KS 040913
Plats och tid F d matsalen, Vilhelm Mobergs gata 2, Campus Roslagen, kl 17.30-17.45
Beslutande Enligt förteckningÖvriga deltagande Christina Nilsson, sekreterareUtses att justera Håkan Jonsson (s)

Justeringens Ledningskontoret tisdagen den 14 september, 2004, kl 13.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 191-192
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Håkan Jonsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2004-09-13

Datum för Datum för 
anslags uppsättande 2004-10-15 anslags nedtagande 2004-11-05

Förvaringsplats Ledningskontoret
för protokollet 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KS § 191

Val av justeringsman

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Håkan Jonsson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret tisdagen den 14 september 2004, kl 13.00.

_________KS § 192 Dnr KS 04-127 292

Begäran om investeringsanslag för kylcentral vid Sportcentrums inom-husrink

Beslut

1. Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja tekniska nämnden 3 700 tkr i investeringsanslag för uppförande av ny kylcentral för Sportcentrums inomhusrink vid fastigheten Tälje 4:60 i Norr-tälje,

att finansiering sker med egna medel,

att uppdra åt tekniska nämnden att utföra investeringsarbetena,

att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att svara för drift och underhåll samt kapitaltjänstkostnader för anläggningen,

att bevilja kultur- och fritidsnämnden tilläggsanslag för 2005 med 160 tkr,

att finansiering sker med eget kapital samt

att uppdra till tekniska nämnden uppta diskussioner med Norrtälje Energi AB om det slutliga utförandet.

2. Kommunstyrelsen beslutar:

att uppdra åt ledningskontoret att tillsammans med berörda förvaltningar under 
2005 analysera ansvar, roller och ekonomiska mellanhavanden mellan de olika 
aktörerna vid Sportcentrum samt föreslå åtgärder.


Bakgrund

Anläggningen vid Sportcentrum ägs av Norrtälje kommun, som via tekniska 


KS § 192 forts

nämnden och kultur- och fritidsnämnden upplåter anläggningen till Stiftelsen Sportcentrum.

Nuvarande avtal om kylleverans mellan stiftelsen och Norrtälje Energi löper ut 2 november 2004.

Tekniska kontoret och kultur- och fritidsförvaltningen har därför tillsammans med Stiftelsen Sportcentrum haft överläggningar med Norrtälje Energi för att undersöka hur anläggningen fortsättningsvis ska förses med kyla och till vilken kostnad.

Enligt den investeringsberedning som framtagits av tekniska kontoret framgår att det för kommunen är mest fördelaktigt att investera i en egen kylanlägg-ning. Tekniska nämnden har därför vänt sig till kommunfullmäktige med begä-ran om investeringsanslag om 3,7 mkr för uppförande av kylanläggning vid Sportcentrum. Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 2004-09-07 godkänt investeringen.

Under förutsättning av att beslut om investeringsanslag fattas av kommunfull-mäktige vid sitt septembersammanträde kan upphandlingsarbetet starta i okto-ber månad och anläggningen tas i bruk i februari 2005. Under perioden no-vember 2004 t o m januari 2005 måste således särskild överenskommelse ske mellan Stiftelsen Sportcentrum och Norrtälje Energi angående köp av kyla.

Kommunens lokalsamordningsgrupp (f d investeringsgrupp) och lokalstyr-grupp ( f d byggrupp) har behandlat ärendet och ställer sig bakom förslaget till investering.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-09-06 föreslagit kommunstyrelsen före-slå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden 3 700 tkr i inve-steringsanslag för uppförande av ny kylcentral för Sportcentrums inomhusrink vid fastigheten Tälje 4:60 i Norrtälje, att finansiering sker med egna medel,
att uppdra åt tekniska nämnden att utföra investeringsarbetena, att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att svara för drift och underhåll samt kapitaltjänst-kostnader för anläggningen, att bevilja kultur- och fritidsnämnden tilläggsanslag för 2005 med 160 tkr, att finansiering sker med eget kapital.

KS § 192 forts

Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del att uppdra åt ledningskontoret att tillsammans med berörda förvaltningar under 2005 analysera ansvar, roller 
och ekonomiska mellanhavanden mellan de olika aktörerna vid Sportcentrum samt föreslå åtgärder.

Beslutande sammanträde

Yrkande:

Kjell Jansson (m) – bifall till ledningskontorets förslag med följande tillägg – att uppdra till tekniska nämnden uppta diskussioner med Norrtälje Energi AB om det slutliga utförandet. 

_________