Kommunstyrelsen 2001-09-06 1

Plats och tid Sammanträdesrummet Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-09.30
10.40-10.55
Beslutande Enligt förteckning


Gunnel Löfqvist, planeringschef
Leif Klasson, IT-chef § 147
Fredrik Cederblom, kommunjurist § 148
Kjell Johansson, controller § 165
Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare


Utses att justera Lena Norén-Melllin (s)

Justeringens Ledningskontoret, måndag 2001-09-10, kl 13.00 
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 145-168
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Lena Norén-Mellin 
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2001-09-06

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2001-09-14 anslags nedtagande 2001-10-05 

Förvaringsplats Ledningskontoret
för protokollet 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

KS § 145

Val av justeringsman

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Lena Norén-Mellin (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret måndagen den 10 september 2001, kl 13.00

_________


KS § 146 Dnr KS 00-461 003

Förslag till nytt revisionsreglemente

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till nytt revisionsreglemente för Norrtälje kommun, 

att den inträdesordning för ersättare som kommunfullmäktige antog den 7 december 1998, § 219, skall gälla för kommunrevisionen samt 

att beslutet skall träda i kraft den 1 oktober 2001.


Bakgrund

För kommunrevisionen gäller för närvarande av fullmäktige 1996-04-29, § 199 fastställt reglemente. Genom ändring i kommunallagen har nya bestämmelser trätt i kraft att gälla från och med 2000-01-01.

Revisorerna har i skrivelse 2000-05-15 framlagt förslag till nytt reglemente, daterat 2000-04-04. Förslaget följer kommunförbundets rekommendationer.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2001-04-25 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till nytt revisionsreglemente för Norrtälje kommun, att den inträdesordning för ersättare som kommunfullmäktige antog den 7 december 1998, § 219, skall gälla för kommunrevisionen samt att beslutet skall träda i kraft den 1 oktober 2001.

Politisk beredning

Au 22/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-08-22, § 192 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-04-25. 
_________

KS § 147 Dnr KS 01-722 028

Erbjudande om Hem-PC till anställda och förtroendevalda

Beslut

1. Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra åt kommunstyrelsen att erbjuda anställda och förtroendevalda lån av 
Hem-PC enligt ledningskontorets förslag.

2. Kommunstyrelsen beslutar:

att uppdra åt kommundirektören att – under förutsättning av fullmäktiges beslut – utarbeta detaljföreskrifter för projektets genomförande.


Bakgrund 

1998 fick all tillsvidareanställd personal i Norrtälje kommun ett erbjudande om lån av ett Hem-PC paket. Av de som fick erbjudandet tecknade 840 st avtal om lån av Hem-PC med arbetsgivaren Norrtälje kommun. Avtalet innebar att den anställde fick låna ett Hem-PC paket under en treårsperiod samt att lånet finansierades med ett avdrag på den anställdes bruttolön.

Avtalen löper ut vid årsskiftet. Hem-PC paketen kan antingen köpas av Norrtälje kommun, som i sin tur kan sälja paketen till de anställda eller återlämnas till leverantören.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-08-20 redogjort för det administrativa upplägget av ett nytt erbjudande och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att erbjuda anställda och förtroendevalda lån av Hem-PC enligt ledningskontorets förslag samt
KS § 147 forts

föreslår kommunstyrelsen besluta för egen del att uppdra åt kommundirektören att – under förutsättning av fullmäktiges beslut – utarbeta detaljföreskrifter för projektets genomförande.

Politisk beredning

Au 22/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-08-22, § 205 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-08-20.

__________


KS § 148 Dnr KS 01-618 171

Brandsynefrister och taxa

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att ärendet skall utgå från dagens sammanträde.


Bakgrund

Norrtälje kommuns brandsynefrister och taxa har gällt sedan 1996. Under våren 2001 har ett gemensamt arbete inom Rädd-Sam-Norr genomförts med mål att ena och revidera frister och taxor.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2001-06-20, § 167 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta i Räddningstjänstens skrivelse 2001-05-08 föreslagna brandsynefrister att gälla från och med 2001-09-15 och att fastställa brandsynetaxan till 750 kr per objektfaktor att gälla från och med 2001-09-15.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-09-02 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag till nya brandsynefrister och taxa, att fastställa brandsynetaxan till 750 kronor per objektfaktor samt att frister och taxa skall gälla från och med 2001-11-01.

