Kommunstyrelsen 2000-04-13

Plats och tid Sammanträdesrummet, Kommunhuset Ankaret, Estunaväg. 14, kl 09.00-11.50

14.00-14.35

Beslutande Enligt förteckning

Övriga deltagande
Tony Wallin, personalchef
Mats Törnquist, kommundirektör
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Rolf Schwerin, kanslichef, § 91
Irene Waldén, friskvårdskonsulent, § 91
Gunnel Löfqvist, planeringschef
Anders Olander, servicekontoret, § 104
Marie Norling, informationschef
Berit Jansson, servicekontoret
Mikael Söderström, tekniska kontoret § 107
Lars Härlin, tekniska kontoret, § 113
Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera Elisabeth Björk (s)

Justeringens Servicekontoret, tisdag 2000-04-18, kl 13.00

plats och tid

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 90-124

Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................

Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................

Elisabeth Björk (s)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2000-04-13

Datum för Datum för

anslags uppsättande 2000-04-25 anslags nedtagande 2000-05-16

Förvaringsplats

för protokollet Servicekontoret

Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

Ks § 90

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Elisabeth Björk (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på servicekontoret tisdagen den 18 april 2000, kl 13.00.

_________

Ks § 91

Allmän information

Kanslichef Rolf Schwerin och friskvårdskonsulent Iréne Waldén informerar om pågående folkhälsoarbete.

____________

Ks § 92 Dnr 98-691 532

Besvarande av motion från Helena Ekekihl (mp) ang Roslagsbanan mellan Kårsta och Rimbo

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1998-06-22, § 114. I motionen föreslås att kommunen verkar för en återuppbyggnad av Roslagsbanan mellan Kårsta och Rimbo.

Au 7/8-98 Arbetsutskottet har vid sammanträde 1998-08-07, § 192 beslutat att remittera motionen till ledningskontoret för beredning.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-02-22 redovisat en historik över diskussionen ang Roslagsbanan till Rimbo samt lämnat synpunkter i ärendet.

Kontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att med stöd av ledningskontorets skrivelse 2000-02-22 anse motionen vara besvarad.

Au 23/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-03-23, § 75.

Ks 13/4 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2000-02-22 anse motionen vara besvarad.

Protokollsanteckning

Bridget Wedberg (mp) antecknar till protokollet att hon anser att motionen skall bifallas.

__________

Ks § 93 Dnr Ks 99-955 752

Besvarande av motion från Jan Emanuel Johansson (s) ang stödboende till Norrtäljes hemlösa

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-10-25. I motionen föreslås att kommunen skall anslå medel till en verksamhet i motionens anda.

Socialnämnden har vid sammanträde 2000-01-25, § 10 beslutat föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen och uttala att man i positiv anda skall besluta i ärenden som går i motionens anda när socialnämnden framlägger sådant förslag.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-02-10 lämnat synpunkter på motionen och på anförda skäl föreslagit kommunfullmäktige besluta att med instämmande i motionens syfte överlämna motionen till socialnämnden för handläggning och att motionen därmed skall anses besvarad.

Au 23/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-03-23, § 76.

Ks 13/4 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att med instämmande i motionens syfte överlämna motionen till socialnämnden för handläggning samt

att motionen därmed skall anses besvarad.

________

Ks § 94 Dnr 99-957 027

Besvarande av motion från Kerstin Bergström (s) och Ulla Fransson (s) ang ”Spetsutbildning” för undersköterskor/vårdbiträden

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-10-25, § 240. I motionen föreslås att undersköterskor och vårdbiträden får kompetensutbildning för att sköta diabetespatienter.

Omsorgsnämnden har vid sammanträde 2000-01-24, § 14 beslutat att i yttrande till kommunfullmäktige över motionen ”Spetsutbildning” för undersköterskor/vårdbiträden, under hänvisning till omsorgsförvaltningens redogörelse för genomförda och planerade åtgärder samt under hänvisning till omsorgsnämndens uttalade policy att stödja en god kompetensutveckling inom det område som motionen behandlar, föreslå att motionen förklaras besvarad.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-02-21 föreslagit kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till omsorgsförvaltningens redogörelse för genomförda och planerade åtgärder samt under hänvisning till omsorgs-nämndens uttalade policy att stödja en god kompetensutveckling inom det område som motionen behandlar förklara motionen besvarad.

Au 23/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-03-23, § 77.

Ks 13/4 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till omsorgsförvaltningens redogörelse för genomförda och planerade åtgärder samt under hänvisning till omsorgs-nämndens uttalade policy att stödja en god kompetensutveckling inom det område som motionen behandlar förklara motionen besvarad.

__________

Ks § 95 Dnr Ks 99-1126 109

Besvarande av motion från Jan Emanuel Johansson (s) ang främlingsfientlighet och rasism i Norrtälje kommun

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-11-29, § 281. I motionen föreslås att kommunfullmäktige tar ett initiativ till kommunal handlingsplan mot rasism och främlingsfientlighet. En handlingsplan som innehåller mål, delmål och en uppföljningsrutin med årlig utvärdering.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-01-28 yttrat sig över motionen och på anförda skäl föreslagit kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen i samråd med berörda nämnder, andra myndigheter och föreningar i kommunen årligen pröva behovet av kommunala åtgärder mot främlingsfientlighet och rasism samt ge nämnderna erforderliga anvisningar härom, att uppdra åt kommunstyrelsen lämna fullmäktige årligen i samband med behandlingen av föregående års bokslut en redovisning av genomförda aktiviteter och att motionen därmed skall anses besvarad.

Au 23/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-04-13, § 78.

