Kommunstyrelsen 2000-10-09 

Plats och tid Sammanträdesrummet, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-11.10
11.45-12.05
Beslutande Enligt förteckning


Mats Törnquist, kommundirektör
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Marie Norling, informationschef
Carl Ankar, ledningskontoret § 234
Sjukhusdirektör Dirk Müller § 234
Övriga deltagande Gunnel Löfqvist, planeringschef
Christina Nilsson, sekreterare


Utses att justera Jan Emanuel Johansson (s)

Justeringens 
plats och tid Servicekontoret, torsdag 2000-10-12, kl 13.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 233-249
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Jan Emanuel Johansson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2000-10-09

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2000-10-20 anslags nedtagande 2000-11-10 

Förvaringsplats
för protokollet Servicekontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


Ks § 233

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Jan Emanuel Johansson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på servicekontoret torsdagen den 12 oktober, kl 13.00.

__________Ks § 234

Allmän information

Sjukhusdirektör Dirk Müller informerar om den intresseanmälan för bolagisering av Norrtälje sjukhus som har lämnats till finanslandstingsrådet Ralph Ledel.

Carl Ankar informerar om projektet ”Miljöledningssystem i Norrtälje kommun”.

_________


Ks 235 Dnr Ks00-380 702

Besvarande av motion från Jan Emanuel Johansson (s) ang utomhusservering

Jan Emanuel Johansson föreslår i motion 2000-04-27 att kommunfullmäktige beslutar att utöka perioden för inom vilken tillstånd för utomhusservering beviljas.

Socialnämnden har i beslut 2000-08-29, § 180 föreslagit kommunfullmäktige anse motionen besvarad med hänvisning till socialkontorets tjänsteskrivelse 2000-08-03. I tjänsteskrivelsen sägs bland annat: ”Socialkontoret arbetar f n med att utvärdera Norrtälje kommuns alkoholpolitiska program. Som en del i detta arbete ingår även en översyn över de serveringstider och regler för öppethållande som finns angivna i programmet. I och med detta arbete kommer även serveringsverksamhet av alkoholdrycker att beröras.”

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2000-09-08 kommunfullmäktige besluta att motionen skall anses besvarad med hänvisning till socialnämndens beslut 2000-08-29, § 180.Au 21/9 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-09-21, § 286 varvid Håkan Jonsson (s) yrkade att ärendet vilandeförklaras i avvaktan på att socialnämnden utvärderat Norrtälje kommuns alkoholpolitiska program. Arbetsutskottet beslutade enligt ledningskontorets förslag.


Ks 9/10 Yrkanden:

Elisabeth Björk (s) - att ärendet vilandeförklaras i avvaktan på att socialnämnden utvärderat Norrtälje kommuns alkoholpolitiska program.

Christer Candal (m) bifall till arbetsutskottets förslag.


fortsKs § 235 forts

Propositionsordning:

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.


Ks 9/10 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att motionen skall anses besvarad med hänvisning till socialnämndens beslut 2000-08-29, § 180.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare.

_________Ks § 236 Dnr Ks00-585 430

Tekniska kontorets miljöprogram för investerings- och byggprojekt

Tekniska nämnden föreslår i beslut 2000-06-21, § 99 bland annat att kommunfullmäktige beslutar upphäva tidigare beslut angående materialval vid byggnationer och uppdra åt tekniska nämnden besluta i dessa frågor.

Kommunfullmäktige har vid sammanträde1994-12-19, § 33 beslutat bifalla Inger Lundh-Janssons (mp) motion att kommunen alltid skall använda rekommendationerna i Upphandling av sunda hus då upphandling ska ske, att uppmana privata byggare att följa dessa rekommendationer då de söker bygglov.

Kommunfullmäktige har vid sammanträde1997-01-27, § 22 beslutat bifalla Inger Lundh-Janssons motion om att en sammanställning tas fram av alla byggtekniska studier i sunda-hus principen vad gäller material och byggtekniska lösningar.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-08-25 föreslagit kommunfullmäktige besluta att tekniska nämndens beslut 2000-06-21, § 99 angående materialval vid byggnationer inte föranleder någon fullmäktiges åtgärd.


Au 14/9 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-09-14, § 280.


Ks 9/12 Kommunstyrelsens förlag:

Kommunfullmäktige beslutar

att tekniska nämndens beslut 2000-06-21, § 99 angående materialval vid byggnationer inte föranleder någon fullmäktiges åtgärd.

__________


Ks § 237 Dnr Ks00-686 045

Ändrade villkor för kommunal borgen till Bowlingklubben Ankaret

Bowlingklubben Ankaret har 2000-08-16 framfört önskemål om förlängning av det kommunala borgensansvaret från tio till femton år. De första fem åren skall vara amorteringsfria.

