Kommunstyrelsen 2004-05-24 1(10)

Plats och tid F d matsalen, Vilhelm Mobergs gata 2, Campus Roslagen, kl 17.00-17.15
Beslutande Enligt förteckningÖvriga deltagande Erik Klockare, kultur- och fritidskontoret
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera Håkan Jonsson (s)

Justeringens Ledningskontoret tisdagen den 25 maj, 2004, kl 13.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 133-137
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Håkan Jonsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2004-05-24

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2004-06-11 anslags nedtagande 2004-07-02 

Förvaringsplats Ledningskontoret
för protokollet 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

KS § 133

Val av justeringsman

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Håkan Jonsson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret tisdagen den 25 maj 2004, kl 13.00

_________


KS § 134 Dnr KS 04-166 042

Driftbudgetuppföljning mars 2004 samt förslag till åtgärder innebärande bl a att nämnder åläggs redovisa överskott i bokslut 2004

Beslut

Socialdemokraterna deltar ej i beslutet med hänvisning till eget budgetförslag.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att målet för 2004 är att prognostiserat underskott skall minska med 20 mkr, 

att barn- och skolnämnden i likhet med tidigare beslut i kommunstyrelsen uppmanas att vidta åtgärder för att komma i balans, detta innebär 9 mkr lägre nettokostnader än i prognos, 

att av kommunfullmäktige beslutade poster i resultaträkningen om ändrad politisk organisation och effekter av måltidsutredning tas upp till behandling och att åtgärder vidtas för att minska underskottet, 

att ledningskontoret får i uppdrag att ta fram underlag för omprövning av inventarieanslag, 

att inga fler datorer byts ut under 2004 såvida inte särskilda skäl föreligger,

att uppdra till socialnämnden att i delårsrapport för tertial 1 redovisa om det är möjligt att minska det prognostiserade underskottet och vilka konsekvenser det skulle få 

att följande nämnder åläggs att i bokslut för år 2004 redovisa nedanstående överskott:
· kommunstyrelsen 2 200 tkr
· miljö- hälsoskyddsnämnden 120 tkr
· byggnadsnämnden 90 tkr
· kultur- och fritidsnämnden 990 tkr
forts

KS § 134 forts

· omsorgsnämnden 2 500 tkr
· utbildningsnämnden 3 290 tkr
· tekniska nämnden 810 tkr

att godkänna budgetutfallsprognos per mars för 2004.


Bakgrund

Förvaltningarna har lämnat in budgetutfallsprognoser för år 2004. Till grund för prognoserna ligger bland annat utfall till och med mars månad. Vidare har regeringens vårproposition samt senaste prognos för skatteintäkter påverkat prognosen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-05-05 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att målet för 2004 är att prognostiserat underskott skall minska med 20 mkr, att barn- och skolnämnden i likhet med tidigare beslut i kommunstyrelsen uppmanas att vidta åtgärder för att komma i balans, detta innebär 9 mkr lägre nettokostnader än i prognos, att av kommunfullmäktige beslutade poster i resultaträkningen om ändrad politisk organisation och effekter av måltidsutredning tas upp till behandling och att åtgärder vidtas för att minska underskottet, att ledningskontoret får i uppdrag att göra en omprövning av inventarieanslag och övriga investeringsanslag, att inga fler datorer byts ut under 2004 såvida inte särskilda skäl föreligger, att uppdra till socialnämnden att i delårsrapport för tertial 1 redovisa om det är möjligt att minska det prognostiserade underskottet och vilka konsekvenser det skulle få att följande nämnder åläggs att i bokslut för år 2004 redovisa nedanstående överskott:
· kommunstyrelsen 2 200 tkr
· miljö- hälsoskyddsnämnden 120 tkr
· byggnadsnämnden 90 tkr
· kultur- och fritidsnämnden 990 tkr


forts


KS § 134 forts

· omsorgsnämnden 2 500 tkr
· utbildningsnämnden 3 290 tkr
· tekniska nämnden 810 tkr

att godkänna budgetutfallsprognos per mars för 2004.

Politisk beredning

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2004-05-06, § 122 beslutat
att ärendet utgår från dagens sammanträde och behandlas på extra kommunstyrelse före kommunfullmäktige den 24 maj 2004.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2004-05-14, § 162 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse med Christer Candal (m) yrkande – att ledningskontoret får i uppdrag att ta fram underlag för omprövning av inventarieanslag.

Beslutande sammanträde

Håkan Jonsson (s) meddelar att socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare ej deltar i beslutet med hänvisning till socialdemokraternas budgetförslag.

