KS 041007
Plats och tid Sammanträdesrum Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-9.15
10.30-10.50
Beslutande Enligt förteckning
Mats Törnquist, kommundirektör
Övriga deltagande Berit Jansson, sekreterare


Utses att justera Eva Pfister (s)

Justeringens 
plats och tid Ledningskontoret 2004-10-11, kl 13.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 193-213
Berit Jansson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Eva Pfister
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2004-10-07

Datum för 2004-10-12 Datum för 2004-11-02
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Ledningskontoret
för protokollet 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KS § 193

Val av justeringsman

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Eva Pfister att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret måndagen den 11 oktober 2004, kl 13.00.

________KS § 194 Dnr KS 04-415 750

Besvarande av motion från Ingvar Jacobsson (m) om möjligheten att infö-ra en taxa för tillsyn av HVB-hem

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar – med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2004-08-30 –

att avslå motionen.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2004-06-21, § 156. I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjlig-heten att införa en taxa för tillsyn av HVB-hem.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2004-08-30 att kommunen får ta ut avgifter för tjänster och möjligheter som de tillhandahåller med stöd av sin allmänna kompetens. För obligatoriska tjänster och nyttigheter får de ta ut avgifter bara om det är uttryckligen före¬skrivet. Eftersom någon avgift inte är föreskriven äger kommunen således inte avgiftsbelägga tillsynen. Ledningskontoret före-slår därför att motionen avslås.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-09-23, § 247 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2004-08-30.

__________


KS § 195 Dnr KS 04-228 206

Besvarande av motion från Ingrid Landin (mp) och Bridget Wedberg (mp) angående internhyror inom Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå den delen av rubricerad motion som avser förslag till styrning från kommunala organ av hyresnivåer inom NIHAB och Roslagsbostäder AB,

att motionen i övrigt, genom föreliggande tjänsteutlåtande 2004-09-21, skall anses vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2004-03-29, § 83. I motionen föreslås att NIHAB och Roslagsbostäder AB ej medges ta ut högre hyra än vad som motsvarar deras självkostnader samt att en översyn sker av hyresnivåer för verksamhetslokaler som kommunen förhyr. Dessutom fram-förs i motionen att en granskning bör göras av att internhyrorna från tekniska kontoret ej överstiger självkostnadsnivån.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2004-09-21, att med hänvisning till aktiebo-lagslagen och propositionen 1993/94:188 kan konstateras att det inte är juri-diskt möjligt för Norrtälje kommun att diktera hyresvillkoren för NIHAB och Roslagsbostäder AB på det sätt motionären föreslår.

Den genomgång av förhyrda lokaler som motionärerna efterfrågar ligger inom ramen för lokalstyr¬gruppens instruktion som antogs av kommunstyrelsen 2004-08-25. Gruppen har fått i uppdrag att under 2004 genomföra en översyn av samtliga kontrakt för inhyrda lokaler. Vad gäller internhyrorna som teknis-ka kontoret debiterar verksamheterna så analyseras dessa årligen i samband med årsbudgetarbetet.

KS § 195 forts

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfull¬mäktige besluta att avslå den delen av rubricerad motion som avser förslag till styrning från kommunala organ av hyresnivåer inom NIHAB och Roslagsbo-städer AB, att motionen i övrigt, genom föreliggande tjänsteutlåtande 2004-09-21, skall anses vara besvarad.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-09-23, § 248 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2004-09-21.

________


KS § 196 Dnr KS 03-962 624

Besvarande av motion från Elisabeth Björk (s) ang att godis och läsk inte skall försäljas i kommunens grundskolor och gymnasium

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar - med hänvisning till barn- och skolnämndens beslut 2004-03-22, § 23 och utbildningsnämndens beslut 2004-04-06, § 16- 

att motionen skall anses vara besvarad.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterparti-ets ledamot.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-12-15, § 271. I motionen föreslås att barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden skulle få i uppdrag att under våren ta upp en bred diskussion med inriktning att man inte ska sälja godis och läsk i kommunens grundskolor och gymnasium.