Kreditgivaren, Roslagens Sparbank, har efter utredning ställt flera krav på bolaget om förändringar i verksamheten. Bolaget har accepterat bankens krav och förändrat bland annat bemanningen i bowlinghallen och administrationen.

För att banken skall förändra villkoren måste ett godkännande lämnas av kommunen.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2000-09-04 kommunfullmäktige att besluta om förlängning av det kommunala borgensansvaret för Bowlingklubben Ankaret från tio till femton år samt att de fem första åren skall vara amorteringsfria.


Au 14/9 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-09-14, § 282.


Ks 9/10 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att förlänga det kommunala borgensansvaret för Bowlingklubben Ankaret från tio till femton år samt att de första fem åren skall vara amorteringsfria.

__________Ks § 238 Dnr Ks 00/280 091

Motionsredovisning enligt kommunallagen 5 kap 33 §

Kommunallagen stadgar att motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut med anledning av motionen vid sammanträde som hålles inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredning ej kan avslutas inom sådan tid skall detta och vad som har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige vid sammanträde inom angiven tidpunkt.

Fullmäktige får vid behandling av sådan anmälan avskriva motionen från vidare handläggning.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner vilkas beredning då ännu ej slutförts.

Föreligger motionsredovisning daterad 00-09-21.


Au 5/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-10-05, § 299.


Ks 9/10 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att lägga motionsredovisningen till handlingarna.

__________


Ks § 239 Dnr Ks00-556 536

Yttrande till SL, Norra regionen, gällande utbudsplanen 2001

Norrtälje kommun har erbjudits tillfälle att lämna synpunkter på kollektivtrafiken till SL senast den 29 september 2000.

Ledningskontoret/Servicekontoret har 2000-08-22 yttrat sig i ärendet i samråd med skolkontoret. Ärendet har behandlats i trafikgruppen.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättad skrivelse till AB Storstockholms Lokaltrafik.


Au 14/9 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-09-14, § 278.


Ks 9/10 Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet godkänna upprättad skrivelse undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen samt

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande inlämna en kompletterande skrivelse ang busslinjerna 621 och 639 i enlighet med dagens diskussion.

_________


Ks § 240 Dnr Ks00-177 141

Ansökan om verksamhetsbidrag, Kooperativ Utveckling i Roslagen, KUR

Kooperativ Utveckling i Roslagen, KUR har inkommit med ansökan om verksamhetsbidrag för år 2000 på 100.000 kr och ett förslag till avtal om ett mer långsiktigt samarbete.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-08-17 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att KUR beviljas ett bidrag på 75.000 kr för år 2000 under förutsättning att statligt bidrag utgår enligt tidigare år, att godkänna förslaget till avtal med KUR för perioden 2000-01-01-2001-12-31, att verksamhetsbidraget betalas ut efter överenskommelse med näringslivskonsulenten när det statliga bidraget överföres till KUR, att finansiering får ske med medel ur kontot för kommunstyrelsens oförutsedda.


Au 14/9 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-09-14, § 279.


Ks 9/10 Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja Kooperativ Utveckling i Roslagen, KUR ett bidrag på 75.000 kr för år 2000 under förutsättning att statligt bidrag utgår enligt tidigare år, 

att godkänna förslag till avtal med KUR för perioden 2000-01-01-2001-12-31, 

att verksamhetsbidraget betalas ut efter överenskommelse med näringslivskonsulenten när det statliga bidraget överföres till KUR, 

att finansiering får ske med medel ur kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter.

_________

Ks § 241 Ks00-618 011

Yttrande över betänkandet ”Hållbar utveckling i Sveriges skärgårdskommuner”; SOU2000:67

Norrtälje kommun har av Regeringskansliet, Miljödepartementet, inbjudits att lämna synpunkter på rubricerade betänkande. Synpunkterna skall vara Miljödepartementet tillhanda senast den 16 oktober 2000.

Ledningskontoret har 2000-10-03 lämnat synpunkter i ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättad skrivelse som kommunens yttrande i ärendet.


Au 21/9 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-09-21, § 288 beslutat att vilandeförklara ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 5 oktober 2000.


Au 5/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-10-05, § 298.


Ks 9/10 Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet godkänna upprättad skrivelse undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.

Protokollsanteckning

Bridget Wedberg (mp) medges att göra följande anteckning till protokollet:

”Miljöpartiet vill fästa uppmärksamhet på att miljöaspekterna vad gäller inombordsmotorer också måste arbetas med.”

_________
Ks § 242 Dnr Ks 00/843 430

Ändring i ekologiska investeringsprogrammet

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i skrivelse 2000-09-14 begärt att tidplanerna för projekten ”Lokal kretsloppslösning av avloppssystem i Hargs by” och ”Kretsloppsanpassning av enskilda avloppsanläggningar” som ingår i kommunens lokala investeringsprogram förlängs med ett år.

