Kommunstyrelsen 2000-08-10 

Plats och tid Sammanträdesrummet, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-10.00   11.40-12.10
Beslutande Enligt förteckning

Mats Törnquist, kommundirektör
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Tony Wallin, personalchef
Marie Norling, informationschef
Övriga deltagande Gunnel Löfqvist, planeringschef
Lars Härlin, mark- o expl. chef
Anders Olander, näringslivskonsulent
Christina Nilsson, sekreterareUtses att justera Sune Alm (s)

Justeringens Servicekontoret, måndag 2000-08-14, kl 13.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 192-209
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Sune Alm
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2000-08-10

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2000-08-15 anslags nedtagande 2000-09-05 

Förvaringsplats
för protokollet Servicekontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


Ks § 192

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Sune Alm (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på servicekontoret måndagen den 14 augusti, kl 13.00.

__________


Ks § 193 Dnr Ks00-134 250

Besvarande av motion från Lennart Allard (s) ang exploatering i kustområdena

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2000-02-21, § 37. I motionen föreslås att fullmäktige beslutar att exploatering av sommar- och permanentfastigheter ej bör ske i kustområden klassade som riksintresse eller i nära anslutning till rödlistad fauna och flora.

Ledningskontoret har yttrat sig i samråd med stadsarkitektkontoret och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och föreslår på anförda skäl att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.


Au 27/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-06-27, § 233 varvid Elisabeth Björk (s) yrkade bifall till motionen och Christer Candal (m) avslag.

Ks 10/8 Yrkande:

Håkan Jonsson (s) bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Håkan Jonssons yrkande och arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.


Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter till förmån för Håkan Jonssons yrkande.
________ 


Ks § 194 Dnr Ks00-542 024

Förvaltning av pensionsmedel ställningstagande avseende åren 1998-1999

Arbetsmarknadens parter inom den kommunala sektorn har arbetat fram ett nytt pensionsavtal, PFA98. Det nya pensionsavtalet gäller för alla som är anställda inom kommun, landsting, kommunalförbund eller församling.

Kommunfullmäktige beslöt 2000-02-21, § 46 att hela avsättningen för pensioner enligt PFA 98 tillförs de anställda för individuell placering från år 2000 och tillsvidare. Vidare beslöts att uppdra åt ledningskontoret att utarbeta föreskrifter för pensionsförvaltningen enligt principen om återlån vad gäller återstående avsättningar i balansräkningen.

Efter kommunfullmäktiges beslut har överenskommelse träffats mellan de fackliga organisationerna och arbetsgivarna om vissa ändringar och tillägg i PFA98. Bland ändringarna ingår möjligheten att arbetsgivaren senast 30 september beslutar att även pensionsbehållningen från åren 1998 och 1999 avsätts för individuell placering.

Ledningskontoret har 2000-06-07 yttrat sig i ärendet och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att hela avsättningen för pensioner enligt PFA 98 för åren 1998-99 tillförs de anställda för individuell placering.

Au 27/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-06-27, § 237.

Ks 10/8 Yrkande:

Håkan Jonsson (s) bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att hela avsättningen för pensioner enligt PFA 98 för åren 1998-99 tillförs de anställda för individuell placering.
________


Ks § 195 Dnr Ks00-547 107

Förslag till förändringar av ägarstruktur m m i Fibercentrum i Hallstavik AB

Fibercentrum i Hallstavik AB har sedan starten 1997 fram till 1999-07-01 varit ett bolag ägt av Norrtälje kommun och HUC (Hallstaviks Utvecklingscentrum). Då Utvecklingscentrum upphörde med verksamheten sommaren 1999 övergick deras aktier till kommunen.

Fibercentrum i Hallstavik AB redogör i skrivelse 00-06-19 för sin verksamhet och lämnar förslag på ett samarbete med Sorbeco AB för en gemensam produktionsanläggning med inriktning på restfibrer från Hallsta Pappersbruk.

Förslaget innebär bland annat att Sorbeco AB köper nyemitterade aktier för totalt 300.000 kr i Fibercentrum i Hallstavik AB samt att ett aktieägaravtal upprättas mellan Sorbeco AB och Fibercentrum i Hallstavik AB, som tillsammans bildar Hallsta Fiber AB.