Barn- och skolförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 5 mars 2004 informerat om att en bred diskussion om skolans ansvar för barnens hälsa redan är påbör-jad inom barn- och skolförvaltningen och är helt i linje med den av fullmäktige antagna folkhälsoplanen och föreslår nämnden bifalla motionen.

Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 2004-03-22, § 23 beslutat fram-föra att barn- och skolnämnden anser att denna fråga bäst avgörs ute på enhe-terna av rektor, personal, barn och föräldrar, att nämnden i övrigt hänvisar till det arbete som görs inom förvaltningen enligt tjänsteskrivelse daterad den 22 mars 2004 och att nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen därmed anses besvarad.KS § 196 forts

Utbildningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2004-02-26 anfört att utbudet i skolans cafeteria är en fråga som bör diskuteras och avgöras av den lokala
styrelsen. Utbildningsnämnden har vid sammanträde 2004-04-06, § 16 beslutat att avslå motionen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-09-21 föreslagit kommunfull¬mäktige besluta, med hänvisning till barn- och skolnämndens beslut 2004-03-22, § 23 och utbildningsnämndens beslut 2004-04-06, § 16 att motionen skall anses vara besvarad.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-09-30, § 256 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2004-09-21. Elisabeth Björk (s) reserverade sig mot förslaget.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Elisabeth Björk (s) – bifall till motionen.

Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kom-munstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

_________


KS § 197 Dnr KS 02-105 101

Besvarande av motion från Britt-Marie Åhman (c) ang att låta kommun¬innevånarna väcka förslag i kommunfullmäktige

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar - med hänvisning till kommun¬fullmäktiges be-slut 2003-04-28, § 97 och presidiets och grupp¬ledarnas förslag – 

att avslå motionen.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-02-18, § 35.

Demokratiberedningen har 2002-04-17, § 18 beslutat - att med hänvisning till demokratiberedningens förslag 2002-04-17, § 17 beträffande medborgarförslag – anse motionen besvarad. Demokratiberedningen har i sitt beslut, § 17 beslu-tat att föreslå kommunfullmäktige att medge rätt för kommunmedborgare folk-bokförda i kommunen att under en försöksperiod av tre år väcka ärende i full-mäktige, att bifalla demokratiberedningens förslag till tillägg i fullmäktiges ar-betsordning beträffande medborgarförslag och att utvärdera/följa upp försöks-perioden efter två år.

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-03-06 bl.a. hänvisat till att kommun-fullmäktiges presidium uttalat sig negativa till att införa medborgerlig förslags-rätt i kommunfullmäktige med hänvisning till att vi har en representativ demo-krati där kommunens medborgare har möjlighet att via sina partier föra fram förslag till fullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade 2003-04-28 att ställa sig positiva till att nya möjligheter till delaktighet i kommunens angelägenheter ges kommunmed¬borgarna i enlighet med de nya direktiven till demo¬krati¬beredningen. KS § 197 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2003-05-02 föreslagit kommun¬fullmäktige att avslå motionen.

Föreligger ny tjänsteskrivelse från ledningskontoret, daterad 2004-09-21. Led-ningskontoret föreslår, med hänvisning till kommun¬fullmäktiges beslut 2003-04-28, § 97 och presidiets och grupp¬ledarnas förslag – avslå motionen.

Politisk beredning

Au 14/5 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-05-14, § 168 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2003-05-02. 

Ks 5/6 Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2003-06-05, § 132 föreslagit med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2003-04-28, § 97att motionen skall anses vara besvarad.

Kf 16/6 Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2003-06-16, § 143 återremitterat ärendet till kommunstyrelsen.

15/6 2004 Kommunfullmäktiges presidium och gruppledarna har vid möte 2004-06-15 beslutat att motionen ånyo skall aktualiseras.

Au 12/8 Arbetsutskottet beslutade 2004-08-12, § 204 att överlämna motionen till led-ningskontoret för beredning.

Au 30/9 Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-09-30 föreslagit enligt ledningskon-torets skrivelse 2004-09-21.

