Kommunstyrelsen 2004-04-07
1
Plats och tid Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-10.40
13.15-13.35

Beslutande Enligt förteckning 
Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare, Gunilla Edvinsson, ekonomichef Mats Törnquist, kommundirektör ,Ronny Sjölund, upphandlingsenheten, § 109 Jan Eriksson, räddningschef, § 101

Justerande Elisabeth Björk

KS § 81 Dnr KS 00-337 212 Antagande av Översiktsplan för Norrtälje kommun 

Beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till översiktsplan för Norrtälje kommun med följande ändringar:

del 1 sid 27 att sista meningen i tredje punktsatsen nerifrån utgår (Mellingeholm),

del 2 sid 203 första stycket under rubrik Nuläge avslutas med tillägg ”Utredning pågår”

del 2 sid 203 Första stycket under Strategi – och åtgärder – stryks.

Reservation

Berit Jansson (c) till förmån för eget yrkande. Håkan Jonsson (s) och Bertil Karlsson (v) till förmån för Håkan Jonssons yrkande.

Protokollsanteckning

Vi motsätter oss majoritetens förslag – att aktivt stimulera för att åstadkomma ytterligare permanentning av fritidshus. Vår uppfattning är att dessa hus skall betraktas som fritidshus och inte som en bostadsreserv för kommunens utveckling. Vi motsätter oss inte att människor permanent bosätter sig i sina fritidshus – men vår uppfattning är att kommunen måste bli mer aktiv för att få igång det traditionella bostadsbyggandet i nuvarande kommundelscentra och tätorter där den kommunala servicen redan är utbyggd.

Vi motsätter oss också planens intention att ge Rö en särställning i förhållande till andra mindre orter. För Rö, en ort utan kommunal service, anger planen samma utveckling som beräknas för Bergshamra, Älmsta och Hallstavik. Rö ligger dessutom nära Rimbo, en tätort som redan idag i princip har all 

KS § 81 forts

kommunal service utbyggd. Med den utvecklingen som planen anger, kommer behoven av förskola, skola och omsorg som ”ett brev på posten”.

Vår uppfattning är att den framtida ekonomiska utvecklingen för kommun-sektorn innebär att vi måste kraftsamla kring befintliga småorter där kommunen redan har ett engagemang. Det är exempelvis viktigt för oss att kunna behålla befintliga små skolor och annan kommunal service, med en bra kvalitet, på landsbygden.
Bakgrund Förslag till översiktsplan för Norrtälje kommun har varit utställd för granskning. 
Ändringar är genomförda i enlighet med diskussion i kommunstyrelsens 
arbetsutskott i juni månad 2003. Därefter har ytterligare justeringar genomförts, 
bl a har rekommendation om bygglovplikt för brunnar tagits bort. Övriga 
ändringar är endast redaktionella. Tjänstemannaberedning Ledningskontoret har i skrivelse 2004-02-20 kommunstyrelsen besluta att 
godkänna föreliggande förslag till översiktsplan för Norrtälje kommun samt att 
överlämna förslaget till översiktsplan för kommunfullmäktige för antagande.
Politisk beredningArbetsutskottet har vid sammanträde 2004-03-18, § 90 föreslagit enligt 
ledningskontorets skrivelse 2004-02-20. Elisabeth Björk (s) och Mats Buhre (s) 
deltog ej i beslutet.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:
Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag med följande ändringar:
del 1 sid 27 att sista meningen i tredje punktsatsen nerifrån utgår 
(Mellingeholm),
del 2 sid 203 första stycket under rubrik Nuläge avslutas med tillägg ”Utredning pågår” del 2 sid 203 Första stycket under Strategi – och åtgärder – stryks.
KS § 81 forts 

Berit Jansson (c) – att området för motorsport mellan Skärsta och Sättra tas ur översiktsplanen med anledning av att jag anser att de stoppar en utveckling av Skärsta område.

Håkan Jonsson (s) – del 1 sid 27 – att sista meningen i tredje punktsatsen nerifrån utgår (Mellingeholm), del 2 sid 203, Nuläge – att sista meningen i första stycket utgår (Mellingeholm), del 2 sid 203 rubrik Strategi och nuläge – att hela första stycket utgår (Mellingeholm). Del 2 sid 217-218 rubrik Lokala friluft-intressen och närströvområden – att närströvområdet invid motorbanan i Hallstavik utgår. Området kan mycket väl användas i samma syfte som planen anger utan att det markeras på kartan och försvårar etableringen av motorbanan. – att Norrtälje kommun istället i kontakt med Stockholmsberedningen utreder alternativa flygplatslokaliseringar företrädesvis i kommunens södra delar.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Christer Candals (m) yrkande.
__________

KS § 82 Dnr KS 03-290 109
Besvarande av motion från Lars Bäck (s), Ingrid Landin (mp) och Bertil Karlsson (v) om porrfri hotell- och konferensmiljö
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

