Kommunstyrelsen 2004-01-29 1

Plats och tid Sammanträdesrum Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-10.30
12.15-13.15
Beslutande Enligt förteckning
Övriga deltagande 
Tony Wallin, personalchef
Gunnel Löfqvist, planeringschef
Mats Törnquist, kommundirektör
Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera Kerstin Bergström (s)

Justeringens Ledningskontoret 2004-02-03, kl 13.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 3-38
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Kerstin Bergström
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2004-01-29

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2004-02-04 anslags nedtagande 2004-02-25 

Förvaringsplats Ledningskontoret
för protokollet 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

KS § 3

Val av justeringsman

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Kerstin Bergström (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret tisdagen den 3 februari 2004.

_________KS § 4

Allmän information

Personalchef Tony Wallin redovisar kommunens jämställdhetsarbete och främst arbetet med att ta fram en jämställdhetsplan och de kontakter som förevarit med jämställdhetsombudsmannen (JämO).

_________


KS § 5 Dnr KS 02-257 512

Besvarande av motion från Ragnar Bergsten (s) angående trafiksäkerhetsåtgärder vid övergångsställen för gående och cyklister

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen samt 

att trafiksäkerhetsnämnden får i uppdrag att hos Vägverket hemställa att säkerheten/belysningen skyndsamt bör åtgärdas för de oskyddade trafikanterna på Stockholmsvägens övergångsställen, som ligger vid busshållplatserna mellan Sveagatan och Gustav Adolfs väg .


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars 2002, § 64. I motionen föreslås att trafiksäkerheten förbättras med belysning och reflexer vid övergångsställen som bedöms som farliga.

Tekniska kontoret har i tjänsteskrivelse 2003-07-09 till trafiksäkerhetsnämnden bland annat uttalat att Vägverket är väghållare för Stockholmsvägen (Rv76) och Estunavägen (Rv 76) och ansvarar för gatubelysning och övergångsställen på dessa vägar genom Norrtälje stad. Kommunen är väghållare och ansvarar för övergångsställen på övriga allmänna gator/vägar inom Norrtälje stad.

Trafiksäkerhetsnämnden beslutade vid sammanträde 2003-10-28, § 168 att säkerheten/belysningen skyndsamt bör åtgärdas för de oskyddade trafikanterna på Stockholmsvägens övergångsställen, som ligger vid busshållplatserna mellan Sveagatan och Gustav Adolfs väg samt att i övrigt överlämna tekniska kontorets skrivelse den 9 juli 2003 som svar på motionen.


forts

KS § 5 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-12-18 föreslagit kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen samt att trafiksäkerhetsnämnden får i uppdrag att hos Vägverket hemställa att säkerheten/belysningen skyndsamt bör åtgärdas för de oskyddade trafikanterna på Stockholmsvägens övergångsställen, som ligger vid busshållplatserna mellan Sveagatan och Gustav Adolfs väg .

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-01-21, § 4 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-12-18.

__________

KS § 6 Dnr KS 03-536 512

Besvarande av motion från Britt-Marie Åhman (c) ang fartdämpande åtgärder på väg 1148 i Nysättra

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar - med hänvisning till trafiksäkerhetsnämndens beslut 2003-10-28, § 169, -

att bifalla motionen samt 

att trafiksäkerhetsnämnden får i uppdrag att hos Vägverket hemställa att fartdämpande åtgärder anläggs i Nysättra och att projektet ges hög prioritet.


Bakgrund

Britt-Marie Åhman (c) inlämnade motionen vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-06-16, § 153. I motionen föreslås att Norrtälje kommun hemställer hos Vägverket att fartdämpande åtgärder anläggs genom Nysättra och att arbetet ges hög prioritet.

Tekniska kontoret har i tjänsteskrivelse 2003-08-12 anfört att Vägverket är väghållare för väg 1148 och är den myndighet som beslutar om vilka trafiksäkerhets- och fartdämpande åtgärder som är lämpliga att genomföra i Nysättra tätort.

Tekniska kontoret anser att Vägverket främst bör vidta trafiksäkerhetsåtgärder, t ex en utbyggd gång- och cykelbana samt en säker gångpassage/övergångsställe med mittrefug. Tekniska kontoret föreslår att motionen tillstyrks.

Trafiksäkerhetsnämnden beslutade vid sammanträde 2003-10-28 att tillstyrka motionen.

forts


KS § 6 forts 

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-12-10 föreslagit kommunfullmäktige besluta, med hänvisning till trafiksäkerhetsnämndens beslut 2003-10-28, § 169, att bifalla motionen samt att trafiksäkerhetsnämnden får i uppdrag att hos Vägverket hemställa att fartdämpande åtgärder anläggs i Nysättra och att projektet ges hög prioritet.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-01-21, § 3 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-12-10.

________

KS § 7 KS 02-258 514

Besvarande av motion från Ragnar Bergsten (s) angående övervakning av parkeringsplatser för handikappade

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar – med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2003-10-23, § 97 –

att anse motionen vara besvarad. 

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare.


Bakgrund

Ragnar Bergsten (s) inlämnar motionen vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-03-25, § 63. I motionen föreslås att kommunen ombesörjer någon form av trafikövervakning för att förbättra efterlevnaden av vad som gäller vid parkering av fordon i allmänhet och i synnerhet vad som avser handikapparkering.

Tekniska kontoret har i yttrande till tekniska nämnden 2003-08-26 redogjort för utförda parkeringskontroller av handikapparkeringar inom stadskärnan. Kontrollerna visar att handikapparkeringarna respekteras av övriga biltrafikanter, d v s efterlevnaden är god. Beträffande övriga felparkeringar prioriteras i första hand s.k. trafikfarlig parkering.

Tekniska kontoret anser således att parkeringsövervakningen i huvudsak fungerar tillfredsställande och föreslår därför att motionen ska anses vara besvarad och ej föranleda ytterligare parkeringsövervakning.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 200310-23, § 97 beslutat att överlämna tekniska kontorets skrivelse 2003-08-26 som svar på motionen.


KS § 7 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-01-12 föreslagit kommunfullmäktige 
besluta – med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2003-10-23, § 97 – att anse motionen vara besvarad och ej föranleda ytterligare parkeringsövervakning.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-01-21, § 4 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-01-12.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Elisabeth Björk (s) – bifall till motionen.
Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag men att ”och ej föranleda ytterligare parkeringsövervakning” tas bort.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag med Christer Candals tilläggsyrkande.

