KS 01 11 29
Plats och tid Sammanträdesrummet Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-0930
10.40-10.50
Beslutande Enligt förteckning


Mats Törnquist, kommundirektör
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Övriga deltagande Gunnel Löfqvist, planeringschef
Fredrik Cederblom, kommunjurist
Tony Wallin, personalchef
Christina Nilsson, sekreterareUtses att justera Sune Alm (s)

Justeringens
plats och tid Ledningskontoret 2001-12-03, kl 13.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 216-235
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Sune Alm
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2001-11-29

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KS § 216

Val av justeringsman

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Sune Alm (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret måndagen den 3 december 2001, kl 13.00.

_________


KS § 217

Allmän information

O-ringens generalsekreterare Sven-Erik Mosén redovisar sommarens
O-ringen arrangemang som till vissa delar hade sin sträckning genom Norrtälje kommun.

Han överlämnar till kultur- och fritidsnämndens ordförande Britt-Marie Åhman och förvaltningschef Mats Tengdelius en tavla som tack för kommunens insats.

__________KS § 218 Dnr KS 01-1000 346

Förslag till taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar för år 2002

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta taxa för allmänna vatten- och avlopp för år 2002,

att taxan skall gälla från och med den 1 januari 2002,

att finansiering av den ca 2 % sänkningen av den rörliga förbrukningsavgiften får ske genom den s k VA-fonden, dvs avräknas i bokslut 2002 (C:a 700.000 kr).

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot reserverar sig enligt följande; ”Det är vår uppfattning att Va-taxorna skall täcka kostnaderna för verksamheten. Beslutet om en sänkning med 2 % betyder att Va-fonden och andra verksamheter i kommunen får bära kostnaderna. Det är orimligt att barn, skolelever och äldre och annan verksamhet ska göras betalningsansvariga för att ge Va-kollektivet lägre avgifter. Vi ser förslaget som ett oblygt försök att, på andras bekostnad, ”köpa” röster i det kommande valet.”


Bakgrund

I relation till den nuvarande taxan för allmänna vatten- och avloppsanläggningar finns endast en förändring förutom att taxans rörliga del (förbrukningen sänks med ca 2 %. Ett tillägg har förts in som gör det möjligt för kommunen att reducera anläggningsavgiften med 8.750 kr (varav 1.750 kr utgör moms) när en fastighetsägare ansluter sin fastighet till det allmänna va-nätet som är ett tryckavloppssystem.KS § 218 forts

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2001-11-22, § 269 föreslagit kommunfullmäktige fastställa förslag till VA-taxa för år 2002, som bifogats tekniska kontorets skrivelse 2001-11-13 med ändringen att taxans rörliga del (förbrukningen sänks med 2 % samt att föreslå kommunfullmäktige att finansiera sänkningen av brukningsavgifterna genom VA-fonden.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-11-28 föreslagit kommunstyrelsen att kommunfullmäktige antar taxa för allmänna vatten- och avlopp för år 2002 att gälla från och med den 1 januari 2002, att finansiering av den ca 2 % sänk-
ningen av den rörliga förbrukningsavgiften får ske genom den s k VA-fonden, dvs avräknas i bokslut 2002 (ca 70.000 kr).

Politisk beredning

Au 29/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-11-29, § 312 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-11-28. Elisabeth Björk yrkade att Va-taxan skall vara oförändrad.

Beslutande sammanträde

Aks 29/11 Yrkanden:

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – att Va-taxan skall vara oförändrad.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Elisabeth Björks (s) m fl yrkande och arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

Protokollsanteckning

Bridget Wedberg (mp) meddelar att miljöpartiet stödjer socialdemokraternas och vänsterpartiets yrkande.
__________

KS § 219 Dnr Ks 01/1043 450

Förslag till Renhållningstaxa för Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till renhållningstaxa samt

att taxan skall gälla från och med den 1 januari 2002 och tills vidare.


