KS 040506
Plats och tid Sammanträdesrum Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-10.15
10.40-13.00
Beslutande Enligt förteckning


Mats Törnquist, kommundirektör
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Övriga deltagande Anne Pajula, ledningskontoret
Arne Appel, budgetchef, § 122
Lars Ahlqvist, informatör, § 114
Christina Nilsson, sekreterare


Utses att justera Kerstin Bergström (s)

Justeringens Ledningskontoret måndagen den 10 maj 2004, kl 13.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 113-132
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Kerstin Bergström
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2004-05-06

Datum för 2004-05-24 Datum för 2004-06-14
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Ledningskontoret
för protokollet 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KS § 113

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Kerstin Bergström (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen äger rum på ledningskontoret måndagen den 10 maj, 2004, kl 13.00.

_________KS § 114

Allmän information

Informatör Lars Ahlqvist, ledningskontoret informerar om taltidningens verksamhet.
_____

Dagen avslutas med att kommunstyrelsen besöker Konsthallen. Intendent Daniel Werkmäster visar runt och informerar om utställningen Norr Tell You.
_________KS § 115 Dnr 02-569 214

Antagande av detaljplan för fastigheten Kvarnudden 3:1 i Väddö församling

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till detaljplan för fastigheten Kvarnudden 3:1 i Väddö församling.


Bakgrund

Området är beläget vid Ålands hav på Väddö, inom Kvarnsands tomtområde. Kvarnudden 3:1 är i privat ägo, ägt i lika delar mellan två familjer.

Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 17 juni – 12 juli 2002 samt har hållits utställt under tiden 16 september – 7 oktober 2003.

Planens syfte

Syftet med den aktuella detaljplanen är att ändra ändamålet från hotell till uthyrningsstugor och att precisera byggrätten till ytterligare nio stugor med en sammanlagd byggnadsarea om högst 650 kvm och med en utbyggnadstid av cirka 15 år.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2004-02-26, § 58 beslutat att godkänna det reviderade planförslaget för fastigheten Kvarnudden 3:1 och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 §.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2004-03-21, § 132.

_________

KS § 116 Dnr KS 03-197 214

Antagande av detaljplan för fastigheten Narstrand 1 och 8 i Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till detaljplan för fastigheterna Narstrand 1 och 8 i Norrtälje stad.


Bakgrund

Planområdet är centralt beläget norr om stadens bussterminal, mellan kvarteren Nordkap och Niord. Planförslaget omfattar fastigheterna Narstrand 1 och 8.

Planförslaget har varit ute för samråd under tiden 4 mars – 25 april 2003 och utställt för granskning under tiden 2 – 23 december 2003.

Planens syfte

Syftet med planen är att ersätta gällande detaljplan för småindustriändamål med en ny detaljplan för bostadsändamål. Småindustriverksamheten har sedan tidigare upphört och kommunen har förvärvat fastigheten i avsikt att upplåta den för bostadsbebyggelse.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2004-03-25, § 103 beslutat att godkänna den efter utställning reviderade detaljplanen och överlämna densamma till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 §.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-05-06, § 144 behandlat ärendet.

__________KS § 117 Dnr KS 03-532 214

Antagande av detaljplan för fastigheten Spillersboda 1:116 i Frötuna församling

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till detaljplan för fastigheten Spillersboda 1:116 i Frötuna församling.

Bakgrund

Planområdet ligger i Spillersboda söder om Kapellskärsvägen. Planförslaget har varit ute för samråd 13 juni – 25 juli 2003 och utställt för granskning under tiden 17 februari – 9 mars 2004.

Planens syfte

Ledningskontoret har på kommunstyrelsens uppdrag och i samarbete med föreningen Spillersboda ö-kontakt begärt att få göra ändring av detaljplan för en replipunkt för del av kommunägda fastigheten Spillersboda 1:116. Ändringen av detaljplanen innebär att en del av grönområdet utmed fastighetens västra gräns tas bort för att där kunna bygga carport- och p-platser. Målsättningen är att förbättra transportmöjligheterna för boende på öar utan fast landförbindelse belägna utanför Spillersboda.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2004-04-22, § 146 beslutat att godkänna den efter utställning reviderade detaljplanen och överlämna denna till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 §.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-05-06, § 145 behandlat ärendet.
_________KS § 118 Dnr KS 02-870 214

Antagande av detaljplan för kv Vattumannen 1 samt del av Tälje 2:108 och 3:1 i Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till detaljplan för kv Vattumannen 1 samt del av Tälje 2:108 och 3:1 i Norrtälje stad.


