Kommunstyrelsen 2002-01-10 

Plats och tid Sammanträdesrummet Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-10.00
11.00-11.25
Beslutande Enligt förteckning

Tommie Åkerström, omsorgschef, § 2
Gunnel Löfqvist, planeringschef
Tony Wallin, personalchef
Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare


Utses att justera Kerstin Bergström (s)

Justeringens Ledningskontoret, måndagen den 14 januari 2002, kl 13.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 1-14
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Kerstin Bergström
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2002-01-10

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Ledningskontoret
för protokollet 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

KS § 1

Val av justeringsman

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Kerstin Bergström (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret måndagen den 14 januari 2002, kl 13.00.

_________


KS § 2

Allmän information

Information från omsorgsförvaltningen

Förvaltningschef Tommie Åkerström redovisar omsorgsförvaltningens verksamhet.

_________
KS § 3 Dnr KS 00-892 773

Besvarande av motion från Ragnar Bergsten (s), Bertil Karlsson (v) och Bridget Wedberg (mp) ang behovet av en dietist i Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att ärendet får prövas i budgetarbetet för år 2003 samt

att motionen därmed anses besvarad.


Reservation

Socialdemokraternas ledamöter samt vänsterpartiets ledamot.

Protokollsanteckning

Bridget Wedberg (mp) låter anteckna till protokollet att hon anser att motionen skall bifallas.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2000-10-30, § 249. I motionen föreslås att en dietist anställes.

Motionen remitterades till utbildningsnämnden, barn- och skolnämnden och omsorgsnämnden för yttrande.

Utbildningsnämnden har vid sammanträde 2001-06-07, § 57 beslutat att bifalla motionen. Barn- och skolnämnden har 2001-10-08, § 124 tillstyrkt att motionen bifalles samt omsorgsnämnden har vid sammanträde 2001-10-22, § 106 beslutat överlämna omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, där vikten av att anställa en dietist har framhållits, som yttrande över motionen.

KS § 3 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2001-12-05 på anförda skäl föreslagit kommunfullmäktige besluta att ärendet får prövas i budgetarbetet för år 2003 samt att motionen därmed anses besvarad. 

Politisk beredning

Au 13/12 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-12-13, § 336 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-12-05. Elisabeth Björk (s) yrkade bifall till motionen.

Beslutande sammanträde

Ks 10/1 Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) – bifall till motionen.

Christer Candal – enligt arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

_________KS § 4 Dnr KS 01-487 312

Besvarande av motion från Bengt Larsson (s) om att ett cykelställ bör placeras på det lilla torget utanför f d Nordströms färg

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att – med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2001-10-25, § 244 – bifalla motionen samt

att uppdra till tekniska nämnden verkställa beslutet.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-10-25, § 244. I motionen föreslås att ett cykelställ bör placeras på det lilla torget (Strömgatan/Kåktorget) utanför f d Nordströms färg.

Tekniska kontoret har i tjänsteskrivelse 2001-09-21 på anförda skäl föreslagit tekniska nämnden besluta att ett cykelställ med plats för 10 cyklar anordnas på Strömgatan i anslutning till f d Nordströms färg, samt att tekniska nämnden tillstyrker motionen.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2001-10-25, § 244 beslutat att tillstyrka motionen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-12-05 föreslagit kommunfullmäktige besluta att – med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2001-10-25, § 244 – bifalla motionen samt att uppdra till tekniska nämnden verkställa beslutet.forts

KS § 4 forts

Politisk beredning

Au 13/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2001-12-13, § 337 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-12-05.

_________


KS § 5 Dnr KS 01-504 773

Besvarande av motion från Bridget Wedberg (mp) ang satsning på hälsofrämjande faktorer enligt Stora Ensomodellen

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att - med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2001-11-14- anse motionen vara besvarad.

Protokollsanteckning

Bridget Wedberg (mp) låter anteckna följande till protokollet: ”Hur personalen trivs och mår är av avgörande betydelse för Norrtälje kommuns möjlighet att behålla och rekrytera personal. Det är av avgörande betydelse för utveckling, effektivitet och ekonomi. Idag finns mycket kunskap om detta hus Stora Enso. Den kunskapen måste vi få ta tillvara även i Norrtälje.”


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-06-21, § 183. I motionen föreslås att kommunen satsar på hälsofrämjande faktorer enligt Stora Enso-modellen.

