Plats och tid Sammanträdesrum Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-12.20
14.55-15.25
Beslutande Enl förteckning


Mats Törnquist, kommundirektör
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Lars Härlin, mark- exploateringschef
Övriga deltagande Tony Wallin, personalchef
Gunnel Löfqvist, planeringschef
Henry Linsén, räddningstjänsten, § 14
Tomas Strandman, ” ”
Lena Boman, lokalcontroller, § 26
Berit Jansson, sekreterare


Utses att justera Håkan Jonsson

Justeringens Ledningskontoret 2005-02-07, kl 13.00
plats och tid


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 1-53
Berit Jansson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Håkan Jonsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2005-02-03

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2005-02-09 anslags nedtagande 2005-03-02 

Förvaringsplats Ledningskontoretför protokollet 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KS § 1

Val av justeringsman

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Håkan Jonsson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret måndagen den 7 februari 2005, kl 13.00.

_________KS § 2

Allmän information

Ekonomichef Gunilla Edvinsson redovisar preliminärt bokslut för år 2004.

__________
KS § 3 Dnr KS 03-709 311

Besvarande av motion från Jan E Johansson (s) med förslag att döpa lämplig plats efter Anna Lindh

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till byggnadsnämndens beslut 2004-11-25, § 384 avslå motionen.

Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-09-29, § 199. I motionen föreslås att utse en lämplig plats i kommunen att döpa efter Anna Lindh.

Stadsarkitektkontoret har 2004-11-11 yttrat sig över motionen och anför att vid kommunal namnsättning av enstaka vägar, gator eller allmänna platser efter avlidna personer är praxis att dessa har direkt anknytning till platsen eller någon anknytning till kommunen. Då Anna Lindh ej varit bosatt i eller stadigvarande verksam inom Norrtälje kommun föreslår kontoret att motionen avslås.

Byggnadsnämnden har 2004-11-25, § 384 beslutat enligt stadsarkitektkontorets förslag.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i yttrande 2004-12-22 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till byggnadsnämndens beslut 2004-11-25, § 384 avslå motionen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-01-13, § 2 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-12-22.
__________

KS § 4 Dnr KS 04-504 623

Besvarande av motion från Olle Jansson (s) och Anders Fransson (s) om förutsättningarna för ett slopande av busskorten och dess hantering för elever i Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till barn- och skolnämndens beslut 2004-11-22, § 100 anse motionen vara besvarad.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2004-09-13, § 175. I motionen har frågan ang skolkortshanteringen inom barn- och skolförvaltningen tagits upp. Motionärerna säger att administreringen av skolkorten och extra kostnader för busskort drabbar innevånarna. De föreslår att kommunen påbörjar en förhandling med SL om slopande av busskorten och att alla elever istället ska kunna transporteras till och från skolan utan busskort.

Barn- och skolnämnden har i yttrande 2004-10-18 redogjort för busskortshanteringen och anför att borttappade och förstörda kort är en angelägenhet mellan eleven, vårdnadshavaren och SL. I vilken utsträckning detta innebär kostnader för kommuninnevånarna kan inte förvaltningen bedöma. Slutligen anför barn- och skolförvaltningen att ett avtal som ger alla rätt att åka buss inte kan vara ekonomiskt försvarbart.

Barn- och skolförvaltningen har vid sammanträde 2004-11-22, § 100 beslutat att till kommunfullmäktige översända förvaltningens yttrande 2004-10-18 och föreslå fullmäktige besluta att motionen därmed anses vara besvarad.


KS § 4 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2004-12-29 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till barn- och skolnämndens beslut 2004-11-22, § 100 anse motionen vara besvarad.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-01-13, § 4 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-12-30. Elisabeth Björk (s) och Håkan Jonsson (s) yrkade bifall till motionen.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) – bifall till motionen

Christer Candal (m) – enligt arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

_________


KS § 5 Dnr KS 04-489 512

Besvarande av motion från IngaBrita Mörch (m) ang fartdämpande åtgärder i Görla industriområde

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2004-12-16, § 135 avslå motionen.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2004-09-13, § 172. I motionen föreslås att någon form av fartdämpande åtgärder ordnas för att förhindra olyckor i samband med street-race i Görla på söndagskvällarna.

Tekniska kontoret har i yttrande 2004-11-05 anfört att på samtliga vägar inom Görla industriområde är hastigheten begränsad till högst 50 km/h. Efterlevnad av hastighetsbegränsningar är en fråga för polismyndigheten att övervaka och kontrollera, till exempel på söndagkvällar då det tidigare förekommit street-race i området. Att införa farthinder anser tekniska kontoret vara olämpligt på vägarna inom Görla industriområde och föreslår därför att motionen avslås.