_________ 


KS § 8 KS 03-534 789

Besvarande av motion från Kerstin Bergström (s) om omvårdnadsplatser för invånare under 65 år i Norrtälje kommun, avlastningsplatser, palliativa vårdplatser

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar – med hänvisning till omsorgsnämndens beslut 2003-10-27, § 113 –

att anse motionen vara besvarad samt 

att uppdra till omsorgsnämnden att bevaka frågan ang palliativa vårdplatser när samverkansavtal med landstinget är aktuellt.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot.


Bakgrund

Kerstin Bergström (s) inlämnar motionen vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-06-16, § 151. I motionen föreslås att omsorgsförvaltningen ser över sina rutiner när det gäller åldern att man måste vara över 65 år för att få en sjukhemsplats, att omsorgsförvaltningen ser över vilket behov kommunen har av avlastningsplatser samt palliativa vårdplatser, att frågan om avlastnings- palliativa vårdplatser inom Norrtälje kommun tas upp i samordningsgruppen mellan landstinget och kommunen och det inom det snaraste.

Omsorgsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2003-09-24 yttrat sig över motionen och anför följande:

Omsorgsnämnden ansvarar idag för handikappade personer under 65 år samt personer 65 år och äldre. Målsättningen är att i första hand erbjuda bistånd i 


KS § 8 forts

form av hemtjänst, nattpatrull samt vid medicinsk problematik via landstingets ansvar kunna erbjuda avancerad sjukvård i hemmet. Varje biståndshandläggare 
följer en handläggningsrutin, men rutiner för 65 år och äldre för att få en sjukhemsplats är ingen gällande arbetsmetod. Varje enskilt ärende prövas innan ställning tas för vilket bistånd som ska ges.

Kommunens behov av avlastningsplatser finns ej kartlagt idag. Frågan får aktualiseras hur en kartläggning kan göras. Ang palliativa vårdplatser är det viktigt att frågan tas upp med landstinget när det är aktuellt med samverkansavtal.

Omsorgsnämnden har vid sammanträde 2003-10-27, § 113 beslutat att godkänna underlaget för yttrande till kommunfullmäktige.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-01-12 föreslagit kommunfullmäktige besluta – med hänvisning till omsorgsnämndens beslut 2003-10-27, § 113 - att anse motionen vara besvarad samt att uppdra till omsorgsnämnden att bevaka frågan ang palliativa vårdplatser när samverkansavtal med landstinget är aktuellt.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Elisabeth Björk (s) – bifall till motionen.
Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

_________

KS § 9 Dnr KS02-23 100

Besvarande av motion från Bridget Wedberg (mp) m fl om åtgärder för att förbättra möjligheterna till medborgerlig medverkan och insyn i de demokratiska processerna

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att frågorna 2-8 och 17-18 skall avslås, 

att frågorna 1, 13-14 och 19 skall överlämnas till demokrati- och förtroendemannakommittén för beaktande, 

att frågorna 9-12 skall överlämnas till ledningskontoret för beaktande samt att motionen därmed i övrigt får anses besvarad.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari 2002, § 13.

Motionen innehåller 19 punkter med förslag till åtgärder. Punkterna rör utredning/undersökning av möjligheterna för medborgerlig medverkan och insyn i de demokratiska processerna samt organisering/former.

Demokratiberedningen har i sin behandling av ärendet 2002-05-21, § 26 konstaterat att varje punkt i sig själv kan utgöra en motion och är resurskrävande 
KS § 9 forts

samt att demokratiberedningen inte har resurser som möjliggör ett bifall till motionen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-12-11 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att frågorna 2-8 och 17-18 skall avslås, att frågorna 1, 13-14 och 19 skall överlämnas till demokrati- och förtroendemanna-
kommittén för beaktande, att frågorna 9-12 skall överlämnas till ledningskontoret för beaktande samt att motionen därmed i övrigt får anses besvarad.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-01-23, § 5 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-12-11. 

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Elisabeth Björk (s) och Bertil Karlsson (v) – att motionen i sin helhet skall remitteras till demokrati- och förtroendemannakommittén.

Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

__________

KS § 10 Dnr KS 03-716 142

Besvarande av motion från Ingrid Landin (mp) och Bridget Wedberg (mp) om införande av ”kommunal arbetsmarknadsersättning” – KAM

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar – med hänvisning till socialnämndens beslut 2003-12-18, § 365-

att avslå motionen.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-09-29, § 200. I motionen föreslås att Norrtälje kommun utreder möjligheten att införa en KAM-ersättning i likhet med Vallentuna och Nyköpings kommuner som alternativ till ett passivt försörjningsstöd.

KAM-ersättning är en ersättningsform som utvecklats i några kommuner med utgångspunkt från konstruktionerna i den statliga ”ungdomsgarantin”. Grundidén är att försörjningsstödet som den enskilde har rätt till enligt lag ska villkoras efter samråd med den enskilde. Den enskilde erbjuds sysselsättning i kommunal regi med en något högre ersättningsnivå än vad som socialbidragsnormen medger.

Socialkontoret har yttrat sig över motionen 2003-12-09 och anför bland annat att socialtjänsten i Norrtälje arbetar nära arbetsförmedlingen med tydliga planer om hur självförsörjning kan uppnås för de personer som är arbetslösa. Inom ramen för H21:ans sysselsättningsprojekt har i oktober 2003 påbörjats försöksverksamhet i mindre skala i syfte att även kunna erbjuda praktikplatser utanför sysselsättningsprojektet. Diskussioner har också påbörjats med arbetsförmedlingen om ett gemensamt projekt för arbetsträning.

Socialnämnden har vid sammanträde 2003-12-18, § 365 beslutat att som sitt yttrande till ledningskontoret överlämna socialkontorets tjänsteskrivelse 2003-12-09.

KS § 10 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-01-12 bedömt att ett införande av en kommunal arbetsmarknadsersättning inte skulle minska antalet arbetslösa som är beroende av ekonomiska bistånd från socialförvaltningen för sin försörjning.

Ledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med anledning av de skäl som anförts av socialnämnden och ledningskontoret.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-01-21, § 7 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-01-12.