I slutet av 80-talet pågick en stor debatt i samhället om att antalet långtidssjuka hade ökat och rehabiliteringen fungerade dåligt. Arbetslivsfonden startade ett stort antal projekt för att råda bot mot dålig rehabilitering. Delvis med hjälp av dessa medel tog den interna företagshälsovården vid Stora Enso fram ett arbetsplatsprogram på uppdrag av ledningsgruppen. Arbetsplatsprogrammet innebar en omfattande utbildnings- och utvecklingsinsats vid hela bruket som syftade till att verkställa deras arbetsmiljöpolicy och införa en helhetssyn på hälsa, effektivitet, kvalitet och miljö.
KS § 5 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2001-11-14 att under de senaste åren har nya arbetsmodeller och metoder utarbetats inom olika offentliga förvaltningar. 

Ledningskontoret har påbörjat en översyn av speciellt de med inriktning mot tidiga och hälsofrämjande insatser. De erfarenheter som det ger bör tas till vara i utvecklingen av ett heltäckande arbetsmiljöprogram anpassat till Norrtälje kommuns förutsättningar och omfatta alla arbetsplatser. 

Ledningskontoret ställer sig positiv till det synsätt som ligger till grund för motionen men föreslår dock att förslag om satsning på hälsofrämjande faktorer enligt Stora Enso modellen i detta skede avslås, att ett heltäckande program 
anpassat till Norrtälje kommuns förutsättningar inom arbetsmiljöområdet utarbetas i det systematiska arbetsmiljöarbetet och där särskilt de hälsofrämjande faktorerna ska beaktas.

Politisk beredning

Au 6/12 Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2001-12-06, § 324 att bordlägga ärendet till 2001-12-13.

Au 13/12 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-12-13, § 338 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-11-14.

________


KS § 6 Dnr Ks 01/1084 040

Planering och uppföljning under 2002

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna förslag till Planering och uppföljning under 2002, daterad 2001-12-12 med den ändringen att bokslutskonferensen den 13 och 14 mars flyttas till den 19 och 20 mars 2002.


Bakgrund

De tre senaste åren har kommunfullmäktige efter en relativt lång process beslutat om ekonomiska ramar för nämnderna i slutet av juni, nämnderna har behandlat sina budgetförslag efter semestrarna och fullmäktige har fattat det slutliga beslutet om budgeten i november.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2001-12-12 att för år 2002 beslutet om planeringsramar för nämnderna tidigareläggs till början av maj och att beslutet om ramar avgörs av kommunstyrelsen. Bakgrunden till förändringen är att tidigare års processer upplevts som tunga med i princip dubbla processer – en på våren och en på hösten.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till Planering och uppföljning under 2002.

Politisk beredning

Au 13/12 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-12-13, § 333 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-12-12.

Beslutande sammanträde

Ks 10/1 Yrkanden:
Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag, men med den
KS § 6 forts

ändringen att bokslutskonferensen den 13-14/3 flyttas till den 19-20/3 2002.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag och Christer Candals yrkande.

________


KS § 7 Dnr KS 01-1077 003

Tillämpningsanvisningar attestreglemente

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna förslag på tillämpningsanvisningar till attestreglemente, daterad 2001-11-29, att gälla från och med den 1 januari 2002. 


Bakgrund

Kommunfullmäktige antog 1995-12-18, § 268 reglemente för attest och utanordning.

Kommunrevisorerna föreslår i skrivelse 1998-02-23 att attestreglementet aktualiseras och kompletteras så att reglemente och tillämpningsanvisningar överensstämmer. Kommunrevisorerna framhåller att tillämpningsanvisningarna ska antas av kommunstyrelsen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret/Servicekontoret har 2001-11-30 framlagt förslag till tillämpningsanvisningar till det antagna nya attestreglementet samt föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag på tillämpningsanvisningar till attestreglemente, daterad 2001-11-29, att gälla från och med den 1 januari 2002.

Politisk beredning

Au 13/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2001-12-13, § 334 och föreslagit enligt ledningskontorets/servicekontorets skrivelse 2001-11-30.

________


KS § 8 Dnr KS 01-1080 002

Kommunens teckningsrätt för bank- och postgirokonton m m

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att Norrtälje kommuns teckningsrätt respektive kontrasignationsrätt för kommunens bank- och postgiroärenden, deklarationsärenden och uppgiftslämnande till statliga myndigheter för kommunstyrelsen och för av styrelsen förvaltade stiftelser utövas av följande:

Teckningsrätt: Christer Candal, kommunstyrelsens ordförande
Bengt Ericsson, kommunstyrelsens 1:e vice ordf.
Håkan Jonsson, kommunstyrelsens 2:e vice ordf.
Lena Stockman, redovisningschef
Leif Karlsson, ekonomisekreterare
Britt Jonsson, ekonomisekreterare
Kjell Johansson, controller
Kontrasignationsrätt: Susanna Garlert, assistent
Mary-Ann Hoffström, assistent
Ismir Ritzvani, assistent 
Ann-Louise Söderlund, assistent
Eivor Sundell, assistent


Bakgrund

Kommunstyrelsen utsåg senast 2000-09-07, § 226 olika företrädare att teckna och kontrasignera kommunens bank- och postgirokonton m m. På grund av förändringar i personalorganisationen inom servicekontoret bör kommunen ändra tidigare beslut. 

