Kommunstyrelsen 2001-12-17 1

Plats och tid Roslagens Sparbank, kl 17.40-17.50

Beslutande Enligt förteckning
Mats Törnquist, kommundirektör
Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare


Utses att justera Håkan Jonsson (s)

Justeringens 
plats och tid Ledningskontoret tisdag 2001-12-18, kl 13.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 236-237
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Håkan Jonsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2001-12-17

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Ledningskontoret
för protokollet 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

KS § 236

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Håkan Jonsson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret tisdagen den 18 december 2001, kl 13.00

_________


KS § 237 Dnr KS 01-1036 106

Framställan från Finsta Friskola Ekonomisk Förening om kommunal medverkan i förvärv av fastigheten Finsta 1:66

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att inte ompröva kommunens ställningstagande att inte förvärva fastigheten Finsta 1:66.


Bakgrund

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2001-06-25, § 158 beslutat att inte förvärva mark och fastigheter vid Finsta naturbruksgymnasium.

Utgångspunkten för att pröva frågan var att landstinget beslutat avveckla verksamheten vid Finsta och i samband därmed erbjudit kommunen att överta fastigheten. Förutsättningen var att skolverksamheten – i form av en friskola – skulle bibehållas.

Föreligger skrivelse från Finsta Friskola Ekonomiska Förening, FFEF, där kommunen föreslås att tillsammans med FFEF och Birgittinerorden bilda ett fastighetsbolag för att förvärva fastigheten Finsta 1:66. Kommunens andel i bolaget skulle vara 60 % för Birgittineorden 30 % samt för FFEF 10 %.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-12-06 redogjort för ansökans innehåll och kalkyler m m och föreslår kommunstyrelsen besluta att inte ompröva kommunens ställningstagande att inte förvärva fastigheten Finsta 1:66.

Politisk beredning

Au 13/12 Till arbetsutskottets sammanträde 13/12 har inkommit en kompletterande skrivelse från Finsta Friskola Ekonomiska Förening, FFEF, daterad 2001-12-12. KS § 237 forts

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-12-13, § 332 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-12-06. Bengt Ericsson (c), Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) deltog ej i beslutet.

Beslutande sammanträde

Ks 17/12 Yrkanden:

Bengt Ericsson (c) – återremiss
Bertil Karlsson (v) – i första hand återremiss i andra hand avslag på arbetsutskottets förslag.
Håkan Jonsson (s) med instämmande av Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på bifall till eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå återremissyrkandet.

Reservation

Centerpartiets ledamöter och vänsterpartiets ledamot.

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall till eller avslag på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

Reservation

Centerpartiets ledamöter och vänsterpartiets ledamot.

Protokollsanteckning

Bridget Wedberg (mp) låter anteckna till protokollet att miljöpartiet delar centerpartiets och vänsterpartiets yrkanden.
_________