Bakgrund

Tekniska kontoret har 2001-11-20 upprättat förslag till renhållningstaxa. Tekniska nämnden har vid sammanträde 2001-11-22, § 270 föreslagit kommunfullmäktige anta tekniska kontorets förslag till renhållningstaxa att gälla från och med 1 januari 2002 och tills vidare.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-11-28 tillstyrkt förslaget och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag till renhållningstaxa samt att taxan skall gälla från och med den 1 januari 2002 och tills vidare.

Politisk beredning

Au 29/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-11-29, § 313 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-11-28.

_________


KS § 220 Dnr KS 01-867 045

NIHAB ang kommunal borgen för lån till ombyggnad av kasernerna 2 och 4 till studentbostäder (Etapp 1)

Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
att medge att en kommunal tidsbegränsad borgen till 2002-06-30 tecknas för lån på 27,5 mkr till förmån för NIHAB, Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB för ombyggnad av kasernerna 2 och 4 till studentbostäder,
att borgensförbindelserna får ställas ut i den takt som lån kommer att tas upp,
att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal eller vid förfall för denne, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Håkan Jonsson med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Kjell Johansson, båda anställda inom kommunens ledningskontor.
Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot till förmån för Elisabeth Björk m fl yrkande.

Bakgrund
NIHAB, Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB anhåller i skrivelse 2001-10-16 om borgen för ombyggnad av kasernerna till studentbostäder.
Etapp 1 omfattar kasernerna 2 och 4 och är kostnadsberäknat till 27,5 mkr inklusive moms och statsbidrag. Ombyggnaden skall pågå från 2001-10 till 2002-05.
Om resultatet av ombyggnaden i etapp 1 blir full beläggning vid uthyrning till studenter återkommer NIHAB, Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB med etapperna 2 och 3. Kostnaderna för dessa är beräknade till 27,5 mkr

KS § 220 forts

respektive 40,0 mkr och ombyggnadstiden är planerad till hösten/vintern 2002/3 och 2003/4.

Tjänstemannayttrande

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-11-19 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att medge att kommunal borgen tecknas för lån på 27,5 mkr till förmån för NIHAB, Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB för ombyggnad av kasernerna 2 och 4 till studentbostäder, att borgensförbindelserna får ställas ut i den takt som lån kommer att tas upp, att NIHAB, Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB skall erlägga en avgift på 1 % på utställda borgensförbindelser, att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal eller vid förfall för denne, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Bengt Ericsson eller kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Håkan Jonsson med kontrasignation av endera Gunilla Edvinsson eller Kjell Johansson, båda anställda inom kommunens ledningskontor.


Politisk beredning
Au 22/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-11-22, § 299 föreslagit enligt led-
ningskontorets skrivelse 2001-11-19.

Beslutande sammanträde
Ks 29/11 Yrkanden:

Christer Candal (m) – att kommunfullmäktige medger en tidsbegränsad bor-
gen till 2002-06-30 samt att NIHAB ej skall erlägga en avgift på 1 % på ut
ställda borgensförbindelser.

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – bifall till ar-
betsutskottets förslag.
KS § 220 forts

Propositionsordning:

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Christer Candals yrkande.

_________
KS § 221 Dnr KS 01-938 173

RC-Norr – Förslag till avtal

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att – med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2001-10-25, § 252 - anta förslag till avtal rörande Räddningscentral-Norr, RC-Norr.Bakgrund

Statens Räddningsverk beslöt i december 1998 att påbörja projektering av en Räddningscentral, som skall ersätta den befintliga larm- och ledningscentralen för Södra Roslagens Brandförsvarsförbund. Centralen skall fungera som gemensam larm- och ledningscentral under fredstid och höjd beredskap för alla 11 kommuner, som ingår i Rädd-Sam-Norr. Staten står för kostnaderna för uppförandet av själva RC-anläggningen och kostnaderna för driften under fredstid fördelas mellan samtliga räddningstjänster som ingår i Rädd-Sam-Norr.

Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2001-10-25, § 252. På skäl som redovisas i Räddningstjänstens skrivelse 2001-09-12 beslutade nämnden att tillstyrka upprättat avtalsförslag under förutsättning av att erforderliga medel anslås. I förslag till budget för tekniska nämnden har räddningstjänsten tillförts 900 tkr för år 2002.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-11-14 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå att kommunfullmäktige antar förslag till avtal rörande RC-Norr.KS § 221 forts

Politisk beredning

Au 22/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-11-22, § 301 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-11-14.

________
KS § 222 Dnr KS 01-953 253

Roslagsbostäders framställan om försäljning av fastigheterna Rånäs 4:29 och 4:163.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna försäljning av fastigheterna Rånäs 4:29 och 4:163.


Bakgrund

Roslagsbostäder har i skrivelse 2001-11-06 framställt önskemål om att få försälja fastigheterna Rånäs 4:29 samt Rånäs 4:163 till Kent Gunnarsson Taxi & Fastighets AB.

Fastigheterna består av två byggnader med 14 lägenheter i markplan byggt 1974, samt 18 lägenheter i byggnad av hyreshuskaraktär byggt 1967.

Föreligger upprättat köpekontrakt mellan Roslagsbostäder AB och Gunnarssons Taxi 6 Fastigheter AB om överlåtelse av fastigheterna Rånäs 4:29 och Rånäs 4:163 samt styrelseprotokoll 1998-04-21.

Politisk beredning

Au 22/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-11-22, § 303 beslutat att vilandeförklara ärendet till den 29 november 2001.

Au 29/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-11-29, § 314 föreslagit att godkänna försäljningen av fastigheterna Rånäs 4:29 och 4:163.

________KS § 223 Dnr KS 01-413 109

Besvarande av motion från Jan Emanuel Johansson (s) angående adjungering till demokratiberedningen


Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att – med hänvisning till kommunfullmäktiges presidiums yttrande 2001-11-07- anse motionen vara besvarad.


Bakgrund

Jan E Johansson har i motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunfullmäktige finner en lösning så att Mats Dannewitz Linder kan fortsätta delta på demokratiberedningens sammanträden.

Kommunfullmäktiges presidium har yttrat sig över motionen 2001-11-07 och lämnat synpunkter och förslag till besvarande av motionen.

Kommunfullmäktige inrättade den 3 maj 2000, § 109 en demokratiberedning bestående av 7 ledamöter och 7 ersättare. Kommunfullmäktige fastställde vidare den 27 november 2000, § 279 en instruktion för demokratiberedningen.

I instruktionen för demokratiberedningen står bl a att beredningen skall bestå av sju ledamöter och sju ersättare som representerar varje parti med mandat i fullmäktige, samt att ledamot och ersättare skall vara ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige.

Politisk beredning

Au 22/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-11-22, § 304 föreslagit enligt kommunfullmäktiges presidiums skrivelse 2001-11-07.

_________


KS § 224 Dnr KS 01-961 007

Yttrande angående granskning av delårsbokslut

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att översända av ledningskontoret upprättat yttrande 2001-11-20 till revisorerna.


Bakgrund

Komrev AB har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens delårsbokslut per augusti 2001. Kommunstyrelsen har erhållit rapporten för yttrande senast 30 november.

Ledningskontoret och servicekontoret har tagit del av rapporten och kan därvid konstatera att revisorerna funnit att delårsrapporten innehåller de delar som krävs och att rapporten upprättats i enlighet med redovisningslagens intentioner. Förvaltningsberättelsen ger en tillfredsställande information om det ekonomiska utfallet.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-11-20 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen att översända ledningskontorets förslag till yttrande till revisorerna.

Politisk beredning

Au 22/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-11-22, § 308 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-11-22, § 308.

_________
KS § 225 Dnr KS 01-804 311

Näringsdepartementets remiss av betänkandet Enskild eller allmän väg – SOU 2001:67

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse till Näringsdepartementet undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.


Bakgrund

Näringsdepartementet har remitterat rubricerade betänkande för yttrande. Remissvaret skall vara Näringsdepartementet tillhanda senast den 7 januari 2002.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-10-16 lämnat synpunkter på betänkandet samt redogjort för förslagets konsekvenser för Norrtälje kommun. Yttrandet är framtaget i samråd mellan ledningskontoret, stadsarkitektkontoret och tekniska kontoret.

