Kommunstyrelsen 2001-10-11 

Plats och tid Sammanträdesrummet Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-10.40
12.00-12.20
Beslutande Enligt förteckning


Mats Törnquist, kommundirektör
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Gunnel Löfqvist, planeringschef
Övriga deltagande Tony Wallin, personalchef
Lena Stockman, redovisningschef
Christina Nilsson, sekreterare
Utses att justera Elisabeth Björk (s)

Justeringens 
plats och tid Ledningskontoret måndag 2001-10-15, kl 13.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 169-189
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Elisabeth Björk (s) 
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2001-10-11

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Ledningskontoret
för protokollet 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

KS § 169

Val av justeringsman

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Elisabeth Björk (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret måndagen den 15 oktober 2001, kl 13.00.

__________


KS § 170 Dnr KS 99-146 826

Besvarande av motion från Bengt Larsson (s) ang konstfrusen isbana i Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att- med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2001-05-28, § 142 – anse motionen vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-02-22, § 46. Bengt Larsson föreslår att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att snarast bygga en konstfrusen isbana i närheten av Sportcentrum.

Kultur- och fritidsnämnden hänvisar i beslut 1999-04-29, § 73 till pågående utredningsarbete och föreslår kommunfullmäktige att motionen skall anses besvarad.

Kommunstyrelsen beslutade 1999-06-10, § 149 att återremittera ärendet till arbetsutskottet.

Kultur- och fritidsförvaltningen har i samråd med Wettershaga GOIF, Spillersboda IF och sportcentrum tagit fram underlag till beslutet om konstfrusen isbana med bandymått på IP vid Norrtälje Sportcentrum och har i beslut 2001-02-01, § 14 beslutat att ansöka om medel härför.

Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-28 att bevilja kultur- och fritidsnämnden ett investeringsanslag om 7 100 tkr för byggnation av isbana med bandymått, att finansieringen sker med egna medel, att begäran om utökad ram beträffande kapitaltjänstkostnader samt övriga driftkostnader behandlas i samband med budgeten för 2002, att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att bevaka ett eventuellt framtida behov av läktarbygge.

KS § 170 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-08-21 föreslagit att- med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2001-05-28, § 142 – anse motionen vara besvarad.

Politisk beredning

Au 13/9 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-09-13, § 226 föreslagit enligt ledningskontorets förslag.

________ 


KS § 171 Dnr KS 01-104 512

Besvarande av motion från Allan Edehamn (s) ang lågfartsväg på Lindvägen i Hallstavik

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att - med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2001-04-19, § 79 – bifalla motionen med hänvisning till kommunstyrelsens beslut från 1994-08-17, § 259.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare.


Bakgrund

Motionen inlämnades på kommunfullmäktiges sammanträde 2001-01-29, § 8. I motionen föreslås att Lindvägen i Hallstavik får bli en lågfartsväg med 30 km.

År 1994 tillskrev de boende på Lindvägen i Hallstavik kommunstyrelsen om trafiksituationen. Trafiksäkerhetsnämnden föreslog 1994-04-18 att med hänsyn till bl a handikappade skall i första hand andra hastighetsdämpande åtgärder än gupp anläggas, att byggnadsnämndens pågående försök innebär att Ljungvägens norra del fram till Envägen öppnas för trafik bör utvärderas innan ytterligare åtgärder vidtages på Lindvägen.

Tekniska nämnden har 2001-04-19, § 79 beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen med hänvisning till kommunstyrelsens beslut från 1994-08-17, § 259 samt påtala att med tanke på utvecklingen se över om andra hastighetsdämpande åtgärder än gupp kan utgöra ett bättre alternativ på Lindvägen.


forts

KS § 171 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-09-03 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att - med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2001-04-19, § 79 – bifalla motionen med hänvisning till kommunstyrelsens beslut från 1994-08-17, § 259.

Politisk beredning

Au 13/9 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-09-13, § 227 föreslagit enligt ledningskontorets förslag.

