Kommunstyrelsen 2000-02-03

(återgå)

Plats och tid Sammanträdesrummet, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-11.50

14.15-14.35

Beslutande Enligt förteckning
Övriga deltagande
Mats Törnquist, kommundirektör
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Tony Wallin, personalchef
Gunnel Löfqvist, planeringschef
Göran Olsson, omsorgsförvaltningen, § 32
Åke Widman, servicekontoret, § 39
Lars Härlin, tekniska kontoret § 42
Erik Klockare, kultur- och fritidskontoret, § 34

Utses att justera Sune Alm (s)

Justeringens

plats och tid Servicekontoret, måndag 2000-02-07, kl 15.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 25-51

Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................

Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................

Sune Alm

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2000-02-03

Datum för Datum för

anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats

för protokollet Servicekontoret

Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

Ks § 25

(återgå)

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Sune Alm (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på servicekontoret måndagen den 7 februari 2000 kl 15.00.

_________

Ks § 26 Dnr 99-980 024

(återgå)

Förvaltning av pensionsmedel principiellt ställningstagande

Sverige får ett nytt allmänt pensionssystem. Förändringar av allmän pension och andra tjänstepensioner inom den svenska arbetsmarknaden påverkar även de kommunala tjänstepensionerna. Arbetsmarknadens parter inom den kommunala sektorn har bland annat därför arbetat fram ett nytt pensionsavtal, PFA98. Det nya pensionsavtalet gäller för alla som är anställda inom kommun, landsting, kommunalförbund eller församling.

Ledningskontoret redogör i skrivelse 1999-11-01 för kommunens pensionsskuld/åtaganden samt lagreglering och ställningstagande gällande förvaltning av pensionsmedel.

Kontoret föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta (alternativ 1) att hela avsättningen för pensioner enligt PFA 98 tillförs de anställda för individuell placering från år 2000 och tillsvidare, att uppdra åt ledningskontoret att utarbeta föreskrifter för pensionsförvaltningen enligt principen om återlån vad gäller återstående avsättningar i balansräkningen (alternativ 2) att av avsättningen för pensioner enligt PFA98 minimibeloppet 1 % tillförs de anställda för individuell placering från år 2000 och tills vidare, att uppdra åt ledningskontoret att utarbeta föreskrifter för pensionsförvaltningen enligt principen om återlån vad gäller avsättningar i balansräkningen.

Au 4/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 991104, § 317 beslutat att uttala sig positiva till alternativ 1 innebärande att hela avsättningen för pensioner enligt PFA 98 tillförs de anställda för individuell placering från år 2000 och tills vidare, samt att - innan ärendet överlämnas till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för beslut remittera ärendet till de fackliga organisationerna för yttrande.

Ks 3/2 Ledningskontoret har i skrivelse 2000-01-17 anfört att inga yttranden har inkommit från de fackliga organisationerna. Underhand har dock samtliga centrala fackliga företrädare (Kommunal, SKTF, SACO-K, Ledarna och Lärarförbundet) sagt sig inte ha några invändningar till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att hela avsättningen för pensioner enligt PFA 98 tillförs de anställda för individuell placering från år 2000 och tillsvidare,

att uppdra åt ledningskontoret att utarbeta föreskrifter för pensionsförvaltningen enligt principen om återlån vad gäller återstående avsättningar i balansräkningen.

_________

Ks § 27 Dnr 99-1168 040

(återgå)

Yttrande över utredningen ”Kommunkontosystem och rättvisan momsen, kommunerna och konkurrensen” (SOU 1999:133)

Norrtälje kommun har erhållit utredningen ”Kommunkontosystem och rättvisan momsen, kommunerna och konkurrensen” (SOU 1999:133) för kännedom. Remissvar skall vara inkommet till Finansdepartementet senast den 31 januari 2000.

Föreligger yttrande från ledningskontoret, daterat 2000-01-18.

Au 27/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-01-27, § 5.

Ks 3/2 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att som kommunens yttrande i ärendet översända ledningskontorets yttrande undertecknat av kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen.

___________

Ks § 28 Dnr Ks 99/1235 041

(återgå)

Begäran om medel för uppförande av Väddö Sporthall

Tekniska nämndens utskott beslöt 2000-01-13 att begära investeringsanslag om 12,9 mkr för uppförande av en sporthall vid Vikingalunden, Älmsta. Därutöver beslöts att begära överföring av driftbudgetanslag från 1999 till 2000 om 900 tkr avseende komplettering av befintlig VA-försörjning till sporthallens omklädningsutrymmen.