Tekniska nämnden har 2004-12-16, § 135 beslutat enligt tekniska kontorets förslag.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i yttrande 2004-12-30 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2004-12-16, § 135 avslå motionen.

fortsKS § 5 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-01-13, § 4 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-12-30.

_________


KS § 6 Dnr KS 04-204 311

Besvarande av motion från Allan Edehamn (s), Maija Kohtanen (s) och Mats Buhre (s) om uppsnyggning av infarten till Hallstavik och bevarande av välkomstskylt 

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2004-12-16, § 133 anse motionen vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2004-03-29, § 81. I motionen föreslås att infarten till Hallstavik snyggas upp samt att välkomstskylten renoveras.

Tekniska kontoret har i yttrande 2004-11-04 bland annat anfört att man har besiktat vegetationen utmed viadukten och siktförhållandet in mot centrum. Den mark som kommunen äger ingår i driftentreprenadens skogsbruksplan för naturmark och kommer att åtgärdas av driftentreprenören. Då det gäller välkomstskylten åligger ansvaret Folkets Hus i Hallstavik.

Tekniska nämnden har 2004-12-16, § 133 beslutat att med hänvisning till tekniska kontorets yttrande 2004-11-04 anse att motionen skall vara besvarad.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i yttrande 2004-12-30 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2004-12-16, § 133 anse motionen vara besvarad.


forts


KS § 6 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-01-13, § 5 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-12-30.

________AU § 7 Dnr KS 03-415 315

Besvarande av motion från Maija Kohtanen (s) om att centrumparkeringen i Hallstavik byggs ut västerut ovanför bussparkeringen

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2004-12-16, § 132 avslå motionen.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-04-28. I motionen föreslås att centrumparkeringen byggs ut västerut ovanför bussparkeringen i Hallstavik.

Tekniska kontoret har i tjänsteyttrande 2004-11-04 anfört att man tidigare har undersökt möjligheten att bygga ut parkeringsytan på västra sidan av centrum men har nu prövat frågan ytterligare. Bedömningen står dock fast att det krävs en alltför omfattande utfyllnad för att uppnå kommunens norm av tillgänglighet. Markens bärighet kan äventyras om belastningen blir för stor. En utbyggnad enligt förslaget bedöms dessutom kosta betydande belopp. Tekniska kontoret föreslår tekniska nämnden att motionen avslås.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2004-12-16, § 132 beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med tekniska kontorets förslag att motionen avslås.

forts
KS § 7 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i yttrande 2005-01-03 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2004-12-16, § 132 avslå motionen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-01-13, § 6 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-01-03. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) yrkade bifall till motionen.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Mats Buhre (s) – bifall till motionen.

Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

_________

KS § 8 Dnr KS 03-413 311

Besvarande av motion från Maija Kohtanen (s) ang asfaltering och belysning på vägsträcka i Hallstavik

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att återremittera motionen till arbetsutskottet.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-04-28, § 105. I motionen föreslås att en vägsträcka mellan bostadsområden Smörblomman/Ringblomman och Orionparken/motionsspåret asfalteras och att belysning installeras.

Tekniska kontoret har i yttrande 2004-11-04 anfört att man inte har något väghållaransvar för den beskrivna vägsträckan och föreslår därför att motionen avslås.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2004-12-16, § 131 föreslagit kommunfullmäktige besluta, med hänvisning till tekniska kontorets yttrande 2004-11-04, att motionen avslås.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i yttrande 2005-01-03 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2004-12-16, § 131 avslå motionen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-01-13, § 7 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-01-03.

forts


KS § 8 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Mats Buhre (s) – att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till tekniska nämnden att inom samfälligheten uppta överläggning i motionens inriktning.

Christer Candal (m), med hänvisning till Mats Buhres yrkande, – att ärendet återremitteras till arbetsutskottet.

________
KS § 9 Dnr KS 02-762 297

Besvarande av motion från Allan Edehamn (s) och Maija Kohtanen (s) ang toalettfrågan vid Centrumtorget

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2004-12-16, § 134 bifalla motionen samt

att uppdra till tekniska nämnden att fortsätta undersökningen till en alternativ lösning av toalettfrågan i Hallstaviks centrum.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-11-21, § 335. I motionen föreslås att toalettfrågan vid Centrumtorget i Hallstavik löses.

