Kommunstyrelsen 2004-06-03 

Plats och tid Sammanträdesrum Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-9.50
11.00-11.10
Beslutande Enligt förteckning

Ingrid Landin (mp)
Mats Törnquist, kommundirektör
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Gunnel Löfqvist, planeringschef
Övriga deltagande Arne Appel, budgetchef
Tony Wallin, personalchef
Berit Jansson, ledningskontoret
Christina Nilsson, sekreterare
Utses att justera Ragnar Bergsten (s)

Justeringens Ledningskontoret måndagen den 7 juni 2004, kl 13.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 138-153
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Ragnar Bergsten
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2004-06-03

Datum för Datum för 2004-06-28
anslags uppsättande 2004-06-07 anslags nedtagande 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

KS § 138

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Ragnar Bergsten (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret måndagen den 7 juni 2004, kl 13.00.

__________


KS § 139 Dnr 04-257 041

Budget och inriktning 2005-2007

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att vilandeförklara ärendet till extra kommunstyrelse den 18 juni 2004.


Bakgrund

Föreligger av ledningskontoret upprättat förslag till budget och inriktning 2005-2007, daterat 2004-04-14.

Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2004-04-15, § 128 att sända ut förslag till budget och inriktning 2005-2007 till samtliga nämnder på remiss i enlighet med fastställd tidplan.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2004-05-17 sammanställt inkomna remissvar och upprättat förslag till budget och inriktning 2005-2007, daterad 2004–05-27.

Föreligger av ledningskontoret reviderat förslag till budget och inriktning, daterat 2004-06-02 med förslag till beslut.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-05-27, § 168 beslutat att vilandeförklara ärendet till extra arbetsutskott den 3 juni 2004.

Beslutande sammanträde

Ekonomichef Gunilla Edvinsson informerar om förslaget till budget och inriktning 2005-2007.

__________

KS § 140 Dnr 04-358 613

Höjning av musikskoleavgiften från och med höstterminen 2004

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att musikskoleavgiften skall vara 600 kronor per termin gällande från höstterminen 2004 .

Reservation
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänster-
partiets ledamot.


Bakgrund

Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 2004-05-17, § 47 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att musikskoleavgiften skall vara 600 kronor per termin gällande från höstterminen 2004 i enlighet med barn- och skol-nämndens beslut daterat den 1 december 2003, § 138. Mot detta beslut reserverade sig socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2004-05-27, § 169 och föreslagit enligt barn- och skolnämndens beslut 2004-05-17, § 47. Elisabeth Björk (s) yrkade att musikskoleavgiften ej skall höjas

Beslutande sammanträde

Christer Candal (m) – enligt arbetsutskottet.
Elisabeth Björk (s) – avslag.


forts

KS § 140 forts

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

_________KS § 141 Dnr KS 02-500 312

Besvarande av motion från Britt-Marie Åhman (c) ang gång- och cykelväg Svanberga-Norrtälje

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen samt

att uppdra till ledningskontoret att vid nästkommande överläggning med Vägverket ta upp behovet av en GC-väg utmed väg 76 från Svanberga till Norrtälje.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-05-27, § 142. I motionen föreslås att Norrtälje kommun hos Vägverket påtalar behovet av en gång/cykelväg utmed länsväg 76 från Svanberga till Norrtälje samt att detta är ett högprioriterat projekt.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2004-04-16 yttrat sig över motionen och instämmer i att den föreslagna lösningen skulle förbättra trafiksäkerheten avsevärt. Kontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen samt att uppdra till ledningskontoret att vid nästkommande överläggning med Vägverket ta upp behovet av en GC-väg utmed väg 76 från Svanberga till Norrtälje.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-05-14, § 160 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-04-16.

_________


KS § 142 Dnr KS 03-290 109

Besvarande av motion från Lars Bäck (s), Ingrid Landin (mp) och Bertil Karlsson (v) om porrfri hotell- och konferensmiljöBeslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att ärendet utgår från dagens sammanträde och tas upp på extra kommunstyrelse den 18 juni 2004.
BakgrundMotionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-03-31, § 70. I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda frågan om att införa nya upphandlingsregler och att de policydokument som rör tjänsteresor ses över så att resor och konferenser genomförs på hotell och anläggningar vars betal-tv utbud är porrfria.TjänstemannaberedningLedningskontoret har i skrivelse 2003-05-19 anfört att regeringens jurister nu undersöker om det är juridiskt möjligt att bara boka porrfria hotell. Eventuellt strider ett sådant policybeslut mot EG-rättens antidiskrimineringsregler.Det möter dock inget hinder att kommunens upphandlingsregler enkelt kan kompletteras med anvisningar som reglerar att förtroendevalda och tjänstemän vid tjänsteförrättning ska prioritera hotell som inte visar porrfilmer.Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till upphandlingsenheten inom servicekontoret att skyndsamt utfärda reviderade regler för bokningar av hotell och konferensanläggningar i linje med motionens innebörd samt att därmed anse motionen vara besvarad. Föreligger ny tjänsteskrivelse från lednings- servicekontoret daterad 2004-03-02. KS § 142 forts