Barn- och skolnämnden beslöt 1999-12-16 att begära 11,7 mkr ur investeringsbudgeten för 2000 samt att begära tilläggsanslag för hela barn- och skolnämndens driftkostnad 1.329.333 kr.

Kommunfullmäktige har tidigare i budget 1998 beslutat anslå 8 mkr för uppförande av sporthallen. Någon ombudgetering har inte skett till 1999 eller 2000.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-01-18 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden investeringsanslag om 12,9 mkr för uppförande av sporthall vid Vikingalunden, Älmsta, att finansiering sker med egna medel, att barn- och skolnämnden beviljas tilläggsanslag för driftkostnader under 2000 i samband med andra tertialuppföljningen, att beslut om eventuell ramförändring 1.438 tkr för barn- och skolnämnden fr o m 2001 hänskjuts till ramdiskussionerna i vår, att kostnader för VA-försörjningen 900 tkr tills vidare inryms i årets budget för tekniska nämnden, att beslut om eventuell ombudgetering 900 tkr hänskjuts till särskilt ärende om förslag till ombudgeteringar.

Au 27/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-01-27, § 6.

Ks 3/2 Föreligger tekniska nämndens beslut 2000-01-27.

Yrkanden:

Christer Candal (m) bifall till arbetsutskottets 1:a, 2:a och 3:e att-satser, den 4:e att-satsen skall ha följande lydelse; att beslut om eventuell ramförändring 1.438 tkr för barn- och skolnämnden fr o m 2001 hänskjuts till ramdiskussionerna i vår och att 5:e att-satsen stryks.

Håkan Jonsson (s) att barn- och skolnämnden skall erhålla full kostnadstäckning i ram för år 2001 för Väddö Sporthall i övrigt bifall till Christer Candals yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Christer Candals yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Christer Candals yrkande.

Ordföranden ställer därefter proposition på avslag eller bifall till Håkan Jonssons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Håkan Jonssons tilläggsyrkande.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja tekniska nämnden investeringsanslag om 12,9 mkr för uppförande av sporthall vid Vikingalunden, Älmsta,

att finansiering sker med egna medel,

att barn- och skolnämnden beviljas tilläggsanslag för driftkostnader under 2000 i samband med andra tertialuppföljningen,

att beslut om eventuell ramförändring 1.438 tkr för barn- och skolnämnden

fr o m 2001 hänskjuts till ramdiskussionerna i vår samt

att barn- och skolnämnden skall erhålla full kostnadstäckning i ram för år 2001 för Väddö Sporthall.

_________

Ks § 29 Dnr 99-1136 291

(återgå)

Underhållsansvar för storköksutrustning i skolor

Barn- och skolnämnden respektive tekniska nämnden har vid sammanträden 1999-12-02 respektive 1999-11-17 begärt att överföring av anslag för underhåll av storköksutrustning överförs från barn- och skolnämndens inventarieanslag till tekniska nämndens driftbudget. Utöver inventarieanslaget har begärts att ytterligare 250 tkr tillförs tekniska nämnden.

Underhållsansvaret på den maskinella utrustningen i Norrtälje kommuns verksamhetslokaler ligger traditionellt på tekniska kontoret. Barn- och skolförvaltningen har tidigare med hjälp av kostchefen haft ansvaret för de storkök som finns i skolorna och har framfört önskemål om att tekniska kontoret tar över underhållsansvaret för dessa kök.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-01-18 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att reducera barn- och skolnämndens inventarieanslag med 750 tkr, att tillföra tekniska nämnden 750 tkr i driftbudget för underhåll av skolornas storkök, att finansiering av tekniska nämndens driftbudgetutökning sker med eget kapital, att avslå barn- och skolnämndens respektive tekniska nämndens begäran om utökning av anslaget 250 tkr för underhåll av storköksutrustning.

Au 27/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-01-27, § 7.

Ks 3/2 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att reducera barn- och skolnämndens inventarieanslag med 750 tkr,

att tillföra tekniska nämnden 750 tkr i driftbudget för underhåll av skolornas storkök,

att finansiering av tekniska nämndens driftbudgetutökning sker med eget kapital, att avslå barn- och skolnämndens respektive tekniska nämndens begäran om utökning av anslaget 250 tkr för underhåll av storköksutrustning.