Tekniska kontoret har i yttrande 2004-11-05 anfört att man 2000-04-15 lämnat ett förslag med likadan lösning av toalettfrågan i Hallstavik som vid konsthallen i Norrtälje. Förslaget ansågs för dyrt och stod inte i proportion till rådande förhållande. Dagens lösning att nyttja Folkets Hus toaletter har sin begränsning i öppethållandetider. För övrigt hänvisas besökare under övrig tid till toaletter vid bussterminalen.

Tekniska kontoret undersöker alternativ permanent lösning med möjlighet att inrymma en ny toalett i något av husen i centrum. Förutsättningen är att inrättningen kan ordnas med egen ut och ingång.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2004-12-16, § 134 föreslagit komunfullmäktige besluta, med hänvisning till tekniska kontorets yttrande 2004-11-05, att motionen tillstyrkes samt att föreslå kommunfullmäktige uppdra till tekniska nämnden att fortsätta undersökningen till en alternativ lösning av toalettfrågan i Hallstaviks centrum.


KS § 9 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i yttrande 2005-01-03 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2004-12-16, § 134 bifalla motionen samt att uppdra till tekniska nämnden att fortsätta undersökningen till en alternativ lösning av toalettfrågan i Hallstaviks centrum.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-01-13, § 8 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-01-03.

_________
KS § 10 Dnr KS 02-258 514

Besvarande av motion från Ragnar Bergsten (s) angående övervakning av parkeringsplatser för handikappade

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till tekniska nämndens beslut 2004-12-16, § 136 anse motionen vara besvarad.


Bakgrund

Ragnar Bergsten (s) inlämnar motionen vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-03-25, § 63. I motionen föreslås att kommunen ombesörjer någon form av trafikövervakning för att förbättra efterlevnaden av vad som gäller vid parkering av fordon i allmänhet och i synnerhet vad som avser handikapparkering.

Tekniska kontoret har i yttrande till tekniska nämnden 2003-08-26 redogjort för utförda parkeringskontroller av handikapparkeringar inom stadskärnan. Kontrollerna visar att handikapparkeringarna respekteras av övriga biltrafikanter, d v s efterlevnaden är god. Beträffande övriga felparkeringar prioriteras i första hand s.k. trafikfarlig parkering.

Tekniska kontoret anser således att parkeringsövervakningen i huvudsak fungerar tillfredsställande och föreslår därför att motionen ska anses vara besvarad och ej föranleda ytterligare parkeringsövervakning.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 200310-23, § 97 beslutat att överlämna tekniska kontorets skrivelse 2003-08-26 som svar på motionen.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2004-03-29, § 66 att återremittera ärendet till tekniska nämnden för ny beredning, då allt fler medborgare upplever att parkering av fordon är bristfällig. Särskilt allvarligt är att handikapparkeringar används av bilister utan tillstånd. 


KS § 10 forts

Tekniska kontoret har i yttrande till tekniska nämnden 2004-11-05 anfört att på uppdrag av tekniska nämnden har kontoret ökat bevakningen med c:a 25 % under sommarmånaderna. Detta har inneburit en genomsnittlig ökning från 3 till 5 dagar/vecka, oregelbunden tid och dagar. Handikapparkeringarna har kontrollerats vid varje övervakningstillfälle. Enligt parkeringsvakterna fungerar handikapparkeringarna tillfredsställande.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2004-12-16, § 136 beslutat att med hänvisning till tekniska kontorets yttrande 2004-11-05 anse motionen vara besvarad.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-01-13, § 9 föreslagit enligt tekniska nämndens beslut 2004-12-16, § 136.

__________KS § 11 Dnr KS 04-430 291

Slutredovisning av modernisering av Rodengymnasiets F- och G- korridorer, etapp 14

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna tekniska nämndens slutredovisning av modernisering av 
Rodengymnasiets F- och G- korridor, etapp 14.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 28 augusti 1999 att anslå 12 000 000 kronor. Moderniseringsarbetena är nu slutförda till en kostnad av 12 370 000 kronor.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-11-16 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna tekniska nämndens slutredovisning av modernisering av Rodengymnasiets F- och G- korridor, etapp 14.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-12-09, § 362 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-11-16.