Politisk beredning

Au 6/9 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-09-06, § 222 föreslagit att ärendet skall utgå från dagens sammanträde.

__________


KS § 149 Dnr Ks 01/544 011

Riktlinjer för utvecklande av Lv3-området

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att Lv3-områdets byggnader, anläggningar och mark i första hand skall utvecklas för högskoleinriktad verksamhet, eftergymnasial utbildning, kompetensutveckling och övrig kunskapsintensiv verksamhet, 

att i övrigt ställa sig bakom NIHAB:s förslag till riktlinjer. Dessa riktlinjer skall gälla intill dess en fördjupad översiktsplan för området antas.


Bakgrund

NIHAB, Norrtälje Industri och Hantverkshus AB kommer att äga och förvalta det f d regementsområdet Lv 3. NIHAB kommer att förvärva området från kommunen direkt efter det att kommunens köp av området från fortifikationsverket genomförts.

NIHAB:s styrelse har tagit ställning för att området skall användas för högskoleinriktad verksamhet, eftergymnasial utbildning, kompetensutveckling och kunskapsintensiva företag.

NIHAB har 2001-05-31 upprättat riktlinjer för utvecklandet av Lv3-området.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-06-07 föreslagit kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige ställa sig bakom NIHAB:s riktlinjer för utvecklandet av Lv3 området.
KS § 149 forts

Politisk beredning

Au 6/7 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-06-07, § 150 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-06-07.

Ks 7/6 Kommunstyrelsen beslutade 2001-06-07, § 109 att ärendet skulle utgå från dagens sammanträde.

Au 6/9 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-09-06, § 223 föreslagit enligt Christer Candals (m) m fl yrkande.

Ks 6/9 Beslutande sammanträde

Yrkande:

Christer Candal med instämmande av Bengt Ericsson (c), Håkan Jonsson (s), Karl-Axel Öst (fp) och Rolf Andersson (kd) - att Lv3-områdets byggnader, anläggningar och mark i första hand skall utvecklas för högskoleinriktad verksamhet, eftergymnasial utbildning, kompetensutveckling och övrig kunskapsintensiv verksamhet, att i övrigt ställa sig bakom NIHAB:s förslag till riktlinjer. Dessa riktlinjer skall gälla intill dess en fördjupad översiktsplan för området antas.


________KS § 150 Dnr KS 01-192 754

Besvarande av motion från Eva Pfister (s) med förslag att normen för det ekonomiska biståndet till uppehälle och tandvård skall höjas

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

med hänvisning till socialnämndens beslut 2001-05-15, § 106 – 

att bifalla motionen i den del som avser höjning av det ekonomiska biståndet för tandvårdskostnader för långvarigt socialbidragsberoende med 500 kr per år samt i övrigt avslå motionen.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-02-19, § 41. Eva Pfister föreslår i motionen att normen för det ekonomiska biståndet höjs med 100 kronor samt att det ekonomiska biståndet för tandvårdskostnader för långvarigt socialbidragsberoende höjs med 500 kronor per år.

Socialchefen har 2001-05-02 yttrat sig i ärendet med inte lämnat något förslag till beslut utan anser att det är en rent politisk fråga vilken ambition man skall ha när det gäller bistånd till dem som har det svårast.

Socialnämnden har vid sammanträde 2001-05-15, § 106 beslutat att föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen i den del som avser höjning av det ekonomiska biståndet för tandvårdskostnader för långvarigt socialbidragsberoende med 500 kr per år samt i övrigt avslå motionen.

Ledningskontoret har i yttrande 2001-08-02 föreslagit kommunfullmäktige besluta – med hänvisning till socialnämndens beslut 2001-05-15, § 106 - att 

KS § 150 forts

föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen i den del som avser höjning av det ekonomiska biståndet för tandvårdskostnader för långvarigt socialbidragsberoende med 500 kr per år samt i övrigt avslå motionen.

Au 30/8 Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-08-30, § 215 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-08-02. Christer Candal (m) yrkade enligt ledningskontorets förslag. Elisabeth Björk (s) yrkade bifall till motionen.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) – bifall till motionen.
Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

_________


KS § 151 Dnr KS 01-191 622

Besvarande av motion från Eva Pfister (s) ang att kommunens skolor och daghem endast bör servera nötkött med Sverige som ursprungsland

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

med hänvisning till servicekontorets tjänsteskrivelse 01-03-21 – 

att avslå motionen.


Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot.


Bakgrund

Motionen inlämnades på kommunfullmäktiges sammanträde 2001-02-19, § 40. I motionen föreslås att Norrtälje kommuns skolor och daghem enbart serverar nötkött som garanterat har Sverige som ursprungsland.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret i skrivelse 2001-04-02 anfört att kommunen i sitt förfrågningsunderlag till livsmedelsupphandling inte kan ställa krav på att endast svenskt nötkött skall upphandlas. I livsmedelsavtalet som slöts den första juli 2000 ges möjlighet för kommunens tillagningskök att beställa svenskt nötkött i mån av tillgång.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta – med hänvisning till servicekontorets tjänsteskrivelse 01-03-21 - att avslå motionen.
forts

KS § 151 forts

Au 30/8 Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-08-30, § 216 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-04-02. Christer Candal (m) yrkade bifall till ledningskontorets förslag. Elisabeth Björk (s) yrkade bifall till motionen.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

_________KS § 152 Dnr KS 01-480 149

Tillstånd till allmän kameraövervakning, Taxi Stockholm 150000 AB

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att inte erinra mot ansökan.


Bakgrund

Taxi Stockholm 150000 AB utgör tillsammans 1.050 åkerier.

Taxi Stockholm har ansökt om tillstånd för kameraövervakning i sina taxibilar. Kameran skall vara fastplacerad i fordonet och endast aktiveras i samband med att någon av fordonets dörrar stängs eller öppnas. Syftet för kameraövervakningen anges vara att det tilltagande våldet i samhället har avspeglats sig på taxibranschen.

Remissen har skickats till samtliga kommuner i länet.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-07-13 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att inte erinra mot ansökan.

Politisk beredning

Au 30/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-08-22, § 193 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-07-13.

________KS § 153 Dnr KS 01-572 109

Begäran från KSL om omvandling av återbetalning till kommunerna enligt omstruktureringsavtal för vårdgymnasierna till lån till KSL för att förstärka KSL:s likviditet

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att återstående, ej använda strukturmedel hos KSL för vårdgymnasierna (191.375 kr avseende Norrtälje kommun), av KSL får omvandlas till ett 10-årigt räntefritt lån.


Bakgrund

KSL:s förbundsmöte fastställde i mars 1999 ett tak för utdebitering av förbundsavgifter under förutsättning att ett nytt regionalt organ skulle träda i funktion den 1/1 2000. Det regionala organet har inte kommit till stånd varför uppgifter inom miljö- och planområdet beslutats få ligga kvar inom KSL. Resurser har saknats, vilket lett till att KSL fick ett underskott år 2000 på 1,8 mkr och det egna kapitalet reducerats till 0,5 mkr.

Hösten 1998 träffade kommunerna i länet på förslag av KSL ett avtal om tillfällig omstruktureringsersättning för övertagande av huvudmannaskapet för landstingets vårdgymnasier m m under tiden 1/1 1999-30/6 2001. Ersättningen gick till en omstruktureringsfond för stöd till kommuner som övertog vårdgymnasier och administrativ personal. Fonden, som uppgick till 47, 6 mkr, har förvaltats av KSL. Då tiden nu gått ut återstår knappt 6,6 mkr av fonden, som enligt avtalet ska återbetalas till kommunerna fördelat efter invånarantal.

KSL föreslår i skrivelse 2001-06-11 att resterande medel i fonden som skulle återbetalas 30/6 omvandlas till ett 10-årigt räntefritt lån till KSL.


forts
KS § 153 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2001-06-28 på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att återstående, ej använda strukturmedel hos KSL för vårdgymnasierna (191.375 kr avseende Norrtälje kommun), av KSL får omvandlas till ett 10-årigt räntefritt lån.

Politisk beredning

Au 22/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-08-22, § 194 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-06-28.

_________

KS § 154 Dnr KS 01-624 253

Försäljning av fastigheten Norrtälje Häverö-Ytterby 2:149 samt två områden av fastigheten Norrtälje Häverö-Ytterby 2:155 i Hallstavik

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna försäljning av fastigheten Norrtälje Häverö-Ytterby 2:149 samt två områden av fastigheten Norrtälje Häverö-Ytterby 2:155 för en köpeskilling av 125.000 kr.


