Kommunstyrelsen 2000-03-09

Plats och tid Sammanträdesrummet, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-11.00

14.00-14.35

Beslutande Enligt förteckning

Övriga deltagande

Mats Törnquist, kommundirektör

Gunilla Edvinsson, ekonomichef

Tony Wallin, personalchef

Gunnel Löfqvist, planeringschef

Marie Norling, informationschef

Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef, § 82

Kurt Pettersson, utbildningsnämndens ordf. § 82

Rolf Schwerin, kanslichef

Ingemar Stråe, planarkitekt

Utses att justera Lena Norén-Mellin (s)

Justeringens

plats och tid Servicekontoret, måndag 2000-03-13, kl 09.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 52-89

Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................

Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................

Lena Norén-Mellin

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2000-03-09

Datum för Datum för

anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats

för protokollet Servicekontoret

Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

Ks § 52

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Lena Norén-Mellin (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på servicekontoret måndagen den 13 mars 2000, kl 09.00.

__________

Ks § 53 Dnr Ks 99-956 511

Besvarande av motion från Kerstin Bergström (s) ang sänkt hastighetsbegränsning vid Sandvikens badplats på Vätö

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-10-25, § 239. I motionen föreslås att hastigheten sänks på vägsträckan förbi badplatsen och parkeringsplatsen till max 30 km/tim. mellan 1 maj 30 september.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1999-12-15, § 239 beslutat att avstyrka motionen med tillägget att kultur- och fritidsförvaltningen ser över möjligheterna att förbättra parkeringen vid badet för att öka trafiksäkerheten.

Au 10/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-02-10, § 44.

Ks 9/2 Yrkanden:

Christer Candal (m) bifall till arbetsutskottets förslag.

Håkan Jonsson (s) bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att avstyrka motionen med tillägget att kultur- och fritidsförvaltningen ser över möjligheterna att förbättra parkeringen vid badet för att öka trafiksäkerheten.

Reservation:

Socialdemokraternas ledamöter till förmån för Håkan Jonssons yrkande.

_________

Ks § 54 Dnr 99-407 701

Besvarande av motion från Jan Emanuel Johansson (s) ang medlemskap i European cities against drugs

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-04-26, § 75. Motionären argumenterar för att Norrtälje kommun skall ansöka om medlemskap i European cities against drugs.

Socialnämnden har vid sammanträde 1999-08-24, § 216 beslutat, med hänvisning till socialkontorets skrivelse 1999-08-12, att ej ansöka om medlemskap i European cities against drugs utan att kraftsamla kring arbetet med missbruk på det lokala planet.

Au 30/9 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-09-30, § 280 och beslutat att återremittera ärendet till socialnämnden för yttrande vad avser att Norrtälje undertecknar Stockholmsresolutionen.

Socialnämnden har vid sammanträde 1999-11-23, § 307 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att ej underteckna Stockholmsresolutionen och att motionen därmed skall anses vara besvarad.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-02-01 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Au 17/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-02-17, § 49.

Ks 9/3 Yrkanden:

Christer Candal (m) bifall till arbetsutskottets förslag.

Håkan Jonsson (s) bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar:

att avslå motionen.

Reservation:

Socialdemokraternas ledamöter till förmån för Håkan Jonssons yrkande.

___________

Ks § 55 Dnr Ks 99/1135 001

Överförande av ansvaret för bidragsgivning till samlingslokalhållande föreningar samt Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden

Kommunstyrelsen har vid budgetsammanträde 1995-12-05, § 293 beslutat att överläggningar skall upptas med kultur- och fritidsnämnden om en samlad organisation för bidragsgivning i syfte att överföra föreningar som idag hör under kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden.

Ledningskontoret har i skrivelse 1999-11-15 redovisat ärendets bakgrund och motiv för överföring av bidragsgivning till kultur- och fritidsnämnden och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fr o m den 1 februari 2000 överföra ansvaret för bidragsgivning till samlingslokalhållande föreningar till kultur- och fritidsnämnden, att komplettera kultur- och fritidsnämndens reglemente 8 § med följande text: - ”bidrag till samlingslokalhållande föreningar”, att kommunstyrelsens reglemente 7 §, 9:e stycket skall ha följande ändrade lydelse: - ”bidragsgivning till frivilliga försvarsorganisationer och andra, särskilda organisationer”, att överföra 2 400 tkr i budget från kommunstyrelsens konto 099-2945 till kultur- och fritidsnämnden för bidrag till samlingslokalhållande föreningar, att uppdra till kultur- och fritidsnämnden under år 2000 framlägga förslag till nytt reglemente för bidrag till samlingslokaler, att uppdra till kultur- och fritidsnämnden fr o m den 1 februari 2000 ansvara för det samarbetsavtal tillika finansieringslöfte mellan kommunstyrelsen och motorfabriken Pythagoras som kommunfullmäktige godkänt 961216, § 310, att i budget 2000 överföra 450.000 kr från kommunstyrelsens konto 099-2944 till kultur- och fritidsnämnden att användas till ovanstående finansieringslöfte.

Au 25/11 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-11-25, § 335.