I skrivelsen anförs bland annat att inget absolut krav ställs på att all hotell-bokning skall vara porrfri vid upphandlingen av resebyråtjänster. I ställes föreslås att det i avtalet med vinnande anbudsgivare förs in en bestämmelse innebärande att ”porrfria alternativ bör bokas där så är möjligt”. Då antalet porrfria hotell sannolikt kommer att öka i framtiden ger denna formulering en möjlig-
het att gradvis öka det procentuella antalet hotellnätter på porrfria hotell utan de stora kostnader som ett absolut krav skulle medföra.Lednings- och servicekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att motionen därmed får anses vara besvarad.Politisk beredningArbetsutskottet har vid sammanträde 2003-06-12, § 220 beslutat att återremittera motionen till ledningskontoret för juridisk prövning. Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-03-18, § 93 föreslagit enligt lednings- och servicekontorets skrivelse 2004-03-02. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2004-04-07, § 82 att återremittera ärendet till arbetsutskottet.

Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde den 27 maj 2004, § 174 att vilandeförklara ärendet till extra arbetsutskott den 3 juni 2004, samt att uppdra till kommundirektören komplettera skrivelsen i enlighet med dagens diskussion.

________ 
KS § 143 Dnr KS 04-295 261

Tillägg i arrendeavtal berörande del av fastigheten Tälje 3:51 i Norrtälje 
stad

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna tillägg till avtal om lägenhetsarrende med Besqab Projektutveckling AB för ett utökat antal båtplatser.

Bakgrund

Mellan Norrtälje kommun och Besqab Projektutveckling AB, ägare till fastigheten Norrtälje Gransäter 7 (Äppellunden) tecknades 2003-05-28 ett exploateringsavtal. Avtalet innehöll en överenskommelse mellan parterna om upphävande av avtalsservitut avseende båtplats i Norrtäljeviken, alléväg fram till båtplatsen samt rätt till fiske på kommunens till fastigheten Tälje 3:51 hörande vattenområde – men att servitut istället ersätts med till exploateringsavtalet bifogat avtal om lägenhetsarrende. Efter avtalets undertecknande har Besqab Projektutveckling AB framfört önskemål om ändringar i arrendeavtalet för att utöka antal båtplatser.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har upprättat tillägg till arrendeavtal och föreslr i skrivelse 2004-04-28 kommunstyrelsen besluta att godkänna tillägg till avtal om lägenhetsarrende med Besqab Projektutveckling AB för ett utökat antal båtplatser.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-05-14, § 157 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-04-28.

_________


KS § 144 Dnr KS 04-280 255

Arrende berörande del av fastigheten Solö 1:104

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna utarrendering av ett område av fastigheten Solö 1:104 omfattande mark till arrendatorns brygga samt gångväg till denna.


Bakgrund

På kommunens fastighet Solö 1:104 finns en allmän badplats med tillhörande badbrygga. I anslutning till badplatsen finns en privat brygga på kommunens mark som nyttjas av ägaren till fastigheten Solö 1:57. Rätten till bryggan tillkom i samband med att fastigheten Solö 1:57 avstyckades från fastigheten Solö 1:38 genom ett köpebrev daterat 1949-02-28. Enligt köpebrevet fick köparen av stycknings-lotten (fastigheten Solö 1:57) rätt att uppföra bryggan samt disponera området för båt- och badplats. Upplåtelsen reglerades även genom ett arrendekontrakt på 40 år med en engångsavgift för hela perioden av 400 kronor. Kommunen förvärvade ett område av fastigheten Solö 1:38 år 1979 innefattande den allmänna badplatsen och det intilliggande området med den privata bryggan.

Arrendetiden för bryggan utgick den 1 oktober 1988. I förhandlingar om förnyelse av arrendeavtalet har fastighetsägaren hävdat att rättigheten till bryggan är att betrakta som servitut.

I samband med att fastighetsägaren nu önskar överlåta fastigheten så accepterar fastighetsägaren ett arrende.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2004-04-23 överlämnat förslag till arrendeavtal och föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna utarrendering av ett område av fas-


KS § 144 forts


tigheten Solö 1:104 omfattande mark till arrendatorns brygga samt gångväg till denna.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-05-14, § 158 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-04-23.

