NORRTÄLJE KOMMUN        SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sida
        
Sammanträdesdatum


Kommunstyrelsen 2002-09-12     1

Plats och tid   Sammanträdesrummet Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-12.00.
                                           14.25-14.45
Beslutande      Enl förteckning


        Gunilla Edvinsson, ekonomichef
        Mats Törnquist, kommundirektör
        Ted Broman, personalekonomi           § 167
        Eva Lindahl-Magro             § 167         
Övriga deltagande       Lars Härlin, mark- exploateringschef   § 185-187,193
        Åke Widman, generalplanearkitekt       § 189
        Anne Pajula, utredare         § 190
        Ove Lundberg, 1:e planingenjör § 193
        Tony Wallin, personalchef             § 167
        Eva Wiik, rehabiliteringskonsulent     § 167
        Tomas Sjöberg, kanslisekreterare       § 184
        Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera       Sune Alm (s)

Justeringens    Ledningskontoret, måndag 2002-09-16, kl 09.00
plats och tid
   

Underskrift     Sekreterare  ......................................................................... Paragrafer 166-196
                               Christina Nilsson
        
        Ordförande  ........................................................................
                               Christer Candal (m)
        
        Justerande   ..................................................................................................................
                               Sune Alm (s)

               ANSLAG/BEVIS
                                                     Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ
   Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum       2002-09-12

Datum för                     Datum för
anslags uppsättande     
2002-09-17            anslags nedtagande     2002-10-08

Förvaringsplats
för protokollet
 Ledningskontoret


Underskrift     .................................................................

               Utdragsbestyrkande

        KS § 166

        Val av justeringsman

        Beslut

        
Kommunstyrelsen beslutar:

        att utse Sune Alm (s) att justera dagens protokoll,

        att justeringen skall äga rum på ledningskontoret måndagen den16 september 2002, kl 09.00.

        ________


        
Ks § 167

        Information

        
Kommundirektör Mats Törnquist redovisar arbetsläget för de uppdrag som kommunstyrelsen givit i samband med beslut om budgetramar och inriktning 2003-2005, § 83.

        Personalchef Tony Wallin och projektledare Eva Wiik redovisar pågående personalbefrämjande åtgärder.

        __________

        
KS § 168              Dnr KS 02-599   214

        Antagande av detaljplan för fastigheterna Älmsta 1:69, 3:23, 3:24, 3:25, 3:31 samt del av 23:1 i Väddö församling

        Beslut

        
Kommunstyrelsens förslag:

        Kommunfullmäktige beslutar

        att, enligt byggnadsnämndens beslut 2002-06-19, § 199, anta detaljplan för fastigheterna Älmsta 1:69, 3:23, 3:24, 3:25, 3:31 samt del av 23:1 i Väddö församling.


        Bakgrund

        
Mack Arvids Skandinavia AB har förvärvat bostadsfastigheterna Älmsta 3:24, 3:25, 3:31 samt kommer att förvärva del av kommunens grönområdesfastighet Älmsta 23:1 med syfte att över dessa fastigheter utöka det nuvarande handelsområdet. Intilliggande fastigheter Älmsta 1:69 och 3:23 är avsedda och ianspråktagna för handelsändamål med parkering. Detaljplanens syfte är att reglera utbyggnaden av lokaler för handel i Älmsta centrum.

        Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2002-06-19, § 199 beslutat att godkänna planförslaget och överlämna det till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 §.

        Politisk beredning

Au 29/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-08-29, § 226 föreslagit enligt byggnadsnämndens beslut 2002-06-19, § 199.

        _________


        KS § 169              Dnr KS 02-595   214

        Antagande av detaljplan för del av Häverö-Norrby 26:4 i Häverö församling

        Beslut

        
Kommunstyrelsens förslag:
        
        Kommunfullmäktige beslutar

        att, enligt byggnadsnämndens beslut 2002-06-19, § 200, anta detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö församling.
        

        Bakgrund

        
Planen upprättas för att pröva lämpligheten av att omvandla det före detta Norrbyhemmet till enskilt ägda bostadsrätter.

        Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2002-06-19, § 200 beslutat att godkänna det utställda planförslaget i befintligt skick och överlämna detsamma till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 §.

        Politisk beredning

Au 29/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-08-29, § 227 föreslagit enligt byggnadsnämndens beslut 2002-06-19, § 200.

        __________


        
KS § 170       Dnr KS 01-1027   214

        Antagande av detaljplan för fastigheten Björhövda 3:1 i Vätö församling

        Beslut

1.      Kommunstyrelsens förslag:

        
Kommunfullmäktige beslutar

        att anta förslag till detaljplan för fastigheten Björhövda 3:1 i Vätö församling,

Kommunstyrelsen beslutar
:

att godkänna nyttjanderättsavtal berörande fastigheten Björhövda 3:1.

        
        Bakgrund

        
Fastigheten Björhövda 3:1 ägdes fram till 1989 av Engelbrekts församling i Stockholm, vilken där bedrev barnkoloniverksamhet från 1910-1920-talet fram till mitten av 1980-talet. 1989 avyttrade församlingen fastigheten som efter två ägarinnehav slutligen förvärvades av en för köpet bildad bostadsrättsförening. Den är numera upplöst och fastigheten är i stället samägd av 15 hushåll.

        Planens syfte är att reglera fördelningen mellan tomtmark och allmän platsmark/naturmark tillgänglig för det rörliga friluftslivet. Med planen regleras även byggrätter, utformningsfrågor och gemensamhetsanläggningar.

        Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2002-06-19, § 201 beslutat att godkänna planförslaget för fastigheten Björhövda 3:1 och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 § samt att hos länsstyrelsen hemställa om upphävande av strandskyddet enligt utställt förslag kompletterat med upphävande även för befintlig badbrygga norr om ”Östra köket”.   
                      
        
        Politisk beredning

Au 27/6 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2002-06-27, § 214.

        KS § 170 forts


Ks 8/8  Kommunstyrelsen har 2002-08-08, § 143 föreslagit kommunfullmäktige anta förslag till detaljplan, under förutsättning att påskrivet nyttjanderättsavtal föreligger.

Kf 26/8 Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2002-08-26, § 186 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

        Beslutande sammanträde

Ks 12/9 Tekniska kontoret har 2002-09-02 överlämnat förslag till nyttjanderättsavtal berörande fastigheten Björhövda 3:1 och föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna detsamma.

        _________
        
        
        KS § 171       Dnr Ks 02/363   045

        Utbyggnad av Rådmansöhallen samt begäran om borgen

        Beslut

1.      Kommunstyrelsens förslag:

        Kommunfullmäktige beslutar

        att medge att kommunal borgen tecknas för ett lån på 900 tkr till förmån för föreningen Rådmansöhallen,

        att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) eller vid förfall för denne, kommunstyrelsens förste vice ordförande Bengt Ericsson (c) eller kommunstyrelsens andre vice ordförande Håkan Jonsson (s) med kontrasignation av endera ekonomichef Gunilla Edvinsson eller redovisningschef Lena Stockman.

2.      Kommunstyrelsen beslutar:      

att bevilja Föreningen Rådmansöhallen ett kommunalt bidrag om 100 tkr,

att finansiering sker med kommunstyrelsens medel till förfogande,

att uppdra till tekniska nämnden att teckna hyresavtal mellan Norrtälje kommun och föreningen Rådmansöhallen.


Bakgrund

        Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 1996-11-25 att godkänna ett avtal med föreningen Rådmansöhallen angående en tillbyggnad av Rådmansö sporthall. Avtalet innebär bl a att kommunen förbundit sig att hyra lokaler för skolans behov. Samtidigt beviljades borgen med 660 tkr och ett kommunalt bidrag om 150 tkr. I augusti 1998 beviljades ytterligare borgen med 200 tkr och ytterligare bidrag om 100 tkr.

        


        KS § 171 forts

        Kommunfullmäktige resp kommunstyrelsen beviljade i december 2000 borgen med 3 900 tkr och ett kommunalt bidrag om 250 tkr för en utbyggnad av hallen för högstadiets behov. Sammanlagt har t o m 2000 beviljats borgen med 4 760 tkr och bidrag om 500 tkr.

        Föreningen Rådmansöhallen inkom i april i år med en begäran om borgen för färdigställande av lokaler. Begäran om borgen uppgår till 900 tkr och begäran om bidrag till 100 tkr. Barn- och skolnämnden har 2002-06-17, § 80 tillstyrkt att borgen beviljas.

        Tjänstemannaberedning
        Ledningskontoret har 2002-09-04 yttrat sig i ärendet och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att medge att kommunal borgen tecknas för ett lån på 900 tkr till förmån för föreningen Rådmansöhallen, att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) eller vid förfall för denne, kommunstyrelsens förste vice ordförande Bengt Ericsson (c) eller kommunstyrelsens andre vice ordförande Håkan Jonsson (s) med kontrasignation av endera ekonomichef Gunilla Edvinsson eller redovisningschef Lena Stockman. Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del att bevilja Föreningen Rådmansöhallen ett kommunalt bidrag om 100 tkr, att finansiering sker med kommunstyrelsens medel tillförfogande, att uppdra till tekniska nämnden att teckna hyresavtal mellan Norrtälje kommun och föreningen Rådmansöhallen.

        Politisk beredning

Au 5/9  Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-09-05, § 251 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-09-04.

        __________

        

        

        KS § 172              Dnr KS 02-401   312

        Besvarande av motion från Per Lodenius (c) om gång- och cykelväg vid Vettershaga, länsväg 276

        Beslut

        
Kommunstyrelsens förslag:

        Kommunfullmäktige beslutar

        att bifalla motionen samt

        att uppdra till ledningskontoret att vid nästkommande överläggning med Vägverket ta upp behovet om en GC-väg vid Vettershaga

        
        Bakgrund

        Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-04-29, § 103. I motionen föreslås att kommunen hos Vägverket hemställer att en gång- och cykelväg utefter länsväg 276 anläggs mellan Vettershaga Handel och avfarten till Vik och att projektet ges en hög prioritet.

        Tjänstemannaberedning

        
Ledningskontoret anför i skrivelse 2002-08-13 att kommunen varje år yttrar sig över föreslagna infrastrukturinvesteringar inom länet och vid de tillfällena framhåller kommunen de GC-banor som prioriteras inom Norrtälje kommun, utgående från en intern lista med önskemål. Därvid prioriteras oftast de GC-projekt som ligger inom 3 km från en befintlig skola.

        Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen samt att uppdra till ledningskontoret att vid nästkommande överläggning med Vägverket ta upp behovet om en GC-väg vid Vettershaga.

        
                                           forts


        KS § 172 forts

        Politisk beredning

Au 29/8 Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2002-08-29, § 236 att bordlägga ärendet till sammanträdet den 5 september 2002.

