Ks 040825
Plats och tid Sammanträdesrum Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-09.15
10.25-11.00
Beslutande Enligt förteckningGunilla Edvinsson, ekonomichef
Tony Wallin, personalchef
Övriga deltagande Berit Jansson, sekreterare


Utses att justera Elisabeth Björk (s)

Justeringens Ledningskontoret, måndagen den 30 augusti 2004, kl 13.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 163-190
Berit Jansson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Elisabeth Björk
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2004-08-25

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KS § 163

Val av justeringsman

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Elisabeth Björk (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret måndagen den 30 augusti 2004, kl 13.00.

________KS § 164 Dnr KS 03-288 452

Besvarande av motion från Bertil Karlsson (v), Leif Glavstedt (v) och Ele-onor Rosenqvist (v) om att kommunen bör övergå till plasttunnor i sop-hanteringen

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar- med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2004-05-25, § 65 

att kommunen ej skall övergå till plastkärl vid insamling av hushållsavfall för en- och tvåfamiljsfastigheter under innevarande entreprenadavtals löptid,

att förslaget aktualiseras och diskuteras vid kommande upphandling av ren-hållningsentreprenader samt

att motionen därmed anses vara besvarad.


Bakgrund

Bertil Karlsson (v), Leif Glavstedt (v) och Eleonor Rosenqvist (v) inlämnar motionen vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-03-31, § 68. I motionen föreslås att kommunen snarast övergår till plasttunnor i sophan¬teringen.

Tekniska kontoret har i tjänsteskrivelse 2003-05-21 föreslagit tekniska nämn-den besluta att inte anta motionen. Som skäl anges att förslaget innebär en in-vestering på c:a 9.000.000 kronor. Därutöver tillkommer driftkostnad för re-gelbunden rengöring av tunnorna och försvårad hantering för entreprenören vintertid.

Tekniska nämnden beslutade 2003-08-18, § 59 att avslå motionen.

Då kommunfullmäktige vid sitt sammanträde 2003-09-29 beslutat att återre-mittera motionen till tekniska nämnden har tekniska kontoret i ny tjänsteskri-velse 2004-05-03 yttrat sig över motionen och anför att man ånyo gått igenom förslaget och eventuella konsekvenser. Kontoret anser att det inte 

KS § 164 forts

är lämpligt att under pågående entreprenader övergå till kärl utan att det lämp-ligen sker i samband med ny upphandling.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2004-05-25, § 65 föreslagit kommun-fullmäktige besluta att kommunen ej skall övergå till plastkärl vid insamling av hushållsavfall för en- och tvåfamiljs¬fastigheter under innevarande 
entreprenad¬avtals löptid, att förslaget aktualiseras och diskuteras vid komman-de upphandling av renhållningsentreprenader samt att motionen därmed anses vara besvarad.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2003-08-18, med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2003-08-18, § 59, att avslå motionen. 

Ledningskontoret har i ny tjänsteskrivelse 2004-06-30 föreslagit kommun¬fullmäktige besluta, med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2004-05-25, § 65 – att kommunen ej skall övergå till plastkärl vid insamling av hushållsav-fall för en- och tvåfamiljs¬fastigheter under innevarande entreprenad¬avtals löp-tid, att förslaget aktualiseras och diskuteras vid kommande upphandling av renhållningsentreprenader samt att motionen därmed anses vara besvarad.

Politisk beredning

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2003-09-29, § 198 att återre-mittera ärendet till tekniska nämnden.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-08-12, § 205 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2004-06-30.

_________
KS § 165 Dnr KS 04-380 042

Delårsrapport 1 för 2004

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna delårsrapport 1 per april 2004.


Bakgrund

Delårsrapport för Norrtälje kommun har upprättats för förbrukningen inom tertial 1 (30 april).

Kommunfullmäktige beslutade 2004-05-24, § 138 att nämnderna i årsbokslutet sammanlagt skall redovisa ett överskott på 10 milj kr. När delårsrapporterna upprättades hade nämnderna ännu inte beslutat hur besparingarna skall genom-föras. Hänsyn har därför inte tagits till dessa i prognosen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-05-17 föreslagit kommunstyr¬elsen före-slå kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport 1 per april 2004.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-08-12, § 207 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2004-05-17.

_________


KS § 166 Dnr KS 04-255 106

Yttrande till Kommunförbundet Stockholms län, KSL gällande utveckling av regionalt motorsportcentrum

Beslut

Centerpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar ej i beslutat.

