NORRTÄLJE KOMMUN        SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sida
        
Sammanträdesdatum


Kommunstyrelsen 2002-10-10     1(38)

Plats och tid   Sammanträdesrummet Norrtälje, kommunhuset Ankaret, kl 09.00-11.30
                                                                                           13.45-14.10
Beslutande      Enligt förteckning

        Arne Appel, budgetchef § § 203, 204
        Fredrik Cederblom, kommunjurist
        Mats Törnquist, kommundirektör
        Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Övriga deltagande       Tony Wallin, personalchef
        Gunnel Löfqvist, planeringschef
        Tony Wallin, personalchef
        Jan Eriksson, räddningschef  § 207
        Christina Nilsson, sekreterareUtses att justera       Elisabeth Björk (s)

Justeringens
plats och tid
   Ledningskontoret, måndag 2002-10-14, kl 13.00


Underskrift     Sekreterare  ......................................................................... Paragrafer 197-219
                               Christina Nilsson
        
        Ordförande  ........................................................................
                               Christer Candal (m)
        
        Justerande   ..................................................................................................................
                               Elisabeth Björk (s)

               ANSLAG/BEVIS
                                                     Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ
   Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum       2002-10-10

Datum för                     Datum för
anslags uppsättande     
2002-10-16            anslags nedtagande     2002-11-06  

Förvaringsplats
för protokollet
 Ledningskontoret


Underskrift     .................................................................

               Utdragsbestyrkande

        KS § 197

        Val av justeringsman

        Beslut

        
Kommunstyrelsen beslutar:

        att utse Elisabeth björk (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

        att justeringen skall äga rum på ledningskontoret måndagen den 14 oktober 2002, kl 13.00.

        _________


        KS § 198       Dnr KS 02-799   123

        Kommunal utdebitering, skattesats 2003

        Beslut

        Kommunstyrelsens förslag:

        Kommunfullmäktige beslutar

        att fastställa den kommunala skattesatsen till 19:63 kr/skattekrona för 2003.

        Reservation

        Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Håkan Jonssons yrkande.

        Protokollsanteckning

        Bridget Wedberg (mp) låter anteckna till protokollet att med utgångspunkt från budgetläget behövs en skattehöjning.


        Bakgrund

        Enligt 8 kap 6 § kommunallagen skall kommunstyrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. För 2003 föreslås en oförändrad skattesats 19:63 kr/skattekrona.

        Kommunstyrelsens ordförande föreslår i skrivelse 2002-09-30 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa den kommunala skattesatsen till 19:63 kr/skattekrona för 2003.

        Politisk beredning

Au 3/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-10-02, § 288 beslutat att vilandeförklara ärendet till extra arbetsutskott före kommunstyrelsen 2002-10-10.
                      forts


        KS § 198

Au 10/10        Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-10-10, § 290 föreslagit enligt kommunstyrelsens ordförandes skrivelse 2002-09-30.

        Beslutande sammanträde

Ks 10/10        Yrkanden:

        Håkan Jonsson (s) – att fastställa skattesatsen till 19.83 kr/skattekrona för 2003.

        Christer Candal (m) – enligt arbetsutskottets förslag.

        Propositionsordning

        Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

        _________

        KS § 199              Dnr KS 01-106   403
        

        Besvarande av motion från Bridget Wedberg (mp) ang kretslopp bättre än avlopp

        Beslut

        
Kommunstyrelsens förslag:

        Kommunfullmäktige beslutar

        att – med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2002-09-04 – anse motionen vara besvarad.


        Bakgrund

        
Motionen inlämnades på kommunfullmäktiges sammanträde 2001-01-29, § 11. I motionen föreslås att kommunstyrelsen snarast utreder hur all nybyggnation skall fås att följa miljömålen exempelvis genom det lokala investeringsstödet eller annat bidrag.

        Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i yttrande 2002-04-19 föreslagit miljö- och hälsoskyddsnämnden att avstyrka motionen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har vid sammanträde 2002-05-14, § 55 beslutat att bifalla motionen.

        Tjänstemannaberedning

        Ledningskontoret har i skrivelse 2002-01-09 yttrat sig över motionen och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avstyrka motionen.

        Ledningskontoret har i yttrande 2002-09-04 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att – med hänvisning till kontorets yttrande – anse motionen vara besvarad.


                      forts


        KS § 199 forts

        Politisk beredning

Au 24/1 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-01-24, § 19 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-01-09.

Ks 31/1 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2002-01-31, § 19 och föreslagit kommunfullmäktige avslå motionen.

Kf 18/2 Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2002-02-18, § 34 beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

Au 19/9 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-09-19, § 262  föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-09-04.