Au 5/9  Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-09-05, § 252 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-08-13.

        _________


        
                


        


                KS § 173              Dnr KS 02-263   026

        Besvarande av motion från Bridget Wedberg (mp) angående att kommunens anställda ska bli bjudna på en årlig fest

        Beslut

        Kommunstyrelsens förslag:

        Kommunfullmäktige beslutar

        att – med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2002-08-01 -anse motionen vara besvarad.


        Bakgrund

        
Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-03-25, § 66. I motionen föreslås att alla kommunanställda blir bjudna på en årlig fest på Nordrona.

        Tjänstemannaberedning

        
Norrtälje kommun har sedan början på 1990-talet i personalklubben Club Communalis regi, årligen anordnat personalfester för alla kom-munens anställda. Under innevarande år har anslaget till personalklubben höjts med 50 % för att den gemensamma festen ska kunna anordnas. Höstens fest kan med fördel förläggas till Nordrona, vilket personalklubben underhand har kontaktats om.

        Ledningskontoret har i skrivelse 2002-08-01 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med anledning av att en kommungemensam fest för kommunens anställda redan anordnas sedan många år.

        Politisk beredning

Au 29/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-08-29, § 237 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-08-01.

        _________
        


        

        KS § 174              Dnr KS 02-423   532

        Besvarande av motion från Jan E Johansson (s) ang snabbtåg till Norrtälje

        Beslut

        
Kommunstyrelsens förslag:

        Kommunfullmäktige beslutar

        att – med hänvisning till ledningskontorets skrielse 2002-07-24 anse motionen vara besvarad.

        Protokollsanteckning

        Miljöpartiet låter anteckna till protokollet att motionen skall bifallas.

        Bakgrund

        
Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-06-06, § 181. I motionen föreslås att Norrtälje kommun utreder möjligheterna att i framtiden få till stånd ett snabbtåg mellan Stockholm och Norrtälje i syfte att stärka Norrtälje kommuns attraktivitet och konkurrenskraft.

        Tjänstemannayttrande

        Ledningskontoret anför i skrivelse 2002-07-24 att i Norrtälje kommuns utställningsförslag till ny översiktsplan för kommunen innehåller två järnvägsreservat. Det ena är att det finns en beredskap i Norrtäljes översiktsplan för en framtida förlängning av Roslagsbanan från Kårsta till Rimbo. Det andra är en beredskap för en utbyggnad av järnväg från Arninge till Norrtälje och vidare till Kapellskär.

        I dagsläget bedöms det inte vara samhällsekonomiskt lönsamt med hänsyn till befolkningsunderlag m m att bygga ut järnväg till vare sig Rimbo, Norrtälje eller Kapellskär.

        

        
        KS § 174 forts

        Ledningskontoret föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad.
        
        Beslutande sammanträde

Au 29/8         Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-08-29, § 238 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-07-24. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) yrkade bifall till motionen. Christer Candal (m) yrkade bifall till ledningskontorets förslag.

        Beslutande sammanträde

Ks 12/9 Håkan Jonsson (s) – bifall till motionen.

        Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

        Propositionsordning

        Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.


        _________

        KS § 175              Dnr KS 01-909   730

        Besvarande av motion från Ragnar Bergsten (s) om införande av hemservice i hemtjänsten för 80 år och äldre

        Beslut

        
Kommunstyrelsens förslag:

        Kommunfullmäktige beslutar

        att -  med hänvisning till omsorgsnämndens beslut 2002-04-22, § 49 - anse motionen vara besvarad.

        
        Bakgrund

        Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-10-29, § 237.  

        Inrättande av hemservice eller 80 plus är att alla personer över 80 år ska ha tillgång till subventionerad hushållsnära tjänster. Hemservice ska omfatta alla typer av tjänster som rör hemmet, dock inte personlig omvårdnad. I motionen föreslås att kommunen genom omsorgsförvaltningen inför hemservice enligt ”Örebromodellen”.

        Omsorgsförvaltningen har i yttrande 2002-03-27 anfört att omsorgsnämnden under hösten 2001 erbjöds att ingå i ett projekt som senare döpts till BOSSE efter den organisation som tagit initiativet till projektet. Omsorgsförvaltningen finner det naturligt att det förslag som Ragnar Bergsten väcker i sin motion tas upp i projektet och där analyseras och om det för övrigt visar sig vara möjligt, prövas i praktisk verksamhet.

        Omsorgsnämnden har vid sammanträde 2002-04-22 föreslagit kommunfullmäktige besluta att i yttrande över motion från Ragnar Bergsten (s) om
        införande av hemservice i hemtjänsten för 80 år och äldre, under hänvisning till omsorgsnämndens och omsorgsförvaltningens engagemang i försöksprojektet.
        
        

        KS § 175 forts

        BOSSE, vilket resultat fortlöpande kommer att redovisas i omsorgsnämnden, rekommendera kommunfullmäktige att förklara motionen besvarad.

        Tjänstemannaberedning

        Ledningskontoret har i skrivelse 2002-08-05 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att – med hänvisning till omsorgsnämndens beslut 2002-04-22, § 49 anse motionen vara besvarad.        

        Politisk beredning

Au 29/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-08-29, § 239 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-08-05. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) yrkade bifall till motionen. Christer Candal (m) yrkade bifall till ledningskontorets förslag.


        Beslutande sammanträde

        Yrkande:

        Håkan Jonsson (s)– bifall till motionen.

        Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag förslag.