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse till Kommunförbundet Stockholms län, undertecknad av kommunstyrelsens ordfö-rande och planeringschefen.


Bakgrund

KSL:s styrelse har remitterat frågan till länets kommuner om ett område i Stockholmsregionen kan upplåtas för permanent lösning för att kunna genom-föra olika evenemang i motorsporter. Remissvaret skall vara KSL tillhanda se-nast den 31 augusti 2004. Av yttrandet bör framgå om kommunen är intresse-rad av att medverka till en regional lösning av den aktuella problematiken kring motorsportevenemang.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2004-05-20 yttrat sig i ärendet och föreslår kommunsty-relsen besluta att godkänna upprättad skrivelse som kommunens yttrande i ärendet.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-06-10, § 186 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2004-05-20.

_________KS § 167 Dnr KS 04-183 422

Yttrande över miljödepartementets remiss angående Naturvårdsverkets redovisning av uppdraget om fosforutsläpp till vatten år 2010.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande över Naturvårdsverkets utredning om fosforut-släpp till vatten 2010 översända upprättad skrivelse, undertecknad av kom-munstyrelsens ordförande och planeringschefen.

Bakgrund

Miljödepartementet har översänt Naturvårdsverkets utredning fosforutsläpp till vatten år 2010 – delmål, strategier och styrmedel till Norrtälje kommun för ytt-rande. Yttrandet skall vara Miljödepartementet tillhanda senast den 15 juni 2004.

Bakgrunden är det fortsatta arbetet med de 15 miljökvalitetsmålen där reger-ingen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att lämna förslag till precisering av delmål 2 inom miljökvalitetsmålet ”Ingen övergödning”.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2004-06-02 yttrat sig över förslaget och föreslår kom-munstyrelsen besluta att överlämna bifogat förslag som kommunens yttrande över Naturvårdsverkets utredning om fosforutsläpp till vatten 2010.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-06-10, § 188 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2004-06-02.

_________


KS § 168 Dnr KS 04-341 214

Yttrande under utställningstiden gällande förslag till detaljplan för Väddö-Tomta 1:43 och 1:77 i Väddö församling

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att i yttrande till byggnadsnämnden ej erinra mot planförslaget.


Bakgrund

Stadsarkitektkontoret har översänt planförslaget för yttrande med anledning av att förslaget är utställt för granskning under tiden 25 maj – 22 juni 2004.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-06-17, § 193 beslutat att påpeka att hänvisningarna skall rättas upp till gällande översiktsplan, i övrigt ej erinra mot planförslaget. 

_________
KS § 169 Dnr KS 04-339 255

Ansökan om nätkoncession för område inom Vallentuna, Norrtälje, Täby och Österåkers kommuner i Stockholms län

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse till Ener-gimyndigheten undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planerings-chefen.


Bakgrund

Elverket Vallentuna AB har ansökt om nätkoncession för område, avseende rätt att bibehålla redan befintliga och att framdra nya högspänningsledningar för högst 24 kV.

Statens Energimyndighet har givit de berörda kommunerna tillfälle att yttra sig i ärendet.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2004-06-07 att man inte funnit något att erinra mot den sökta koncessionen. Kommunstyrelsen föreslås därför besluta att godkänna upprättad svarsskrivelse till Energimyndigheten.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-06-17, § 195 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2004-06-07.

_________


KS § 170 Dnr KS 04-367 055

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av fönster-tvätt på skolor och fastigheter i Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förslag till förfråg¬ningsunderlag gällande fönstertvätt på skolor och fastigheter i Norrtälje kommun samt 

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta den leverantör upp-handlingen ger till resultat.


Bakgrund

Kommunens nuvarande avtal på fönstertvätt löper ut 2004-12-31 varvid en ny upphandling bör genomföras.

Tjänstemannaberedning

Servicekontorets upphandlingsenhet har i skrivelse 2004-06-02 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till förfråg¬ningsunderlag gällande fönstertvätt på skolor och fastigheter i Norrtälje kom-mun samt att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta den leveran-tör upphandlingen ger till resultat.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-06-17, § 196 föreslagit enligt servi-cekontorets skrivelse 2004-06-02.

________


KS § 171 Dnr KS 04-313 001

Fastställande av reviderad chefspolicy för Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att fastställa kommunens reviderade chefspolicy.


Bakgrund

Ledningskontoret har reviderat kommunens chefspolicy från 1998 .