        _________

        
KS § 200              Dnr KS 01-1096   027

        Besvarande av motion från Bertil Karlsson (v), Catarina Wahlgren (v), Leif Glavstedt (v), Eleonor Rosenqvist (v) om utbildning för kommunens personal om hur man kör bil bränslesnålt

1.      Kommunstyrelsens förslag:

        Kommunfullmäktige beslutar

        att bifalla motionen samt

        att uppdra till kommunstyrelsen att i form av ett pilotprojekt erbjuda de av kommunens personal som kör mycket i tjänsten utbildning i s k ECO-driving,

        

2.      Kommunstyrelsen beslutar:

        att uppdra till servicekontoret att utforma pilotprojektet i enlighet med servicekontorets tjänsteutlåtande 2002-09-17,

        att utfallet av pilotprojektet ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 31 december 2003.


        Bakgrund

        
Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2001-12-17, § 294. I motionen föreslås att servicekontoret eller annat lämpligt organ ges i uppdrag att utforma en utbildning för kommunens personal i hur man kör bil på ett mjukt och bränslesnålt sätt.

        Tjänstemannaberedning

        Servicekontoret har i skrivelse 2002-09-19 yttrat sig över motionen och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att i form av ett pilotprojekt erbjuda de av kommunens personal som kör mycket i tjänsten utbildning i s k ECO-driving, att motionen därmed anses besvarad.
                                                  
                KS § 200 forts

        Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta  under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut att uppdra till servicekontoret att utforma pilotprojektet i enlighet med servicekontorets tjänsteutlåtande 2002-09-17, att utfallet av pilotprojektet ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 31 december 2003.

        Politisk beredning

Au 3/10 Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2002-10-03, § 279 att ärendet vilandeförklaras till extra arbetsutskott före kommunstyrelsen 2002-10-10.

Au 10/10        Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-10-10, § 291 föreslagit att motionen skall bifallas.

        _________        
        

        KS § 201       Dnr KS 02-772   045

        Ansökan om kommunal borgen för byggande av studentbostäder; NIHAB, Norrtälje Industri- & Hantverkshus

        Beslut

        
Kommunstyrelsens förslag:

        Kommunfullmäktige beslutar

        att medge att kommunal borgen tecknas för lån på 27 mkr till förmån för NIHAB, Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB för byggande av studentbostäder kasern 3 och 5,

        att borgensförbindelserna får ställas ut i den takt som lån upptas,

        att NIHAB, Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB skall erlägga en avgift på 1 % på utställda borgensförbindelser,

        att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande eller vid förfall för denne, kommunstyrelsens förste vice ordförande eller kommunstyrelsens andre vice ordförande med kontrasignation av endera ekonomichef Gunilla Edvinsson eller redovisningschef Lena Stockman.


        Bakgrund

        Ombyggnad av kasern 2 och 4 till 66 studentbostäder har fungerat mycket väl och studenterna är mycket positiva till såväl bostäderna som omgivningsmiljön. Mot den bakgrunden är det nödvändigt att påbörja ombyggnaden av kasern 3 och 5 till 66 nya studentbostäder.

        NIHAB Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB har vid styrelsesammanträde 2002-10-10 beslutat ansöka om kommunal borgen för NIHAB:s lån på 27 mkr.

        NIHAB  anhåller i skrivelse 2002-09-07 om kommunal borgen för upplåning av 27,0 mkr för ombyggnad av den andra etappen till studentbostäder.

        
        
        KS § 201 forts

        Tjänstemannaberedning

        
Ledningskontoret har i skrivelse 2002-10-03 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att under förutsättning att styrelsen för NIHAB
        så beslutar medge att kommunal borgen tecknas för lån på 27 mkr till förmån för NIHAB, Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB för byggande av studentbostäder kasern 3 och 5, att borgensförbindelserna får ställas ut i den takt som
        lån kommer upp, att NIHAB, Norrtälje Industri- & Hantverkshus AB skall erlägga en avgift på 1 % på utställda borgensförbindelser, att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande eller vid förfall för denne, kommunstyrelsens förste vice ordförande eller kommunstyrelsens andre vice ordförande med kontrasignation av endera ekonomichef Gunilla Edvinsson eller redovisningschef Lena Stockman.

        Politisk beredning

Au3/10  Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-10-03, § 286 beslutat att ärendet vilandeförklaras till extra arbetsutskott före kommunstyrelsen 2002-10-10.

Au 10/10        Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-10-10, § 292 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-10-03.

        _________

        
        

        
KS § 202              Dnr KS 02-743   257

        Förköp av fastigheten Nytorp 2:2, Frötuna församling

        
Kommunstyrelsens förslag:

        Kommunfullmäktige beslutar

        att kommunen utövar sin förköpsrätt angående fastigheten Nytorp 2:2, Frötuna församling.