att återremittera ärendet till arbetsutskottet. BakgrundMotionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-03-31, § 70. I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda frågan om att införa nya upphandlingsregler och att de policydokument som rör tjänsteresor ses över så att resor och konferenser genomförs på hotell och anläggningar vars betal-tv utbud är porrfria.TjänstemannaberedningLedningskontoret har i skrivelse 2003-05-19 anfört att regeringens jurister nu undersöker om det är juridiskt möjligt att bara boka porrfria hotell. Eventuellt strider ett sådant policybeslut mot EG-rättens antidiskrimineringsregler.Det möter dock inget hinder att kommunens upphandlingsregler enkelt kan kompletteras med anvisningar som reglerar att förtroendevalda och tjänstemän vid tjänsteförrättning ska prioritera hotell som inte visar porrfilmer.Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till upphandlingsenheten inom servicekontoret att skyndsamt utfärda reviderade regler för bokningar av hotell och konferensanläggningar i linje med motionens innebörd samt att därmed anse motionen vara besvarad. Föreligger ny tjänsteskrivelse från lednings- servicekontoret daterad 2004-03-02. I skrivelsen anförs bland annat att inget absolut krav ställs på att all hotell-bokning skall vara porrfri vid upphandlingen av resebyråtjänster. I ställes föreslås att det i avtalet med vinnande anbudsgivare förs in en bestämmelse innebärande att ”porrfria alternativ bör bokas där så är möjligt”. Då antalet porrfria hotell 

KS § 82 forts

sannolikt kommer att öka i framtiden ger denna formulering en möjlighet att gradvis öka det procentuella antalet hotellnätter på porrfria hotell utan de stora kostnader som ett absolut krav skulle medföra.Lednings- och servicekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att motionen därmed får anses vara besvarad.Politisk beredningArbetsutskottet har vid sammanträde 2003-06-12, § 220 beslutat att återremittera motionen till ledningskontoret för juridisk prövning. Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-03-18, § 93 föreslagit enligt lednings- och servicekontorets skrivelse 2004-03-02. _________ KS § 83 Dnr KS 04-72 012Besvarande av motion från Catharina Wahlgren (v) om byggande av hyresrätter i NorrtäljeBeslutKommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå förslaget att kommunen subventionerar marken samt - med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2004-04-01– anse

att motionen i övrigt skall anses vara besvarad.

Reservation

Vänsterpartiets ledamot.
BakgrundMotionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2004-02-16, § 52. I motionen föreslås att kommunen anvisar mark för byggande av hyresrätter i anslutning till Norrtälje tätort, att kommunen subventionerar marken, att kommunen utlyser en tävling om vem som kan bygga billigaste och attraktivaste bostäderna på den anvisade marken och att den som vinner tävlingen också blir den som får bygga bostäderna.TjänstemannaberedningLedningskontoret har i skrivelse 2004-04-01 lämnat synpunkter på motionen och anför bland annat att Norrtälje kommun har avtalat med landshövdingen om att skapa fler hyresrätter i länet, även verka för det i Norrtälje. Ledningskontoret har tagit fram en markanvisnings-policy och prissättning av den kommunala bostad-marknaden. Policyn behandlades på kommunfull-mäktiges sammanträde den 29 mars 2004.Med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2004-04-01 föreslås 

KS § 83 forts

kommunstyr-elsen besluta att anse motionen vara besvarad.Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-03-26, § 101 beslutat att vilandeförklara ärendet till sammanträdet den 1 april 2004. Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-04-01, § 119 beslutat att ärendet tas upp på ett extra arbetsutskott före kommunstyrelsen den 7/4.Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2004-04-07, § 122.

Beslutande sammanträde

Yrkande:

Christer Candal (m) - att avslå förslaget att kommunen subventionerar marken samt - med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2004-03-31 – anse att motionen i övrigt skall anses vara besvarad.

Bertil Karlsson (v) – bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

__________KS § 84 Dnr KS 02-814 730Utvärdering av handikapprogrammet 2000-2003BeslutKommunstyrelsens förslag:Kommunfullmäktige beslutaratt godkänna omsorgsnämndens utvärdering av handikapprogrammet för 2000-2003.BakgrundKommunfullmäktige fastställde det kommunala handikapprogrammet för åren 2000-2003 vid sitt sammanträde 2000-02-21.Inför utarbetande av handikapprogram för perioden 2003-2006 har omsorgsförvaltningen genomfört en utvärdering av det gällande handikappro-grammet. Omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2003-09-23, § 96 att föreslå kommunfullmäktige godkänna redovisad utvärdering och lägga den till handlingarna.TjänstemannaberedningLedningskontoret har i skrivelse 2004-03-10 föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna omsorgsnämndens utvärdering av handikapprogrammet för 2000-2003.Politisk beredningArbetsutskottet har vid sammanträde 2004-03-26, § 103 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-03-10._________
KS 85 Dnr KS 03-770 730Förslag till handikapprogram för Norrtälje kommun 2004-2006
Beslut
Kommunstyrelsens förslag:Kommunfullmäktige beslutaratt fastställa omsorgsnämndens förslag till kommunalt handikapprogram att gälla 2004-2006,att uppdra åt omsorgsnämnden att framlägga handikapprogram för kommun-fullmäktiges prövning en gång per mandatperiod.BakgrundOmsorgsförvaltningen har i enlighet med uppdrag från kommunfullmäktige och omsorgsnämnden utarbetat ett kommunalt handikapprogram för åren 2003-2006. Det första handikapprogrammet antogs av kommunfullmäktige 2000-02-21.Handikapprogrammet har utarbetats i samverkan mellan handikappföre-ningarna och förvaltningarna. Förslaget har varit ute på remiss till nämnder, förvaltningar och handikappföreningarna.TjänstemannaberedningLedningskontoret har i skrivelse 2004-03-10 föreslagit att kommunfullmäktige fastställer det kommunala handikapprogrammet för 2003-2006 i enlighet med omsorgsnämndens beslut 2003-09-23.Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-03-26, § 104 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-03-10.
_________
KS § 86 Dnr KS 04-70 042Årsredovisning 2003BeslutKommunstyrelsens förslag:
1. Kommunfullmäktige beslutaratt godkänna bokslut och årsredovisning för 2003,att avsätta 2 916 tkr till renhållningsfonden, varav Häverö 200 tkr, Salmunge 200 tkr och Björkholmen 200 tkr för avslutnings- och återställningsarbeten och 2 316 tkr till driftfonden,att ianspråkta 3 130 tkr ur VA-fonden,
att fastställa principen att de taxefinansierade verksamheterna VA respektive renhållning ska undantas från balanskravet. 
2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bokslut och verksamhetsberättelse avseende kommunstyrelsens egen verksamhet. Bakgrund Ledningskontoret har i samarbete med servicekontoret sammanställt bokslut och årsredovisning för 2003. Kommunfullmäktige föreslås besluta om avsättning alternativt ianspråktagande 
av fonder enligt förslag från tekniska nämnden. Vidare föreslås att princip-beslut 
fattas om hantering av taxefinansierade verksamheter vid avräkning gentemot 
balanskravet.