Översynen är genomförd med anledning av de förändringar i kommunens per-sonalpolitiska program som beslutades av kommunfullmäktige 2004-03-29.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2004-05-04 kommunstyrelsen besluta att fastställa kommunens reviderade chefspolicy.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-06-17, § 197 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2004-05-04.

_________


KS § 172 Dnr 04-254 430

Förslag till yttrande över Miljödepartementets remiss ang Naturvårds-verket och Skogsstyrelsens redovisning av uppdraget om regelverk och praxis för långsiktigt skydd av skogsmark

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse till Miljö-departementet undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planerings-chefen.


Bakgrund

Miljödepartementet har översänt Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens redo-visning av uppdraget om regelverk och praxis för långsiktigt skydd av skogs-mark till Norrtälje kommun för yttrande.

Yttrandet skall vara Miljödepartementet tillhanda senast den 15 juli 2004.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-06-15 yttrat sig över förslaget och före-slagit kommunstyrelsen besluta att överlämna förslaget som kommunens ytt-rande över Miljödepartementets remiss angående Naturvårdsverket och skogs-styrelsens redovisning av uppdraget om regelverk och praxis för långsiktigt skydd av skogsmark.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-06-17, § 198 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2004—06-15.

_________KS § 173 Dnr KS 04-365 511

Yttrande över begränsad parkering på bangårdsområdets parkerings-plats i Norrtälje

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att avstyrka att 24-timmarsparkering tillåts på bangårdsområdets parkerings-plats i Norrtälje.

Protokollsanteckning

Hans Andersson (fp) låter anteckna till protokollet att han förutsätter att par-keringsutredningen är verkställd.


Bakgrund

Trafiksäkerhetsnämnden har översänt förslag till förändrade trafikföreskrifter till kommunstyrelsen för yttrande. Bakgrunden till förslaget är ett ökat behov av parkeringsplatser för pendlare i närheten av bussterminalen. Idag parkeras dessa bilar på gator i närheten, vilket föranleder klagomål från de boende.

Norrtälje Köpmannaförening har i skrivelse 2004-06-24 uppmanat kommun-styr¬elsen avstyrka den föreslagna 24-timmarsparkeringen på Bangårdsområdet samt att besluta om en utökad trafikövervakning.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-06-17 redogjort för parkeringsfrågan i staden och anför bland annat att en utökning av parkeringstiden för platserna på banvallen i ett skede när exploatering av området diskuteras i plan inte är en positiv åtgärd för utvecklingen av staden.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att avstyrka att tillåta 24 timmars parkering på bangårdsområdet.

forts

KS § 173 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2004-08-12, § 209 att ärendet skul-le utgå. 

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-08-19, § 229 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2004-06-17. Hans Andersson (fp) låter anteckna till protokollet att han förutsätter att parkeringsutredningen är verkställd.

_________


KS § 174 Dnr KS 04-116 290

Förhyrning av förskolelokaler i Hysingsvik

Kommunstyrelsen beslutar:

att utöka lokalbeståndet för förskoleändamål i Hysingsvik enligt begäran från barn- och skolnämnden, 

att hyreskontrakt tecknas med JR Förvaltning enligt tekniska kontorets förslag till hyresavtal.


Bakgrund 

Barn- och skolnämnden har vis sammanträde 2004-02-16, § 13 hemställt hos kommunstyrelsen om förhyrning av förskolelokaler i Hysingsvik för att kunna tillmötesgå efterfrågan på förskoleplatser. Antal platser som här kan skapas bedöms uppgå till ca 40, dvs två avdelningar.

Byggruppen har tillstyrkt förslag till förhyrning av förskolelokalerna och för-ordat en hyrestid om 5 år. Vid barn- och skolnämn¬dens sammanträde 2004-05-28 behandlades åter behovet av förskolelokaler i Hysingsvik varvid beslutades att hos kommun¬styrelsen begära att lokalerna förhyrs fr o m den 1 januari 2005.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-06-23 på anförda skäl före¬slagit kom-munstyrelsen besluta att utöka lokalbeståndet för förskoleändamål i Hysings-vik enligt begäran från barn- och skolnämnden, att hyreskontrakt tecknas med JR Förvaltning enligt tekniska kontorets förslag till hyresavtal.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-08-12, § 210 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2004-06-23.

_________


KS § 175 Dnr KS 04-218 140

Ansökan om bidrag från Skärgårdens Resurscentrum

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att avslå ansökan om bidrag från Skärgårdens Resurscentrum ekonomiska fö-rening.