__________

Ks § 30 Dnr 99-1183 748

(återgå)

Förslag till utjämning mellan kommuner av kostnader för LSS-verksamhet (Ds 1999:72) remissyttrande

Norrtälje kommun har erhållit rapporten ”Förslag till utjämning mellan kommuner av kostnader för LSS-verksamhet (Ds 1999:72) för kännedom. Ledningskontoret föreslår att Norrtälje kommun lämnar remissyttrande eftersom förslaget påverkar kommunens ekonomiska förutsättningar. Yttrandet skall vara Finansdepartementet tillhanda senast den 25 februari 2000. Omsorgsnämnden bereds tillfälle att yttra sig över förslaget till remissvar innan slutligt förslag utformas.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-01-19 lämnat synpunkter på förslaget samt redogjort för konsekvenser m m för Norrtälje kommun.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att yttra sig i enlighet med ledningskontorets förslag till remissvar 2000-01-19.

Omsorgsnämnden har vid sammanträde 2000-01-24 beslutat att i yttrande till kommunstyrelsen tillstyrka ledningskontorets förslag till remissyttrande.

Au 27/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-01-27, § 8.

Ks 3/2 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att som kommunens yttrande i ärendet översända av ledningskontoret upprättad skrivelse undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen.

_________

Ks § 31 Dnr 99-1169 619

(återgå)

Begäran om projektmedel för högskoleutbildning

Utbildningsnämnden har på uppdrag av ledningskontoret påbörjat ett utvecklingsarbete i syfte att få till stånd en sjuksköterskeutbildning på högskolenivå i kommunen. Hänsyn skall tas till de möjligheter vad gäller t ex lokaler som en eventuell nedläggning av LV3 kan innebära.

Utbildningsnämnden har vid sammanträde 1999-11-25, § 132 beslutat att hos kommunstyrelsen begära extra anslag om 300 tkr för att finansiera projekteringen av sjuksköterskeutbildning på högskolenivå.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-12-16 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja utbildningsnämnden tilläggsanslag om 300 tkr avseende projektmedel för att åstadkomma en sjuksköterskeutbildning på högskolenivå, att finansiering sker med eget kapital.

Au 27/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-01-27, § 11.

Ks 3/2 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja utbildningsnämnden tilläggsanslag om 300 tkr avseende projektmedel för att åstadkomma en sjuksköterskeutbildning på högskolenivå,

att finansiering sker med eget kapital.

_________

Ks § 32 Dnr 99-1185 730

(återgå)

Förslag till handikapprogram för Norrtälje kommun

Omsorgsnämnden framlade 1998-03-18, § 34 förslag till handikapprogram för Norrtälje kommun. Förslaget hade arbetats fram efter remiss till samtliga nämnder, politiska partier och handikappföreningar.

Kommunstyrelsen beslöt vid sammanträde 1998-05-12, § 123 att återremittera ärendet till arbetsutskottet.

Omsorgsnämnden har 1999-11-22, § 182 föreslagit kommunfullmäktige besluta att fastställa förslag till handikapprogram för Norrtälje kommun, daterat 1999-10-05, och att besluta att handikapprogrammet skall revideras en gång per mandatperiod.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-12-13 på anförda skäl föreslagit kommunfullmäktige besluta att fastställa omsorgsnämndens förslag till handikapprogram för Norrtälje kommun daterat 1999-10-05, att gälla fr o m den 1 mars 2000 och att uppdra åt omsorgsnämnden framlägga handikapprogrammet för fullmäktiges prövning en gång per mandatperiod enligt omsorgsnämndens bestämmande.

Au 27/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-01-27, § 12.

Ks 3/2 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa omsorgsnämndens förslag till handikapprogram för Norrtälje kommun daterat 1999-10-05, att gälla fr o m den 1 mars 2000 och

att uppdra åt omsorgsnämnden framlägga handikapprogrammet för fullmäktiges prövning en gång per mandatperiod enligt omsorgsnämndens bestämmande.

_________

Ks § 33 Dnr 99-1124 611

(återgå)

Besvarande av motion från Bo Björkman (s) ang minskad simkunnighet hos barn och ungdomar

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-11-29, § 279. I motionen föreslås att kommunfullmäktige genom kommunstyrelsen ger berörda förvaltningar i uppdrag att snarast redovisa förslag till åtgärder för att minimera antalet icke simkunniga bland våra barn och ungdomar.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-12-29 anfört att motionens syfte att minska antalet icke simkunniga barn och ungdomar är en angelägen uppgift som kommunen bör aktivt verka för varför ledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Au 27/§ Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-01-27, § 20.