Bakgrund

Planens syfte

Syftet med planen är att pröva lämpligheten av en etablering av handel inom kategorierna lågprislivsmedel, hemelektronik, sport/fritid, byggvaror m m i anslutning till Knutby torg. 

Ett program till detaljplan för Vattumannen 1 med flera, upprättat av stadsarkitektkontoret i oktober 2002, har varit utsänt för samråd under tiden 29 oktober – 13 december 2002.

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 28 maj – 18 juli 2003 samt hållits utställt för granskning under tiden 7 – 28 januari 2004.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2004-04-22, § 143 beslutat att godkänna reviderat förslag till detaljplan och överlämna detta till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 §.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2004-05-06, § 146.

_________


KS § 119 Dnr KS 03-289

Besvarande av motion från Bertil Karlsson (v) Leif Glavstedt (v) och Eleonor Rosenqvist (v) angående bristen på busshållplatser längs skolbussarnas färdväg.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra till barn- och skolnämnden utreda vad som går att göra åt bristen på busshållplatser längs skolbussarnas färdväg.

att därmed anse motionen vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars 2003. I motionen föreslås att kommunfullmäktige låter utreda vad som går att göra åt problemet och sedan vidtaga lämpliga åtgärder.

Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 2003-06-29, § 76 föreslagit kommunfullmäktige bifalla motionen.

Trafiksäkerhetsnämnden beslutade 2003-12-16, § 215 att anta tekniska kontorets yttrande från den 1 december 2003 som sitt eget yttrande.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2004-04-19 yttrat sig över motionen och föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till barn- och skolnämnden utreda vad som går att göra åt bristen på busshållplatser längs skolbussarnas färdväg,
att därmed anse motionen vara besvarad.


forts


KS § 119 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-04-21, § 141 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-04-19.

_________KS § 120 Dnr KS 03-639 312

Besvarande av motion från Ethel Söderman-Sandin (s) om en tryggare och säkrare skolväg längs väg 1025 mellan färjeläget i Larshamn och Köpmanholms skola

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till trafiksäkerhetsnämndens beslut 2004-02-24, § 19 anse motionen vara besvarad.


Bakgrund

Ethel Söderman-Sandin (s) lämnar vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-08-25, § 174 in en motion om tryggare och säkrare väg mellan färjeläget i Larshamn och Köpmanholmsskolan.

Tekniska kontoret har inhämtat yttrande från Vägverket Region Stockholm. De är väghållare och ansvarar för trafiksäkerheten p väg 1025.

Vägverket har i yttrande till kommunen 2003-12-17 bland annat anfört att det finns behov av föreslagna åtgärder som är en belyst gång- och cykelväg och enligt Vägverkets uppfattning bör den placeras utmed väg 1025 östra sidan. Vid val av platser där åtgärder skall vidtas tas hänsyn till olika faktorer. .En prioritering måste ske i angelägenhetsordning. Önskemålet kommer att föras i in Vägverkets objektbank över framtida åtgärder på det statliga vägnätet inom regionen.

Vägverket anför vidare att möjlighet finns för kommunen att själv anordna föreslagna åtgärder, men innan åtgärder vidtas skall avtal upprättas mellan kommunen och Vägverket, Region Stockholm.

Trafiksäkerhetsnämnden har vid sammanträde 2004-02-24, § 19 beslutat att informera kommunfullmäktige om Vägverkets svar på motionen.


KS § 120 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2004-04-19 föreslagit kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till trafiksäkerhetsnämndens beslut 2004-02-24, § 19 anse motionen vara besvarad.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-04-21, § 142 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-04-19.

__________KS § 121 Dnr KS 03-638 317

Besvarande av motion från Ethel Söderman-Sandin (s) och Marita Jeansson (s) om belysning i vägkorsningen väg 276 och väg 278 (Furusundsvägen)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till trafiksäkerhetsnämndens beslut 2004-02-24, § 20 anse motionen vara besvarad.


Bakgrund

Ethel Söderman-Sandin (s) och Marita Jeansson (s) lämnar vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-08-25, § 175 in en motion om belysning i vägkorset väg 276 – Furusundsvägen.

Tekniska kontoret har inhämtat yttrande från Vägverket Region Stockholm. De är väghållare och ansvarar för trafiksäkerheten på väg 276 och 278.