Föreligger kultur- och fritidsnämndens beslut 2000-02-24, § 8.

Ks 9/3 Yrkanden:

Christer Candal (m) bifall till arbetsutskottets förslag men med följande ändringar - första att-satsen i arbetsutskottets beslut ändras fr o m den 1 februari 2000 till fr o m den 28 mars 2000 samt i 6:e att-satsen ändras fr o m den 1 februari 2000 till fr o m den 28 mars 2000.

Elisabeth Björk (s) avslag på arbetsutskottets förslag och att uppdragsavtal skall finnas före ett eventuellt överlämnande av bidragsgivning.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag, Elisabeth Björks (s) och Christer Candals yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Christer Candals yrkande.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att fr o m den 28 mars 2000 överföra ansvaret för bidragsgivning till samlingslokalhållande föreningar till kultur- och fritidsnämnden,

att komplettera kultur- och fritidsnämndens reglemente 8 § med följande text: - ”bidrag till samlingslokalhållande föreningar”,

att kommunstyrelsens reglemente 7 §, 9:e stycket skall ha följande ändrade lydelse: - ”bidragsgivning till frivilliga försvarsorganisationer och andra, särskilda organisationer”,

att överföra 2 400 tkr i budget från kommunstyrelsens konto 099-2945 till kultur- och fritidsnämnden för bidrag till samlingslokalhållande föreningar,

att uppdra till kultur- och fritidsnämnden under år 2000 framlägga förslag till nytt reglemente för bidrag till samlingslokaler,

att uppdra till kultur- och fritidsnämnden fr o m den 28 mars 2000 ansvara för det samarbetsavtal tillika finansieringslöfte mellan kommunstyrelsen och motorfabriken Pythagoras som kommunfullmäktige godkänt 961216, § 310,

att i budget 2000 överföra 450.000 kr från kommunstyrelsens konto 099-2944 till kultur- och fritidsnämnden att användas till ovanstående finansieringslöfte,

att summorna som överförs i Budget 2000 kan reduceras med utbetalda bidrag, nivån skall vara de ovan föreslagna.

Reservation

Föreligger skriftlig reservation från de socialdemokratiska ledamöterna enligt bilaga.

__________

Ks § 56 Dnr 00-102 351

Slutredovisning Lindholmens reningsverk, utbyggnad av kvävereduktion

Länsstyrelsen har i beslut 1997-05-20 angivit villkor för utsläpp av avloppsvatten från Lindholmens reningsverk.

Kommunstyrelsen beslutade 1997-05-20, § 109 att bevilja tekniska nämnden påbörja utbyggnad av avloppsreningsverket vid Lindholmen.

Objektet har kostnadsberäknats till 22.500.000 kr. Utbyggnaden är nu slutförd till en total kostnad av 20.393.971 kronor.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2000-01-27 beslutat att godkänna tekniska kontorets slutredovisning och att överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Ledningskontoret/Servicekontoret föreslår i skrivelse 2000-02-08 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna slutredovisningen.

Au 24/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-02-24, § 58.

Ks 9/3 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna slutredovisningen för utbyggnad av Lindholmens reningsverk.

____________

Ks § 57 Dnr Ks 00/182 041

Ombudgeteringar av investeringar 1999-2000

I avvaktan på att kommunfullmäktige tar beslut om hur inventarieanskaffningar skall hanteras i den nya investeringsrutinen föreslås att ombudgeteringar sker av de anslag som ej förbrukats under 1999 och där anskaffningarna skall färdigställas under 2000.

Ledningskontoret/Servicekontoret har i skrivelse 2000-02-14 föreslagit kommunstyrelsen besluta att ombudgetera anslag för investeringsutgifter med

42 819 tkr enligt till ärendet hörande bilaga, att ombudgetera anslag för investeringsbidrag med 19 595 tkr enligt till ärendet hörande bilaga samt att finansieringen av kommunens andel sker inom den av kommunfullmäktige beslutade upplåningen.

Au 24/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-02-24, § 62.

Ks 9/3 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att ombudgetera anslag för investeringsutgifter med 42 819 tkr enligt till ärendet hörande bilaga,

att ombudgetera anslag för investeringsbidrag med 19 595 tkr enligt till ärendet hörande bilaga samt

att finansieringen av kommunens andel sker inom den av kommunfullmäktige beslutade upplåningen.

___________

Ks § 58 Dnr Ks 00/183 041

Ombudgeteringar av driftbudgetanslag 1999-2000

Från nämnderna har inkommit önskemål om att ombudgetera driftbudgetanslag som ej förbrukats under 1999. Arbetet kommer att utföras/färdigställas under 2000.

Ledningskontoret/Servicekontoret har i skrivelse 2000-02-15 föreslagit kommunfullmäktige besluta att ombudgetera anslag i driftbudgetens verksamhetskostnader med totalt 3 401 tkr, att finansieringen sker ur det egna kapitalet.

Au 24/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-02-24, § 63.

Ks 9/3 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att ombudgetera anslag i driftbudgetens verksamhetskostnader med totalt 3 401 tkr,

att finansieringen sker ur det egna kapitalet.