Bakgrund

Skärgårdens resurscentrum ek. för. (SRC) bildades januari 2001 för att driva Resurscentrum med affärsrådgivning i skärgården. Verksam¬heten är förlagd till Ljusterö. Verksamheten vänder sig i första hand till kvinnor i skärgården och drivs utan vinstintresse.

Under år 2003 erhöll SRC ekonomiskt bidrag från Nutek på totalt 150.000 kr. Ingen annan kommun gav något bidrag.

SRC har i skrivelse 2004-03-26 ansökt om bidrag för verksamheten 2004.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-06-23 lämnat synpunkter i ärendet och anför bland annat att i Norrtälje kommun finns Resursnätet, ett lokalt resurs-centrum för kvinnor där kommunen medverkar med viss delfinansiering. Led-ningskontoret föreslår därför kommunstyrelsen besluta att inte bevilja medel till Skärgårdens Resurscentrum ekonomiska förening.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-08-12, § 211 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2004-06-23.

________
KS § 176 Dnr KS 04-229 140

Ansökan om fortsatt stöd till Ung Företagsamhet Stockholmsregionen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja ett bidrag på 30 000 kr till Ung Företagsamhet,

att finansieringen sker genom nyttjande av den ersättning kommunen får ge-nom den s k 100-klubben, 27 400 kr, och resterande 2 600 kr ur kommunsty-relsens oförutsedda utgifter.


Bakgrund

I Norrtälje kommun driver Rodengymnasiet sedan flera år tillbaka Ung Före-tagsamhet. Projektet finansieras med stöd från näringsliv, organisationer och kommuner. Norrtälje kommun har år 2002 beviljat ett bidrag på 30 000 kr.

Ung Företagsamhet Stockholmsregionen ansöker nu i skrivelse 2004-03-30 om bidrag på 30 000 kr.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2004-06-10 att denna verksamhet är värd att stödja. I samband med 2004 års företagskatalog har kommunen och Företags-Fakta kommit överens om en ersättning till kommunen som ska nyttjas för lo-kal näringslivsutveckling. Den s k 100-klubben innebär att ett bidrag på 
100 kronor avsätts av FöretagsFakta utifrån de intäkter de får från företag som valt någon form av de olika profileringsförslagen i katalogen.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att ge ett bidrag på 27 400 kr till Ung Företagsamhet, att finansieringen sker genom nyttjande av den er-sättning kommunen får genom den s k 100-klubben.


forts


KS § 176 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har 2004-08-12, § 212 behandlat ärendet. Christer Candal (m) yrkade att bidrag skall utgå med 30 000 kr.

____________ 


KS § 177 Dnr KS 04-219 140

Ansökan om ekonomiskt bidrag för skärgårdskvinnoseminarium hösten 2004

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avslå ansökan om bidrag från Skärgårdens Resurscentrum.


Bakgrund

Skärgårdens Resurscentrum ek för har inkommit med en ansökan till kommu-nen om ekonomiskt bidrag för att genomföra ett skärgårdskvinno¬seminarium hösten 2004 för kvinnor från Östersjöns skärgårdar.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-06-28 anfört att kommunen redan är involverad i fler liknande aktiviteter. Inom ramen för gällande budget finns inte utrymme att ytterligare engagera sig i nya aktiviteter utöver de som redan pågår.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå Skärgårdens Re-surscentrums ansökan.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-08-12, § 214 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2004-06-28.

________


KS § 178 Dnr KS 04-410 110

Yttrande över sammanläggning av Häverö och Singö församlingar

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ej erinra mot förslaget att bilda Häverö-Singö församling.


Bakgrund

Uppsala stift har till kommunen remitterat en anhållan om sammanläggning av Häverö och Singö församlingar till en församling med det nya namnet Häverö-Singö församling. Sammanläggningen skall gälla från 2006-01-01.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-06-29 på anförda skäl föreslagit kom-munstyrelsen besluta att inte erinra mot förslaget att bilda Häverö-Singö för-samling.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-08-12, § 215 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2004-06-29.

_________


KS § 179 Dnr KS 04-432 251

Försäljning/exploatering av fastigheten Tälje 4:88, Flygfältet etapp 6 i Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna köpekontrakt med Peab Bostad AB gällande försäljning/exploa¬tering av fastigheten Tälje 4:88 i Norrtälje stad. 