Vägverket har i yttrande till kommunen 2003-12-11 bland annat anfört att de delar uppfattningen om att säkerheten för trafikanterna ökar om korsningen förses med belysning. Vid val av platser där åtgärder skall vidtas tas hänsyn till olika faktorer. Önskemålet kommer att föras in i Vägverkets objektbank över framtida åtgärder på det statliga vägnätet inom regionen. Vägverket anför vidare att möjlighet finns för någon annan att anordna belysning på platsen. Innan några åtgärder vidtas skall ett avtal upprättas mellan kommunen och Vägverket, Region Stockholm.

Trafiksäkerhetsnämnden har vid sammanträde 2004-02-24, § 20 beslutat att informera kommunfullmäktige om Vägverkets svar på motionen.


fortsKS § 121 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2004-04-20 föreslagit kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till trafiksäkerhetsnämndens beslut 2004-02-24, § 20 anse motionen vara besvarad.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-04-21, § 143 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-04-21.

__________KS § 122 Dnr KS 04-166 042

Driftbudgetuppföljning mars 2004 samt förslag till åtgärder innebärande bl a att nämnder åläggs redovisa överskott i bokslut 2004

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att ärendet utgår från dagens sammanträde och behandlas på extra kommunstyrelse före kommunfullmäktige den 24 maj 2004.

Bakgrund

Förvaltningarna har lämnat in budgetutfallsprognoser för år 2004. Till grund för prognoserna ligger bland annat utfall till och med mars månad. Vidare har regeringens vårproposition samt senaste prognos för skatteintäkter påverkat prognosen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-05-05 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att målet för 2004 är att prognostiserat underskott skall minska med 20 mkr, att barn- och skolnämnden i likhet med tidigare beslut i kommunstyrelsen uppmanas att vidta åtgärder för att komma i balans, detta innebär 9 mkr lägre nettokostnader än i prognos, att av kommunfullmäktige beslutade poster i resultaträkningen om ändrad politisk organisation och effekter av måltidsutredning tas upp till behandling och att åtgärder vidtas för att minska underskottet, att ledningskontoret får i uppdrag att göra en omprövning av inventarieanslag och övriga investeringsanslag, att inga fler datorer byts ut under 2004 såvida inte särskilda skäl föreligger, att uppdra till socialnämnden att i delårsrapport för tertial 1 redovisa om det är möjligt att minska det prognostiserade underskottet och vilka konsekvenser det skulle få att följande nämnder åläggs att i bokslut för år 2004 redovisa nedanstående överskott:
· kommunstyrelsen 2 200 tkr
· miljö- hälsoskyddsnämnden 120 tkr
· byggnadsnämnden 90 tkr
· kultur- och fritidsnämnden 990 tkr

KS § 122 forts

· omsorgsnämnden 2 500 tkr
· utbildningsnämnden 3 290 tkr
· tekniska nämnden 810 tkr

att godkänna budgetutfallsprognos per mars för 2004.


Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-05-06, § 147 föreslagit att ärendet utgår och behandlas på ett extra kommunstyrelse före kommunfullmäktige den 24 maj 2004.

__________KS § 123 Dnr KS 04-260 051

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av vitvaror till Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att återremittera ärendet till arbetsutskottet.


Bakgrund

Servicekontorets upphandlingsenhet har överlämnat förslag till förfrågningsunderlag för löpande behov av vitvaror till Norrtälje kommun. Nuvarande avtal löper ut 2005-05-01.

Tjänstemannaberedning

Servicekontorets upphandlingsenhet har i skrivelse 2004-04-14 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till förfrågningsunderlag av ovan nämnda upphandling, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta den leverantör upphandlingen ger till resultat.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-04-21, § 138 föreslagit enligt servicekontorets skrivelse 2004-04-14.

_________KS § 124 Dnr KS 04-259 173

Omvandling av Bergshamra deltidsavdelning till räddningsvärn

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar 

att Bergshamra skall drivas som räddningsvärn och

att räddningstjänstens budget för 2004 utökas med 300 tkr i form av ett tilläggsanslag.


Bakgrund

I räddningstjänstens budget 2004 har inte upptagits medel för att driva Bergshamra deltidsavdelning vidare i någon form.

Redan vid framtagandet av räddningstjänstplanen 1994 fanns inte Bergshamra med i remissförslaget som tillställdes bl a Länsstyrelsen. Några synpunkter eller erinran mot att Bergshamra då avvecklades fanns inte. Att Bergshamra blev kvar som deltidsbrandkår med en bemanning av 1+2 var en politisk ambitionsnivå.