KS § 86 fortsTjänstemannaberedningLedningskontoret har i skrivelse 2004-03-29 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna bokslut och årsredovisning för 2003, att avsätta 2 916 tkr till renhållningsfonden, varav Häverö 200 tkr, Salmunge 200 tkr och Björkholmen 200 tkr för avslutnings- och återställningsarbeten och 2 316 tkr till driftfonden, att ianspråkta 3 130 tkr ur VA-fonden,att fastställa principen att de taxefinansierade verksamheterna VA respektive renhållning ska undantas från balanskravet. Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta att godkänna bokslut och verksamhetsberättelse avseende kommunstyrelsens egen verksamhet.Politisk beredningArbetsutskottet har vid sammanträde 2004-04-01, § 107 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-03-29.____ _________ KS § 87Årsredovisning 2003 för Norrtälje Kommunhus AB inkl dotterbolagen, Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB, Norrtälje Energi AB, Roslagsbostäder AB samt Järnvägsparken HB.BeslutKommunstyrelsens förslag:Kommunfullmäktige beslutar

att lägga årsredovisningarna 2003 till handlingarna.

Bakgrund

Föreligger årsredovisning 2003 för Norrtälje Kommunhus AB inkl 
dotter--bolagen Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB, Norrtälje
Energi AB, Roslagsbostäder AB och Järnvägsparken HB.

_________

KS § 88 Dnr KS 04-222 042Ombudgetering av investeringsanslag 2003-2004 avseende inventarier, utrustning m mBeslutKommunstyrelsens förslag:Kommunfullmäktige beslutaratt ombudgetera tidigare beviljade investeringsanslag med 12 518 tkr enligt i ledningskontorets skrivelse 2004-03-16 redovisade uppställning,att dessa utgifter finansieras med egna medel.BakgrundUnder 2003 och tidigare har projekt påbörjats eller planerats. Vid årets slut har en del inte varit färdigställda. De tidigare beviljade anslagen har därför ej förbrukats och behöver överföras som tilläggsanslag i 2004 års investeringsbudget.För år 2004 har kommunfullmäktige beslutat att de totala investeringarna inte bör överstiga 80 milj kr. 60,4 milj av dessa är redan disponerade i fastställda investeringsramar. Om 9,9 milj beviljas för ombudgeteringar återstår 9,7 milj kr för kommunfullmäktige att fördela under året.TjänstemannaberedningarLedningskontoret har i skrivelse 2004-03-16 redovisat föreslagna ombud-geteringar och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ombudgetera tidigare beviljade investeringsanslag med 12 518 tkr enligt i ledningskontorets skrivelse 2004-03-16 redovisade uppställning, att dessa utgifter finansieras med egna medel.

KS § 88 fortsPolitisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-04-01, § 115 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-03-16.__________ 
KS § 89 Dnr KS 04-221 042Ombudgetering av driftbudgetanslag 2003-2004BeslutKommunstyrelsens förslag:Kommunfullmäktige beslutaratt bevilja kommunstyrelsen ombudgetering av anslag till driftbudgeten med 525 tkr,att finansiering sker med eget kapital.BakgrundUnder 2003 och tidigare har projekt påbörjats eller planerats. Vid årets slut har en del inte varit helt verkställda. De tidigare beviljade anslagen har därför ej förbrukats och behöver överföras som tilläggsanslag i 2003 års driftbudget.Vid slutet av år 2003 har följande projekten Björkarn och replipunkt Spillersboda inte varit slutförda. För Björkarn återstår 436 tkr och för replipunkt Spillersboda återstår 89 tkr.De tidigare beviljade anslagen behöver överföras som tilläggsanslag i 2004 års driftbudget.
TjänstemannaberedningLedningskontoret har i skrivelse 2004-03-16 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja kommunstyrelsen ombudgetering av anslag till driftbudgeten med 525 tkr, att finansiering sker med eget kapital.Politisk beredningArbetsutskottet har vid sammanträde 2004-04-01, § 116 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-03-16.__________ 

