Kommunstyrelsen 2000-06-08

Plats och tid Sammanträdesrummet, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-11.20

13.45-14.20

Beslutande Enligt förteckning
Övriga deltagande
Lena Norrman, § 148
Tony Wallin, personalchef
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Marie Norling, informationschef
Gunnel Löfqvist, planeringschef
Anders Olander, § 148
Ove Lundberg § 164

Utses att justera Elisabeth Björk (s)

Justeringens plats och tid 
Servicekontoret, onsdag 2000-06-14, kl 13.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 147-191

Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................

Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................

Elisabeth Björk (s)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2000-06-08

Datum för Datum för

anslags uppsättande 2000-06-16 anslags nedtagande 2000-07-07

Förvaringsplats Servicekontoret

för protokollet

Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

Ks § 147

(återgå)

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Elisabeth Björk (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på servicekontoret onsdagen den 14 juni, kl 13.00.

_________

Ks § 148

(återgå)

Allmän information

Lena Norrman har på uppdrag av Näringslivskontoret och NIHAB besökt Canada för att under två veckor följa arbetet vid ”Open for business”. Det är ett arbetssätt att stärka ungdomars entreprenörskap.

Lena Norrman berättar om sina upplevelser av projektet ”OFB”.

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare får möjlighet att ställa frågor.

__________

Ks § 149 Dnr Ks 00/362 041

(återgå)

Förslag till budgetramar och inriktning 2001-2003

Föreligger av ledningskontoret upprättat förslag till budgetramar och inriktning, daterat 2000-05-29.

Au 29/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-29, § 198. Håkan Jonsson (s) och Kerstin Bergström (s) deltog ej i beslutet.

Ks 8/6 Föreligger förslag till budget och inriktning 2001-2003 från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

Yrkanden:

Christer Candal (m) bifall till arbetsutskottets förslag.

Håkan Jonsson (s), Bertil Karlsson (v) bifall till socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiets förslag.

Propositionsordning:

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna av ledningskontoret upprättat förslag till budgetramar och inriktning, daterat 2000-05-29.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare och vänsterpartiets ledamot.

Protokollsanteckning

Bridget Wedberg (mp) instämmer i socialdemokraternas och vänsterpartiets reservation.

__________

Ks § 150 Dnr Ks 00/414 042

(återgå)

Verksamhetsuppföljning per april 2000 samt begäran om tilläggsanslag från omsorgsnämnden, barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden

Föreligger av förvaltningarna gjord uppföljning för det första tertialet, vilket behandlas av respektive nämnd under maj månad.

Ledningskontoret har 2000-05-25 överlämnat en sammanfattning av uppföljningen och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja omsorgsnämnden 5,5 mkr, barn- och skolnämnden 8,5 mkr och utbildningsnämnden 5,2 mkr i tilläggsanslag som tillfällig förstärkning under 2000, att finansiering sker med ökade skatteintäkter 19,2 mkr, att godkänna verksamhetsuppföljningen per april. Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del att omsorgsnämnden, barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden utöver tertialuppföljningen per augusti lämnar månatliga ekonomiska rapporter till kommunstyrelsen under resten av 2000.

Au 29/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-29, § 199.

Ks 8/6 Kommunstyrelsens förslag:

1. Kommunfullmäktige beslutar:

att bevilja omsorgsnämnden 5,5 mkr, barn- och skolnämnden 8,5 mkr och utbildningsnämnden 5,2 mkr i tilläggsanslag som tillfällig förstärkning under 2000,

att finansiering sker med ökade skatteintäkter 19,2 mkr,

att godkänna verksamhetsuppföljningen per april månad 2000.

Kommunstyrelsen beslutar:

att omsorgsnämnden, barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden utöver tertialuppföljningen per augusti lämnar månatliga ekonomiska rapporter till kommunstyrelsen under resten av 2000.

Protokollsanteckning

Bridget Wedberg (mp) låter anteckna till protokollet att miljöpartiet anser att barn- och skolnämnden skall erhålla ett tilläggsanslag om totalt 14 mkr.

_________

Ks § 151 Dnr Ks99-409 312

(återgå)

Besvarande av motion från Elisabeth Björk (s) ang gång- och cykelbana mellan Finsta och Rimbo tätort

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-04-26, § 73. I motionen föreslås att förutsättningarna för en sammanhängande gång- och cykelväg mellan Rimbo centrum och Finsta utreds.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2000-04-04, § 39 uttalat att motionen tillstyrks samt överlämnas till Vägverket och kultur- och fritidsförvaltningen för handläggning.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-04-04 på anförda skäl föreslagit kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen och att överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden för handläggning samt till kommunstyrelsen för beaktande i samband med de årliga överläggningar som äger rum med Vägverket, Region Stockholm.

Au 4/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-05-04, § 140 beslutat att vilandeförklara ärendet.

Au 18/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-18, § 167.

Ks 8/6 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen och

att överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden för handläggning samt till kommunstyrelsen för beaktande i samband med de årliga överläggningar som äger rum med Vägverket, Region Stockholm.

_________

Ks § 152 Dnr Ks99-737 214

(återgå)

Besvarande av motion från Rolf Andersson (kd) om förändringar av hamnen, Roslagsgatan och Bergsgatan i Norrtälje

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-08-30, § 185.

I motionen föreslås att planen för Roslagsgatan, vilken var antagen 1990 fullföljs, att Bergsgatan byggs om enligt förslaget som tagits fram av stadsarkitektkontoret i Norrtälje, att hamnen bör byggas om till en levande hamn med hantverksbodar, en serviceanläggning samt bensinstation, att hamnområdet norr om utlastningen för Odal bör vara för styckegods.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2000-03-23, § 37 beslutat uttala att nämnden anser att innan ställningstagande kan ske bör en förstudie genomföras av Roslagsgatan inklusive framtagande av kostnadskalkyler och att förstudien skall vara slutförd år 2001, att vidare utredning bör genomföras innan ställningstagande sker beträffande de tekniska förändringar och flyttningen av korsningen Bergsgatan/ Tillfällegatan/ Badstugatan, att nämnden är positiv till att den inre delen av hamnen används för försäljning av hantverks- och skärgårdsprodukter samt annan turistverksamhet, att behovet av ytterligare serviceanläggningar bör bedömas av kultur- och fritidskontoret, att nämnden är positiv till att en sjöbensinstation öppnas i anslutning till gästhamnen samt att en levande hamn förutsätter att både bulkgods och styckegods hanteras.

Au 4/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-05-04, § 141 beslutat att vilandeförklara ärendet.

Au 18/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-18, § 168.