Ks 13/4 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen på sådant sätt att den överlämnas till kommunstyrelsen för att i samråd med berörda nämnder, andra myndigheter och föreningar i kommunen årligen pröva behovet av kommunala åtgärder mot främlingsfientlighet och rasism samt ge nämnderna erforderliga anvisningar härom,

att uppdra åt kommunstyrelsen lämna fullmäktige årligen i samband med behandlingen av föregående års bokslut en redovisning av genomförda aktiviteter samt

att motionen därmed skall anses besvarad.

.

_________

Ks § 96 Dnr Ks 99-1201 319

Besvarande av motion från Kristina Almén (s) ang förslag att en plats eller gata uppkallas efter den Heliga Birgitta

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-12-20, § 299. I motionen hänvisas till att Heliga Birgitta är känd i hela den katolska världen och att både Rom och Neapel hedrat henne med platser som bär hennes namn.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-01-20 på anförda skäl föreslagit kommunfullmäktige besluta att med instämmande i motionens syfte bifalla motionen på sådant sätt att den överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.

Au 23/3 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige beslutar

att med instämmande i motionens syfte bifalla motionen på sådant sätt att den överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.

_________

Ks § 97 Dnr Ks 99-408 313

Besvarande av motion från Allan Edehamn (s) ang gångbanerenhållning i Hallstavik Häverödal och ändrad lydelse i kommunens föreskrifter om gångbanerenhållning att gälla fr o m 2000-06-01

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-04-26, § 74. I motionen föreslås att kommunen tar hand om trottoarrenhållningen på Edebovägen och Gottstavägen i Hallstavik-Häverö-dal.

Tekniska nämnden har i beslut 2000-01-27, § 2 tillstyrkt motionen. I sitt beslut konstaterar tekniska nämnden att kommunfullmäktige måste ändra delar av sitt beslut 1995-12-18 angående gångbanerenhållning.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-03-14 på anförda skäl föreslagit kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen, att föreskrifterna om gångbanerenhållning för fastighetsinnehavare med ikraftträdande fr o m 2000-06-01 skall ha den ändrade lydelse som föreslås i motionen, och att tekniska nämnden bemyndigas i särskilt beslut bekräfta den lydelse föreskrifterna om gångbanerenhållning skall ha efter verkställd revidering.

Au 30/3 Arbetsutskottet har 2000-03-30, § 93 beslutat att bordlägga ärendet till sammanträdet 2000-04-06.

Au 6/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-04-13, § 114.

Ks 13/4 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen,

att föreskrifterna om gångbanerenhållning för fastighetsinnehavare med ikraftträdande fr o m 2000-06-01 skall ha den ändrade lydelse som föreslås i motionen, och

att tekniska nämnden bemyndigas i särskilt beslut bekräfta den lydelse föreskrifterna om gångbanerenhållning skall ha efter verkställd revidering.

________

Ks § 98 Dnr Ks98-839 105

Besvarande av motion från Lennart Jansson (fp) ang bostadsmässa i Norrtälje

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1998-08-31, § 134.

I motionen föreslås att kommunen skall ansvara för en bostadsmässa något av åren 2002, 2003, 2004 eller 2005. Mässan föreslås prioritera kvalitet framför kvantitet och inrikta sig på förnyelse, sambanden med natur, byggnadstradition samt arkitektur/gestaltning.

Ledningskontoret har 2000-03-16 yttrat sig över motionen och anför bl a att förutsättningarna för ett mässarrangemang i Norrtälje undersöks för närvarande. En redovisning av detta tillsammans med konsekvensbeskrivning av åtaganden kommer att ske till kommunstyrelsen så snart materialet har erhållits från tidigare arrangerande kommuner och Svensk Bostadsmässa.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att med stöd av ovanstående anse motionen besvarad.

Au 30/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-03-30, § 94 beslutat att bordlägga ärendet till sammanträdet 2000-04-06.

Au 6/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-04-06, § 115.

Ks 13/4 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2000-03-16 anse motionen vara besvarad.

___________

Ks § 99 Dnr Ks 97-926 710

Besvarande av motion från Catarina Wahlgren (v) om barnbokslut när det gäller FN:s barnkonvention

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1997-10-27, § 211. I motionen föreslås att Norrtälje kommun inför ett barnbokslut på liknande sätt som görs i Kristinehamn så snart som möjligt, dock senast fr o m 1999.

I Kristinehamns kommun har det tagits ett beslut om barnbokslut. Det innebär att alla kommunala förvaltningar ska göra ett barnbokslut varje år, där man redovisar hur deras verksamhet och deras beslut påverkar barnens och ungdomarnas uppväxtmiljö.

Au 2/12 Arbetsutskottet har vid sammanträde 1997-12-02, § 265 beslutat att remittera motionen till socialnämnden och barn- och skolnämnden för yttrande.

Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 1998-03-26, § 24 beslutat att i yttrande till kommunstyrelsen föreslå bifall till motionen om barnbokslut samt att i yttrandet också föreslå upprättande av en ”barn- och ungdomshandlingsplan” i enlighet med förvaltningens skrivelse 1998-03-08.

Socialnämnden har vid sammanträde 1998-02-19, § 31 beslutat att som sitt yttrande över motionen överlämna tjänsteskrivelse 1998-01-13 samt uttala sin positiva syn vad avser barn- och ungdomars deltagande i samhällsplaneringen, samt att alla beslutsprocesser skall innehålla en värdering av konsekvenserna för barn och ungdom.

Au 16/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 1998-06-16, § 176 beslutat att remittera ärendet till ledningskontoret för beredning.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-03-07 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra till ledningskontoret att i anvisningarna för nästa bokslut bokslut 2000 skriva in att barn- och ungdomsaspekter i enlighet med FN:s barnkonvention ska belysas under

rubriken ”kunder/målgrupper”, att motionen därmed är besvarad.