        Anmälan om kommunens utövande av förköpsrätten till inskrivningsmyndigheten i Norrtälje måste ske senast 2002-10-29 med bifogande av beslutet. Detta innebär att beslutet måste tas vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-10-28 med omedelbar justering av protokollet.

        Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

        Bakgrund

        
Tekniska kontoret har mottagit en anmälan enligt 7 § andra stycket förköpslagen avseende fastigheten Nytorp 2:2 i Frötuna församling. Anmälan är inlämnad av fastighetsmäklare Weidman & Partners, som har förmedlat försäljningen av fastigheten.

        Enligt köpekontrakt 2002-07-29 har Charlotte Bonell förvärvat fastigheten av Karl-Arne Hjalmarsson och Eva-Lotta Forsberg för en köpeskilling av 2.300.000 kr.

        Enligt gällande översiktsplan för Norrtälje stad ligger fastigheten inom ett utredningsområde för nytt verksamhetsområde.

        Inom utredningsområdet finns Mellingeholms sportflygfält. Fastigheten Nytorp 2:2 ligger i in- och utflygningszonen för flygfältet. Kommunstyrelsen beslutade 2002-04-11 tillsätta en projektgrupp med inriktning på en utveckling och utbyggnad av sportflygfältet för allmänflygets behov, vilket kommer att innebära en utbyggnad av flygplatsen och en ökad flygtrafik. Kommunen har tidigare utövat förköpsrätten gällande den angränsade fastigheten Nytorp 2:3 av samma skäl.

        
        KS § 202 forts

        Tjänstemannaberedning

        Tekniska kontoret har i skrivelse 2002-09-20 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta om att kommunen utövar sin förköpsrätt angående fastigheten Nytorp 2:2, Frötuna församling.

        Anmälan om kommunens utövande av förköpsrätten till inskrivningsmyndigheten i Norrtälje måste ske senast 2002-10-29 med bifogande av beslutet. Detta innebär att beslutet måste tas senast vid sammanträdet 2002-10-28 med omedelbar justering av protokollet.

        Politisk beredning

Au 3/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-10-03 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2002-09-20.

        __________


        
KS § 203       Dnr KS 02-758   042

        Kommunstyrelsens delårsrapport tertial 2

        Beslut

        
Kommunstyrelsen beslutar:

        att godkänna tertialuppföljningen.


        Bakgrund

        Föreligger delårsrapport tertial 2 med prognos för kommunstyrelsens egen verksamhet.

        Tjänstemannaberedning

        Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2002-10-01 kommunstyrelsen besluta att godkänna tertialuppföljningen.

        Politisk beredning

Au 3/10 Arbetsutskottet beslutade 2002-10-03, § 282 att vilandeförklara ärendet till extra arbetsutskott före kommunstyrelsen 2002-10-10.

Au 10/10        Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-10-10, § 293 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-10-01.


        _________

        


        KS § 204       Dnr 02-758   042

        Delårsbokslut

        Beslut

        Kommunstyrelsens förslag:

        Kommunfullmäktige beslutar

        att godkänna delårsrapport tertial 2,

        att uppdra åt de nämnder som prognosticerat underskott att redovisa förslag för att eliminera eller minska sina underskott,

        att de nämnder som förväntar ett överskott bör uppmanas att bibehålla och helst öka detta,

        att uppdra åt barn- och skolnämnden att i årsbokslutet särskilt belysa de verksamhetsmässiga och kostnadsmässiga effekterna av maxtaxan,

        att samtliga nämnder under resten av år 2002 skall delge kommunstyrelsen sina ekonomiska månadsuppföljningar.

        Reservation

        Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Håkan Jonssons yrkande.


        Bakgrund

        Delårsrapport för Norrtälje kommun har upprättats för förbrukning till och med tertial 2.

        Sammanlagt uppvisas ett underskott på 25,9 mkr. Förvaltningarnas resultat uppvisar ett underskott på 36,2 mkr.

        


        KS § 204 forts

        I den prognos som upprättades av förvaltningarna i maj uppgick det prognosticerade underskottet till 18,3 mkr. Differensen mellan de båda prognoserna uppgår till 17,9 mkr.

        Kommunens förväntat sammanlagda underskott i bokslut 2002 skall hämtas igen under 2003 eller 2004.     

