KS 04 01 26

Plats och tid                         F d matsalen, Vilhelm Mobergs gata 2, Campus Roslagen, kl 17.30-17.45

 

Beslutande                           Enligt förteckning

Övriga deltagande                   Christina Nilsson, sekreterare

 Utses att justera                     Håkan Jonsson (s)

 

Justeringens                                  Ledningskontoret tisdagen den 27 januari, 2004, kl 13.00

plats och tid                        

 

Underskrift                                   Sekreterare  .........................................................................                        Paragrafer 1-2

                                                                             Christina Nilsson

                                                     

                                                      Ordförande  ........................................................................

                                                                             Christer Candal

                                                     

                                                      Justerande   ..................................................................................................................

                                                                             Håkan Jonsson

                                                                                     ANSLAG/BEVIS

                                                     Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

 

Organ                                 Kommunstyrelsen

 

Sammanträdesdatum                2004-01-26

 

Datum för                                                                                                   Datum för

anslags uppsättande                                                                    anslags nedtagande    

 

Förvaringsplats                             Ledningskontoret

för protokollet                      

 

 

Underskrift                                   .................................................................

 


                                                                                     Utdragsbestyrkande


 

 

 

 

 

                                        KS § 1

 

                                        Val av justeringsman

 

                                        Beslut

 

                                        Kommunstyrelsen beslutar:

 

                                        att utse Håkan Jonsson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

 

                                        att justeringen skall äga rum på ledningskontoret tisdagen den 27 januari 2004, kl 13.00

 

                                        _________


 

 

 

 

 

                                        KS § 2                                  Dnr KS 03-832   346

 

                                        Förslag till taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar för år 2004

 

                                       

                                        Beslut

 

                                        Kommunstyrelsens förslag:

 

                                        Kommunfullmäktige beslutar

 

                                        att anta förslag till taxa för allmänna vatten- och avlopp för år 2004 enligt tekniska kontorets skrivelse daterad den 23 september 2003, alternativ 1,

 

                                        att medge att 3.150.000 kronor disponeras från eget kapital/VA fonden, att nyttjas 2004 för underhållsåtgärder samt

 

                                        att taxan skall gälla från och med den 1 februari 2004.

 

                                        Reservation

 

                                        Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot.

                                       

 

                                        Bakgrund

 

                                        I tekniska kontorets förslag till taxa för år 2004 föreslås två olika nivåer på den fasta årliga avgiften. Alternativ 1 innebär en höjning med 8 % och alternativ 2 innebär en höjning med 10 %.

 

                                        Tekniska nämnden har vid sammanträde 2003-10-23, § 92 föreslagit kommunfullmäktige besluta att fastställa tekniska kontorets förslag till VA-taxa för 2004 enligt förslag daterat 23 september 2003 enligt alternativ 1 samt att medge att 3.150.000 kr ur VA-fonden nyttjas 2004 för underhållsåtgärder.

 

                                        Tjänstemannaberedning

 

                                        Ledningskontoret anför i skrivelse 2003-11-12 att i relation till den nuvarande taxan för allmänna vatten- och avloppsanläggningar finns endast en förändring

 

 

 

 

 

                                        KS § 2 forts

                                       

                                        förutom att tekniska nämnden föreslår en höjning av den fasta årliga avgiften. I taxan har en ny paragraf (18.2) förts in.

 

                                        Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag till taxa för allmänna vatten- och avlopp för år 2004 att

                                        gälla från och med den 1 januari 2004, att medge att 3.150.000 kr disponeras från eget kapital/VA-fonden, att nyttjas 2004 för underhålls­åtgärder.

 

                                        Föreligger ny skrivelse från tekniska kontoret 2004-01-12 med förslag att tekniska nämnden godkänner den översyn som kontoret gjort.

 

                                        Tekniska nämnden har vid sammanträde 2004-01-15, § 2 beslutat att godkänna den översyn som tekniska kontoret redovisar i skrivelse daterad 2004-01-12 samt att i övrigt vidhålla tidigare beslut i tekniska nämnden 2003-10-23, § 92.

                                       

                                        Politisk beredning

 

Au 27/11                          Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-11-27, § 334 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-11-12.

 

Ks 27/11                          Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-11-27, § 250 föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta förslag till taxa för allmänna vatten- och avlopp för år 2004, att medge att 3.150.000 kronor disponeras från eget kapital/VA fonden, att nyttjas 2004 för underhållsåtgärder samt att taxan skall gälla från och med den 1 januari 2004.Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare deltog ej i beslutet.

 

Kf 15/12                          Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2003-12-15, § 243 beslutat att återremittera ärendet med uppdrag till tekniska nämnden att göra en översyn av fördelningen mellan den fasta och den rörliga delen med inriktning att den rörliga delen ur miljösynpunkt skall öka.

 

                                        Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2004-01-21, § 10.

 

 

 

                                                                                                             forts.

 

 

 

 

 

 

Ks 26/1                            Beslutande sammanträde

 

                                        Yrkanden:

 

                                        Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – att höjningen av va-taxan skall tas ut på den rörliga delen av brukningsavgiften.

 

                                        Christer Candal (m) – enligt arbetsutskottets förslag.

 

                                        Propositionsordning

 

                                        Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

 

                                        _________

 

 

 

 

 

                                       

                                       

 

                                        __________