Kommunstyrelsen 2000-09-07 

Plats och tid Sammanträdesrummet, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-09.30
10.30-10.50
Beslutande Enligt förteckning
Övriga deltagande
Mats Törnquist, kommundirektör
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Marie Norling, informationschef
Lena Stockman, redovisningschef
Nils-Gunnar Bergander, § 215
Gerhard Lilliestjerna, överste, Roslagens Luftvärnsregemente Lv3, § 211
Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera Bertil Karlsson (v)

Justeringens 
plats och tid Måndag, 2000-09-11, kl 13.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 210-232
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Bertil Karlsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2000-09-07

Datum för 2000-09-15 Datum för 2000-10-06
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats
för protokollet Servicekontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

Ks § 210

Val av justeringsman


Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Bertil Karlsson (v) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på servicekontoret måndagen den 11 september 2000, kl 13.00.

_________


Ks § 211

Utdelande av medaljer

Överste Gerhard Lilliestjerna utdelar medalj till kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Håkan Jonsson och informationschef Marie Norling för arbete i samband med omstrukturering inom försvaret.

________ 
Ks § 212 Dnr Ks00-400 315

Besvarande av motion från Bertil Karlsson (v) om parkeringsplats i anslutning till replipunkten Norrsund på Blidö

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2000-05-29. I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger lämpligt kommunalt organ i uppdrag att lösa frågan om parkeringsplats i anslutning till replipunkten Norrsund på Blidö.


Au 27/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-06-27, § 226 beslutat att remittera motionen till ledningskontoret för yttrande.

Ledningskontoret har med hänvisning till skrivelse 2000-06-29 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen skall anses vara besvarad.


Au 17/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-08-17, § 247.
Ks 7/9 Yrkanden:

Bertil Karlsson (v) bifall till motionen.
Christer Candal (m) bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar


Ks § 212 forts

att med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2000-06-29 anse motionen vara besvarad.

_________


Ks § 213 Dnr Ks 99-417 312

Besvarande av motion från Lars-Erik Jansson (s), Bo Björkman (s) och Birger Hallingström (s) ang gårdsgator i Norrtälje stad

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-04-26. I motionen föreslås att tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra en utvärdering av gårdsgator i Norrtälje stad samt att beroende på utvärderingens utfall vidta lämpliga åtgärder.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 1999-11-17, § 214 beslutat föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. 


Au 30/3 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-03-30, § 95 beslutat att bordlägga ärendet till sammanträdet 2000-04-06.

Au 6/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-04-06, § 116 beslutat att återremittera ärendet till tekniska nämnden.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2000-06-21, § 110 beslutat att uppdra till tekniska kontoret genomföra en utvärdering i egen regi, att i samband med utvärderingen undersöka huruvida en nätverksanalys kan genomföras med hjälp av Vägverket samt att i yttrande till kommunstyrelsen uttala att motionen därmed kan anses som besvarad.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-08-09 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att förklara motionen besvarad med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2000-06-21, § 110.


Au 31/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-08-31, § 260. Elisabeth Björk (s) yrkade bifall till motionen och Christer Candal (m) bifall till ledningskontorets förslag.


Ks § 213 forts

Ks 7/9 Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) bifall till motionen.
Christer Candal (m) enligt arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.


Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att förklara motionen besvarad med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2000-06-21, § 110.

Reservation:

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Håkan Jonssons yrkande.

__________

Ks § 214 Dnr Ks 99-407 701

Besvarande av motion från Jan Emanuel Johansson (s) ang medlemskap i European cities against drugs

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-04-26, § 75. Motionären argumenterar för att Norrtälje kommun skall ansöka om medlemskap i European cities against drugs.

Socialnämnden har vid sammanträde 1999-08-24, § 216 beslutat, med hänvisning till socialkontorets skrivelse 1999-08-12, att ej ansöka om medlemskap i European cities against drugs utan att kraftsamla kring arbetet med missbruk på det lokala planet.


Au 30/9 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1999-09-30, § 280 och beslutat att återremittera ärendet till socialnämnden för yttrande vad avser att Norrtälje undertecknar Stockholmsresolutionen.


