Kommunstyrelsen 2000-05-11

Plats och tid Sammanträdesrummet, Kommunhuset Ankaret, Estunav. 14, kl 09.00-12.00

14.45-15.15

Beslutande Enligt förteckning

Övriga deltagande
Lars Hessner, Netservey, § 126
Klas Olsson, Kommunförbundet, § 126
Mats Törnquist, kommundirektör
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Tony Wallin, personalchef
Tommie Eriksson, teknisk chef
Gunnel Löfqvist, planeringschef
Marie Norling, informationschef
Berit Jansson, sekreterare

Utses att justera Håkan Jonsson (s)

Justeringens

plats och tid Servicekontoret, måndag 2000-05-15, kl 13.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 125-146

Berit Jansson

Ordförande ........................................................................

Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................

Håkan Jonsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2000-05-11

Datum för Datum för

anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats

för protokollet Servicekontoret

Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

Ks § 125

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Håkan Jonsson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på servicekontoret måndag 2000-05-15, kl 13.00.

________

Ks § 126

Allmän information

Chefsenkäten

Lars Hessner från Netservey redovisar den årliga chefsenkäten.

Kommunförbundet

Direktör Klas Olsson informerar om Kommunförbundets arbete.

________

Ks § 127 Dnr Ks 00/285 042

Norrtälje kommuns bokslut 1999

Ledningskontoret har i samarbete med servicekontoret sammanställt bokslutet för 1999.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2000-05-03 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att efter hörande av kommunens revisorer godkänna budgetavräkning och bokslut i enlighet med bilagda handlingar, att disponera 3 400 tkr ur fastighetsfonden för att täcka uppkommet underskott avseende fastighetsunderhåll, att avsätta 1999-års överskott på 2 141 tkr inom renhållningen till renhållningsfonden, att avsätta 1999-års överskott 6 900 tkr inom va-verksamheten till va-fond, att i enlighet med investeringsbudgetrutinen anslag till anläggningsinvesteringar inte ombudgeteras, att vid tertialuppföljning av anläggningsinvesteringar redovisning per projekt ska ske av totalt anslag, totalt nedlagda kostnader, nedlagda kostnader under redovisningsåret och prognos för projektet, att beslutsnivåerna i investeringsbudgetrutinen ska gälla även anslag som beviljats före införandet av den nya rutinen.

Au 4/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-05-04, § 139 beslutat att vilandeförklara ärendet till ett extra arbetsutskott 11 maj 2000.

Föreligger ny skrivelse från ledningskontoret, daterad 2000-05-09. Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att efter hörande av kommunens revisorer godkänna budgetavräkning och bokslut i enlighet med bilagda handlingar, att disponera 3 400 tkr ur fastighetsfonden för att täcka uppkommet underskott avseende fastighetsunderhåll, att avsätta 1999 års överskott på 2 141 tkr inom renhållningen till renhållningsfonden, att från renhållningsfonden disponera 200 tkr för avslutning/återställning av Björkholmens avfallsupplag samt 200 tkr för avslutning/återställning av Häverö avfallsupplag, att avsätta 1999 års överskott 6 900 tkr inom va-verksamheten till va-fond, att i enlighet med investeringsbudgetrutinen anslag till anläggningsinvesteringar inte ombudgeteras, att vid tertialuppföljning av anläggningsinvesteringar redovisning per projekt ska ske av totalt anslag, totalt nedlagda kostnader, nedlagda kostnader under redovisningsåret och prognos för projektet, att beslutsnivåerna i investeringsbudgetrutinen ska gälla även anslag som beviljats före införandet av den nya rutinen. Kommunstyrelsen föreslås därutöver be- sluta att uppmana tekniska nämnden att snarast efter avslutad extern utredning överlämna rapporten avseende differens vid avstämning av renhållningsavgifter till kommunstyrelsen.

Au 11/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-11, § 156.