Ks 3/2 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen.

__________

Ks § 34 Dnr 99-1234 845

(återgå)

Campingutredning 1999; kultur- och fritidsnämnden

I den besparing på 4,0 mkr som kommunfullmäktige fastställde i budget för år 1998 och de två följande åren, ingick att 500 tkr skulle sparas genom en försäljning av kommunens campingplatser. Besparingen skulle erhållas i form av bl a minskade kapitaltjänstkostnader.

I samband med behandling av Kjell Janssons (m) motion om privatisering av campingplatser beslöt kommunfullmäktige 1998-06-22, § 108 att överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden för behandling i samband med nämndens överväganden om kommunens campingplatser och att motionen därmed skulle anses vara besvarad.

Kultur- och fritidsnämnden har efter en grundlig utredning föreslagit att i stället för att sälja de kommunala campingplatserna förhandla med lämpliga intressenter om långa upplåtelseavtal.

Kultur- och fritidsnämnden har 1999-12-16, § 161 föreslagit kommunfullmäktige besluta att upphäva tidigare beslut om en försäljning av de kommunala campingplatserna, att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att förhandla om och teckna långtidskontrakt för Vigelsjö, Sandvikens, Björkö-Örns och Singö campingplatser enligt tjänsteutlåtande från den 25 november 1999 samt att avslå Kjell Janssons motion om privatisering av campingplatser.

Au 27/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-01-27, § 23.

Ks 3/2 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att upphäva tidigare beslut om en försäljning av de kommunala campingplatserna,

att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att förhandla om och teckna långtidskontrakt för Vigelsjö, Sandvikens, Björkö-Örns och Singö campingplatser enligt tjänsteutlåtande från den 25 november 1999.

__________

Ks § 35 Dnr 00-45 600

(återgå)

Utredning angående barn- och skolnämndens ekonomi

Av innehållet i budget 2000 antaget av fullmäktige 1999-11-29 framgår att en utredning ska göras av grundskolans ekonomiska förutsättningar.

Ledningskontoret har tagit fram förslag till innehåll i utredningen. På grund av att tänkbara interna ekonomer är hårt belastade föreslås att utredningen genomförs med extern konsulthjälp. Uppdraget bör enligt ledningskontoret inte enbart omfatta grundskolan utan hela nämndens område.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2000-01-18 kommunstyrelsen besluta att uppdra åt ledningskontoret att anlita Komrev AB för en förstudie enligt offert daterad 00-01-17, att finansiering sker med medel från ledningskontorets anslag för konsultinsatser.

Au 27/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-01-27, § 9.

Ks 3/2 Kommunstyrelsen beslutar:

att uppdra åt ledningskontoret att anlita Komrev AB för en förstudie enligt offert daterad 00-01-17,

att finansiering sker med medel från ledningskontorets anslag för konsultinsatser.

Protokollsanteckning

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare enligt bilagd protokollsanteckning.

Vänsterpartiets ledamot och miljöpartiets ersättare stödjer protokollsanteckningen.

_________

Ks § 36 Dnr Ks 00/114 040

(återgå)

Planering och uppföljning under 2000 på väg mot år 2001-2003

Föreligger av ledningskontoret upprättat dokument ”Planering och uppföljning under 2000 på väg mot år 2001-2003.”

Au 27/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-01-27, § 10. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) deltog ej i beslutet.

Ks 3/2 Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot deltar ej i beslutet.

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna av ledningskontoret upprättad och reviderat förslag till ”Planering och uppföljning under år 2000 på väg mot år 2001-2003”.

________

Ks § 37 Dnr 99-1163 004

(återgå)

Dokumenthanteringsplan för servicekontorets arbetsmarknadsenhet

Enligt arkivlagen § 6 och arkivreglemente för Norrtälje kommun, fastställt av kommunfullmäktige 1995-10-02, § 182, ingår i arkivvården att myndighet skall upprätta en dokumenthanteringsplan.

Servicekontoret/arbetsmarknadsenheten har i samråd med stadsarkivet utarbetat en sådan plan.