        Propositionsordning

        Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
        

        _________


        KS § 176              Dnr KS 01-1097   430

        Besvarande av motion från Bertil Karlsson (v) m fl om att undersöka möjligheten att få miljöriktiga däck på kommunens leasade miljöbilar

        Beslut

        Kommunstyrelsens förslag:

        Kommunfullmäktige beslutar, med hänvisning till servicekontorets skrivelse 2002-05-21,

        att bifalla motionen.
        

        Bakgrund

        Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-12-17, § 295. I motionen föreslås att servicekontoret ges i uppdrag att undersöka om kommunen på sina leasade miljöbilar också kan få miljöriktiga däck.

        Tjänstemannaberedning

        
Servicekontoret har i skrivelse 2002-05-21 meddelat att enligt svar från AB Norrtälje Bilcentral har Ford för närvarande ingen däckleverantör som levererar däck utan HA-olja i slitbanan vad gäller sommardäck. Vinterdäck levereras utan HA-olja. Servicekontoret bevakar att kommunens leasingbilar förses med däck utan HA-olja så snart det är möjligt.

        Ledningskontoret har i skrivelse 2002-08-20 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta – med hänvisning till servicekontorets skrivelse 2002-05-21 – att bifalla motionen.

        Politisk beredning

Au 29/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-08-29, § 240 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-08-20.

        _________

        
        KS § 177              Dnr KS 02-529   007

        Remiss ang analys av effekter av satsningar på näringslivet i Norrtälje kommun

        Beslut

        
Kommunstyrelsen beslutar:

        att godkänna upprättad skrivelse som kommunstyrelsens yttrande över revisorernas rapport.


        Bakgrund

        
Komrev har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer gjort en analys av satsningar på näringslivet i Norrtälje kommun.

        Rapporten är uppdelad i en beskrivning av kommunens näringslivsarbete, därefter görs en fördjupad granskning av fyra speciella projekt. Synpunkter önskas på rapporten.

        Tjänstemannaberedning

        
Ledningskontoret har i skrivelse 2002-08-07 lämnat synpunkter i ärendet och konstaterar sammanfattningsvis att betydande näringslivssatsningar gjorts av kommunen och NIHAB som har tenderat i att ett stort antal arbetstillfällen skapats i kommunen. Ledningskontoret delar Komrevs uppfattning att det kommunala näringslivsarbetet bör följas upp årligen i en verksamhetsberättelse från näringslivsenheten. Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna upprättad skrivelse som kommunstyrelsens yttrande över revisorernas rapport.

        Politisk beredning

Au 29/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-08-29, § 229 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-08-07.        

        __________


                KS § 178              Dnr KS 02-642   051

        Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av el 2003

        Beslut

        
Kommunstyrelsen beslutar:

        att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av el samt

         att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör.        Bakgrund

        
Avtalet för el löper ut den 31 december 2002, varför ny upphandling måste genomföras.

        Tjänstemannaberedning

        Servicekontoret föreslår i skrivelse 2002-07-10 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av el, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör.

        Politisk beredning

Au 29/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-08-29, § 230 föreslagit enligt servicekontorets skrivelse 2002-07-10.

        _________


        
        KS § 179              Dnr KS 02-663   051

        Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av löpande behov av blommor

        Jan Rundström anmäler jäv och lämnar lokalen.

        Beslut

        
Kommunstyrelsen beslutar:

        att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av ramavtal för löpande behov av blommor samt

        att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör.


        Bakgrund

        
Med anledning av att kommunen saknar ramavtal för löpande behov av snittblommor, blomkorgar, blomsterarrangemang m m måste upphandling genomföras.

        Tjänstemannaberedning

        Servicekontoret föreslår i skrivelse 2002-08-13 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av ramavtal för löpande behov av blommor, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör.

        Politisk beredning

Au 29/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-08-29, § 231 föreslagit enligt servicekontorets skrivelse 2002-08-13.

        _________        


        KS § 180              Dnr KS 02-674   051

        Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av kompletteringsköp av lek och parkutrustning för utemiljö

        
Jan Rundström anmäler jäv och lämnar lokalen.

        Beslut

        
Kommunstyrelsen beslutar:

        att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av ramavtal för lek och parkutrustning för utemiljö samt

         att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör.


        Bakgrund

        
Med anledning av att kommunens avtal gällande ovanstående utrustning för utemiljö löper ut 2002-12-31 måste ny upphandling genomföras.

        Tjänstemannaberedning

        Servicekontoret föreslår i skrivelse 2002-08-15 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av ramavtal för lek och parkutrustning för utemiljö, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör.

        Politisk beredning

Au 29/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-08-29, § 232 föreslagit enligt servicekontorets skrivelse 2002-08-15.

        _________

        

        

        
KS § 181              Dnr KS 02-681   051

        Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av förtroendemannautbildning

        Beslut

        
Kommunstyrelsen beslutar:

        att revidera upprättat förslag till förfrågningsunderlag med ”jämställdhet” under p 1, 2 och 3 på sid 6-7 samt i övrigt godkänna förfrågningsunderlaget,

        att delegera till förtroendemannakommittén att anta anbuden samt att teckna avtal med vald anbudsgivare.

        Bakgrund

        
Servicekontorets upphandlingsenhet har på uppdrag av förtroendemannakommittén upprättat förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av förtroendemannautbildning.

        Tjänstemannaberedning

        Servicekontoret föreslår i skrivelse 2002-08-19 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av förtroendemannautbildning, att delegera till förtroendemannakommittén att anta anbuden samt att teckna avtal med vald anbudsgivare.