Bakgrund

Ägaren till fastigheten Norrtälje Häverö-Ytterby 2:45 (bebyggd med ett friliggande småhus) har framlagt önskemål om förvärv av kommunens angränsande obebyggda fastighet Norrtälje Häverö-Ytterby 2:149. Nämnda fastighetsägare har vid kontakt förklarat sig beredd att utvidga förvärvet enligt rubricerat, detta för att nå överensstämmelse med gällande detaljplan.

Efter fastighetsbildning kan fastigheten Häverö-Ytterby 2:149 tillsammans med de två områdena av fastigheten Häverö-Ytterby 2:155 utgöra en fristående småhustomt.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2001-06-27 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av fastigheten Norrtälje Häverö-Ytterby 2:149 samt två områden av fastigheten Norrtälje Häverö-Ytterby 2:155 för en köpeskilling av 125.000 kr.

Politisk beredning

Au 22/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-08-22, § 195 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2001-06-27.

________

KS § 155 Dnr KS 01-646 262

Förändring av gällande jordbruksarrendeavtal avseende Häverö-Bergby 6:1

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna förändring av gällande jordbruksarrendeavtal, tecknat 1993-02-05, innebärande att löptiden ändras från ett år till fem år.


Bakgrund

Arrendatorn avser att ställa om jordbruket till ekologisk produktion. Detta fordrar ett längre planeringsperspektiv, varför arrendatorn önskar förlänga arrendetiden till fem år.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 2001-07-06 kommunstyrelsen besluta att godkänna förändring av gällande jordbruksarrendeavtal, tecknat 1993-02-05, innebärande att löptiden ändras från ett år till fem år.

Politisk beredning

Au 22/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-08-22, § 196 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2001-07-06.

_________

KS § 156 Dnr KS 01-643 050

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande ramavtal för terminal/arbetsanpassade glasögon

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av ramavtal för terminalglasögon, 

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantörer.


Bakgrund

Med anledning av att kommunens avtal för terminalglasögon löper ut per den 2001-09-30 måste ny upphandling genomföras.


Tjänstemannaberedning

Servicekontoret har upprättat förslag till förfrågningsunderlag och föreslår i skrivelse 2001-07-05 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av ramavtal för terminalglasögon, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantörer.

Politisk beredning

Au 22/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-08-22, § 199 föreslagit enligt servicekontorets skrivelse 2001-07-05.

_________

KS § 157 Dnr KS 01-689 053

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av bränslepellets

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förslag till upphandling av bränslepellets,

att delegera till arbetsutskottet att anta anbuden.


Bakgrund

Servicekontorets upphandlingsenhet har på uppdrag av tekniska kontoret upprättat förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av bränslepellets.

Tjänstemannaberedning

Servicekontoret föreslår i skrivelse 2001-07-31 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till upphandling av bränslepellets, att delegera till arbetsutskottet att anta anbuden.

Politisk beredning

Au 22/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-08-22, § 200 föreslagit enligt servicekontorets skrivelse 2001-07-31.

_________

KS § 158 Dnr KS 01-721 710 

Hemställan till regeringen att kommunen – istället för att införa maxtaxa – får införa ett vårdnadsbidrag

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att ledningskontorets förslag till skrivelse utgör kommunens hemställan till regeringen,

att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna skrivelsen.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot.

Protokollsanteckning

Bridget Wedberg (mp) låter anteckna till protokollet att förslaget bör avslås.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2001-06-25, § 159 att uppdra till kommunstyrelsen att hemställa hos regeringen att kommunen i stället för att införa maxtaxa får införa ett vårdnadsbidrag som går till alla föräldrar med det statsbidrag som är ämnat för maxtaxan. I det fall regeringen inte bifallit kommunens begäran införs maxtaxan 2002-01-01.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse att sändas till regeringen och föreslår i skrivelse 2001-08-22 kommunstyrelsen besluta att ledningskontorets förslag till skrivelse utgör kommunens hemställan till regeringen, att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna skrivelsen.KS § 158 forts

Politisk beredning

Au 22/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-08-22, § 202 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-08-22.

Ks 6/9 Beslutande sammanträde

Yrkanden:
Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – avslag på förslaget.

Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

__________
KS § 159 Dnr KS 01-466 425

ADC Support AB; Hemställan om ekonomiskt stöd för metero-akustiska mätningar i Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att tillstyrka miljörådets hemställan med max 100 kkr för deltagande i projektet, 

att finansiering sker med kommunstyrelsens medel till förfogande,

att uppdra till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen att vara kommunens kontaktorgan i projektet.