Tjänstemannaberedning

Räddningstjänsten har i skrivelse 2004-04-05 föreslagit kommunstyrelsen besluta att Bergshamra deltidsavdelning avvecklas och att brandstationen överförs till lokalbanken

forts
KS § 124 forts

alternativt beslut

att Bergshamra skall drivas som räddningsvärn och att räddningstjänstens budget för 2004 utökas med 300 tkr i form av ett tilläggsanslag.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-04-21, § 139 föreslagit enligt rättningschefens skrivelse 2004-04-05, alternativ 2.

__________KS § 125 Dnr KS 04-253 001

Förslag till projektplan för att utveckla en kommunal kundtjänst i Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna förslaget till projektplan för att utveckla en kommunal kundtjänst i Norrtälje kommun,

att utse kommunstyrelsens arbetsutskott till styrgrupp för projektet.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2002-12-30, § 313 att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med berörda nämnder och bolag utveckla en kommunal kundtjänst.

Ledningskontoret har utsett en ansvarig projektledare som arbetat fram en projektplan för genomförande av uppdraget.

Projektplanen innehåller mål och syfte med en gemensam kundtjänst samt förslag till utformning och genomförande.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-04-13 redovisat utdrag ur projektplanen och föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna förslaget till projektplan för att utveckla en kommunal kundtjänst i Norrtälje kommun, att utse kommunstyrelsens arbetsutskott till styrgrupp för projektet.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-04-21, § 140 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-04-13.
_________KS § 126 Dnr KS 04-230 311

Beviljande av investeringsanslag Vätövägen, mellan kv Vattumannen och Knutby torg i Norrtälje – Om och nybyggnad av gator, gång-, cykel- och mopedvägar samt tunnel

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja tekniska nämnden 12 mkr i investeringsanslag för Vätövägen mellan kv Vattumannen och Knutby torg i Norrtälje avseende om- och nybyggnad av gator, gång-, cykel- och mopedvägar samt tunnel,

att finansiering i enlighet med tidigare beslut sker med inkomster från exploateringen,

att tekniska nämndens budgetram 2005 utökas med 72 tkr pga ökade driftkostnader.


Bakgrund

Kommunstyrelsen godkände i augusti 2002 ett markanvisningsavtal med IBI Sverige AB gällande utveckling av en del av fastigheterna Vattumannen 1 och Tälje 3:1 till handelsområde. Kommunstyrelsen har därefter godkänt tilläggsavtal nr 1 och 2.

Kommunfullmäktige godkände i februari i år förkalkylen för kommunens del av erforderliga gatuinvesteringar. Tekniska nämnden ha 2004-03-25 begärt investeringsanslag om 12 874 tkr samt 72 tkr i utökad budgetram för 2005.

Tjänstemannaberedning

Vid anbudsöppnande har det visat sig att beloppet kommer att bli något lägre varför investeringsanslag föreslås beviljas med 12,0 mkr. Beloppet är något lägre än beslutad förkalkyl. Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2004-04-23 kommunstyrelsen besluta att bevilja tekniska nämnden 12 mkr i investeringsanslag för Vätövägen mellan kv Vattumannen och Knutby torg i Norrtälje av


KS § 126 forts

seende om- och nybyggnad av gator, gång-, cykel- och mopedvägar samt tunnel, att finansiering i enlighet med tidigare beslut sker med inkomster från exploateringen, att tekniska nämndens budgetram 2005 utökas med 72 tkr pga ökade driftkostnader.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har 2004-05-06, § 148 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-04-23.

__________KS § 127 Dnr KS 04-294 252

Förvärv av fastigheten Vaggan 2 i Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna förvärv av fastigheten Norrtälje Vaggan 2 för en köpeskilling av 1.850.000 kronor.


Bakgrund

Den privatägda villafastigheten Vaggan 2 med adress Esplanaden 28 A har varit utbjuden till försäljning. Fastighetsmäklaren har erhållit information från kommunen gällande förstudie Västra vägen 2002, Väg 76. Fastigheten Vaggan 2 behöver rivas vid genomförande av en föreslagen cirkulationsplats vid den nya ledens korsning med Esplanaden.