Socialnämnden har vid sammanträde 1999-11-23, § 307 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att ej underteckna Stockholmsresolutionen och att motionen därmed skall anses vara besvarad.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-02-01 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.


Au 17/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-02-17, § 49.


Ks 9/3 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2000-03-09, § 54.
Socialdemokraternas ledamöter reserverade sig mot beslutet.


Kf 27/3 Kommunfullmäktige har 2000-03-27, § 63 beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.
Ks § 214 forts

Au 6/4 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-04-06, § 124 beslutat att remittera motionen till socialnämnden för yttrande.

Socialnämnden har vid sammanträde 2000-06-27, § 156 beslutat att bifalla motionen och därmed ansöka om medlemskap i ECAD samt att skriva under Stockholmsresolutionen.

Ledningskontoret anför i skrivelse 2000-08-10 att socialnämndens beslut uppfattas som ett förslag till fullmäktige att bifalla motionen, ansöka om medlemskap i ECAD och att skriva under Stockholmsresolutionen. Det bör ankomma på socialnämnden att verkställa fullmäktiges beslut och ansvara för de kostnader som är förenade med denna motion.


Au 31/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-08-31, § 261.
Ks 7/9 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen samt

att uppdra till socialnämnden att ansöka om medlemskap i ECAD samt 
skriva under Stockholmsresolutionen.

__________
Ks § 215 Dnr Ks00-516 003

Revidering av reglemente för utbildningsnämnden med anledning av ny policy för högskole- och annan eftergymnasial utbildning

Kommunfullmäktige beslöt 2000-05-03, § 114 bland annat att fastställa policy för högskole- och annan eftergymnasial utbildning enligt ledningskontorets förslag 2000-03-23 och att uppdra åt utbildningsnämnden att återkomma till fullmäktige med förslag om ändring av utbildningsnämndens reglemente.

Med anledning av fullmäktiges beslut har utbildningsnämnden utarbetat förslag till revidering av nämndens reglemente. Nämndens förslag till reviderad lydelse framläggs nu för fullmäktiges ställningstagande.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2000-08-08 kommunfullmäktige besluta att fastställa ändrad lydelse av 1- 3 §§ i reglemente för utbildningsnämnden i enlighet med nämndens beslut 2000-05-25, § 63 och att fullmäktiges beslut skall träda i kraft den 1 oktober 2000.


Au 31/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-08-31, § 262.
Ks 7/9 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa ändrad lydelse av 1- 3 §§ i reglemente för utbildningsnämnden i enlighet med nämndens beslut 2000-05-25, § 63 och 

att fullmäktiges beslut skall träda i kraft den 1 oktober 2000.

_________Ks § 216 Dnr 99-244 156

Ansökan om hemsändningsbidrag från Mellersta Roslagens Köpmannaförening

Mellersta Roslagens Köpmannaförening har i mars 1999 inkommit med en skrivelse, där det på anförda skäl ansöks om införande av hemsändningsbidrag på 90 kr per hemsändning. För butiken har kostnaden beräknats för hemsändning till minst 140 kr per försändelse.

Servicekontoret har på uppdrag av ledningskontoret gjort en utredning om möjligheterna att införa hemsändningsbidrag till butiker i Norrtälje kommun som ger service åt kommuninnevånare.

Ledningskontoret/servicekontoret har i skrivelse 2000-03-21 på i skrivelsen anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att avstyrka Mellersta Roslagens Köpmannaförenings ansökan om införande av ett kommunalt hemsändningsbidrag.


Au 4/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-05-04, § 148 beslutat
att ärendet översändes till Mellersta Roslagens Köpmannaförening för yttrande.

Ledningskontoret har översänt ärendet till Mellersta Roslagens Köpmannaförening och Länsstyrelsen för yttrande. Vid remisstidens utgång har endast Länsstyrelsen inkommit med synpunkter.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-06-22 anfört att man inte anser att det framkommit något som ändrar det redovisade beslutsunderlaget.