        Tjänstemannaberedning

        
Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2002-10-01 på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport tertial 2,
        att uppdra åt de nämnder som prognosticerat underskott att redovisa förslag för att eliminera eller minska sina underskott, att de nämnder som förväntar ett överskott bör uppmanas att bibehålla och helst öka detta, att uppdra åt barn- och skolnämnden att i årsbokslutet särskilt belysa de verksamhetsmässiga och kostnadsmässiga effekterna av maxtaxan, att samtliga nämnder under resten av år 2002 skall delge kommunstyrelsen sina ekonomiska månadsuppföljningar.

        Politisk beredning

Au 3/10 Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2002-10-03, § 283 att ärendet vilandeförklaras till extra arbetsutskott före kommunstyrelsen 2002-10-10.

Au 10/10        Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-10-10, § 294 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-10-01.

        Beslutande sammanträde

Ks 10/10        Yrkanden:

        Håkan Jonsson (s) – att 4:e att-satsen i ledningskontorets förslag till beslut utgår, i övrigt bifall till ledningskontorets förslag.

        Christer Candal (m) och Bengt Ericsson (c) – bifall till arbetsutskottets förslag.

        

                                           forts

        KS § 204 forts

        Propositionsordning

        Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.


        __________

        
        

        
KS § 205       Dnr Ks 01/1084   040

        Reviderad tidplan för budget 2003

        Beslut

        
Kommunstyrelsens förslag:

        Kommunfullmäktige beslutar

        att godkänna reviderad tidplan för budget 2003.


        Bakgrund

        Föreligger av ledningskontoret upprättat förslag till reviderad tidplan för budget 2003.

        Ändringen innebär bl a att kommunfullmäktiges budgetsammanträde hålls den 16 december istället för den 25 november 2002.

        Politisk beredning

Au 3/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-10-03, § 285 beslutat att godkänna reviderad tidplan för budget 2003.

        __________

        
KS  § 206      Dnr Ks 02/821   042

        Fördelning av kreditutrymmet mellan kommunen och ingående bolag i koncernen i samband med anslutning till koncernkontot

        Beslut

        Kommunstyrelsens förslag:

        Kommunfullmäktige beslutar

        att beviljad koncernkredit 150 mkr för koncernen skall fördelas enligt följande:       

Norrtälje kommun               91,2 mkr
Norrtälje Energi               45 mkr
Roslagsbostäder                10 mkr
NIHAB,
              Norrtälje Industri och Hantverkshus      3 mkr
        -     Östhandelsforum         0,8 mkr

        att kommunstyrelsen under löpande år äger rätt att omfördela kreditutrymmet +krediten – in och utlåning – gentemot bolagen skall uppgå till aktuell ränta samt en administrativ avgift på 0,05 procent.
        

        
        Bakgrund

        I bankupphandlingen som genomfördes före sommaren ingick en checkräkningskredit på 150 mkr. Krediten skall täcka såväl kommunens egna som ingående bolags behov. Efter ändring av ägardirektiven skall även Roslagsbostäder och NIHAB ansluta sig till kommunens koncernkonto.

        Tjänstemannaberedning

        Ledningskontoret har i skrivelse 2002-10-01 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att beviljad koncernkredit 150 mkr för koncernen skall fördelas enligt följande:      


        KS § 206 forts

Norrtälje kommun               91,2 mkr
Norrtälje Energi               45 mkr
Roslagsbostäder                10 mkr
NIHAB,
              Norrtälje Industri och Hantverkshus      3 mkr
        -     Östhandelsforum         0,8 mkr

        att kommunstyrelsen under löpande år äger rätt att omfördela kreditutrymmet mellan kommunen och ingående bolag, att rapportering sker av ändringar i fördelningen i samband med kommunens årsbokslut, att räntesatsen i koncernkrediten – in och utlåning – gentemot bolagen skall uppgå till aktuell ränta samt en administrativ avgift på 0,05 procent.

        Politisk beredning

Au 3/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-10-03, § 284 beslutat att vilandeförklara ärendet till extra arbetsutskott före kommunstyrelsen 2002-10-10.

Au 10/10        Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-10-10, § 295 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-10-01.

        __________

        KS § 207       Dnr KS 02-591   015

        Avtal med Räddningsverket ang bandvagnar

        Beslut

        
Kommunstyrelsen beslutar:

        att uppdra åt räddningstjänsten att teckna avtal om 2-3 bandvagnar med räddningsverket,

        att driftskostnaderna för 2002 som uppgår till 129 tkr skall täckas genom utnyttjande av kommunstyrelsens prognosticerade överskott,   

        att räddningstjänstens ram för år 2003 i den fortsatta budgetberedningen skall anpassas så att räddningstjänsten har medel för att kunna bekosta bandvagnarnas driftkostnader,

        att räddningstjänsten har ansvaret för bandvagnarnas nyttjande.