Servicekontoret föreslår i skrivelse 1999-12-07 kommunstyrelsen besluta att anta dokumenthanteringsplan för arbetsmarknadsenheten att gälla från 1998-04-01.

Au 27/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-01-27, § 13.

Ks 3/2 Kommunstyrelsen beslutar:

att anta dokumenthanteringsplan för arbetsmarknadsenheten.

_________

Ks § 38 Dnr 99-889 436

(återgå)

Förslag till yttrande över remiss angående ansökan om täkt av naturgrus på fastigheten Västra Syninge 3:2

Länsstyrelsen har remitterat ansökan från Norrtälje Grus & Transport AB om täkt av naturgrus ovan grundvattenytan på fastigheten Väster Syninge 3:2 (Bygget) i Skederids församling. På den aktuella platsen i Lohäradsåsen har företaget tidigare bedrivit täkt i enlighet med ett tillstånd som löpte ut 1997-06-01. Ansökan inlämnades till länsstyrelsen 1998-11-23 vilket innebär att länsstyrelsen prövar ansökan enligt den tidigare gällande naturvårdslagen.

Föreligger servicekontorets yttrande 2000-01-24.

Au 27/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-01-27, § 15.

Ks 3/2 Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet översända av ledningskontoret upprättad och reviderad skrivelse, undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.

_________

Ks § 39 Dnr 98-1181 215

(återgå)

Antagande av förslag till program för Färsna gård

Programförslaget har varit utsänt på remiss tiden 15 juni till 30 september 1999. Inkomna yttranden har sammanfattats med kommentarer av projektgruppen i ett tjänsteutlåtande daterat 1999-10-13.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-10-18 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna program för Färsna gård med den redaktionella ändringen att ordet naturreservat under punkt 10, sidan 13 byts mot kulturreservat samt att föreslå kommunfullmäktige att anta program för Färsna gård.

Kommunstyrelsen föreslås dessutom besluta att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att vara huvudman för verksamheterna och genomföra de åtgärder som nämns under punkterna 1-3 och 6, sidan 13, att uppdra åt tekniska nämnden att ta initiativ till och genomföra de åtgärder som nämns under punkterna 4 och 5 sidan 13 i programmet, att uppdra till kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden att i verksamhetsplaneringen och i investeringsbudgeten beakta det medelsbehov som erfordras för att täcka kostnaderna för åtgärderna.

Au 28/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 1999-10-28, § 304 beslutat att uppdra till ledningskontoret utarbeta förslag till genomförandebeskrivning och i avvaktan på ovanstående vilandeförklara ärendet.

Föreligger av ledningskontoret 2000-01-17 upprättad beskrivning av ekonomiska åtaganden vid genomförandeprogram för Färsna Gård.

Ledningskontoret föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att godkänna programmet för Färsna gård inklusive ekonomisk bilaga med den redaktionella ändringen att ordet naturreservat under punkt 10, sidan 13, byts mot kulturreservat samt att genomförandet skall påbörjas under år 2000 samt att föreslå kommunfullmäktige att anta programmet för Färsna gård, att föreslå kommunfullmäktige att bevilja ett tilläggsanslag för år 2000 på 375 kkr att täcka kultur- och fritidsnämndens driftskostnader samt kapitaltjänstkostnader för tekniska kontoret, att finansieringen sker med eget kapital.

Kommunstyrelsen föreslås dessutom besluta att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att vara huvudman för verksamheterna och genomföra de åtgärder som nämns under punkterna 1-3 och 6, sidan 13, att uppdra till tekniska nämnden att ta initiativ till och genomföra de åtgärder som nämns under punkterna 4 och 5, sidan 13 i programmet, att uppdra till tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden att återkomma med begäran om investeringsanslag samt att uppdra till ledningskontoret att beakta kostnaderna för övriga år i samband med rambudgeten.

Au 27/1 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-01-27, § 16 beslutat att vilandeförklara ärendet till extra arbetsutskott den 3 februari 2000.

Au 3/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-02-03, § 29.