Ks 8/6 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra till tekniska nämnden utföra en förstudie av Roslagsgatan inklusive framtagande av kostnadskalkyler och att förstudien skall vara slutförd år 2001,

att motionen därmed anses besvarad.

_________

Ks § 153 Dnr Ks99-1125 312

(återgå)

Besvarande av motion från Eva Pfister (s) ang cykelbana längs Roslagsgatan

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-11-29, § 280. I motionen föreslås att en cykelbana snarast byggs längs Roslagsgatan.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2000-03-23, § 38 beslutat att i yttrande till kommunstyrelsen uttala att nämnden anser att innan ställningstagande kan ske bör en förstudie genomföras av Roslagsgatan inkl framtagande av kostnadskalkyler och att förstudien ska vara slutförd 2001.

Au 4/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-05-04, § 142 beslutat att vilandeförklara ärendet.

Au 18/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-18, § 169.

Ks 8/6 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra till tekniska nämnden utföra en förstudie av Roslagsgatan inklusive framtagande av kostnadskalkyler och att förstudien skall vara slutförd 2001,

att motionen därmed anses besvarad.

_________

Ks § 154 Dnr Ks00-61 600

(återgå)

Besvarande av motion från Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) ang fördelning av beräknat överskott 2000 till barn- och skolnämnden

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2000-01-31, § 11. I motionen föreslås att budgeterat överskott för 2000 på 5,7 mkr, cirka 20 nya lärare, fördelas till skolan för att bibehålla 1999 års lärartäthet.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-05-25 yttrat sig över motionen och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen inte föranleder några åtgärder.

Au 29/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-29, § 202.

Ks 8/6 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till föreslagna åtgärder avseende budget för år 2000 anse motionen vara besvarad.

_________

Ks § 155 Dnr Ks99-795 214

(återgå)

Antagande av förslag till detaljplan för kv Balder och Frej i Norrtälje stad

Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 1997-09-1610-31 samt utställt under tiden 1999-09-21-10-12.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2000-03-30, § 73 beslutat att godkänna det reviderade planförslaget och överlämna detsamma till kommunfullmäktige för antagande med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 29 §.

Lantmäterimyndigheten har framfört önskemål att antagandebeslutet även omfattar ett beslut om upphävande av gällande tomtindelningar där detta ingår i förslaget.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2000-04-27, § 106 beslutat att notera att godkännande och senare fullmäktiges antagande av planförslaget enligt bestämmelserna i planen innebär att gällande tomtindelning för kvarteren Balder och Frej upphör när antagandebeslutet vinner laga kraft.

Au 18/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-18, § 161.

Ks 8/6 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att -enligt byggnadsnämndens förslag 2000-03-30, § 73- anta förslag till detaljplan för kv Balder och Frej i Norrtälje stad, dock skall upphöjning av övergångställen vid Bangårdsgatan utgå.

_________

Ks § 156 Dnr Ks 00-271 776

(återgå)

Ombyggnad av Nysättrahemmet

I sitt politiska program redovisade kommunens borgerliga majoritet, m, c, fp och kd, sin avsikt att starta verksamhet på det tidigare nedlagda Nysättrahemmet. Omsorgsförvaltningen fick tillsammans med tekniska kontoret i uppdrag att ta fram en plan för ombyggnation för att inrätta ett särskilt boende för äldre och funktionshindrade på Nysättrahemmet.

Omsorgsnämnden beslöt 2000-03-06 att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna programmet med verksamhetsplan och framtaget lokalprogram för ombyggnad av Nysättrahemmet, att bevilja medel till personalkostnad på 5 mkr för bemanning av verksamheten, att bevilja tilläggsanslag på 500 tkr för inköp av inventarier som sängar och möbler till allmänna utrymmen samt för tekniska hjälpmedel, att bevilja anslag för övrig driftkostnad som hyra, uppvärmning, vatten, fastighetsskötsel m m som faller på omsorgsförvaltningen, netto 1385 tkr per år.

Tekniska nämnden beslöt 2000-03-23 uttala till kommunfullmäktige att tekniska nämnden tillstyrker omsorgsnämndens framställan om att anslå investeringsmedel uppgående till 10 800 tkr för genomförandet av projektet med ombyggnad av Nysättrahemmet, att tekniska kontoret får belasta investeringsanslaget med kostnader för arbetena.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2000-05-15 på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna programmet med verksamhetsplan och framtaget lokalprogram för ombyggnad av Nysättrahemmet, att bevilja tekniska nämnden 10 800 tkr för genomförande av projektet, att bevilja omsorgsnämnden anslag om 500 tkr för inköp av inventarier, att finansiering av investeringsanslagen sker med egna medel, att ställningstagande till medel för personalkostnader och driftkostnader för fastighet tas i budget 2001.

Au 23/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-05-23, § 173 beslutat att vilandeförklara ärendet till sammanträde den 29 maj 2000.

Au 29/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-29, § 200 varvid Christer Candal (m) yrkade bifall till ledningskontorets förslag och Håkan Jonsson (s) yrkade bifall till oppositionens förslag vid omsorgsnämndens sammanträde 2000-03-06, § 35. Arbetsutskottet beslutade enligt Christer Candals yrkande.

Ks 8/6 Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) bifall till oppositionens förslag vid omsorgsnämndens sammanträde 2000-03-06, § 35, innebärande att platser för särskilt boende, omsorgsboende görs i ordning i Rimbo enligt fastställda planer, att en sluss inrättas på Roslagens sjukhus, att fyrbäddsrummen ses över och görs om till tvåbäddsrum eller enbäddsrum, att dagverksamheten för dementa stöttas upp i Hallstavik, Rimbo och Norrtälje, att utbyggnaden på Vårdbo med 10-12 platser tas i anspråk av kommunen.

Bengt Ericsson (c) bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning:

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna programmet med verksamhetsplan och framtaget lokalprogram för ombyggnad av Nysättrahemmet,

att bevilja tekniska nämnden 10 800 tkr för genomförande av projektet,

att bevilja omsorgsnämnden anslag om 500 tkr för inköp av inventarier,

att finansiering av investeringsanslagen sker med egna medel,

att ställningstagande till medel för personalkostnader och driftkostnader för fastighet tas i budget 2001.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot till förmån för Håkan Johnssons yrkande.

_________

Ks § 157 Dnr Ks 00-408 003

(återgå)

Förslag till nytt reglemente för Kommunala Pensionärsrådet

För Kommunala Pensionärsrådet finns ett gällande reglemente antaget av kommunfullmäktige 1993-11-29. Omsorgsnämnden har funnit anledning att revidera reglementstexten.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-05-15 på anförda skäl föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta förslag till nytt reglemente för Kommunala Pensionärsrådet att gälla fr o m den 1 juli 2000.