Politisk beredning

Au 22/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-11-22, § 305 beslutat att bordlägga ärendet till den 29 november 2001.

Au 29/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-11-29, § 315 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-10-16.

________

KS § 226 Dnr KS 01-986 253

Försäljning av fastigheten Sjötullen 4, Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att återremittera ärendet till arbetsutskottet,

att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut i ärendet.

Reservation

Bertil Karlsson (v) till förmån för eget yrkande.


Bakgrund

Kommunen arrenderar ut fastigheten Sjötullen 4 omfattande Sjötullsgrillen (f d Å-grillen). Arrendeavgiften är 47.000 kr per år. Befintlig byggnad för gatuköket ägs av arrendatorn. Rörelsen inklusive befintlig byggnad har överlåtits ett antal gånger. I samband med de två senaste överlåtelserna har diskussioner förts om att ersätta den befintliga byggnaden med en ny, som är bättre anpassad till stadsmiljön.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare uttalat att marken kan säljas till arrendatorn under förutsättning att en förnyelse av byggnaden på fastigheten kommer till stånd.

Tjänstemannaberedning

Förslag till köpekontrakt har upprättats och undertecknats av arrendatorn. Som villkor gäller att köparen kan uppvisa en godkänd finansiering av nybyggnaden enligt beviljat bygglov samt har utfört grundbotten för nybyggnaden.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 2001-11-12 kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av fastigheten Sjötullen 4 för en köpeskilling av 500.000 kronor.KS § 226 forts

Politisk beredning

Au 22/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-11-22, § 306 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2001-11-12.

Beslutande sammanträde

Ks 29/11 Yrkanden:

Elisabeth Björk (s) – återremiss.

Christer Candal (m), med instämmande av Bengt Ericsson (c) – bifall till Elisabeth Björks yrkande samt att beslutanderätten i detta ärende delegeras till arbetsutskottet.

Bertil Karlsson (v) – bifall till återremissyrkandet och avslag på att beslutanderätten i detta ärende delegeras till arbetsutskottet med hänvisning till att han anser att fastigheten ej skall försäljas.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat återremittera ärendet till arbetsutskottet.

Därefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på att ge arbetsutskottet delegation att fatta beslut i ärendet och finner att kommunstyrelsen beslutat delegera beslutanderätten till arbetsutskottet.

________KS § 227 Dnr KS 01-987 253

Försäljning av fastigheten Östra Ledinge 4:4, Riala

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att ärendet utgår från dagens sammanträde.


Bakgrund

Förhandlingar har förts med företaget IP-Only Telecommunication AB i Uppsala om överlåtelse av fastigheten Östra Ledinge 4:4 i Riala. På fastigheten finns en f d försvarsanläggning omfattande ett bergrum med en inredd area om ca 1.400 m2 samt en mindre byggnad ovan mark. Kommunen köpte fastigheten av Fortifikationsverket år 1995 för 100 kronor. Ledningskontorets avdelning för beredskap och säkerhet anser att kommunen inte längre har behov av anläggningen för det ändamål den köptes. Kommunens kostnad för drift och skötsel av anläggningen uppgår till c:a 15.000 kronor per månad.

Köpekontrakt har upprättats med IP-Only Telecommunication, som är ett ca 2 år gammalt svenskt telekomföretag. IP-Only har för närvarande en datorhall på Gärdet i Stockholm samt har nyligen färdigställt en systeranläggning till anläggningen på fastigheten Östra Ledinge 4:4 belägen i Grödinge.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2001-11-12 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av fastigheten Östra Ledinge 4:4 för en köpeskilling av 10.000 kronor. Omedelbar justering av protokollet önskas.forts
KS § 227 forts

Politisk beredning

Au 22/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-11-22, § 307 beslutat att vilandeförklara ärendet till den 29 november 2001.

Au 29/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-11-29, § 316 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2001-11-12.