Au 30/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-03-30, § 96 beslutat att bordlägga ärendet till sammanträdet 2000-04-06.

Au 6/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-04-06, § 117.

Ks 13/4 Yrkanden:

Bertil Karlsson (v) med instämmande av Elisabeth Björk bifall till motionen.

Christer Candal (m) bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra till ledningskontoret att i anvisningarna för nästa bokslut bokslut 2000 skriva in att barn- och ungdomsaspekter i enlighet med FN:s barnkonvention ska belysas under rubriken ”kunder/målgrupper” samt

att motionen därmed är besvarad.

Reservation

Vänsterpartiets ledamot och socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Bertil Karlssons yrkande.

Protokollsanteckning

Bridget Wedberg instämmer i Bertil Karlssons (v) och Elisabeth Björks yrkande.

_________

Ks § 100 Dnr Ks 00/350 001

Inrättande av en demokratiberedning

Under 1990-talet har två parlamentariskt tillsatta demokratikommittér arbetat. I bägge fallen har kommunstyrelsen fastställt utredningsdirektiven och utsett kommittéernas ledamöter.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-03-21 på anförda skäl föreslagit kommunfullmäktige besluta att inrätta en demokratiberedning enligt de uppgifter som framgår av ledningskontorets skrivelse den 21 mars 2000, att demokratiberedningen skall bestå av en representant för varje i fullmäktige representerat parti som ledamot jämte ersättare för varje parti, att ersättarna skall närvara endast vid hinder för ledamot, att ersättaren skall få del av kallelser och möteshandlingar, att demokratiberedningens ledamöter får initiera diskussioner i partigrupperna om vilka framtida frågor som beredningen skall utreda förutom de frågor som fullmäktige själv överlämnar till demokratiberedningen, att ledamöter och ersättare i demokratiberedningen skall ha rätt till ersättning enligt bestämmelserna om ersättning till förtroendevald (ERS), att kostnaderna utöver arvoden och resekostnader för demokratiberedningens verksamhet skall belasta ledningskontorets anslag under år 2000, att kostnader för arvoden och resekostnader enligt ERS belastar kommunfullmäktiges anslag.

Au 6/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-04-06, § 111.

Ks 13/4 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att inrätta en demokratiberedning enligt de uppgifter som framgår av ledningskontorets skrivelse den 21 mars 2000,

att demokratiberedningen skall bestå av en representant för varje i fullmäktige representerat parti som ledamot jämte ersättare för varje parti,

att ersättarna skall närvara endast vid hinder för ledamot,

att ersättaren skall få del av kallelser och möteshandlingar,

att demokratiberedningens ledamöter får initiera diskussioner i partigrupperna om vilka framtida frågor som beredningen skall utreda förutom de frågor som fullmäktige överlämnar till demokratiberedningen,

att ledamöter och ersättare i demokratiberedningen skall ha rätt till ersättning enligt bestämmelserna om ersättning till förtroendevald (ERS),

att kostnaderna utöver arvoden och resekostnader för demokratiberedningens verksamhet skall belasta ledningskontorets anslag under år 2000,

att kostnader för arvoden och resekostnader enligt ERS belastar kommunfullmäktiges anslag.

_________

Ks § 101 Dnr Ks99-1224 026

Besvarande av motion från Bridget Wedberg (mp) och Bertil Karlsson (v) ang att Grind Servicehus får bli försöksprojekt för 6-timmars arbetsdag

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-12-20. I motionen föreslås att Grind servicehus får bli försöksprojekt för 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön inom äldreomsorgen.

Omsorgsnämnden har vid sammanträde 2000-03-06 § 33 beslutat att föreslå kommunstyrelsen avslå den rubricerade motionen om 6-tim-mars arbetsdag vid Grinds servicehus.

Au 6/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-04-06, § 110.

Ks 13/4 Yrkanden:

Bertil Karlsson (v) med instämmande av Elisabeth Björk (s) bifall till motionen.

Christer Candal (m) bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att -i enlighet med omsorgsnämndens beslut 2000-03-06, § 33 -avslå motionen om 6-tim-mars arbetsdag vid Grinds servicehus.

Reservation:

Vänsterpartiets ledamot och socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Bertil Karlssons yrkande.

Protokollsanteckning

Bridget Wedberg (mp) instämmer i Bertil Karlssons (v) och Elisabeth Björks (s) yrkande.

__________

Ks § 102 Dnr Ks 00/280 091

Motionsredovisning enligt kommunallagen 5 kap 33 §

Kommunallagen stadgar att motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut med anledning av motionen vid sammanträde som hålles inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen ej kan avslutas inom sådan tid skall detta och vad som har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige vid sammanträde inom angiven tidpunkt.

Fullmäktige får vid behandling av sådan anmälan avskriva motionen från vidare handläggning.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner vilkas beredning då ännu ej slutförts.

Au 23/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-03-23, § 80 och beslutat

att revidera motionsförteckningen i enlighet med dagens sammanträde.

Föreligger motionsredovisning, daterad 2000-04-03.

Ks 13/4 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga motionsredovisningen till handlingarna.

_________

Ks § 103 Dnr Ks00-133 706

Tillägg till taxa för äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Omsorgsnämnden har väckt förslag om ändring i taxa för avgifter inom äldre- och handikappomsorg på grund av att församlingsskatt upphör 2000-01-01.