_________


KS § 11 Dnr KS 03-642 050

Uppdrag åt kommunstyrelsen att utreda frågan om jämställdhetskrav vid kommunal upphandling enligt motion från Lars Bäck (s)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att återremittera ärendet till ledningskontoret.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har 2003-06-16, § 148 bifallit en motion från Lars Bäck (s). I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att förutsättningslöst utreda frågan om jämställdhetskrav vid kommunal upphandling.

Servicekontoret har utarbetat en ny upphandlingspolicy som har varit ute på remiss i kommunens förvaltningar under år 2003.

Kommunstyrelseförvaltningen har utifrån policyn och motionens syfte utrett och därefter utformat en tillämpningsanvisning för samverkan med leverantör gällande mångfald och jämställdhet.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-01-07 anfört att i och med att tillämpningsanvisningen nu är införd i upphandlingsenhetens mallar är den också tillgänglig för alla förvaltningar. Respektive nämnd och styrelse är ansvarig för de upphandlingar som genomförs inom respektive verksamhet i enlighet med kommunens policy. Detta innebär även att de krav som ställs också skall följas upp av respektive nämnd/styrelse. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att utredningen om jämställdhetskrav vid upphandling är genomförd i linje med den bifallna motionen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-01-21, § 9 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-01-07.
________

KS § 12 Dnr KS 03-912 455

Nybyggnad av återvinningscentral och omlastningsstation Häverö

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja tekniska nämnden 9 480 tkr i investeringsanslag för nybyggnad av återvinningscentral och omlastningsstation vid Häverö, 

att finansiering sker med egna medel, 

att finansiering av erforderliga maskininvesteringar skall ske inom tekniska nämndens ram för anläggningsinvesteringar.


Bakgrund

Tekniska nämnden beslöt 2003-11-20 att föreslå kommunfullmäktige bevilja 
9 480 tkr till nybyggnad av återvinningscentral och omlastningsstation Häverö. Tekniska nämnden beslöt också att de av tekniska kontoret föreslagna maskininvesteringarna på 3 000 tkr utgår.

Behovet av ny avfallsanläggning föranleds av de nya sluttäckningskraven på deponin vid befintlig anläggning. I samband med detta förvärras den utrymmesbrist som redan nu omöjliggör effektiv verksamhet och gör det praktiskt omöjligt att fortsätta driften efter årsskiftet 2004/05.

Tekniska kontoret har undersökt olika alternativ och gjort kostnadsberäkningar. Alt. A utgörs av nollalternativet, dvs ingen åtgärd, vilket innebär att avfall måste transporteras till Salmunge. Alt. B är lika med annan lokalisering i kommunen. Alt. C är tekniska nämndens förslag, dvs ny avfallsanläggning vid Häverö.

KS § 12 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2003-12-18 redogjort för de olika alternativen och kommit fram till att alt. C, dvs ny avfallsanläggning vid Häverö är det mest ekonomiska. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden 9 480 tkr i investeringsanslag för nybyggnad av återvinningscentral och omlastningsstation vid Häverö, att finansiering sker med egna medel, att finansiering av erforderliga maskininvesteringar skall ske inom tekniska nämndens ram för anläggningsinvesteringar.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-01-21, § 15 beslutat att ärendet skulle utgå från dagens sammanträde.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-01-23, § 28 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-12-18.

_________


KS § 13 Dnr KS 03-911 358

Driftskostnad för ekologiskt omhändertagande av dagvatten i Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra åt tekniska nämnden att färdigställa Lip-projektet ekologiskt omhändertagande av dagvatten i Norrtälje stad,

att driften av färdigställda anläggningar ska ske inom befintlig ram under år 2004,

att justering ska ske av tekniska nämndens ram 2005 med 1 310 tkr.


Bakgrund

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2003-11-20 föreslagit kommunfullmäktige besluta uppdra åt tekniska nämnden att färdigställa projektet ekologiskt omhändertagande av dagvatten i Norrtälje stad och därmed anslå medel så att driften av dagvattenanläggningar kan utföras till en kostnad av 1 310 tkr alternativt att utebliven drift och underhåll på befintliga anläggningar accepteras och att projektets vidare planerade åtgärder avbryts så att inga driftkostnader uppstår.

Miljödepartementet beviljade i mars 1999 Norrtälje kommuns ansökan om stöd till ekologisk omställning och utveckling. Ett delprogram i ansökan avsåg investeringsbidrag för kretsloppsanpassning av olika dagvattensystem i Norrtälje stad. Investeringskostnaden i projektet har hittills uppgått till 9 477 tkr varav statligt bidrag har utgått med 7 529 tkr. Den återstående investeringen uppgår till 9 513 tkr varav statligt stöd utgör 6 564 tkr. Tekniska kontoret har baserat på erfarenheterna från utförda projekt beräknat kapitaltjänst och driftkostnaderna till totalt 1 310 tkr. Projektet omfattar sju delar där tre delar är klara. Tekniska nämnden begär ställningstagande till återstående investeringar och begär samtidigt utökad ram för tillkommande driftkostnader.

KS § 13 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-12-16 lämnat synpunkter inför ställningstagande om återstående delar av projektet.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra åt tekniska nämnden att färdigställa Lip-projektet ekologiskt omhändertagande av dagvatten i Norrtälje stad, att driften av färdigställda anläggningar ska ske inom befintlig ram under år 2004, att justering ska ske av tekniska nämndens ram 2005 med 1 310 tkr.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-01-21, § 17 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-12-16.

_________
KS § 14 Dnr Ks 04/32 002

Bemyndigande till tekniska nämnden att teckna ramavtal för fastighetsentreprenad

Kommunstyrelsen beslutar:

att tekniska nämnden äger teckna ramavtal för fastighetsdrift.


Bakgrund

Enligt kommunstyrelsens tillämpningsföreskrifter till MA-policy får ramavtal endast tecknas av kommunstyrelsen eller av den nämnd styrelsen utser.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2004-01-23 kommunstyrelsen besluta
att tekniska nämnden äger teckna ramavtal för fastighetsdrift.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-01-23, § 30 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-01-23.

_________


KS § 15 Dnr KS 03-783 255

Ansökan om förlängning och sammanslagning av nätkoncessionerna för område Knivsta och Uppsala

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse till Energimyndigheten undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.

Bakgrund

Genom beslut den 18 februari 1994 har tillstånd för nätkoncession för område beviljats Vattenfall Mellansverige Energi AB i Uppsala, Sigtuna och Norrtälje kommuner.