___________

Ks § 59 Dnr 00-101 294

Begäran om investeringsmedel för fasta inventarier, Jungfruskolan

Kommunfullmäktige beslutade i april 1999 att bifalla utbildningsnämndens förslag till ombyggnad i Jungfruskolan. NIHAB som äger fastigheten ombesörjer enligt avtal ombyggnaden.

I samband med beslutet överfördes medel till utbildningsnämnden för lösa inventarier. Vad gäller fasta inventarier fanns vid ärendeberedningstillfället ingen beräkning, varför tekniska nämnden anmodades att återkomma med anslagsframställan.

Tekniska nämnden har 2000-01-27 begärt 2,5 mkr för fasta inventarier. I beloppet ingår diverse fasta inventarier samt anpassningsåtgärder som inte omfattas av NIHAB:s åtagande vad gäller ombyggnad. Det ingår också 200 tkr som avser lokal för socialförvaltningens verksamhet H21.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-02-14 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden 2,5 mkr för fasta inventarier och anpassningsarbeten utöver projektavtalet för Jungfruskolan fas 2, att finansiering sker med egna medel.

Au 24/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-02-24, § 64.

Ks 9/3 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja tekniska nämnden 2,5 mkr för fasta inventarier och anpassningsarbeten utöver projektavtalet för Jungfruskolan fas 2,

att finansiering sker med egna medel.

__________

Ks § 60 Dnr 99-1174, 1228 041

Investeringar i fasta anläggningar år 2000 som berör omsorgsnämnden, barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden

Omsorgsnämnden, barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden har begärt anslag för ombyggnader/förändringar av lokaler. Tekniska nämnden har tillstyrkt framställan. Investeringarna omfattar mindre förändringar som årligen återkommer.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1999-12-15, § 238 beslutat om verksamheter som bör ingå i 2000 års prioriteringar till ett belopp av 4 200 tkr.

Kommunfullmäktige har beviljat tekniska nämnden 500 tkr till verksamhetsanpassningar inom utbildningsnämndens verksamhetsområde.

Ledningskontoret/Servicekontoret föreslår i skrivelse 2000-02-14 kommunstyrelsen besluta att bevilja tekniska nämnden 3 700 tkr i anslag för anläggningsinvesteringar (ombyggnader/förändringar av lokaler) fördelat på barn- och skolnämnden 3 300 tkr och omsorgsnämnden 400 tkr (under förutsättning att omsorgsnämnden så beslutar), att finansieringen sker inom kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar.

Au 24/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-02-24, § 57.

Föreligger omsorgsnämndens beslut 2000-03-06, § 29.

Ks 9/3 Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja tekniska nämnden 3 700 tkr i anslag för anläggningsinvesteringar (ombyggnader/förändringar av lokaler) fördelat på barn- och skolnämnden

3 300 tkr och omsorgsnämnden 400 tkr,

att finansieringen sker inom kommunstyrelsens anslag för anläggnings-

investeringar.

__________

Ks § 61 Dnr 99-1164 041

Åtgärder med anledning av omsorgsnämndens ökade kostnader i 1999 års budget

Omsorgsnämnden beslöt 1999-11-22 att begära tilläggsanslag om 5 500 tkr för år 2000. Tilläggsanslaget avser ökade kostnader för personlig assistans enligt LSS/LASS 3 000 tkr, kostnader för personlig assistans för personer över 65 år 2 000 tkr samt LSS-insatser exkl personlig assistans 500 tkr.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-02-07 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att avvakta med ställningstagande till omsorgsnämndens begäran om tilläggsanslag till dess att första tertialuppföljningen för år 2000 rapporteras till kommunstyrelsen, att uppmana omsorgsnämnden att fram till ställningstagande om tilläggsanslag vidta de vardagsrationaliseringar/be-sparingar som är möjliga utan att försämra service till kunderna.

Au 24/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-02-24, § 66.

Ks 9/3 Yrkanden:

Christer Candal (m) bifall till arbetsutskottets förslag.

Håkan Jonsson (s) bifall till omsorgsnämndens begäran om extra resurser.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar:

att avvakta med ställningstagande till omsorgsnämndens begäran om tilläggsanslag till dess att första tertialuppföljningen för år 2000 rapporteras till kommunstyrelsen,

att uppmana omsorgsnämnden att fram till ställningstagande om tilläggsanslag vidta de vardagsrationaliseringar/besparingar som är möjliga utan att försämra service till kunderna.

Reservation

Socialdemokratiska ledamöter till förmån för Håkan Jonssons (s) yrkande.

__________

Ks § 62 Dnr Ks 99-795 214

Yttrande under utställningstiden gällande förslag till detaljplan för kvarteren Balder och Frej i Norrtälje stad

Stadsarkitektkontoret har 1999-09-16 översänt rubricerade planförslag för yttrande med anledning av att förslaget är utställt för granskning under tiden 21 september 12 oktober 1999.

Au 28/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 991028, § 302, beslutat att vilandeförklara ärendet.

Au 10/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-02-10, § 35.

Ks 9/3 Kommunstyrelsen beslutar

att som sitt yttrande till byggnadsnämnden uttala sig positiva till planförslaget med undantag till att övergångsställena höjs upp.