Beslutande sammanträde

Ks 11/10 Yrkanden:

Elisabeth Björk (s) – bifall till motionen utan hänvisning till kommunstyrelsens beslut 1994-08-17, § 259.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Elisabeth Björks yrkande och arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

_________


KS § 172 Dnr KS 00-894 271

Besvarande av motion från Bertil Karlsson (v) m fl ang ”social budget” hos Roslagsbostäder

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Elisabeth Björks yrkande.

Bertil Karlsson (v) till förmån för eget yrkande.

Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2000-10-30, § 250. I motionen föreslås att en utredning tillsätts för att undersöka möjligheterna till införande av social budget hos Roslagsbostäder och att undersöka möjligheten att ålägga Roslagsbostäder att starta sin bostadskö igen –tillgänglig för alla.

Socialnämnden har vid sammanträde 2001-06-19, § 140 beslutat att föreslå kommunfullmäktige anse motionen vara besvarad genom att bifalla motionärens förslag om att ålägga Roslagsbostäder att starta bostadskö igen – tillgänglig för alla, samt att i övrigt hänvisa till socialchefens tjänsteskrivelse 2001-06-07 samt att därmed anse motionen vara besvarad.

Roslagsbostäder har i yttrande 2001-08-29 anfört att avsikten är att införa en intressebank som förhoppningsvis skall vara i bruk fr o m den 1 november 2001.

forts


KS § 172 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2001-09-17 på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Politisk beredning

Au 20/9 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-09-20, § 234 föreslagit enligt ledningskontorets förslag. Elisabeth Björk (s) yrkade– med hänvisning till att Roslagsbostäder AB inför en intressebank för bostäder – anse motionen besvarad i denna del samt i övrigt avslag på motionen. Christer Candal (m), Bengt Ericsson (c) och Rolf Andersson (kd) – avslag på motionen.

Beslutande sammanträde

11/10 Yrkanden:

Bertil Karlsson (v) – återremiss.

Elisabeth Björk (s) – med hänvisning till att Roslagsbostäder AB inför en intressebank för bostäder – anse motionen besvarad i denna del samt i övrigt avslag på motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och att ärendet avgörs idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet avgörs idag.

Därefter ställer ordföranden proposition på Elisabeth Björks yrkande och arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

Protokollsanteckning

Bridget Wedberg låter anteckna till protokollet att miljöpartiet anser det ej tillfreds med intressebank utan vill se en bostadskö.

_________

.KS § 173 Dnr Ks 01/806 123

Kommunal utdebitering, skattesats 2002

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa den kommunala skattesatsen till 19:63 kr/skattekrona för 2002.

Reservation:

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot.


Bakgrund

Enligt 8 kap 6 § kommunallagen skall kommunstyrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året.

Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse 2001-09-20 anfört att den borgerliga majoriteten föreslår en oförändrad skattesats 19:63 kr/skattekrona för år 2002.

Politisk beredning

Au 27/9 Arbetsutskottet har vid sammanträde föreslagit enligt kommunstyrelsens ordförandes skrivelse 2001-09-20. Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c) yrkade – oförändrad skattesats 19:63 kr/skattekrona för år 2002. Håkan Jonsson (s) – att skattesatsen skall höjas med 20 öre till 19:83.
Karl-Axel Öst (fp) antecknade till protokollet att han instämmer i den borgerliga majoritetens förslag.forts

KS § 173 forts

Ks 11/10 Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Elisabeth Björk (s) – med instämmande av Bertil Karlsson – att skattesatsen skall höjas med 20 öre till 19:83.

Protokollsanteckning

Bridget Wedberg låter anteckna till protokollet att hon stöder socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Elisabeth Björks m fl yrkande och arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
_________

KS § 174 Dnr Ks 01/795 042

Delårsbokslut tertial 2, 2001

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

1. Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna delårsbokslutet – tertial 2, 2001.