Genom beslut den 28 oktober 1994 har tillstånd för nätkoncession för område beviljats Uppsala Energi AB för Uppsala kommun. Denna koncession innehas idag av Vattenfall Sveanät AB. Giltighetstiden för dessa koncessioner löper ut den 31 december 2004.

Vattenfall Sveanät ansöker nu om förlängning och en sammanslagning av de båda områdeskoncessionerna. Statens energimyndighet har givit de berörda kommunerna tillfälle att yttra sig i ärendet.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-11-17 anfört att man inte har något att erinra mot att Vattenfall Sveanät AB får förlänga och slå samman nätkoncessionerna. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättad skrivelse till Energimyndigheten.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-12-04, § 359 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-11-17.
_________

KS § 16 Dnr KS 03-934 170

Riktlinjer för utplacering av reservkraftverk

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna räddningschefens riktlinjer för utplacering av reservkraftverk.


Bakgrund

Kommunfullmäktige har beslutat överföra ansvaret för hantering av kommunens mobila reservkraftverk till räddningstjänsten. Riktlinjer med kriterier har tagits fram på förvaltningen.

Tjänstemannaberedning

Räddningstjänsten föreslår i skrivelse 2003-12-02 kommunstyrelsen besluta 
att godkänna räddningschefens riktlinjer för utplacering av reservkraftverk.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-12-18, § 356a föreslagit enligt räddningschefens skrivelse 2003-12-18.
_________


KS § 17 Dnr KS 03-947 253

Godkännande av försäljning av del av Jungfrun 4 i Norrtälje

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna försäljning av del av Jungfrun 4 i Norrtälje.


Bakgrund

NIHAB, Norrtälje Industri-& Hantverkshus AB har i skrivelse 2003-12-04 hemställt om att kommunstyrelsen godkänner försäljning av del av Jungfrun 4 i Norrtälje. Köpare är Star Center i Norrtälje AB som äger grannfastigheten Jungfrun 5. Köpeskillingen är 28.000 kr.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-12-18, § 357a föreslagit kommunstyrelsen att godkänna försäljning av del av Jungfrun 4 i Norrtälje.

__________
KS § 18 Dnr KS 03-949 425

Bullerinventering i Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att - med hänvisning till att tekniska nämnden är väghållaransvarig – överlämna miljörådets skrivelse till tekniska nämnden för handläggning.

Bakgrund

Miljörådet arrangerade en bullerdag den 14 oktober 2003. Utbildningen och informationen leddes av Ingemansson Technology AB, som är ett fristående konsultföretag inom buller-, akustik- och vibrationsområdet.

Den största bullerstörningen kommer från trafikbuller. De flesta klagomålen avseende buller gäller Norrtälje stad och främst Stockholmsvägen, Baldersgatan, Vätövägen, Gustav Adolfs väg, Bergsgatan och Roslagsgatan.

Det finns ingen inventering av trafikbullret längs de vägar som kommunen har väghållaransvaret för.

IngemanssonTechnology AB har föreslagit fem olika ambitionsnivåer för en sådan inventering som ger ett bra underlag för ett handlingsprogram för åtgärder av trafikbuller.

Miljörådet har i skrivelse 2003-11-05 föreslagit ambition C som en bra utgångspunkt. Den innebär en utredningskostnad på 150.000 kr. Miljörådet föreslår att kommunstyrelsen vidtar åtgärder så att en bullerinventering enligt ambition C kan komma till stånd som underlag för en åtgärdsplan för att minska trafikbullret i bostadsmiljöer.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-12-18, § 358a föreslagit kommunstyrelsen att överlämna miljörådets skrivelse till tekniska nämnden för handläggning.
__________

KS § 19 Dnr KS 03-861 805

Ansökan om bidrag från föreningen LivsQnistan i Norrtälje

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja ett bidrag för 2004 med 60.000 kr att utbetalas kvartalsvis,

att bidraget skall utbetalas från servicekontorets anslag för rehabiliteringsverksamhet,

att meddela LivsQnistan att anledningen till att det begärda bidraget har sänkts från 80.000 kr till 60.000 kr är att ledningskontoret har bedömt att de rehabiliterande effekter som stödverksamheten haft på deltagande kommunal personal har varit begränsade.


Bakgrund

Under år 2001 beslutade kommunstyrelsen att ett engångsbidrag skulle utgå till föreningen LivsQnistan. Under år 2002 beviljades trots detta ett bidrag om 80 tkr till föreningens verksamhet med självhjälpsgrupper. Under december 2002 beviljades återigen ett bidrag till föreningen för år 2003 med 20.000 kr/kvartal för de självhjälpsgrupper som har kommunalanställd personal som deltagare. Redovisning har löpande lämnats till ledningskontorets rehabiliteringskonsulent.

LivsQnistan ansöker i skrivelse 2003-11-05 om förnyat verksamhetsbidrag för år 2004. Ansökan avser administrationskostnader om totalt 80.000 kr. Bidraget har finansierats med medel från ledningskontorets anslag för rehabiliteringsverksamhet. Från och med 2004-01-01 överförs hela rehabiliteringsverksamheten inklusive rehabanslaget om 3 mkr till kommunstyrelsens servicekontor.

forts

KS § 19 forts

Tjänstemannaberedning

Servicekontoret har i yttrande till ledningskontoret bland annat anfört ”att alla resurser behövs internt för att fullfölja uppdraget”.

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-12-10 anfört att man bedömer att de rehabiliterande effekter som stödgruppsverksamheten haft på deltagande kommunal personal har varit begränsade. Kommunstyrelsen föreslås besluta att avslå ansökan om bidrag från föreningen LivsQnistan för år 2004.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2003-12-18, § 360a föreslagit kommunstyrelsen besluta att bevilja ett bidrag för 2004 med 60.000 kr att utbetalas kvartalsvis, att bidraget skall utbetalas från servicekontorets anslag för rehabiliteringsverksamhet, att meddela LivsQnistan att anledningen till att det begärda bidraget har sänkts från 80.000 kr till 60.000 kr är att ledningskontoret har bedömt att de rehabiliterande effekter som stödverksamheten haft på deltagande kommunal personal har varit begränsade.

_________


KS § 20 Dnr KS 03-889 042

Yttrande över revisorernas skrivelse ang uppföljning av budgetprocessen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att överlämna ledningskontorets skrivelse 2003-12-08 till kommunens revisorer.