Au 17/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-08-17, § 249.Ks 7/9 Kommunstyrelsen beslutar:

att avslå Mellersta Roslagens Köpmannaförenings ansökan om införande av ett kommunalt hemsändningsbidrag.
__________

Ks § 217 Dnr Ks00-528 312

Vägverkets remiss; Regionala cykelstråk i Stockholms län

Vägverket har 2000-06-08 översänt ett förslag till handlingsprogram för utbyggnad av regionala cykelstråk i Stockholms län för yttrande. Yttrandet skall vara Vägverket tillhanda senast den 1 oktober 2000.

Ledningskontoret/Servicekontoret har 2000-07-07 i samråd med tekniska kontoret och stadsarkitektkontoret yttrat sig över remissen.


Au 17/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-08-17, § 250.
Ks 7/9 Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.

_________

Ks § 218 Dnr Ks00-579 214

Yttrande under utställningstiden gällande förslag till detaljplan för fastigheten Gärdsnäs 2:2, Gärdsnäs småbåtshamn i Länna församling

Stadsarkitektkontoret har 2000-06-29 översänt rubricerade planförslag för yttrande med anledning av att förslaget är utställt för granskning under tiden 11 juli 8 augusti 2000.


Au 17/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-08-17, § 251.
Ks 7/9 Kommunstyrelsen beslutar:

att i yttrande till byggnadsnämnden ej erinra mot planförslaget.

__________Ks § 219 Dnr Ks00-526 042

Investeringar i fasta anläggningar år 2000 Verksamhetsanpassningar omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden har vid sammanträde 2000-05-29, § 73 hemställt om tillägg till tidigare beviljat investeringsanslag för diverse ombyggnader under år 2000 med 2500 tkr.

Tekniska nämnden har 2000-06-21, § 106 tillstyrkt omsorgsnämndens begäran.

Ledningskontoret/Servicekontoret har i skrivelse 2000-08-11 föreslagit kommunstyrelsen besluta att bevilja tekniska nämnden ett tillägg på 2 500 tkr i anslag för anläggningsinvesteringar (ombyggnader/förändringar av lokaler) avseende omsorgsnämnden, att finansiering sker inom kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar.


Au 31/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-08-31, § 264.
Ks 7/9 Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja tekniska nämnden ett tillägg på 2 500 tkr i anslag för anläggningsinvesteringar (ombyggnader/förändringar av lokaler) avseende omsorgsnämnden samt

att finansiering sker inom kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar.

________

Ks § 220 Dnr Ks00-670 253

Försäljning av industrimark i Görla industriområde 

Norrtälje Hyrmaskiner har ansökt om att få förvärva industrimark i Görla industriområde för uppförande av en ny anläggning för nuvarande Cramo som idag finns på Braxenvägen 4 och för Lättviktsmotor som idag finns på Stockholmsvägen 43. Den nya anläggningen kommer att innefatta uthyrning av maskiner enligt sortimentet i Cramo, försäljning av maskiner i Lättviktsmotors sortiment samt en verkstad för service.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 2000-08-11 kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av industrimark utgörande fastigheten Görla 9:11 för en köpeskilling om 1.057.000 kr samt ett område om ca 720 m2 av fastigheten Görla 9:2 för 170 kr/m2 till Norrtälje Hyrmaskiner Förvaltnings AB.


Au 31/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-08-31, § 265.
Ks 7/9 Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna försäljning av industrimark utgörande fastigheten Görla 9:11 för en köpeskilling om 1.057.000 kr samt ett område om ca 720 m2 av fastigheten Görla 9:2 för 170 kr/m2 till Norrtälje Hyrmaskiner Förvaltnings AB.

__________


Ks § 221 Dnr Ks00-671 253

Försäljning av bostadsrättslägenhet i Brf Tullgården, Norrtälje

Aktuell lägenhet omfattar 1 rum och kök och ligger på Esplanaden 9 D. Bostadsrätten till lägenheten föreslås överlåtas till Fredrik Jöngren.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 2000-08-11 kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av en bostadsrättslägenhet om 1 rum och kök i Brf Tullgården, Norrtälje stad för 200.000 kr.

Ledningskontoret/Servicekontoret föreslår i skrivelse 2000-08-29 kommunstyrelsen besluta att köpeskillingen bokförs på konto 10-3831-8155-5417-09105.