_________

Ks § 63 Dnr 00-69 433

Förslag till yttrande över förslag till nya områden att tillföra Natura 2000

Länsstyrelsen i Stockholms län har översänt förslag till 21 nya områden som ska tillföras EU:s bevarande projekt Natura 2000. Tre av dessa ligger i Norrtälje kommun. Yttrandet skall vara länsstyrelsen tillhanda senast den 28 februari 2000.

Ledningskontoret/Servicekontoret har 2000-02-04 lämnat synpunkter på förslaget och anför bl a att de föreslagna områdena har så stora naturvärden att de bör utgöra förslag till Natura 2000. Denna inriktning är förenlig med gällande översiktsplan.

Kommunstyrelsen föreslås besluta godkänna upprättat förslag till yttrande.

Au 24/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-02-24, § 56.

Ks 9/3 Kommunstyrelsen beslutar

att som kommunens yttrande i ärendet godkänna upprättad skrivelse undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.

_________

Ks § 64 Dnr 00-99 001

Inrättande av skärgårdsråd

I utredningen ”Skärgården Hållbar framtid” som antagits av kommunfullmäktige den 31 januari 2000 konstateras att det finns ett visst mått av misstänksamhet från skärgårdsbefolkningen gentemot kommunen.

För att förstärka dialogen mellan kommunala beslutsfattare och skärgårdsbefolkning har ledningskontoret i skrivelse 2000-02-03 på anförda skäl föreslagit att ett kommunalt skärgårdsråd inrättas samt redogjort för syftet, organisationen m m.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att ge ledningskontoret i uppdrag att etablera ett skärgårdsråd enligt ovan angivet förslag och att första sammanträdet skall kunna avhållas under april år 2000, att uppdra till arbetsutskottet att inom sig utse representanter till skärgårdsrådet.

Au 17/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-02-17, § 48, och bl a beslutat att

-under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar enl arbetsutskottets förslag- utse Christer Candal (m) och Håkan Jonsson (s) till representant i skärgårdsrådet.

Ks 9/3 Kommunstyrelsen beslutar:

att ledningskontoret får i uppdrag att etablera ett skärgårdsråd enligt ovan angivet förslag och att första sammanträdet skall kunna avhållas under april år 2000,

att uppdra till arbetsutskottet att inom sig utse representanter till skärgårdsrådet.

___________

Ks § 65 Dnr 00-130 533

Föreskrifter om fartbegränsningar m fl förbud för maskindrivna farkoster på vattnet inom Stockholms län

I slutbetänkandet (SOU 1993:51) ”Naturupplevelser utan buller en kvalité att värna om” har frågor om åtgärder mot buller i fjällområden och skärgårdar

m m ingående behandlats och skilda förslag lämnats.

Norrtälje kommun har i två omgångar lämnat synpunkter på åtgärder som länsstyrelsen arbetat fram för att skydda skärgården mot buller. I det första remissyttrandet lämnade kommunen förslag på områden som var i behov av skydd främst med utgångspunkt från naturvårds- och rekreationsintresset. När länsstyrelsen hade förslaget ute på remiss den andra gången följde det i stort sett kommunens intentioner. I samband med det yttrandet konstaterade kommunen att staten bör betala skyltkostnaderna medan kommunen med sin lokalkännedom kan svara för tillsynen.

Ledningskontoret anför i skrivelse 2000-02-21 att ärendet redovisar det beslut som länsstyrelsen har tagit avseende föreskrifter om fartbegränsningar m fl förbud för maskindrivna farkoster på vatten i Stockholms län. Beslutet är i överensstämmelse med kommunens tidigare yttrande utom beträffande skyltkostnaderna.

Ledningskontoret föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att uppdra till tekniska nämnden att ansvara för uppsättning och underhåll av sjövägmärken vid de platser som anges i föreskriften och är belägen i Norrtälje kommun.

Au 24/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-02-24, § 61.

Ks 9/3 Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till tekniska nämnden att ansvara för uppsättning och underhåll av sjövägmärken vid de platser som anges i föreskriften och som är belägna i Norrtälje kommun.

__________

Ks § 66 Dnr Ks 99/1236 106

Aktietorget Uppland; Ansökan om driftsfinansiering

Aktietorget Uppland har till kommunen inkommit med ett upprop om finansiering av den framtida driften med 28.000 kr under tre år.

Kommunfullmäktige beslutade 1998-04-27 att medverka till bildandet av Stiftelsen Aktietorget Uppland. Målsättningen med Aktietorget Uppland var att finna nya vägar till riskkapitalförsörjning av onoterade småföretag som vill utveckla sin verksamhet.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-01-26 lämnat synpunkter i ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå Aktietorget Upplands anmodan om driftfinansiering för de närmaste tre åren.

Au 10/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-02-10, § 43.

Ks 9/3 Kommunstyrelsen beslutar:

att avslå Aktietorget Upplands begäran om driftfinansiering för de närmaste tre åren.