_________


KS § 228 Dnr KS 01-1008 252

Förvärv av fastigheten Tälje 2:101, Hemvägen 15 i Norrtälje

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att förvärva fastigheten Tälje 2:101 för en köpeskilling av 850.000 kronor.


Bakgrund

Fastigheten Tälje 2:101 utgör en villafastighet, belägen vid Hemvägen 15. Taxeringsvärdet är 586.000 kronor.

Ägaren av fastigheten har lämnat fastigheten för försäljning. Kommunstyrelsens arbetsutskott angav som inriktning 2001-11-15 att kommunen bör förvärva fastigheten. Skälet till detta är att fastigheten sannolikt kommer att beröras såsom en följd av pågående översyn av handelsområdet Knutby Torg samt gaturummet kring Baldersgatan.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontoret har i skrivelse 2001-11-16 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna förvärv av fastigheten Tälje 2:101 för en köpeskilling av 850.000 kronor.

Politisk beredning

Au 22/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-11-22, § 309 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2001-11-16.

__________
Dnr Ks 01/619 311
KS § 229 Dnr KS 01-757 311

Framställan från tekniska nämnden ang kv Frej

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som svar på tekniska nämndens förfrågan om täckande av driftkostnader överlämna ledningskontorets yttrande 2001-11-15.


Bakgrund

Tekniska nämnden beslöt 2001-08-30, § 186 att i samband med nämndens beviljande av anslag inom kvarteret Frej hemställa hos kommunstyrelsen om klargörande av hur driftkostnaderna ska täckas.

Enligt normal hantering av investeringar uppkommer kapitaltjänst i form av avskrivningar och internränta då investeringen är genomförd. Tekniska nämndens förfrågan gäller huruvida det uppkommer kapitaltjänst också i ett exploateringsområde och i så fall hur denna ska finansieras.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-11-15 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att som svar på tekniska nämndens förfrågan om täckande av driftkostnader överlämna ledningskontorets yttrande 2001-11-15.

Politisk beredning

Au 22/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-11-22, § 310 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-11-15.

_________KS § 230 Dnr Ks 01/1050 230

Reviderat reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner - attestreglemente


Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till attestreglemente att gälla fr o m den 1 januari 2002.


Bakgrund

Kommunfullmäktige antog 1995-12-18, § 268, reglemente för attest och utanordning.

Kommunrevisorerna föreslår i skrivelse 1998-02-23 att attestreglementet aktualiseras och kompletteras så att reglemente och tillämpningsanvisningar överensstämmer.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret/Servicekontoret har 2001-11-21 framlagt förslag till attestreglemente och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag till attestreglemente att gälla fr o m den 1 januari 2002.

Politisk beredning

Au 22/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-11-22, § 311 föreslagit enligt ledningskontoret/servicekontorets skrivelse 2001-11-22.

_________


KS § 231 Dnr Ks 01/1046 312

Upphävande av föreskrift om gångbanerenhållning

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att från och med den 1 januari 2002 upphäva gällande föreskrift om gångbanerenhållning för fastighetsinnehavare, antagna av kommunfullmäktige den 18 december 1995, § 267.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot till förmån för Elisabeth Björks m fl yrkande.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 1995, § 267 – med stöd av renhållningslagen och renhållningsförordningen – att överföra ansvaret för gångbanerenhållning från kommunen till respektive fastighetsägare.

Tekniska nämnden har vid sammanträde den 20 juni 2001, § 148 om antagande av entreprenör för drift av gata/park även antagit en option beträffande gångbanerenhållningen. Det innebär att kommunen påtagit sig ansvaret och kostnaderna för all gångbanerenhållning i kommunen. Fastighetsägarna kan därför nu befrias från detta ansvar.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2001-11-22, § 272 beslutat föreslå kommunfullmäktige att fr o m den 1 januari 2002 upphäva föreskrifterna om gångbanerenhållning samt att kostnaderna 670 kkr täcks inom tekniska kontorets ram för år 2002.

KS § 231 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-11-23 föreslagit att kommunfullmäktige från och med den 1 januari 2002 upphäva gällande föreskrift om gångbanerenhållning för fastighetsinnehavare, antagna av kommunfullmäktige den 18 december 1995, § 267.