Nämnden har vid sammanträde 2000-01-24, § 13 förordat att, vid fastställande av avgift inom det kommunala avgiftssystemet för äldre och funktionshindrade, hänsyn skall tagas endast till obligatorisk begravningsavgift, att beslutet skall träda ikraft vid närmaste månadsskifte efter beslut i kommunfullmäktige.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-03-03 på anförda skäl föreslagit kommunfullmäktige besluta att taxa för äldreomsorgen i Norrtälje kommun skall erhålla ett tillägg med en ny punkt E av följande lydelse att gälla fr o m det månadsskifte som infaller närmast efter fullmäktiges beslut: ”Vid fastställande av avgift inom det kommunala avgiftssystemet för äldre och funktionshindrade skall hänsyn tagas endast till obligatorisk begravningsavgift” och att uppdra till omsorgsnämnden efter det fullmäktiges beslut vunnit laga kraft nytrycka taxan för äldreomsorgen i Norrtälje kommun.

Au 23/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-03-23, § 82.

Ks 13/4 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att taxa för äldreomsorgen i Norrtälje kommun skall erhålla ett tillägg med en ny punkt E av följande lydelse att gälla fr o m det månadsskifte som infaller närmast efter fullmäktiges beslut: ”Vid fastställande av avgift inom det kommunala avgiftssystemet för äldre och funktionshindrade skall hänsyn tagas endast till obligatorisk begravningsavgift” och

att uppdra till omsorgsnämnden efter det fullmäktiges beslut vunnit laga kraft nytrycka taxan för äldreomsorgen i Norrtälje kommun.

__________

Ks § 104 Dnr 99-842 140

Förslag till Näringslivsprogram för Norrtälje kommun 2000-2002

Förslaget till Näringslivsprogram för Norrtälje har varit på remiss under tiden 1 oktober till 30 november 1999.

Framförda synpunkter har diskuterats på arbetsutskottet den 24 februari och redaktionella justeringar har gjorts i materialet.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2000-03-14 kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag till näringslivsprogram för Norrtälje kommun 2000-2002 samt föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande förslag till näringslivsprogram för Norrtälje kommun 2000-2002.

Au 23/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-03-23, § 83.

Ks 13/4 Yrkanden:

Christer Candal (m) bifall till arbetsutskottets förslag.

Håkan Jonsson (s) - bifall till arbetsutskottets förslag med följande tilläggsyrkande; Bostaden är viktig för näringslivets möjligheter att kunna rekrytera personal i framtiden. Den är också basen i hela samhällsutvecklingen. Därför föreslår vi att näringslivsprogrammet tillförs ett avsnitt som redovisar ansvaret för bostadsförsörjningen i kommunen

samt enligt Bridget Wedbergs (mp) protokollsanteckning.

Omröstningsproposition

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på Håkan Jonssons första tilläggsyrkande om bostadsförsörjning och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå Håkan Jonssons tilläggsyrkande.

Därefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på Håkan Jonssons andra tilläggsyrkande ang miljöarbete och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå Håkan Jonssons andra tilläggsyrkande.

1. Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna föreliggande förslag till näringslivsprogram för Norrtälje kommun 2000-2002.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta föreliggande förslag till näringslivsprogram för Norrtälje kommun 2000-2002.

Protokollsanteckning

Bridget Wedberg (mp) låter anteckna till protokollet: ”Partiet vill under avsnitt samklang mellan utveckling och miljö få in ett tillägg: Kommunen skall ha som ambition att aktivt stötta företagens miljöarbete. Det skall finnas ett forum där önskemål kan framföras och eventuella åtgärder vidtagas eller förs vidare i organisationen. Målet är att i samarbete förverkliga de intentioner som är tagna i kommunens agenda 21 program”

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot till förmån för Håkan Jonssons tilläggsyrkanden.

__________

Ks § 105 Dnr Ks 00-173 291

Ombyggnad av kök/matsalsbyggnad, etapp 1, Centralskolan i Hallstavik

Barn- och skolnämnden beslöt 2000-02-23 att ansöka om investeringsanslag om 7 000 tkr för ombyggnad av köks- och matsalsbyggnad etapp 1 på Centralskolan, Hallstavik.

Tekniska nämnden beslöt 2000-02-24 att föreslå kommunfullmäktige tillstyrka barn- och skolnämndens begäran om investeringsanlag samt att föreslå kommunfullmäktige att uppdra till barn- och skolnämnden och tekniska nämnden att återkomma med begäran om investeringsmedel för etapp 2.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-03-15 redovisat bakgrunden till ärendet och på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden investeringsanslag om 7 000 tkr för ombyggnad av kök/matsalsbyggnad på Centralskolan, Hallstavik, att finansiering sker med egna medel.

Au 30/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-03-30, § 88.

Ks 13/4 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja tekniska nämnden investeringsanslag om 7 000 tkr för ombyggnad av kök/matsalsbyggnad på Centralskolan, Hallstavik,

att finansiering sker med egna medel.

________

Ks § 106 Dnr Ks00-62 612

Policy för eftergymnasial utbildning

Utbildningsnämnden har 1999-11-25, § 128 antagit ett förslag till policy för högskole- och annan eftergymnasial utbildning som beskriver visioner och verksamhetsidéer för ett kommunalt engagemang i eftergymnasial utbildning för Norrtälje kommun.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-03-23 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa policy för högskole- och annan eftergymnasial utbildning enligt bilagt förslag, att uppdra åt utbildningsnämnden att återkomma till fullmäktige med förslag om ändring av utbildningsnämndens reglemente samt att uppdra åt utbildningsnämnden att inarbeta förslag med anledning av antagen policy i sitt budgetförslag för 2001.

