Kommunstyrelsen 2001-08-27 1

Plats och tid Herrängs skola, Herräng, kl 17.30-17.40

Beslutande Enligt förteckning
Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare


Utses att justera Elisabeth Björk (s)

Justeringens Ledningskontoret, tisdag, 2001-08-28, kl 13.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 142-144
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Elisabeth Björk 
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2001-08-27

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Ledningskontoret
för protokollet 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

KS § 142

Val av justeringsman

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Elisabeth Björk (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret tisdagen den 28 augusti, kl 13.00.

__________


KS § 143 Dnr KS 01-461 042

Tertialuppföljning 2001 för Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna tertialuppföljning per april, reviderad 2001-08-10,

att uppmana omsorgsnämnden, barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden och tekniska nämnden att vidta åtgärder så att negativa avvikelser minimeras, 

att avslå barn- och skolnämndens begäran om tilläggsanslag.

2. Kommunstyrelsen beslutar: 

att överföra 120 tkr från barn- och skolnämnden till kultur- och fritidsnämnden, 

att överföra 63 tkr från barn- och skolnämnden till utbildningsnämnden samt

att återremittera tekniska nämndens begäran om medel för kostnader för RC Norr för precisering av begärt belopp.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot.


Bakgrund

Förvaltningarna har gjort uppföljning för det första tertialet, vilken behandlas av resp nämnd. Ledningskontoret har gjort en sammanfattning av uppföljningarna med övergripande kommentarer.

.

KS § 143 forts

Barn- och skolnämnden beslöt 2001-05-14 i samband med behandlingen av tertialuppföljningen att begära tilläggsanslag om 2 605 tkr för personalförstärkningar och personalåtgärder.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-06-11 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna tertialuppföljning per april, att uppmana omsorgsnämnden, barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden och tekniska nämnden att vidta åtgärder så att negativa avvikelser minimeras, att avslå barn- och skolnämndens begäran om tilläggsanslag.

Kommunstyrelsen föreslås därutöver besluta att överföra 120 tkr från barn- och skolnämnden till kultur- och fritidsnämnden, att överföra 63 tkr från barn- och skolnämnden till utbildningsnämnden.

Föreligger skrivelse 2001-08-10 från ledningskontoret ang redogörelse för felaktig prognos för utbildningsnämnden i tertialuppföljningen samt förslag att kommunstyrelsen återremitterar tekniska nämndens begäran om medel för kostnader för RC Norr för precisering av begärt belopp.


Politisk beredning

Au 14/6 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-06-14, § 158 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-06-11. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk 
(s) deltog ej i beslutet vad avser tilläggsanslag med hänvisning till eget budgetförslag.

Ks 9/8 Kommunstyrelsen beslutade 2001-08-09, § 132 att vilandeförklara ärendet till extra kommunstyrelse den 27 augusti 2001. Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade Elisabeth Björk (s) – att bifalla barn- och skolnämndens begäran om tilläggsanslag för personalförstärkningar och personalåtgärder med 2.605 tkr, att kommunstyrelsen tilldelar tekniska nämnden erforderliga medel för att täcka Räddningstjänstens kostnader för RC-norr, att bifalla socialdemokraternas förslag om tilläggsanslag i utbildningsnämnden med 4 mkr, att därefter godkänna tertialuppföljning per april och i övrigt hänvisa till vårt budgetförslag för år 


KS § 143 forts

2001. Christer Candal (m) – vilandeförklara ärendet till extra kommunstyrelse den 27 augusti 2001. 

Au 22/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-08-22, § 206 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-06-11. Elisabeth Björk (s) och Håkan Jonsson (s) yrkade enligt kommunstyrelsen 2001-08-09.

Beslutande sammanträde:

Ks 27/8 Yrkanden:

Christer Candal – enligt arbetsutskottets förslag.

Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v) - att bifalla barn- och skolnämndens begäran om tilläggsanslag för personalförstärkningar och personalåtgärder med 2.605 tkr, att kommunstyrelsen tilldelar tekniska nämnden erforderliga medel för att täcka Räddningstjänstens kostnader för RC-norr, att bifalla socialdemokraternas förslag om tilläggsanslag i utbildningsnämnden med 4 mkr, att därefter godkänna tertialuppföljning per april och i övrigt hänvisa till vårt budgetförslag för år 2001.

Propositionsordning:

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

_________


KS § 144 Dnr KS 01-616 293

Framställan om utökat investeringsanslag för ombyggnad av Nysättrahemmet

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja tekniska nämnden utökat investeringsanslag om 2 700 tkr för ombyggnation av Nysättrahemmet, att finansiering sker med egna medel.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslöt 2000-06-26 att anslå 10.800 tkr för ombyggnation av Nysättrahemmet exkl underhållsåtgärder och lösa inventarier.

Efter utvärdering av inkomna anbud visar det sig att investeringsanslaget behöver utökas med 2 700 tkr för att kunna genomföra den planerade ombyggnaden. Omsorgsnämnden har 2001-06-18, § 69 begärt att tilläggs-anslag beviljas. Tekniska nämnden har 2001-06-20, § 178 begärt tilläggsanslag under förutsättning att kommunstyrelsens lokalarbetsutskott ställer sig positiv till ett utökat investeringsanslag.

Utökningen av investeringsutgifterna medför en ökning av driftkostnaderna från 6 635 tkr till 6 879 tkr dvs en ökning med 244 tkr (avskrivningar och internränta).

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-07-04 föreslagit kommunstyrelsenKS § 144 forts

föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden utökat investeringsanslag om 2 700 tkr för ombyggnation av Nysättrahemmet, att finansiering sker med egna medel.

Politisk beredning

Au 22/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-08-22, § 204 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-07-04. Bengt Ericsson (c) yrkade bifall och Håkan Jonsson (s) yrkade avslag till förslaget.

Beslutande sammanträde

Ks 27/8 Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v) – avslag.
Bengt Ericsson (c) – bifall

________