Politisk beredning

Au 29/11 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-11-29, § 317 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-11-23.

Beslutande sammanträde

Ks 29/11 Yrkanden:

Elisabeth Björk (s), med instämmande av Bertil Karlsson (v) – att tekniska nämnden tillförs en utökad ram med 670 tkr, i övrigt bifall till arbetsutskottet.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Elisabeth Björks yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.


_________
KS § 232

Protokoll

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att lägga protokollet till handlingarna.


Bakgrund

Föreligger protokoll från Miljörådet 2001-10-10.

_________
KS § 233

Anmälan om delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-5 anmäles och lägges till handlingarna.

_________KS § 234

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Dnr KS 01-252 149
Länsstyrelsens; Tillstånd till allmän kameraövervakning; Statoil Detaljist AB

Dnr KS 01-959 600
Kalle Gûrttler m fl i Lärarförbundet; Skrivelse ang bristen på lärare, kuratorer m m

Dnr KS 01-480 149
Länsstyrelsens beslut ang tillstånd till allmän kameraövervakning Taxi Stockholm

Omsorgsnämndens beslut 2001-10-22, § 110 ang förslag till villkor för att erhålla auktoriasation inom äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Dnr KS 01-943 005
Utbildningsdepartementet; Utbetalning av statsbidrag för infrastruktur och e-post

Dnr KS 01-131 102
Länsarbetsnämndens beslut om suppleanter i Arbetsmarknadsnämnderna

Svenska Kraftnät; Analys av översvämningarna under sommaren och hösten 2000 samt vintern 2001

Dnr KS 01-939 612
Rimbo Lärcentrum; Avveckling av Rimbo Lärcentrum

Svenska kommunförbundets cirkulär 2001:120; Kommunernas ekonomiska läge oktober 2001

Länsstyrelsen, Miljö- och planeringsavdelningen; Samråd om regionala utsläppsmålKS § 234 forts

Dnr KS 01-680 530
Protokoll från Vallentuna kommun; Transportsystemet i Stockholmsregionen – problemanalys och målbild för den framtida utvecklingen – yttrande

Dnr KS 01-902 109
Skärgårdsstiftelsen i Stockholm, Avslut Stiftelsen Stockholms skärgård

Svenska kommunförbundets cirkulär 2001:121; Äntligen en infrastrukturproposition

Minnesanteckningar från Miljöforum ”Värna vår luftkvalitet” den 16 oktober 2001

Överläggningsprotokoll 2001-10-08 Norrtälje kommun- Ingenjörsförbundet

Överläggningsprotokoll 2001-10-17 Norrtälje kommun- Jusek

Överläggningsprotokoll 2001-10-18 Norrtälje kommun- Arkitektförbundet

Överläggningsprotokoll 2001-10-23 Norrtälje kommun- Civilingenjörsförbundet-CF

Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m m –LOK 00

Tack från Robert Ramming för uppvaktning på 50-årsdagen

Räddningsverket; Räddningstjänstens insatstider till våra bostäder

Räddningsverket; Information om kommunalförbund – ang lagen om brandfarliga och explosiva varor

Dnr KS 01-997 005
Finansdepartementet, remiss Kommundatabas, (betänkande SOU 2002:75)


KS § 234 forts

Dnr KS 01-998 100
Finansdepartementet, remiss God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting (SOU 2001:76)

Finansdepartementet; Kommunerna och landstingets ekonomi

Dnr KS 01-799 007

Kommunens revisorer; Ang utförsäljningen av MA-avdelningens verkstad och tung transport

Dnr KS 01-919 740
Ordföranden i omsorgsnämnden; Redovisning ang Pensionat Blomstergården


______
KS § 235

God Jul och Gott Nytt År

Med anledning av att dagens sammanträde är det sista för året önskar redan nu ordföranden Christer Candal samtliga närvarande ledamöter, ersättare och tjänstemän En God jul och Ett Gott Nytt År.

Elisabeth Björk önskar ordföranden och alla övriga detsamma.

_________