Bakgrund

ADC Support AB har till kommunen hemställt om att kommunen i samarbete med konsortiet ADC support AB, Audio Data Lab, Process Vision AB och Uppsala Universitet söker ekonomiskt stöd för meteoroakustiska mätningar inom Norrtälje kommun.

Projektet syftar till att genom insamling, utvärdering och analysering av registrerade data kvantitativt beskriva hur vädret påverkar spridningen av ljud över större avstånd. Beskrivningarna ska inte enbart gälla för skärgårdsmiljöer utan ska kunna användas generellt.

Projektets upplägg är att placera en mätstation på Fejan och därifrån registrera färjor som passerar i yttre skärgården.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret redogör i skrivelse 2001-07-11 för projektet och föreslår kommunstyrelsen besluta att tillstyrka miljörådets hemställan med max 100 kkr för deltagande i projektet, att belasta kontot för kommunstyrelsens KS § 159 forts

oförutsedda samt att uppdra till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen att vara kommunens kontaktorgan i projektet.

Ekonomichefen föreslår i skrivelse 2001-08-07 kommunstyrelsen besluta att tillstyrka miljörådets hemställan med 100 tkr, att finansiering sker med kommunstyrelsens medel till förfogande.

Politisk beredning

Au 22/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-08-22, § 203 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-07-11.

________
KS § 160 Dnr KS 01-580 214

Yttrande under utställningstiden gällande förslag till detaljplan för fastigheterna Vettershaga 7:5 och 7:14 m fl i Länna församling

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att i yttrande till byggnadsnämnden ej erinra mot planförslaget.


Bakgrund

Stadsarkitektkontoret har 2001-06-13 översänt rubricerade planförslag för yttrande med anledning av att förslaget är utställt för granskning under tiden 19 juni-17 juli 2001.

Politisk beredning

Au 30/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-08-30, § 212 föreslagit att i yttrande till byggnadsnämnden ej erinra mot planförslaget.

_________


KS § 161 Dnr KS 01-706 261

Godkännande av installation av ytterligare utrustning i mast, Södra Bergen, Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna att Teracom AB får installera ytterligare utrustning i TV- och radiomasten inom fastigheten Tälje 4:60 (Södra Bergen).


Bakgrund

Teracom AB innehar en TV- och radiomast i Södra Bergen. Marken 
är upplåten med arrende av Norrtälje kommun. I arrendeavtalet anges att ytterligare utrustning i masten utöver vad som par preciserats i arrendeavtalet inte får installeras utan kommunens skriftliga godkännande.

Teracom AB ansöker nu om att få installera två antenner för radiolänk.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2001-08-16 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna att Teracom AB får installera ytterligare utrustning i TV- och radiomasten inom fastigheten Tälje 4:60 (Södra Bergen).

Politisk beredning

Au 30/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-08-30, § 213 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2001-08-16. 

_________
KS § 162 Dnr KS 00-346 434

Bidrag till Roslagens Sjöfågeljaktvårdsförening

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja Roslagens Sjöfågeljaktvårdsförening bidrag med 100 tkr för inköp av minkfällor och till inventering och utbildning under tre år, 

att finansiering sker med kommunstyrelsens medel till förfogande.


Bakgrund

Miljörådet har 2001-04-04 beslutat rekommendera kommunstyrelsen att stödja Roslagens sjöfågeljaktvårdsförening med 100 tkr för tre år för inköp av minkfällor och till inventering och utbildning. Föreningen ansökte ursprungligen om bidrag 1998, men har därefter haft ytterligare korrespondens med kommunen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i yttrande 2001-07-03 kommunstyrelsen besluta att bevilja Roslagens Sjöfågeljaktvårdsförening bidrag med 100 tkr för inköp av minkfällor och till inventering och utbildning under tre år, att finansiering sker med kommunstyrelsens medel till förfogande.

Politisk beredning

Au 30/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-08-30, § 218 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-07-03.

_________

KS § 163 Dnr KS 01-717 252

Erbjudande från Vägverket till kommunen att förvärva fastigheter

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att uppdra till tekniska kontoret, mark- och exploateringsavdelningen att uppta förhandlingar med Vägverket ang erbjudandet att förvärva fastigheter i enlighet med dagens diskussion.