KS § 90 Dnr KS 04-198 153Överföring av kommunens uppgifter enligt Skuldsaneringslag (1994:334) från kommunstyrelsen till socialnämndenBeslutKommunstyrelsens förslag:Kommunfullmäktige beslutar
att överföra funktionen som budget-/ skuldrådgivare från kommunstyrelsen till socialnämnden,att socialnämnden fullgör kommunens skyldigheter enligt Skuldsanering (1994:334),att medel för detta överförs från servicekontorets konto till socialnämnden med 216.000 kr (helårsbasis 2004),att komplettera socialnämndens reglemente med följande:”1§Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten enligt Skuldsaneringslag (1994:334)”,att överföringen till socialnämnden skall gälla från och med den 1 september 2004 samt

att ärendet skall på remiss till socialnämnden före kommunfullmäktige tar beslut.BakgrundEnligt skuldsaneringslagen ska kommunen inom ramen för socialtjänsten eller på annat sätt lämna råd och anvisningar till skuldsatta personer. Denna funktion är idag organisatoriskt placerad på kommunstyrelsens servicekontor.De senaste åren har det varit omsättning på tjänsten och från och med den 1 april är tjänsten ånyo vakant. KS § 90 forts För att få en effektivare hantering av kommunens uppgifter enligt skuldsaneringslagen föreslås att uppgifterna överförs från kommunstyrelsens ansvarsområde till socialnämndens.TjänstemannaberedningServicekontoret föreslår i skrivelse 2004-03-23 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att överföra funktionen som budget-/ skuldrådgivare från kommunstyrelsen till socialnämnden, att socialnämnden fullgör kommunens skyldigheter enligt Skuldsanering (1994:334), att medel för detta överförs från servicekontorets konto till socialnämnden med 216.000 kr (helårsbasis 2004), att komplettera socialnämndens reglemente med följande:”1§
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten enligt Skuldsaneringslag (1994:334)”, att överföringen till socialnämnden skall gälla från och med den 1 september 2004.Politisk beredningArbetsutskottet har vid sammanträde 2004-04-01, § 112 föreslagit enligt servicekontorets skrivelse 2004-03-23. __________ KS § 91Motionsredovisning enligt kommunallagen 5 kap 33 §.BeslutKommunstyrelsens förslag:Kommunfullmäktige beslutaratt lägga motionsredovisningen till handlingarna.BakgrundKommunallagen stadgar att motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut med anledning av motionen vid sammanträde som hålles inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen ej kan avslutas inom sådan tid skall detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige vid sammanträde inom angiven tidpunkt.Fullmäktige får vid behandling av sådan anmälan avskriva motionen från vidare handläggning. Föreligger av ledningskontoret upprättad motionsredovisning.TjänstemannaberedningArbetsutskottet har vid sammanträde 2004-04-01, § 113 föreslagit att motionsredovisningen läggs till handlingarna. _________
KS § 92 Dnr KS 03-67 311Godkännande av avtal gällande arbetsplan för Västra vägenBeslutKommunstyrelsens förslag:Kommunfullmäktige beslutaratt godkänna upprättat förslag till avtal mellan Vägverket och kommunen om planeringen av Västra vägen,att förskottera 3,5 mkr för planeringen av västra vägen samtatt finansieringen sker med egna medel.BakgrundI samband med utvecklingen av Campus Roslagen på Nordrona har krav ställts på en förbättrad anslutning till vägsystemet i Norrtälje stad och regionen.Västra vägen är diskuterad och föreslagen som alternativ till Stockholmsvägen för genomfartstrafiken. Regeringen beslutade i februari om ekonomiska ramar för länsplanerna. I den planen ligger Västra vägen för genomförande år 2013.Ledningskontoret har med Vägverket diskuterat hur en tidigareläggning av genomförandet skulle kunna ske. I första hand har diskuterats finansiering för upprättande av arbetsplan för Förbifart Norrtälje (väg 76), Västra vägen. En färdig arbetsplan underlättar fortsatt planering av utvecklingen i staden.Ledningskontoret och Vägverket har upprättat ett förslag till avtal som reglerar kostnaderna för arbetsplaneprocessen.TjänstemannaberedningLedningskontoret har i skrivelse 2004-03-25 redovisat förslaget till planering av Västra vägen samt föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige KS § 92 fortsbesluta att godkänna upprättat förslag till avtal mellan Vägverket och kommunen om planeringen av Västra vägen, att förskottera 3,5 mkr för planeringen av västra vägen samt att finansieringen sker med egna medel.TjänstemannaberedningArbetsutskottet har vid sammanträde 2004-04-01, § 117 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-03-25.__________
KS § 93 Dnr KS 00-1092 105Förslag till internationell strategi 2004-2006, mål och riktlinjer för Norrtälje kommuns internationella arbeteBeslutKommunstyrelsens förslag:Kommunfullmäktige beslutaratt godkänna den internationella strategin för åren 2004-2006. BakgrundDen senaste internationella strategin avsåg tiden fram till år 2003. En ny strategi har arbetats fram i en samrådsgrupp bestående av representanter från olika avdelningar.Internationella strategin innehåller mål och syften med det internationella arbetet samt förslag till prioriteringar mellan verksamhetsområden.TjänstemannaberedningLedningskontoret föreslår i skrivelse 2004-02-19 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna den internationella strategin för åren 2004-2006.Politisk beredningArbetsutskottet har vid sammanträde 2001-01-16, § 12 beslutat att återremittera ärendet till ledningskontoret för förvaltningsremiss.Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-01-16, § 12 beslutat att återremittera ärendet till ledningskontoret för förvaltningsremiss.Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-04-01, § 114 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-02-19._________
KS § 94 Dnr KS 04-114 052Godkännande av förfrågningsunderlag gällande inbjudan till anbuds-givning för löpande behov av mindre entreprenörarbeten upp till 5 basbeloppBeslutKommunstyrelsen beslutar:att godkänna upprättade förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av löpande behov av mindre entreprenörarbeten upp till 5 basbelopp,att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta den leverantör upphandlingen ger till resultat.BakgrundKommunens nuvarande avtal på entreprenörarbeten löper ut 2004-04-30 varvid en ny upphandling bör genomföras.TjänstemannaberedningServicekontorets upphandlingsenhet har lämnat förslag till förfrågningsunderlag 2004-02-24 och föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättade förslag till förfrågningsunderlag till upphandling av ovan nämnda upphandling, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta den leverantör upphandlingen ger till resultat.Politisk beredningArbetsutskottet har vid sammanträde 2004-03-18, § 92 föreslagit enligt servicekontorets skrivelse 2004-02-24. _________