Au 23/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-23, § 174.

Ks 8/6 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till nytt reglemente för Kommunala Pensionärsrådet att gälla

fr o m den 1 juli 2000.

_________

Ks § 158 Dnr Ks 00-407 003

(återgå)

Förslag till nytt reglemente för Kommunala Handikapprådet

För Kommunala Handikapprådet finns ett gällande reglemente antaget av kommunfullmäktige 1993-11-29. Omsorgsnämnden har funnit anledning att revidera reglementstexten.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-05-15 på anförda skäl föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta förslag till nytt reglemente för Kommunala Handikapprådet att gälla fr o m den 1 juli 2000.

Au 23/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-23, § 175.

Ks 8/6 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till nytt reglemente för Kommunala Handikapprådet att gälla

fr o m den 1 juli 2000.

_________

Ks § 159 Dnr Ks 00-475 005

(återgå)

Projekt ENA-Ett nytt arbetssätt 2000

Ledningskontoret har i februari 1999 informerat om ett planerat projekt under rubriken EN NY Tid ETT NYTT ARBETSSÄTT. Förberedelserna har pågått under år 1999 och nu föreligger en beskrivning av projektet.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-05-15 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bemyndiga ledningskontoret starta Pilotprojekt för Projekt ENA 2000 på grundval av upprättad projektbeskrivning inom en kostnadsram om totalt 400 tkr varav 150 tkr utgörs av driftskostnader inom kommunstyrelseförvaltningens ram, att bevilja kommunstyrelsen 250 tkr i investeringsanslag för inköp av servrar, att finansiering sker med egna medel.

Au 23/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-23, § 183.

Ks 8/6 1. Kommunstyrelsen beslutar:

- under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar föreslaget investeringsanslag-

att bemyndiga ledningskontoret starta Pilotprojekt för Projekt ENA 2000 på grundval av upprättad projektbeskrivning inom en kostnadsram om totalt 400 tkr varav 150 tkr utgörs av driftskostnader inom kommunstyrelseförvaltningens ram,

2. Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja kommunstyrelsen 250 tkr i investeringsanslag för genomförande av pilotprojektet ENA.

att finansiering sker med egna medel.

_________

Ks § 160 Dnr Ks 00-331 001

(återgå)

Inrättande av förtroendemannakommitté

Ledningskontoret har fått i uppdrag att framlägga förslag om att en förtroendemannakommitté under kommunfullmäktiges ansvarsområde tillsätts. Förtroendemannakommittén skall bestå av en representant för varje i fullmäktige representerat parti. Kommittén skall arbeta med frågor som rör ersättning till förtroendevalda, beredning av förslag till revisorsanslag och övergripande frågor om utbildning av de förtroendevalda. Kommittén skall också bereda de budgetäskanden och andra medelsframställningar som görs av kommunrevisionen. Nyval av ledamöter och ersättare sker samtidigt med val till kommunrevisionen inför nästa mandatperiod.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-03-31 föreslagit kommunfullmäktige besluta att fr o m 2000-08-01 under kommunfullmäktige inrätta en Förtroendemannakommitté, att fastställa ledningskontorets förslag 2000-03-28 till instruktion att gälla för Förtroendemannakommitténs verksamhet.

Kommunrevisionen har i yttrande 2000-05-22 ställt sig positiva till förslaget.

Au 23/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-23, § 187.

Ks 8/6 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att fr o m 2000-08-01 under kommunfullmäktige inrätta en Förtroendemannakommitté,

att fastställa ledningskontorets förslag 2000-03-28 till instruktion att gälla för Förtroendemannakommitténs verksamhet.

__________

Ks § 161 Dnr Ks 00-332 024

(återgå)

Upphörande av 22 § i Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje kommun (ERS)

I 22 § ERS stadgas: ”Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgöres av kommunstyrelsen. Frågor om undantag från bestämmelserna avgörs av kommunstyrelsen"”

I skrivelse 2000-03-31 med tillhörande instruktion framlägger ledningskontoret förslag om att det inrättas en Förtroendemannakommitté. En av kommitténs uppgifter föreslås bli att överta kommunstyrelsens ansvar att tillämpa och tolka samt medge undantag från bestämmelserna i ERS. Förtroendemannakommittén föreslås inrättad från och med 2000-08-01.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2000-03-31 kommunfullmäktige besluta att 22 § i Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje kommun (ERS) skall upphöra att gälla fr o m 2000-08-01.

Au 23/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-23, § 188.

Ks 8/6 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att 22 § i Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje kommun (ERS) skall upphöra att gälla fr o m 2000-08-01.

_________

Ks § 162 Dnr Ks 00-230 122

(återgå)

Besvarande av betänkande av Fastighetstaxeringsutredningen (SOU 2000:10). Fastighetstaxering-precision, påverkansmöjligheter, individuella bedömningar

Regeringskansliet, finansdepartementet har remitterat rubricerad utredning till Norrtälje kommun för yttrande senast den 30 juni 2000. Av remisskrivelsen framgår att av totalt 76 remissinstanser återfinns 8 kommuner.

Tekniska kontoret, mark- och exploatering, föreslår i skrivelse 2000-05-19 kommunstyrelsen besluta att godkänna föreslagen skrivelse som kommunens yttrande över betänkande av fastighetstaxeringsutredningen.

Au 23/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-23, § 195.

Ks 8/6 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna föreslagen skrivelse som kommunens yttrande över betänkande av fastighetstaxeringsutredningen att undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal och mark- och exploateringschef Lars Härlin.

________

Ks § 163 Dnr Ks 00/384 041

(återgå)

Extra anslag för investering under sommaren 2000 inom barn- och skolförvaltningen i lokala spridningsnät, datorutrustning och programvara.

Inom kommunen pågår ett omfattande arbete inom IT-området med att bygga upp ett kommunikationsnät (bredband), som skall knyta samman i stort sett alla kommunala arbetsplatser i ett gemensamt kommunnät. Kommunen deltar även i den riksomfattande satsningen på användning av IT i skolan, ITIS, och får därigenom statliga bidrag på totalt 3,6 mkr.

Barn- och skolnämnden beslöt 2000-04-17, § 52 att hemställa om 6 960 tkr till investering i lokala spridningsnät.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-05-25 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja barn- och skolnämnden investeringsanslag om 6 960 tkr för lokala spridningsnät och 500 tkr för programvara, att finansiering sker med egna medel.