        Bakgrund

        Tekniska nämnden har 2002-06-19, § 173 hemställt att kommunstyrelsen uppdrar åt räddningstjänsten att teckna avtal om 2-3 bandvagnar med räddningsverket. Tekniska nämnden har därutöver bland annat hemställt om en finansiering av kostnaderna som för år 2002 uppgår till 129 tkr, för år 2003 till 122 tkr och för år 2004 till 61 tkr.

        Tekniska nämnden har föreslagit att kostnaderna skall belasta beredskaps- och säkerhetsfunktionen. Enligt prognos för år 2002 finns det dock inte tillräckligt med medel för att täcka de tillkommande kostnaderna. Upprättad prognos pekar dock på ett större överskott för kommunstyrelsens egna verksamheter. Kostnaderna föreslås därför för år 2002 täckas genom utnyttjande av detta överskott.

        Tjänstemannaberedning

        Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2002-10-01 kommunstyrelsen besluta att uppdra åt räddningstjänsten att teckna avtal om 2-3 bandvagnar med

        KS §  207

        räddningsverket, att driftskostnaderna för 2002 som uppgår till 129 tkr skall täckas genom utnyttjande av kommunstyrelsens prognosticerade överskott, att räddningstjänstens ram för år 2003 i den fortsatta budgetberedningen skall anpassas så att räddningstjänsten har medel för att kunna bekosta bandvagnarnas driftkostnader, att räddningstjänsten har ansvaret för bandvagnarnas nyttjande.

        Politisk beredning

Au 3/10 Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2002-10-03, § 281 att vilandeförklara ärendet till extra arbetsutskott före kommunstyrelsen 2002-10-10.

        Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-10-10, § 296 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-10-01.

        _________

        KS § 208       Dnr 02-212   770

        Samverkansavtal mellan Norrtälje kommun och Nordöstra sjukvårdsområdet

        Beslut

        
       Kommunstyrelsen beslutar:

        att godkänna upprättat grundavtal för kommunal samverkan med Nordöstra sjukvårdsområdet (NÖSO).


        Bakgrund

        
Nordöstra sjukvårdsområdet tillskrev den 8 januari 2002 berörda nämndsordförande och verksamhetschefer i Danderyd, Lidingö, Norrtälje, Vallentuna, Vaxholm och Österåker angående ett samverkansavtal kallat gemensamt grundavtal.

        Avtalet riktar sig mot verksamheterna inom barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden, socialnämnden och omsorgsnämnden. Syftet med att reglera samarbetet/samverkan är att medborgarna ska få ut mer av de insatser kommun och landsting gör var för sig. Samtliga berörda nämnder har yttrat sig positivt till föreslaget grundavtal.

        Tjänstemannaberedning

        Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2002-09-02 kommunstyrelsen besluta att Norrtälje kommun träffar ett gemensamt grundavtal i enlighet med bilaga 1, för kommunal samverkan med Nordöstra sjukvårdsområdet (NÖSO).

        Politisk beredning

Au 19/9 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-09-19, § 265 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-09-02.

        _________


        KS § 209       Dnr KS 02-247   805

        Ansökan om bidrag från föreningen ”Klotet”

        Beslut

        Socialdemokraterna deltar ej i beslutet.

        
Kommunstyrelsen beslutar:

        att för läsåret 2002-2003 bevilja bidrag på 300.000 kr som medfinansiering till föreningen Klotets verksamhet med integration och mångfald,

        att finansieras inom ledningskontoret, arbetsgivarenhetens budget.


        Bakgrund

        Föreningen Klotet har inkommit med en ansökan om medel för sin kultur- och fritidsverksamhet med barn och ungdomar. Den sammanlagda budgeten ligger på c:a 1,5 mkr. Under tidigare år och under uppbyggnadsskedet har verksamheten finansierats med medel från Rädda Barnen, barn- och skolförvaltningen, socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen m fl.

        Klotets verksamhet, som syftar till att utveckla integrationen av barn och ungdomar och de boende på Flygfältet, har under innevarande år bedrivits ideellt.
        Ansökan om bidrag har tidigare lämnats till barn- och skolnämnden som sagt sig inte kunna prioritera verksamheten inom sin budgetram varför ansökan ställts till kommunstyrelsen.

        Tjänstemannaberedning

        Ledningskontoret har i skrivelse 2002-09-06 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att för läsåret 2002-2003 bevilja bidrag på 300.000 kr som medfinansiering till föreningen Klotets verksamhet med integration och mångfald.

        
                                    forts


        KS § 209 forts

        Politisk beredning

Au 19/9 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-09-19, § 267 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-09-06.