        Politisk beredning

Au 29/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-08-29, § 233 föreslagit enligt servicekontorets skrivelse 2002-08-19.

        Beslutande sammanträde

Ks 12/9 Yrkanden:
        Sune Alm (s) - att revidera upprättat förslag till förfrågningsunderlag med ”jämställdhet” under p 1, 2 och 3 på sid 6-7 samt i övrigt godkänna förfrågningsunderlaget samt i övrigt bifall till arbetsutskottets förslag.
        _________

        

        

        
        KS § 182              Dnr KS 02-498   311

        Anhållan om ett tillfälligt kommunalt bidrag för förstärkning av befintlig bro mellan Aspö och Högmarsö


        Beslut

        
Kommunstyrelsen beslutar:

        att avslå Aspö tomtägareförenings anhållan om kommunalt bidrag samt

        att översända av ledningskontoret 2002-09-12 upprättad skrivelse undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och  planeringschefen.


        Bakgrund

        
Aspö tomtägarförening har i skrivelse2002-05-19  anhållit om ett kommunalt bidrag för förstärkning av bron mellan Aspö och Högmarsö som är byggd på 1950-talet.

        Som skäl för denna begäran anförs att bron tydligen är av undermålig konstruktion, att kommunala entreprenörer för sophämtning och slamtömning använder bron samt att kommunen äger mark på södra Aspö.

        Tjänstemannaberedning

        Ledningskontoret har i skrivelse 2002-07-04 anfört att man till Aspö tomtägarförening lämnat upplysningar rörande förutsättningarna för EU-bidrag samt föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att avslå Aspö tomtägareförenings anhållan om kommunalt bidrag.

        Politisk beredning

Au 29/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-08-29, § 234 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-07-04.

        
        __________
        
        
KS § 183       Dnr KS 02-546   106

        Remiss ang ansökan om medlemskap i Mälardalsrådet från Örebro län

        Beslut

        
Kommunstyrelsen beslutar:

        att inte ha någon erinran mot att Örebro län, dess kommuner och landsting blir medlemmar i Mälardalsrådet,

        att uppmana Mälardalsrådets styrelse att påverka kommunerna inom redan avgränsat område att också bli medlemmar.       


        Bakgrund

        
Vid Mälartinget den 15-16 maj 2002 i Västerås beslutade rådsmötet att Mälardalsrådets medlemmar ska tillfrågas att lämna sina synpunkter avseende medlemskap från Örebro län.

        Mälardalsrådet består av 4 landsting och 38 kommuner. I Stockholmslän är endast hälften av kommunerna medlemmar. Kommunförbundet Örebro län och Örebro läns landsting har sedan 1993 en observatörsplats i Mälardalsrådet.

        Tjänstemannaberedning

        Ledningskontoret har 2002-06-25 lämnat synpunkter i ärendet och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att inte ha någon erinran mot att Örebro län, dess kommuner och landsting blir medlemmar i Mälardalsrådet, att uppmana Mälardalsrådets styrelse att påverka kommunerna inom redan avgränsat område att också bli medlemmar.

        Politisk beredning

Au 29/8 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-08-29, § 235 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-06-25.        

        __________

        
        KS § 184       Dnr KS 02-542   100

        Yttrande över Ändrad indelning? – En översyn av reglerna för indelningsändringar (SOU 2002:33)

        Beslut

        
Kommunstyrelsen beslutar:

        att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättat yttrande undertecknat av kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören.


        Bakgrund

        I november 1999 tillsattes en parlamentarisk kommitté med uppdrag att föreslå åtgärder som ökar medborgarnas möjligheter till insyn och deltagande i den kommunala demokratin. I september 2001 fick kommittén i tilläggsdirektiv att se över förutsättningarna för och förfarande vid ändringar i landstings- och kommunindelningar samt förfarandet vid ändringar i länsindelningen.

        Norrtälje kommun har erhållit betänkandet för yttrande. Yttrandet skall vara justitiedepartementet tillhanda senast 30 september 2002.

        Tjänstemannaberedning

        Ledningskontoret har i skrivelse 2002-09-03 på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att som kommunens yttrande översända upprättat yttrande undertecknat av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal och kommundirektör Mats Törnquist.

        Politisk beredning

Au 5/6  Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-09-05, § 253 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-09-03.

        _________


        KS § 185              Dnr KS 02-686   023

        Försäljning av ett markområde av fastigheterna Lågarö 1:11, 8:16, 8:24 och 8:25

        Beslut

        
Kommunstyrelsen beslutar:

        att godkänna försäljning av ett markområde av av fastigheterna Lågarö 1:11, 8:16, 8:24 och 8:25.


        Bakgrund

        
Kommunfullmäktige beslutade 2002-06-17 att utöva sin förköpsrätt gällande fastigheten Nytorp 2:3 omfattande ca 8 ha obebyggd skogs-mark. Anledningen till kommunens förköp var bl a att fastigheten skulle komma att beröras av flygbuller vid en eventuell utbyggnad av Mellingeholms flygplats. Köparna av fastigheten hade 2001-12-12 erhållit ett positivt förhandsbesked från byggnadsnämnden att få bebygga fastigheten med ett enbostadshus. Vid kommunens anmälan om förköpet hade köparna ingivit ansökan om bygglov och kontrakterat en husfirma. I denna situation ansökte köparna om att få förvärva annan likvärdig mark av kommunen.