Ks 11/5 1. Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att efter hörande av kommunens revisorer godkänna budgetavräkning och bokslut i enlighet med bilagda handlingar,

att disponera 3 400 tkr ur fastighetsfonden för att täcka uppkommet underskott avseende fastighetsunderhåll,

att avsätta 1999-års överskott på 2 141 tkr inom renhållningen till renhållningsfonden,

att från renhållningsfonden disponera 200 tkr för avslutning/återställning av Björkholmens avfallsupplag samt 200 tkr för avslutning/återställning av Häverö avfallsupplag,

att avsätta 1999-års överskott 6 900 tkr inom va-verksamheten till va-fond,

att i enlighet med investeringsbudgetrutinen anslag till anläggningsinvesteringar inte ombudgeteras,

att vid tertialuppföljning av anläggningsinvesteringar redovisning per projekt ska ske av totalt anslag, totalt nedlagda kostnader, nedlagda kostnader under redovisningsåret och prognos för projektet,

att beslutsnivåerna i investeringsbudgetrutinen ska gälla även anslag som beviljats före införandet av den nya rutinen.

Kommunstyrelsen beslutar:

att uppmana tekniska nämnden att snarast efter avslutad extern utredning överlämna rapporten avseende differens vid avstämning av renhållningsavgifter till kommunstyrelsen.

________

Ks § 128 Dnr Ks00-319 004

Förslag till ändring i arkivreglemente för Norrtälje kommun

Regeringsrätten har i ett antal domar konstaterat att vissa dataupptagningar utgör allmänna handlingar nämligen cookiefiler, globala filer och epost-listor.

Ledningskontoret/servicekontoret har i skrivelse 2000-04-05 på anförda skäl föreslagit kommunfullmäktige besluta att följande ändringar görs i Arkivreglemente för Norrtälje kommun

§ 6 får följande lydelse:

6 Rensning (6 § 4 p AL)

Handlingar som inte skall tillhöra arkivet skall fortlöpande rensas eller på annat sätt avskiljas från arkivhandlingarna. Rensningen skall genomföras senast i samband med arkivläggningen. Vad gäller kommunens elektroniska postsystem sker automatisk, löpande rensning efter 6 månader.

§ 7 får följande lydelse:

7 bevarande och gallring (10 § AL)

Myndighet beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av handlingar i sitt arkiv, såvida ej annat följer av lag eller förordning. Beträffande arkiv som överlämnats till arkivmyndigheten beslutar denna efter samråd med överlämnande myndighet.

E-postmeddelanden av ringa eller tillfällig betydelse och därmed e-postlistor, cookefiler, globala filer må gallras efter 1 vecka eller vid inaktualitet.

Handlingar som gallras skall utan dröjsmål förstöras,

att ovanstående ändringar gäller från och med 2000-06-01.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att för egen del uppdra åt ledningskontoret att, efter beslut i kommunfullmäktige, utforma anvisningar med anledning av ändringar i arkivreglementet.

Au 4/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-04, § 145.

Ks 11/5 1. Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att följande ändringar görs i Arkivreglemente för Norrtälje kommun

§ 6 får följande lydelse:

6 Rensning (6 § 4 p AL)

Handlingar som inte skall tillhöra arkivet skall fortlöpande rensas eller på annat sätt avskiljas från arkivhandlingarna. Rensningen skall genomföras senast i samband med arkivläggningen. Vad gäller kommunens elektroniska postsystem sker automatisk, löpande rensning efter 6 månader.

§ 7 får följande lydelse:

7 bevarande och gallring (10 § AL)

Myndighet beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av handlingar i sitt arkiv, såvida ej annat följer av lag eller förordning. Beträffande arkiv som överlämnats till arkivmyndigheten beslutar denna efter samråd med överlämnande myndighet.

E-postmeddelanden av ringa eller tillfällig betydelse och därmed e-postlistor, cookefiler, globala filer må gallras efter 1 vecka eller vid inaktualitet.

Handlingar som gallras skall utan dröjsmål förstöras,

att ovanstående ändringar gäller från och med 2000-06-01.

Kommunstyrelsen beslutar:

att uppdra åt ledningskontoret att, efter beslut i kommunfullmäktige, utforma anvisningar med anledning av ändringar i arkivreglementet.

__________

Ks § 129 Dnr 00-132 001

Ändrad lydelse av 22-27 §§ i reglemente för omsorgsnämnden med anledning av förändring av nämndens utskott

Kommunfullmäktige fastställde 1998-12-21, § 230, gällande lydelse i reglemente för omsorgsnämnden.