Fibercentrum i Hallstavik AB har på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna aktieägaravtalet mellan Norrtälje kommun och Sorbeco AB avseende Fibercentrum i Hallstavik AB, att punkt 8 och 10:11 utgår ur bolagsordningen för Fibercentrum i Hallstavik AB, att ge kommunstyrelsen bemyndigande att godkänna ytterligare riktade nyemissioner i Fibercentrum i Hallstavik AB till externa intressenter inom ramen för bolagsordningens stipulerade maximala 1,0 mkr i aktiekapital, att godkänna aktieägaravtalet mellan Fibercentrum i Hallstavik AB och Sorbeco AB om bildandet av Hallsta Fiber AB.


Au 27/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-06-27, § 238 beslutat att vilandeförklara ärendet till extra arbetsutskott den 10 augusti 2000.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-06-29 tillstyrkt bifall till det förslag till beslut som framläggs i skrivelse 2000-06-19 från Fibercentrum i Hallstavik AB.

Au 10/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-08-10, § 244.


Ks 10/8 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna aktieägaravtalet mellan Norrtälje kommun och Sorbeco AB avseende Fibercentrum i Hallstavik AB, 

att punkt 8 och 10:11 utgår ur bolagsordningen för Fibercentrum i Hallstavik AB, 

att ge kommunstyrelsen bemyndigande att godkänna ytterligare riktade nyemissioner i Fibercentrum i Hallstavik AB till externa intressenter inom ramen för bolagsordningens stipulerade maximala 1,0 mkr i aktiekapital, 

att godkänna aktieägaravtalet mellan Fibercentrum i Hallstavik AB och Sorbeco AB om bildandet av Hallsta Fiber AB.


________


Ks § 196 Dnr Ks00-525 214

Antagande av förslag till detaljplan för Riddersholm 1:17 och del av 1:25 i Rådmansö församling

Fastighetsägarna till Riddersholm 1:17 har för avsikt att förvärva ett markområde med tillhörande lada från landstinget. Genom förvärvet återförs den ursprungliga ladan och del av åkermark till gårdsbebyggelse.

Planförslaget har varit ute för samråd 99-11-23-00-01-10 och varit utställt under tiden 00-03-21-04-11.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2000-05-25, § 134 beslutat att överlämna det reviderade planförslaget till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 §.


Au 27/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-06-27, § 239.


Ks 10/8 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till detaljplan för Riddersholm 1:17 och del av 1:25 i Rådmansö församling.

_________


Ks § 197 Dnr Ks 99/1218 022

Införande av arbetsvärderingssystem i Norrtälje kommun

Ett av kommunens prioriterade mål inom lönepolitiken är att utjämna lönedifferenser mellan kvinnor och män med likvärdiga arbeten.

Kommunfullmäktige har antagit en jämställdhetsplan 1999-2001 där det anges att ”Ett kommuntäckande arbetsvärderingssystem ska utarbetas och vara färdigt senast år 2001.”

Ledningskontoret/Servicekontoret redogör i skrivelse 2000-06-05 för ett pilotprojekt (HAC-modellen) samt lämnar förslag till genomförande m m. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att ge ledningskontoret i uppdrag enligt intentionerna i kommunens jämställdhetsplan 1999-2001 genomföra ett projekt som syftar till att införa HAC-modellen som arbetsvärderingssystem i Norrtälje kommun.


Au 15/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-06-15, § 212 varvid följande protokollsanteckning gjordes: Före kommunstyrelsens behandling av ärendet skall ett förtydligande från SACO föreligga


Ks 10/8 SACO har inkommit med ett skriftligt förtydligande daterat 00-08-10.


Kommunstyrelsen beslutar:

att ge ledningskontoret i uppdrag enligt intentionerna i kommunens jämställdhetsplan 1999-2001 genomföra ett projekt som syftar till att införa HAC-modellen som arbetsvärderingssystem i Norrtälje kommun.

_________Ks § 198 Dnr Ks00-467 822

Uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att utreda frågan om utomhusbad i Hallstavik

1990 presenterade Hallstaviksprojektet en vision över Hallstavik. I visionen fanns bland annat ett utomhusbad med. Visionen har varit med som en av grunderna för den nyligen antagna översiktplanen för Hallstavik.

Styrgruppen för Hallstaviksprojektet har tagit fram ett förslag som under våren varit på remiss hos kultur- och fritidsförvaltningen. 

Förvaltningen anser att ett utomhusbad i Hallstavik är befogat och i avvaktan på vad som händer med förslaget skjuts de små investeringar man planerat på nuvarande badhuset upp.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-05-22 föreslagit kommunstyrelsen besluta att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att utreda om och hur förslaget kan komplettera badverksamheten i Hallstavik, att uppdraget återredovisas till kommunstyrelsen under år 2000.