Ledningskontoret har i skrivelse 2000-09-14 redogjort för anledningen till att projekten bör förlängas och föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till ledningskontoret att av Miljödepartementet begära att kommunens lokala investeringsprogram förlängs med ett år från och med 20001-12-31 till 2002-12-31.


Au 21/9 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-09-21, § 289.


Ks 9/10 Kommunstyrelsen beslutar:

att uppdra till ledningskontoret att hos Miljödepartementet anhålla att kommunens lokala investeringsprogram förlängs med ett år från och med 2001-12-31 till 2002-12-31.

_________


Ks § 243 Dnr Ks 00/844 055

Godkännande av förfrågningsunderlag beträffande upphandling av pensionsadministration

Norrtälje kommun har sedan 1976 pensionsavtal med KPA Kommunsektorns Pension AB. Nuvarande avtal gäller till 2001-03-31 till en kostnad av c:a 330.000 kr per år.

Det nya avtalet omfattar förvaltning av medel enligt PA-KL och PFA 98.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2000-09-13 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag för pensionsförvaltning samt att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta pensionsförvaltare.


Au 21/9 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-09-21, § 290.


Ks 9/10 Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag för pensionsförvaltning samt 

att delegera till arbetsutskottet att anta pensionsförvaltare.

_________


Ks § 244 Dnr Ks 00/838 252

Bevakning av offentlig auktion enligt samäganderättslagen avseende fastigheten Rådmanby 7:10

Fastigheten Rådmanby 7:10 (Oxnäsudden) samägs till 7/8 av Norrtälje kommun, 1/32 av Anders Öhman, 1/32 av Magnus Öhman samt 1/16 av Torsten Öhman. Fastigheten är obebyggd och omfattar ca 7 ha skogsmark. Kommunekologen har värderat fastighetens naturvärden uppfylla kvalifikationerna för bildande av ett kommunalt naturreservat.

Norrtälje tingsrätt har på ansökan av Anders och Magnus Öhman beslutat att samägandet skall upplösas gällande dels fastigheten Rådmanby 7:10 dels fastigheten Rådmanby 9:8 (samägd mellan Anders, Magnus och Torsten Öhman).

Tekniska kontoret har fört förhandlingar med parterna om en frivillig uppgörelse innebärande att kommunen förvärvar Anders, Magnus och Torsten Öhmans andelar i fastigheten Rådmanby 7:10. Förhandlingarna med Anders och Magnus Öhman har lett fram till ett förslag om uppgörelse. Förhandlingarna med Torsten Öhman och dennes ombud advokat Rolf Lindblad har dock blivit resultatlösa. Av tingsrätten förordade advokaten Hans Bridal har därför utsatt datum för försäljning av fastigheten på offentlig auktion 2000-10-10.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 2000-09-29 att kommunens mark- och exploateringschef Lars Härlin bemyndigas att bevaka den offentliga auktionen samt att för kommunens räkning inropa fastigheten Rådmanby 7:10.


Au 5/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-10-05, § 300.


Ks 9/10 Kommunstyrelsen beslutar:

att bemyndiga kommunens mark- och exploateringschef Lars Härlin att bevaka den offentliga auktionen samt att för kommunens räkning inropa fastigheten Rådmanby 7:10 samt

att denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
_________


Ks § 245 Dnr Ks00-806 107

Förslag till ändring av aktieägaravtalen med Sorbeco AB ang Fibercentrum i Hallstavik AB och Hallsta Fiber AB

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2000-08-28, § 198 beslutat om rubricerade avtal. Sorbeco har nu i skrivelse framfört önskemål att minska aktiekapitalet i Hallsta Fiber AB från 1.0 mkr till 500.000 kr. Detta föranlåtet av ägarförändring i Sorbeco AB. Man önskar som tidigare att Fibercentrum i Hallstavik har 30 % av aktierna. Det innebär att Fibercentrum i Hallstavik AB:s del av aktiekapitalet ska utgöras av 150.000 kr istället för tidigare beslutat 300.000 kr.

På liknande sätt vill Sorbeco AB förvärva 100 nyemitterade aktier, dvs 28,6 % av Fibercentrum i Hallstavik AB för 150.000 kr. Det innebär ingen förändring i ägarinflytandet vare sig i Fibercentrum i Hallstavik AB eller Hallsta Fiber AB. Enda skillnaden är att aktiekapitalet i Hallsta Fiber AB är lägre och att Sorbeco AB:s kurs för aktier i Fibercentrum i Hallstavik AB minskas i motsvarande grad.

Del av Sorbeco AB föreslagna förändringen inryms i de båda bolagens bolagsordningar.