Au 30/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-03-30, § 92 beslutat att bordlägga ärendet till sammanträdet 2000-04-06.

Au 6/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-04-06, § 113.

Ks 13/4 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa policy för högskole- och annan eftergymnasial utbildning enligt ledningskontorets förslag 2000-03-23.

att uppdra åt utbildningsnämnden att återkomma till fullmäktige med förslag om ändring av utbildningsnämndens reglemente samt

att uppdra åt utbildningsnämnden att inarbeta förslag med anledning av antagen policy i sitt budgetförslag för 2001.

__________

Ks § 107 Dnr 00-211 342

Investeringar 2000 Nybyggnad av vattenledning mellan Norrtälje och Köpmanholm, vatten- och avloppsnät i Furusund samt avloppsledning mellan Furusund och Köpmanholm

Tekniska nämnden beslöt 2000-02-24 att begära anslag om 23 400 tkr för en vattenledning från Norrtälje till Köpmanholm, en avloppsledning från Furusund till Köpmanholm, förberedelse för framtida vattenförsörjning av delar av Rådmansö samt ett lokalt vatten- och avloppsnät i Furusund.

Bakgrunden till ärendet är ett föreläggande från miljö- och hälsoskyddsnämnden att anordna ny dricksvattenförsörjning till Köpmanholms allmänna anläggning. Tekniska kontoret har på uppdrag av tekniska nämnden utarbetat förslag till lösning som antagits av tekniska nämnden.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-03-15 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden 23 400 tkr för en vattenledning från Norrtälje till Köpmanholm, en avloppsledning från Furusund till Köpmanholm, förberedelse för framtida vattenförsörjning av delar av Rådmansö samt ett lokalt vatten- och avloppsnät i Furusund, att finansiering sker med egna medel.

Au 30/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-03-30, § 97.

Ks 13/4 Bertil Karlsson (v) deltar ej i beslutet.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja tekniska nämnden 23 400 tkr för en vattenledning från Norrtälje till Köpmanholm, en avloppsledning från Furusund till Köpmanholm, förberedelse för framtida vattenförsörjning av delar av Rådmansö samt ett lokalt vatten- och avloppsnät i Furusund,

att finansiering sker med egna medel.

Protokollsanteckning

Bertil Karlsson (v) motiverar att han ej deltog i beslutet med hänvisning till att han anser det inte utretts alternativ med vattensnål teknik.

Bridget Wedberg (mp) instämmer i Bertil Karlsson synpunkt att ytterligare alternativ bör utredas.

__________

Ks § 108 Dnr Ks 00-155 006

Besvarande av motion från Jan E Johansson, Lars-Erik Jansson (s) och Elisabeth Björk (s) ang ungdomsfullmäktige

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2000-02-21, § 38. I motionen föreslås att kommunfullmäktige tillsätter en arbetsgrupp bestående av ungdomar, politiker och tjänstemän som får till uppdrag att ta fram förslag på:

ett ungdomsfullmäktige som väljs på ett demokratiskt sätt,

ett ungdomsfullmäktige som har utskott motsvarande våra kommunala nämnder,

ett ungdomsfullmäktige som är en naturlig instans i nämnders och styrelsers ärendeberedning,

ett ungdomsfullmäktige som har en egen budget

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-03-21 på anförda skäl föreslagit kommunfullmäktige besluta att överlämna motionen till Demokratiberedningen och att motionen därmed skall anses besvarad.

Au 6/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-04-06, § 109.

Ks 13/4 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till Demokratiberedningen för beredning och

att motionen därmed skall anses besvarad.

_________

Ks § 109 Dnr 00-219 050

Godkännande av förfrågningsunderlag beträffande upphandling av årsabonnemang på säkerhetsbrickor till nycklar

Föreligger av servicekontorets upphandlingsenhet upprättat förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av årsabonnemang på säkerhetsbrickor till nycklar.

Servicekontoret föreslår i skrivelse 2000-03-07 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättade förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av ovan nämnda upphandling, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att antaga den leverantör upphandlingen ger till resultat.

Au 23/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-03-23, § 81.

Ks 13/4 Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förfrågningsunderlag för upphandling av årsabonnemang på säkerhetsbrickor till nycklar,

att delegera till arbetsutskottet besluta om antagande av anbud.

_________

Ks § 110 Dnr Ks 00-175 106

Hembudsförfrågan inom BAS samt kommunens inställning till vidgad aktieägarkrets

Till aktieägarna i BAS har kommit en hembudsförfrågan på totalt 12 aktier från fem kommuner. Norrtälje kommun har vid tidigare förfrågan 1999-11-11 beslutat att kommunen inte önskar begagna sig av förköpsrätt till fler aktier än de fem som kommunen har.

Ledningskontoret/Servicekontoret har i skrivelse 2000-03-14 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att Norrtälje kommun inte önskar begagna sig av förköpsrätten att köpa fler aktier i BAS, att kommunen är positiv till att vidga ägarekretsen med kommuner i Mälardalen om aktierna till utbud inte finner ägare inom nuvarande ägarkrets, att i nuläget motsätta sig en vidgad ägarkrets till enskilda intressenter från det privata näringslivet.

Au 23/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-03-23, § 84.

Ks 13/4 Kommunstyrelsen beslutar:

att Norrtälje kommun inte önskar begagna sig av förköpsrätten att köpa fler aktier i BAS,

att kommunen är positiv till att vidga ägarekretsen med kommuner i Mälardalen om aktierna till utbud inte finner ägare inom nuvarande ägarkrets,

att i nuläget motsätta sig en vidgad ägarkrets till enskilda intressenter från det privata näringslivet.