Au 31/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-08-31, § 266.
Ks 7/9 Yrkanden:

Christer Candal (m) att ärendet återremitteras för komplettering.

Propositionsordning:

Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla återremissyrkandet.Kommunstyrelsen beslutar:

att återremittera ärendet för komplettering samt

att delegera till arbetsutskottet besluta i detta ärende.

________Ks § 222 Dnr Ks00-687 253

Försäljning av bostadsrättslägenhet i Brf Väktaren, Norrtälje

Aktuell lägenhet omfattar 1 rum och kokvrå och ligger på Stegelbäcksgatan 12 B. Lägenheten föreslås överlåtas till Dan Brunnelöv.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 2000-08-16 kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av en bostadsrättslägenhet om 1 rum och kokvrå i Brf Väktaren, Norrtälje stad för 175.000 kr.

Ledningskontoret/Servicekontoret föreslår i skrivelse 2000-08-29 kommunstyrelsen besluta att köpeskillingen bokförs på konto 10-3831-8155-5418-09105.


Au 31/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-08-31, § 267.
Ks 7/9 Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna försäljning av en bostadsrättslägenhet om 1 rum och kokvrå i Brf Väktaren, Norrtälje stad för 175.000 kr samt

att köpeskillingen bokförs på konto 10-3831-8155-5418-09105.

_________

Ks § 223 Dnr Ks 00/462 042

Revisionsrapport ”Granskning av Norrtälje kommuns årsredovisning 1999”

I samband med behandling av Revisionsberättelse för år 1999 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2000-05-29, § 147 beslutades bland annat att överlämna revisorernas skrivelser med tillhörande rapport till kommunfullmäktiges presidium för handläggning.

Vid presidiemöte den 14 juni beslutades att överlämna rapporten till kommunstyrelsen. Presidiet önskar att kommunstyrelsen senast den 4 september 2000 återkommer med förslag till åtgärder på de frågor som rapporten föranleder.

Ledningskontoret har på anförda skäl föreslagit att som sitt svar till fullmäktiges presidium överlämna av ledningskontoret upprättad skrivelse 2000-08-24.


Au 31/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-08-31, § 270.
Ks 7/9 Kommunstyrelsen beslutar:

att till kommunfullmäktiges presidium överlämna av ledningskontoret upprättad skrivelse, daterad 2000-08-24.

________

Ks 224 Dnr Ks00-599 042

Finansiering från renhållningsfonden av prognosticerat underskott inom renhållningsverksamheten

Tekniska nämnden beslöt 2000-06-21 att föreslå kommunfullmäktige besluta att finansiering av underskottet i renhållningsverksamheten för år 2000 sker genom nyttjande av renhållningsfonden och att ytterligare 4 355 tkr överförs som tilläggsanslag och får tas i anspråk under innevarande verksamhetsår.

Enligt prognosen för tekniska kontoret per april kommer renhållningsverksamheten att redovisa underskott med 4 900 tkr.

Tekniska nämnden har tidigare i år tillåtits nyttja fonden med 545 tkr för införande av nytt datasystem. Behovet av medel är därför 4 355 tkr.

Ledningskontoret lämnar i skrivelse 2000-08-10 följande förslag till beslut; att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag om 4 355 tkr från renhållningsfonden för att finansiera prognosticerat underskott inom renhållningsverksamheten, att finansiering sker med ökade skatteintäkter.


Au 31/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-08-31, § 272.
Ks 7/9 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag om 4 355 tkr från renhållningsfonden för att finansiera prognosticerat underskott inom renhållningsverksamheten samt,

att finansiering sker med ökade skatteintäkter.

________
Ks § 225 Dnr Ks 00/755 002

Delegation till tjänsteman att teckna kommunens firma avseende ansökan om utbetalning av bidrag

Kommunstyrelsen beslöt 1999-10-07, § 236 att delegera rubricerade uppgift till Gunilla Edvinsson och Kjell Johansson.