2. Kommunstyrelsen beslutar:

att överföra 300 tkr avseende ungdomens hus från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden.

Protokollsanteckning

Socialdemokraterna och vänsterpartiet låter anteckna till protokollet att årets beräknade överskott kommer inte att vara en realitet år 2002. Tvärtom visar nämndernas redovisning att de behöver ökade ramar.


Bakgrund

Förvaltningarna har gjort delårsbokslut per augusti inkl årsprognos, vilken behandlas av resp. ämnd. Ledningskontoret/servicekontoret har sammanställt delårsbokslutet totalt för kommunen samt koncernen samt gjort den övergripande förvaltningsberättelsen.

Kultur- och fritidsförvaltningen har i samband med delårsbokslutet begärt att medel avseende ungdomens hus överförs från kommunstyrelsen. Eftersom verksamheten bedrivs inom kultur- och fritidsnämnden bör överföring ske.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-10-03 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsbokslut tertial 2, 2001. 


KS § 174 forts

Kommunstyrelsen föreslås därutöver besluta att överföra 300 tkr avseende ungdomens hus från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden. 

Politisk beredning

Au 27/9 Ekonomichef Gunilla Edvinssson redovisade delårsbokslutet vid arbetsutskottets sammanträde 2001-09-27, § 241. Ärendet vilandeförklarades till sammanträdet 2001-10-04.

Au 4/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-10-04, § 254 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-10-03.

_________


KS § 175 Dnr KS 01-234 291

Hemställan om tilläggsanslag om- och tillbyggnad av Centralskolan i Hallstavik

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja tekniska nämnden utökat investeringsanslag om 5.700 tkr för färdigställande av skollokaler och skolkök/matsal i Centralskolan i Hallstavik,

att finansiering sker med egna medel.


Bakgrund

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2001-03-26, § 75 beslutat bevilja tekniska nämnden investeringsanslag om 50.800 tkr för ombyggnad av Centralskolan, Hallstavik, etapp 2 samt att finansiering sker med egna medel.

Etapp 2 innebär en om- och tillbyggnad av den stora skolbyggnadens två huskroppar, en del för kommunikation mellan huskropparna samt uppgradering och förnyelse av ventilations- och installationssystem.

Tekniska kontoret har infordrat anbud för projektets genomförande som en totalentreprenad. För att den planerade ombyggnaden ska kunna genomföras behöver investeringsanslaget utökas med 5,7 mkr.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2001-09-27, § 215 beslutat göra en framställan till kommunfullmäktige om ett utökat investeringsanslag på 5,7 mkr för färdigställande av skollokaler och skolkök/matsal i Centralskolan i Hallstavik.

Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 2001-10-08 beslutat att hos kommunfullmäktige hemställa om utökat investeringsanslag om 5,7 mkr för färdigställande av skollokaler och skolkök/matsal i Centralskolan i Hallstavik i enlighet med tekniska kontorets skrivelse 2001-09-20 samt att hänvisa till 

KS § 175 forts

kommunfullmäktiges beslut i protokoll 2001-03-26, § 75 att kompensation till barn- och skolnämnden för ökade driftkostnader p g a ombyggnation behandlas i samband med budget för 2002.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-10-01 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden utökat 
investeringsanslag om 5.700 tkr för färdigställande av skollokaler och skolkök/matsal i Centralskolan i Hallstavik, att finansiering sker med egna medel.

Politisk beredning

Au 4/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-10-04 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-10-01.

__________
Dnr Ks 00/782 710
Ks 99/1008 710 
KS § 176 

Motionsredovisning enligt kommunallagen 5 kap 33 §, samt avslag på motion från Lisbeth R Karlman (m), Kajsa Hansson (c) och Hans Andersson (fp) om att införa den s k Uppsalamodellen i kommunens barnomsorg

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att – med hänvisning till barn- och skolnämndens beslut 2001-09-10, § 103 - avslå motion från Lisbeth R Karlman (m), Kajsa Hansson (c) och Hans Andersson (fp) om att införa den s k Uppsalamodellen i kommunens barnomsorg med anledning av att den i dagsläget saknar aktualitet,

att i övrigt lägga motionsredovisningen till handlingarna.