Fastighetsägaren har i skrivelse till kommunen påtalat svårigheterna att sälja fastigheten på öppna marknaden och önskar därför att kommunen löser in fastigheten.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-04-29 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna förvärv av fastigheten Norrtälje Vaggan 2 för en köpeskilling av 1.850.000 kronor.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2004-05-06, § 149 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-04-29.

__________ 

KS § 128 Dnr KS 04-305 866

Begäran om investeringsanslag för iordningställande av plats för konstverket ”Kärleksparet” vid Rodengymnasiet


Beslut

Arne Ringefors (fp) anmäler jäv och lämnar lokalen. Jonny Degerman (fp) tjänstgör.

Kommunstyrelsen beslutar:

att ge tekniska kontoret i uppdrag att iordningställa plats för konstverket ”Kärleksparet” vid Rodengymnasiet enligt tekniska kontorets förslag 2004-04-05,

att investeringen om 175 tkr belastar kommunstyrelsens anslag till anläggningsinvesteringar.

Bakgrund

Statens konstråd beslutade redan för c:a fem år sedan att till Norrtälje kommun utbetala 400 tkr för utförande av konstverket ”Kärleksparet” att placeras vid Rodengymnasiet med förbehåll att placeringen utförs i enlighet med konstnärens intentioner.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2003-06-25, § 214 beslutat uppdra till byggruppen att arbeta vidare med projektet för att finna en ekonomisk förutsättning till genomförande av installationen. Tidigare förslag till utförande har legat på alltför höga kostnadsnivåer, mellan 400-700 tkr.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2004-04-29, § 57 bl a föreslagit att tillstyrka ett investeringsanslag om 175 tkr för erforderliga arbeten med iordningställande av plats inför utplacering av konstverket ”Kärlekspar” utanför Rodengymnasiets café i Norrtälje samt att investeringen utförs av tekniska nämnden och belastar kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar. 


forts

KS § 128 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-05-03 föreslagit kommunstyrelsen besluta att ge tekniska kontoret i uppdrag att iordningställa plats för konstverket ”Kärleksparet” vid Rodengymnasiet enligt tekniska kontorets förslag 2004-04-05, att investeringen om 175 tkr belastar kommunstyrelsens anslag till anläggningsinvesteringar.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2004-05-06, § 150 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-05-03.

__________KS § 129 Dnr KS 04-307 291

Beviljande av medel för anpassning av lokaler i G1-huset i Rodengymnasiet

Beslut

Arne Ringefors (fp) anmäler jäv och lämnar lokalen. Jonny Degerman (fp) tjänstgör.

Kommunstyrelsen beslutar:

att ge tekniska kontoret i uppdrag att genomföra ombyggnad av G 1-huset enligt förslag i tjänsteutlåtande till tekniska nämnden 2004-04-21,

att investeringen om 360 tkr belastar kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar.


Bakgrund

Utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde 2004-04-28 beslutat att begära investeringsmedel för att anpassa lokalerna i G 1-huset vid Rodengymnasiet för ett ökat elevantal.

Tekniska nämnden har beslutat att tillstyrka utbildningsnämndens begäran vid sammanträde 2004-04-29. Åtgärderna har kostnadsberäknats till 360 tkr. Investeringsgruppen har behandlat ärendet 2004-04-23. Byggruppen har 2004-03-26 tillstyrkt förslaget till ombyggnad vid Rodengymnasiet.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-05-03 redogjort för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta att ge tekniska kontoret i uppdrag att genomföra ombyggnad av G 1-huset enligt förslag i tjänsteutlåtande till tekniska nämnden 2004-04-21, att investeringen om 360 tkr belastar kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar.
KS § 129 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2004-05-06, § 151 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-05-03.
_________


KS § 130 Dnr KS 04-308 451

Yttrande över ansökan om auktorisation – Malsta Bildemontering AB

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att, under förutsättning att företaget vidtar de åtgärder och försiktighetsmått som meddelats via delegationsbeslut 2004-03-31, tillstyrka auktorisation för Malsta Bildemontering AB.


Bakgrund

Malsta Bildemontering har hos Länsstyrelsen ansökt om auktorisation som bilskrotare. Bolagets ansökan föranleds av den omprövning av auktorisationen som numera ska ske minst vart femte år. Bolagets nuvarande auktorisation upphör den 30 juni 2004.

Ordföranden i miljö- och hälsoskyddsnämnden har yttrat sig i ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta att, under förutsättning att företaget vidtar de åtgärder och försiktighetsmått som meddelats via delegationsbeslut 2004-03-31, tillstyrka auktorisation för Malsta Bildemontering AB.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2004-05-06, § 152.