________

Ks § 67 Dnr 99-1212 750

Förslag till yttrande över betänkandet SOU 1999:109; Behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Norrtälje kommun har som en av ett 30-tal kommuner av Socialdepartementet blivit utsedd som remissinstans för att lämna synpunkter över rubricerade betänkande. Remissvar skall vara inkommet senast den 15 mars 2000.

Socialchefen har i tjänsteskrivelse 2000-02-14 lämnat synpunkter på betänkandet

Socialnämnden har vid sammanträde 2000-02-22, § 29 beslutat föreslå kommunstyrelsen att som kommunens yttrande i ärendet överlämna och åberopa socialchefens tjänsteskrivelse.

Au 24/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-02-24, § 59.

Ks 9/3 Kommunstyrelsen beslutar

att i enlighet med socialnämndens beslut 2000-02-22, § 29, som kommunens yttrande i ärendet översända av socialchefen upprättad tjänsteskrivelse 2000-02-14.

__________

Ks § 68 Dnr Ks 00-21 253

Försäljning av bostadsrättslägenhet i Brf Sandkilen, Norrtälje

Aktuell lägenhet omfattar 1 rum och kokvrå. Lägenhetsytan är ca 38 m2. Avgiften uppgår till 1.599 kr per månad. Bostadsrätten till lägenheten föreslås överlåtas till Ulrika Arvidsson för 160.000 kr.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 2000-01-13 kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av en bostadsrättslägenhet om 1 rum och kokvrå i Brf Sandkilen, Norrtälje för 160.000 kr.

Ledningskontoret/servicekontoret föreslår i skrivelse 2000-01-31 kommun-styrelsen besluta att köpeskillingen bokförs på konto 10-3831-275-5416-09105.

Au 10/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-02-10, § 36.

Ks 9/3 Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna försäljning av en bostadsrättslägenhet om 1 rum och kokvrå i Brf Sandkilen, Norrtälje för 160.000 kr,

att köpeskillingen bokförs på konto 10-3831-275-5416-09105.

________

Ks § 69 Dnr Ks 00/184 253

Försäljning av bostadsrättslägenhet i Brf Sandkilen

Aktuell lägenhet omfattar 1 rum och kokvrå. Lägenhetsytan är ca 38 m2. Bostadsrätten till lägenheten föreslås överlåtas till Ulla Rohrbach.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 2000-02-16 kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av en bostadsrättslägenhet om 1 rum och kokvrå i Brf Sandkilen, Norrtälje för 195.000 kr.

Ledningskontoret/Servicekontoret föreslår i skrivelse 2000-02-22 kommunstyrelsen besluta att köpeskillingen bokförs på konto 10-3831-275-5416-99105.

Au 24/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-02-24, § 65.

Ks 9/3 Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna försäljning av en bostadsrättslägenhet om 1 rum och kokvrå i Brf Sandkilen, Norrtälje för 195.000 kr samt

att köpeskillingen bokförs på konto 10-3831-275-5416-99105.

__________

Ks § 70 Dnr Ks 00-59 253

Försäljning av delar av fastigheten Görla 8:1 i Frötuna

Två områden av fastigheten Görla 8:1 föreslås försäljas till arrendatorn av respektive område. Båda områdena utgör jordbruksmark.

Område 1 omfattar en areal om ca 10.700 m2 av fastigheten Görla 8:1 och är f.n.utarrenderad som betes- och rasthage i anslutning till arrendatorns egen fastighet Frötuna Prästgård 1:14. Köpare (nuvarande arrendator) är Yvonne och Nigel Cook. Köpeskillingen föreslås till 5 kr/m2, dvs totalt ca 53.000 kr.

Område nr 2 omfattar en areal om ca 9 ha av fastigheten Görla 8:1 och är f n utarrenderad som åkermark i anslutning till arrendatorns egen fastighet Frötuna Prästgård 1:13. Köpare (nuvarande arrendator) är Olle Jacobsson. Köpeskillingen föreslås till 16.000 kr/ha, dvs totalt ca 144.000 kr.

Tekniska kontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av ett område om ca 10.700 m2 av fastigheten Görla 8:1 för en köpeskilling om 5 kr/m2, att godkänna försäljning av ett område om ca 9 ha av fastigheten Görla 8:1 för en köpeskilling om 16.000 kr/ha.

Au 10/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-02-10, § 38.

Ks 9/3 Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna försäljning av ett område om ca 10.700 m2 av fastigheten Görla 8:1 för en köpeskilling om 5 kr/m2, samt

att godkänna försäljning av ett område om ca 9 ha av fastigheten Görla 8:1 för en köpeskilling om 16.000 kr/ha.

__________

Ks § 71 Dnr Ks 00/22 253

Försäljning av del av fastigheten Älmsta 1:59

Fastigheten är bebyggd med ett 1 ½- planshus med källare. Byggnaden är uppförd omkring år 1800, renoverad på 1960-talet. Skicket är mindre gott. Fastigheten har tills nyligen använts av kommunen som fritidsgård (f d fritidsgården Draget), varför taxeringsvärde saknas.

Förslag till köpekontrakt föreligger enligt vilket kommunen överlåter del av fastigheten Älmsta 1:59 för 550.000 kr till A & M Söderberg AB (tandläkarpraktik).