_________KS § 198 Dnr KS 02-345 006

Kommunfullmäktiges behandling av nämndförslag, demokrati¬bered¬¬ning¬ens förslag

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå demokratiberedningens förslag 2002-03-27 att nämndernas eget för-slag utgör huvudförslag vid fullmäktiges behandling. 


Bakgrund

Demokratiberedningen har 2002-03-27 föreslagit fullmäktige besluta att nämndernas eget förslag utgör huvudförslag vid fullmäktiges behandling utom vad avser behandling av kommunens budget och ramar.

Demokratiberedningen anför bland annat i skrivelse 2002-03-17 att när en nämnd väckt ett fullmäktigeärende har i regel kommunstyrelsen inhämtat and-ra nämnders och förvaltningskontors yttranden. Därför har ett sammanfattande beslutsförslag upprättats. En nackdel med detta är att ärendet inte sällan ändrar karaktär. Den allvarligaste bristen är dock att nämnden, som väckt ärendet, vid sin prövning inte haft tillgång till hela beslutsunderlaget och kontroll över be-slutsförslaget som berör nämndernas verksamhetsområde. Förslagsställande nämnd bör själv inhämta yttranden från berörda nämnder/förvaltningar innan det slutliga beslutsförslaget utformas. Därefter yttrar sig styrelsen. Följden blir då att nämnden själv driver sina ärenden direkt i fullmäktige och fullmäktige har två beslut¬sförslag att ta ställning till.

Kommunfullmäktiges presidium har lämnat synpunkter i ärendet och föreslår på anförda skäl att fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att mer ingående bereda ärendet bland annat med att inhämta kommunförbundets kommunal-rättsliga synpunkter i ärendet. 
KS § 198 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2003-03-06 på anförda skäl kommun-fullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen mer ingående bereda ären-det bland annat med att inhämta kommun¬förbundets kommunalrättsliga syn-punkter i ärendet, att i avvaktan på denna beredning inte ta ställning i ärendet.

Föreligger av kommunjuristen upprättat PM 2003-08-13 beträffande fullmäk-tiges behandling av nämndförslag.

Föreligger ny skrivelse från ledningskontoret, daterad 2004-08-26. Lednings-kontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå demokratiberedningens förslag 2002-03-27 att nämndernas eget förslag utgör huvudförslag vid full-mäktiges behandling. 

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 69 beslutat att uppdra till ledningskontoret mer ingående bereda ärendet bland annat med att inhämta kommunförbundets kommunalrättsliga synpunkter i ärendet.

15/6 -04 Kommunfullmäktiges presidium och gruppledarna har vid möte 2004-06-15 beslutat att ärendet ånyo skall aktualiseras.

Arbetsutskottet har 2004-08-12, § 206 beslutat att överlämna ärendet till led-ningskontoret för beredning.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-09-30, § 258 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2004-08-26.


__________

KS § 199 Dnr KS 04-543 003

Minskat antal ledamöter i vissa nämnder – ett fullföljande av 2004 års budgetbeslut

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att återremittera ärendet till arbetsutskottet. 


Bakgrund

I sitt budgetbeslut för år 2004 lade kommunfullmäktige fast att kostnaderna för de kommunala nämnderna skulle sänkas med 500 tkr/år genom att reducera an-talet ledamöter i nämnderna.

Tjänstemannaorganisationen har redovisat olika nyckeltal för nämndskostnader och utifrån den redovisningen föreslår kommunstyrelsens ordförande att föl-jande nämnder, istället för 11 ledamöter eller 13 som i tekniska nämnden, re-duceras till 7 ledamöter fr o m 2005-01-01: Utbildningsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt tekniska nämnden.

Enligt kalkyler skulle detta resultera i en kostnadssänkning om 120 tkr per nämnd och år för tre nämnder och 180 tkr per år avseende tekniska nämnden, totalt med 540 tkr/år.

Kommunstyrelsens ordförande föreslår i skrivelse 2004-09-27 kommunstyrel-sen föreslå kommunfullmäktige besluta att utbildningsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt tekniska nämnden från och med 2005-01-01 får 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare per nämnd samt att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor att, efter hörande av demokrati- och förtroendemannakommittén, utarbeta förslag till ändrat reg-lemente för de berörda nämnderna.