_______

Ks § 111 Dnr Ks00-123 140

Telefoncentral för mottagning av brottsanmälningar

I samband med att Sjöfartsverket drog in sin verksamhet från skärgården till mer centrala anläggningar i centrala Stockholm fick landshövdingen ett uppdrag att försöka skapa alternativa sysselsättningar som ersättning. Regeringen avsatte medel för detta och allt skulle vara genomfört innan 2000 års utgång.

Som ett led i detta arbete skapades på Sandhamn en brottsanmälningscentral. Centralen skall ta emot alla brottsanmälningar. Nu vill man etablera en liknande anläggning i norra skärgården med stöd av statliga medel.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-03-17 redogjort för förutsättningarna för lokaliseringen, alternativa platser i skärgården m m. Kontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till tekniska nämnden att med hög prioritet och i samråd med polisen genomföra etableringen av brottsanmälningscentral på Arholma samt att finansieringen skall ske i enlighet med den antagna investeringsrutinen och att medel skall anslås ur kommunstyrelsens anslag för investeringar i fasta anläggningar samt att arbetets bedrivande kontinuerligt skall redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Au 23/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-03-23, § 85.

Ks 13/4 Kommunstyrelsen beslutar:

att uppdra till tekniska nämnden att med hög prioritet och i samråd med polisen genomföra etableringen av brottsanmälningscentral på Arholma,

att finansieringen skall ske i enlighet med den antagna investeringsrutinen och att medel skall anslås ur kommunstyrelsens anslag för investeringar i fasta anläggningar samt

att arbetets bedrivande kontinuerligt skall redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott.

_________

Ks § 112 Dnr 99-353 534

Förslag till telefonpolicy

Under 1994 och 1995 genomfördes en stor teleutredning i kommunen. Utredningen resulterade i ett antal förslag som efterhand har genomförts. De förslag som lades fram var framförallt av teknisk karaktär.

Med anledning av den snabba tekniska utvecklingen har ledningskontoret initierat ett uppdrag att revidera Norrtälje kommuns telepolicy. Föreligger förslag till telefonpolicy daterad 2000-03-16.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2000-03-16 kommunstyrelsen besluta att anta förslag till telefonpolicy daterad 2000-03-16, att telefonpolicyn gäller från och med 2000-05-01, att uppdra till ledningskontoret/servicekontoret följa upp ärendet efter 2 år.

Au 30/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-03-30, § 91 beslutat att bordlägga ärendet till sammanträdet 2000-04-06.

Au 6/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-04-06, § 112 och beslutat att revidera policyn i enlighet med dagens diskussion.

Ks 13/4 Kommunstyrelsen beslutar:

att anta förslag till telefonpolicy daterad 2000-04-06,

att telefonpolicyn gäller från och med 2000-05-01,

att uppdra till ledningskontoret/servicekontoret följa upp ärendet efter 2 år.

_________

Ks § 113 Dnr 00-244 253

Markanvisning för Norrtälje Byggmarknad

Norrtälje Byggmarknad AB som för närvarande bedriver verksamhet i förhyrda lokaler i Görla industriområde har ansökt om markanvisning för etablering av ett byggvaruhus i anslutning till kv Flygfyren m fl. Det aktuella området är ca 10.000 m2 och används idag som pendlarparkering, cirkusplats och bilbingo.

Tekniska kontoret har 2000-03-14 överlämnat förslag till markanvisningsavtal och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att godkänna markanvisningsavtal gällande etablering av Norrtälje Byggmarknad i anslutning till kv Flygfyren m fl.

Au 30/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-03-30, § 98 beslutat att bordlägga ärendet till sammanträdet 2000-04-06.

Au 6/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-04-06, § 118.

Ks 13/4 Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat markanvisningsavtal gällande etablering av Norrtälje Byggmarknad i anslutning till kv Flygfyren m fl.

__________

Ks § 114 Dnr Ks 00-196 611

Uppdrag till berörda förvaltningar att redovisa förslag till åtgärder för att minska antalet icke simkunniga barn och ungdomar

Kommunfullmäktige beslöt 2000-02-21, § 30 att bifalla Bo Björkmans motion om uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram förslag på åtgärder för att minimera antalet icke simkunniga bland barn och ungdomar.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2000-03-09 på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att uppdra åt barn- och skolnämnden, kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden redovisa förslag till åtgärder för att minimera antalet icke simkunniga bland våra barn och ungdomar, och att denna redovisning skall lämnas till kommunstyrelsen senast den 1 augusti 2000.

Au 30/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-03-30, § 99 beslutat att bordlägga ärendet till sammanträdet 2000-04-06.

Au 6/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-04-06, § 119.

Ks 13/4 Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt barn- och skolnämnden, kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden redovisa förslag till åtgärder för att minska antalet icke simkunniga bland våra barn och ungdomar, och

att denna redovisning skall lämnas till kommunstyrelsen senast den 1 augusti 2000.

__________

Ks § 115 Dnr Ks00-282 253

Försäljning av del av fastigheten Tälje 3:156, Norrtälje

Objektet ingår bland de fastigheter som kommunstyrelsen tidigare har beslutat ska säljas.

Objektet är bebyggt med ett enplans äldre fritidshus / f d mangårdsbyggnad i Långgarn. Byggnadens skick är mindre gott. Taxeringsvärdet för bostaden är 222.000 kr.

Förslag till köpekontrakt föreligger enligt vilket kommunen överlåter blivande avstyckade del av fastigheten Tälje 3:156 till Per Lind.

Tekniska kontoret har i skrivelse 2000-03-23 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av del av fastigheten Tälje 3:156 för en köpeskilling om 465.000 kr.

Au 30/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-03-30, § 101.