Au 29/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-29, § 203.

Ks 8/6 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja barn- och skolnämnden investeringsanslag om 6 960 tkr för lokala spridningsnät och 500 tkr för programvara,

att finansiering sker med egna medel.

_________

Ks § 164 Dnr Ks00-406 311

(återgå)

Yttrande över Vägverkets utredning avseende väg E18, Norrtälje-Kapellskär, korsningen vid Görla i Norrtälje kommun

Vägverket har remiterat ovanstående vägutredning till bl a Norrtälje kommun för yttrande. Yttrandet skall vara Vägverket tillhanda senast den 15 juni 2000.

Utredningen utgör en uppföljning av den förstudie som Vägverket tidigare gjort efter samråd med kommunen. Utöver det så kallade 0-alternativet, dvs att inte göra någonting redovisas fyra olika lösningar.

Ove Lundberg, stadsarkitektkontoret har yttrat sig i ärendet 2000-05-31.

Ks 8/6 Kommunstyrelsen beslutar

att som kommunens yttrande i ärendet godkänna upprättad skrivelse undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.

________

Ks § 165 Dnr Ks 00-474 612

(återgå)

Utbildningsnämnden; begäran om särskilda projektmedel för högskolekurs

På uppdrag av Mats Törnquist, ledningskontoret har utbildningsnämnden påbörjat ett utvecklingsarbete i syfte att få till stånd högskoleförlagd sjuksköterskeutbildning i Norrtälje kommun.

Under perioden 1999-12-012000-06-30 skall en projektledare arbeta med uppdraget att etablera samarbete med en eller flera vårdhögskolor. Målet är att tidigast hösten 2000, dock senast hösten 2002 erbjuda kommuninnevånarna i Norrtälje en sjuksköterskeutbildning på högskolenivå.

Utbildningsnämndens arbetsutskott har 2000-05-15, § 54 beslutat att hos kommunstyrelsen begära extra anslag om 165 tkr för att finansiera projekteringen av ”Högskoleutbildning med inriktning mot legitimerad sjuksköterska” fram till 2000-12-31.

Au 23/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-05-23, § 194 beslutat att vilandeförklara ärendet till sammanträde den 29 maj 2000.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-05-25 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att bevilja utbildningsnämnden 165 tkr i tilläggsanslag för projektet ”Högskoleutbildning med inriktning mot legitimerad sjuksköterska”, att finansiering sker med kommunstyrelsens medel till förfogande.

Au 29/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-29, § 201.

Ks 8/6 Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja utbildningsnämnden 165 tkr i tilläggsanslag för projektet ”Högskoleutbildning med inriktning mot legitimerad sjuksköterska”,

att finansiering sker med kommunstyrelsens medel till förfogande.

_________

Ks § 166 Dnr Ks00-372 214

(återgå)

Yttrande under utställningstiden gällande förslag till detaljplan för Hallsta Pappersbruk, fastigheterna Hallsta 17:1 m fl i Häverö församling

Stadsarkitektkontoret har 2000-04-26 översänt planförslaget för yttrande med anledning av att förslaget är utställt för granskning under tiden 2 30 maj 2000.

Au 18/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-18, § 160.

Ks 8/6 Kommunstyrelsen beslutar

att i yttrande till byggnadsnämnden påpeka att i detaljplanen skall belysas gång/cykelvägens anslutning till vidare sträckning längs med hela Tulkavägen samt dagvattenhanteringen,

att exploateringsavtal skall föreligga före antagandet samt

att i övrigt ej erinra mot planförslaget.

__________

Ks § 167 Dnr 00-344 053

(återgå)

Godkännande av förfrågningsunderlag beträffande upphandling av arbetskläder till personal inom lokalvård, skolmåltid och omsorg

Föreligger av servicekontorets upphandlingsenhet upprättat förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av arbetskläder för löpande behov till personal inom lokalvård, skolmåltid och omsorg.

Servicekontoret föreslår i skrivelse 2000-04-12 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av arbetskläder samt att delegera till arbetsutskottet att anta anbud.

Au 18/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-18, § 162.

Ks 8/6 Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av arbetskläder samt

att delegera till arbetsutskottet att anta anbud.

________

Ks § 168 Dnr 00-359 055

(återgå)

Godkännande av förfrågningsunderlag beträffande upphandling av upprättande av handlingar med projektering av brandskydd, utrymningsvägar på kommunens fastigheter enligt arbetarskyddsstyrelsens norm AFF 1993:56 § 17.

Föreligger av servicekontorets upphandlingsenhet i samarbete med tekniska kontoret upprättat förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av upprättande av handlingar med projektering av brandskydd, utrymningsvägar på kommunens fastigheter enligt arbetarskyddsstyrelsens norm AFF 1993:56 § 17. Efter avrop från kommunens kontaktpersoner.

Servicekontoret föreslår i skrivelse 2000-04-18 kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till förfrågningsunderlag till upphandling av ovan nämnda upphandling, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att antaga den leverantör upphandlingen ger till resultat.

Au 18/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-18, § 163.

Ks 8/6 Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förslag till förfrågningsunderlag till upphandling av ovan nämnda upphandling,

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att antaga den leverantör upphandlingen ger till resultat.

__________

Ks § 169 Dnr Ks00-401 051

(återgå)

Godkännande av förfrågningsunderlag beträffande upphandling av gymnastik och sportutrustningar för innemiljö

Föreligger av servicekontoret upprättat förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av gymnastik och sportutrustningar för innemiljö till gymnastiksalar, daghem, sporthallar och fritidsanläggningar m m .

Servicekontoret föreslår i skrivelse 2000-05-03 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättade förslag till förfrågningsunderlag till upphandling av ovan nämnda upphandling samt att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att antaga den leverantör upphandlingen ger till resultat

Au 18/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-18, § 164.

Ks 8/6 Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna upprättade förslag till förfrågningsunderlag till upphandling av ovan nämnda upphandling samt

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att antaga den leverantör upphandlingen ger till resultat.

________

Ks § 170 Dnr Ks 00-460 055

(återgå)

Godkännande av förfrågningsunderlag betr städning av skol-, omsorgs- och administrationslokaler

Omsorgs-, social-, utbildnings-, kultur- och fritids-, barn- och skolförvaltningen samt tekniska kontoret har erbjudits möjlighet att överta och att i egen regi utföra den städning som f.n. utföres av servicekontorets städenhet.

Samtliga förvaltningar har tackat nej till denna möjlighet. Med anledning av detta måste upphandling ske. Upphandlingen omfattar ca 38 objekt belägna på flera orter inom kommunen. Berörda förvaltningar har beretts möjlighet att utforma sina krav på städinstruktion och frekvenser.