Bakgrund

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers/Komrev har på uppdrag av kommunens revisorer gjort en uppföljning av budgetprocessen i kommunen. Uppföljningen omfattar fyra rapporter, varav den ena avser ett förvaltningsledningsperspektiv utifrån fem förvaltningar och de övriga ett resultatenhetsperspektiv avseende omsorgsnämndens, barn- och skolnämndens och utbildningsnämndens verksamhetsområde.

Rapporten har översänts för kännedom och synpunkter.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-11-05 lämnat kommentarer till rapporten. Kommentarerna berör främst den förstnämnda delrapporten som avser förvaltningsledning.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna kommentarerna till revisorernas skrivelse 2003-11-05.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-01-21, § 8 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2003-11-05.

_________KS § 21 Dnr KS 04-3 055

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande ramavtal för avrop av tolktjänster

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av tolktjänster, 

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör av tolkningstjänster.


Bakgrund

Avtalsperioden för det tidigare gällande ramavtalet rörande tolktjänster har löpt ut, varför en ny upphandling bör genomföras.

Tjänstemannaberedning

Servicekontorets upphandlingsenhet har i samarbete med socialförvaltningen arbetat fram förslag till förfrågningsunderlag.

Servicekontoret föreslår i skrivelse 2004-01-08 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av tolktjänster, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör av tolkningstjänster.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-01-21, § 11 föreslagit enligt servicekontorets skrivelse 2004-01-08.

__________
KS § 22 Dnr KS 04-6 055

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av tryckeritjänster/kopieringstryck

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat och reviderat förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av tryckeritjänster,

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör av tryckeritjänster.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har fattat beslut angående konkurrensutsättning av offsetcentralen samt kommunens internpost- och godsdistribution.

Servicekontorets upphandlingsenhet har med anledning av detta i ett första skede arbetat fram ett förfrågningsunderlag för upphandling av tryckeritjänster. Detta kommer att åtföljas av en upphandling av post- och godsdistribution.

Tjänstemannaberedning

Servicekontoret har i skrivelse 2004-01-13 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av tryckeritjänster, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör av tryckeritjänster.


KS § 22 forts

Beslutande sammanträde

Mikael Hedenborg redovisar revideringar i förfrågningsunderlaget som gjorts efter arbetsutskottets behandling av ärendet.

Yrkanden:

Elisabeth Björk (s)) – avslag på arbetsutskottets förslag.
Christer Candal (m) – enligt arbetsutskottets förslag med de revideringar som som redovisats vid dagens sammanträde.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets reviderade förslag.

_________
KS § 23 Dnr KS03-821 100

Tillägg till KSL:s yttrande över förslaget ”Gemensamt finansierad utjämning i kommunsektorn (SOU 2003:88)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att till finansdepartementet överlämna av ledningskontoret upprättat förslag till tillägg till KSL:s yttrande över förslaget ”Gemensamt finansierad utjämning i kommunsektorn”


Bakgrund

Samtliga kommuner har erhållit förslag till Gemensamt finansierad utjämning i kommunsektorn för yttrande. Förslaget är framtaget av en parlamentarisk kommitté under ledning av Lorentz Andersson.

Föreligger KSL:s förslag yttrande.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2004-01-11 att kommunstyrelsen beslutar att till finansdepartementet överlämna av ledningskontoret upprättat förslag till tillägg till KSL:s yttrande över förslaget ”Gemensamt finansierad utjämning i kommunsektorn”.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-01-21, § 13 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-01-11.

_________


KS § 24 Dnr KS 03-98 108

Yttrande till kammarrätten ang överklagande till länsrätten av kommunfullmäktiges beslut 021230, § 313 ang borgensavgifter

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot deltar ej i beslutet.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att som kommunens yttrande i ärendet överlämna av ledningskontoret upprättad skrivelse till kammarrätten undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och chefsjuristen.


Bakgrund

Margareta Jansson överklagade den 29 januari 2003 till länsrätten den del av kommunfullmäktiges beslut den 30 december 2002, § 313 som rörde uttagande av en borgensavgift från de kommunala bolagen. Länsrätten beslutade den 19 juni 2003 avslå överklagandet.

Margareta Jansson överklagade den 8 september 2003 länsrättens dom till kammarrätten i Stockholms län. Kammarrätten beslutade meddela prövningstillstånd den 24 oktober 2003.

Tjänstemannaskrivelse

Ledningskontoret har 2004-01-13 sammanställt ett svaromål till kammarrätten och föreslår kommunstyrelsen besluta att som kommunens yttrande i ärendet överlämna av ledningskontoret upprättad skrivelse till kammarrätten undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och chefsjuristen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-01-21, § 14 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-01-13.
__________
KS § 25 Dnr KS 04-9 171

Utseende av brandsyneförrättare

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att upphäva tidigare beslut 2003-01-30, § 22 om brandsyneförrättare,

att utse brandsyneförrättare enligt räddningschefens skrivelse 2004-01-12.

Bakgrund 

Från årsskiftet är räddningstjänstlagen ersatt av lagen om skydd mot olyckor. I övergångsbestämmelserna anges att bestämmelserna om brandsyn i räddningstjänstlagen skall gälla fram till dess att ägare till föreskrivna byggnader eller andra anläggningar inlämnat skriftliga redogörelser för brandskyddet. Dessa skall vara inlämnade till kommunen senast 2005-01-01.

Tjänstemannaberedning

Under året har en ny vakthavande brandingenjör tillträtt, en brandingenjör anställts i räddningstjänsten från årsskiftet och ett antal befattningshavare har slutat.

Räddningschefen föreslår i skrivelse 2004-01-12 kommunstyrelsen besluta
att upphäva tidigare beslut 2003-01-30, § 22 om brandsyneförrättare, att till brandsyneförrättare utse

Jan Eriksson, Kjell Mörnberg, Anders Strömberg, Christer Berg, Kenneth Strömberg, Hans Arvedal, Henry Linnsén, Tommy Granberg, Torbjörn Strandberg, Hans Eriksson, Tomas Strandman, Mats Öhman, Tarmo Back, Mattias Jansson anställda vid räddningstjänsten Norrtälje.

Fredrik Ryber, Bjarke Rosenberg, Jans Ärlebrant, Mikael Lundh, Mats Körner, Daniel Gren, vakthavande brandingenjör Rädd-Sam Norr samt
KS § 25 forts

Jan Wisén, Christer Ängehov, Tommy Uvhagen, jourhavande brandchefer, Rädd-Sam Norr.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-01-21, § 16 föreslagit enligt räddningschefens skrivelse 2004-01-12.