        Beslutande sammanträde

Ks 10/10        Yrkanden:

        Håkan Jonsson (s) – återremiss för att göra en konkret utredning om verksamheten.

        Christer Candal (m) – att ärendet avgörs idag.

        Propositionsordning

        Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och att ärendet avgörs idag och finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet skall avgöras idag.

        _________

        

        KS § 210       Dnr KS 02-630   106

        Lägesrapport ABM – samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer

        Beslut

        Kommunstyrelsen beslutar:

        att som kommunens yttrande översända upprättat förslag 2002-10-10 undertecknat av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal och kommundirektör Mats Törnquist.
 

        Bakgrund

        Regeringen uppdrog 2001-10-25 åt Kungl Biblioteket, Statens Kulturråd och Riksarkivet att göra en kartläggning av de åtgärder som vidtagits då det gäller samverkan inom ABM-området samt en utvärdering av gjorda insatser och vunna erfarenheter.

        Kulturdepartementet har översänt ärendet för yttrande senast den 31 oktober 2002.

        Tjänstemannaberedning

        Ledningskontoret anför i skrivelse 2002-09-20 att man ser positivt på förslaget att inrätta ett centralt samordningsorgan för övergripande frågor inom ABM-området och föreslår kommunstyrelsen besluta att som kommunens yttrande översända upprättat förslag 2002-10-10 undertecknat av kommunstyrelsens ordförande Christer Candal och kommundirektör Mats Törnquist.

        Politisk beredning

Au 25/9 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-09-25, § 271 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-09-20.

        _________


KS § 211        Dnr KS 02-485   773

Ansökan från barn- och skolnämnden om medel till en ”Hälsofrämjande skola”

        Beslut

        Kommunstyrelsen beslutar:

att ej bevilja barn- och skolnämnden tilläggsanslag för medel till en ”Hälso-främjande skola”.

        Protokollsanteckning

Bridget Wedberg (mp) låter anteckna till protokollet att ansökan skall bifallas och finansieras av budgeterade folkhälsomedel.


Bakgrund

        Drottningdalsenheten har inlämnat en ansökan till barn- och skolnämnden om medel till en ”Hälsofrämjande skola”. Enheten vill skapa en hälsofrämjande miljö genom att kunna lägga mer tid på jämställdhetsarbete, motion som gynnar alla, massage/avslappning och tid för samtal och reflektion.

        För att kunna göra detta har enheten ansökt om 180 tkr för en tjänst på 50% under läsåret 02/03 samt 60 tkr för inköp av musikinstrument.

        Barn- och skolnämnden har 2002-05-13, § 61 bl a beslutat att översända ansökan från Drottningdalsenheten om medel till en ”Hälsofrämjande skola” till kommunstyrelsen för kännedom och eventuellt beaktande då nämnden saknar egna medel för detta ändamål.

        Tjänstemannaberedning

        Ledningskontoret har i skrivelse 2002-09-01 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att då det är barn- och skolnämndens angelägenhet att inom sin budgetram göra prioriteringar för denna typ av verksamhet ej bevilja barn- och skolnämnden tilläggsanslag.
        

        KS § 211 forts

        Politisk beredning

Au 25/9 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-09-25, § 273 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-09-01.

        __________

                

        KS § 212       Dnr KS 01-1009   805

        Ansökan om bidrag för Upplevelsepedagogiskt forum – Levande historisk verkstad i Norrtälje kommun

        Beslut

        
Kommunstyrelsen beslutar:

        att avslå ansökan om bidrag från stiftelsen Storholmen Norden men uttalar att man ställer sig positiv till stiftelsens värdefulla verksamhet, dock är barn- och skolnämnden den nämnd som har att prioritera denna typ av verksamhet inom sin budgetram.

        Protokollsanteckning

        Bridget Wedberg (mp) låter anteckna till protokollet att ansökan skall bifallas.


        Bakgrund

        Stiftelsen Storholmen Norden har i skrivelse 2001-11-15 ansökt om bidrag om 90 tkr till Upplevelsepedagogiskt forum – Levande historisk verkstad i Norrtälje kommun.

        Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 2002-09-18, § 74 beslutat att ställa sig positiv till stiftelsens värdefulla verksamhet och tillstyrker att kommunstyrelsen beviljar det begärda bidraget till Upplevelsepedagogiskt forum.

        Projektet syftar till att utveckla ett reellt samarbete mellan skola och muséum för att främja barn och ungdomars intresse för den lokala historien i Norrtäljetrakten samt att ge de barn och ungdomar som ej kan tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen en alternativ förmedlingsmetod.