Bakgrund

Kommunallagen stadgar att motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut med anledning av motionen vid sammanträde som hålles inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen ej kan avslutas inom sådan tid skall detta och vad som har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige vid sammanträde inom angiven tidpunkt.

Fullmäktige får vid behandling av sådan anmälan avskriva motionen från vidare handläggning.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner vilkas beredning då ännu ej slutförts.

Föreligger motionsredovisning daterad 01-09-25.

KS § 176 forts

Politisk beredning

Au 4/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-10-04, § 251 föreslagit att lägga 
motionsredovisningen till handlingarna.

Beslutande sammanträde

Ks 11/10 Yrkanden:

Christer Candal (m) – att avslå motion från Lisbeth R Karlman (m), Kajsa Hansson (c) och Hans Andersson (fp) om att införa den s k Uppsalamodellen i kommunens barnomsorg med anledning av att den i dagsläget saknar aktualitet.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Christer Candals yrkande och arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Christer Candals yrkande.

_________
KS § 177 Dnr KS 01-738 045

Begäran om förlängning av tillfällig kommunal borgen till förmån för NIHAB, Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB att användas som finansiering för att förvärva Lv3-området

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att medge att en tillfällig kommunal borgen tecknas för lån på 44 mkr, dock längst till 2002-01-31, till förmån för NIHAB, Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB att användas som finansiering för att förvärva Lv3-området och påbörja ombyggnad av vissa lokaler,

att borgensförbindelserna får ställas ut i den takt som lån kommer att tas upp,

att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal eller vid förfall för denne, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Håkan Jonsson med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Kjell Johansson, båda anställda inom kommunstyrelsens ledningskontor.

Reservation:

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade bl a 2001-06-25, § 156 att medge att en tillfällig kommunal borgen tecknas för lån på 44 mkr, dock längst till 2001-09-30, till förmån för NIHAB att användas som finansiering för att förvärva Lv3-området och påbörja ombyggnad av vissa lokaler.


forts

KS § 177 forts

NIHAB hemställer i skrivelse 2001-08-27 att Norrtälje kommun medger att bolaget får belåna tidigare uttagna pantbrev eftersom det innebär en merkostnad om nya pantbrev måste tas ut. Ledningskontoret har i tjänsteskrivelse
2001-09-03 bl a föreslagit att Norrtälje kommun medger NIHAB rätt att använda tidigare uttagna ej belånade pantbrev på tillsammans 44 049 tkr i angivna fastigheter som säkerhet för lån på högst 44 mkr vilket skall användas för att lösa in tidigare lån enligt kommunfullmäktiges beslut 2001-06-25, § 156 där kommunen tecknat borgen t o m 2001-09-30 samt att under förutsättning 
att lånet med säkerhet av pantbrev inte är klart att lyftas från banken under vecka 39 medge NIHAB en tillfällig borgen på 44 mkr, dock längst t o m 2001-10-31.

Kommunfullmäktige beslutade 2001-09-24, § 219 bl a att medge NIHAB en tillfällig borgen på 44 mkr, dock längst t o m 2001-10-31 och att återremittera ärendet i övriga delar till kommunstyrelsen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-10-03 föreslagit kommunfullmäktige besluta längst till 2002-01-31, till förmån för NIHAB, Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB att användas som finansiering för att förvärva Lv3-området och påbörja ombyggnad av vissa lokaler, att borgensförbindelserna får ställas ut i den takt som lån kommer att tas upp, att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal eller vid förfall för denne, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Håkan Jonsson med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Kjell Johansson, båda anställda inom kommunstyrelsens ledningskontor.