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2001-11-23 kommunstyrelsen besluta att Norrtälje kommuns teckningsrätt respektive kontrasignationsrätt för 

forts

KS § 8 forts

kommunens bank- och postgiroärenden, deklarationsärenden och uppgiftslämnande till statliga myndigheter för kommunstyrelsen och för av styrelsen förvaltade stiftelser utövas av följande:

Teckningsrätt: Christer Candal, kommunstyrelsens ordförande
Bengt Ericsson, kommunstyrelsens 1:e vice ordf.
Håkan Jonsson, kommunstyrelsens 2:e vice ordf.
Lena Stockman, redovisningschef
Leif Karlsson, ekonomisekreterare
Britt Jonsson, ekonomisekreterare
Kjell Johansson, controller
Kontrasignationsrätt: Susanna Garlert, assistent
Mary-Ann Hoffström, assistent
Ismir Ritzvani, assistent 
Ann-Louise Söderlund, assistent
Eivor Sundell, assistent


Politisk beredning

Au 6/12 Arbetsutskottet beslutade 2001-12-06, § 328 att bordlägga ärendet till 2001-12-13.

Au 13/12 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-12-13, § 342 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-11-23.

_________KS § 9 Dnr Ks 01/1082 370

Bidrag till konvertering från elvärme till annan individuell uppvärmning

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna att intyg kan lämnas för småhusfastigheter som ingår i beslutat fjärrvärmeområde om konkreta planer inte finns för fjärrvärmeanslutning till fastigheten, och om konverteringen är till annan miljövänlig individuell uppvärmning.

Bakgrund

Den första januari 1998 infördes ett stimulansbidrag inom energiområdet för eleffektminskande åtgärder, byte från elvärme till annan individuell uppvärmning samt byte från elvärme till fjärrvärme. För att få detta bidrag krävdes att fastigheten inte låg i område där det finns fjärrvärme eller planeras för fjärrvärmeutbyggnad.

Kommunstyrelsen beslutade 1998-04-14 att godkänna ett förslag till fjärrvärmeområden i Norrtälje stad, Rimbo och Hallstavik. Konverteringsbidraget stoppades under år 1999 men är nu återinfört sedan den 1 juni 2001.

I samband med att bidraget återinförts har många inom Norrtälje stad begärt intyg från kommunen om att de inte kan anslutas till fjärrvärme. Intyg lämnas till alla som ligger utanför de områden som kommunstyrelsen beslutade om 1998. Inom områdena har inget intyg hittills utfärdats.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-12-04 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna att intyg kan lämnas för småhusfastigheter som ingår i beslutat fjärrvärmeområde om konkreta planer inte finns för fjärrvärmeanslutning till området och om konverteringen är till annan miljövänlig individuell uppvärmning.


forts

KS § 9 forts

Politisk beredning 

Au 6/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2001-12-06, § 330 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-12-04.

________


KS § 10 Dnr KS 01-1044 007

Yttrande över revisionsrapporten ang granskning av kommunens investeringsverksamhet

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att översända ledningskontorets förslag till yttrande 2001-11-28 till revisorerna.


Bakgrund

Komrev har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens investeringsverksamhet. Kommunstyrelsen och tekniska nämnden har erhållit rapporten för yttrande senast den 30 november.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2001-11-28 yttrat sig över rapporten samt kommenterat enskilda punkter. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att översända ledningskontorets förslag till yttrande 2001-11-28 till revisorerna.

Politisk beredning

Au 13/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2001-12-13, § 335 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2001-11-28.

________


KS § 11 Dnr KS 01-847 805

Ansökan om bidrag till Norrtälje Naturvårdsfond

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja Norrtälje Naturvårdsfond ett bidrag på 75 000 kr för år 2001, 

att medlen får täckas av kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.


Protokollsanteckning

Bridget Wedberg (mp) låter anteckna till protokollet att hon anser att Norrtälje Naturvårdsfond behöver ett kommunalt bidrag med 150.000 kr.


Bakgrund

Norrtälje Naturvårdsfond har i skrivelse 2001-09-27 ansökt om ett ekonomiskt bidrag på 150.000 kr för sin verksamhet under året 2001.

