Ks 040618
Plats och tid Sammanträdesrum Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 13.30- 14.10
14.25-14.30

Beslutande Enligt förteckning


Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Arne Appel, budgetchef
Gunnel Löfqvist, planeringschef
Övriga deltagande Jan Eriksson, räddningschef
Christina Nilsson, sekreterare

Utses att justera Elisabeth Björk (s)

Justeringens Fredagen den 18 juni 2004, kl 15.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 154-162
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Elisabeth Björk
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2004-06-18

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Ledningskontoret
för protokollet 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KS § 155

Val av justeringsman

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Elisabeth Björk (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret fredagen den 18 juni 2004, kl 15.00.

_________


KS § 156 Dnr 04-257 041

Budget och inriktning 2005-2007

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta reviderad vision 2015 för Norrtälje kommun,

att anta kommungemensamma mål och uppdrag 2005-2007,

Kommunstyrelsen

att anta kommunstyrelsens mål och uppdrag 2005-2007,

att bevilja kommunstyrelsen 139 994 tkr i driftbudget år 2005 varav 1 365 tkr avser anslag till kommunens revisorer och 43 212 tkr till räddningstjänsten,

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

att anta miljö- och hälsoskyddsnämndens mål och uppdrag 2005-2007,

att bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden 8 190 tkr i driftbudget år 2005,

Byggnadsnämnden

att anta byggnadsnämndens mål och uppdrag 2005-2007,

att bevilja byggnadsnämnden 5 975 tkr i driftbudget år 2005,

Kultur- och fritidsnämnden

att anta kultur- och fritidsnämndens mål- och uppdrag 2005-2007,

att bevilja kultur- och fritidsnämnden 65 998 tkr i driftbudget år 2005,KS § 156 forts

Socialnämnden

att anta socialnämndens mål och uppdrag 2005-2007,

att bevilja socialnämnden 85 855 tkr i driftbudget år 2005,

Omsorgsnämnd

att anta omsorgsnämndens mål och uppdrag 2005-2007,

att bevilja omsorgsnämnden 595 817 tkr i driftbudget år 2005,

Barn- och skolnämnden

att anta barn- och skolnämndens mål och uppdrag 2005-2007,

att bevilja barn- och skolnämnden 700 381 tkr i driftbudget år 2005,

Utbildningsnämnden

att anta utbildningsnämndens mål och uppdrag 2005-2007,

att bevilja utbildningsnämnden 220 346 tkr i driftbudget år 2005,

Tekniska nämnden

att anta tekniska nämndens mål och uppdrag år 2005-2007,

att bevilja tekniska nämnden 51 600 tkr i driftbudget år 2005,

att uppdra till tekniska nämnden att göra ytterligare anpassningar av den egna organisationen motsvarande 2 000 tkr,

Trafiksäkerhetsnämnden

att anta trafiksäkerhetsnämndens mål och uppdrag år 2005-2007,

att bevilja trafiksäkerhetsnämnden 377 tkr i driftbudget år 2005,

KS § 156 forts

Investeringsbudget 2005

att bevilja kommunstyrelsen anslag för maskiner och inventarier enligt nedan-stående:
kommunstyrelse: 300 tkr
räddningstjänst: 3 900 tkr

att bevilja kommunstyrelsen genom dess servicekontor 15 000 tkr i anslag för IT-investeringar för samtliga förvaltningars behov,

att bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden 100 tkr i anslag för maskiner och inventarier,

att bevilja byggnadsnämnden 250 tkr i anslag för maskiner och inventarier,

att bevilja kultur- och fritidsnämnden 1 800 tkr i investeringsbudget år 2005 för maskiner, inventarier och för smärre anläggningsinvesteringar,

att bevilja socialnämnden 150 tkr i investeringsbudget år 2005 för maskiner och inventarier,

att bevilja omsorgsnämnden 3 200 tkr i investeringsbudget 2005 för maskiner och inventarier,

att bevilja barn- och skolnämnden 7000 tkr i investeringsbudget 2005 för ma-skiner och inventarier,

att bevilja utbildningsnämnden 4 000 tkr i investeringsbudget 2005 för maski-ner och inventarier,

att bevilja tekniska nämnden 100 tkr i investeringsbudget 2005 för maskiner och inventarier,

att bevilja kommunstyrelsen 5000 tkr i investeringsanslag avsett för smärre investeringar, max 3000 tkr per projekt,

att bevilja tekniska nämnden 15 000 tkr i investeringsanslag, max 3000 tkr per projekt,

KS § 156 forts

att bevilja tekniska nämnden 5 750 tkr för anläggningsinvesteringar (verksam-hetsanpassningar) fördelat på omsorgsnämnden 2 000 tkr, barn- och skol-nämnden 3 000 tkr och utbildningsnämnden 750 tkr,

att övriga investeringsbudgetäskanden skall prövas i särskild ordning enligt fastställd investeringsbudgetrutin.