Omsorgsnämnden har 2000-01-24, § 12 föreslagit kommunfullmäktige besluta att, genom förändring i omsorgsnämndens reglemente enligt förslag i bilaga till skrivelse 2000-01-20 av förvaltningschef Tommie Åkerström, avveckla omsorgsnämndens omsorgsutskott och att ombilda nuvarande äldreutskott till ett förstärkt arbetsutskott med den representation som anges i det förändrade reglementet.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-02-18 föreslagit kommunfullmäktige besluta att 22-27 §§ i reglemente för omsorgsnämnden skall ha den ändrade lydelse som omsorgsnämnden föreslår i beslut 2000-01-24, § 12 och att den ändrade lydelsen av reglementet skall gälla från dagen för detta beslut.

Au 4/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-04, § 151.

Christer Candal (m) yrkade bifall till ledningskontorets förslag med följande tillägg: att i omsorgsnämndens förslag till ändring i reglementet § 22 skall följande text utgå: ”Samt av en särskild företrädare för folkpartiet (observatör) och en ersättare för denna/e”.

Ks 11/5 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att 22-27 §§ i reglemente för omsorgsnämnden skall ha den ändrade lydelse som omsorgsnämnden föreslår i beslut 2000-01-24, § 12, med följande ändring att i 22 § skall följande text utgå ”Samt av en särskild företrädare för folkpartiet (observatör) och en ersättare för denna/e”,

att den ändrade lydelsen av reglementet skall gälla från dagen för detta beslut.

________

Ks § 130 Dnr Ks00-295 170

Antagande av räddningstjänstplan för Norrtälje kommun

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2000-03-23, § 50 beslutat att godkänna förslaget till räddningstjänstplan för Norrtälje kommun daterad 2000-02-25 med ändringar enligt tjänsteutlåtande 2000-03-23 samt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för handläggning.

Au 4/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-04, § 153.

Ks 11/5 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att enligt tekniska nämndens beslut 2000-03-23, § 50- anta upprättad räddningstjänstplan för Norrtälje kommun, daterad 2000-03-23 samt

att räddningstjänstplan, daterad 1995-10-02 med komplement för räddningstjänst under höjd beredskap av 1997-12-15 upphör att gälla.

________

Ks § 131 Dnr 00-304 455

Begäran om medel för nybyggnad av avfallsanläggning i Salmunge

Verksamheten vid Björkholmens avfallsupplag fick enligt beslut i Koncessionsnämnden för miljöskydd tillstånd att bedrivas t o m 1995. Beslutet förlängdes t o m 1999.

Länsstyrelsen gav 1997 tillstånd att bedriva verksamhet vid Salmunge. Kommunen överklagade den del i beslutet som berör energilimpor. Miljödomstolen beslöt 1999-12-06 att avslå kommunens överklagan, men förlängde den av länsstyrelsen angivna tiden för energilimpor och deponering till 2004-12-31. Beslutet innebär vidare att de med tillståndet avsedda verksamheterna ska ha satts igång efter ett år, dvs 2001-01-01.

Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2000-03-23, § 41.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-04-28 redogjort för olika alternativ vad gäller avfallshantering framåt i tiden och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden 15 800 tkr för nybyggnad enligt alternativ H av Salmunge avfallsanläggning med etapp 2, att finansiering sker med egna medel, att uppdra åt tekniska nämnden att besluta om långsiktig lösning vad avser egen deponi vid Salmunge alternativt extern deponering och då utifrån långsiktigt miljö- och ekonomiskt perspektiv, att i det fall egen deponi vid Salmunge, dvs etapp 3 beslutas genomföras, finansiering av arbetena sker med tekniska nämndens investeringsanslag.

Au 4/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-04, § 155. Kommunstyrelsen föreslogs föreslå kommunfullmäktige besluta enligt ledningskontorets förslag.

Ks 11/5 Yrkande:

Christer Candal (m) bifall till alternativ E.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Candals yrkande och arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Candals yrkande.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja tekniska nämnden 20.300 tkr för nybyggnad enligt alternativ E av Salmunge avfallsanläggning med etapp 2,

att finansiering sker med egna medel.

________

Ks § 132 Dnr Ks 00/433 430

Införande av ett miljöledningssystem i kommunen

Kommunstyrelsen beslutade den 22 juni 1998 att anslå 250 kkr för att införa ett miljöledningssystem i Norrtälje kommun. Medlen skulle även användas till utbildning av ordföranden och vice ordföranden i styrelser och nämnder samt förvaltningsledningar.