Servicekontoret förutsätter att förvaltningarna har erforderliga medel anslagna för städentreprenaden.

Förfrågningsunderlaget har behandlats i servicekontorets PAMK den 17 maj 2000 och MBL förhandling genomfördes den 18 maj 2000.

Servicekontorets upphandling föreslår i skrivelse 2000-05-19 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av städentreprenad, samt att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta städentreprenörer.

Au 23/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-23, § 197.

Ks 8/6 Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av städentreprenad, samt

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta städentreprenörer.

_________

Ks § 171 Dnr Ks00-459 051

(återgå)

Godkännande av förfrågningsunderlag beträffande upphandling av telefoniutrustning samt förfrågningsunderlag beträffande upphandling av mobiltelefoner

Föreligger av servicekontorets upphandlingsenhet upprättat förslag till förfrågningsunderlag för rubricerade upphandlingar.

Servicekontoret föreslår i skrivelse 2000-05-19 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till upphandling av telefoniutrustning, att godkänna upprättat förslag till upphandling av mobiltelefoner, att delegera till arbetsutskottet att anta anbuden.

Au 29/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-29, § 204.

Ks 8/6 Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna upprättat förslag till upphandling av telefoniutrustning,

att godkänna upprättat förslag till upphandling av mobiltelefoner,

att delegera till arbetsutskottet att anta anbuden.

________

Ks § 172 Dnr Ks 00-468 253

(återgå)

Försäljning av skogsmark, Lågarö 30:1

Fastigheten ingår bland de lantbruksenheter (skogsfastigheter) som kommunstyrelsen tidigare har beslutat ska säljas. Svensk Fastighetsförmedling i Uppsala, specialkontor för lantbruk, har förmedlat försäljningen.

Fastigheten Lågarö 30:1 innehåller skog 10,1 ha, åker 3,9 ha och övrig mark 0,8 ha. Dessutom finns på fastigheten en enkel lada samt en arrendetomt för Södersvikskiosken. Taxeringsvärdet är totalt 125.000 kr. Fastigheten föreslås överlåtas till Tord Hansson, Södersvik.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 2000-05-15 kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljningen av fastigheten Lågarö 30:1 för en köpeskilling om 700.000 kr.

Au 23/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-23, § 176.

Ks 8/6 Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna försäljningen av fastigheten Lågarö 30:1 för en köpeskilling om 700.000 kr.

_________

Ks § 173 Dnr Ks 00-469 253

(återgå)

Försäljning av skogsmark, del av Älmsta 6:2 och 6:3

Fastigheterna ingår bland de lantbruksenheter (skogsfastigheter) som kommunstyrelsen tidigare har beslutat ska säljas. Svensk Fastighetsförmedling i Uppsala, specialkontor för lantbruk, har förmedlat försäljningen.

Försäljningsobjektet omfattar skifte 2 av fastigheten Älmsta 6:2 samt skifte 2 av fastigheten Älmsta 6:3 och innehåller skog, 43,6 ha, åker 9,3 ha och övrig mark 3,2 ha. Dessutom ingår ekonomibyggnader av mindre god kvalitet. Taxeringsvärdet för hela fastigheterna Älmsta 6:2 och 6:3 är 955.000 kr, varav ekonomibyggnader 78.000 kr (i detta ingår skifte 3 av Älmsta 6:2 samt skifte 3 av Älmsta 6:3 vilka är undantagna från försäljningen).

Förslag till fastighetsregleringsavtal föreligger enligt vilket kommunen överlåter del av fastigheterna Älmsta 6:2 och 6:3 till Mats Hilmersson och Christina Hilmersson, Gåsvik.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 2000-05-15 kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av del av fastigheterna Älmsta 6:2 och 6:3 för en köpeskilling om 1.150.000 kr.

Au 23/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-23, § 177.

Ks 8/6 Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna försäljning av del av fastigheterna Älmsta 6:2 och 6:3 för en köpeskilling om 1.150.000 kr.

_________

Ks § 174 Dnr Ks 00-471 253

(återgå)

Försäljning av skogsmark, Skebo 1:13 och 1:15

Fastigheterna ingår bland de lantbruksenheter (skogsfastigheter) som kommunstyrelsen tidigare har beslutat ska säljas. Svensk Fastighetsförmedling i Uppsala, specialkontor för lantbruk, har förmedlat försäljningen.

Fastigheterna Skebo 1:13 och 1:15 innehåller skog 24,8 ha och impediment 0,5 ha. Taxeringsvärdet är totalt 737.000 kr. Fastigheten föreslås överlåtas till Ove Wiklund, Norrtälje

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 2000-05-15 kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljningen av fastigheterna Skebo 1:13 och 1:15 för en köpeskilling om 1.230.000 kr.

Au 23/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-23, § 178.

Ks 8/6 Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna försäljningen av fastigheterna Skebo 1:13 och 1:15 för en köpeskilling om 1.230.000 kr.

_________

Ks § 175 Dnr Ks 00-470 253

(återgå)

Försäljning av skogsmark, Toftinge 5:4 samt del av Älmsta 1:95, 2:58 och 4:9

Fastigheterna ingår bland de lantbruksenheter (skogsfastigheter) som kommunstyrelsen tidigare har beslutat ska säljas. Svensk Fastighetsförmedling i Uppsala, specialkontor för lantbruk, har förmedlat försäljningen.

Fastigheten Toftinge 5:4 och del av Älmsta 1:95, 2:58 och 4:9 innehåller skog 8,3 ha, åker 1,6 ha och bete 3,1 ha Taxeringsvärdet är totalt 147.000 kr. Föreligger dels förslag att fastigheten Toftinge 5:4 överlåtas till Peter Hilmersson, Toftinge dels förslag till fastighetsregleringsavtal enligt vilket kommunen överlåter del av fastigheten Älmsta 1:95, 2:58 och 4:9 till Ove Karlsson, Väddö. De båda avtalen är villkorliga av att båda avtalen kan genomföras.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 2000-05-15 kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljningen av fastigheten Toftinge 5:4 för en köpeskilling om 200.000 kr, att godkänna försäljning av del av fastigheterna Älmsta 1:95, 2:58 och 4:9 för en köpeskilling om 110.000 kr.

Au 23/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-23, § 179.

Ks 8/6 Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna försäljningen av fastigheten Toftinge 5:4 för en köpeskilling om 200.000 kr, att godkänna försäljning av del av fastigheterna Älmsta 1:95, 2:58 och 4:9 för en köpeskilling om 110.000 kr.