KS § 95 Dnr KS 04-118 253Roslagsbostäder AB:s framställan om försäljning av fastigheten Herräng 1:374.BeslutKommunstyrelsen beslutar:att godkänna att Roslagsbostäder AB försäljer fastigheten Herräng 1:374. BakgrundRoslagsbostäder AB har i skrivelse 2004-02-20 gjort framställan om försäljning av fastigheten Norrtälje Herräng 1:374.Fastigheten är obebyggd och ytan är 1.145 kvm. Fastigheten är belastad med två servitut gällande jordkabel samt transformatorstation. Ansvaret avseende dessa servitut följer fastigheten.Politisk beredningArbetsutskottet har vid sammanträde 2004-03-18, § 94 godkänt framställan. __________
KS § 96 Dnr KS 03-890 055Förslag till förfrågningsunderlag gällande upphandling av konsulttjänsterBeslutKommunstyrelsen beslutar:att en kommungemensam upphandling av konsulter inom områdena ledning och personalutveckling genomförs enligt ledningskontorets föreslagna förfrågningsunderlag.BakgrundLedningskontoret har utarbetat ett förslag till upphandling av konsulttjänster som tillställts samtliga förvaltningar för synpunkter. Samtliga förvaltningar är positiva till den effektivisering som en upphandling skulle innebära.Förslaget innebär att kommunen gör en ramupphandling med ett antal företag och avtal tecknas efter fastställda kriterier för en treårsperiod. Upphandlingen avser endast konsulttjänster inom angivna managementområden.TjänstemannaberedningLedningskontoret har i skrivelse 2004-03-08 redovisat ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta att en kommungemensam upphandling av konsulter inom områdena ledning och personalutveckling genomförs enligt lednings-kontorets föreslagna förfrågningsunderlag.Politisk beredningArbetsutskottet har vid sammanträde 2004-03-18, § 95 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-03-08. _________ KS § 97 Dnr KS 03-759 430Yttrande över miljödepartementets remiss ”Havet – tid för en ny strategi“ (SOU 2003:72)BeslutKommunstyrelsen beslutar:att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse till miljödepartementet, undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.BakgrundMiljödepartementet har översänt slutbetänkande från Havsmiljökommissionen ”Havet – tid för en ny strategi” (SOU 2003:72) till Norrtälje kommun för yttrande.Havsmiljökommissionen tillsattes av regeringen i juli 2002 för att bryta den negativa utvecklingen i haven runt landets kuster. Kommissionen slutförde sitt arbete genom att i juni 2003 lämna betänkandet ”Havet – tid för en ny strategi” till regeringen.TjänstemannaberedningLedningskontoret har i skrivelse 2004-03-22 i samråd med tekniska kontoret, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen samt LRF lämnat synpunkter på remissen.Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna förslaget som kommunens yttrande över Havsmiljökommissionens slutbetänkande.Politisk beredningArbetsutskottet har vid sammanträde 2004-03-26, § 98 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-03-22._________KS § 98 Dnr 04-154 253NIHAB; Godkännande av försäljning av Släggan 2 i RimboBeslutKommunstyrelsen beslutar:att godkänna NIHAB:s försäljning av fastigheten Släggan 2 i Rimbo. BakgrundNIHAB förvärvade den gamla brandstationen i Rimbo i anslutning till att man hyrde ut lokaler till Rimbos nya brandstation. Syftet med förvärvet var att erbjuda centrala lokaler till småföretag i Rimbo.NIHAB hemställer i skrivelse 2004-03-05 om att kommunstyrelsen godkänner försäljning av fastigheten Släggan 2 i Rimbo. NIHAB:s styrelse har godkänt försäljningen av fastigheten till Jan Skogh i Rimbo för en köpeskilling av 1,5 mkr. Politisk beredningArbetsutskottet har vid sammanträde 2004-03-26, § 99 godkänt försäljningen._________
KS § 99 Dnr KS 04-135 106Hembudsförfrågan inom BAS, Business Arena StockholmBeslutKommunstyrelsen beslutar:att Norrtälje kommun inte önskar begagna sig av förköpsrätten att köpa fler aktier i BAS.BakgrundTill aktieägarna i BAS har kommit en hembudsförfrågan på totalt en aktie från Vaxholms kommun. Dessutom föreslås att Stockholms stads aktiepost övergår till Stockholms Stads Näringslivskontor AB.Norrtälje kommun har vid tidigare förfrågningar beslutat att inte begagna sig av förköpsrätt till fler aktier än de fem som kommunen har.TjänstemannaberedningLedningskontoret har i skrivelse 2004-03-04 på anförda skäl föreslagit att Norrtälje kommun inte önskar begagna sig av förköpsrätten att köpa fler aktier i BAS.Politisk beredningArbetsutskottet har vid sammanträde 2004-03-26, § 100 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-03-04. _________ KS § 100 Dnr KS 04-158 106Ansökan om bidrag från Social ekonomi i Roslagen (SER) för omstrukturering av f d Återbruk och service ekonomisk föreningBeslutKommunstyrelsen beslutar:att förskottera 100 000 kr för återanställning av tidigare uppsagda eller tillhörande målgruppen under april-september 2004,att bevilja 75 000 kr i bidrag till SER för etablering av bolaget ”Produktassistans AB” samt ytterligare 75 000 kr när/om c:a 20 deltagande lokala företagare gått in i bolaget september 2004 samt att medelsanvisning sker från servicekontorets anslag för arbetsmarknads-politiska åtgärder och att förskotterade lönemedel redovisas september 2004. BakgrundSocial ekonomi i Roslagen (SER) ansöker i skrivelse 2004-03-08 om 250 000 kr i bidrag för sitt omstruktureringsarbete. Syftet med omstruktureringen är att arbeta fram en ny utvecklingsmodell under tiden april-september för att kunna erbjuda arbete till personer med funktionshinder av olika slag.I den skisserade modellen ingår SAMHALL, ett tilltänkt bolag ”Produktassi-stans AB” och SER. Bolaget förutsätts ha c:a 20 delägare.Ekonomiska föreningen Social ekonomi i Roslagen har fått överta tidigare avtal från ekonomiska föreningen Arbete & Utveckling vars verksamhet upphörde vid årsskiftet. Avtalet innebär att kommunen från och med januari 2003 lämnar en ersättning på 8 300 kr per heltidsanställd lönebidragsanställd och månad. Grundersättningen kompletteras med ett allmänt verksamhetsstöd om 10 % på utbetald lönesumma motsvarande högst 830 kr/sysselsatt lönebidragsanställd för administration, hyra m m. Då flertalet lönebidragsanställda i f d Återbruk och service är uppsagda utgår inte längre bidrag i någon större omfattning. En miljon kronor finns avsatta inom servicekontoret för innevarande år. 