Politisk beredning

Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2004-09-30, § 261 att ärendet vi-landeförklaras och tas upp på extra arbetsutskott den 7 oktober.

KS § 199

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2004-10-07, § 265. 

Beslutande sammanträde

Sammanträdet ajourneras i 5 minuter.

Yrkanden:

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c), Hans Andersson (fp) och Håkan Jonsson (s) – att ärendet återremitteras till arbetsutskottet.


_________KS § 200 Dnr KS 04-460 251

Mark- och exploateringsavtal gällande fastigheten Narstrand 1 i Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förslag till mark- och exploateringsavtal gällande fas-tigheten Narstrand 1 i Norrtälje stad.


Bakgrund

Norrtälje kommun och Totalentreprenören AB träffade 2002-02-01 och 2002-03-20 ett markanvisningsavtal för fastigheten Narstrand 1 i Norrtälje stad. Markanvisningen var resultatet av en idé- och markanvisningstävling avseende bebyggelse av fastigheten med bostäder. Markanvisningsavtalet förnyades 2003-02-10 och 2003-03-08, beroende på ändrade planförutsättningar. Den planerade bostadsbebyggelsen omfattar 48 lägenheter.

Markanvisningen är villkorad av att mark- och exploateringsavtal tecknas och detaljplan för den planerade bostadsbebyggelsen antas av kommunfullmäktige genom beslut som vinner laga kraft. 

Detaljplan är nu antagen av kommunfullmäktige 2004-05-24, men är överkla-gad. I avvaktan på att överklagandet behandlas har förslag till mark- och ex-ploateringsavtal upprättats och villkorats av att detaljplanen vinner laga kraft.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-08-19 föreslagit kommun¬styrelsen be-sluta att godkänna upprättat förslag till mark- och exploateringsavtal gällande fastigheten Narstrand 1 i Norrtälje stad.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-09-02, § 240 föreslagit enligt

KS § 200 forts

ledningskontorets skrivelse 2004-08-19.

__________KS § 201 Dnr KS 04-480 255

Avtal om frivillig vägrättsupplåtelse berörande ett område vardera av fastigheterna Älmsta 2:58 och Älmsta 1:95

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna avtal om frivillig vägrättsupplåtelse berörande ett område av Älmsta 2:58 samt ett område av Älmsta 1:95 för utbyggnad av gång- och cy-kelväg genom Älmsta samhälle.


Bakgrund

Med anledning av att vägverkets projekt för utbyggnad av gång- och cykelväg genom Älmsta samhälle utmed väg 283 har vägverket inkommit med förslag till vägrättskontrakt. Arbetsplan för projektet upprättades 2004-01-26.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-09-01 föreslagit kommunstyrelsen be-sluta att godkänna avtal om frivillig vägrättsupplåtelse berörande ett område av Älmsta 2:58 samt ett område av Älmsta 1:95 för utbyggnad av gång- och cy-kelväg genom Älmsta samhälle.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-09-23, § 243 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2004-09-01.

________


KS § 202 Dnr KS 04-457 280

Yttrande till Finansdepartementet gällande betänkandet (SOU 2004:28) Hyressättning av vissa ändamålsfastigheter

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse till Fi-nansdepartementet undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och plane-ringschefen.


Bakgrund

Finansdepartementet har remitterat förslaget till Norrtälje kommun för yttran-de. Yttrandet skall vara Finansdepartementet tillhanda senast den 30 september 2004.

Av utredningsuppdrag till Ändamålsfastighetskommittén framgår att det enda som kommunen har intresse av att yttra sig över är om reglerna för försäljning av statlig mark bör ändras så att allmännyttiga ändamål prövas innan en för-säljning till marknadspris äger rum.

Kommunförbundet har valt att inte lämna något yttrande i ärendet.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2004-08-17 upprättat förslag till yttrande till Finansde-partementet och föreslår kommunstyrelsen godkänna skrivelsen som kommu-nens yttrande i ärendet.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-09-23, § 244 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2004-08-17.