________

Ks § 176 Dnr Ks 00-472 253

(återgå)

Försäljning av skogsmark, del av Utlunda 2:3

Fastigheten ingår bland de lantbruksenheter (skogsfastigheter) som kommunstyrelsen tidigare har beslutats ska säljas. Svensk Fastighetsförmedling i Uppsala, specialkontor för lantbruk, har enligt uppdrag förmedlat försäljningen.

Försäljningsobjektet omfattar skiftena 2,3 och 4 av fastigheten Utlunda 2:3 och innehåller skog 29,2 ha, impediment 0,8 ha och åker 4,3 ha. Taxeringsvärdet för hela fastigheten Utlunda 2:3 är totalt 513.000 kr. Fastigheten föreslås överlåtas till Esko Issakainen, Tullinge.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 2000-05-15 kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av del av fastigheten Utlunda 2:3 för en köpeskilling om 700.000 kr.

Au 23/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-23, § 180.

Ks 8/6 Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna försäljning av del av fastigheten Utlunda 2:3 för en köpeskilling om 700.000 kr.

_________

Ks § 177 Dnr Ks 00-81 253

(återgå)

Försäljning av skogsmark, tilläggsavtal Gräddö 4:46 m fl

Kommunstyrelsen godkände 2000-02-23 träffat bytesavtal, innebärande att kommunen överlåter fastigheterna Gräddö 4:46 och Nabbo 1:156 samt erhåller i byte fastigheterna Gräddö 2:41-43 samt en mellanavgift om 25.000 kronor.

Efter köpets träffande har dels aktualiserats ett vattenskyddsområde för en kommunal vattentäkt dels en ledningsrätt för en telekabel belastande fastigheten Gräddö 4:46. Ägarna till fastigheterna Gräddö 2:41-43 har då hävdat att sådant intrång skett i fastigheten Gräddö 4:46 att bytesavtalet antingen skall hävas eller att mellanavgiften skall justeras. Enligt det första förslaget till vattenskyddsområde skulle i stort sett hela fastigheten Gräddö 4:46 komma att beröras. Tekniska kontoret har därefter efter närmare studium av förutsättningarna reviderat förslaget så att belastningen på fastigheten begränsats till ca 60%.

Förhandlingar med ägarna till fastigheterna Gräddö 2:41-43 har resulterat i ett förslag till tillägg till bytesavtalet med följande innebörd:

Med utgångspunkt från det reviderade förslaget på vattenskyddsområde samt ledningsrätten för telekabeln reduceras köpeskillingen för Gräddö 4:46 med 25.000 kronor, d.v.s mellanavgiften blir 0 kronor. Eftersom avgränsningen av vattenskyddsområdet slutligen skall fastställas av länsstyrelsen finns en klausul med i tilläggsavtalet innebärande att om intrånget blir större skall köpeskillingen reduceras ytterligare beräknad efter ökad arealmässig belastning upp till maximalt 75.000 kronor vid ett i stort sett totalt intrång enligt ursprungligt förslag till vattenskyddsområde.

Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse 2000-05-23 kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande tilläggsavtal till bytesavtal rörande Gräddö 4:46 m.fl.

Au 23/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-23, § 181.

Ks 8/6 Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna föreliggande tilläggsavtal till bytesavtal rörande Gräddö 4:46 m.fl.

________

Ks § 178 Dnr Ks 00-457 612.10

(återgå)

Medgivande att teckna ramavtal avseende IT-utbildning på gymnasienivå samt gymnasiala påbyggnadsutbildningar under perioden 2000-08-012003-12-31

Utbildningsnämnden hemställer genom sitt arbetsutskotts beslut 2000-05-15, § 50 att få befogenhet att teckna ramavtal med blivande entreprenörer avseende IT-utbildning på gymnasienivå samt gymnasiala påbyggnadsutbildningar under perioden 2000-08-012003-12-31.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-05-15 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att medge utbildningsnämnden teckna ramavtal avseende rubricerade utbildning.

Au 23/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-23, § 182.

Ks 8/6 Kommunstyrelsen beslutar

att medge utbildningsnämnden teckna ramavtal avseende IT-utbildning på gymnasienivå samt gymnasiala påbyggnadsutbildningar under perioden 2000-08-012003-12-31.

___________

Ks § 179 Dnr Ks 99-388 001

(återgå)

Förstärkt och utvecklad nämndadministration

Ledningskontoret uppdrog under våren 1999 åt Servicekontoret att utreda och föreslå former för en samorganisation av Norrtälje kommuns samtliga nämndsekretariatsresurser.

Servicekontoret redovisade i skrivelse 1999-06-23 en allmän nulägesbeskrivning och sammanfattande synpunkter på nämndkansliernas organisation.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-05-15 redogjort för ärendet och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att godkänna ledningskontorets förslag till målsättning för en förstärkt och utvecklad nämndadministration i Norrtälje kommun, att godkänna ledningskontorets förslag till projektbeskrivning, projektorganisation och tidplan och att godkänna igångsättande av detta projektarbete.

CESAM (Central samverkansgrupp) har 2000-04-19, § 44, uttalat att de inte har några invändningar mot förslaget.

Au 23/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-23, § 184.

Ks 8/6 Kommunstyrelsen beslutar

att för sin del - godkänna ledningskontorets förslag till målsättning för en förstärkt och utvecklad nämndadministration i Norrtälje kommun,

att för sin del - godkänna ledningskontorets förslag till projektbeskrivning, projektorganisation och tidplan,

att godkänna igångsättande av detta projektarbete,

att uppdra till ledningskontoret remittera förslaget till samtliga nämnder för yttrande, och att ärendet därefter skall tillställas kommunfullmäktige för beslut om projektets fortsatta arbete.

_____________

Ks § 180 Dnr Ks 00-293 105

(återgå)

Promemorian Enklare regler för kommunal tjänsteexport och kommunalt internationellt bistånd Internationell verksamhet och kommunal kompetens (Ds 2000:11)

Norrtälje kommun har beretts tillfälle yttra sig över rubricerade ärende. Yttrandet skall vara Justitiedepartementet tillhanda senast den 5 juni 2000.

Enligt gällande lagar får endast kommuner och landsting ägna sig åt kommunal tjänsteexport och internationellt bistånd. Samma gäller i fråga om vänorts- och vänregionsamarbete. Promemorian föreslår att kommunala företag och kommunalförbund också skall kunna ägna sig åt kommunal tjänsteexport och internationellt bistånd inom ramen för vad den kommunala kompetensen tillåter.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-05-16 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att såsom Norrtälje kommuns yttrande överlämna och åberopa ledningskontorets förslag till tjänsteutlåtande.