Bakgrund

Norrtälje kommun har genom en skrivelse från Vägverket 2001-06-26 erbjudits att förvärva totalt 40 fastigheter.

Kommunens besked önskas av Vägverket senast 2001-09-07.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2001-08-21 föreslagit att kommunen anmäler intresse för 6 fastigheter. Motiv och användning redovisas i skrivelsen.

Politisk beredning

Au 30/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-08-30, § 214 föreslagit att uppdra till tekniska kontoret, mark- och exploateringsavdelningen att uppta förhandlingar med Vägverket ang erbjudandet att förvärva fastigheter i enlighet med dagens diskussion

_________


KS § 164 Dnr KS 01-715 005

Utseende av personuppgiftsombud

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse kommunjurist Fredrik Cederblom som personuppgiftsombud för kommunstyrelsen från och med den 1 oktober 2001, samt

att föreslå övriga nämnder att utse kommunjurist Fredrik Cederblom som nämndens personuppgiftsombud.

Bakgrund

Personuppgiftslagen (1998:204) PuL, har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

Personuppgiftslagen trädde i kraft den 24 oktober 1998, då datalagen upphörde att gälla. 

Den nya personuppgiftslagen gäller i sin helhet den 1 oktober 2001.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-08-21 närmare redogjort för personuppgiftslagen och föreslår kommunstyrelsen besluta att utse kommunjurist Fredrik Cederblom som personuppgiftsombud för kommunstyrelsen från och med den 1 oktober 2001, samt att föreslå övriga nämnder att utse kommunjurist Fredrik Cederblom som nämndens personuppgiftsombud.

Politisk beredning

Au 30/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-08-30, § 219 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-08-21.

_________


KS § 165 Dnr KS 01-738 045

Begäran från Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB (NIHAB) att få kommunens medgivande att belåna pantbrev i fastigheterna Slakteriet2, Jungfrun 2, 3 och 4, Ringduvan 6 och Kornboden 27 samt eventuell förlängning av tillfällig kommunal borgen

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att medge NIHAB rätt att använda tidigare uttagna ej belånade pantbrev på tillsammans 44.049 tkr i ovannämnda fastigheter som säkerhet för lån på högst 44 mkr vilket skall användas för att lösa in tidigare lån enligt kommunfullmäktiges beslut 2001-06-25, § 156 där kommunen tecknat borgen t o m 2001-09-30,

att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor att verkställa utlämnande av pantbrev som förvaras hos Norrtälje kommun,

att – under förutsättning att lånet med säkerhet av pantbrev inte är klart att lyftas från banken under vecka 39 – medge NIHAB en tillfällig borgen på 44 mkr, dock längs t o m 2001-10-31,

att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal eller vid förfall för denne kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Håkan Jonsson med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Kjell Johansson, båda anställda inom kommunstyrelsens ledningskontor.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2001-06-25, § 156 att medge att kommunal borgen tecknas för lån på 9 mkr till förmån för NIHAB, Norrtälje Industri- & 

KS § 165 forts

Hantverkshus AB för ombyggnad av kvarteren Trud och Mode, att medge att en tillfällig kommunal borgen tecknas för lån på 44 mkr, dock längst till 
2001-09-30, till förmån för NIHAB, Norrtälje Industri- och hantverkshus AB att användas som finansiering för att förvärva Lv3-området och påbörja ombyggnad av vissa lokaler, att borgensförbindelserna får ställas ut i den takt som lån kommer att tas upp, att NIHAB, Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB skall erlägga en avgift på 1 % på utställda borgensförbindelser, att NIHAB, Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB skall förbinda sig att inte utan kommunens skriftliga medgivande ta ut nya pantbrev i ovannämnda fastigheter, att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal eller vid förfall för denne, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Håkan Jonsson med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Kjell Johansson, båda anställda inom kommunstyrelsens ledningskontor, att i övrigt lämna NIHAB:s framställan utan bifall.

NIHAB hemställer i skrivelse 2001-08-27 att Norrtälje kommun medger att bolaget får belåna tidigare uttagna pantbrev eftersom det innebär en merkostnad om nya pantbrev måste tas ut.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2001-09-03 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att medge NIHAB rätt att använda tidigare uttagna ej belånade pantbrev på tillsammans 44.049 tkr i ovannämnda fastigheter som säkerhet för lån på högst 44 mkr vilket skall användas för att lösa in tidigare lån enligt kommunfullmäktiges beslut 2001-06-25, § 156 där kommunen tecknat borgen t o m 2001-09-30, att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor att verkställa utlämnande av pantbrev som förvaras hos Norrtälje kommun, att – under förutsättning att lånet med säkerhet av pantbrev inte är klart att lyftas från banken under vecka 39 – medge NIHAB en tillfällig borgen på 44 mkr, dock längs t o m 2001-10-31, att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal eller vid förfall för denne kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Håkan Jonsson med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Kjell Johansson, båda anställda inom kommunstyrelsens ledningskontor.