________KS § 135 Dnr KS 04-326 826

Ansökan om medel för iordningställande av Hallstaviks ishall

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja kultur- och fritidsnämnden 2 400 tkr i investeringsanslag för inköp av kylanläggning,

att bevilja kultur- och fritidsnämnden 500 tkr i investeringsanslag för inköp av Hallstaviks IK:s kylkompressorer,

att borgensåtagande enligt kommunfullmäktiges beslut år 1996, § 183, ska upphöra,

att finansiering sker med egna medel,

att kultur- och fritidsnämnden ej erhåller kompensation för ökade kapitaltjänstkostnader,

att bevilja kultur- och fritidsnämnden tilläggsanslag om 600 tkr avseende bidrag till Hallstaviks IK för anläggning av ny isbanebädd,

att finansiering sker med eget kapital.

Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2004-05-05 att hemställa hos kommun-fullmäktige om att anslå medel till ny kylanläggning i Hallstaviks ishall samt till inköp av de två befintliga kylkompressorerna. Medlen beviljas under förutsättning av att föreningen bidrar med arbetsinsatser enligt tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-05-10 redogjort för ärendet och före-

forts

KS § 135

slagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja kultur- och fritidsnämnden 2 400 tkr i investeringsanslag för inköp av kylanläggning,
att bevilja kultur- och fritidsnämnden 500 tkr i investeringsanslag för inköp av Hallstaviks IK:s kylkompressorer, att borgensåtagande enligt kommunfullmäktiges beslut år 1996, § 183, ska upphöra, att finansiering sker med egna medel, att kultur- och fritidsnämnden ej erhåller kompensation för ökade kapitaltjänstkostnader, att bevilja kultur- och fritidsnämnden tilläggsanslag om 600 tkr avseende bidrag till Hallstaviks IK för anläggning av ny isbanebädd, att finansiering sker med eget kapital.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-05-14, § 164 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-05-10.

__________
KS § 136 Dnr KS 04-259 173

Omvandling av Bergshamra deltidsavdelning till räddningsvärn

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar 

att Bergshamra skall drivas som räddningsvärn och

att räddningstjänstens budget för 2004 utökas med 300 tkr och att finansieringen sker med eget kapital.


Bakgrund

I räddningstjänstens budget 2004 har inte upptagits medel för att driva Bergshamra deltidsavdelning vidare i någon form.

Redan vid framtagandet av räddningstjänstplanen 1994 fanns inte Bergshamra med i remissförslaget som tillställdes bl a Länsstyrelsen. Några synpunkter eller erinran mot att Bergshamra då avvecklades fanns inte. Att Bergshamra blev kvar som deltidsbrandkår med en bemanning av 1+2 var en politisk ambitionsnivå.

Tjänstemannaberedning

Räddningstjänsten har i skrivelse 2004-04-05 föreslagit kommunstyrelsen besluta att Bergshamra deltidsavdelning avvecklas och att brandstationen överförs till lokalbanken

alternativt beslut

att Bergshamra skall drivas som räddningsvärn och att räddningstjänstens budget för 2004 utökas med 300 tkr i form av ett tilläggsanslag
fortsKS § 136 forts

Föreligger ny skrivelse från ledningskontoret 2004-05-11 med förslag till tillägg till kommunstyrelsens beslut § 124. För att beslutet skall vara korrekt bör att-satsen ändras till att räddningstjänstens budget för 2004 utökas med 300 tkr och att finansieringen sker med eget kapital.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-04-21, § 139 föreslagit enligt räddningschefens skrivelse 2004-04-05, alternativ 2.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2004-05-06, § 6 enligt arbetsutskottets förslag att Bergshamra skall drivas som räddningsvärn och att räddningstjänstens budget för 2004 utökas med 300 tkr i form av ett tilläggsanslag.

_____________

KS § 137 Dnr KS 04-325 007

Granskning av barn- och skolnämndens ekonomi

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att granskning ska ske av barn- och skolnämndens ekonomi,

att uppdra till ledningskontoret att genomföra granskningen med konsulthjälp på motsvarande sätt som skett med utbildningsnämnden och omsorgsnämnden samt

att uppdraget skall genomföras inom en kostnadsram på ca 200 tkr och täckas ur kommunstyrelsens konto till förfogande.


Bakgrund

Barn- och skolnämndens bokslut för år 2003 visade ett underskott på över 11 mkr. Prognosen för 2004 visar per mars månad också på ett kommande överskridande med 9 mkr. Barn- och skolnämnden har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att redovisa åtgärder för att komma i balans. Eftersom kommunens ekonomiska läge för 2004 pekar på ett underskott i bokslutet är det angeläget att åtgärder vidtas så snart som möjligt för att undvika underskott för 2004 och komma ner i nivå inför 2005.

Kommunstyrelsens ordförande föreslår i skrivelse 2004-05-03 kommun-styrelsen besluta att granskning ska ske av barn- och skolnämndens ekonomi,
att uppdra till ledningskontoret att genomföra granskningen med konsulthjälp på motsvarande sätt som skett med utbildningsnämnden och omsorgs-nämnden samt att uppdraget skall genomföras inom en kostnadsram på ca 200 tkr.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-05-14, § 165 föreslagit enligt kommunstyrelsens ordf. skrivelse 2004-05-03.
__________