Au 23/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-23, § 185.

Ks 8/6 Kommunstyrelsen beslutar

att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och kanslichefen.

________

Ks § 181 Dnr Ks 00-427 001

(återgå)

Tillägg till Arbetsordning för Norrtälje kommuns miljöråd

Kommunstyrelsen beslöt 1999-10-07, § 239 bl a att inrätta ett miljöråd för miljö- och naturvårdsfrågor och att godkänna upprättad arbetsordning. Av punkt 3 i arbetsordningen framgår att miljörådet skall ha högst sju ledamöter men inga ersättare. Verksamheten i miljörådet har nu visat på ett behov av att ersättare utses.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-05-11 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna att punkt 3 i Arbetsordningen skall ha följande ändrade lydelse: ”Miljörådet skall ha högst sju förtroendevalda ledamöter med lika många ersättare. Dessa, som utses av kommunstyrelsen, skall företräda de politiska partier som finns representerade i kommunfullmäktige. Miljörådet äger själv adjungera resurspersoner till sina möten”.

Au 23/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-23, § 186.

Ks 8/6 Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna att punkt 3 i Arbetsordningen skall ha följande ändrade lydelse: ”Miljörådet skall ha högst sju förtroendevalda ledamöter med lika många ersättare. Dessa, som utses av kommunstyrelsen, skall företräda de politiska partier som finns representerade i kommunfullmäktige. Miljörådet äger själv adjungera resurspersoner till sina möten”.

__________

Ks § 182 Dnr Ks 00-473 253

(återgå)

Försäljning av fastigheter inom kv Frej

Detaljplan för kv Balder och Frej förväntas godkännas av kommunstyrelsen 2000-06-08 och antas av kommunfullmäktige 2000-06-28. I genomförandebeskrivningen till detaljplanen står:

”Genomförande av detaljplanen innebär att befintliga fastigheter upprustas/byggs om eller i förekommande fall nybebyggs enligt en viss etappindelning. Vissa större anläggningsarbeten såsom gatuombyggnader, bullerskydd samt angöringsgränd bör genomföras samordnat med att fastigheter markanvisas/försäljs.”

Av praktiska skäl är det lämpligt att genomföra kv Frej i en första etapp. Kv Balder går inte att genomföra utan ombyggnad av Bangårdsgatan, vilket bör avvakta ställningstagande till Baldersgatans nya sträckning samt aktualiserad utredning av bussterminalen. Kv Frej går att genomföra utan omedelbar ombyggnad av Narvagatan, dock behöver en befintlig telekabel omläggas/skyddas.

Kv Frej omfattar åtta fastigheter. Av dessa bedöms det lämpligt att nybebygga Frej 1,2,6 och 7 i ett sammanhang, Eventuellt kan befintlig byggnad på Frej 2 som är i dåligt skick bevaras och rustas upp, vilket dock detaljprojekteringen av bebyggelsen får utvisa. I samband med att anbud tas in för en markanvisning av dessa fastigheter är det lämpligt att exploatören också åläggs att genomföra den nya angöringsgränden genom kvarteret, bullerskärm utefter Bangårdsgatan, erforderlig omläggning av VA-ledningar och telekabel samt garage/carport. I och med att exploatören åtagit sig att genomföra ovanstående exploateringsåtgärder kan resterande bebyggda fastigheter Frej 3,4,5 och 8 säljas var för sig.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 2000-05-19 kommunstyrelsen besluta att godkänna förberedelse för försäljning av åtta fastigheter inom kv Frej.

Au 23/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-23, § 192.

Ks 8/6 Yrkanden:

Bertil Karlsson (v) med instämmande av Håkan Jonsson (s) att Roslagsbostäder AB skall erbjudas möjlighet att lägga anbud vid en försäljning av fastigheterna.

Christer Candal (m) bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förberedelse för försäljning av åtta fastigheter inom kv Frej enligt tekniska kontorets skrivelse 2000-05-19.

Reservation:

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot.

_________

Ks § 183 Dnr Ks00-439 042

(återgå)

Uppföljning av barn- och skolnämndens ekonomi i Norrtälje kommun

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2000-02-03 uppdragit åt Komrev att göra en uppföljning av barn- och skolnämndens ekonomi i Norrtälje kommun.

Föreligger Komrevs rapport, daterad 14 maj 2000.

Au 29/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-05-29, § 205 beslutat att vilandeförklara ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 2000-06-08.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-06-06 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna rapporten från Komrev, att uppdra åt ledningskontoret att i samråd med barn- och skolförvaltningen upphandla konsulthjälp inom ramen 150 tkr för ytterligare fördjupning av rapporten, att finansiering av uppdraget 150 tkr sker med kommunstyrelsens medel till förfogande.

Ks 8/6 Kommunstyrelsen beslutar

att vilandeförklara ärendet.

__________

Ks § 184 Dnr Ks99-398 805

(återgå)

Anhållan om driftbidrag för år 2000; Sjöräddningssällskapet

Sjöräddningssällskapet har i skrivelse april 1999 ansökt om driftbidrag för år 2000 med 15.000 kr.

Servicekontoret har i skrivelse 2000-05-17 föreslagit kommunstyrelsen besluta att uppdra till servicekontoret att verkställa utbetalning av 11.550 kr i driftbidrag till Sjöräddningssällskapet.

Au 29/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-29, § 206 varvid Håkan Jonsson (s) med instämmande av Christer Candal (m) yrkade att bidraget skall vara 15.000 kr.

Ks 8/6 Kommunstyrelsen beslutar

att utbetala 15.000 kr i driftbidrag till Sjöräddningssällskapet för år 2000.

_______

Ks § 185 Dnr Ks00-123 140

(återgå)

Brottsanmälningscentral, Arholma; tilläggsanslag

Kommunstyrelsen beslutade 2000-04-13 att uppdra till tekniska nämnden att med hög prioritet och i samråd med polisen genomföra etableringen av brottsanmälningscentral på Arholma. Vidare beslutades att finansieringen skulle ske i enlighet med investeringsbudgetrutinen och att medel skulle anslås ur kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar.

Kommunstyrelsen beslutade 2000-05-11 att bevilja tekniska nämnden brutto

3 200 kkr för investeringen.