Politisk beredning

Au 4/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-10-04, § 253 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-10-03. Christer Candal (m) yrkade – bifall till ledningskontorets förslag. Håkan Jonsson (s) – att medge borgen till 2002-10-31 i övrigt bifall till ledningskontorets förslag.

forts


KS § 177 forts

Ks 11/10 Yrkanden:

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – att medge borgen till 2002-10-31 i övrigt bifall till ledningskontorets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Elisabeth Björks m fl yrkande och arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

_________KS § 178 Dnr KS 01-680 530

Transportsystemet i Stockholmsregionen – problemanalys och målbild för den framtida utvecklingen – delbetänkande av Stockholmsberedningen N2001:02

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad och reviderad skrivelse undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.


Bakgrund

Näringsdepartementet har berett kommunerna i Stockholmsregionen tillfälle att inkomma med synpunkter på Stockholmsberedningens delbetänkande om problemen i regionens transportsystem och målen för den framtida utvecklingen. Yttrandet skall vara Näringsdepartementet tillhanda senast den 26 oktober 2001.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-09-20 lämnat synpunkter i ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna förslaget till yttrande över Stockholmsberedningens delbetänkande N2001:02 (SOU 2001:51).

Politisk beredning

Au 4/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-10-04, § 248 föreslagit enligt ledningskontorets förslag.

__________
KS § 179 Dnr KS 00-1060 214

Yttrande under utställningstiden gällande förslag till detaljplan för Älmsta omfattande Älmsta 1:69, 3:23, 3:24, 3:25, 3:31 samt del av 23:1 i Väddö församling

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att i yttrande till byggnadsnämnden - under förutsättning att överenskommelse med Vägverket föreligger - ej erinra mot planförslaget.

Antecknas att före antagande skall mark- och exploateringsavtal tecknas.Bakgrund

Stadsarkitektkontoret har 2001-09-07 översänt planförslaget för yttrande med anledning av att förslaget är utställt för granskning under tiden 11 september – 2 oktober 2001. 

Politisk beredning

Au 4/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-10-04, § 246 föreslagit att i yttrande till byggnadsnämnden – under förutsättning att överenskommelse med Vägverket föreligger – ej erinra mot planförslaget. Före antagande skall mark- och exploateringsavtal tecknas.

_________

KS § 180 Dnr KS 01-779 051 

Godkännande av förfrågningsunderlag för upphandling av AV-utrustning

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förslag till upphandling av AV-utrustning, 

att delegera till arbetsutskottet att anta anbuden.


Bakgrund

Föreligger av servicekontorets upphandlingsenhet upprättat förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av AV-utrustning.

Tjänstemannaberedning

Servicekontoret föreslår i skrivelse 2001-09-19 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till upphandling av AV-utrustning, att delegera till arbetsutskottet att anta anbuden.

Politisk beredning

Au 27/9 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-09-27, § 242 föreslagit enligt servicekontorets skrivelse 2001-09-19.

_________

KS § 181 Dnr Ks 01/842 055

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av revisionstjänster till Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förfrågningsunderlag för upphandling av revisionstjänster samt

att delegera till arbetsutskottet besluta om antagande av anbud.


Bakgrund

Föreligger av servicekontorets upphandlingsenhet upprättat förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av revisionstjänster till Norrtälje kommun.

Tjänstemannaberedning

Servicekontoret föreslår i skrivelse 2001-10-01 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av revisionstjänster, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att antaga den leverantör upphandlingen ger till resultat.

Politisk beredning

Au 4/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-10-04, § 255 föreslagit enligt servicekontorets skrivelse 2001-10-04, § 255.