        Tjänstemannaberedning

        Förslag till köpekontrakt har upprättats och undertecknats av Cecilia Lundqvist och Ulf Wisell. Köpekontraktet innebär att kommunen säljer ett markområde om ca 30.000 m2 av fastigheterna Lågarö 1:11, 8:16, 8:24 och 8:25. Som förutsättning för överlåtelsen gäller att köparna erhåller bygglov för ett enfamiljshus. Tekniska kontoret har sökt och erhållit ett positivt förhandsbesked från byggnadsnämnden innebärande att markområdet kan bebyggas med ett enbostadshus.

        Tekniska kontoret har i skrivelse 2002-08-19 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av ett markområde av av fastigheterna Lågarö 1:11, 8:16, 8:24 och 8:25.

                                           forts

        KS § 185 forts

        Politisk beredning

Au 5/9  Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-09-05, § 245 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2002-08-19.

        ________


        
        

        

        KS § 186              Dnr KS 02-692   253

        Försäljning av ett markområde av fastigheten Älmsta 1:116

        Beslut

        
Kommunstyrelsen beslutar:

        att godkänna försäljning av ett markområde av fastigheten Älmsta 1:116.

        

        Bakgrund

        
Enligt detaljplan för del av Älmsta 1:75 m fl fastigheter, antagen av kommunfullmäktige 1992-10-26 skall ett område om ca 1.500 m2 av kommunens fastighet Älmsta 1:116 regleras över till fastigheten Älmsta 1:78, ägd av bostadsrättsföreningen Väddöhus 1. Den aktuella marken är avsedd som förgårdsmark, parkering och garagenedfart till bostadsrättsföreningens befintliga bostadshus och marken sköts redan rent praktiskt av bostadsrättsföreningen.

        Tjänstemannaberedning

        Förslag till köpekontrakt har upprättats och undertecknats av bostadsrättsföreningen. Enligt kontraktet överlåter kommunen den aktuella marken för en köpeskilling av 50.000 kr.

        Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 2002-08-19 kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av ett markområde av fastigheten Älmsta 1:116.

        Politisk beredning

Au 5/9  Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-09-05, § 246 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2002-08-19.

        ________

        
        
        KS § 187              Dnr KS 02-691   253

        Försäljning av fastigheten Båtsmanshagen 5:1

        Beslut

        
Kommunstyrelsen beslutar:

        att godkänna försäljning av fastigheten Båtsman 5:1 för en köpeskilling om 190.000 kr,

        att beslutet villkoras av att köparen får en ny avloppsanläggning för fastigheten godkänd av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

        Bakgrund

        
Fastigheten ingår bland de fastigheter som kommunstyrelsen tidigare har beslutat ska säljas.

        Fastigheten är bebyggd med ett f d vårdhem från 1940-talet i två huskroppar omfattande 6 st lägenheter. Fastigheten är taxerad som hyreshus och taxeringsvärdet uppgår till 186.000 kr, varav för mark 186.000 kr och byggnad 0 kr.

        Fastigheten föreslås säljas till högstbjudande för en köpeskilling av 190.000 kr. Köpare är Torsten Eriksson. Avsikten är att fastigheten skall användas för eget boende.

        Tjänstemannaberedning

        
Tekniska kontoret har i skrivelse 2002-08-22 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av fastigheten Båtsman 5:1 för en köpeskilling om 190.000 kr, att beslutet villkoras av att köparen får en ny avloppsanläggning för fastigheten godkänd av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

        Politisk beredning

Au 5/9  Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-09-05, § 247 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2002-08-19.
        _________
        
        KS § 188              Dnr KS 02-510   014

        Yttrande till SL, Norra regionen, gällande utbudsplanen 2003 samt inriktning 2004-2005

        Beslut

        
Kommunstyrelsen beslutar:

        att godkänna upprättad skrivelse undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen som kommunens yttrande i ärendet med tillägget ”att bussturerna ska anpassas till våra kommuninnevånare som arbetar på Danderyds sjukhus genom att buss 639 skall ha avgångstid kl 21.30 från sjukhuset.

        
        Bakgrund

        
SL har 2002-05-28 remitterat utbudsplanen samt inriktningsplanering 2004-2005 för yttrande. Synpunkter skall vara SL tillhanda senast den 13 september 2002.

        Tjänstemannaberedning

        Ledningskontoret har 2002-08-15 yttrat sig i ärendet. Yttrandet är utformat i samråd med barn- och skolförvaltningen. Ärendet har behandlats i trafikgruppen som enhälligt stödjer föreslaget yttrande.

        Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättad skrivelse som kommunens yttrande i ärendet.

        Politisk beredning

Au 5/9  Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-09-05, § 248 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-08-15.

        


                                    forts


        KS § 188 forts

        Beslutande sammanträde

Ks 12/9 Yrkande:

        Bengt Ericsson (c) - ”att bussturerna ska anpassas till våra kommuninnevånare som arbetar på Danderyds sjukhus genom att buss 639 skall ha avgångstid kl 21.30 från sjukhuset.

        Propositionsordning

        Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag med Bengt Ericssons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag med Bengt Ericssons tilläggsyrkande.


        ________                

        KS § 189              Dnr KS 02-559   312

        Vägutredning väg 283, gång- och cykelbana genom Älmsta

        Beslut

        
Kommunstyrelsen beslutar:

        att godkänna av ledningskontoret upprättat förslag till yttrande över vägutredning väg 283, gång- och cykelbana genom Älmsta med tillägget att cykelbanan skall förlängas fram till nedfarten till Mälbybadet. 
        