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 2000-01-13 kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av del av fastigheten Älmsta 1:59 för en köpeskilling om 550.000 kr.

Au 10/2 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-02-10, § 37 beslutat att vilandeförklara ärendet.

Tekniska kontoret har 2000-02-14 lämnat in en kompletterande tjänsteskrivelse med ett förslag till tillägg till köpekontraktet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna försäljning av del av fastigheten Älmsta 1:59 för en köpeskilling om 520.000 kr och att i övrigt godkänna förslag till tillägg till köpekontrakt.

Au 17/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-02-17, § 51.

Ks 9/3 Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna försäljning av del av fastigheten Älmsta 1:59 för en köpeskilling om 520.000 kr samt

att i övrigt godkänna förslag till tillägg till köpekontrakt.

__________

Ks § 72 Dnr Ks 00-54 053

Godkännande av förfrågningsunderlag beträffande upphandling av kontorsmaterial

Föreligger av servicekontorets upphandlingsenhet upprättat förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av kontorsmaterial.

Servicekontoret föreslår i skrivelse 2000-01-21 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av kontorsmaterial, att delegera till arbetsutskottet att anta anbudet samt besluta hur leveranserna skall ske.

Au 10/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-02-10, § 39.

Servicekontoret har i skrivelse 2000-03-02 kompletterat förfrågningsunderlaget för upphandling av kontorsmaterial med förfrågningsunderlag från företag som renoverar och återanvänder förbrukade tonerkassetter för skrivare.

Ks 9/3 Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna upprättat förslag till kompletterat förfrågningsunderlag för upphandling av kontorsmaterial, samt

att delegera till arbetsutskottet att anta anbudet samt besluta hur leveranserna skall ske.

_________

Dnr Ks 00/241 050

Ks § 73 Dnr 00-113 050

Godkännande av förfrågningsunderlag beträffande leverans av livsmedel och kompletteringsköp av livsmedel

Föreligger av servicekontorets upphandlingsenhet upprättat förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av leverans av livsmedel.

Servicekontoret föreslår i skrivelse 2000-02-03 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättade förslag till förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av livsmedel samt att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantörer av livsmedel.

Au 17/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-02-17, § 50.

Ks 9/3 Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna upprättade förslag till förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av livsmedel samt

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantörer av livsmedel.

__________

Ks § 74 Dnr 00-72 053

Godkännande av förfrågningsunderlag beträffande upphandling av bygg- och trävaror

Föreligger av servicekontorets upphandlingsenhet upprättat förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av bygg- och trävaror.

Servicekontoret föreslår i skrivelse 2000-02-07 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förfrågningsunderlag för upphandling av bygg- och trävaror samt att delegera till arbetsutskottet besluta om antagande av anbud.

Au 10/2 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-02-10, § 41 beslutat att vilandeförklara ärendet.

Au 17/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-02-17, § 52.

Ks 9/3 Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna upprättat förfrågningsunderlag för upphandling av bygg- och trävaror samt

att delegera till arbetsutskottet besluta om antagande av anbud.

___________

Ks § 75 Dnr Ks 00-73 053

Godkännande av förfrågningsunderlag beträffande upphandling av färgvaror och målerimaterial

Föreligger av servicekontorets upphandlingsenhet upprättat förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av färgvaror och målerimaterial.

Servicekontoret föreslår i skrivelse 2000-01-25 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av färgvaror och målerimaterial, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta anbudet.

Au 10/2 Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2000-02-10, § 42 att vilandeförklara ärendet.

Au 17/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-02-17, § 53.

Ks 9/3 Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av färgvaror och målerimaterial,

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta anbudet.

________

Ks § 76 Dnr Ks 00/185 051

Godkännande av förfrågningsunderlag beträffande kompletteringsköp av möbler

Föreligger av servicekontorets upphandlingsenhet upprättat förslag till förfrågningsunderlag för kompletteringsköp av möbler.

Servicekontoret föreslår i skrivelse 2000-02-18 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättade förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av kompletteringsköp av möbler samt att delegera till arbetsutskottet att besluta om antagande av den leverantör upphandlingen ger till resultat.

Au 24/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-02-24, § 67.

Ks 9/3 Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättade förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av kompletteringsköp av möbler samt

att delegera till arbetsutskottet att besluta om antagande av anbud.

__________

Ks § 77 Dnr 00-71 053

Godkännande av förfrågningsunderlag beträffande upphandling av järnhandelsvaror

Föreligger av servicekontorets upphandlingsenhet upprättat förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av järnhandelsvaror.

Servicekontoret föreslår i skrivelse 2000-01-25 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av järnhandelsvaror, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta anbudet.

Au 24/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-02-24, § 68.

Ks 9/3 Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av järnhandelsvaror,

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta anbudet.

__________

Ks § 78 Dnr 00-97 051

Godkännande av förfrågningsunderlag beträffande upphandling av betongvaror

Föreligger av servicekontorets upphandlingsenhet upprättat förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av betongvaror.

Servicekontoret föreslår i skrivelse 2000-02-02 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av betongvaror, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta anbudet.

Au 24/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-02-24, § 69.

