utredningen ”Skärgården Hållbar framtid”.

Au 28/10 Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 1999-10-28, § 307 att vilandeförklara ärendet.

Föreligger reviderad utredning, daterad 1999-11-08.

Au 18/11 Arbetsutskottet beslutade 1999-11-18, § 320 att vilandeförklara ärendet till den 16 december 1999.

Au 16/12 Föreligger reviderad utredning, daterad 1999-11-30.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-12-16, § 361.


Ks 13/1 Föreligger reviderad utredning, daterad 1999-12-20.


1. Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta utredningen ”Skärgården Hållbar framtid”, reviderad 99-12-20.


2. Kommunstyrelsen beslutar:

att utredningen kan användas som ett underlag till revideringen av kommunens översiktsplan,

att uppdra till ledningskontoret upprätta förslag till inrättande av ett skärgårdsråd enligt förslaget i utredningen för samverkan och utveckling av skärgården under en två -årsperiod samt att därefter genomföra en utvärdering .


__________


Ks § 8 Dnr 99-944 869

Offentliga konstverk med anledning av Millennieskiftet

Fullmäktige har anslagit 250 tkr för att uppmärksamma det förestående millennieskiftet. En arbetsgrupp har samlat in och utarbetat förslag till aktiviteter. Utöver detta har kultur- och fritidsnämnden 1999-09-30 hemställt hos kommunfullmäktige om investeringsanslag om 455 tkr för inköp av offentlig konst med anledning av millennieskiftet.

Nämnden beslöt också att begära ramjustering år 2000 om 70 tkr för skötsel och underhåll av ovanstående och andra redan befintliga offentliga konstverk som ägs av kommunen. Kultur- och fritidsnämnden framhåller i sitt yttrande att investeringen förutsätter extra tilldelning av driftanslag för år 2000.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-12-07 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja kultur- och fritidsnämnden investeringsanslag år 2000 om 455 tkr för inköp av offentlig konst med anledning av millennieskiftet, att finansiering sker med eget kapital, att avslå kultur- och fritids-nämndens framställan om tilläggsanslag år 2000 om 70 tkr för skötsel och underhåll av ovanstående och andra redan befintliga offentliga konstverk som ägs av kommunen, att frågan om ändring av ansvarsfördelningen och driftbudgetanslag hänskjuts till ram-budgetberedningen för 2001.


Au 16/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-12-16, § 365.


Ks 13/1 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja kultur- och fritidsnämnden investeringsanslag år 2000 om 455 tkr för inköp av offentlig konst med anledning av millennieskiftet, 

att finansiering sker med eget kapital, 

att avslå kultur- och fritids-nämndens framställan om tilläggsanslag år 2000 om 70 tkr för skötsel och underhåll av ovanstående och andra redan befintliga offentliga konstverk som ägs av kommunen, 

att frågan om ändring av ansvarsfördelningen och driftbudgetanslag hänskjuts till ram-budgetberedningen för 2001.

_________Ks § 9 Dnr 99-1187 107

Begäran om uppdrag att inleda försäljning av kommunala bolag samt försäljning av fastigheter i Hallstavik och Rimbo m m

Under våren och sommaren 1999 genomfördes en värdering av de kommunala bolagen. Värderingen som utfördes av extern konsult gav vid handen att de kommunala bolagen i Norrtälje kommun är välskötta och att en försäljning på kommersiella grunder är möjlig att genomföra.

Christer Candal (m), Bengt Ericsson (c), Karl-Axel Öst (fp) och Rolf Andersson (kd) har i gemensam skrivelse 1999-12-08 redovisat förslag till åtgärder för respektive bolag och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att under år 2000 inleda försäljning av Norrtälje Energi AB antingen hela företaget eller med fjärrvärmerörelse och /eller fiberkabelverksamhet undantagna, att uppdra åt kommunstyrelsen att under år 2000 inleda försäljning av Norrtälje Samhällsteknik AB, att uppdra åt Roslagsbostäder AB att under år 2000 inleda försäljning av hela sitt fastighetsbestånd i Hallstavik och delar av sitt fastighetsbestånd i Rimbo. Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del att hemställa att tekniska nämnden inleder förhandlingar med Norrtälje Industrihus AB för att förvärva Kommunhuset Ankaret, att ,under förutsättning av fullmäktiges beslut, uppdra åt ledningskontoret att upphandla konsulter för försäljning av de aktuella bolagen.