Bakgrund

Inbjudan till idé- och markanvisningstävling har varit utlyst gällande bostads-exploatering av fastigheten Norrtälje Tälje 4:88, Flygfältet etapp 6.

Inkomna anbud redovisades på kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-05-14, varvid beslutades att anta anbud nr 1 (av två inkomna anbud) samt att uppdra till mark- och exploateringschefen att teckna avtal med Peab Sverige AB (Peab Bostad) som hade det vinnande anbudet.

Fastigheten Norrtälje Tälje 4:88 är belägen söder om befintligt bostadsområde ”Flygfältet” i en sydsluttning ned mot Bolkadalen. Gällande detaljplan medger att fastigheten bebyggs med bostäder, flerbostadshus två till fyra våningar och radhus två våningar, totalt 90 lägenheter.

Peabs idéförslag redovisar 69 lägenheter i flerbostadshus och 23 stycken enfa-miljshus. Lägenheterna i flerbostadshusen överensstämmer med gällande de-taljplan medan enfamiljshusen kräver planändring.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-07-08 föreslagit kommunstyrelsen be-sluta att godkänna köpekontrakt med Peab Bostad AB gällande försälj-ning/exploatering av fastigheten Tälje 4:88 i Norrtälje stad. Beslut måste före-ligga senast 2004-08-31.

forts

KS § 179 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-08-12, § 216 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2004-07-08.

_________
KS § 180 Dnr KS 03-575 421

Yttrande till Miljödepartementet gällande förslag från Läns¬styrelsen i Stockholms län att klara miljökvalitetsnormen för partiklar

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse till till Miljödepartementet undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och plane-ringschefen.


Bakgrund

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag till åt-gärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för partiklar PM 10 i Stock-holms län.

Miljödepartementet har remitterat förslaget för yttrande. Yttrandet skall vara miljödepartementet tillhanda senast den 28 juni 2004.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-06-14 till Länsstyrelsen sammanfatt-ningsvis anfört att Norrtälje kommun delar de uppfattningar som framförs av Läns¬styrelsen gällande åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för partiklar i Stockholms län. 

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättad skrivelse som kommunens yttrande i ärendet.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-08-12, § 217 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2004-06-14.

________


KS § 181 Dnr KS 04-289 010

Yttrande gällande remiss av beskrivning av riksintresset Stockholms hamnar

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse till Läns-styrelsen undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringsche-fen.


Bakgrund

Länsstyrelsen har remitterat rubricerade ärende för yttrande. Yttrandet skall vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 20 augusti 2004.

Beskrivningen gäller endast Stockholms hamn. Hamnen i Kapellskär berörs inte i materialet. Kapellskär är dessutom redan utpekat som riksintresse i den översiktliga planeringen, vilket också är inne¬börden i Sjöfartsverkets beslut från oktober 2001.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-06-14 föreslagit kommunstyrelsen be-sluta att godkänna upprättad skrivelse som kommunens yttrande i ärendet.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-08-12, § 218 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2004-06-14.


_________


KS § 182 Dnr KS 04-383 311

Yttrande till Näringsdepartementet gällande remiss av Vägverkets redo-visning om bidrag m m för enskilda vägar

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse till När-ingsdepartementet undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och plane-ringschefen.


Bakgrund

Vägverket har fått i uppdrag att redovisa en modell för den ekonomiska styr-ningen av bidraget till drift och byggande av det enskilda vägnätet.

Näringsdepartementet har remitterat redovisningen för yttrande senast den 6 september. I remissen efterfrågas i första hand kommunens synpunkter gällan-de broar och färjor. I övrigt utgör redovisningen en mycket detaljerad och bit-vis teknisk redovisning av Vägverkets interna hantering av bidrag till enskilda vägar.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-04-05 föreslagit kommunsty¬relsen be-sluta att godkänna upprättad skrivelse som kommunens yttrande i ärendet.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-08-12, § 219 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2004-04-05.


_________


KS § 183 Dnr KS 03-512 001

Instruktion för Byggruppen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att anta instruktion för byggruppens arbete enligt tjänsteutlåtande 2004-08-12,

att utöver instruktionen ge byggruppen i uppdrag att under 2004 genomföra en översyn av samtliga kontrakt för inhyrda lokaler,

att byggruppen byter namn till lokalstyrgruppen.


Bakgrund

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-06-05, § 167 bland annat beslu-tat att inom sig inrätta en byggrupp för beredning av investeringsärenden innan beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott samt bevakning och uppföljning av pågående byggprojekt.