Övrigt

att fastställa resultatbudget 2005 inkl flerårsplan 2006-2007 för Norrtälje kommun i enlighet med förslag till budget och inriktning 2005-2007, daterat 2004-06-02,

att fastställa balansbudget 2005 inkl flerårsplan 2006-2007 för Norrtälje kom-mun i enlighet med förslag till budget och inriktning 2005-2007, daterad 2004-06-02,

att fastställa finansieringsbudget 2004 inkl flerårsplan 2006-2007 för Norrtälje kommun i enlighet med förslag till budget och inriktning 2005-2007, daterat 2004-06-02,

att fastställa räntan på skuldebrev avseende aktier i Norrtälje Energi AB till 7,5 % för tiden 2005-01-01-2005-12-31,

att fastställa räntan på skuldebrev avseende aktier i Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB med 1 % för tiden 2005-01-01-2005-12-31,

att fastställa räntan på skuldebrev avseende aktier i Roslagsbostäder AB till 0,4 % för tiden 2005-01-01-2005-12-31,

att anta planen för uppföljning och utvärdering med följande ändring: Att nämndernas verksamhetsplaner skall presenteras för kommunfullmäktige i de-cember,

att uppdra till barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden att när det ge-nerella statsbidraget för personalförstärkningar i grundskola och fritidshem är fastställt komma med ett förslag till fördelning mellan nämnderna,


KS § 156 forts

att i övrigt godkänna förslag till budget och inriktning 2005-2007, daterat 2004-06-02,

att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor att göra korriger-ingar i budgetmaterial av rent teknisk natur.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterparti-ets ledamot till förmån för eget budgetförslag 2004-06-17.


Bakgrund

Föreligger av ledningskontoret upprättat förslag till budget och inriktning 2005-2007, daterat 2004-04-14.

Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2004-04-15, § 128 att sända ut förslag till budget och inriktning 2005-2007 till samtliga nämnder på remiss i enlighet med fastställd tidplan.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2004-05-17 sammanställt inkomna remissvar och upprät-tat förslag till budget och inriktning 2005-2007, daterad 2004–05-27.

Föreligger av ledningskontoret reviderat förslag till budget och inriktning, da-terat 2004-06-02 med förslag till beslut.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-05-27, § 168 beslutat att vilande-förklara ärendet till extra arbetsutskott den 3 juni 2004.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-06-03, § 178 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2004-05-17. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) deltog ej i beslutet.


KS § 156 forts

Kommunstyrelsen beslutade samma dag, KS § 139, att vilandeförklara ärendet till extra kommunstyrelse den 18 juni 2004. 

Beslutande sammanträde

Föreligger socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag till budget 2005-2007, daterad 2004-06-17.

Föreligger centerpartiets, folkpartiet liberalernas, kristdemokraternas och mo-derata samlingspartiets förslag till budget och inriktning för perioden 2005-2007, daterat 2004-06-18.

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Hans Andersson (fp) och Åke Malmström (kd) – bifall till arbetsutskottets förslag med följande ändring: I plan för uppföljning och utvärdering skall nämndernas verksamhets-planer presenteras för kommunfullmäktige i december.

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – bifall till eget budgetförslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kom-munstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag med Christer Candals tilläggsyrkande.

_________
KS § 157 Dnr 04-381 123 

Kommunal utdebitering, skattesats 2005

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa den kommunala skattesatsen 20:12 kr/skattekrona för år 2005.

Reservation:

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterparti-ets ledamot.

Bakgrund

Enligt 8 kap 6 § kommunallagen skall kommunstyrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. För 2005 föreslås en oförändrad skatte-sats 20:12 kr/skattekrona.

Kommunstyrelsens ordförande föreslår i skrivelse 2004-06-03 kommun¬styrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa den kommunala skattesatsen 20:12 kr/skattekrona för år 2005.