Au 15/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-06-15, § 215.


Ks 10/8 Kommunstyrelsen beslutar:

att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att utreda om och hur förslaget som styrgruppen för Hallstaviksprojektet lagt fram kan komplettera badverksamheten i Hallstavik, 

att uppdraget återredovisas till kommunstyrelsen under år 2000.

_________Ks § 199 Dnr Ks00-499 805

Verksamhetsbidrag till Blidö-Frötuna Skärgårdsförening

Blidö-Frötuna Skärgårdsförening har ansökt om verksamhetsbidrag för år 2000 med 15.000 kr.

Servicekontoret föreslår i skrivelse 2000-05-31 kommunstyrelsen besluta att uppdra till servicekontoret att verkställa utbetalning av 15.000 kr i verksamhetsbidrag till Blidö-Frötuna Skärgårdsförening.


Au 27/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-06-27, § 220.


Ks 10/8 Kommunstyrelsen beslutar: 

att uppdra till servicekontoret att verkställa utbetalning av 15.000 kr i verksamhetsbidrag till Blidö-Frötuna Skärgårdsförening.

_________Ks 200 Dnr Ks00-524 253

Försäljning av lägenhet i Bostadsrättsföreningen Blåklinten, Hallstavik

Aktuell lägenhet omfattar 3 rum och kök. Avgiften till föreningen uppgår till 2.418 kr per månad. Bostadsrätten till lägenheten föreslås överlåtas till Kristin Haeger för 70.000 kr.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 2000-06-05 kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av en bostadsrättslägenhet om 3 rum och kök i Brf Blåklinten, Hallstavik för 70.000 kr.

Ledningskontoret/Servicekontoret har i skrivelse 2000-06-13 föreslagit kommunstyrelsen besluta att köpeskillingen bokförs på konto 10-3831-81550-5601-09105.


Au 27/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-06-27, § 221.


Ks 10/8 Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna försäljning av en bostadsrättslägenhet om 3 rum och kök i Brf Blåklinten, Hallstavik för 70.000 kr samt

att köpeskillingen bokförs på konto 10-3831-81550-5601-09105.

__________Ks § 201 Dnr Ks00-539 253

Försäljning av fastigheten Tälje 4:20 i Norrtälje

Fastigheten Tälje 4:20 är bebyggd med en mindre äldre byggnad i dåligt skick. Taxeringsvärde saknas.

Fastigheten är enligt gällande detaljplan planlagd som barnstugetomt som ej får bebyggas. Den är avsedd för utvidgning av tomten till angränsande befintlig barnstuga. Detta är inte aktuellt varför fastigheten kan säljas.

Förslag till köpekontrakt har tecknats med ägaren till den angränsande villatomten Käglan 9. Köparens avsikt är att använda fastigheten Tälje 4:20 såsom ett komplement till villatomten Käglan 9.

Tekniska kontoret har i skrivelse 2000-06-13 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av fastigheten Tälje 4:20 för en köpeskilling om 70.000 kr.


Au 27/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-06-27, § 222 beslutat att vilandeförklara ärendet till extra arbetsutskott den 10 augusti 2000.


Au 10/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-08-10, § 245.

Ks 10/8 Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna försäljning av fastigheten Tälje 4:20 för en köpeskilling om 70.000 kr.

_________

Ks § 202 Dnr Ks00-534 253

Försäljning av del av fastigheterna Hemmet 8 och Tälje 2:187

Försäljningsobjektet är planlagt för småindustriändamål. Jm I. Gördelmakarens Fastighet AB, ägare till fastigheten Gördelmakaren 3 (Edsbergs möbler) önskar förvärva marken för att uppföra en lagerbyggnad som komplettering till möbelvaruhuset.

Fastigheten Hemmet 8 är bebyggt med ett 1 ½-plans f d bostadshus med delvis källare. Byggnaden är i dåligt skick. Taxeringsvärde saknas. 

Värdet är angivet till 590.000 kr +- 35.000 kr. Befintlig hyresgäst, Vänsterpartiet, beräknas vara utflyttad senast vid tillträde 2000-09-01.

Tekniska kontoret har i skrivelse 2000-06-14 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av del av fastigheterna Hemmet 8 och Tälje 2:187 för en köpeskilling om 600.000 kr.


Au 27/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-06-27, § 223.


Ks 10/8 Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna försäljning av del av fastigheterna Hemmet 8 och Tälje 2:187 för en köpeskilling om 600.000 kr.