_________KS § 131 Dnr Ks 04/123 002


Anmälan om delegationsbeslut 2004

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-9 lägges till handlingarna.

_________


KS § 132

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:26; Rehabilitering eller utanförskap

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:28; Arbete efter 65 år ålder – vad gäller betr anställningsskydd, pensioner och försäkringar samt arbetsmarknadspolitiska insatser

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:29; Tillväxtens geografi

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:31; Budgetförutsättningar åren 2004-2007

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:34; Vårpropositionen 2004

Svenska kommunförbundet och landstingsförbundet; Utvecklingen i svensk hälso och sjukvård

Statens folkhälsoinstitut; Rapporter om äldres hälsa

Dnr KS 04-243 311
Intressegruppens Rimbo Framtids skrivelse till Vägverket med förslag om utredning betr anläggande av rondeller i Rimbo

Omsorgsförvaltningen ang att kommunala handikapprådet uppmanar nämnder och förvaltningar att använda skrifterna ”De mänskliga rättigheterna” vid olika mötestillfällen

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2004-04-01, § 27 ang utbyggnad av café Kärleksudden

Dnr KS 04-254 430
Miljödepartementets remiss; Naturvårdsverket och Skogsstyrelsens redovisning av uppdrag i fråga om regelverk och praxis för långsiktigt skydd av skogsmark


KS § 132 forts

Räddningsverkets utbildning på SRV-2000

Försvarsmaktens offentliga miljöredovisning år 2003

Dnr KS 04-263 805
KSL; Lokala handikapporganisationers ekonomiska planeringshorisont

Dnr KS 00-346 434

Roslagens Sjöfågeljaktvårdsförenings redovisning för år 2003

Dnr KS 04-250 430
Miljödepartementets remiss; Förslag till ett femte delmål för biologisk mångfald rörande främmande arter, i det föreslagna sextonde miljökvalitetsmålet.

Dnr KS 04-220 430
Miljödepartementets remiss i form av rapporten; Hur behandlas biologisk mångfald i MKB?

Dnr KS 04-18 100
UNO Utveckling Nord Ost; Gemensamma synpunkter från nordostkommunerna i Stockholms län på ansvarskommitténs delbetänkande: Utvecklingskraft för hållbar välfärd.

Räddningstjänsten; Systematiskt brandskyddsarbete

Finansdepartementet – Lissabonstrategin – VM i hållbar tillväxt

Dnr KS 01-499 055
Ledningskontoret; Verksamhetsrapport för år 2003 i det lokala investeringsprogrammet för åren 2001-2004 (LIP2)

Dnr KS 03-937 108
Hyresnämndens protokoll ang Hallsta 34:1

Svenska kommunförbundet – Landstingsförbundet: Utvecklingen i svensk hälso- och sjukvård


KS § 132 forts


Save the Cildren; Barns hälsa i Sveriges kommuner

Vattenfall; Sänkning av elcertifikatsavgiften

Skolverket ang kommunala kostnadsskillnader för fristående grundskolor

Dnr KS 03-575 421
Miljödepartementet; Förslag från Länsstyrelsen i Stockholms län till åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för partiklar

Stockholms kommunfullmäktiges protokoll ang försöksverksamhet med miljöavgifter/trängselavgifter m m

Dnr KS 04-155 108
Intressegruppen Rimbo Framtid; Fråga om nedläggning av polisstationen i Rimbo

Tekniska nämndens beslut 2004-03-25, § 35 – investeringsprojekt 2004, projektplan nr 1, 2004

Viktig information; Lagändring ang E-postreklam

Finansdepartementets remiss; Kommunal medverkan i landstingets sjuktransporter Ds 2004:18

Stockholms läns landsting; TBE-rekommendationer för innevarande år 2004

KSL; Information om färdtjänstavtalet samt utredning om ökad samordning av de samhällsbetalda resorna

Styrelseprotokoll från Norrtälje Kommunhus AB:s styrelsemöte 2004-03-18.

Protokoll från bolagsstämma med Norrtälje Kommunhus AB

Styrelseprotokoll från Roslagsbostäders styrelsemöte 2004-03-29.


KS § 132 forts

Protokoll från bolagsstämma med Roslagsbostäder AB

Tack från Håkan Jonsson för 50-årsuppvaktning

_________