Ks 3/2 1. Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna programmet för Färsna gård inklusive ekonomisk bilaga med den redaktionella ändringen att ordet naturreservat under punkt 10, sidan 13, byts mot kulturreservat,

att genomförandet skall påbörjas under år 2000,

att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att vara huvudman för verksamheterna och genomföra de åtgärder som nämnts under punkterna 1-3 och 6, sidan 13,

att uppdra till tekniska nämnden att ta initiativ till och genomföra de åtgärder som nämns under punkterna 4 och 5, sidan 13 i programmet,

att uppdra till tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden att återkomma med begäran om investeringsanslag samt

att uppdra till ledningskontoret att beakta kostnaderna för övriga år i samband med rambudgeten.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta programmet för Färsna gård,

att bevilja ett tilläggsanslag för år 2000 på 325 kkr att täcka kultur- och fritidsnämndens driftskostnader samt 50 kkr i kapitaltjänstkostnader för tekniska kontoret samt

att finansiering sker med eget kapital.

__________

Ks § 40 Dnr 99-302 253

(återgå)

Ansökan om förvärv av fastigheter i Skärsta och Gottsta

Bengt Johansson har i skrivelser 1999-03-23 och 1999-11-10 anhållit att få förvärva av kommunen ägda mindre skogsfastigheter i Skärsta och Gottsta.

Tekniska kontoret har i skrivelse 1999-12-13 anfört att innan ställning kan tas till eventuell försäljning av mark i Hallstavik bör kompletterande utredning av natur- och friluftsvärden först göras. Innan beslut fattas om en eventuell försäljning av mark bör även exploateringsintressen vägas in. Därefter bör öppen försäljning genom anbudsförfarande ske, såvida kommunstyrelsen inte gör undantag av särskilda skäl, ex. vis markbyte. Bengt Johansson föreslås meddelas att försäljning av ifrågavarande fastigheter f n inte är aktuella.

Au 27/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-01-27, § 17.

Ks 3/2 Kommunstyrelsen beslutar:

att försäljning av ifrågavarande fastigheter f n inte är aktuella.

________

Ks § 41 Dnr 99-1223 253

(återgå)

Försäljning av del av fastigheten Rådmansö-Östernäs 1:13

Fastigheten ingår bland de lantbruksenheter (skogsfastigheter) som kommunstyrelsen tidigare har beslutat ska säljas. Enligt särskilt inriktning har förhandlingarna förts med Hans Hallstedt, ägare till det angränsande Östernäs Båtvarv AB på fastigheten Rådmansö-Öster-näs 1:32.

Fastigheten Rådmansö-Östernäs 1:13 har den totala arealen 13,1 ha, varav produktiv skogsmark 9,0 ha. Kommunen föreslås behålla ett område om 3,1 ha av fastigheten närmast Östernäs brygga, bl a innefattande en parkeringsplats med utbyggnadsmöjlighet för långtidsparkering samt ett strandområde.

Tekniska kontoret har i skrivelse 1999-12-16 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av del av fastigheten Rådmansö-Östernäs 1:13 för en köpeskilling om 175.000 kr.

Au 27/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-01-27, § 18.

Ks 3/2 Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna försäljning av del av fastigheten Rådmansö-Östernäs 1:13 för en köpeskilling om 175.000 kr.

_________

Dnr Ks 00/81 253

Ks § 42 Dnr 99-1050 210

(återgå)

Byte av fastigheter berörande Gräddö 4:46 m fl

Fastigheterna Gräddö 4:46 och Nabbo 1:156 ingår bland de lantbruksenheter (skogsfastigheter) som kommunstyrelsen tidigare har beslutat ska säljas.

Fastigheten Gräddö 4:46 har en areal om ca 10 ha, varav ca 8 ha produktiv skogsmark, taxeringsvärde 122.000 kr. Fastigheten Nabbo 1:156 har en areal om ca 1,5 ha utgörande grönmark, taxeringsvärde saknas. Utgångspriset för båda fastigheterna är angivet till 350.000-550.000 kr beroende på om bygglov för en permanent- alternativt fritidsbostad kan påräknas. En öppen anbudsgivning har resulterat i ett slutbud om 600.000 kr från en av anbudsgivarna. Som alternativ till detta har en av anbudsgivarna erbjudit inbyte av ca 8 ha mark, varav va 6 ha produktiv skogsmark omfattande fastigheterna Gräddö 2:41-43.

Tekniska kontoret har i skrivelse 2000-01-03 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna byte av fastigheter innebärande att kommunen överlåter Gräddö 4:46 och Nabbo 1:156 samt erhåller Gräddö 2:41-43 och en mellanavgift om 25.000 kr.

Au 27/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-01-27, § 19.

Ks 3/2 Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna byte av fastigheter innebärande att kommunen överlåter Gräddö 4:46 och Nabbo 1:156 samt erhåller Gräddö 2:41-43 och en mellanavgift om 25.000 kr.