KS § 100 forts 
Tjänstemannaberedning 
Ledningskontoret har i skrivelse 2004-03-31 redogjort för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta att förskottera 100 000 kr för återanställning av tidigare uppsagda eller tillhörande målgruppen under april-september 2004, att bevilja 
75 000 kr i bidrag till SER för etablering av bolaget ”Produktassistans AB” samt ytterligare 75 000 kr när/om c:a 20 deltagande lokala företagare gått in i bolaget september 2004 samt att medelsanvisning sker från servicekontorets anslag för arbetsmarknads-politiska åtgärder och att förskotterade lönemedel redovisas september 2004. Politisk beredningArbetsutskottet har vid sammanträde 2004-03-26, § 102 beslutat att återremittera ärendet till ledningskontoret och att ärendet skall tas upp på sammanträdet den 1 april 2004.Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-04-01, § 118 beslutat att ärendet tas upp på extra arbetsutskott före kommunstyrelsen den 7 april.Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-04-07, § 123 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-03-31.


________KS § 101 Dnr KS 04-199 170

Förändring av räddningstjänstens båtorganisation

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar: - under förutsättning av att MBL förhandlingen är avslutad -

att teckna avtal med Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne,

att godkänna räddningstjänstens nya båtorganisation som i princip innebär, utöver ovan nämnda avtal och med undantag av Hallstaviksområdet, att räddningstjänsten har trailerbaserade båtar i Norrtälje avsedda för transport av en räddningsstyrka på 1+2, brandsläckningsinsatser, viss vattenlivräddning och länsutläggning,

att uppdra till räddningstjänsten att i samband med framtagandet av hand-lingsprogram i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor särskilt beakta behovet av båt i Hallstaviksområdet,

att kostnaderna för avtalet justeras i bokslut 2004 och hanteras särskilt i budgetarbetet för 2005 samt

att uppdra till räddningstjänsten att med hjälp av upphandlingsenheten sälja Eldorado, objekt 2891, och båtar med trailer placerade i Älmsta, Rimbo och Bergshamra.

Bakgrund

Under 2001-2002 genomfördes projektet Blidö 2003 med syfte att belysa den framtida utvecklingen för kåren på Blidö. I samband med detta framkom att det på sikt kommer att uppstå brist på personal med föreskriven utbildning och erfarenhet för att framföra båten Eldorado som är placerad på Blidö. Som ett resultat av projektet beslutade tekniska nämnden att samverkan med bl a Sjöräddningssällskapet och Kustbevakningen skulle utvecklas.

KS § 101 forts

Tjänstemannaberedning

Räddningschefen har i skrivelse 2004-03-06 redogjort för den planerade förändringen av räddningstjänstens båtorganisation och föreslår kommu-styrelsen besluta att teckna avtal med Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne, att godkänna räddningstjänstens nya båtorganisation som i princip innebär, utöver ovan nämnda avtal och med undantag av Hallsta-viksområdet, att räddningstjänsten har trailerbaserade båtar i Norrtälje avsedda för transport av en räddningsstyrka på 1+2, brandsläckningsinsatser, viss vattenlivräddning och länsutläggning, att uppdra till räddningstjänsten att i samband med framtagandet av hand-lingsprogram i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor särskilt beakta behovet av båt i Hallstaviksområdet, att kostnaderna för avtalet justeras i bokslut 2004 och hanteras särskilt i budgetarbetet för 2005 samt att uppdra till räddningstjänsten att med hjälp av upp-handlingsenheten sälja Eldorado, objekt 2891, och båtar med trailer placerade i Älmsta, Rimbo och Bergshamra.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-03-26, § 105 föreslagit enligt räddningschefens skrivelse 2004-03-06.