        Bakgrund

        I december 2001 yttrade sig kommunen över en förstudie och trafiknätsanalys för Älmsta som utförts av Vägverket. Sedan dess har Vägverket utarbetat rubricerade vägutredning i samarbete med en arbetsgrupp inom kommunen.

        Tjänstemannaberedning

        Ledningskontoret anför i skrivelse 2002-08-26 att alla de synpunkter som kommunen framförde har blivit tillgodosedda i vägutredningen.
        Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till yttrande över vägutredning väg 283, gång- och cykelbana genom Älmsta.

        Politisk beredning

Au 9/5  Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2002-09-05, § 249 att bordlägga ärendet till extra arbetsutskott före kommunstyrelsen den 12 september 2002.

Au 12/9 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-09-12, § 256 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-08-26 med tillägget att cykelbanan skall förlängas fram till nedfarten till Mälbybadet.       


        ________

        KS § 190       Dnr Ks 00/1104   011

        Förslag till avtal om utbyggnad och drift av replipunkt i Spillersboda

        Beslut

        
Kommunstyrelsen beslutar:

        att godkänna förslag till nyttjanderättsavtal mellan föreningen Spillersboda Ö-kontakt och Norrtälje kommun.


        Bakgrund

        
Kommunstyrelsen har 1999-06-10 gett ledningskontoret i uppdrag att formulera ett projekt för att utreda förutsättningarna för en funktionell och förbättrad
        s k replipunkt i Spillersboda. Kommunstyrelsen beslutade 2002-08-08, § 159 om finansiering av kommunens del av projektet.      

        
Förslag till nyttjanderättsavtal har upprättats mellan föreningen Spillersboda Ö-kontakt och Norrtälje kommun i syfte att få till stånd en väl fungerande replipunkt i Spillersboda

        Tjänstemannaberedning

        Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2002-09-02 kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till nyttjanderättsavtal mellan föreningen Spillersboda Ö-kontakt och Norrtälje kommun.

        Politisk beredning

Au 5/9  Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-09-05, § 250 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-09-02.

        _________


        KS § 191       Dnr KS 02-604   041

        Framställan från omsorgsnämnden om tilläggsanslag 2002 för anskaffning av inventarier och tekniska hjälpmedel med 700 tkr      

        Beslut

        
Kommunstyrelsens förslag:

        Kommunfullmäktige beslutar

        att bevilja omsorgsnämnden ett utökat investeringsanslag för tekniska hjälpmedel och inventarier med 700 tkr,

        att finansiering sker med eget kapital.


        Bakgrund

        
Vid arbete med budget för 2002 hade omsorgsförvaltningen inte planerat den nya verksamheten Bryggan och hade ofullständiga kunskaper om de slutliga förutsättningarna för Vallby hage.

        Korttidsboendet Bryggan
        All utrustning och alla inventarier måste nyanskaffas. Verksamheten kommer att medverka till att driftskostnaderna på kontot ”medicinskt färdigbehandlade” minskas. Omsorgsförvaltningen har beräknat investeringskostnaderna till 400 tkr.

        Gruppboende för dementa på Vallby hage
        Genom att den gamla verksamheten på Tomtabacken/Birgittagården kommer att finnas kvar kan inte inventarier flyttas över i planerad omfattning. Omsorgsförvaltningen har beräknat kostnaderna till 300 tkr.

        Omsorgsnämnden har vid sammanträde 2002-06-24, § 78 föreslagit kommunfullmäktige besluta att hemställa om ett utökat investeringsanslag för tekniska hjälpmedel och inventarier med 700 tkr.

        
                      forts

        KS § 191 forts

        Tjänstemannaberedning

        Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2002-09-02 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja omsorgsnämnden ett utökat investeringsanslag för tekniska hjälpmedel och inventarier med 700 tkr, att finansiering sker med eget kapital.

        Politisk beredning

Au 12/9 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-09-12, § 257 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-09-02.

        __________


        

        KS § 192       Dnr KS 02-474   257

        Tillägg till arrendeavtal gällande del av fastigheten Tälje 2:103, Norrtälje stad

        
Arne Ringefors (fp) anmäler jäv och lämnar lokalen. Anette Tagesson (m) tjänstgör.

        Beslut

        
Kommunstyrelsen beslutar:

        att godkänna tillägg till avtal om upplåtelse med arrende av del av fastigheten Tälje 2:103 till Montessoriskolan i Norrtälje AB.

        Protokollsanteckning

        Bridget Wedberg (mp) meddelar att detta inte får utgöra prejudikat i framtiden hur man ska förhålla sig till friskolornas lokalbehov.

        Reservation

        Föreligger skriftlig reservation från socialdemokraterna, bil § 192.


        Bakgrund

        Kommunstyrelsen godkände 2002-05-30 upplåtelse med arrende av ett område av ca 3.000 m2 av fastigheten Tälje 2:103 till Montessoriskolan i Norrtälje AB. Upplåtelsen avser tillfällig uppställning av skolpaviljonger för Montessoriskolans verksamhet under tiden 2002-06-03-2005-08-31.

        Arrendestället uppläts i befintligt skick. Det omfattar ett skogsmarksområde, vilket har inneburit omfattande anläggningsarbeten för att överhuvudtaget möjliggöra uppställning av skolpaviljongerna.