Au 16/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-12-16, § 368. Elisabeth Björk (s) och Sune Alm (s) deltog ej i beslutet.


Ks 13/1 Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) i första hand återremiss och i andra hand avslag.

Christer Candal (m) att ärendet skall avgöras idag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet skall avgöras idag.


Därefter ställer ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag och Håkan Jonssons yrkande om avslag och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.


Kommunstyrelsens förslag:

1. Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra åt kommunstyrelsen att under år 2000 inleda försäljning av Norrtälje Energi AB antingen hela företaget eller med fjärrvärmerörelse och /eller fiberkabelverksamhet undantagna, 

att uppdra åt kommunstyrelsen att under år 2000 inleda försäljning av Norrtälje Samhällsteknik AB, 

att uppdra åt Roslagsbostäder AB att under år 2000 inleda försäljning av hela sitt fastighetsbestånd i Hallstavik och delar av sitt fastighetsbestånd i Rimbo. 


2. Kommunstyrelsen beslutar 

att hemställa att tekniska nämnden inleder förhandlingar med Norrtälje Industrihus AB för att förvärva Kommunhuset Ankaret, 

att under förutsättning av fullmäktiges beslut, uppdra åt ledningskontoret att upphandla konsulter för försäljning av de aktuella bolagen.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot till förmån för Håkan Jonssons yrkande.

_________

Ks § 10 Dnr 99-1112 291

Förslag till flaggningsregler

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställde 1973-09-24, § 706 flaggningsregler.

Ledningskontoret och företrädare för servicekontoret har gemensamt föreslagit en översyn av dessa regler.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-11-23 kommunstyrelsen besluta att fastställa ledningskontorets förslag 1999-11-16 till flaggningsregler att gälla 
fr o m den 1 februari 2000.


Au 9/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-12-09, § 355.


Ks 13/1 Kommunstyrelsen beslutar:

att fastställa ledningskontorets förslag 1999-11-16 till flaggningsregler att gälla 
fr o m den 1 februari 2000.

________


Ks § 11 Dnr 99-1026 297 

Begäran om medel; Offentlig toalettanläggning i Norrtälje stad

Tekniska kontoret föreslog i skrivelse 1999-06-11 att kommunstyrelsen skulle godkänna avtal med More Group AB om uppförande och skötsel av en offentlig toalett. I samma skrivelse begärdes anslag för investering 310 tkr samt driftanslag om 100 tkr.

Kommunstyrelsen beslöt 1999-08-12 att överlämna till tekniska nämnden att handlägga frågan om en offentlig toalett i Norrtälje stad samt att bevilja tekniska nämnden investeringsanslag om 310 tkr samt tilläggsanslag för uppkomna driftkostnader 1999 om 50 tkr.

Tekniska nämnden beslöt 1999-11-17 att begära ytterligare investeringsanslag om 585 tkr för inköp av toalett samt anslag för driften om 193 tkr. Upplåtande av reklamplats är inte längre kopplat till ärendet om en offentlig toalettanläggning.

Föreligger ledningskontorets tjänsteyttrande 1999-11-18.

Au 25/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-11-25, § 332.


Ks 13/1 Yrkanden:

Christer Candal (m) bifall till arbetsutskottets förslag.

Håkan Jonsson (s) bifall till tekniska nämndens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

Omröstning begäres


Omröstningsproposition

Ordföranden ställer med kommunstyrelsens godkännande följande omröstningsproposition:

Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för bifall till tekniska nämndens förslag.

Omröstningsresultat

Med 7 ja-röster och 6 nej-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.


Kommunstyrelsen beslutar:

att avslå tekniska nämndens begäran om investerings- och driftsanslag med hänvisning till att kostnaderna får täckas inom tekniska nämndens budgetram.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot enligt skriftlig reservation.

________ 
Ks § 12 Dnr 99-1098 805

Ansökan om förskott på uppdragsersättning för år 2000; Hallstaviks Folkets Hus

Folketshusföreningen Framtiden, Hallstavik anhåller i skrivelse 1999-11-17 om kommunal uppdragsersättning för år 2000 med 1.700.000 kr.

Föreningen anhåller om ett förskott att utbetalas med vardera en fjärdedel i januari och april 2000.

I avvaktan på eventuellt beslut om överförande av bidragsgivningen till kultur- och fritidsnämnden samt att föreningen inkommer med bokslut m m för år 1999 föreslår ledningskontoret/servicekontoret i skrivelse 1999-12-08 kommunstyrelsen besluta att bevilja Folkets Husföreningen Framtiden ett förskott på bidraget med 662.000 kr för första halvåret år 2000.