Beslutande sammanträde:

Yrkanden:
Håkan Jonsson (s) – att fastställa skattesatsen till 20:50 kr/skattekrona.

Christer Candal (m) – bifall till eget förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kom-munstyrelsen beslutat att bifalla Christer Candals (m) förslag.
_________


KS § 158 Dnr KS 03-290 109

Besvarande av motion från Lars Bäck (s), Ingrid Landin (mp) och Bertil Karlsson (v) om porrfri hotell- och konferensmiljö Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar – med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2004-06-14-

att motionen skall anses vara besvarad.

Reservation

Vänsterpartiet och socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare. 
Bakgrund Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-03-31, § 70. I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda frågan om att införa nya upphandlingsregler och att de policydokument som rör tjänstere-sor ses över så att resor och konferenser genomförs på hotell och anläggningar vars betal-tv utbud är porrfria. Tjänstemannaberedning Ledningskontoret har i skrivelse 2003-05-19 anfört att regeringens jurister nu undersöker om det är juridiskt möjligt att bara boka porrfria hotell. Eventuellt strider ett sådant policybeslut mot EG-rättens antidiskrimineringsregler. Det möter dock inget hinder att kommunens upphandlingsregler enkelt kan kompletteras med anvisningar som reglerar att förtroendevalda och tjänstemän vid tjänsteförrättning ska prioritera hotell som inte visar porrfilmer. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till upphand-lingsenheten inom servicekontoret att skyndsamt utfärda reviderade regler för bokningar av hotell och konferensanläggningar i linje med motionens innebörd 

KS § 158 forts

samt att därmed anse motionen vara besvarad. Föreligger ny tjänsteskrivelse från lednings- servicekontoret daterad 2004-03- 
02. 

I skrivelsen anförs bland annat att inget absolut krav ställs på att all hotell¬bokning skall vara porrfri vid upphandlingen av resebyråtjänster. I ställes fö-reslås att det i avtalet med vinnande anbudsgivare förs in en bestämmelse in-nebärande att ”porrfria alternativ bör bokas där så är möjligt”. Då antalet porrfria hotell sannolikt kommer att öka i framtiden ger denna formulering en möjlighet att gradvis öka det procentuella antalet hotellnätter på porrfria ho-tell utan de stora kostnader som ett absolut krav skulle medföra. Lednings- och servicekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att motio-nen därmed får anses vara besvarad.

Föreligger ny skrivelse från ledningskontoret, daterad 2004-06-14. Lednings-kontoret anför bland annat i skrivelsen, att då övervägande antalet resor inte upphandlas utan bokas direkt av resande föreslås att kommunens policydo-kument kompletteras med tydliga anvisningar om att den som reser i tjänsten ska efterfråga porrfria alternativ och där det är möjligt, välja detta. Politisk beredning Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-06-12, § 220 beslutat att återre-mittera motionen till ledningskontoret för juridisk prövning. Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-03-18, § 93 föreslagit enligt led-nings- och servicekontorets skrivelse 2004-03-02. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2004-04-07, § 82 att återremit-tera ärendet till arbetsutskottet.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-05-27, § 174 beslutat att 
vilandeförklara ärendet till extra arbetsutskott den 3 juni 2004, samt
att uppdra till kommundirektören komplettera skrivelsen i enlighet med 
dagens diskussion. 


KS § 158 forts

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-06-03, föreslagit att vilandeförkla-
ra ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 2004-06-18. 

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m) – bifall till ledningskontorets förslag.

Bertil Karlsson (v) och Elisabeth Björk (s) – bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kom-munstyrelsen beslutat enligt ledningskontorets förslag.

________ 

KS § 159 Dnr KS 04-388 269

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande idé- och mark¬anvisningstävling avseende bostadsexploatering kv Banvallen i Norrtälje

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att delegera till arbetsutskottet att godkänna förfrågningsunderlag gällande idé- och markanvisningstävling, kv Banvallen, Norrtälje stad.


Bakgrund

Kommunen har i samarbete med White Arkitekter tagit fram ett förslag till gestaltningsprogram och samrådsförslag till detaljplan, daterat 2002-12-16 av-seende bostadsexploatering av kv Tor och Banvallen i Norrtälje stads stadskär-na, gränsande till bussterminalen, biblioteket och övrig centrumbebyggelse.