_________

Ks § 43 Dnr 99-1049 001

(återgå)

Granskning av lönerutiner i Norrtälje kommun

Komrev har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av kommunens lönerutiner i syfte att undersöka om kommunens rutiner är säkra och tillförlitliga.

Granskningen är sammanfattad i rapport 1999-10-28. Yttrande önskas 2000-01-31.

Föreligger ledningskontorets yttrande 1999-12-13.

Au 27/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-01-27, § 21.

Ks 3/2 Kommunstyrelsen beslutar:

att som svar på revisorernas rapport översända av ledningskontoret upprättad skrivelse undertecknad av personalchefen.

_________

Ks § 44 Dnr Ks99/859 001

(återgå)

Granskning av administrativt stöd vid de lokala skolenheterna i Norrtälje kommun

Kommunrevisionen har låtit KOMREV AB granska det administrativa stödet till skolans rektorer. Revisionsrapporten har överlämnats för synpunkter till barn- och skolnämnden och kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har genom dess ledningskontor 1999-11-06 yttrat sig i ärendet.

Au 18/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-11-18, § 322.

Ks 2/2 Kommunstyrelsen beslutade 1999-12-02, § 285 att återremittera ärendet till arbetsutskottet.

Föreligger ledningskontorets kompletterande yttrande 2000-01-28.

Au 27/1 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-01-27, § 22 beslutat att vilandeförklara ärendet till extra arbetsutskott den 3 februari 2000.

Au 3/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-02-03, § 30.

Ks 3/2 Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet överlämna av ledningskontoret upprättat förslag 2000-01-28.

__________

Ks § 45 Dnr Ks 00/116 041

(återgå)

Flyttning av investeringsanslag från kommunstyrelsen till byggnadsnämnden för framställande av digital karta

I budget 2000 ingår beviljat investeringsanslag för framställande av digital karta i Rimbo om 500 tkr. Anslaget har av misstag lagts under kommunstyrelsen men hör i själva verket hemma under byggnadsnämnden.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2000-01-25 kommunstyrelsen besluta att överföra investeringsanslag om 500 tkr för framställning av digital karta i Rimbo från kommunstyrelsen till byggnadsnämnden.

Au 27/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-01-27, § 26.

Ks 3/2 Kommunstyrelsen beslutar:

att överföra investeringsanslag om 500 tkr från kommunstyrelsen till byggnadsnämnden för framställning av digital karta i Rimbo.

_________

Ks § 46

(återgå)

Ändrad dag för kommunstyrelsens sammanträde

Kommunstyrelsen beslutar

att på förekommen anledning kommunstyrelsens sammanträde torsdagen den 9 november flyttas till fredagen den 10 november 2000.

_________

Ks § 47 Dnr 99-1233 142

(återgå)

Behov av ytterligare medel för arbetslösa ungdomar

Socialnämnden har vid sammanträde 1999-12-21 bl a beslutat att hos kommunstyrelsen ansöka om ytterligare medel för arbetsmarknadsåtgärder för särskilt utsatta grupper med hänvisning till den förändrade situation som uppstått genom AMS minskade medelstilldelning till arbetsförmedlingen i Norrtälje och föreslår kommunstyrelsen anvisa 425.000 kr för sysselsättningsåtgärder riktade till särskilt utsatta grupper av arbetslösa.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2000-01-25 kommunstyrelsen besluta att anslagna medel för datortekverksamhet (500.000) överförs till socialnämnden för sysselsättningsåtgärder och arbetspraktik för särskilt utsatta arbetslösa ungdomar 18-25 års ålder, att socialnämnden tecknar avtal för år 2000 för Kommunala ungdomsprogrammet med Arbetsförmedlingen i Norrtälje enligt KSL:s ramavtal, att inga avtal ingås med Arbetsförmedlingen om fortsatt datorverksamhet år 2000.

Au 27/1 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-01-27, § 25 beslutat att vilandeförklara ärendet till extra arbetsutskott den 3 februari 2000.

Au 3/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-02-03, § 31.

Ks 3/2 Yrkanden:

Christer Candal (m) bifall till arbetsutskottets förslag.