_________

KS § 102 Dnr KS 04-166 042

Budgetutfallsprognos nr 2 för Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna budgetutfallsprognos per februari 2004.


Bakgrund

Förvaltningarna har lämnat in budgetutfallsprognoser för år 2004. Till grund för prognoserna ligger bland annat utfall t o m februari månad.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2004-04-01 kommunstyrelsen besluta att godkänna budgetutfallsprognos per februari 2004.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-04-07, § 110 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-04-01.

_________KS § 103 Dnr KS 04-187 255

Tillägg till exploateringsavtal berörande fastigheterna Hensvik 2:61-2:94 samt 2:96-2:97 i Häverö församling

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna tillägg till exploateringsavtal avseende anslutning av de i exploateringsområdet ingående fastigheterna Hensvik 2:61-2:94 samt 2:96-2:97 till det kommunala vatten- och avloppsnätet.


Bakgrund

Efter Väddötomter AB:s övertagande av det exploateringsavtal (grundat på bakomliggande förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse) som ursprungligen (1982-12-07) tecknades mellan Norrtälje kommun och Fastighetsbolaget Saltsjön har Väddötomter AB önskat få bekräftat om möjligheten att ansluta fastigheterna inom exploateringsområdet till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-03-18 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna tillägg till exploateringsavtal avseende anslutning av de i exploateringsområdet ingående fastigheterna Hensvik 2:61-2:94 samt 2:96-2:97 till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-04-01, § 108 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-03-18.

_________


KS § 104 Dnr KS 04-171 255

Vägrättsavtal avseende utbyggnad av färjläget på Köpmanholm

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna förslag till vägrättsavtal.


Bakgrund

Vägverket Region Stockholm och Vägverket Färjerederier planerar utbyggnad av färjläget på Köpmanholm. Avsikten med utbyggnaden är att en ny större färja ska tas i drift.

CA 20 m2 av kommunens fastighet Yxlö 1:220 kommer att tas i anspråk för utbyggnad av färjeläget.

Vägverket har översänt förslag till vägrättsavtal där kommunen upplåter mark utan ersättning.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-03-11 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till vägrättsavtal.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-04-01, § 109 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-03-11.

__________


KS § 105 Dnr KS 02-947 003

Rapport beträffande utförd internkontroll inom lednings- och servicekontor

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att lägga rapporten till handlingarna.


Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2002-12-05, § 264 att fastställa ledningskontorets förslag till internkontrollplan för 2003. 

Tjänstemannaberedning

Internkontrollen 2003 har genomförts i enlighet med antagen plan.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2004-02-09 att rapporten med godkännande lägges till handlingarna.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-04-01, § 110 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-02-09.


_________


KS § 106 Dnr KS 04-191 003

Fastställande av internkontrollplan för kommunstyrelsen 2004

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att fastställa internkontrollplan för kommunstyrelsen avseende år 2004.


Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2000-11-20, § 52 att fastställa ledningskontorets förslag till Reglemente för internkontroll av ekonomi och verksamhet. Reglementet börjar gälla den 1 mars 2001.

Internkontrollreglementet slår fast att ansvaret för den interna kontrollen alltid åvilar den resultatansvariga nämnden. Det innebär bland annat att varje nämnd ansvarar för att utforma och organisera den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområde. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att utforma en övergripande organisation för den interna kontrollen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-02-10 föreslagit kommunstyrelsen besluta att fastställa internkontrollplan för kommunstyrelsen avseende år 2004.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-04-01, § 111 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-02-10.


_________

KS § 107 Dnr KS 04-227 734

Blockförhyrning av lokaler för gruppboende i Hallstavik

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna förslag till hyresavtal med Roslagsbostäder AB gällande blockförhyrning av lokaler för gruppboende inom fastigheten Skärsta 1:66 i Hallstavik.


Bakgrund

Tekniska kontoret förhyr sedan 2002-01-01, efter beslut av tekniska nämnden 2001-10-25, 767 m2 lokaler av Roslagsbostäder AB för gruppboende för personer med psykiska funktionshinder. Lokalerna förhyrs under tio år genom ett s k blockförhyrningsavtal.

Omsorgsförvaltningen har vid omsorgsnämndens sammanträde 2003-09-23 påtalat att det råder brist på boendemöjligheter för personer med sociala och psykiatriska problem samt att förvaltningen tillsammans med Roslagsbostäder undersöker möjligheten att inrymma gruppboende i ytterligare lägenheter i anslutning till en samlad trappuppgång i Skärsta, Hallstavik.

Roslagsbostäder har överlämnat förslag till hyreskontrakt som innebär att kommunen genom tekniska kontoret förhyr 383,5 m2 lokaler motsvarande 8 en- och tvårumslägenheter inom bostadsområdet Skärsta i Hallstavik.

Tjänstemannaberedning

Tekniska kontorett har i skrivelse 2004-03-22 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till hyresavtal med Roslagsbostäder AB gällande blockförhyrning av lokaler för gruppboende inom fastigheten Skärsta 1:66 i Hallstavik .

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-04-01, § 120 föreslagit

KS § 107 forts

enligt tekniska kontorets skrivelse 2004-03-22.

___________
KS § 108 Dnr KS 04-233 295

Lokalisering av MA-service och H21 på Nordrona

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna lokalisering av MA-service samt H21 i enlighet med förslag 2004-03-29 från tekniska kontoret,

att utökade lokalkostnader om 500 tkr under år 2004 för MA-service och H21 finansieras inom ramen för kommunstyrelsens driftbudget,

att lokalkostnaderna för rubricerade lokaler under resterande del av den treåriga hyresperioden inarbetas i ordinarie budgetarbete.