__________


Ks § 203 Dnr Ks00-503 107

Häverö Lärcentrum, anhållan om ekonomiskt tillskott för att täcka 1999 års underskott samt ekonomisk garanti för 2000 och 2001

Häverö Lärcentrum och Rimbo Lärcentrum startades under 1995 med avsikt att bedriva utbildningsverksamhet inom IT-området och av eftergymnasial karaktär både på plats och distans.

Rimbo Lärcentrum avvecklades på grund av ekonomiska svårigheter i början av året. Häverö Lärcentrum har nu ett akut behov av resursförstärkning.

Styrelsen för Häverö Lärcentrum har i skrivelse 2000-05-24 redogjort för de problem som är upphovet till anhållan om ekonomiskt tillskott och ekonomisk garanti för de två kommande åren.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-06-16 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att avslå Stiftelsen Häverö Lärcentrums anhållan om ett ekonomiskt tillskott på 267.245 kr för att täcka underskottet för 1999 års verksamhet samt att avstyrka anhållan om ekonomisk garanti för 2000 och 2001.


Au 27/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-06-27, § 224. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) deltog ej i beslutet.


Ks 10/8 Yrkanden:

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) att ärendet återremitteras.

Christer Candal (m) att ärendet avgörs idag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet skall avgöras idag.

Omröstning begäres


Ks § 203 forts

Omröstningsproposition

Ja-röst för bifall till att ärendet skall avgöras idag.
Nej-röst för bifall till att ärendet återremitteras.

Omröstningsresultat

Med 7 ja-röster, 6 nej-röster har kommunstyrelsen beslutat att ärendet skall avgöras idag.

Socialdemokratiska ledamöterna och vänsterpartiets ledamot anmäler att de ej deltar i beslutet.

Propositionsordning

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall till eller avslag på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.


Kommunstyrelsen beslutar

att avslå Stiftelsen Häverö Lärcentrums anhållan om ett ekonomiskt tillskott på 267.245 kr för att täcka underskottet för 1999 års verksamhet, 

att avstyrka anhållan om ekonomisk garanti för 2000 och 2001.

Reservation

De socialdemokratiska ledamöterna och vänsterpartiets ledamot till förmån för Elisabeth Björks återremissyrkande.

Protokollsanteckning

De socialdemokratiska ledamöterna och ersättare samt vänsterpartiets ledamot och miljöpartiets ersättare enligt bifogad skriftlig protokollsanteckning.
__________Ks § 204 Dnr Ks99-1142 001

Översyn av kommunstyrelsens förvaltningsorganisation

Kommundirektören har i skrivelse 2000-06-15 redogjort för bakgrunden till översynen av kommunstyrelsens förvaltningsorganisation samt lämnat förslag till organisationsstruktur för ledningskontor och servicekontor.

Kommundirektören har i skrivelse 2000-06-22 bland annat föreslagit kommunstyrelsen att tillsvidare avvakta med de punkter i kommunstyrelsens förslag till budget 2000 som avser finansiering av 0,75 tjänst friskvård genom avgifter, minskning av kansliet med 2 tjänster samt utredning om entreprenadutläggning av internpost, televäxel, offsettryckeri, dataservice samt leasingbilshantering.

Bakgrunden till det förslag om att tillsvidare inte fullfölja vissa punkter i kommunstyrelsens budget för 2000 är dels att de ekonomiska mål för besparing som kommunstyrelsen satt för sin förvaltningsorganisation kommer att uppnås, dels att utvecklingen inom kommunadministrationen delvis tagit andra vägar än vad som kunde förutses då budgetförslaget utformades under 1999.

Kommundirektören föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa organisationsstruktur för ledningskontor och servicekontor enligt tjänsteskrivelse 2000-06-16 att träda i kraft 2000-09-01, att uppdra åt kommundirektören att fortsätta organisationsutvecklingsarbetet i enlighet med de mål kommunstyrelsen fastlagt för ledningskontor och servicekontor, att tillsvidare avvakta med de punkter i kommunstyrelsens förslag till budget 2000 som avser finansiering av 0,75 tjänst friskvård genom avgifter, minskning av kansliet med 2 tjänster samt utredning om entreprenadutläggning av internpost, televäxel, offsettryckeri, dataservice samt leasingbilshantering.


Au 27/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-06-27, § 225.


Ks 10/8 Till dagens sammanträde har sid 7 i kommundirektörens skrivelse reviderats, ordet stabschef har utgått.