Håkan Jonsson (s) att socialnämnden beviljas 500 tkr för sysselsättningsåtgärder och arbetspraktik för särskilt utsatta arbetslösa ungdomar 18-25 års ålder, att socialnämnden tecknar avtal för år 2000 för kommunala ungdomsprogrammet med Arbetsförmedlingen i Norrtälje enligt KSL:s ramavtal och att bevilja medel ur kommunstyrelsens konto till förfogande för fortsatt datortekverksamhet.

Propositionsordning:

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Håkan Jonssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar

att anslagna medel för datortekverksamhet (500.000) överförs till socialnämnden för sysselsättningsåtgärder och arbetspraktik för särskilt utsatta arbetslösa ungdomar 18-25 års ålder,

att socialnämnden tecknar avtal för år 2000 för Kommunala ungdomsprogrammet med Arbetsförmedlingen i Norrtälje enligt KSL:s ramavtal,

att inga avtal ingås med Arbetsförmedlingen om fortsatt datortekverksamhet år 2000.

Reservation:

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot till förmån för Håkan Jonssons yrkande.

_________

Ks § 48

(återgå)

Protokoll

Föreligger protokoll från Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet 1999-12-08.

_______

Ks § 49 Dnr Ks 99/255 002

(återgå)

Anmälan om delegationsbeslut 1999

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-7 anmäles och lägges till handlingarna.

___________

Ks § 50 Dnr Ks 00/117 002

(återgå)

Anmälan om delegationsbeslut 2000

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-2 anmäles och lägges till handlingarna.

_________

Ks §

(återgå)

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Svenska kommunförbundets cirkulär 1999:153; Begravningsavgift och medlemsavgift till Svenska Kyrkan vid beräkning av avgifter för vård och omsorg

Svenska kommunförbundets cirkulär 1999:154; Skatt på avfall

Svenska kommunförbundets cirkulär 1999:161; Basbelopp för år 2000

Svenska kommunförbundets cirkulär 1999:162; Traktamentsbelopp 2000

Svenska kommunförbundets cirkulär 2000:4; Två auktorisationsnivåer för turistbyråer fr o m 1 januari 2000

Svenska kommunförbundets cirkulär 2000:5; Förändringar inom de arbetsmarknadspolitiska programmen från och med den 1 januari 2000

Svenska kommunförbundets cirkulär 2000:6; Föreskrifter om avfallshantering (Renhållningsordning)

Svenska kommunförbundets cirkulär 2000:7; Ersättning till kommunerna för flyktingmottagandet

Svenska kommunförbundets cirkulär 2000:9; Fortsatt utveckling av datorverksamhet

Dnr 99-1145 112

Länsstyrelsens beslut ang förordnande av ombud enligt begravningslagen (1990:1144)

Yrkesinspektionens meddelande ang inspektion av arbetsmiljön vid Häverögymnasiet

Yrkesinspektionens meddelande ang inspektion av arbetsmiljön vid Rånäs skola

Dnr 99-1023 110

Uppsala Stiftssamfällighets protokoll 1999-12-09 ang hemställan om sammanslagning av Norrtälje och Malsta församlingar

Svenska kommunförbundet; Utdrag ur Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 1999/2000, Socialtjänst, hälso- och sjukvård samt offentlighet och sekretess inom socialtjänst och hälso- och sjukvård

Dnr 00-1 029

Öppet brev från Rektorsgruppen ang barn- och skolchef Arne Hedebark

Länsstyrelsens rapport 1999:13; Länsstyrelsen inför miljöbalken

Tekniska nämndens beslut 1999-12-15, § 252 ang investeringar 1999-Birgittagården, ombyggnad av kök/kökskyla tilläggsanslag och antagande av anbud

Dnr 99-1227 294

Tekniska nämndens beslut 1999-12-15, § 235 ang lokalisering av RIA:s verksamhet i kv Laboremus

Dnr 99-1035 299

Tekniska nämndens beslut 1999-12-15, § 251; Hyresavtal för turistbyrån i Norrtälje stad

Svenska kommunförbundets plan- och miljöinfo

Dnr 00-29 142

KSL; Nytt huvudavtal om arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar

Stiftelsen Storholmen Norden; Tema levande historia för barn- och ungdom

Stiftelsen Storholmen Norden; Upplåtelseavtal beträffande arrende; Storholmen i Svanberga

Dnr 00-14 600

Lärarförbundets uttalande om situationen inom barn- och skolförvaltningen

Dnr 98-284 142

Kappsäcken ett EU projekt i Hallstavik 26/10 1998 till 20/12 1999

(återgå) _________