        Tjänstemannaberedning

        Ledningskontoret har i skrivelse 2002-09-18 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att avslå ansökan om bidrag från stiftelsen Storholmen Norden.

        
        KS § 212 forts

        Politisk beredning

Au 25/9 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-09-25, § 274 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-09-18.
        _________

        

        
        
        

        KS § 213       Dnr KS 02-553   805

        Bidrag till Operation Kvinnofrid

        Beslut

        
Kommunstyrelsen beslutar:

        att bevilja Operation Kvinnofrid bidrag med 1 sek per invånare, totalt 53.530 sek,

        att finansiering sker med medel från kommunstyrelsens anslag till förfogande.


        Bakgrund

        
Operation Kvinnofrid har sedan år 1996 organiserat samverkan mellan myndigheter och kommuner i Stockholms län med syfte att förhindra och motverka mäns våld mot kvinnor och barn inom familjen. Operation Kvinnofrid har i likhet med tidigare år ansökt om en krona per invånare från kommunerna i Stockholms län för att genomföra en årlig kampanj. Norrtälje kommun har tidigare år beviljat bidraget.

        Tjänstemannaberedning

        Ledningskontoret har i skrivelse 2002-09-30 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att bevilja Operation Kvinnofrid bidrag med 1 sek per invånare, totalt 53.530 sek, att finansiering sker med medel från kommunstyrelsens anslag till förfogande.

        Politisk beredning

Au 3/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-10-03, § 280 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-09-30.

        _________
        
        KS § 214       Dnr Ks 00/552   020

        Tid för fackliga förtroendemän inom skol-/utbildningsområdet 2003

        Beslut

        Kommunstyrelsen beslutar:

        att anslaget för facklig verksamhet avseende Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund förs över från ledningskontoret till barn- och skolnämnden samt utbildningsnämnden från och med 1 januari 2003 samt

        att uppdra åt barn- och skolnämnden respektive utbildningsnämnden att uppta förhandlingar med de fackliga parterna om den fackliga förtroendemannatidens omfattning och förläggning för år 2003.

        

        Bakgrund

        Komrev fick i uppdrag av arbetsgivarenheten under år 2000 att kartlägga nuvarande rutiner för uppföljning av tiden för fackligt arbete och hur den redovisas. I uppdraget ingick också att lämna ett förslag på avtal rörande facklig samverkan enligt lagen om facklig förtroendeman och arbetsmiljölagen för tillämpning i Norrtälje kommun.

        Överenskommelse har tecknats med de fackliga organisationerna Kommunal och SKTF. Inriktningen för kommande år och hur den fackliga verksamheten finansieras är också klar med dessa organisationer. Däremot saknas redovisning från lärarorganisationerna.

        I samband med att ett flerårigt lokalt utvecklingsavtal tecknats med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har parterna fått ett utökat ansvar för samverkan och arbetsmiljölagen inom barn- och skolförvaltningen samt utbildningsförvaltningen. Nuvarande rutiner med central budgetering och registrering av den fackliga tiden för lärarorganisationernas verksamhet ger dock vare sig arbetsgivaren eller de fackliga organisationerna möjlighet till någon uppföljning. Av dessa skäl har arbetsgivarenheten föreslagit att det centrala
        anslaget för lärarfackets förtroendemän ska flyttas till barn- och skolförvaltningen respektive utbildningsförvaltningen.      

                KS § 214 forts

        Tjänstemannaberedning

        Ledningskontoret har i skrivelse 2002-09-30 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att anslaget för facklig verksamhet avseende Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund förs över från
        ledningskontoret till barn- och skolförvaltningen samt utbildningsförvaltningen från och med 1 januari 2003 samt att uppdra åt barn- och skolnämnden respektive utbildningsnämnden att uppta förhandlingar med de fackliga parterna om den fackliga förtroendemannatidens omfattning och förläggning för år 2003.

        Politisk beredning

Au 3/10 Arbetsutskottet beslutade 2002-10-03, § 287 att vilandeförklara ärendet till extra arbetsutskott före kommunstyrelsen 2002-10-10.

Au 10/10        Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-10-10, § 297 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-09-30.


        __________


        

        KS § 215       Dnr KS 02-785   256

        Upplåtelse av mark för flisupplag på fastigheten Salmunge 1:8

        Beslut

        
Kommunstyrelsen beslutar:

        att godkänna upplåtelse med arrende av ett område av fastigheten Salmunge 1:8 till Norrtälje Energi AB.


        Bakgrund

        Norrtälje Energi har ansökt om att få nyttja mark inom fastigheten Salmunge 1:8 för upplag av biobränsle. Aktuella sortiment är flis, bark, spån och rundved. Tidvis kommer även flisning att ske på plats med mobila flisningsaggregat. Till en början avses anläggningen nyttjas som buffertlager av flis.