________

KS § 203 Dnr KS 04-515 106

Yttrande över program för detaljplan för utvidgning av Arninge handels-område i Täby kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse till Täby kommun undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringsche-fen.


Bakgrund

Norrtälje kommun har för yttrande erhållit program för detaljplan för utvidg-ningen av Arninge handelsområde i Täby kommun. Anledningen till detta är att i samarbetet i UNO-kommunerna pågår ett arbete med att utforma Täby/Arninge som regional kärna.

Planens syfte är att skapa förutsättningar för Arninges utveckling som en del av nordostsektorns regionala kärna.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-09-13 föreslagit kommunstyrelsen be-sluta att godkänna upprättad skrivelse till Täby kommun som kommunens ytt-rande i ärendet.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-09-23, § 245 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2004-09-13.

_________


KS § 204 Dnr KS 04-520 011

Program för norra industriområdet i Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att uppdra till stadsarkitektkontoret påbörja ett program för Norra industriom-rådet.


Bakgrund

I planeringen av Norrtälje stad har ingått att stadsdelen Färsna ska exploateras som en ny stadsdel till staden. Det finns en fördjupad översiktsplan antagen av kommunfullmäktige 1991-12-16.

I samband med utvecklingen av handelsområdet Vattumannen och begynnande intressen att exploatera Färsna har det framkommit behov av att klarlägga markanvändningen på Norra industriområdet.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-09-13 föreslagit kommunstyrelsen be-sluta att uppdra till stadsarkitektkontoret att med ett projektinriktat arbetssätt påbörja ett program för Norra industriområdet.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-09-23, § 246 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2004-09-13.

_________KS § 205 Dnr KS 04-530 105

Roslagsmässa 2005, godkännande av samarbetsavtal

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att ställa sig positiv till genomförande av en Roslagsmässa april 2005, 

att godkänna samarbetsavtalet mellan Sportcentrum, BLJ och Norrtälje kom¬mun, innebärande bl a att Norrtälje kommun maximalt garanterar 100.000 kro-nor i en förlustgaranti, 

att mässmonter finansieras inom befintligt anslag för marknadsföring inom ledningskontorets informations- och närings¬livsenheter och servicekontorets turistenhet, 

att uttala vikten av att kommunens olika förvaltningar prioriterar en medverkan vid mässa i den gemensamma kommunmontern inom ramen för respek¬tive förvaltnings informationsverksamhet.


Bakgrund

År 1989 genomfördes den första Roslagsmässan. Det var då ett helt kommu¬nalt arrangemang. Från år 1992 övertog Sportcentrum arrangemanget. Senast mässan genomfördes år 1998.

Vid överläggningar med näringslivet har frågan väckts att återuppta mässakt¬iviteten och att det år 2005 genomförs en mässa.

Organisationen av mässan blir ett samarrangemang mellan Norrtälje kommun, Sportcentrum och BLJ Media och Reklam. Ansvars¬förhållandena mellan dessa regleras i ett separat avtal.

fortsKS § 205 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-09-20 föreslagit kommun¬styrelsen be-sluta att ställa sig positiv till genomförande av en Roslagsmässa april 2005, att godkänna samarbetsavtalet mellan Sportcentrum, BLJ och Norrtälje kom¬mun, innebärande bl a att Norrtälje kommun maximalt garanterar 100.000 kronor i en förlustgaranti, att mässmonter finansieras inom befintligt anslag för mark-nadsföring inom ledningskontorets informations- och närings¬livsenheter och servicekontorets turistenhet, att uttala vikten av att kommunens olika förvalt-ningar prioriterar en medverkan vid mässa i den gemensamma kommunmon-tern inom ramen för respek¬tive förvaltnings informationsverksamhet.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-09-30, § 259 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2004-09-20.