Naturvårdsfonden motiverar sin begäran med att det under senare år blivit allt svårare att erhålla olika typer av projektbidrag. Orsaken till detta är att de bidragsgivande organisationerna ändrat sina rutiner för bidragsgivning. Naturvårdsfonden har alltmer utvecklats till att utföra olika typer av tjänster och uppdrag åt statliga, regionala och kommunala myndigheter.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2001-12-13 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att utbetala ett bidrag om 75.000 kr till Stiftelsen Norrtälje Naturvårdsfond för år 2000 samt att utbetalningen skall bokföras på kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.

_________


KS § 12

Anmälan om delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-8 anmäles och lägges till handlingarna.

_______

KS § 13

Protokoll

Miljörådets protokoll från sammanträde 2001-11-28 lägges till handlingarna.

_________


KS § 14

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Dnr KS 01-1076 053
Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av drivmedel etanol, bensin och diesel

Svenska Kommunförbundets skrift Synpunkter och klagomålshantering

Tekniska nämndens beslut 2001-11-22, § 275; Förhyrning av barnomsorgslokaler inom kv Pelikan i Norrtälje 

ÖCB och Räddningsverket; Civilpliktsutbildningen till beredskapsman upphör från och med den 1 januari 2002

Svenska kommunförbundets cirkulär 2001:125; Barnomsorg på kvällar, nätter och helger

Svenska kommunförbundets cirkulär 2001:126; Förintelsens minnesdag – för människovärde och demokrati

Svenska kommunförbundets cirkulär 2001:127; Hyreshöjning fr o m 2002-01-01 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex KPI

Svenska kommunförbundets cirkulär 2001: 130; Ekonomiskt stöd från AFA i samband med rehabiliteringsinsatser

Svenska kommunförbundets cirkulär 2001:131; EVIDENS – Vetenskap i äldrevården

Svenska kommunförbundets cirkulär 2001:136 Lagen om offentlig upphandling (nya tröskelvärden)

Arbetsmiljöverkets underrättelse enligt 17 § förvaltningslagen gällande inspektion vid förskolan Lugnet, BergshamraKS § 14 forts

Arbetsmiljöverkets underrättelse enligt 17 § förvaltningslagen gällande inspektion vid Vätö skola

Arbetsmiljöverkets underrättelse enligt 17 § förvaltningslagen gällande inspektion vid Drottningdals skola

Arbetsmiljöverkets underrättelse enligt 17 § förvaltningslagen gällande föreningshuset Ankaret, Norrtälje kommun

Arbetsmiljöverkets underrättelse enligt 17 § förvaltningslagen gällande

Arbetsmiljöverkets begäran om kompletterande upplysningar gällande skolköket i Riala skola

Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande gällande Rådmansö skola

Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande gällande Skederids skola

Energimyndigheten; Kommuner har nyckelroll inom energiområdet

Svenska kommunförbundet; Miljöanpassad offentlig upphandling

Miljödepartementets beslut ang uppdrag till Länsstyrelsen i Stockholms län om åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Stockholms län

Socialdepartementet; Riksnormen för 2002

Skrivelse från Nynäshamns kommun till Regeringen ang överklagande av Boverkets beslut att avslå Nynäshamns kommuns begäran om ändring av 2 § i Boverkets föreskrifter om statligt investeringsbidrag för nybyggnad av bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med bostadsbrist (BFS 2001:15)

Skrivelse från Trosa kommun till Regeringen ang överklagande av Boverkets beslut att avslå Trosa kommuns begäran om ändring av 2 § i Boverkets föreskrifter om statligt investeringsbidrag för nybygg


KS § 14 forts

nad av bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med bostadsbrist (BFS 2001:15)

Dnr KS 01-1039 341
Länsstyrelsens beslut ang ansökan om skyddsområden för grundvattentäkter enligt VL 19 kap 2 § på Gräddö i Norrtälje kommun

Dnr KS 01-1052 255
Åke Carlsson, Hans Traugott; Avtal om nyttjande av väg vid soptömning och slamsugning, Hamnängen, Yxlan

Näringsdepartementet; Nya regler om friåret 

Statens Institut för KommunikationsAnalys; Statistik om färdtjänst och riksfärdtjänst

Dnr KS 01-239 626
Personalchefens meddelande ang feriepraktikarbeten sommaren 2001

Dnr KS 01-876 014
Länsstyrelsens beslut; Ändring av Länsplan för regional transportinfrastruktur, 1998-2007

Jan Karlsson, Norrtälje; Miljöbalkens försiktighetsprincip

Regionplane- och trafiknämnden; Stockholmsregionen 2030

Vägverket ang utformning av cirkulationsplatser i Stockholms län

Regionplane- och trafikkontoret; Statistik om Stockholms län 

Räddningsverket; Räddningstjänst i siffror 2000

Regionplane och trafikkontoret; Regiondelsbeskrivningar för RUFS 2001

Regionplane och trafikkontoret; Katalog över analyserade trafikobjekt
__________