_________


KS § 26 Dnr KS 03-197 214

Yttrande under utställningstiden gällande detaljplan för fastigheterna Narstrand 1 och 8 i Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att i yttrande till byggnadsnämnden ej erinra mot planförslaget.


Bakgrund

Stadsarkitektkontoret har 2003-11-24 översänt planförslaget för yttrande med anledning av att förslaget är utställt för granskning under tiden 2 – 23 december 2003.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2004-01-23, § 19.

_________

KS § 27 Dnr KS 03-490 214

Yttrande under utställningstiden gällande förslag till detaljplan för fastigheten Vattumannen 1 och del av Gördelmakaren 4 och 5 samt del av Tälje 2:108 och 3;1 i Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att i yttrande till byggnadsnämnden ej erinra mot planförslaget.


Bakgrund

Stadsarkitektkontoret har 2003-12-18 översänt planförslaget för yttrande med anledning av att förslaget är utställt för granskning under tiden 7-28 januari 2004.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2004-01-23, § 20.

_________

KS § 28 Dnr KS 04-29 253

Mark- och exploateringsavtal berörande fastigheterna Vattumannen 1, Gördelmakaren 4 och 5 samt Tälje 2:108 och 3:1 i Norrtälje stad

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot deltar ej i beslutet.

Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar – under förutsättning att samtliga avtal är undertecknade av resp. avtalspart -

att godkänna mark- och exploateringsavtal med IBI Sverige AB rörande fastigheterna Vattumannen 1 och Tälje 3:1,

att godkänna mark- och exploateringsavtal med Anders Anderssons dödsbo berörande fastigheterna Gördelmakaren 4, Tälje 2:108 och Tälje 3:1 samt marksamfälligheten Tälje s:16,

att godkänna markavtal med Coop Sverige Fastigheter AB berörande fastigheten Gördelmakaren 5,

2. Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förkalkyl för kommunens del av erforderliga gatuinvesteringar,

att uppdra till kommunstyrelsen att efter begäran från tekniska nämnden besluta om anslag för gatuinvesteringar,

att finansiering av investeringsanslaget skall ske med inkomsterna från exploateringen,

att tekniska nämnden får återkomma med en redovisning av driftskonsekvenser till kommunstyrelsen för beaktande i 2005 års budget.


forts

KS § 28 forts

Bakgrund

Kommunstyrelsen godkände 2002-08-08 ett markanvisningsavtal med IBI Sverige AB gällande utveckling av ett område av fastigheterna Vattumannen 1 och Tälje 3:1 till ett handelsområde. Kommunstyrelsen godkände vidare 2003-06-05 ett tilläggsavtal nr 1 och 2003-11-27 ett tilläggsavtal nr 2. Tilläggsavtalet nr 1 reglerade framflyttning av villkorstider. Tilläggsavtalet nr 2 reglerade dels ytterligare framflyttning av villkorstider dels nya förutsättningar vad gäller trafiklösningar och dels vissa förtydligande vad gäller exploateringsansvaret. 

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-01-21 redovisat ärendet vad gäller bland annat trafiklösningen. 

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna mark- och exploateringsavtal med IBI Sverige AB rörande fastigheterna Vattumannen 1 och Tälje 3:1, att godkänna mark- och exploateringsavtal med Anders Anderssons dödsbo berörande fastigheterna Gördelmakaren 4, Tälje 2:108 och Tälje 3:1 samt marksamfälligheten Tälje s:16, att godkänna markavtal med Coop Sverige Fastigheter AB berörande fastigheten Gördelmakaren 5. Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna förkalkyl för kommunens del av erforderliga gatuinvesteringar, att uppdra till kommunstyrelsen att efter begäran från tekniska nämnden besluta om anslag för gatuinvesteringar, att finansiering av investeringsanslaget skall ske med inkomsterna från exploateringen, att tekniska nämnden får återkomma med en redovisning av driftskonsekvenser till kommunstyrelsen för beaktande i 2005 års budget.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-01-23, § 21 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-01-21.

_________
KS § 29 Dnr KS 02-132 212

Antagande av utvecklingsplan för Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till utvecklingsplan för Norrtälje stad.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot till förmån för Elisabeth Björks tilläggsyrkande..


Bakgrund

Utvecklingsplanen för Norrtälje stad har varit utställd för granskning under tiden 5 juni – 15 september 2003.

Ett tjänsteutlåtande med förslag till ändringar behandlades av kommunstyrelsen den 27 november 2003. Dessa ändringar är nu genomförda i planbehandlingen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-01-13 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande förslag till utvecklingsplan för Norrtälje stad samt att överlämna planen till kommunfullmäktige för antagande. 

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-01-23, § 23 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-01-13.

forts


KS § 29 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Elisabeth Björk (s) – bifall till arbetsutskottets förslag med följande ändringar:
sid 31 Vision, andra stycket ”Flygfältet…planeras” stryks.

Fjärde stycket, sista meningen. ”En arkeologisk… flygfältet” stryks.

Genomförande ”Möjligheten… utreds” stryks.

Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag med följande ändring, sid 31, tredje stycket ”skjutfält” ändras till ”skjutbana”.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Christer Candals yrkande.

__________


KS § 30 Dnr KS 04-13 252

Förvärv av fastigheten Tälje 4:82 i Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna förvärv av fastigheten Norrtälje Tälje 4:82 för en köpeskilling av 475.000 kronor samt

att uppdra till mark- och exploateringsavdelningen skicka förstudien för Västra vägen till nya ägaren av fastigheten Valsen 1 för kännedom.


Bakgrund

De privatägda fastigheterna Valsen 1 och Tälje 4:82 har varit utbjudna till försäljning genom fastighetsmäklare Christer Magnusson AB. Fastighetsmäklaren har erhållit information från kommunen gällande förstudie Västra vägen 2002, Väg 76 (Förbifart Norrtälje). Enligt förstudien berörs fastigheten Tälje 4:82, innebärande att befintligt hus behöver rivas vid ett genomförande av Västra vägen. Fastigheten Valsen 1 berörs av buller som föreslås åtgärdas genom anordnande av bullerskyddad uteplats m.m.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2004-01-15 kommunstyrelsen besluta att godkänna förvärv av fastigheten Norrtälje 4:82 för en köpeskilling av 475.000 kr.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-01-23, § 27 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-01-15.