För att få ett mer samlat grepp om fastighetsinvesteringarna utifrån en helhets-syn över kommunens fastighetsbestånd och med den totala kommun¬nyttan i focus krävs nu tydliggörande av rollerna mellan olika aktörer i lokalförsörj-ningsarbetet och en beskrivning över berednings- och besluts¬processen. 

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2004-08-12 utarbetat förslag till instruktion för bygg-gruppen och föreslår kommunstyrelsen besluta att anta instruktion för bygg-gruppens arbete enligt tjänsteutlåtande 2004-08-12, att utöver instruktionen ge byggruppen i uppdrag att under 2004 genomföra en översyn av samtliga kon-trakt för inhyrda lokaler, att byggruppen byter namn till lokalstyrgruppen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-08-19, § 230 föreslagit enligt


KS § 183 forts

ledningskontorets skrivelse 2004-08-12.

_________

KS § 184 Dnr KS 99-375 312

Program för utbyggnad av cykelvägar i Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta det i juli 2004 reviderade ”Program för utbyggnad av Cykelvägar i Norrtälje kommun”,

att programmet skall ligga till grund för överväganden i samband med den kommunala budgetprocessen samt vid överläggningar med Vägverket,

att programmet skall uppdateras vid behov, dock minst vart fjärde år.


Bakgrund

Servicekontoret fick år 1999 i uppdrag att ta fram en samlad plan för behovet av gång- och cykelvägar i kommunen. Syftet med planen är att öka kunskaper-na och vidta rätt åtgärder för att öka säkerhet och tillgänglighet för gående och cyklister.

Programmet har tagits fram genom en projektgrupp där tekniska kontoret har deltagit i stor utsträckning.

Arbetsutskottet beslutade 2003-12-18, § 361, enligt ledningskontorets skrivelse 2003-12-11, att sända ut förslaget för utbyggnad av cykelvägar på bred remiss under tiden januari – mars 2004.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-07-07 sammanställt remissvaren och föreslagit kommunstyrelsen besluta att anta det i juli 2004 reviderade ”Pro-gram för utbyggnad av Cykelvägar i Norrtälje kommun”, att programmet skall ligga till grund för överväganden i samband med den kommunala budget¬


KS § 184 forts

processen samt vid överläggningar med Vägverket, att programmet skall upp-dateras varje ny mandatperiod.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-08-19, § 231 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2004-07-07. Elisabeth Björk (s) och Mats Buhre (s) deltog ej i beslutet.

Beslutande sammanträde

Yrkande:

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Christer Candal (m) m fl – att sista att-satsen skall ändras till ” att programmet skall uppdateras vid behov, dock minst vart fjärde år.”


__________KS § 185 Dnr KS 04-200 293

Hemställan till kommunstyrelsen ang förhyrning av de hus som är beläg-na på fastigheten Tälje 3:212

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att socialkontoret snarast möjligt får disponera fastigheten Tälje 3:212 för att bedriva HVB-hem med flera verksamheter i egen regi.


Bakgrund

Efter det att Hela Människan RIA lämnade rubricerade fastighet, den s k Em-mausfastigheten, beslutade socialnämnden 2004-03-18, § 90 att vända sig till kommunstyrelsen för att få tillgång till fastigheten och säkerställa att den inte hyrdes ut till annan hyresgäst. I avvaktan på mer utförlig beskrivning av den verksamhet som socialnämnden avsåg bedriva överenskoms i inves¬teringsgruppen att fastigheten skulle överföras till lokalbanken.

Socialnämnden har vid sitt sammanträde 2004-06-17,, § 223 beslutat hemställa hos kommunstyrelsen att få använda Emmaus i enlighet med socialkontorets tjänsteutlåtande 2004-06-08.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-08-13 beskrivit socialnämndens plane-rade verksamhet samt föreslagit kommunstyrelsen besluta att socialkontoret snarast möjligt får disponera fastigheten Tälje 3:212 för att bedriva HVB-hem med flera verksamheter i egen regi.

Föreligger ny tjänsteskrivelse från ledningskontoret daterad 2004-08-19 med information om att byggruppen vid möte 2004-08-19 uttalat att man stödjer so-cialnämndens förslag till nyttjande av Emmausfastigheten. Dessutom anförs i tjänsteskrivelsen att tekniska kontoret bedömt att ventilationssystemet i 
huvudbyggnaden behöver åtgärdas, oavsett vilken verksamhet som ska bedri-vas.