På grund av förändringar i personalorganisationen inom servicekontoret bör kommunen ändra tidigare beslut

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2000-08-25 på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att delegera till ekonomichef Gunilla Edvinsson, ledningskontoret och redovisningschef Lena Stockman, servicekontoret att var för sig teckna kommunens firma avseende ansökan om utbetalning av bidrag för byggnation av bostäder samt utbetalning av all annan form av bidrag till kommunen.


Au 31/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-08-31, § 273.
Ks 7/9 Kommunstyrelsen beslutar:

att delegera till ekonomichef Gunilla Edvinsson, ledningskontoret och redovisningschef Lena Stockman, servicekontoret att var för sig teckna kommunens firma avseende ansökan om utbetalning av bidrag för byggnation av bostäder samt utbetalning av all annan form av bidrag till kommunen.

__________Ks § 226 Dnr Ks 00/756 002

Kommunens teckningsrätt för bank- och postgirokonto m m

Kommunstyrelsen utsåg senast 1998-11-17, § 264 olika företrädare att teckna och kontrasignera kommunens bank- och postgirokonton m m.

På grund av förändringar i personalorganisationen inom servicekontoret bör kommunen ändra tidigare beslut.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2000-08-28 kommunstyrelsen besluta att Norrtälje kommuns teckningsrätt resp kontrasignationsrätt för kommunens bank- och postgiroärenden, deklarationsärenden och uppgiftslämnande till statliga myndigheter för kommunstyrelsen och för av styrelsen förvaltade stiftelser utövas av följande:

Teckningsrätt

Christer Candal, kommunstyrelsens ordförande
Bengt Ericsson, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Håkan Jonsson, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
Lena Stockman, redovisningschef
Leif Karlsson, ekonomisekreterare
Britt Jonsson, ekonomisekreterare
Kjell Johansson, controller

Kontrasignationsrätt

Susanne Garlert, assistent
Mary-Ann Hoffström, assistent
Monica Häggqvist, assistent
Ann-Louise Söderlund, assistent
Eivor Sundell, assistent


Au 31/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-08-31, § 274.


forts


Ks § 226 forts


Ks 7/9 Kommunstyrelsen beslutar:

att Norrtälje kommuns teckningsrätt resp kontrasignationsrätt för kommunens bank- och postgiroärenden, deklarationsärenden och uppgiftslämnande till statliga myndigheter för kommunstyrelsen och för av styrelsen förvaltade stiftelser utövas av följande:

Teckningsrätt

Christer Candal, kommunstyrelsens ordförande
Bengt Ericsson, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Håkan Jonsson, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
Lena Stockman, redovisningschef
Leif Karlsson, ekonomisekreterare
Britt Jonsson, ekonomisekreterare
Kjell Johansson, controller

Kontrasignationsrätt

Susanne Garlert, assistent
Mary-Ann Hoffström, assistent
Monica Häggqvist, assistent
Ann-Louise Söderlund, assistent
Eivor Sundell, assistent

_________Ks § 227 Dnr Ks 00/757 002

Fullmakt i mål om betalningsföreläggande och handräckning

Kommunstyrelsen beslöt 1998-11-17, § 266 befullmäktiga Gunilla Edvinsson, Kjell Johansson, Rolf Schwerin och Fredrik Cederblom i mål om betalningsföreläggande och handräckning.

Med hänvisning till förändringar i kommunstyrelsens tjänstemannaorganisation bör kommunstyrelsen ändra tidigare beslut.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2000-08-25 kommunstyrelsen besluta att ekonomichef Gunilla Edvinsson, redovisningschef Lena Stockman och kommunjurist Fredrik Cederblom skall ha rätt att föra kommunens talan i mål om betalningsföreläggande och handräckning och att på kommunens vägnar vidta erforderliga utmätnings- och avhysningsåtgärder, bevaka kommunens rätt i konkurser samt träffa ackordsuppgörelser.


Au 31/8 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-08-31, § 275.
Ks 7/9 Kommunstyrelsen beslutar:

att ekonomichef Gunilla Edvinsson, redovisningschef Lena Stockman och kommunjurist Fredrik Cederblom skall ha rätt att föra kommunens talan i mål om betalningsföreläggande och handräckning och att på kommunens vägnar vidta erforderliga utmätnings- och avhysningsåtgärder, bevaka kommunens rätt i konkurser samt träffa ackordsuppgörelser.