__________


KS § 182 Dnr KS 00-1104 011

Replipunkt Spillersboda – lägesrapport samt förslag till finansiering

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att inlämna ansökan om EU-medel från anslaget Mål 2 öarna, 

att ansöka om bidrag från landstingets skärgårdsanslag samt uttala att kommunen bedömer bryggorna i Spillersboda som viktiga för fastboende och näringsliv på öarna utanför samt 

att godkänna 600.000 kr såsom nationell offentlig finansiering. Om bidrag beviljas från annat nationellt offentligt organ skall av kommunen anslagna medel minskas i motsvarande mån. Pengarna får disponeras endast om dels avtal kan träffas om driften av replipunkten dels övriga avtal för anläggningarnas uppförande kan träffas.


Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 1999-06-10 i enlighet med utredningen Skärgård-Hållbar Framtid, att gemensamt med markägare och brukare av brygga, parkeringsplatser m m i Spillersboda utreda förutsättningarna för en funktionell och förbättrad s k replipunkt i Spillersboda.

I Spillersboda finns för närvarande ett hamnområde med ett flertal funktioner. En arbetsgrupp med representanter för öbor och boende i Spillersboda har tagit fram ett förslag till utveckling av replipunkten.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-09-21 föreslagit kommunstyrelsen besluta att för finansiering av föreslagna anläggningar vid Replipunkt Spillersboda – inlämna ansökan om EU-medel från anslaget Mål 2 öarna, - ansöka om bidrag från landstingets skärgårdsanslag samt uttala att kommunen bedömer bryggorna i Spillersboda som viktiga för fastboende och näringsliv på öarna 


KS § 182 forts

utanför samt -anslå 600.000 kr såsom nationell offentlig finansiering. Om bidrag beviljas från annat nationellt offentligt organ skall av kommunen anslagna medel minskas i motsvarande mån. Pengarna får disponeras endast om dels avtal kan träffas om driften av replipunkten dels övriga avtal för anläggningarnas uppförande kan träffas.

Politisk beredning

Au 4/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-10-04, § 249 föreslagit enligt ledningskontorets förslag 2001-09-21.

_________

KS § 183 Dnr KS 01-730 141

Rekvisition av beviljade medel för KUR, Kooperativ Utveckling i Roslagens verksamhet 2001

Beslut

Bridget Wedberg (mp) anmäler jäv och lämnar lokalen.


Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna att utbetala beslutat bidrag enligt avtal till KUR, Kooperativ Utveckling i Roslagen, för år 2001,

att finansiering får ske med medel ur kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter.


Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2000-10-09 att bevilja 75.000 kr till KUR i verksamhetsbidrag för år 2000. Samtidigt godkände kommunstyrelsens arbetsutskott ett avtal med KUR för perioden 2000-01-01-2001-12-31 som bygger på ett verksamhetsbidrag på 75.000 kr per år och löper till dess någon part säger upp avtalet.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-09-25 lämnat synpunkter i ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna att utbetala beslutat bidrag enligt avtal till KUR, Kooperativ Utveckling i Roslagen, för år 2001, att finansiering får ske med medel ur kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter.

Politisk beredning

Au 4/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-10-04, § 252 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-09-25.
_________


KS § 184 Dnr KS 01-799 007

Kommunens revisorer ang utförsäljningen av MA-avdelningens verkstad och tung transport

Beslut

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare och vänsterpartiets ledamot deltar ej i beslutet.


Kommunstyrelsen beslutar:

att som svar på revisorernas skrivelse 2001-08-29 överlämna kommundirektörens tjänsteskrivelse 2001-10-11.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 1999-11-29, i samband med översyn av arbetslag för servicekontoret, att tung transport och verkstad skulle avvecklas.

Komrev AB har på uppdrag av Norrtälje kommuns förtroendevalda revisorer granskat utförsäljningen av MA-avdelningens verkstad och tung transport.

Föreligger Komrevs revisionsrapport daterad maj 2001 ang utförsäljning av Ma tung transport och verkstad.