Ks 13/4 Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna försäljning av del av fastigheten Tälje 3:156 för en köpeskilling om 465.000 kr.

________

Ks § 116 Dnr Ks 00-232 253

Försäljning av del av fastigheten Rävsnäs 8:1

Kommunen förvärvade aktuell del av fastigheten Rävsnäs 8:1 (dåvarande fastigheten Rävsnäs 11:1 m m) av Evert Wallert år 1983, innefattande den s k ”Lassestugan”. I förvärvet ingick strandområde som senare har ingått i upplåtelsen till Rävsnäs Hamnförening.

Ditte Lindström har i skrivelse 1999-05-09 anhållit om att få dispo-nera den s k ”Lassestugan” i Rävsnäs för museiverksamhet. Under de diskussioner som följt med Ditte Lindström har framkommit dels att bildandet av själva stiftelsen får skjutas på framtiden dels att en intressent för genomförandet bör knytas till projektet.

Tekniska kontoret har i skrivelse 2000-03-10 på anförda skäl föreslagit att fastigheten överlåtes till Thomas och Anders Gunnedal, som i skrivelse 2000-03-07 förklarat sina avsikter med fastigheten i samarbete med Ditte Lindström.

Tekniska kontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av ett område av fastigheten Rävsnäs 8:1 för en köpeskilling om 300.000 kr.

Au 30/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-03-30, § 102.

Ks 13/4 Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna försäljning av ett område av fastigheten Rävsnäs 8:1 för en köpeskilling om 300.000 kr.

________

Ks § 117 Dnr Ks 00-289 253

Försäljning av fastigheten Älmsta 13:28, Väddö

Objektet ingår bland de fastigheter som kommunstyrelsen tidigare har beslutat ska säljas.

Fastigheten är bebyggd med en 1-plans villa. Byggnaden har senast använts av kommunen som dagis/fritids, vilken verksamhet överflyttats till Älmsta skola. Byggnadens skick är mindre gott med stort invändigt renoveringsbehov.

Förslag till köpekontrakt föreligger enligt vilket kommunen överlåter fastigheten Älmsta 13:28 till FRIFAST AB.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 2000-03-27 kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av fastigheten Älmsta 13:28 för en köpeskilling om 540.000 kr.

Au 30/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-03-30, § 103 beslutat att bordlägga ärendet till sammanträdet 2000-04-06.

Au 6/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-04-06, § 122.

Ks 13/4 Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna försäljning av fastigheten Älmsta 13:28 för en köpeskilling om 540.000 kr.

__________

Ks § 118 Dnr Ks 99-976 430

Ansökan om bidrag till Norrtälje Naturvårdsfonds verksamhet

Stiftelsen Norrtälje Naturvårdsfond har till kommunstyrelsen inlämnat en förfrågan om stöd för verksamheten inom Norrtälje Naturvårdsfond. Fonden ansöker om ett ekonomiskt bidrag för 1999 med 75.000 kr.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-03-17 på anförda skäl beslutat föreslå kommunstyrelsen besluta att bevilja Norrtälje Naturvårdsfond ett bidrag på 75.000 kr, att medlen får täckas av kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.

Au 6/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-04-06, § 107.

Ks 13/4 Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja Norrtälje Naturvårdsfond ett bidrag på 75.000 kr,

att medlen får täckas av kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.

__________

Ks § 119 Dnr Ks 99-1229 600

Barnkonventionen, beaktande i kommunens verksamhet

Barn- och skolnämnden har i beslut 1999-12-16, § 154 bland annat beslutat att översända en tjänsteskrivelse från barn- och skolkontoret till kommunstyrelsen med förslag om att styrelsen ser över möjligheterna till ett gemensamt, kommunövergripande förhållningssätt kring beaktandet av barnkonventionen i kommunens verksamhet.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-03-17 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att FN:s konvention om barnens rättigheter (barnkonventionen) skall beaktas av kommunstyrelsen och övriga nämnder i deras verksamhet och att uppdra åt ledningskontoret framlägga förslag till ett övergripande måldokument som anger hur barnkonventionen skall beaktas i kommunens verksamhet och hur detta skall följas upp och redovisas.

Au 6/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-04-06, § 108.

Ks 13/4 Kommunstyrelsen beslutar:

att FN:s konvention om barnens rättigheter (barnkonventionen) skall beaktas av kommunstyrelsen och övriga nämnder i deras verksamhet samt

att uppdra åt ledningskontoret framlägga förslag till ett övergripande måldokument som anger hur barnkonventionen skall beaktas i kommunens verksamhet och hur detta skall följas upp och redovisas.

_________

Ks § 120 Dnr Ks 00/356 481

Medelsfinansiering, upphandling av infartsskyltar

Kommunfullmäktige har den 30 november 1998 bl a beslutat att inledningsvis rekommendera att skyltning vid infarterna sker i enlighet med ett alternativ 2 som föreslagits av ledningskontoret.

Ledningskontoret har i sin tjänsteskrivelse även föreslagit att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avsätta 1 mkr/år i minst två år för kostnaderna för uppskyltningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade för egen del att överlämna frågan om finansiering till budgetberedningen.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-04-05 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att uppdra till tekniska nämnden uppsätta och ansvara för informationsskyltar vid infarter enligt direktiv från ledningskontoret, att uppdra till tekniska nämnden att inför år 2001 återkomma till kommunstyrelsen med begäran om medel för driftkostnaderna, att bevilja tekniska nämnden 1,5 mkr samt att finansieringen sker inom kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar.

Au 6/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-04-06, § 120.