_________


KS § 31 Dnr KS 04-30 257

Fråga om förköp avseende två delområden av fastigheten Finsta 1:66 (f d Finsta Naturbruksgymnasium)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att ej utöva sin förköpsrätt av fastigheten Finsta 1:66.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2003-12-15, § 255 att delegera tillkommunstyrelsen att utöva kommunens förköpsrätt angående fastigheten Finsta 1:66. Av handlingarna till förköpsärendet framgår att motiv till förköp kan föreligga beträffande det område av fastigheten Finsta 1:66 som omfattar huvudbyggnaden, elevhem, restaurangbyggnad, personalbostäder m m samt den heliga Birgittas bönegrotta med hänsyn till det kulturhistoriska och miljömässiga värdet. Därtill anfördes att vissa ouppklarade frågor fanns, bl a säkerställande av Birgittas källa och Kilens skjutbana.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2004-01-21 överlämnat ärendet till kommunstyrelsen för beslut vad gäller kommunens förköpsrätt av ett eller båda delområdena av fastigheten Finsta 1:66.

Om kommunstyrelsen beslutar utöva kommunens förköpsrätt för ett eller båda delområdena av fastigheten Finsta 1:66 måste beslut fattas vid kommunstyrelsens sammanträde 2004-01-29 och omedelbar justering av protokollet ske för att erforderlig anmälan av beslutet skall hinna ges in i tid till inskrivningsmyndigheten.

Politisk beredning

Arbetsutskottet vilandeförklarade ärendet 2004-01-23, § 25.
Arbetsutskottet har 2004-01-29, § 31 behandlat ärendet.


KS § 31 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Christer Candal (m), Bengt Ericsson (c), Hans Andersson (fp), Åke Malmström (kd) Elisabeth Björk (s) och Bertil Karlsson – att kommunen ej skall utöva sin förköpsrätt av fastigheten Finsta 1:66.

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Christer Candal (m) – att följande protokollsanteckning tas till protokollet.

Protokollsanteckning

Kommunen skall göra en framställning till länsstyrelsen att revidera skyddsföreskrifterna för kommunens reservvattentäkt på fastigheten Finsta 1:66..

_________KS § 32 Dnr KS 04-28 257

Fråga om förköp avseende fastigheterna Tälje 3:75, 3:76, 3:77 och 3:78 (Varvet i Norrtälje stad)

Beslut

Arne Ringefors (fp) anmäler jäv och lämnar lokalen.

Kommunstyrelsen beslutar:

att kommunen skall utöva sin förköpsrätt berörande fastigheterna Tälje 3:75, 3:76, 3:77 och 3:78 (Varvet i Norrtälje stad).Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2003-12-15, § 256 att delegera till kommunstyrelsen att utöva kommunens förköpsrätt angående fastigheterna Tälje 3:75, 3:76, 3:77 och 3:78 (Varvet i Norrtälje stad). Av handlingarna till förköpsärendet framgår att det är väsentligt för kommunen att få rådighet över fastigheterna med hänsyn till den framtida utvecklingen av området från Norrtälje Hamn och vidare österut efter Norrtäljevikens norra strand och att denna rådighet antingen kan lösas genom att kommunen utövar sin förköpsrätt eller genom ett avtal.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2004-01-21 överlämnat förslag till avtal med Varvsbyggarna i Norrtälje AB såsom alternativ till att kommunen utövar sin förköpsrätt avseende fastigheterna Tälje 3:75, 3:76, 3:77 och 3:78.

Kommunstyrelsens beslut måste föreligga vid sammanträdet 2004-01-29. Vid ett eventuellt beslut om att utöva kommunens förköpsrätt bör omedelbar justering av protokollet ske för att erforderlig anmälan av beslutet skall hinna ges in i tid till inskrivningsmyndigheten.
KS § 32 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet vilandeförklarade ärendet 2004-01-23, § 26.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-01-29, § 32 behandlat ärendet.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m), Bengt Ericsson (c), Hans Andersson (fp), Åke Malmström (kd), Elisabeth Björk (s) och Bertil Karlsson (v) – att kommunen skall utöva sin förköpsrätt berörande fastigheterna Tälje 3:75, 3:76, 3:77 och 3:78 (Varvet i Norrtälje stad).

__________

KS § 33

Ändrade sammanträdestider 2004

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att kommunstyrelsens sammanträde torsdagen den 11 mars 2004 flyttas till fredagen den 12 mars.


Bakgrund

På förekommen anledning föreslår ordföranden att några sammanträdesdatum för planeringsarbetsutskottet och kommunstyrelsen ändras för år 2004.

Politisk beredning

Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2003-12-18, § 365a att planeringsarbetsutskottet inställes den 15 januari och flyttas till den 23 januari kl 08.00-14.00, att planeringsarbetsutskottet den 15 april flyttas till den 21 april, att ett ordinarie arbetsutskott äger rum den 15 april samt att det ordinarie arbetsutskottet den 22 april kvarstår.

__________


KS § 34 Dnr KS 03-777 805

Ansökan från föreningen Hela Människan RIA i Norrtälje om extra medel för Emmausverksamheten

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut i ärendet den 5 februari 2004.


Bakgrund

Föreligger skrivelse daterad 2003-12-01 som hänvisar till tidigare ansökan, daterad 2003-10-13 från föreningen Hela Människan i Norrtälje. Föreningen ansöker om bidrag med 300.000 kr för att klara av föreningens akuta underskott.

RIA övertog driften vid Emmaushemmet i början av 2002 och erbjöd personer med drogproblem återhämtning i en drogfri miljö. Föreningen slöt ett avtal med Norrtälje kommun innebärande att kommunen skulle disponera 6 av verksamhetens 9 platser till en kostnad per dygn av 680 kr/plats.

I januari 2003 beslutade socialnämnden, på begäran av föreningen, att kostnaden per dygn skulle höjas till 820 kr/plats. Detta pris skulle även inkludera tillsyn av de fyra bostäder för hemlösa som byggts i anslutning till Emmaus.

Den första ansökan till kommunstyrelsen, daterad 2003-10-13, överlämnades till socialnämnden som 2003-11-20 beslutade att avslå densamma.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-01-29 redovisat sina synpunkter i ärendet och anför bland annat att av socialchefens tjänsteutlåtande framgår att kostnaden för motsvarande vård som den som bedrivs av föreningen kan köpas för 525 kr/plats och dygn.