________
KS § 206 Dnr KS 04-512 007

Yttrande över revisorernas skrivelse ang granskning av resurs¬förde¬ningsmodellen avseende ramtilldelning till barn- och skolnämnden 2005

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att till revisorerna överlämna ledningskontorets skrivelse 2004-09-27 med syn-punkter och kommentarer till revisorernas skrivelse 2004-08-30.


Bakgrund

Komrev har på uppdrag av Norrtälje kommuns förtroendevalda revisorer granskat resursfördelningsmodellen avseende ramtilldelning för barn- och skolnämnden 2005.

Bakgrunden till granskningen är bl a att barn- och skolnämnden varit kritisk till modellens resultat och att beräkningssättet skulle missgynna nämnden.

Revisorerna har 2004-08-30 översänt granskningen för synpunkter.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-09-27 lämnat synpunkter på rapporten och föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna ledningskontorets kom-mentarer till revisorernas skrivelse 2004-08-30.

Politisk beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde 2004-09-30, § 260 före-slagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-09-27.

_________KS § 207 Dnr KS 03-926 053

Samarbetsavtal gällande upphandling inom UNO-kommunerna

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att Norrtälje kommun skall delta i samarbetet gällande upphandling enligt bi-fogade förslag till avtal samt

att uppdra till kommundirektör Mats Törnquist att för kommunens räkning underteckna avtalet.


Bakgrund

UNO-kommunerna Norrtälje, Vaxholm, Österåker, Danderyd, Täby, Vallentu-na och Vaxholm har under de senaste åren diskuterat ett antal samverkanspro-jekt för att göra verksamheten kostnadseffektiv och öka kvaliteten. Ett av de projekt där enighet uppnåtts är förslag till upphandling¬verksamhet.

Förslag till avtal har upprättats. Deltagandet är frivilligt vid varje upphandling. Beslut om samordning tas i varje enskilt fall av varje kommun. Varje kommun upprätthåller den organisation man själv anser lämplig och tecknar själv sina avtal.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2004-09-28 kommunstyrelsen besluta att Norrtälje skall delta i samarbetet gällande upphandling enligt bifogade förslag till avtal samt att uppdra till kommundirektör Mats Törnquist att för kommu-nens räkning underteckna avtalet.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-09-30, § 262 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2004-09-28.
_________


KS § 208 Dnr KS 04-544 256

Upplåtelse med tomträtt av ett område av fastigheten Hallsta 4:123 ( f d del av Centralskolan i Hallstavik, Atriumhuset)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna avtal om upplåtelse med tomträtt av ett område av fastigheten Hallsta 4:123 omfattande Atriumhuset vid Centralskolan i Hallstavik till Fris-kis & Svettis,

att godkänna i tomträttsupplåtelsen ingående försäljning av Atriumhuset, inne-fattande återuppförande av byggnadsstomme i nedbrunnen del för en köpeskil-ling av 20.000 kr,

att beräknad investeringskostnad om 1.130.000 kr skall belasta kommunstyrel-sens anslag för investeringar.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterparti-ets ledamot.


Bakgrund

Friskis & Svettis har ansökt om att få hyra alternativt arrendera Atriumhuset vid Centralskolan i Hallstavik för att bedriva friskvårdsverksamhet. 

Atriumhuset är byggt på 1970-talet och har bl a nyttjats för slöjd och musikun-dervisning. Lokalerna står tomma sedan januari 2003 efter ombygg¬nad av Cen-tralskolan.

Atriumhuset har en total bruksarea om c:a 1000 m2 varav ca 160 m2 totalför-stördes vid den brand som inträffade i februari 2003. Den brandhärjade delen (slöjdsalen) har rivits och en sanering har genomförts.KS § 208 forts

Lokalerna erfordras inte för skolverksamheten eller någon annan kommunal verksamhet. Någon annan än Friskis & Svettis har inte anmält intresse för lo-kalerna. 

Förhandlingar inleddes med Friskis & Svettis under hösten 2003 om en tomt-rättsupplåtelse med samma upplägg som för Friskis & Svettis lokaler i hanga-ren i Norrtälje. 