        Tjänstemannaberedning

        Tekniska kontoret har upprättat förslag till arrendeavtal med Norrtälje Energi AB och föreslår i skrivelse 2002-10-02 kommunstyrelsen besluta att godkänna upplåtelse med arrende av ett område av fastigheten Salmunge 1:8 till Norrtälje Energi AB.

        Politisk beredning

Au 3/10 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-10-03, § 289 föreslagit enligt tekniska kontorets skrivelse 2002-10-02.

        _________


        

        KS § 216       Dnr Ks 822   114

        Yttrande avseende förslag till ny tingsrättsorganisation i Stockholms län

        Beslut

        
Kommunstyrelsen beslutar

        att överlämna av ledningskontoret upprättad skrivelse till Stockholmsutredningen som sitt yttrande i ärendet.


        Bakgrund

        Regeringen har givit generaldirektören för Domstolsverket i uppdrag att göra en översyn av Stockholms tingsrätts ledningsfunktioner, organisation och arbetsformer samt att lämna de förslag som översynen föranleder.

        Utredaren har även fått i uppdrag att lämna förslag på förändringar av tingsrättsorganisationen i Stockholms län såväl när det gäller tingsrätternas antal och placering som fördelningen av arbetsuppgifterna mellan tingsrätterna.

        Utredaren har i enlighet med uppdraget lämnat ett förslag till förändrad tingsrättsorganisation i Stockholms län som i princip innebär att ett antal tingsrätter läggs ned. I förslaget föreslås två alternativ.

        Tjänstemannaberedning

        Ledningskontoret har i skrivelse 2002-10-09 yttrat sig över de olika alternativen och föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna ledningskontorets yttrande till Stockholmsutredningen som sitt eget.

        Politisk beredning

Au 10/10        Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-10-10, § 298 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2002-10-09.

        __________


                
        KS § 217       Dnr Ks 02/83   002

        Anmälan om delegationsbeslut

        
Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-7 lägges till handlingarna.

        _________


        KS § 218

        Protokoll

        Beslut

        
Kommunstyrelsen beslutar:

        att lägga protokollen till handlingarna.


        Bakgrund

        
Föreligger protokoll från kommunfullmäktiges sammanträden 2002-08-26.

        Trafikgruppens sammanträde 2002-08-14.

        Kommunstyrelsens Förhandlingsdelegations sammanträde 2002-09-06

        __________


        KS § 219

        Meddelanden

        
Meddelas och lägges till handlingarna

        Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:77 ang Rekryteringsbidrag vid vuxenstudier

        Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:78 ang Ändringar i kommunallagen vad gäller kommunala företag och stiftelser

        Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:81 ang Notkopiering inom de kommunala musikskolorna läsåret 2002/2003. Nya rutiner. Oförändrade villkor.

        Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:82 ang Kvalitetsutmärkelsen svensk Skola 2003

        Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:83 ang Indexjustering av sotningstaxa

        Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:86 ang AFA arbetsmiljöprogram för kommuner och landsting

                             Dnr KS 02-627   534
        Länsstyrelsens beslut ang IT-infrastrukturprogram för Norrtälje kommun

        Arbetsmiljöverkets underrättelse enligt 17 § förvaltarlagen gällande inspektion vid Norrtälje brandstation

        Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande ang inspektion av arbetsmiljön på Blidösundsgården

        Vägverket ang nationell plan för vägtransportsystemet

                             Dnr KS 02-721   250
        Skrivelse 020902 från Norrtälje kommun ang Finsta och Birgittaorden        KS § 219  forts

        Sundsvalls kommun ang förebyggande arbete i alkohol- och narkotika frågor

        NCC ang tävlingen ”Bygg så har vi råd att bo”

        Uppsala Universitet; Grannar i öst, konferens om samhälle, säkerhet och utveckling

        TCO-rapport jobb och familj

        Sven-Ove Johansson; prognoser för kommunalt flyktingmottagande 2002 och 2003

        MHF; ”Kräv alkolås vid upphandling av kommunens skolskjutsar!”

                             Dnr KS 02-582   107
        Fastighetsbolaget Järnvägsparken HB protokoll från styrelsemöte 02-05-29.

        Regionplane- & Trafikkontorets promemoria; Mångfaldsarbetet hos kommuner och landsting i Stockholmsregionen

        Regionplane- & Trafikkontorets promemoria; Lokala bostadsmarknader i Stockholms län 1998-2000

        Tack för uppvaktning i samband med avflyttning; sjukhusdirektör Dirk Muller

        __________