__________KS § 145 Dnr KS 04-156 400

Yttrande över remiss från Jordbruksdepartementet; Förbättrad djurskydds- och livsmedelstillsyn, Ds 2004:11

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet översända av ordföranden i miljö- och hälsoskyddsnämnden undertecknat yttrande.


Bakgrund

Jordbruksdepartementet har 2004-02-20 översänt remissen för yttrande senast den 1 juni 2004.

Förslaget innebär att Livsmedelsverkets och den nya Djurskyddsmyndighetens ansvar för att leda och samordna tillsynen tydliggörs och stärks.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande har 2004-04-28 yttrat sig över remissen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-05-14, § 159 föreslagit enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförandes skrivelse 2004-04-28.

_________


KS § 146 Dnr KS 04-306 293

Framställan från omsorgsnämnden om särskilt investerings-anslag för om- och tillbyggnad av hygienutrymme på fastigheten Karl Johansvampen 2

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra om- och tillbyggnad på fastigheten Karl Johansvampen 2 enligt tjänsteutlåtande till tekniska nämnden 2004-04-28, 

att investeringen om 700 tkr belastar kommunstyrelsens anslag för anlägg-ningsinvesteringar.


Bakgrund

Omsorgsnämnden har vid sammanträde 2004-04-26 beslutat att begära investeringsmedel för om- och tillbyggnad av hygienutrymmen samt vissa andra anpassningsåtgärder i lokaler för särskild omsorg på fastigheten Karl Johansvampen 2 i Norrtälje.

Tekniska nämnden har beslutat tillstyrka omsorgsnämndens begäran vid sitt sammanträde 2004-04-29. Åtgärderna har kostnadsberäknats till 700 tkr. Investeringsgruppen har behandlat ärendet 2004-04-23. Byggruppen har 2004-03-26 tillstyrkt förslaget till om- och tillbyggnad vid Karl Johansvampen 2.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-05-10 föreslagit kommunstyrelsen besluta att ge tekniska kontoret i uppdrag att genomföra om- och tillbyggnad på fastigheten Karl Johansvampen 2 enligt tjänsteutlåtande till tekniska nämnden 2004-04-28, att investeringen om 700 tkr belastar kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar.


forts


KS § 146 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-05-27, § 170 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-05-10.

_________KS § 147 Dnr KS 04-186 435

Miljödepartementets remiss ang Naturvårdsverkets redovisning av uppdraget om fiskeförbud i ett skyddat marint område

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse till Miljödepartementet undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.

Bakgrund

Miljödepartementet har översänt Naturvårdsverkets utredning av möjligheten att i ett skyddat marint område införa fiskeförbud senast från och med 2005 fram till 2010 till Norrtälje kommun för yttrande. Yttrandet skall vara Miljödepartementet tillhanda senast den 15 juni 2004.

Bland de 15 områden som Naturvårdsverket har undersökt med avseende på möjligheterna att införa fiskeförbud är Stockholms ytterskärgård delvis beläget i Norrtälje kommun.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2004-05-06 yttrat sig över förslaget och föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna upprättat förslag som kommunens yttrande över Naturvårdsverkets utredning.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-05-27, § 171 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-05-06.

_________

KS § 148 Dnr KS 04-327 804

Förslag till vänortsavtal mellan Paldiski kommun Estland, Kärdla kommun Estland, Ruijena kommun Lettland och Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättade förslag till vänortsavtal, samt att uppdra till kommunfullmäktiges ordförande Kurt Pettersson och kommunstyrelsens ordförande Christer Candal att underteckna avtalen.


Bakgrund

Paldiski, Kärdla och Ruijena har haft vänortsavtal med Norrtälje kommun sedan 1990-talets början. Vänortsavtalen skall förnyas år 2004.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2004-05-11 redovisat innehållet i förslagen till vänortsavtal och föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättade förslag till avtal. 

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-05-27, § 172 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-05-11.

_________


KS § 149 Dnr KS 04-350 252

Förvärv av bostadsrättslägenheter avseende omsorgsverksamhet i fastigheten Tunet 2, Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna förvärv av 5 stycken bostadsrättslägenheter inom fastigheten Tunet 2 i Norrtälje stad för en sammanlagd köpeskilling av 1 978 550 kronor.


Bakgrund

Fastigheten Tunet 2, omfattande totalt 64 lägenheter är under ombildning till bostadsrätter. Den nybildade bostadsrättsföreningen Tunet 2 har förvärvat fastigheten enligt ett köpeavtal daterat 2004-01-15 med tillträde 2004-02-13.