Ledningskontoret gör ingen annan bedömning än socialchefen vad gäller föreningens möjligheter att rekonstruera verksamheten. Det är även ledningskonto-

KS § 34 forts

rets uppfattning att avvecklingsbidrag till en kommersiell verksamhet, oavsett huvudmannens juridiska person, inte är lämpligt.

Ledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar avslå föreningens ansökan om bidrag.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2004-01-29, § 34 och föreslagit att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut i ärendet den 5 februari 2004.

Beslutande sammanträde

Sammanträdet ajournerades 5 minuter.

Yrkanden:

Clas Lagerlund (m), Bengt Ericsson (c), Hans Andersson (fp), Åke Malmström (kd), Bertil Karlsson (v) och Elisabeth Björk (s) – enligt arbetsutskottets förslag.

_________


KS § 35

Protokoll

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att lägga protokollen till handlingarna.


Bakgrund

Föreligger protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden 2003-09-11, 2003-09-18, 2003-09-25, 2003-10-09, 2003-10-02, 2003-10-15, 2003-10-30,2003-11-06,2003-11-27.

Kommunfullmäktiges sammanträden 2003-09-29 och 2003-10-27.

_________


KS § 36 Dnr Ks 03/94 002


Anmälan om delegationsbeslut 2003

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-12 lägges till handlingarna.

_________

KS § 37 Dnr Ks 04/123 002


Anmälan om delegationsbeslut 2004

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-3 lägges till handlingarna.

_________

KS § 38 009

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:97; Åtgärder mot klotter och annan skadegörelse

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:98; Ta kommandot – skrift om budgetarbetet och lönebildningen

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:99; Nytt radiokommunikationssystem/RAKEL

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:100; Kommunernas ekonomiska läge november 2003

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:101; Ny lag om skydd mot olyckor

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:103; Hyreshöjning fr o m 1 januari 2004 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex KPI

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:106; Definitivt taxeringsutfall för inkomståret 2002

Svenska kommunförbundets cirkulär 2003:112; Budgetförutsättningar för åren 2004-2006

En nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador

Försvarsdepartementet; Översyn av Försvarsmaktens grundorganisation

Stockholmsberedningen; Sammanfattande slutrapport för Stockholmsberedningens verksamhet under perioden 2001-2003

Arbetsmiljöverkets underrättelse om eventuellt föreläggande enligt 7 kap 7 § arbetsmiljölagenKS § 38 forts

Dnr KS 03-762 108

Länsrättens dom ang överklagat kommunfullmäktigebeslut den 8 september 2003, § 184 ang borgensavgifter

Regionplane- och trafikkontorets promemoria; Lärarutbildning och forskning

Fastighetskonsult Rolf E Ekström ang statligt bolag för övertaliga bostäder

Dnr KS 03-982 537

Länsstyrelsens beslut ang anmälan till samarbetsorganet för Arlanda flygplats beträffande dels villkor 6 i tillståndsbeslutet och dels flygningar över Upplands Väsby tätort

Myndigheten för skolutveckling; Beslut om statligt stöd för utbildning av vuxna för år 2004-01-14

Glesbygdsverket; Rapport från boendekonferensen den24 oktober 2003; Boende i skärgården

Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet; En forskningsstrategi för kommuner, landsting och regioner

KSL ang ansökan till gymnasiet via webben.

Länsstyrelsens rättelsebeslut ang tillstånd till allmän kameraövervakning

Dnr KS 99-636 427
Stockholms Tingsrätts kungörelse om miljömål; Holmen Paper AB

Dnr KS 03-67 311
Länsstyrelsens yttrande till Vägverket ang Förstudie av väg 76 – C länsgräns, delen förbifart Norrtälje (Västra vägen ) inom Norrtälje kommun

KS § 38 forts

Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet; Kommun- och landstingssamarbete

Dnr KS 01-1105 311
Vägverket ang information om förslag om indragning av väg nr 1025.03 jämte indragning och utrivning av Köpmanholms brygga på Yxlö

Fotgängarföreningens Rådbok

Skolverkets lägesbedömning 2003

Dnr KS 03-928 140
Jan-Erik Nyström; En levande skärgård vision eller verklighet

Janviktor Wahlgren ang neddragningar på resurserna för barn och ungdom

ABF ang öppet brev till kommunstyrelser och landstingsstyrelser ang oro för minskade kommunbidrag

Naturvårdsverket; Vägar till hållbar regional utveckling

Locum; Regler och riktlinjer för externa kontakter

Skrivelse från Amica med information om att deras verksamhet upphör oå Hotell Roslagen

Dnr KS 03-617 026

Meddelande från ledningskontoret om utförd riktad hälsoundersökning

Barnombudsmannens nyheysbrev

E-mail med tack för kampen om sjukhusetsbevarande

Dnr KS 03-448 312
Länsstyrelsens yttrande ang arbetsplan för väg 1017, gång- och cykelbana genom Bergshamra


KS § 38 forts

KSL ang rekommendation till kommunerna om anslutning till Webcare – regionalt IT-stöd för informationsöverföring i vårdkedjan

Dnr KS 03-887 042
Uppföljning av utbildningsnämndens verksamhet och ekonomi; Bohlin & Strömberg

Dnr 03-856 105
Vänortsavtal mellan Norrtälje och Pskov stad 2003-2006

Länsstyrelsens rapport om fiskar och fiskare i Stockholms län

Tack från Pskov stad för besök i Norrtälje kommun

Svenska kommunförbundet och landstingsförbundet ang ett nytt kommunikationssystem/RAKEL

Nihabs kallelse till styrelsemöte 19 december

Sammanträdesprotokoll från Nihabs styrelsesammanträde 17 september och 19 november

Järnvägsparkens styrelseprotokoll 27 augusti 2003

Roslagsbostäders kallelse till styrelsemöte 4 december samt styrelseprotokoll från den 20 oktober

Styrelseprotokoll från Norrtälje kommunhus AB från den 20 november

Kallelse till styrelsemöte Norrtälje Energi den 12 december samt styrelseprotokoll från 23 oktober

Sammanträdesprotokoll från Norrtälje Energi Försäljnings AB från den 23 oktober.

Miljörådets protokoll från sammanträde den 5 november 2003.
__________