KS § 165 forts

Politisk beredning

Au 6/9 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-09-06 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-09-03. Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) yrkade att kommunfullmäktige medger en kommunal borgen med hänvisning till att det är kommunalekonomiskt gynnsammast.


Beslutande sammanträde

Ks 6/9 Yrkande: 

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – att kommunfullmäktige medger en kommunal borgen med hänvisning till att det är kommunalekonomiskt gynnsammast.

Christer Candal (m) – enligt arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.


__________KS § 166

Protokoll

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga protokollen till handlingarna.


Bakgrund

Föreligger kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från sammanträden 2001-04-26, 2001-05-10, 2001-05-17, 2001-05-31, 2001-06-07, 2001-06-14, 2001-06-21 och 2001-06-25.

Kommunfullmäktiges protokoll från sammanträden 2001-04-23, 2001-05-28 och 2001-06-25.

______


KS § 167 Dnr Ks 01/134 002

Anmälan om delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-8 anmäles och lägges till handlingarna.

_______KS § 168

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Sammanställning av föreskrifter utfärdade av Länsstyrelsen i Stockholms län

Svenska kommunförbundets cirkulär 2001:59; Statligt stöd till kommuner för bredbandsutbyggnad

Svenska kommunförbundets cirkulär 2001:65; Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda

Svenska kommunförbundets cirkulär 2001:83; Utbyggnad av tredje generationens mobiltelesystem

Svenska kommunförbundets cirkulär 2001:84; Redovisad kostnadsutjämning 2002 m m

Svenska kommunförbundets cirkulär 2001:85; Lagrådsremiss om förslag till avgifter inom äldre- och handikappomsorg

Svenska kommunförbundets cirkulär 2001:87; Rätten att stanna kvar i anställningen till 67 års ålder m m

Svenska kommunförbundets cirkulär 2001:92; Aktuellt om skolan 2001-08-21
Regionplane- och trafikkontoret; Hur drabbar vägavgifter trafikanterna?

Dnr KS 01-595 100
Justitiedepartementet; Betänkandet att vara med på riktigt – demokratiutveckling i kommuner och landsting (SOU 2001:48)

Svenska kommunförbundets skrivelse ang besök hos kommunstyrelsernaKS § 168 forts


Dnr KS 01-691 512
Vägverket; Förstudie E 18 delen tpl Frötuna-Kapellskär

Dnr KS 01-692 512
Vägverket; Förstudie E 18 delen Rösa-Norrtälje 

Räddningsverkets rapport; Olyckors utsläpp och deras miljöpåverkan i relation till de nationella miljömålen

Dnr KS 01-650 107
AB Vårljus; Protokoll från ordinarie bolagsstämma i AB Vårljus

Dnr KS 01-651 107
Östhandelsforum; Protokoll fr ordinarie bolagsstämma med ÖsthandelsForum

Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande ang Flygskolan

Vägverkets publikation ”Mål och mått för natur- och kulturvärden”

Utbildningsnämndens beslut 2001.06-07, § 52; Utbildningsförvaltningens ledningsorganisation

Dnr KS 01-444 042
Elgåhs Consulting; Cash Management-studie över Norrtälje kommuns externa in- och utbetalningar

KSL; Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse år 2000

Svenska kommunförbundets och Landstingsförbundets skrift… som ringar på vattnet

Business Arena Stockholm; Protokoll från bolagsstämma 19 april 2001-08-21
Dnr KS 01-620 422
Stockholms tingsrätt; Miljödomstolens dom 010629, Mål M71-01-6, Tillstånd att inkoppla och ta i drift nyanlagd vattentäkt m m på fast Rådmansö-Brevik 1:7 och 1:84


KS § 168 forts


Tack för uppvaktning på 50-årsdagen; Inga-Brita Mörch

Tack för uppvaktning på 60-årsdagen; Yvonne Nilzon

_______