Norrtälje kommun hyr tre lägenheter inom fastigheten Tunet 2 som lokaler för omsorgsverksamhet, totalt 68+68+76 m2. Lokalerna används för gruppboende av brukare enligt beslut om bostad med särskild service. Omsorgsförvaltningen och tekniska kontoret har i en skrivelse, daterad 2003-03-24 önskat erhålla ledningskontorets hjälp med genomförande av förvärv av lägenheterna samt med önskemål om förvärv av ytterligare lägenheter i nära anslutning till de befintliga.

Byggruppen har behandlat ärendet 2004-06-02 och yttrat sig positivt över förslaget.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i tjänsteskrivelse 2004-05-25 kommunstyrelsen besluta att godkänna förvärv av 5 stycken bostadsrättslägenheter inom fastigheten Tunet 2 i Norrtälje stad för en sammanlagd köpeskilling av 
1 978 550 kronor.


forts


KS § 149 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-05-27, § 176 beslutat att vilandeförklara ärendet till extra arbetsutskott den 3 juni 2004. 

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-06-03, § 180 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-05-25.

__________KS § 150 Dnr KS 04-332 253

Försäljning av fastigheten Frej 3

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna försäljning av fastigheten Frej 3 för en köpeskilling om 1 750 000 kr. 

Bakgrund

Fastigheten ingår bland de fastigheter som kommunstyrelsen tidigare har beslutat ska säljas. Försäljningen har förmedlats av Skandia Mäklarna enligt uppdrag.

Fastigheten är bebyggd med ett flerbostadshus iordningställt för kontorsändamål, men kan återställas till bostadsändamål eller nybebyggas med ett bostadshus inrymmande maximalt 3 lägenheter. Fastigheten är värderad till 1 800 000 kronor av Värdia AB och till 1 700 000 kronor av Skandia Mäklarna. Försäljningen av fastigheten har skett genom öppen budgivning. Fastigheten föreslås säljas till högstbjudande för en köpeskilling av 1 800 000 kronor. Köparen är Kenneth Eriksson. Kommunen friskriver sig från allt ansvar för fel eller brister i fastigheten. Vid besiktning har framkommit vissa brister vilka parterna föreslår reglera genom en sänkning av köpeskillingen med 50 000 kronor. I och med detta har köparens möjlighet enligt § 15 i köpekontraktet till begäran om återgång av köpet upphört.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-05-18 samt i tilläggsskrivelse 2004-05-25 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner försäljning av fastigheten Frej 3 för en köpeskilling om 1 750 000 kronor.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-05-27, § 175 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-05-18.
_________

KS § 151

Ändring av sammanträdesdag

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att kommunstyrelsens sammanträde torsdagen den 26 augusti 2004 flyttas till onsdagen den 25 augusti.


Bakgrund

På förekommen anledning föreslås att kommunstyrelsens sammanträde torsdagen den 26 augusti flyttas till onsdagen den 25 augusti.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2004-06-03, § 181.

_________
KS § 152 Dnr Ks 04 

Anmälan om delegationsbeslut 2004

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-5 lägges till handlingarna.

_________KS § 153

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Vägverkets skrivelse; Väg 283 Gång- och cykelbana genom Älmsta. Mätnings- och projekteringsarbeten utmed väg 283

Dnr KS 04-223 312

Vägverkets beslut ang fastställande av arbetsplan för utbyggnad av gngbana utmed del av väg 1032 Södersvik-Aspnäs och del av väg 1022 Gräddö Brygga m m

Information ang nyetablerat företag Inresa AB (Innovation Resurs i Samverkan)

Länsstyrelsens rapport; Svenska för akademiker

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:37; Regeringens proposition om gymnasieskolan

Dnr KS 04-21 112

Länsstyrelsens beslut ang förordnande av borgerliga vigselförrättare

Protokoll från Roslagshamnar AB 2004-04-14

Statsrådsberedningen; En svensk strategi för hållbar utveckling – ekonomisk, social och miljömässig

Dnr KS 03-98 108
Kammarrättens protokoll ang laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900) nu fråga om inhämtande av yttrande

NIHAB:s kallelse till styrelsemöte den 27 april 2004

Extra styrelsesammanträde i NIHAB 2004-03-02


KS § 153 forts

Protokoll från styrelsen i Norrtälje kommunhus AB 2004-03-18, 2004-03-26

Bolagsstämma i Norrtälje Kommunhus AB 2004-03-29

Protokoll från miljörådets sammanträden 2004-03-24 och 2004-05-05

Protokoll från trafikgruppens sammanträden 2004-02-03 och 2004-04-21

_________