Ks 9/3 Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av betongvaror samt

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta anbudet.

__________

Ks § 79 Dnr Ks 00/234 055

Godkännande av förfrågningsunderlag ang medverkan vid försäljning av Norrtälje Energi AB och Norrtälje Samhällsteknik AB

Norrtälje kommunfullmäktige beslöt 21 februari 2000 att uppdra åt kommunstyrelsen att under år 2000 inleda försäljning av Norrtälje Energi AB antingen hela företaget eller med fjärrvärmerörelse och/eller fiberkabelverksamhet undantagna. I samma ärende beslöts vidare att uppdra åt kommunstyrelsen att under år 2000 inleda försäljning av Norrtälje Samhällsteknik AB.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-02-29 redogjort för processen för försäljning och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att godkänna förfrågningsunderlag för upphandling av konsult daterat 2000-02-29, att kostnad för konsultarvodet i första hand ska täckas av eventuella försäljningsintäkter samt att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att antaga anbudet.

Au 9/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-03-09, § 71

Ks 9/3 Yrkanden:

Christer Candal (m) bifall till arbetsutskottets förslag.

Håkan Jonsson (s) avslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsens beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna förfrågningsunderlag för upphandling av konsult daterat 2000-02-29,

att kostnad för konsultarvodet i första hand ska täckas av eventuella försäljningsintäkter samt

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att antaga anbudet.

Reservation

Socialdemokratiska ledamöter till förmån för Håkan Jonssons yrkande.

Protokollsanteckning

Berit Jansson (c) erinrar om att hon vid kommunfullmäktiges beslut om att inleda försäljning av Norrtälje Energi AB, ej deltog i beslutet.

_________

Ks § 80 Dnr 99-1237 430

Verksamhetsrapport för år 1999 i lokala investeringsprogrammet för Norrtälje kommun

Enligt regeringens beslut att ge bidrag till ett lokalt investeringsprogram i Norrtälje kommun skall kommunen senast 1 mars 2000 lämna en verksamhetsrapport för år 1999. Rapportens innehåll är preciserad i regeringsbeslut och förordning.

Syftet med rapporteringen är bl a att regeringen vill stämma av om arbetet med investeringsprogrammet löper enligt plan.

Ledningskontoret/Servicekontoret har i skrivelse 00-02-24 redogjort för upprättad verksamhetsrapport som bygger på de rapporter som varje delprojekt har inlämnat till projektsamordnaren.

Kontoren föreslår kommunstyrelsen besluta att projektet ”Återvinning av fritidsbåtar” skall utgå ur lokala investeringsprogrammet samt att godkänna övriga redovisade förändringar i det lokala investeringsprogrammet.

Au 24/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-02-24, § 70.

Ks 9/3 Kommunstyrelsen beslutar:

att projektet ”Återvinning av fritidsbåtar” skall utgå ur lokala investeringsprogrammet samt

att godkänna övriga redovisade förändringar i det lokala investeringsprogrammet.

__________

Ks § 81 Dnr 99-1220 805

Ansökan från Resursnätet om basresurs för verksamhet under 2000

Resursnätet i Norrtälje, ett lokalt resurscentrum för kvinnor, har inkommit med en ansökan om 350.000 kr avseende en basresurs till 2000 års verksamhet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i maj 1999 att för år 1999 bidra med 200.000 kr. Samtidigt beslutades att en ekonomisk redovisning och uppföljning av verksamheten skall lämnas till arbetsutskottet.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-02-03 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att bevilja 75.000 kr som basresurs för år 2000 till Resursnätet i Norrtälje, att finansiering sker genom medel ur kommunstyrelsens anslag till förfogande.

Föreligger balansräkning och verksamhetsberättelse för år 1999 från Resursnätet.

Au 9/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-03-09, § 72.

Ks 9/3 Yrkanden:

Christer Candal (m) bifall till arbetsutskottets förslag.

Elisabeth Björk (s) att Resursnätet beviljas samma belopp som år 1999 samt att uppta diskussion med Resursnätet om verksamheten 2001.

Omröstningsproposition

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja 75.000 kr som basresurs för år 2000 till Resursnätet i Norrtälje,

att finansiering sker genom medel ur kommunstyrelsens anslag till förfogande.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter till förmån för Elisabeth Björks yrkande.

__________

Ks § 82 Dnr 00-70 612

Yttrande över remissen gemensam gymnasieregion i Stockholms län

Styrelsen för Kommunförbundet i Stockholms län, KSL, beslutade 1999-05-06 att utreda möjligheterna att skapa en gemensam gymnasieregion i Stockholms län, där elever fritt kan välja skola. Utredningsarbetet har styrts av en ledningsgrupp bestående av fem politiker från KSL:s skolberedning.

Yttrandet skall vara KSL tillhanda senast 2000-04-01.

Utbildningsnämnden har vid sammanträde 2000-02-17, § 22 beslutat att på grund av den alltför korta remisstiden inte ta ställning till frågan om deltagande i en gemensam gymnasieregion i Stockholms län, att begära att kommunstyrelsen delegerar till utbildningsnämnden att för kommunens räkning avge remissvar till KSL.