Branden i februari 2004 innebar att förhandlingarna med Friskis & Svettis fick avvakta tekniska kontorets förhandlingar med Trygg Hansa för reglering av brandskadan.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2004-09-24 överlämnat förslag till tomträttsöverens-kommelse och föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna avtal om upp-låtelse med tomträtt av ett område av fastigheten Hallsta 4:123 omfattande Atriumhuset vid Centralskolan i Hallstavik till Friskis & Svettis, att godkänna i tomträttsupplåtelsen ingående försäljning av Atriumhuset, innefattande åter-uppförande av byggnadsstomme i nedbrunnen del för en köpeskilling av 20.000 kr samt att beräknad investeringskostnad om 1.130.000 kr skall belasta kommunstyrelsens anslag för investeringar.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-09-30, § 263 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2004-09-24. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) deltog ej i beslutet.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Bengt Ericsson (c) – enligt arbetsutskottet.

Håkan Jonsson (s) – bifall till förslaget under förutsättning att kommunens kostnad ej överskrider 650.000 kr, d.v.s. rivningskostnaden.


KS § 208 forts

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kom-munstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

__________


KS § 209 Dnr KS 04-201 255

Arrende berörande del av fastigheten Tjockö 2:6 (Gläntan)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna utarrendering av ett område av fastigheten Tjockö 2:6 omfattande tomtmark till arrendatorns byggnad.


Bakgrund

På fastigheten Tjockö 2:6 finns en nyttjanderätt, upplåten på 49 år fr o m 1955-10-01. Nyttjanderätten omfattar ett markområde på en bergknalle om ca 600 m2. Nyttjanderättshavaren har på området uppfört en enkel byggnad om ca 24 m2, vilken saknar vatten och avlopp. Byggnaden överläts 1996-12-30 till Anngret Andersson, som i sin tur överlät byggnaden 2000-07-01 till Tjockö Service och Framtid Ek. för. Sedan 1997 har byggnaden korttidsuthyrts för sommarboende av Tjockö Service och Framtid. För att skilja på verksamhet och fastighetsförvaltning bildades Gläntan Tjockö AB med delägarna Anngret Andersson, Berit Högström och Toivo Jansson.

Kommunen har sagt upp nyttjanderätten till 2004-10-01. Önskemålet från Gläntan Tjockö AB har i första hand varit att få friköpa tomten, i andra hand fortsätta arrendera marken.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-03-24 redogjort för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna utarrendering av ett område av fastig-heten Tjockö 2:6 omfattande tomtmark till arrendatorns byggnad.

Politisk beredning

Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2004-04-15, § 130 att ärendet utgår och tas upp på planarbetsutskottet den 21 april 2004.KS § 209 forts

Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2004-04-21, § 137 att ärendet skul-le utgå.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-09-30, § 264 föreslagit enligt led-ningskontorets skrivelse 2004-03-24.
_________KS § 210 Dnr KS 04-556 252

Förvärv av fastigheten Härden 3 i Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna förvärv av fastigheten Härden 3 för en köpeskilling av 1.650.000 kronor.


Bakgrund

Kommunen har tidigare förvärvat ett antal villafastigheter utefter Hemvägen 5-15 i Norrtälje stad. Området är beläget mellan handelsområdet Knutby Torg och nuvarande industriområdet kv Förrådet och Vaktmästaren. Förvärven har skett på frivillig väg när fastigheterna har varit till salu. Anledningen till kom-munens förvärv av dessa fastigheter är att området ligger mellan planerad ut-veckling av handelsområdet Knutby Torg söderut och planerad successiv för-nyelse av kv Förrådet och Vaktmästaren till en trädgårdsstad med en blandning av bostäder och verksamheter.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-10-01 på anförda skäl föreslagit kom-munstyrelsen besluta att godkänna förvärv av fastigheten Härden 3 för en kö-peskilling av 1.650.000 kronor.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-10-07, § 266 föreslagit enligt led-nings¬kontorets skrivelse 2004-10-01.


__________

KS § 211 Dnr Ks 04-123 002 

Anmälan om delegationsbeslut 2004

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-12 lägges till handlingarna.