KS § 185 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-08-19, § 232 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2004-08-13.

________KS § 186 Dnr KS 04-436 003

Revidering av instruktion för demokrati- och förtroendemanna¬kommittén 1 § punkt 2

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att gällande instruktion för demokrati- och förtroendemannakommittén revide-ras på sätt att 1 § punkt 2 tillföres följande mening:

”Utgöra kommunal pensionsmyndighet för tolkning och tillämpning av gällan-de pensionsbestämmelser för förtroendevalda”.


Bakgrund

En av de mest väsentliga uppgifterna som åvilar demokrati- och förtroende-mannakommittén är att handha ärenden som rör bestämmelser och ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje kommun (ERS) jämte tolkning och tillämpning av dessa.

Bland de i ERS ingående ersättningsbestämmelserna återfinns pensionsförmå-ner för heltidssysselsatta förtroendevalda, dvs kommunalråd och oppositions-råd.

Den tidigare förtroendemannakommittén har utifrån sin uppgift att handha samtliga ersättningsbestämmelser för kommunens förtroendevalda även vägt in pensionsbestämmelserna.Ett förtydligande i detta avseende kan dock vara nöd-vändigt. En revidering av gällande instruktion för demokrati- och förtroende-mannakommittén erfordras därför.

Demokrati- och förtroendemannakommittén har vid sammanträde 2004-06-22, § 14 föreslagit kommunfullmäktige besluta att gällande instruktion för demo-krati- och förtroendemannakommittén revideras på sätt att 1 § punkt 2 tillföres följande mening:


KS § 186 forts

”Utgöra kommunal pensionsmyndighet för tolkning och tillämpning av gällan-de pensionsbestämmelser för förtroendevalda”.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-08-25, § 234 föreslagit enligt de-mokrati- och förtroendemannakommitténs förslag 2004-06-22, § 14.

_________


KS § 187 Dnr KS 04-463 041

Omprioritering av räddningstjänstens investeringsanslag

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna räddningstjänstens omprioritering av investeringsanslaget samt 

att anslaget till ombyggnation av reservkraftverken även får nyttjas till anpass-ning av brandstationen för inkoppling av mobil reservkraft.


Bakgrund

Räddningstjänstens investeringsanslag för år 2004 uppgår till 4 600 tkr. Till detta kommer ett särskilt anslag på 600 tkr för ombygg¬nation av de mobila re-servkraftverken, av dessa har 400 tkr nyttjats till ombyggnation och komplette-ring. Vidare har beslut fattats om försäljning av båten Eldorado, vilket prelimi-närt värderas till ca 700 tkr.

I förarbetena till investeringsäskandet beräknades nettokostnaden för hävaren till 2800 tkr, vilket visat sig vara 500 tkr för lite. Då bedöm¬ningen är den att det inte finns något utrymme för tilläggsanslag föreslås en ompriorite-ring/revidering av investeringsplanen för räddningstjänsten.

Tjänstemannaberedning

Räddningschefen har i skrivelse 2004-08-20 redogjort för ompriori¬teringen och föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna räddningstjänstens ompriorite-ring av investeringsanslaget samt att anslaget till ombyggnation av reservkraft-verken även får nyttjas till anpassning av brandstationen för inkoppling av mo-bil reservkraft. 

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-08-25, § 235 föreslagit enligt rädd-ningschefens skrivelse 2004-08-20.
_________

KS § 188 Dnr Ks 04/123 002 

Anmälan om delegationsbeslut 2004

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-20 lägges till handlingarna.

_________KS § 189

Protokoll

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att lägga protokollen till handlingarna.


Bakgrund

Föreligger protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden 2004-01-21, 2004-01-23, 2004-01-29, 2004-02-05, 2004-02-12, 2004-02-19, 2004-03-04, 2004-03-12, 2004-03-18, 2004-03-26, 2004-04-01, 2004-04-07, 2004-04-15, 2004-04-21, 2004-05-06, 2004-05-14, 2004-05-27, 2004-06-03 och 2004-06-10.

Kommunfullmäktiges protokoll 2004-01-26.