        Montessoriskolan har påtalat att höga investeringskostnader har inneburit en akut likviditetskris för skolan. Den totala investeringen ligger på ca 2.170.000 kr. En diskussion har förts om att kommunen finansierar de delar av investeringen som är markrelaterade och innebär ett mervärde på marken.

                KS § 192 forts

        Tjänstemannaberedning

        Tekniska kontoret har upprättat förslag till tilläggsavtal enligt vilket kommunen betalar ett belopp om 511.889 kr exkl moms för markrelaterade kostnader.

        Tekniska kontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna tillägg till avtal om upplåtelse med arrende av del av fastigheten Tälje 2:103 till Montessoriskolan i Norrtälje AB.
        
        Politisk beredning

Au 12/9 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-09-12, § 258 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2002-09-05.

        Beslutande sammanträde

Ks 12/9 Yrkanden:

        Håkan Jonsson (s) – avslag.

        Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

        Propositionsordning

        Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

        _________

        KS § 193       Dnr Dnr KS 02-725   311

        Förslag till överenskommelse mellan Vägverket, Region Stockholm och Norrtälje kommun ang utbyggnad av en planskild korsning mellan väg E18 och Björnövägen (Görlakorset)

        Beslut

        
Kommunstyrelsen beslutar:

        att godkänna upprättad överenskommelse mellan Vägverket, Region Stockholm och Norrtälje kommun ang projektering av en planskild korsning mellan väg E18 och Björnövägen (Görlakorset).

        Protokollsanteckning

        Bridget Wedberg (mp) stödjer förslaget med undantag av utförande av ramper som hon anser ej skall ingå i förslaget.

        Bakgrund

        Föreligger förslag till avtal ang projektering av planerad utbyggnad av planskild korsning mellan väg E18 och Björnövägen (Görlakorset).

        Politisk beredning

Au 12/9 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2002-09-12, § 259.

        Beslutande sammanträde

Ks 12/9 Yrkande:

        Arne Ringefors (fp) – bifall till förslaget.

        _________


        KS § 194              Dnr Ks 02/83   002

        Anmälan om delegationsbeslut

        
Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-13 lägges till handlingarna.

        _________

        KS § 195

        Protokoll

        Beslut

        Kommunstyrelsen beslutar:

        att lägga protokollen till handlingarna.


        Bakgrund

        
Föreligger protokoll från kommunfullmäktiges sammanträden 2002-05-27 och 2002-06-17.

        Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden 2002-03-14, 2002-03-21, 2002-04-18, 2002-04-25, 2002-05-16, 2002-05-23, 2002-05-30, 2002-06-06,  2002-06-13, 2002-06-20, 2002-06-27.

        __________


        KS § 196

        Meddelanden

        
Meddelas och lägges till handlingarna

        Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:62; Ändringar i lagen om offentlig upphandling (LOU)

        Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:66; Lag (2002:281) om ändring i tobakslagen (1993:581)

        Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:69; Vad kostar verksamheten i Din kommun?

        Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:70; Aktuellt om skola och barnomsorg

        Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet; Samtalsbonus till mobiltelefoner
        
        Svenska kommunförbundet; Information till samtliga kommuner i Sverige avseende Försvarsmaktens direktiv om civilt utnyttjande av militära flygplatser

        Miljörådets protokoll 2002-05-15

        Arbetsmiljöverkets underrättelse enligt 17 § förvaltningslagen ang Norrtälje brandstation

        Miljödepartementet ang statsbidraget till lokala investeringsprogram (LIP)

        Tekniska nämndens beslut 02-08-22, § 196; Godkännande av projektet brandmän i vården

        Näringsdepartementet och Finansdepartementet ang magasinet ”Jobben” – ett magasin om EU:s sysselsättningsstrategi

                KS §  196 forts

        Statens offentliga  utredningar; Sveriges nationalrapport inför världstoppmötet om Agenda 21 och hållbar utveckling i Johannesburg augusti/september 2002

        Försvarsmaktens direktiv ang hantering av frågor avseende civilt nyttjande av militära flygplatser samt försäljning av alternativt uthyrning av materiel för fälthållning och räddningstjänst

        Utbildningsdepartementets pressmeddelande; Friställda Ericsson-ingenjörer utbildas till lärare

        Telia; Ändrade marknadsförutsättningar för telefonkiosker

        Internetföretaget LUND Web Consulting ang bilpool

                             Dnr KS 02-608   804
        Sala Ida ang sidamedel till fördjupat vänorts- och vänregionsamarbete samt utbytesverksamhet
                             Dnr KS 02-597   016
        Stockholms läns landsting ang central medicinsk katastrofplan för Stockholms läns landsting

                             Dnr KS 02-361   265
        Länsstyrelsen ang reservatsbeslut gällande naturreservatet Arsläjan i Norrtälje kommun
                             Dnr KS 02-483   107
        Östhandelsforums ordinarie bolagsstämma 2002-07-07

                             Dnr KS 02-153   312
        Vägverkets beslut ang fastställelse av arbetsplan för utbyggnad av gång- och cykelväg utmed väg 1081 i Rånäs, delen mellan väg 1064 och väg 1082
                             Dnr KS 02-511   237
        Länsstyrelsens beslut ang överklagande av beslut ang ansökan om tillstånd för uppsättning av välkomstskylt i Norrtälje kommun
                             Dnr Ks 00/785   214
        Länsstyrelsens föreläggande om åtgärder vid anläggning och drift av golfbana på Södra Sund 2:4 m fl Norrtälje kommun
        __________