_________
KS § 212

Protokoll

Bakgrund

Föreligger protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden 2004-06-17, 2004-06-23, 2004-08-19

_______


KS § 213 

Meddelanden 

Meddelas och lägges till handlingarna

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:55; Överenskommelse med staten om ekonomisk ersättning till kommunerna för medverkan i ett nytt nationellt krishanteringssystem

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:56; Är kvarboende samhällsekono-miskt lönsamt

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:59; Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut 2003

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:60; Aktuellt om skola och barnom-sorg

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:61; Handikappnycklar en modell för analys och reflekterande

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:62; Budgetförutsättningar för åren 2005-2007

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:66: Skrift Samhällskriser och olyckor

Svenska kommunförbundet och landstingsförbundet; Välfärdspolitiken i fram-tiden

Krisberedskapsmyndigheten; Resultat av kartläggning av reservanordningar för särskilda boendeformer för äldre

Skolverket; Information om maxtaxa hösten 2004

Dnr KS 04-498 160

Försvarsmakten, mellersta militärdistriktets plan för stöd till samhället


KS § 213 forts

Länsstyrelsens beslut ang överklagande avseende detaljplan för fastigheterna Narstrand 1 och 8, Norrtälje kommun

Dnr KS 04-474 011
Vägverket ang sammanfattning av Nationell plan för vägtransport¬systemet

Utbildningsnämndens beslut 2004-06-01; Revidering av utbildningsnämndens policydokument

Integrationsverket ang prognosbrev över behovet av kommunala introduk-tionsplatser 2004

Dnr KS 04-468 003
Omsorgsförvaltningen ang kommunala handikapprådets reglemente

Näringsdepartementet och Utbildningsdepartementet; Innovativa Sverige – en strategi för tillväxt genom förnyelse

Glesbygdsverket; Utvecklingen i gles- och landsbygd

Dnr KS 04-486 536
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen till SL ang ny layout för tidtabell samt numrering av 640

Dnr KS 04-477 114
Skrivelse från kommunstyrelsens ordf. till Kriminalvårdsstyrelsen ang krimi-nalvårdsanstalten i Norrtälje 

Skrivelse från kommunstyrelsens ordf. till polismyndigheten ang polisresurser i anslutning till kriminalvårdsanstalter

Dnr KS 04-475
Ledningskontorets yttrande till länsstyrelsen ang förfrågan att anlägga våtmar-ker

KS § 213 forts

Dnr KS 04-83 173
Svar på kommunstyrelsens skrivelse rörande förvaltningsberättelse 2003 för RC Norr

Stockholms kommunfullmäktiges beslut 2004-07-01 ang försöket med träng-selskatt

Dnr KS 04-387 108
Kammarrättens protokoll ang överklagande från P-O Eklund ang detaljplan för kv Vattumannen

Kerstin Eriksson, biblioteket ang biblioplaya – det mobila biblioteket

Dnr KS 04-513 007
Revisorerna ang granskning av IT systemet för hantering av ekonomiskt bi-stånd

Minnesanteckningar från politiskt samverkansmöte mellan Norrtälje kommun och beställarområde nordost

Kallelse till NIHAB:s styrelsemöte 2004-09-01

Protokoll från NIHAB:s styrelsesammanträde 2004-05-26

Kallelse till Östhandelsforums extra bolagsstämma 2004-09-24

Trafikgruppens sammanträde 2004-08-18

Miljörådets sammanträde 2004-09-01

Norrtälje Kommunhus AB:s styrelsesammanträde 2004-06-10

Norrtälje kommunhus AB:s extra bolagsstämma med aktieägarna

Dnr KS 04-259 173
Rättningstjänsten ang redovisning av organisation av räddningsvärn i Bergs-hamra


KS § 213 forts

Räddningstjänsten ang sprinkleranläggning på fastigheten Görla 9:18

Dnr KS 03-239 020
Personalchefens meddelande ang uppföljning av läraravtalet/ÖLA00/

Kommunstyrelseledamoten Berit Jansson (c) lämnar en rapport från möte med Kommunala Pensionärsrådet.

________