_________

Ks § 228 Dnr Ks 00/570 023

Anställning av servicechef

I juni månad externannonserades tillsvidaretjänsten som servicechef i Norrtälje kommun. Rekryteringsarbetet har följt den modell för rekrytering av förvaltningschefer och biträdande förvaltningschefer som antogs av kommunstyrelsen under 1999.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-09-06 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att erbjuda Stefan Jönsson tillsvidareanställning som förvaltningschef för servicekontoret samt att uppdra till kommunstyrelsens förhandlingsdelegation att reglera löne- och anställningsvillkor för Stefan Jönsson.
Ks 6/9 Kommunstyrelsen beslutar:

att erbjuda Stefan Jönsson tillsvidareanställning som förvaltningschef för servicekontoret samt 

att uppdra till kommunstyrelsens förhandlingsdelegation att reglera löne- och anställningsvillkor för Stefan Jönsson.

__________Ks § 229 Dnr Ks00-694 102

Avsägelse samt nyval av uppdraget som ledamot i miljörådet

Lennart Allard (s) har i skrivelse 2000-08-15 begärt entledigande från uppdraget som ledamot i miljörådet.
Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja Lennart Allard (s) begärt entledigande samt 

att utse Lenneke Sundblom (s) till ledamot i miljörådet.

________
Ks § 230

Protokoll

Föreligger protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden 2000-05-23, 2000-05-29 och 2000-06-15.

Kommunfullmäktiges sammanträden 2000-05-29 och 2000-06-26.
Kommunstyrelsen beslutar:

att lägga protokollen till handlingarna.

_________

Ks § 231 Dnr Ks 00/117 002

Anmälan om delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-16 anmäles och lägges till handlingarna.

___________


Ks § 232

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Svenska kommunförbundets cirkulär 2000:77; Gröna nyckeltal samt inbjudan till seminarium 

Svenska kommunförbundets cirkulär 2000:78; skolutveckling i bred samverkan

Svenska kommunförbundets cirkulär 2000:79; Utveckling av kommunal hälso- och sjukvård

Svenska kommunförbundets cirkulär 2000:90; Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ändringar från den 1 augusti 2000-08-23

Tekniska nämndens beslut 2000-06-21, § 112; Åtgärder för att upprätthålla beredskapen

Tekniska nämndens beslut 2000-06-21, § 100; Investeringar 2000 Färsna gård

Svenska kommunförbundets skrift; Tydlighet och demokrati Erfarenheter och framåtblickar från försökslänen

Dnr Ks00-348 533
Kommunstyrelsens ordf. och planeringschefens skrivelse till Stockholm Arlanda flygplats; Utvecklingsplan för Arlanda

Riksantikvarieämbetets rapport Ett folkvandringstida gravfält vid Görla

Miljödepartementets skrivelse ang kampanjen om insamling av farligt avfall från hushållen.

Utrikesdepartementets beslut; Urval av kommuner, vänorter och fördelning av projektbidrag för genomförande av projektet Vänort 2001Ks § 232 forts

Dnr Ks00-584 160
Försvarsmaktens skrivelse ang nedläggning av Stockholms försvarsområde, Fo44

Vägverkets rapport; Förbifart Stockholm

Skolverkets beslut ang ansökan från Finstastiftelsen om statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola i Norrtälje kommun

Stiftelsen s/s Norrtelje; Tack för gåva till 100-årsjubileet

Dnr Ks00-609 312
Kommunalrådet Bengt Ericssons skrivelse till Kyrkorådet Norrtälje-Malsta Församling ang Munken 1 Prästgården vid ån

Dnr Ks98-787 005
Uppdrag till ledningskontoret att ur IT-synpunkt se över stavningen av Norrtälje

Dnr Ks00-593 106
KSLs verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för 1999

Regeringskansliets årsbok 1999

Riksantikvarieämbetets information om verksamheten 1999-2000

Nämnden för offentlig upphandling: Upphandling i kommun och landstingsägda bolag

_________

-