Au 16/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-12-16, § 362.


Ks 13/1 Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) att bevilja ett förskott på 850.000 kr.

Christer Candal (m) bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. 


Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja Folkets Husföreningen Framtiden ett förskott med 662.000 kr för första halvåret år 2000.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot till förmån för Håkan Jonssons yrkande.

__________
Ks § 13 Dnr 99-1120 805

Ansökan om uppdragsersättning för år 2000; Föreningen Folkets Hus, Herräng

Föreningen Folkets Hus, Herräng anhåller i skrivelse 1999-11-23 om kommunal uppdragsersättning för år 2000 med 152.678 kr.

Föreningen anhåller om ett förskott på 100.000 kr av begärd ersättning.

I avvaktan på eventuellt beslut om överförande av bidragsgivningen till kultur- och fritidsnämnden samt att föreningen inkommer med bokslut m m för år 1999 föreslår ledningskontoret/servicekontoret i skrivelse 1999-12-08 kommunstyrelsen bevilja Folkets Husföreningen i Herräng ett förskott på bidraget med 100.000 kr.


Au 16/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-12-16, § 362.


Ks 13/1 Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja Folkets Husföreningen i Herräng ett förskott med 100.000 kr.

__________Ks § 14 Dnr 99-1155 253

Försäljning av bostadsrättslägenhet i Brf Väddöhus 1, Älmsta

Aktuell lägenhet omfattar 3 rum och kök. Avgiften till föreningen uppgår till 2.873 kr per månad. Bostadsrätten föreslås överlåtas till Anne-Chatrine Pettersson för 75.000 kr.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 1999-12-01 kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av en bostadsrättslägenhet om 3 rum och kök i Brf Väddöhus 1, Älmsta för 75.000 kr.

Ledningskontoret/Servicekontoret har i skrivelse 1999-12-07 föreslagit kommunstyrelsen besluta att köpeskillingen bokförs på konto 10-3831-275-5604-99105.


Au 16/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-12-16, § 364.


Ks 13/1 Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna försäljning av en bostadsrättslägenhet om 3 rum och kök i Brf Väddöhus 1, Älmsta för 75.000 kr samt

att köpeskillingen bokförs på konto 10-3831-275-5604-99105.

__________
Ks § 15 Dnr 99-856 107

Ansökan från Norrtälje Samhällsteknik AB om utökad kredit

Norrtälje Samhällsteknik AB SAMTEK har 1999-10-01 ansökt om utökad kredit med 2 mkr till 8 mkr inom koncernkontot.

SAMTEK har under de senaste åren investerat i ett flertal nya och begagnade bilar med miljömotorer. Detta har medfört att kreditgränsen om 6 mkr närmar sig.

Enligt beslut i kommunstyrelsen 1991-10-15 kan utan särskild prövning gränsen vid behov höjas upp till 10 mkr. Kommunstyrelsen har nyligen med hjälp av extern konsult genomfört en värdering av samtliga helägda bolag. Eftersom en försäljning kan bli aktuell föreslår ledningskontoret att beslut om utökad kredit inom koncernkontot i detta fall fattas av kommunstyrelsen. 

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 1999-12-08 kommunstyrelsen besluta att bevilja Norrtälje Samhällsteknik AB utökning av kredit från 6 mkr till 8 mkr inom koncernkontot.


Au 16/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-12-16, § 366.


Ks 13/1 Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Håkan Jonsson (s) bifall till arbetsutskottets förslag.

Annette Tagesson (m) med instämmande av Andreas Sandgren (m) avslag på begäran om utökad kredit.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.


Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja Norrtälje Samhällsteknik AB utökning av kredit från 6 mkr till 8 mkr inom koncernkontot.

Reservation

Annette Tagesson (m) och Andreas Sandgren (m) till förmån för Annette Tagessons yrkande

_________

Ks § 16 Dnr 99-1181 023

Förslag till yttrande över revisorernas skrivelse ang upphörande av visstidsförordnanden

Kommunens revisorer har granskat kommunstyrelsens beslut om upphörande av visstidsförordnanden för kanslichefen Rolf Schwerin, skolchefen Arne Hedebark och tekniske chefen Tommy Landgren.

Kommunrevisionen hemställer i skrivelse 1999-12-08 om kommunstyrelsens yttrande i ärendet.