_______KS § 190 

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:40 ang kommunernas ekonomiska läge maj 2004

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:41 skrift – ”Ett samhälle för alla”

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:42 – Budgetförutsättninga¬r för åren 2005-2007

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:43 – Nya normalavtal till ramavtal om fördjupad samverkan inom lantmäteriområdet mellan det statliga lantmäte-riet och kommunerna

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:45 – Kommunal personal 2003

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:46 – God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting (Regeringens proposition 2003/04:105)

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:48 – Avsiktsförklaring mellan Re-geringen, Svenska kommunförbundet, landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning – gemensamt ansvar

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:53 – Preliminär kostnadsutjämning för 2005

Dnr KS 04-109 265
Miljödepartementet ang överklagande i fråga om föreläggande enligt förord-ningen (1998:1252) om områdesskydd i ärende om bildande av naturreservatet Igelsjön i Norrtälje kommun


KS § 190 forts

Dnr KS 02-361 265

Miljödepartementets regeringsbeslut ang överklagande i fråga om bildande av naturreservatet Arsläjan, Norrtälje kommun

Finansdepartementet ang propositionen Ändringar i det kommunala utjäm-ningssystemet

Dnr KS 04-383 311

Näringsdepartementet – Remiss av Vägverkets redovisning av bidrag m m för enskilda vägar

Dnr KS 04-387 108

Länsrättens beslut ang överklagat beslut Kf 2004-05-24, § 135, 137 ang anta-gande av detaljplan för Narstrand 1 och 8 samt antagande av detaljplan för kv Vattumannen 1 samt del av Tälje 2:108 och 3:1 i Norrtälje Kommun

Länsstyrelsens beslut ang ansökan om bidrag till kulturhistoriskt värdefull be-byggelse, fastigheten Emyfors kvarn på Vängsjöberg 3:1, Gottröra

Länsstyrelsens beslut ang tillstånd enl 3 kap lagen om kulturminnen m m till totalrenovering av mangelboden på Länna Prästgård, Prästgården 1:1, Länna socken

Länsstyrelsens beslut ang ansökan om bidrag till kulturhistoriskt värdefull be-byggelse, fastigheten Berboms, Edeby 7:7 Väddö socken

Länsstyrelsens inbjudan till länskonferens om risker och sårbarhet

Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundets skrift ”Ett hot mot de-mokratin”

Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundets skrift ”Samordning – nya möjligheter inom välfärdsområdet”KS § 190 forts

Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet – Medborgare eller mål-sägare – sociala rättigheter och välfärdspolitiska dilemman

KSL ang revisionsberättelse och verksamhetsberättelse för KSL 2003

Regionplane- och trafiknämnden – Årsredovisning över 2003 års bidragsgiv-ning ur landstingets miljö- och skärgårdsanslag

Datainspektionen – Behandling av personuppgifter hos social- och miljöför-valtningen

Statens Folkhälsoinstitut – Kommunernas organisation för folkhälsofrågor år 2003

svensk Kärnbränslehantering AB – Verksamheten 2003

Krisberedskapsmyndigheten – Samhällets krisberedskap 2003, årlig uppfölj-ning

Dnr KS 04-373 311
Vägverket ang indragning från allmänt underhåll av väg 1025.03 samt indrag-ning från allmänt underhåll av Köpmanholms ångbåtsbrygga på Yxlö

Mail från Hans Olsson, Byggnads Uppland – Ska kommunernas dåliga eko-nomi räddas genom oseriös verksamhet

Dnr KS 04-338 739
Maj-Britt Klitzkes skrivelse ang sjukvård och äldreomsorg

Dnr KS 04-385 410
Jan Nygren – Regnvattendrivet vakuumtoasystem

Dnr 04-406 047
Myndigheten för skolutveckling – Reviderat beslut om statligt stöd för utbild-ning av vuxna för år 2004
KS § 190 forts

Dnr KS 04-439 108
Birgitta Odelfors ang störande verksamhet vid ”Larsbacken” Barnens Ö

Dnr KS 04-252 107
Bolagsstämmoprotokoll med Business Arena Stockholm AB

Uttalande från föreningsstämman i riksorganisationen Folkets Hus och Parker

Ungdomsstyrelsen; Ung 2004-08-04
Protokoll från Brottsförebyggande rådet 2004-06-09

NIHAB; Kallelse till styrelsemöte 2004-05-26

NIHAB; Kallelse till extra bolagsstämma 2004-08-12

Roslagsbostäder; Styrelseprotokoll 2004-05-25 och 2004-05-10

NIHAB; Styrelsesammanträde i NIHAB 2004-04-27

Dnr KS 04-437 340
Miljödepartementet remiss ”Betänkandet Allmänna Vattentjänster (SOU 2004:64)”

________