Ledningskontoret uppdrog till servicekontoret i oktober 1998 att med ett projektinriktat arbetssätt påbörja arbetet. Det har emellertid varit svårt att inom ramen för befintlig organisation utse en projektledare som kan leda projektet.

Ledningskontorets uppdrag till servicekontoret är numera återkallat. Arbetet föreslås emellertid bedrivas projektinriktat och införas etappvis för hela eller delar av förvaltningarnas verksamheter.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-03-20 redogjort för organisationen av det fortsatta arbetet med att införa miljöledningssystem i kommunen och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att godkänna organisationen av arbetet med att införa miljöledningssystem i kommunen, att uppdra till ledningskontoret att uppta prövning av medel för år 2001 och 2002 i samband med budgetbehandlingen för resp. år. Kommunfullmäktige föreslås besluta att till kommunstyrelsen anslå ytterligare 265 kkr för år 2000 för införande av ett miljöledningssystem, att finansiering sker med eget kapital.

Au 20/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-04-20, § 131 beslutat att vilandeförklara ärendet till den 4 maj 2000.

Au 4/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-04, § 152.

Ks 11/5 1. Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna organisationen av arbetet med att införa miljöledningssystem i kommunen,

att uppdra till ledningskontoret att uppta prövning av medel för år 2001 och 2002 i samband med budgetbehandlingen för resp. år.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att till kommunstyrelsen anslå ytterligare 265 kkr för år 2000 för införande av

ett miljöledningssystem samt

att finansiering sker med eget kapital.

_________

Ks § 133 Dnr Ks 99-1114 214

Yttrande under utställningstiden gällande förslag till detaljplan för fastigheterna Riddersholm 1:17 och del av 1:25 i Rådmansö församling

Stadsarkitektkontoret har 2000-03-13 översänt rubricerade planförslag för yttrande med anledning av att förslaget är utställt för granskning under tiden 21 mars 11 april 2000.

Au 20/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-04-20, § 128.

Ks 11/5 Kommunstyrelsen beslutar:

att i yttrande till byggnadsnämnden ej erinra mot planförslaget.

__________

Ks § 134 Dnr Ks 00-141 533

Ansökan om ändring av villkor i det av Regeringen i beslut 1991-08-15 meddelade tillståndet enl 4 kap lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m m för Luftfartsverket att utvidga verksamheten på Stockholm-Arlanda flygplats med en tredje rullbana

Miljödepartementet har för yttrande överlämnat Luftfartsverkets ansökan om ändring av villkor avseende utsläpp till luft. Kommunen har anmält att yttrandet är försenat och fått samma remisstid som Sigtuna och Vallentuna kommuner, dvs till senast den 12 maj 2000.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-04-19 redogjort för Luftfartsverkets förslag samt lämnat synpunkter i ärendet.

Ledningskontoret föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att godkänna förslaget till yttrande avseende ansökan om ändring av villkor i det

av Regeringen i beslut 1991-08-15 meddelade tillståndet enl 4 kap lagen (1987:12) om hushållning av naturresurser m m för Luftfartsverket att utvidga verksamheten på Stockholm-Arlanda flygplats med en tredje rullbana.

Au 20/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-04-20, § 130.

Ks 11/5 Kommunstyrelsen beslutar:

att som sitt yttrande i ärendet godkänna upprättad och reviderad skrivelse till Miljödepartementet undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen ang ändring av villkor i det av Regeringen i beslut 1991-08-15 meddelade tillståndet enl 4 kap lagen (1987:12) om hushållning av naturresurser m m för Luftfartsverket att utvidga verksamheten på Stockholm-Arlanda flygplats med en tredje rullbana.

_________

Ks § 135 Dnr 00-290 106

Utseende av representant jämte ersättare till Svealands Kustvattenvårdsförbund för perioden 2000-2002

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 1999-09-27, § 221 bl a beslutat att ansöka om medlemskap i Svealands Kustvattenvårdsförbund och att godkänna upprättat förslag till yttrande över förslaget till bildande av Svealands Kustvattenvårdsförbund.

I den interimistiska styrelsen för Svealands Kustvattenvårdsförbund sitter från Norrtälje kommun Christer Candal och Elisabeth Björk.

Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) meddelar i skrivelse 2000-03-27 om blivande årsmöte den 9 maj 2000 att det är dags att utse kommunens representant inklusive ersättare till Svealands Kustvattenvårdsförbund för mandatperioden 2000-2002.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2000-04-17 att av tidsskäl bör beslut fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott samt i efterhand anmälas till kommunstyrelsen vid sammanträdet den 11 maj 2000.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att utse representant jämte ersättare till Svealands Kustvattenvårdsförbund för perioden 2000-2002.

Au 20/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-04-20, § 133 beslutat att som representant till Svealands Kustvattenvårdsförbund för perioden 2000-2002 utse Christer Candal (m) och som ersättare Elisabeth Björk (s).

Ks 11/5 Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna av arbetsutskottet utsedd representant samt ersättare till Svealands Kustvattenvårdsförbund för perioden 2000-2002.

_________

Ks § 136 Dnr 00-209 106

Remiss av förslag om bildande av kommunalförbund för regionala utvecklings- och planeringsfrågor i Stockholms län

Kommunalförbundet Stockholms län (KSL) har till kommunerna i Stockholms län översänt förslag om bildande av kommunalförbund för regionala utvecklings- och planeringsfrågor i Stockholms län för yttrande senast den 31 maj 2000.

En politisk ledningsgrupp med företrädare för länet och Stockholms läns landsting (SLL) har sedan hösten 1998 fört överläggningar om hur den regionala organisationen i länet kan förstärkas. Det förslag som presenteras innebär en försöksverksamhet med bildande av ett kommunalförbund för utvecklings- och planeringsfrågorna i Stockholmsregionen med SLL och länets samtliga kommuner som medlemmar. Försöksverksamheten förutsätts starta den 1 januari 2001.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-04-14 lämnat synpunkter på förslaget och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till yttrande över bildande av kommunalförbund för stockholmsregionens utveckling.

Au 20/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-04-05, § 134. Rolf Andersson (kd) deltog ej i beslutet. Arne Ringefors (fp) lät anteckna till protokollet att folkpartiet kommer att avstyrka en försöksverksamhet med bildande av kommunalförbund i stockholmsregionen.

Ks 11/5 Yrkanden:

Håkan Jonsson (s), Christer Candal (m) enligt arbetsutskottets förslag.

Bengt Ericsson (c) och Berit Jansson (c) enligt arbetsutskottets förslag med tilläggsyrkandet att det görs en utvärdering som efter ett år som sänds till samtliga kommuner.

Karl-Axel Öst (fp) att avstyrka förslaget om kommunalförbund samt att i yttrande till Kommunförbundet Stockholms län föreslå att en nystart för de regionala frågorna i vår region kan åstadkommas omedelbart genom att Kommunförbundet Stockholms län och vårt landsting samverkar.

Bertil Karlsson (v) avstyrker förslaget mot bakgrund av de intentioner förslaget innehåller.

Rolf Andersson (kd) avstyrker förslaget med hänvisning till kristdemokraternas i Stockholms stad och län skrivelse i ärendet (bilaga).

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och vid sammanträdet framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar

att som sitt yttrande i ärendet godkänna upprättad skrivelse undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen samt att till skrivelsen bifoga kopia av protokollet.

Reservationer

Folkpartiets ledamot enligt skriftlig reservation (bilaga).

Kristdemokraternas ledamot till förmån för eget yrkande.

Vänsterpartiets ledamot till förmån för eget yrkande.

Centerpartiets ledamöter till förmån för eget tilläggsyrkande.

Protokollsanteckningar

Centerpartiet antecknar till protokollet att man ställer sig bakom Centerpartiets i Stockholm stad och läns skrivelse.

Bridget Wedberg antecknar till protokollet att miljöpartiet ställer sig bakom folkpartiets reservation.

_________

Ks § 137 Dnr Ks00-281 214

Förslag till yttrande över detaljplan för Kårstabygdens golfbana, Vallentuna kommun

Vallentuna kommun har översänt förslag till detaljplan för Kårstabygdens golfbana till Norrtälje kommun för yttrande.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra utbyggnaden av en 18-håls golfbana.

Norrtälje kommun kommer att påverkas av planen då området ligger inom Norrtäljeåns avrinningsområde och avvattnas norrut via sjön Jälnan som fungerar som recipient.