Planförslaget har utformats med tre garageplan i Banvallen, varav två garage-plan avsågs utgöra allmän parkering. Då det visat sig att tre garageplan blir både tekniskt komplicerat och dyrt föreslås att projektet i Banvallen ändras till två garageplan.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-06-08 redogjort för upprättat förslag till anbudsförfrågan och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att godkänna förfrågningsunderlag gällande idé- och markanvisningstävling, kv Banvallen, Norrtälje stad.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-06-10, § 189 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2004-06-08. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) deltog ej i beslutet.
_________KS § 160 Dnr KS 04-270 177

Kommunal medverkan i landstingets sjuktransporter

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att som kommunens yttrande i ärendet översända av räddningschefen upprättad skrivelse till Finansdepartementet.

Bakgrund

Finansdepartementet har översänt förslaget för yttrande. Yttrandet skall vara departementet tillhanda senast den 5 juli 2004.

Landstinget ansvarar enligt hälso- och sjukvårdslagen för sjuktransporter inom landstingen. Landstinget har möjlighet att anlita andra för att handha driften av denna verksamhet. I ett tiotal landsting har kommuner anlitats genom avtal för att handha driften. Enligt en dom från regeringsrätten faller det inte inom den kommunala kompetensen att kommunen handhar driften av sjuktransporter för ett landstings räkning.

Svenska kommunförbundet och landstingsförbundet har tillskrivit regeringen med en begäran om en lagändring som möjliggör kommunal medverkan. 

Mot bakgrund av de samordningsfördelar som kan uppnås genom att sjuktran¬sporter kan samordnas med den kommunala räddningstjänsten föreslås i pro-memorian en lagändring i hälso- och sjukvårdslagen.

Tjänstemannaberedning

Räddningstjänsten har i skrivelse 2004-06-08 föreslagit kommunstyrelsen besluta att anta räddningschefens skrivelse som sitt yttrande till finansdeparte-mentet ang kommunal medverkan i landstingets sjuktransporter.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2004-06-10, § 190.
________ 

KS § 161 Dnr KS 04-408 299

Begäran om investeringsanslag för iordningställande av byggård för byggprogrammet vid Jungfrun 2

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utbildningsnämnden får disponera 200 tkr ur kommunstyrelsens invester-ingsram för 2004 till iordningställande av byggård för bygg¬programmet vid Jungfrun 2.

Bakgrund

När gymnasieskolans byggprogram var förlagt till Jungfrun 3, disponerade man även en byggnad i anslutning till lokalerna. Inför höstterminen 2001 flyt-tades utbildningen över till Jungfrun 2, varvid byggården samtidigt lämnades. Härigenom gavs möjlighet för ett företag att expandera.

På grund av ökat elevantal på byggprogrammet har utbildningsförvaltningen till tekniska kontoret anmält behov av att åter disponera en byggård.

Byggården är en förutsättning för att kunna ta emot ett utökat elevantal. Ut-bildningsförvaltningen planerar att sätta upp ett tält så att man kan utföra vissa elevarbeten oberoende av väder. Dessutom finns behov av ett kallförråd.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-06-16 redovisat ärendet samt beräknade kostnader och föreslår kommunstyrelsen besluta att utbildningsnämnden får disponera 200 tkr ur kommunstyrelsens investeringsram för 2004 till iordning¬ställande av byggård för bygg¬programmet vid Jungfrun 2.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-06-17, § 201 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse.
________

KS § 162 Dnr KS 03-776 055

Godkännande av förfrågningsunderlag avseende upphandling av reseby-råtjänster

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förfrågningsunderlag för upphandling av resebyråtjäns-ter, 

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör för reseby-råtjänster.


Bakgrund

Norrtälje kommun har idag inget avtal med utförare av resebyråtjänster.

Förfrågningsunderlag har tagits fram av servicekontorets upphandlingsenhet i samarbete med företrädare i upphandlingsärenden för kommunerna i Vallentu-na, Täby och Danderyd.

Tjänstemannaberedning

Servicekontoret föreslår i skrivelse 2003-10-14 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av rese-byråtjänster, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leveran-törer av resebyråtjänster.

Föreligger nytt förfrågningsunderlag från servicekontorets upphandlingsenhet, daterat 2004-06-17.

Politisk beredning

Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2003-10-30, § 303 att ärendet ut-gick.

__________