Efter anbudsupphandlingen har det visat sig att kostnaden för investeringen har blivit 1 400 kkr dyrare, totalt 4 600 kkr. Länsstyrelsen har medgivit ytterligare ett bidrag på 500 kkr, dvs totalt 1 500 kkr. Kvar att finansiera ur kommunstyrelsens investeringsram för anläggningsinvesteringar är således ytterligare 900 kkr.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2000-05-26 kommunstyrelsen besluta att bevilja tekniska nämnden ytterligare 1 400 kkr brutto för uppförande av brottsanmälningscentral på Arholma för uthyrning till Polismyndigheten i Stockholms län, att finansieringen av merkostnaden sker med 500 kkr med bidrag från Länsstyrelsen, att finansieringen av resterande 900 kkr sker med medel från kommunstyrelsens investeringsram för anläggningsinvesteringar.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2000-05-25, § 80 bl a beslutat att föreslå kommunstyrelsen bevilja 4,6 mkr för uppförande av brottsanmälningscentral på Arholma.

Au 29/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-29, § 208.

Ks 8/6 Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja tekniska nämnden ytterligare 1 400 kkr brutto för uppförande av brottsanmälningscentral på Arholma för uthyrning till Polismyndigheten i Stockholms län, att finansieringen av merkostnaden sker med 500 kkr med bidrag från Länsstyrelsen,

att finansieringen av resterande 900 kkr sker med medel från kommunstyrelsens investeringsram för anläggningsinvesteringar.

_________

Ks § 186 Dnr Ks00-480 337

(återgå)

Investeringar 2000 nybyggnation av skolgårdar

Barn- och skolnämnden hemställde 2000-05-22 hos kommunstyrelsen att nybyggnad av Länna skolas skolgård genomförs till en kostnad av 837 tkr, nybyggnad av Elmsta skolgård genomförs till en kostnad av 500 tkr samt att nybyggnad sker av del av Lommarskolans skolgård till en kostnad av 160 tkr. Nämnden beslutade också att medel för ökad driftkostnad (Länna skola 104 tkr, Elmsta skola 56 tkr, Lommarskolan 20 tkr) anslås i kommande års budget.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2000-05-26 tillstyrkt barn- och skolnämndens förslag.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-05-26 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden 837 tkr för nybyggnad av Länna skolas skolgård, 500 tkr för nybyggnad av Elmsta skolas skolgård samt 160 tkr för nybyggnad av del av Lommarskolans skolgård, att finansiering sker med medel från kommunstyrelsens investeringsram för anläggningsinvesteringar, att anslag för utökad drift hanteras i budget 2001.

Au 29/5 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-05-29, § 209.

Ks 8/6 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja tekniska nämnden 837 tkr för nybyggnad av Länna skolas skolgård, 500 tkr för nybyggnad av Elmsta skolas skolgård samt 160 tkr för nybyggnad av del av Lommarskolans skolgård,

att finansiering sker med medel från kommunstyrelsens investeringsram för anläggningsinvesteringar,

att anslag för utökad drift hanteras i budget 2001.

_________

Ks § 187

(återgå)

Ändrad sammanträdesdag för kommunstyrelsen i oktober

Önskemål har framförts om att kommunstyrelsens sammanträde den 12 oktober flyttas till den 10 eller 11 oktober 2000.

Ks 8/6 Kommunstyrelsen beslutar

att flytta kommunstyrelsens sammanträde från den 12 oktober till den 9 oktober 2000.

__________

Ks § 188 Dnr Ks00-379 102

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Arbetsförmedlingsnämnden

Christer Candal (m) har i skrivelse 2000-04-27 anhållit om att få bli entledigad från uppdraget som ledamot och ordförande i Arbetsförmedlingsnämnden. Anledningen är att han utsetts som ledamot i Länsarbetsnämnden.

Ks 8/6 Kommunstyrelsen beslutar

att entlediga Christer Candal (m) från uppdraget som ledamot i Arbetsförmedlingsnämnden samt

att i Christer Candals ställe nominera Bengt Ericsson (c) till ordförande i Arbetsförmedlingsnämnden.

________

Ks § 189

(återgå)

Protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll 2000-03-27.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2000-03-30 och

2000-04-06.

Miljörådets protokoll 2000-02-09 och 2000-03-22.

Ks 8/6 Kommunstyrelsen beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.

_________

Ks § 190 Dnr Ks 00/117 002

(återgå)

Anmälan om delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-10 anmäles och lägges till handlingarna.

_________

Ks § 191

(återgå)

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Meddelande från Länsstyrelsen i Uppsala län; Gräsö östra skärgård förslag till miljöövervakningsprogram.

Svenska kommunförbundet och landstingsförbundet; Välfärds-bokslut och välfärdsbokslut en introduktion.

Cirkulär 2000:48 från Svenska kommunförbundet; Individuell lönesättning en process.

Cirkulär 2000:49 från Svenska kommunförbundet: Interkommunal ersättning för elever i gymnasieskolan som flyttar.

Cirkulär 2000:51 från Svenska kommunförbundet; Budgetförutsätt-ningar åren 2001-2003.

Cirkulär 2000:53 från Svenska kommunförbundet; Mångfald i arbetslivet, årets mångfaldskommun m.m.

Cirkulär 2000:58 från Svenska kommunförbundet; Preliminär kostnadsutjämning för år 2001

Dnr Ks 00-425 170

Skrivelse 000509 från kommunstyrelsens ordförande och räddningschefen till MD-stab M i Strängnäs ang stöd med militära bandvagnar m.m.

Meddelande från Inregia AB; Konjunkturen i Stockholms län fortsatt uppåt. Konjunkturläget i Stockholms län maj 2000. rts

Yrkesinspektionens inspektionsmeddelande 2000-05-09 från inspektion av arbetsmiljön på Centralskolan i Hallstavik.

Yrkesinspektionens inspektionsmeddelande 2000-05-09 från inspektion av arbetsmiljön på Kvisthamraskolan.

CESAM § 43 Rapport om arbetsanpassning och rehabilitering.

Kunskaps- och forskningsstrategiskt program; Landstingsförbundets och Svenska kommunförbundets gemensamma underlag till Utbild-ningsdepartementet inför höstens forskningspolitiska proposition.

Dnr Ks 00-396 253

Skrivelse från Vetevägens villa- och vägförening, Linvägens väg- och villaförening samt Södergärdets Intresseförening beträffande försäljning av f.d. rektorsbostaden vid Älmsta skola.

Dnr Ks 00-404 109

Skrivelse 000503 från Norrtelje Finska förening med en uppmaning till Norrtälje kommuns politiker att påverka staten att sänka skatten på bensin till en rimlig nivå.

Dnr Ks 00-176 456

Information från KSL om förhandling beträffande nytt ramavtal för kommunerna i Stockholms län om producentansvarets genom-förande lägesrapport.

______

(återgå)