Kommunstyrelsen beslutar:

att fastställa organisationsstruktur för ledningskontor och servicekontor enligt tjänsteskrivelse 2000-06-16 att träda i kraft 2000-09-01, 

att uppdra åt kommundirektören att fortsätta organisationsutvecklingsarbetet i enlighet med de mål kommunstyrelsen fastlagt för ledningskontor och servicekontor, 

att tillsvidare avvakta med de punkter i kommunstyrelsens förslag till budget 2000 som avser finansiering av 0,75 tjänst friskvård genom avgifter, minskning av kansliet med 2 tjänster samt utredning om entreprenadutläggning av internpost, televäxel, offsettryckeri, dataservice samt leasingbilshantering.

__________Ks § 205 Dnr Ks00-619 105

Förändrad användning av kommunens anslagstavlor och förändrad information om evenemang

Turistbyrån har sedan hösten 1999 haft ansvaret för de 36 anslagstavlor som finns i kommunen. Turistkonsulenten har påtalat behov av att förändra användningen av de kommunala anslagstavlorna och samtidigt se över den information som idag anslås.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-06-26 redovisat förslag till förändringar vad gäller anslagstavlorna och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att uppdra åt lednings- och servicekontoret att genomföra förslaget till förändring av information via anslagstavlor enligt tjänsteskrivelse 2000-06-26.


Au 27/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-06-27, § 235.


Ks 10/8 Kommunstyrelsen beslutar:

att uppdra åt lednings- och servicekontoret att genomföra förslaget till förändring av information via anslagstavlor enligt tjänsteskrivelse 2000-06-26.

________Ks § 206 Dnr Ks00-541 534

Investering 2000 radioprojektet

Norrtälje Närradioförening, NNR, avser att enligt avtal med kommunen gå vidare med utbyggnaden av sändarnätet under året.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-05-29 redogjort för beräknade och nytillkomna kostnader för Norrtälje Närradioförening och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att godkänna att 179 tkr tillskjuts ur kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar.


Au 27/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-06-27, § 236.


Ks 10/8 Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja ledningskontoret ett investeringsanslag på 179 tkr för närradioutrustning att finansieras från kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar.

________


Ks § 207

Protokoll

Föreligger protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden 2000-04-20, 2000-05-04, 2000-05-11 och 2000-05-18.

Kommunfullmäktiges sammanträde 2000-05-03.


Kommunstyrelsen beslutar:

att lägga protokollen till handlingarna.

_________


Ks § 208 Dnr Ks 00/117 002

Anmälan om delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-17 anmäles och lägges till handlingarna.

_________Ks § 209

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Svenska kommunförbundets cirkulär 2000:67; Regeringens proposition 1999/2000:149-Nationell handlingsplan för utveckling av svensk hälso- och sjukvård

Svenska kommunförbundets cirkulär 2000:69: Möjligheterna att av besparingsskäl ändra gynnande beslut och skyldigheten att följa upp biståndsbeslut

Svenska kommunförbundets cirkulär 2000:70; Personalen i fokus 1999

Miljöbalkskommittén; Information om miljöbalkskommittén

Dnr Ks00-551 420
Länsstyrelsens skrivelse; Behov av åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnorm

Räddningstjänsten; Förändringar av beredskapen i förhållande till gällande räddningstjänstplan

Dnr Ks99-381 437
Miljö- hälsoskyddsförvaltningen; Muddring Sikmarsundet i Blidö församling

Dnr Ks99-516 047
Delegationen för IT i skolan; Utbetalning av statsbidrag för infrastruktur och e-post

Dnr 99-123 027
Utbetalning av statsbidrag till lärarnas kompetensutveckling för år 2000 samt bidrag från KK-stiftelsen för 1999 och 2000

Dnr Ks00-522 612
Namnunderskrifter för en mänskligare trafikmiljö på Bergsgatan

Yrkesinspektionens meddelande ang inspektion av arbetsmiljön vid Hallsta skola

Yrkesinspektionens meddelande ang inspektion av arbetsmiljön vid Skebo skola

Yrkesinspektionens meddelande ang inspektion av arbetsmiljön vid Klockarbo förskola

Yrkesinspektionens tillsynsbrev; Riktad tillsyn gällande efterlevnad av föreskrifter (AFS 1996:4) om härdplaster för elever på fordonsteknisk linje

Dnr Ks00-487 265
Länsstyrelsens yttrande; Överklagande av beslut av Länsstyrelsen, begäran om skydd av ett område vid Simpnäs, Björkö-Arholma, Norrtälje kommun

Svenska Filminstitutet ang rapporten ”Skolbio i skolplanen”

_________