Föreligger yttrande från ledningskontoret daterad 1999-12-16. 

Förhandlingsdelegationen har behandlat ärendet 2000-01-10, § 1 och föreslagit kommunstyrelsen besluta att som sitt yttrande till kommunens revisorer överlämna den av Christer Candal och Tony Wallin 1999-12-16 upprättade skrivelsen.


Ks 13/1 Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot deltar ej i beslutet med hänvisning till en skriftlig åsiktsförklaring som bifogas detta protokoll.

Kommunstyrelsen beslutar:

att som svar på kommunrevisionens skrivelse 1999-12-16 överlämna upprättat yttrande undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och personalchefen.

_______Ks § 17 Dnr 99-1231 025

Begäran från barn- och skolchef Arne Hedebark om tjänstledighet fr o m 15/1 t o m 31/12 2000.

Kommunstyrelsen beslutade 1999-12-02, § 295 att ej förlänga det särskilda visstidsförordnande som avser förvaltningschef Arne Hedebark. Dennes förordnande löper ut 2000-12-31.

Arne Hedebark har ansökt om semester under tiden 2000-01-1704-11 samt tjänstledighet med bibehållande av 95 % av utgående löneförmåner under tiden 2000-04-1212-31. Innehållet i Arne Hedebarks ansökan har härefter reglerats i ett mellan kommunen och Hedebark 1999-12-30 upprättat förslag till avtal, vilket förutsätter godkännande av kommunstyrelsen.

Förhandlingsdelegationen har vid sammanträde 2000-01-10 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna det 1999-12-30 upprättade förslaget till avtal mellan Norrtälje kommun och Arne Hedebark gällande dennes begärda semester samt tjänstledighet med bibehållande av 95 % av utgående löneförmåner.


Ks 13/1 Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) avslag på ansökan.

Christer Candal (m) enligt förhandlingsdelegationens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.


Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förslaget till avtal 1999-12-30 mellan Norrtälje kom


mun och barn- och skolchef Arne Hedebark gällande begärd semester 2000-
01-17--2000-04-11 samt tjänstledighet med bibehållande av 95 % av utgående löneförmåner under tiden 2000-04-12--2000-12-31.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och vänsterpartiets ledamot till förmån för Håkan Jonssons m fl yrkande.

________

Ks § 18 Dnr 99-1194 051

Godkännande av förfrågningsunderlag beträffande upphandling av infartsskyltar

Föreligger av servicekontorets upphandlingsenhet upprättat förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av infartsskyltar. 

Servicekontoret föreslår i skrivelse 1999-12-22 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av infartsskyltar samt att delegera till arbetsutskottet att anta anbud.

Au 13/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-01-13, § 2.


Ks 13/1 Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förfrågningsunderlag för upphandling av infartsskyltar med de ändringar av utvärderingskriterier som diskuterats vid dagens sammanträde samt

att delegera till arbetsutskottet besluta om antagande av anbud.

_________


Ks § 19 Dnr 00-12 025

Ansökan från kanslichef Rolf Schwerin om tjänstledighet med bibehållen lön under tiden 2000-01-3112-31

Kommunstyrelsen beslutade 1999-12-02, § 295 att ej förlänga det särskilda visstidsförordnande som avser kanslichef Rolf Schwerin. Dennes förordnande löper ut 2000-12-31.

Rolf Schwerin har i skrivelse 2000-01-10 ansökt om tjänstledighet med bibehållen lön under tiden 2000-01-3112-31.

Förhandlingsdelegationen har vid sammanträde 2000-01-10, § 5 beslutat föreslå kommunstyrelsen att ej medge Rolf Schwerin begärd tjänstledighet med bibehållen lön under tiden 2000-01-3112-31.

Vid förhandlingsdelegationens sammanträde hänvisar Håkan Jonsson till tidigare ställningstagande och yrkar avslag på begäran.


Ks 13/1 Kommunstyrelsen beslutar:

att avslå Rolf Schwerins begäran om tjänstledighet med bibehållen lön under tiden 2000-01-3112-31.

Protokollsanteckning
Bridget Wedberg (mp) anser att Rolf Schwerins tjänstledighet skall beviljas.