Servicekontoret/ledningskontoret har i skrivelse 2000-04-18 lämnat synpunkter i ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande förslag till yttrande.

Au 20/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-04-20, § 135.

Ks 11/5 Kommunstyrelsen beslutar:

att som sitt yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.

__________

Ks § 138

Ändrad dag för kommunstyrelseresa

I sammanträdesplaneringen för år 2000 har kommunstyrelsen beslutat att kommunstyrelsens årliga informationsresa skall äga rum den 16 juni.

Au 20/4 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-04-20, § 136.

Ks 11/5 Kommunstyrelsen beslutar:

att kommunstyrelsens informationsresa flyttas fram till måndagen den 19 juni 2000.

_________

Ks § 139 Dnr Ks00-325 004

Dokumenthanteringsplan för del av servicekontoret- löneenheten

Servicekontoret, löneenheten har i samarbete med stadsarkivet utarbetat en dokumenthanteringsplan. Planen anger vad som skall gallras och vad som skall bevaras för framtiden. Planen gäller från 1998-04-01 då den nya organisationen trädde i kraft.

Stadsarkivet föreslår i skrivelse 2000-04-05 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag.

Au 4/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-04, § 146.

Ks 11/5 Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förslag till dokumenthanteringsplan för del av servicekontoret- löneenheten.

_________

Ks § 140 Dnr Ks00-323 004

Dokumenthanteringsplan för del av servicekontoret- kansli, stadsarkiv samt del av sekretariat

Servicekontoret enheten för kansli, del av sekretariat och stadsarkiv har i samarbete utarbetat en dokumenthanteringsplan. Planen anger vad som skall gallras och vad som skall bevaras för framtiden.

Stadsarkivet föreslår i skrivelse 2000-03-28 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag.

Au 4/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-04, § 147.

Ks 11/5 Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förslag till dokumenthanteringsplan för del av servicekontoret- kansli, stadsarkiv samt del av sekretariat.

________

Ks § 141 Dnr Ks00-313 253

Försäljning av fastigheten Rånäs 4:195

Objektet ingår bland de fastigheter som kommunstyrelsen tidigare har beslutat ska säljas.

Fatigheten utgör en planlagd villatomt med arealen 1.554 m2. På tomten finns f d Rånäs banvaktarstuga. Värdet på fastigheten är angivet till 200.000 kr +/-15.000 kr. Fastigheten föreslås överlåtas till Marianne Rühling.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 2000-03-29 kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av fastigheten Rånäs 4:195 för en köpeskilling om 170.000 kr.

Au 4/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-04, § 149.

Ks 11/5 Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna försäljning av fastigheten Rånäs 4:195 för en köpeskilling om 170.000 kr.

_________

Ks § 142 Dnr Ks 00/123 140

Beviljande av medel för uppförande av brottsanmälningscentral på Arholma

Kommunstyrelsen beslöt 2000-04-13 att uppdra till tekniska nämnden att med hög prioritet och i samråd med polisen genomföra etableringen av brottsanmälningscentral på Arholma. Vidare beslöts att finansieringen skulle ske i enlighet med investeringsbudgetrutinen och att medel skulle anslås ur kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar. Det beslöts också att arbetet kontinuerligt skall redovisas till kommunstyrelsen.

Tekniska kontoret har under hand lämnat tjänsteskrivelse till ledningskontoret. Skrivelsen kommer att behandlas av tekniska nämnden den 25 maj. Av skrivelsen framgår att Skärgårdsstiftelsen som äger berörd mark har förklarat sig positiva till att upplåta tomtmark för projektet. Förhandlingar pågår vad gäller arrende. Byggnaden skall uppföras i kommunal regi och hyras ut till Länspolisen på 10-årskontrakt. Hyreskontraktet har undertecknats av länspolisen.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-05-10 föreslagit kommunstyrelsen besluta under förutsättning att tekniska nämnden beslutar 2000-05-25 i enlighet med tekniska kontorets förslag att bevilja tekniska nämnden 3 200 tkr brutto för uppförande av Brottsalarmeringscentral på Arholma för uthyrning till Länspolisen, att finansiering 1 000 tkr sker med bidrag från länsstyrelsen, att finansiering av resterande 2 300 tkr sker med medel från kommunstyrelsens investeringsram för anläggningsinvesteringar.

Au 11/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-11, § 157.