Styrelsen för Fibercentrum i Hallstavik AB har inget att invända mot den föreslagna förändringen.

Fibercentrum i Hallstavik AB har i skrivelse 00-09-21 föreslagit kommunfullmäktige besluta

Att justera aktieägaravtalen avseende Hallsta Fiber AB och Fibercentrum i Hallstavik AB enligt följande:

Punkt 3

En förutsättning för detta avtal är att Sorbeco AB senast den 31 december 2000 köper 100 nyemitterade aktier i Fibercentrum i Hallstavik AB till en kurs av 1.500 kr per aktie, totalt 150.000 kr och som motsvarar en röstandel på 28,6 % i Fibercentrum i Hallstavik AB samt att Fibercentrum AB i sin tur erlägger detta 


Ks § 245

belopp som likvid för köp av aktier i Hallsta Fiber AB senast den 31 december 2000.

Om dessa betalningar ej erlagts senast den 31 december 2000 är detta avtal till alla delar förfallet.

Punkt 4

Bolaget ska ha ett aktiekapital på 500.000 kr fördelat på 500 aktier med ett nominellt värde av 1.000 kronor. Aktie skall vara förenad med en röst. Aktierna i Bolaget ägs av Sorbeco AB 350 st, Fibercentrum i Hallstavik AB 150 st.

Punkt 7.1

Fram till första bolagsstämma består styrelsen av Berit Jansson och Hans-Olof Thilander.

Att justera aktieägaravtalet avseende Fibercentrum i Hallstavik AB

Punkt 3

En förutsättning för detta avtal är att Sorbeco AB senast den 31 december 2000 köper 100 nyemitterade aktier i Fibercentrum i Hallstavik AB till en kurs av 1.500 kr per aktie, totalt 150.000 kr och som motsvarar en röstandel på 28,6 % i Fibercentrum i Hallstavik AB samt att Fibercentrum i Hallstavik AB i sin tur erlägger detta belopp som likvid för köp av aktier i Hallsta Fiber AB senast den 31 december 2000.

Om dessa betalningar ej erlagts senast den 31 december 2000 är detta avtal till alla delar förfallet.


Au 5/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2000-10-05, § 301.forts


Ks 9/10 Ks § 245 forts

Näringslivskonsulent Anders Olander föredrar ärendet.


Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla Fibercentrum i Hallstavik AB:s förslag enligt skrivelse 00-09-21.

__________


Ks § 246 Dnr Ks00-379 102

Val av ledamot i arbetsförmedlingsnämnden efter Christer Candal (m)

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2000-06-08, § 188 entledigat Christer Candal (m) från uppdraget som ledamot i arbetsförmedlingsnämnden samt nominerat Bengt Ericsson (c) till ordförande i arbetsförmedlingsnämnden.


Ks 9/10 Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Torsten Bergström (m) till ledamot i arbetsförmedlingsnämnden.

_________


Ks § 247

Protokoll

Föreligger protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2000-08-28.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden 2000-06-27, 2000-08-10 och 2000-08-17.

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.

__________


Ks § 248 Dnr Ks 00117 002

Anmälan om delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-5 anmäles och lägges till handlingarna.

_________Ks § 249

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Svenska kommunförbundets cirkulär 2000:89; Växtkraft Mål 3 stimulerar kompetensutveckling och rekrytering

Svenska kommunförbundets cirkulär 2000:96; Skrift om personalnyckeltal för kommuner

Svenska kommunförbundets cirkulär 2000:95 Kommunal fastighetsskatt tänkbara utformningar och kalkylexempel

Tekniska nämndens beslut § 131/00; Redovisning av möjliga besparingar för verksamhetsåret 2000 tekniska kontoret

Tekniska nämndens beslut § 139/00; Redovisning av möjliga besparingar för verksamhetsåret 2000 räddningstjänsten

Dnr Ks00-695 040
Finansdepartementet; Kommunal databas intresseanmälan att delta i utvidgad försöksverksamhet

Dnr Ks00-715 534
Länsstyrelsens samrådsyttrande ang förlängning av telekabel utmed väg 282 mellan Edsbro och länsgränsen vid Smara

KSL:s rapporter Vård och omsorg av äldre, Psykiatri, Beroende- och missbrukarvård

Dnr Ks00-425 170
Försvarsmakten; Hemställan om stöd med militära bandvagnar

Ny organisation inom Posten Sverige AB

Miljörådets protokoll från sammanträde 2000-09-06Ks § 249 forts

Dnr Ks00-617 433
Miljödepartementets regeringsbeslut; Redovisning till EG-kommissionen av områden för bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.

Bertil Karlsson tackar kommunstyrelsens ledamöter och ersättare för uppvaktningen med anledning av sin födelsedag.

_________