Bakgrund

I samband med exploatering av Vattumannen m fl fastigheter måste MA-service och möbelförrådet knutet till H21, lämna sina befintliga lokaler.

Kommunfullmäktige har godkänt mark- och exploateringsavtal avseende berörda fastigheter samt förkalkyl över kommunens del av investerings-utgifterna. Beslut om antagande av detaljplan förväntas fattas av kommunfullmäktige den 24 maj 2004. Av underlag till avtalet framgår att rivning av befintliga byggnader beräknas ske under maj-juni 2004 så att byggproduktion kan beräknas påbörjas i juni 2004.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-03-31 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna lokalisering av MA-service samt H21 i enlighet med förslag 2004-03-29 från tekniska kontoret, att utökade lokalkostnader om 500 tkr under år 2004 för MA-service och H21 finansieras inom ramen för kommunstyrelsens driftbudget, att lokalkostnaderna för rubricerade lokaler 


KS § 108 forts

under resterande del av den treåriga hyresperioden inarbetas i ordinarie budgetarbete.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-04-01, § 121 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-03-31.

__________

KS § 109 Dnr KS 04-238 053

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av livsmedel

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att servicekontorets upphandlingschef får i uppdrag att genomföra livsmedelsupphandling gemensamt med kommunerna Vallentuna, Österåker och staden Vaxholm,

att fastställa förfrågningsunderlag delar 1.1, 1.4, 1.5, 1.15, 2.9, 2.13, 3.2, 3.13, anbudsbilaga 4 och anbudsbilaga 5,

att upphandlingschefen får delegation att fastställa övriga delar,

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör.

Bakgrund

Servicekontorets upphandlingsenhet planerar att genomföra en livsmedelsupphandling tillsammans med UNO -kommunerna/staden Vallentuna, Österåker och Vaxholm. För att få ett smidigare samarbete föreslås att upphandlingschefen får i delegation att fastställa förfrågningsunderlaget i vissa delar.

Tjänstemannaberedning

Servicekontoret har i skrivelse 2004-04-02 redogjort för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta att servicekontorets upphandlingschef får i uppdrag att genomföra livsmedelsupphandling gemensamt med kommunerna Vallentuna, Österåker och staden Vaxholm, att fastställa förfrågningsunderlag delar 1.1, 1.4, 1.5, 1.15, 2.9, 2.13, 3.2, 3.13, anbudsbilaga 4 och anbudsbilaga 5, att upphandlingschefen får delegation att fastställa övriga delar, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-04-07, § 111 föreslagit enligt servicekontorets skrivelse 2004-04-02.
__________


KS § 110

Protokoll

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att lägga protokollen till handlingarna.

Bakgrund

Föreligger protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden 2003-12-04, 2003-12-18, 2003-11-13, 2003-08-14 och 2003-08-28.

Kommunfullmäktiges sammanträden 2003-12-15.

_________
KS § 111 Dnr Ks 94-


Anmälan om delegationsbeslut 2004

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-8 lägges till handlingarna.

_________

KS § 112

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:25; Feriearbeten 2004

Dnr KS 04186 435

Miljödepartementets remiss ang Naturvårdsverkets redovisning av uppdrag om fiskeförbud i ett skyddat marint område

Dnr KS 04-183 422

Miljödepartementets remiss ang Naturvårdsverkets rapport ”Fosforutsläpp till vatten år 2010-delmål, åtgärder och styrmedel”

Dnr KS 04-156 400

Jordbruksdepartementets remiss Ds2004:11 Förbättrad djurskydds- och livsmedelstillsyn

Dnr KS 04-173 105

MHF Roslagens skrivelse ang representation

Arbetsmiljöverkets underrättelse ang kompletterande upplysningar ang skyddsutrustning

Dnr KS 04-155 108
Kommunalrådens skrivelse 2004-03-08 till rikspolisstyrelsen ang att Norrtälje behöver fler poliser

Rikspolisstyrelsens svar2004-03-11 på ovanstående skrivelse

Länsstyrelsen m fl ang regional samverkanskurs –RSK 30 augusti-2 september 2004KS § 112 forts

Utbildningsnämndens beslut 2004-02-24, § 6 ang verksamhetsplan för utbildningsnämnden år 2004

Länsstyrelsen i Uppsala län; Gräsö skärgård – en sammanställning av naturvärden

Glesbygdsverkets rapport med skärgårdsfakta 

Miljörådets protokoll 2004-02-25

Norrtälje Kommunhus AB:s styrelseprotokoll 2004-03-12

NIHAB:s styrelseprotokoll 2003-12-19 och 2004-02-18

Roslagsbostäders styrelseprotokoll 2003-12-04, 2004-01-27, 2004-02-12

Kallelse till styrelsemöte i Norrtälje Kommunhus AB 2004-03-18, 2004-03-26

Kallelse till styrelsemöte i NIHAB 2004-03-02

Kallelse till styrelsemöte i Roslagsbostäder 2004-03-10

Kallelse till styrelsemöte i Norrtälje Energi AB och Norrtälje Energi Försäljnings AB 2004-03-25

Kallelse till bolagsstämma Norrtälje Energi och Norrtälje Energi Försäljnings AB 2004-03-29

Inbjudan till seminarium om bebyggelse och VA-frågor den 26 maj.__________