_________KS § 12 Dnr KS 05-38 041

Justering av budgetramar för 2005

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att justera ramarna i driftbudget för år 2005 enligt följande:

1. Kommunstyrelsens ram ökas med 6 701 tkr
2. Miljö- och hälsoskyddsnämndens ram ökas med 24 tkr
3. Byggnadsnämndens ram ökas med 30 tkr
4. Kultur- och fritidsnämndens ram ökas med 21 tkr
5. Socialnämndens ram ökas med 791 tkr
6. Omsorgsnämndens ram ökas med 1 470 tkr
7. Barn- och skolnämndens ram ökas med 16 933 tkr
8. Utbildningsnämndens ram ökas med 4 911 tkr
9. Tekniska nämndens ram utökas med 456 tkr
10. På centralt anslag hos kommunstyrelsen budgeteras 1 300 tkr för pensionsavgångar senare än 65 år
11. Lokalbankens ram minskas med 1 143 tkr
12. Centralt budgeterat anslag för personalförstärkningar i skola och fritidshem på 17 982 tkr fördelas i p 7 och 8. Det centrala anslaget skall därmed vara 0
13. Centralt anslag för pensionskostnader minskas med 3 726 tkr
14. Centralt anslag för kapitaltjänstinkomster minskas med 907 tkr
15. Centralt anslag för skatteinkomster, generella statsbidrag samt utjämningskostnader ökas med 14 000 tkr.
16. Centralt konto för arbetsvärdering minskas med 511 tkr

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 21 juni 2004 att fastställa budget och inriktning för 2005 – 2007. Det budgeterade resultatet i juni är 

KS § 12 forts 

13 814 tkr. Efter det att vissa faktorer tillkommit som medför att justeringar i den fastställda budgeten behöver göras

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-01-19 redovisat den förändring som behöver göras i 2005 års budget.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-01-21, § 39 för egen del beslutat, att upphäva sitt beslut 2004-12-16, § 371 samt i övrigt föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-01-19.

________

KS § 13 Dnr KS 04-801 106

Bidrag till institut för tillämpad ekonomi och finans, KTH

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

1. Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja 450 tkr i bidrag för en 3-årsperiod till KTH:s institut för tillämpad ekonomi och finans i Norrtälje under förutsättning att samtliga finansiärer bidrar i avsedd omfattning till projektet,

att finansiering sker med eget kapital,

att uppdra till kommunstyrelsen att teckna samarbetsavtal rörande institutet.


2. Kommunstyrelsen beslutar:

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna samarbetsavtal rörande institutet.


Bakgrund

Under hösten 2004 har KTH genom sitt forskningsinstitut CeFin fört diskussioner med NIHAB, kommunen och de lokala bankerna i kommunen om bildandet av ett institut för tillämpad ekonomi och finans. Syftet är att undersöka hur det finansiella systemet kan medverka till en bättre ekonomisk utveckling på lokal nivå.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-12-14 redovisat ärendet och tillstyrker att bidrag om 450 tkr lämnas till KTH:s Norrtäljeprojekt som innebär att ett institut bildas för tillämpad ekonomi och finans i Norrtälje. Förutsättningen för bidraget är att samtliga parter bidrar i avsedd omfattning.


KS § 13 forts

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta ekonomi och finans i Norrtälje under förutsättning att samtliga finansiärer bidrar i avsedd omfattning till projektet, att finansiering sker med eget kapital, att uppdra till kommunstyrelsen att teckna samarbetsavtal rörande institutet. Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta att uppdra till kommundirektören att underteckna samarbetsavtal rörande institutet.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-12-16, § 372 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-12-14.

Beslutande sammanträde

Christer Candal (m) – sista att-satsen ändras till att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att teckna samarbetsavtal rörande institutet.

_________KS § 14 Dnr KS 04-454 171

Fastställande av handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa det kommunövergripande handlingsprogram för att hantera oönskade händelser och effekter (förebyggande verksamhet) att gälla från och med 2005-05-01,

att fastställa handlingsprogram avseende skadeavhjälpande verksamhet för räddningstjänsten Norrtälje kommun att gälla från och med 2005-05-01,

att uppdra till kommunstyrelsen att utifrån de övergripande målen och förändringar i riskbild eller annan omständighet som påverkar arbetet med skydd mot olyckor och skador göra ändringar i handlingsprogrammet.

Bakgrund

Det kommunövergripande handlingsprogrammet för skydd mot olyckor har efter beslut av arbetsutskottet 2004-08-19, § 228 remitterats till samtliga nämnder och bolag.