Tjänstemannaberedning

Kommundirektören har i skrivelse 2001-10-11 redovisat ärendet och lämnat kommentarer till KOMREV:s skrivelse. Kommundirektören föreslår kommunstyrelsen besluta att som svar på revisorernas skrivelse 2001-08-29 överlämna kommundirektörens tjänsteskrivelse 2001-10-11.

Politisk beredning

Au 11/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-10-11, § 259 föreslagit enligt kommundirektörens skrivelse 2001-10-11. Elisabeth Björk deltog ej i beslutet.


KS § 184 forts

Beslutande sammanträde

Ks 11/10 Yrkanden:

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – återremiss av ärendet. I andra hand deltar ej i beslutet.

Christer Candal (m) – att ärendet avgörs idag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkande och att ärendet avgörs idag och finner att kommunstyrelsen beslutat att avgöra ärendet idag.

Omröstning begäres

Omröstningsproposition

Ja-röst för bifall till att ärendet avgörs idag.
Nej-röst för bifall till återremiss.

Omröstningsresultat

Med 7 ja-röster och 6 nej-röster har kommunstyrelsen beslutat att ärendet avgörs idag.

Reservation

Elisabeth Björk (s)

Propositionsordning

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall till eller avslag på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

__________


KS § 185 Dnr Ks 01/843 265

Förslag till beslut om ändring av skötselplan för naturreservatet Rörvik

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att anta förslag till ändring av befintlig skötselplan för Rörviks naturreservat.


Bakgrund

Rörviks naturreservat består av den c:a 9 ha stora Ramviksudden i Söderby-Karls socken.

I samband med anläggande av fritidshusområdet vid Norra Rörvik 1971 erhöll Norrtälje kommun Ramviksudden i gåva av HSB.

Naturreservatet Rörvik skyddas genom beslut av länsstyrelsen 1981-04-10. I beslutet fastställdes även en skötselplan som i huvudsak inriktades på att bevara ett tämligen slutet busk- och trädskikt av lövträd.

Genom länsstyrelsens beslut 1998-12-01 övergick förvaltarskapet för Rörviks naturreservat från skogsvårdsstyrelsen till Norrtälje kommun. I länsstyrelsens beslut delegerades även bland annat möjligheten att besluta om ändring av befintlig skötselplan eller att besluta om en ny skötselplan enligt 9 § naturvårdsförordningen (nuvarande 3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m m).

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-10-03 redogjort för motiv för ändring av skötselplan och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta enligt 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m m att anta förslag till ändring av befintlig skötselplan för Rörviks naturreservat.


forts


KS § 185 forts

Politisk beredning

Au 4/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-10-04, § 256 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-10-03.

__________

KS § 186 Dnr KS 01-647 736

Uppsägning av kommunens färdtjänstavtal för omförhandling

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att säga upp färdtjänstavtalet mellan Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun för omförhandling.


Bakgrund

KSL anför i skrivelse 2001-07-02 att om inte färdtjänstavtalet sägs upp före utgången av år 2001 gäller det tillsvidare i fyraårsperioder. KSL har beslutat att rekommendera länets kommuner att säga upp avtalet för omförhandling innan årets slut. Om avtalet sägs upp gäller det till och med den 31 december 2002.

Omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2001-09-10, § 86 och beslutat att säga upp kommunens färdtjänstavtal med Stockholms läns landsting i syfte att från och med den 1 januari 2003 få till stånd ett nytt färdtjänstavtal.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-10-04 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att säga upp färdtjänstavtalet mellan Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun för omförhandling.

Politisk beredning

Au 4/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-10-04, § 257 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-10-04.

_________

KS § 187 Dnr Ks 01/866 023

Anställande av servicechef

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att erbjuda Agneta Hildén-Möllenborg tillsvidareanställning som förvaltningschef för servicekontoret, samt

att uppdra till kommunstyrelsens förhandlingsdelegation att avgöra löne- och anställningsvillkor för Agneta Hildén-Möllenborg.