I andra hand föreslås att kommunstyrelsen hos KSL anhåller om förlängd remisstid för ytterligare beredning av ärendet.

Au 9/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-03-09, § 73.

Vid dagens sammanträde redovisar barn- och skolnämndens ordförande Kurt Pettersson och barn- och skolchef Nils-Gunnar Bergander ärendet.

Ks 9/3 Kommunstyrelsen beslutar

att delegera till utbildningsnämnden avge kommunens yttrande samt

att yttrandet skall lämnas som meddelande vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2000.

___________

Ks § 83 Dnr 99-769 102

Val av ledamot i handikapprådet efter Ewa E Tomaszewski (c)

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 1999-11-11, § 265 att bevilja Ewa E Tomaszewski begärt entledigande från uppdraget som ledamot i handikapprådet.

Ks 9/3 Kommunstyrelsen beslutar:

att välja Berit Jansson (c) som ledamot i handikapprådet till år 2002 efter Ewa Tomsazewski.

_________

Ks § 84 Dnr 00-41 102

Helmi Karlsson; Avsägelse av uppdrag som borgerlig medlare enligt lagen om medling mellan samlevande (1973:650)

Helmi Karlsson har i skrivelse 2000-01-19 avsagt sig uppdraget som borgerlig medlare.

Ks 9/3 Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja Helmi Karlsson begärt entledigande.

_________

Ks § 85 Dnr 00-42 102

Helmi Karlsson; Avsägelse av uppdrag som borgerlig begravningsförrättare

Helmi Karlsson har i skrivelse 2000-01-19 avsagt sig uppdraget som borgerlig begravningsförrättare från och med 00-06-01.

Ks 9/3 Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja Helmi Karlsson begärt entledigande.

_________

Ks § 86

Protokoll

Föreligger kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från sammanträden 1999-11-18, 1999-11-25, 1999-12-02, 1999-12-09, 1999-12-16 och 2000-01-13.

Kommunfullmäktiges protokoll från sammanträden 1999-11-29 och 1999-12-20.

Ks 9/3 Kommunstyrelsen beslutar:

att lägga protokollen till handlingarna.

__________

Ks § 87 Dnr Ks 99/255 002

Anmälan om delegationsbeslut 1999

Delegationsbeslut enligt aktbilaga 1 anmäles och lägges till handlingarna.

__________

Ks § 88 Dnr Ks 00/117 002

Anmälan om delegationsbeslut 2000

Delegationsbeslut enligt aktbilaga 1-8 anmäles och lägges till handlingarna.

__________

Ks § 89

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Svenska kommunförbundets cirkulär 2000:15; Teknikprogrammet, nytt nationellt program i gymnasieskolan fr o m höstterminen år 2000

Svenska kommunförbundets cirkulär 2000:17; Nationell kampanj för vuxenutbildning

Svenska kommunförbundets cirkulär 2000:19; Kommunalt Huvudavtal KHA med AkademikerAlliansesn som part

Svenska kommunförbundets cirkulär 2000:21; Budgetförutsättningar för åren 2001-2003

Svenska kommunförbundets PM; Sammanställning av snabbenkät om miljösanktionsavgifter

Yrkesinspektionens inspektionsrapport ang tidigare ställda krav; Norrtälje brandstation

Yrkesinspektionens meddelande om att ärende har avslutats; Norrtälje brandstation

Yrkesinspektionens underrättelse enligt 17 § Förvaltningslagen; Älmsta brandstation

Dnr Ks 00-141 533

Miljödepartementet; Yttrande över remiss ”Ansökan om ändringar i villkor i regeringens beslut den 15 augusti 1991 avseende tillstånd enligt 4 kap. lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m m för en tredje rullbana vid Stockholm-Arlanda flygplats”

Business Software Alliance; Avtal om programvaruhantering

Skrivelse från kommunerna i nordostsektorn av Storstockholm till Regeringen ang ”Bra huvudvägar en förutsättning för god samhällsutveckling i nordostsektorn av Storstockholm”

Vägverkets rapporter 1999:0388, 1999:0405, 1999:0408

Dnr Ks 99-779 261

Länsrättens beslut ang överklagat kommunstyrelsebeslut 1999-06-10, § 183 ang upplåtelse av parkmark

Dnr Ks 00-127 534

Lennart Grabe, Vd Posten AB; Posten 20-hundra

Dnr Ks 00-131 106

KSL ang allvarliga samverkansproblem mellan kommuner och landstingets hälso- och sjukvård

Dnr Ks 00-94 311

Vägverket; Förbifart Stockholm

Dnr Ks 00-107 005

Länsstyrelsens skrivelse till Regeringen; Uppdrag att göra en samlad risk- och konsekvensbedömning för länet i samband med IT-omställningen inför skiftet till år 2000 m m slutrapport

Dnr Ks 00-228 021

Personalchefens skrivelse ang redovisning av kollektivavtal tecknade 1999.

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera skrivelsen till ledningskontoret.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2000-01-18, § 1; Ärende ang isbanemaskiner

Tack från Bodil Henriksson för uppvaktning på 50-årsdagen.

_________