Ks 13/4 Kommunstyrelsen beslutar:

att uppdra till tekniska nämnden uppsätta och ansvara för informationsskyltar vid infarter enligt direktiv från ledningskontoret,

att uppdra till tekniska nämnden att inför år 2001 återkomma till kommunstyrelsen med begäran om medel för driftkostnaderna,

att bevilja tekniska nämnden 1,5 mkr samt

att finansieringen sker inom kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar.

__________

Ks § 121 Dnr Ks00-311 045

Begäran om kostnadsgaranti, Kooperativen Arbete och utveckling

Rubricerade kooperativ har i skrivelse 00-03-31 till kommunstyrelsen hemställt om en kommunal kostnadsgaranti för år 2000 med 825 821 kronor.

Som en följd av ett EU-projekt som genomförts i Norrtälje kommun och som finansierades med EU-medel samt bidrag från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt Norrtälje kommun har efter projektets slut tre kooperativ skapats för rehabilitering av arbetshandikappade.

Efter projekttidens slut och då kooperativen bildades ökade Norrtälje kommun sin finansieringsdel och omsorgsnämnden har beviljat kooperativen ett kommunalt driftbidrag med 1 200 000 kr för år 2000.

Ledningskontoret anser att projektet skall bedömas som omsorgsinsatser för funktionshindrade och finnas kvar inom omsorgsnämndens verksamhetsområde. Omsorgsnämnden har beviljat och utbetalt 1 200 000 tkr i bidrag för år 2000.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2000-04-06 kommunstyrelsen besluta att remittera ansökan till omsorgsnämnden och socialnämnden för ställningstagande, samt att yttrandet skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 12 maj 2000, att i avvaktan på omsorgsnämndens och socialnämndens svar bevilja Kooperativet Arbete och Utveckling en kostnadsgaranti om högst 450 tkr avseende den rehabiliteringsverksamhet som Kooperativet bedriver, att en eventuell utbetalning av kostnadsgarantin får finansieras ur kommunstyrelsens konto till förfogande och att bemyndiga ledningskontoret verkställa eventuell utbetalning enligt detta beslut.

Au 6/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-04-06, § 125.

Ks 13/4 Kommunstyrelsen beslutar:

att remittera ansökan till omsorgsnämnden och socialnämnden för ställningstagande samt att yttrandet skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 12 maj 2000,

att i avvaktan på omsorgsnämndens och socialnämndens svar bevilja Kooperativet Arbete och Utveckling en kostnadsgaranti om högst 450 tkr avseende den rehabiliteringsverksamhet som Kooperativet bedriver,

att en eventuell utbetalning av kostnadsgarantin får finansieras ur kommunstyrelsens konto till förfogande och

att bemyndiga ledningskontoret verkställa eventuell utbetalning enligt detta beslut.

_________

Ks § 122

Protokoll

Föreligger protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2000-01-31.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden 2000-01-20, 2000-01-27 och 2000-02-03.

Kommunala pensionärsrådets sammanträde 2000-02-09 och Kommunala handikapprådet 2000-02-16.

Ks 13/4 Kommunstyrelsen beslutar:

att lägga protokollen till handlingarna.

__________

Ks § 123 Dnr Ks 00/117 002

Anmälan om delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt aktbilaga 1-12 anmäles och lägges till handlingarna.

_________

Ks § 124

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Svenska kommunförbundets cirkulär 2000:28 ang föreslagna förändringar i inkomstutjämningen

Svenska kommunförbundets cirkulär 2000:35; EU-stöd till vänortsutbyte riktlinjer för år 2000-03-29

Svenska kommunförbundets cirkulär 2000:37; Kommunernas ekonomiska läe mars 2000

Svenska kommunförbundet; Kommunernas lokalförsörjning och fastighetsförvaltning ny fond för FoU-verksamheten

Svenska kommunförbundet; Ny faktabok om kommunala företag

Svenska kommunförbundets pressmeddelande; Flexibilitet och försiktighet nyckelord för kommunal verksamhet de kommande åren

Länsstyrelsens sammanställning av föreskrifter utfärdade av länsstyrelsen i Stockholms län

Yrkesinspektionens meddelande ang inspektion vid Skarsjöstugans kök, Rimbo

Yrkesinspektionens meddelande ang inspektion vid arbetsstället hemtjänst Häverödalsgruppen, Hallstavik

Yrkesinspektionens meddelande ang inspektion vid Bålbroförskolans kök

Utrikesdepartementet; Årsboken om EU 1999

Dnr Ks00-226 106

Samarbetsavtal för år 2000 mellan Norrtälje kommun och Pskov, stad i Ryssland

Dnr Ks 99-1235 041

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2000-02-24, § 5; sporthall i Älmsta, Väddö

Dnr Ks00-96 511

Ing-Marie Liljegren ang trafiken på Gustav Adolfs väg

Dnr Ks00-156 009

SAF Pressmeddelande ”Några veckor eller över ett år?” En rapport om kommunal tillståndsgivning

Dnr Ks00-176 456

KSL: Förhandling betr nytt ramavtal för kommunerna i Stockholms län

Dnr Ks99-758 311

Länsstyrelsen; Förstudie, väg 1025, bro eller färja mellan Yxlan och Blidö, Norrtälje kommun

Tack från Tommie Åkerström för 50-års uppvaktning.

Dnr Ks 00-242 004

Verksamhetsberättelse 1999 för Stadsarkivet

Dnr Ks00-317 108

Enhetsråd i kommunen; Namnlistor Upprop att avsätta mer medel till skolan

Dnr Ks00-326 252

Skrivelse från kommunstyrelsens presidie till Regeringen m fl ang nedläggning av Lv3-begäran om övertagande av mark och byggnader

___________