Ks 11/5 Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja tekniska nämnden 3 200 tkr brutto för uppförande av Brottsalarmeringscentral på Arholma för uthyrning till Polismyndigheten i Stockholms län,

att finansiering 1 000 tkr sker med bidrag från Länsstyrelsen i Stockholms län,

att finansiering av resterande 2 300 tkr sker med medel från kommunstyrelsens investeringsram för anläggningsinvesteringar.

__________

Ks § 143 Dnr Ks 00/187 023

Delegation till kommunstyrelsens arbetsutskott att anställa barn- och skolchef

Kommunstyrelsen ansvarar för anställning av förvaltningschefer och biträdande förvaltningschefer.

Rekrytering av barn- och skolchef påbörjades i januari månad. Rekryteringsprocessen bör inte överstiga två kalendermånader.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2000-05-08 kommunstyrelsen på anförda skäl besluta att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anställa ny förvaltningschef till barn- och skolförvaltningen samt att uppdra till kommunstyrelsens förhandlingsdelegation att reglera lön- och anställningsvillkor för den sökande som ska anställas.

Au 11/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-11, § 158.

Ks 11/5 Kommunstyrelsen beslutar:

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anställa ny förvaltningschef till barn- och skolförvaltningen samt

att uppdra till kommunstyrelsens förhandlingsdelegation att reglera lön- och anställningsvillkor för den sökande som ska anställas.

________

Ks § 144

Protokoll

Föreligger protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden 2000-02-10, 2000-02-17, 2000-02-24, 2000-03-09, 2000-03-23.

Kommunfullmäktiges sammanträde 2000-02-21.

Ks 11/5 Kommunstyrelsen beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.

________

Ks § 145 Dnr Ks 00/117 002

Anmälan om delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt aktbilaga 1-6 anmäles och lägges till handlingarna.

_________

Ks § 146

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Svenska kommunförbundets cirkulär 2000:38; Regeringens arbetsmarknadspolitiska proposition

Svenska kommunförbundets cirkulär 2000:39; sotningsfrister och taxejusteringar

Svenska kommunförbundets cirkulär 2000:43; Kommunernas resultat- och balansräkningar 1999

Svenska kommunförbundets cirkulär 2000:45 ang 2000 års ekonomiska vårproposition

Yrkesinspektionens meddelande ang inspektion av arbetsmiljön vid hemtjänsten Häverödalsgruppen, Hallstavik

Yrkesinspektionens meddelande ang inspektion av arbetsmiljön vid Långsjöskolans kök, Rimbo

Yrkesinspektionens meddelande ang inspektion av arbetsmiljön vid Håsta förskola, Rimbo

Yrkesinspektionens meddelande ang inspektion av arbetsmiljön vid Månskenet, Rimbo

Yrkesinspektionens meddelande ang inspektion av arbetsmiljön vid Närtuna skola, Rimbo

Yrkesinspektionens meddelande ang inspektion av arbetsmiljön vid flygskolan, Norrtälje

Dnr Ks00-343 100

Justitiedepartementets remiss; Demokratiutredningens betänkande

Dnr Ks00-293 105

Justitiedepartementets remiss; Promemorian enklare regler för kommunal tjänsteexport och kommunalt internationellt bistånd Internationell verksamhet och kommunal kompetens (Ds2000:11)

Dnr Ks00-342 123

Länsstyrelsens yttrande till finansdepartementet över förslag om omställningsbidrag för vissa landsting och förslag till förändringar i inkomstutjämningen för kommuner

Dnr Ks00-330 539

Skrivelse till Näringsdepartementet från kommunstyrelsens ordf., kommunstyrelsens 1:e vice ordf. samt kommunstyrelsens 2:e vice ordf. ang sjöfartsverkets aviserade neddragningar

RSMH i Roslagen samt IPH i Norrtälje ang organisation av den socialpsykiatriska verksamheten

Dnr Ks00-309 409

Försvarsmakten Roslagens Luftvärnskår; Miljörapport för verksamhetsåret 1999 övnings- och skjutfältet vid Lv3 Norrtälje Kommun

Dnr Ks00-306 172

Tekniska nämndens beslut 2000-03-23, § 49 ang vidtagna åtgärder för att upprätthålla minimiberedskap

Synskadades Riksförbunds uttalande ”Vi måste ha övergångsställen!”

________