Efter ställningstagande till inkomna synpunkter beslutade arbetsutskottet 2004-12-19, § 359 att sända programmet på extern remiss.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-01-18 redovisat de externa remissvaren samt föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa det kommunövergripande handlingsprogram för att hantera oönskade händelser och effekter (förebyggande verksamhet) att gälla från och med 2005-05-01, att fastställa handlingsprogram avseende skadeavhjälpande verksamhet för räddningstjänsten Norrtälje kommun att gälla från och med 2005-05-01,KS § 14 forts

att uppdra till kommunstyrelsen att utifrån de övergripande målen och förändringar i riskbild eller annan omständighet som påverkar arbetet med skydd mot olyckor och skador göra ändringar i handlingsprogrammet.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-01-21, § 33 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-01-18.

_________


KS § 15 Dnr KS 04-341 214

Antagande av detaljplan för fastigheterna Väddö-Tomta 1:43 och 1:77 i Väddö församling

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till detaljplan för fastigheterna Väddö-tomta 1:43 och 1:77 i Väddö församling.


Bakgrund

Planen upprättas för att pröva lämpligheten av att flytta befintlig trävaruhandel från fastigheten Väddö-Tomta 1:77 till Väddö-tomta 1:43 samt att uppföra bostadshus på fastigheten Väddö-Tomta 1:77.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 21 maj – 5 juli 2003 samt utställt för granskning under tiden 25 maj – 22 juni 2004.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2004-12-16, § 432 beslutat att godkänna den utställda detaljplanen och överlämna denna till kommunfullmäktige för beslut om antagande enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 §.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-01-21 föreslagit enligt byggnadsnämndens beslut 2004-12-16, § 432.

__________KS § 16 Dnr KS 05-35 252

Förvärv av fastigheterna Vaktmästaren 9 och 10 samt ett område av Vaktmästaren 8 i Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna köpekontrakt med Carwald Företagskonsult AB avseende förvärv av fastigheterna Vaktmästaren 9 och 10 samt ett område av Vaktmästaren 8,

att beräknad utgift, c:a 4.550.000 kronor, finansieras med egna medel.


Bakgrund

Mäklarhuset Nordström & Partners AB har skickat en förköpsanmälan till kommunen ang försäljning av samtliga aktier i Carwald Företagskonsult AB. I bolaget ingår fastigheterna Vaktmästaren 8, 9 och 10 samt Görla 8:6 och 9:8.

Enligt kommunens utvecklingsplan för Norrtälje stad, antagen av kommunfullmäktige 2004-03-29, berörs fastigheterna Vaktmästaren 8, 9 och 10 av en föreslagen utveckling av området kring Baldersgatan till ett innerstadsområde med en blandning av bostäder och verksamheter med karaktär av trädgårdsstad.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har upptagit förhandlingar med Göran Lennartssons Trä i Uppsala AB, köpare av aktierna i Carwald Företagskonsult AB.

Förhandlingarna har resulterat i ett förslag till köpekontrakt som innebär att kommunen förvärvar de obebyggda fastigheterna Vaktmästaren 9 och 10 som gränsar till kv Förrådet samt ett område av Vaktmästaren 8, innefattande befintlig lastangöring, parkering m m tillhörande uthyrd lokal till Posten.KS § 16 forts

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-01-20 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna köpekontrakt med Carwald Företagskonsult AB avseende förvärv av fastigheterna Vaktmästaren 9 och 10 samt ett område av Vaktmästaren 8, att beräknad utgift, c:a 4.550.000 kronor, finansieras med egna medel.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-01-21, § 38 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-01-20.

________

KS § 17 Dnr KS 04-823 252

Erbjudande om köp av fastighet från Motorklubben Orion

Beslut

Centerpartiets ledamöter deltar ej i beslutet.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att förvärva fastigheten Hallsta 4:128 för 2 200 tkr från Motorklubben Orion,

att finansiering 120 tkr sker med återbetalning av lån från Motorklubben Orion samt att resterande finansiering sker med egna medel, 

att det i avtalet ska ingå rättighet för Motorklubben Orion att återköpa fastigheten för kommunens bokförda värde, 

att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra förvärvet, 

att uppdra till kommunstyrelsen att teckna hyres/arrendeavtal på 20 år med Motorklubben Orion baserat på kommunens självkostnad.


Bakgrund

Motorklubben Orion i Hallstavik har i skrivelse 2004-12-20 erbjudit kommunen att köpa fastigheten Hallsta 4:128 ”Orionparken” för 2,2 mkr. Klubben har vidare 2004-12-20 hemställt om att få arrendera fastigheten för att kunna bedriva verksamhet samt att när det finns ekonomiska möjligheter få återköpa fastigheten till samma pris.

