Kommunstyrelsen 2003-12-15 1

Plats och tid F d matsalen Vilhelm Mobergs gata 2, Campus Roslagen, kl 17.30-17.36

Beslutande Enligt förteckning
Mats Törnquist, kommundirektör
Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare


Utses att justera Håkan Jonsson (s)

Justeringens 
plats och tid Ledningskontoret den 17 december 2003, kl 18.05

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 290-295
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Håkan Jonsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2003-12-15

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2003-12-19 anslags nedtagande 2004-01-09 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

KS § 290

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Håkan Jonsson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret onsdagen den 17 december 2003, kl 18.05.

__________

KS § 291 Dnr KS 03-939 012

Verksamhetsplan 2004 

Beslut

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar ej i beslutet vad avser de tre sista att-satserna med hänvisning till eget budgetförslag.

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna inriktningen för de mål och uppdrag som finns angivna i föreliggande verksamhetsplaner,

att godkänna förslag till uppföljnings- och utvärderingsplaner för lednings- och servicekontoren,

att godkänna förslag till driftbudget för ledningskontoret,

att godkänna förslag till driftbudget för servicekontoret,

att godkänna förslag till driftbudget för räddningstjänsten.


Bakgrund

Enligt den antagna modellen för styrning, ledning, uppföljning och utvärdering skall respektive nämnd med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslut i budget- och inriktning 2004-2006 gripa sig an med att konkretisera fullmäktiges mål, prioriterade inriktningar och uppdrag i sin verksamhetsplan.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-11-24 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna de förslag till mål som finns angivna i verksamhetsplan 2004 för ledningskontoret, att godkänna de förslag till mål som finns angivna i verksamhetsplan 2004 för servicekontoret, att godkänna de förslag till mål som finns angivna i verksamhetsplan 2004 för Räddningstjänsten, att godkänna KS § 291 forts

de förslag till uppdrag som finns angivna i verksamhetsplan 2004 för ledningskontoret, att godkänna de förslag till uppdrag som finns angivna i verksamhetsplan 2004 för servicekontoret, att godkänna de förslag till uppdrag som finns angivna i verksamhetsplan 2004 för räddningstjänsten, att godkänna förslag till uppföljnings- och utvärderingsplan som finns angiven i verksamhetsplan 2004 för ledningskontoret, att godkänna förslaget till uppföljnings- och utvärderingsplan som finns angiven i verksamhetsplan 2004 för servicekontoret, att godkänna förslag till driftbudget 2004 för ledningskontoret, att godkänna förslag till driftbudget 2004 för servicekontoret, att godkänna förslag till driftbudget 2004 för räddningstjänsten, att uppdra till respektive förvaltningschef att, inom sitt ansvarsområde, under verksamhetsåret, göra nödvändiga omdisponeringar i driftbudgeten.

Föreligger ny skrivelse från ledningskontoret 2003-12-04. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna inriktningen för de mål och uppdrag som finns angivna i föreliggande verksamhetsplaner, att godkänna förslag till uppföljnings- och utvärderingsplaner för lednings- och servicekontoren, att godkänna förslag till driftbudget för ledningskontoret, att godkänna förslag till driftbudget för servicekontoret, att godkänna förslag till driftbudget för räddningstjänsten.

Politisk beredning

Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2003-11-27 att ärendet skulle utgå från dagens sammanträde.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-12-04, § 358 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-12-03.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Håkan Jonsson (s) – bifall till de två första att-satserna.

__________

KS § 292 Dnr KS 03-914 710

Antagande av förslag till barnomsorgstaxa att gälla från den 1 januari 2004

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till ny barnomsorgstaxa,

att upphäva den 16 juni 2003, § 137 antagna barnomsorgstaxan samt

att taxan skall gälla från och med den 1 januari 2004.


Bakgrund

Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 2003-11-17, § 123 beslutat föreslå kommunfullmäktige att anta de från staten beslutade högsta nivåerna i maxtaxan för barnomsorgen att gälla från och med den 1 januari 2004.

Riksdagen har beslutat att från den 1 januari 2004 höja den högsta avgiften inom maxtaxan för barnomsorgen. Kommunens statsbidrag för år 2004 kommer att minska med c:a 1,5 mkr.

Barn- och skolförvaltningen redogör i skrivelse 2003-10-27 för förslag till nya avgiftsnivåer i barnomsorgstaxan för att täcka det intäktsbortfall som det minskade statsbidraget innebär.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-11-28 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag till ny barnomsorgstaxa, att upphäva den 16 juni 2003, § 137 antagna barnomsorgstaxan samt att taxan skall gälla från och med den 1 januari 2004.KS § 292 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-12-04, § 361 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-11-28.