_________
Ks § 20

Förslag till beslut om överklagande av länsstyrelsens beslut om täkt under grundvattenytan på fastigheten Lohärads-Kragsta 3:17

Länsstyrelsen har 1999-12-22 givit tillstånd till grustäkt under grundvattenytan i en grustäkt i Lohäradsåsen, fastigheten Lohärads-Kragsta 3:17. Ledningskontoret har givit servicekontoret i uppdrag att utreda möjligheten till överklagande av länsstyrelsens beslut.

Ledningskontoret/Servicekontoret redovisar i skrivelse 2000-01-12 ärendets handläggning och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att med stöd av i skrivelsen anförda argument överklaga länsstyrelsens beslut om täkt under grundvattenytan på fastigheten Lohärads-Kragsta 3:17 samt att godkänna bifogade förslag till överklagande att översändas till Miljödomstolen via länsstyrelsen.

Au 13/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-01-13, § 3.


Ks 13/1 Annette Tagesson (m) anmäler jäv och lämnar lokalen.

Kommunstyrelsen beslutar:

att med stöd av i skrivelse 2000-01-12 anförda argument överklaga länsstyrelsens beslut om täkt under grundvattenytan på fastigheten Lohärads-Kragsta 3:17 samt 

att godkänna bifogade förslag till överklagande att översändas till Miljödomstolen via länsstyrelsen .

________

Ks § 21

Protokoll

Kommunfullmäktiges sammanträde 1999-10-25.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträden 1999-09-27-10-01, 1999-10-14, 1999-10-21, 1999-10-28, 1999-11-04.

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.

_________
Ks § 22 Dnr Ks 99/255 002

Anmälan om delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-9 anmäles och lägges till handlingarna.

__________Ks § 23

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Svenska kommunförbundets cirkulär 1999:141; Kommunala förtroendeuppdrag 1999

Svenska kommunförbundets cirkulär 1999:142; Arbetsprogram för avtalsrörelsen år 2000

Svenska kommunförbundets cirkulär 1999:145; Säkerhetsrådgivare vid transport av farligt gods

Svenska kommunförbundets cirkulär 1999:150; Definitivt taxeringsutfall för inkomståret 1998 m m

Svenska kommunförbundets cirkulär 1999:151; Fördelning av ansvar och kostnader för vatten- och avloppsanläggningar

Svenska kommunförbundets cirkulär 1999:156; Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)-Regeringsrättens domar 1999-12-06

Svenska kommunförbundet; Jobbtåget 2000 Hela Sverige i arbete

Yrkesinspektionens inspektionsmeddelande ang Rodengymnasiets kök

Yrkesinspektionens inspektionsmeddelande ang Servicekontoret

Yrkesinspektionens inspektionsmeddelande ang Brokulla förskola i Edsbro

Yrkesinspektionens inspektionsmeddelande ang Kuggwass förskola, Herräng

Öppet brev till kommunstyrelsen från rektorsgruppen inom barn- och skolförvaltningen


Dnr 99-1159 421
Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund; Kartläggning av kvävedioxidhalter i Stockholms och Uppsala län
Dnr 99-1007 149

Länsstyrelsen ang tillstånd till allmän kameraövervakning; Statoil

SRF, Synskadades Riksförbund; Välfärdsbygget måste nu utvecklas.

Dnr 99-1168 040
Regeringskansliet; Kommunkontosystemet och rättvisan momsen, kommunerna och konkurrensen (SOU 1999:133)

Dnr Ks 99/1183 748
Regeringskansliet; Förslag till utjämning mellan kommuner av kostnader för LSS-verksamhet (Ds1999:72)

Dnr 99-1184 310
Vägverket Region Stockholm verksamheten år 2000

Yrkesinspektionens inspektionsmeddelande gällande rutiner i samband med projektering och beställning av byggverksamhet, Baldersgatan, Norrtälje Kommun

Regionplane- och trafiknämndens beslut ang Restaurering av sjöar och vattendrag genom lokalt engagemang

Svenska kommunförbundet; Utrikesministern om Östersjösamarbetet

Tack för uppvaktning från Kjell Jansson.

Dnr 99-1221 001
Kommunens revisorer; Utvärdering av organisationsförändring avs ledningskontor och servicekontor- delrapport 1

Uppsägning av anställningsavtal; stadsarkitekt Anders ErixonKs § 24

Tack från avgående ersättare

Hans Andersson (fp), som vid dagens sammanträde lämnar sin plats i kommunstyrelsen för att övergå till omsorgsnämnden, tackar kommunstyrelsens ledamöter, ersättare och närvarande tjänstemän för ett gott samarbete i kommunstyrelsen..
________