Bakgrund

Tjänsten som servicechef i Norrtälje kommun externannonserades under sommaren. Rekryteringsarbetet har följt den modell för rekrytering av förvaltningschefer och biträdande förvaltningschefer som antogs av kommunstyrelsen under 1999.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-10-04 föreslagit kommunstyrelsen besluta att erbjuda Agneta Hildén-Möllenborg tillsvidareanställning som förvaltningschef för servicekontoret, samt att uppdra till kommunstyrelsens förhandlingsdelegation att avgöra löne- och anställningsvillkor för Agneta Hildén-Möllenborg.

Politisk beredning

Au 11/10 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2001-10-11, § 260 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-10-04.

__________

KS § 188 Dnr Ks 01/134 002

Anmälan om delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-11 anmäles och lägges till handlingarna.

________
KS § 189

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Svenska kommunförbundets cirkulär 2001:93; Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut 2000

Svenska kommunförbundets cirkulär 2001:94: NVDB – normalavtal och ny ekonomisk modell för leverans av data

Svenska kommunförbundets cirkulär 2001:95; Preliminärt taxeringsutfall för inkomståret 2000 m m

Svenska kommunförbundets cirkulär 2001:96; Personalen i fokus 2000 – med kommunernas rekryteringsbehov till 2010

Svenska kommunförbundets cirkulär 2001:97; Certifiering av besiktningsmän för lekplatser – inte tvingade för kommunerna

Svenska kommunförbundets cirkulär 2001:100; Vård, omsorg och socialt stöd i kommunal regi

Dnr KS 01-590 143
Länsstyrelsens beslut ang jordförvärvstillstånd, Utanå 1:13, Björkö-Arholma församling

Tekniska nämndens beslut ang hyresavtal avseende fastigheten Diana 1, f d skolmuseet

Räddningsverket; Räddningstjänst i förändring

Dnr KS 01-499 055
Länsstyrelsens skrivelse till Miljödepartementet ang samrådsyttrande över Norrtälje kommuns lokala investeringsprogram 2001-2003

Dnr KS 01-614 107
Granskningsrapport över räkenskaperna och årsbokslutet 2000 för Roslagsbostäder AB

KS § 189 forts

Dnr KS 01-741 270
Landshövdingens skrivelse ang bristen på studentbostäder samt Norrtälje kommuns svarsskrivelse i ärendet

Dnr KS 01-752 311
UNO-kommunernas skrivelse till Vägverket Region Stockholm ang tidigt samråd om hur effektivare nord-sydliga förbindelser i Storstockholm kan tillgodoses

Dnr KS 01-729 872
Länsstyrelsens beslut ang byggnadsminnesförklaring av luftvärnsregementet Lv 3 på fastigheten Tälje 4:65, Norrtälje kommun

Inregia; Stockholmskonjunkturen ner och sysselsättningen upp

Dnr KS 01-723 019
Planeringschefens skrivelse ang uppvaktning av näringsministern om infrastruktur och kommunikationer till och från och inom Norrtälje kommun

Dnr KS 01-720 105
Tack för Norrtälje kommuns stöd till språkprogrammet vid Pskovs pedagogiska institut från rektorn vid Pskovs pedagogiska institut

Dnr KS 01-723 019
Skrivelse till Näringsdepartementet från kommunstyrelsens ordf. och vice ordf. ang investeringar i infrastruktur – strategisk faktor för tillväxt i Norrtälje kommun

Dnr KS 01-783 105
Vägverkets beslut ang vägskylt i kommungräns

Dnr KS 01-782 108
”Förstör inte Finsta”! Namnlistor med ca 700 namn

Dnr KS 01-552 100
Förslag till remissvar på Miljödepartementets förslag till Europaparlamentets och rådets rekommendation om genomförande av en integrerad förvaltning av kustområdena i Europa (M2001/2515/Mk)

KS § 189 forts

Elisabeth Björks rapport från seminariet ”Att frigöra engagemang”
_________