_________


KS § 293 Dnr KS 03-704 003

Förslag till ny instruktion för demokrati- och förtroendemannakommittén

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla ledningskontorets förslag till instruktion för demokrati- och förtroendemannakommittén, dock med den förändringen att ersättare skall kallas enligt samma regler som gäller för kommunstyrelsen.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Bakgrund

Kommunstyrelsens ledningskontor har remitterat förslag till ny instruktion för en demokrati- och förtroendemannakommitté till förtroendemannakommittén.

Förslaget innebär att nuvarande förtroendemannakommitté övertar de uppgifter som enligt fullmäktigebeslut våren 2003 skulle ha handlagts av en nyvald demokratikommitté.

Förtroendemannakommittén har vid sammanträde 2003-10-22, § 21 beslutat att såsom yttrande bifalla förslag till instruktion dock med följande ändrad lydelse under 3 §; Ersättare kallas till sammanträde om ledamot är förhindrad att närvara eller då kommittén finner det lämpligt.

Politisk beredning

Ärendet utgick från arbetsutskottets sammanträde 2003-11-27, § 337 samt kommunstyrelsens sammanträde samma dag, § 253.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-12-04, § 360 beslutat enligt ledningskontorets skrivelse med Bengt Ericssons (c) tilläggsyrkande- att ersättare skall kallas enligt samma regler som gäller för kommunstyrelsen.

KS § 293 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Håkan Jonsson (s) – bifall till arbetsutskottets förslag men med den ändring att i 1 § 1. skall följande text utgå ”där frågan om e-demokrati är en särskilt prioriterad fråga”.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall eller avslag på Håkan Jonssons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå Håkan Jonssons tilläggsyrkande.
_________KS § 294 Dnr KS 03-943 257

Delegation till kommunstyrelsen att utöva kommunens förköpsrätt ang fastigheten Finsta 1:66 (f.d. Finsta Naturbruksgymnasium)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att delegera till kommunstyrelsen att besluta i två förköpsärenden angående fastigheten Finsta 1:66 (f.d. Finsta Naturbruksgymnasium).


Bakgrund

Ledningskontoret har mottagit en anmälan enligt 7 § andra stycket förköpslagen avseende Locum AB:s försäljning av fastigheten Finsta 1:66. Försäljningen av fastigheten är uppdelad i två köpekontrakt. Köpare är i båda fallen är Jonas Sandgren.

Köpekontrakt 1 är daterat 2002-09-19 och avser fastigheten Finsta 1:66 med undantag för den centrala delen. Köpeskillingen är 33.000.000 kr.

Köpekontrakt nr 2 är daterat 2003-10-31 och avser den del av Finsta 1:66 som undantogs i det första kontraktet. Köpeskillingen är 11.500.000 kr.

Fastighetens totala areal är ca 600 ha. Taxeringsvärde saknas på grund av att fastigheten är taxerad som lantbruksenhet för skol- eller vårdändamål.

Enligt 7 § andra stycket förköpslagen skall förköp utövas genom att kommunen underrättar säljare och köpare om beslut att utöva förköp samt anmäler detta beslut till tingsrättens inskrivningsmyndighet senast tre månader efter det att kommunen erhöll förköpsanmälan, d v s senast 2004-02-01.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2003-12-03 kommunstyrelsen besluta 


KS § 294 forts

föreslå kommunfullmäktige besluta att delegera till kommunstyrelsen att besluta i två förköpsärenden angående fastigheten Finsta 1:66.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-12-04, § 362 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-12-03. 

_________
KS § 295 Dnr KS 03-942 257

Delegation till kommunstyrelsen att utöva kommunens förköpsrätt ang fastigheterna Tälje 3:75, 3:76, 3:77 och 3:78 (Varvsfastigheten, Varvsgatan i Norrtälje)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att delegera till kommunstyrelsen att besluta i förköpsärendet angående fastigheterna Tälje 3:75, 3:76, 3:77 och 3:78 (Varvsfastigheten, Varvsgatan i Norrtälje).


Bakgrund

Ledningskontoret har mottagit en anmälan enligt 7 § andra stycket förköpslagen avseende försäljning av fastigheterna Tälje 3:75, 3:76, 3:77 och 3:78 (Varvet i Norrtälje stad). Köpekontraktet är daterat 2003-11-06 och köpeskillingen är 6.350.000 kr. Köpare är Varvsbyggarna i Norrtälje AB genom Roland Brodin och Lloyd Falk. 

Kommunfullmäktiges beslut måste föreligga vid sammanträdet 2003-12-15.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-12-03 föreslagit kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta delegera till kommunstyrelsen att besluta i förköpsärende angående fastigheterna Tälje 3:75, 3:76, 3:77 och 3:78.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-12-04, § 363 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-12-03. 

_________