Bakgrunden till erbjudandet är en akut ekonomisk kris i föreningen med en frist fram till sista mars då de flesta krediterna förfaller. Klubben, som består av ett antal delföreningar har under hösten 2004 hamnat i en svår ekonomisk situation.
forts

KS § 17 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-01-08 redovisat klubbens ekonomi och
föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att förvärva fastigheten Hallsta 4:128 för 2 200 tkr från Motorklubben Orion,
att finansiering 120 tkr sker med återbetalning av lån från Motorklubben Orion samt att resterande finansiering sker med egna medel, att det i avtalet ska ingå rättighet för Motorklubben Orion att återköpa fastigheten för kommunens bokförda värde, att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra förvärvet, att uppdra till kommunstyrelsen att teckna hyres/arrendeavtal på 20 år med Motorklubben Orion baserat på kommunens självkostnad.

Föreligger ny tjänsteskrivelse från ledningskontoret, daterad 2005-01-25.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-01-21, § 35 beslutat att vilandeförklara ärendet till extra arbetsutskott före kommunstyrelsen 2005-02-03.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-02-03, § 41 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-01-25. Bengt Ericsson deltog ej i beslutet.

Beslutande sammanträde

Föreligger skrivelse från centerpartiet, daterad 2005-02-03.

Yrkanden:

Bengt Ericsson (c) – återremiss med hänvisning till eget förslag.

Christer Candal (m) – att ärendet avgörs idag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet avgörs idag.

forts

KS § 17 forts

Reservation

Centerpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet.

________


KS § 18 Dnr KS 05-53 255

Tillägg i huvudavtal mellan Norrtälje kommun och Norrtälje Energi AB

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna tillägg till huvudavtal mellan Norrtälje Energi AB och Norrtälje kommun innebärande att huvudavtalet utökas till att även omfatta fiberoptiska kablar för datakommunikation.

Bakgrund

I samband med bildandet av det kommunala bolaget Norrtälje Energi AB (NEAB) i början av 1990-talet tecknades ett avtal reglerande kommunens respektive NEAB:s ansvar i olika avseenden. I detta ingick ett övertagande av ledningarna i kommunens mark samt rätt att, utan ersättning till kommunen, inom NEAB:s koncessionerade distributionsområde bibehålla och utbygga ledningar för distribution av elkraft och annan ledningsbunden energi på och i kommunens mark. Sedan detta avtal tecknades har det emellertid skett en snabb utveckling inom IT. Norrtälje kommun har slutit avtal med NEAB om att bygga ut bredbandsnätet i Norrtälje kommun.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2005-01 20 överlämnat förslag till tillägg till huvudavtal och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna tillägg till huvudavtal mellan Norrtälje Energi AB och Norrtälje kommun innebärande att huvudavtalet utökas till att även omfatta fiberoptiska kablar för datakommunikation.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-01-21, § 40 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-01-20.
__________


KS § 19 Dnr KS 04-427 292

Ansökan om kompensation för högre kylkostnad fram till dess att ny kylcentral installerats och tagits i bruk på Norrtälje SportCentrum

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att avslå Norrtälje SportCentrums begäran om kompensation för högre kylkostnader.

Bakgrund

Norrtälje SportCentrum, som är en stiftelse, har inkommit med en begäran hos kommunstyrelsen om kompensation för ökade kylkostnader från 2004-11-03 fram till ny kylcentral installerats och tagits i bruk på Norrtälje SportCentrum.

Kommunfullmäktige beslutade 2004-09-13, § 170 att bevilja tekniska nämnden 3,7 mkr i investeringsanslag för uppförande av ny kylcentral vid SportCentrum. Bakgrunden till beslutet var att avtalet mellan stiftelsen och Norrtälje Energi upphörde 2004-11-02 och att Norrtälje Energi aviserat så kraftiga höjningar att kommunen valde att i stället för egen del investera i en egen kylanläggning. Avsikten med investeringen var att underlätta för SportCentrum att kunna driva sin verksamhet utan kraftigt ökade driftkostnader. I samma beslut uppdrogs åt kommunstyrelsen att utreda det fortsatta huvudmannaskapet för Norrtälje SportCentrum.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-12-08 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att avslå Norrtälje SportCentrums begäran om kompensation för högre kylkostnader.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-12-16, § 373 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-12-08.
_________KS § 20 Dnr KS 04-588 434

Ansökan om bidrag för minkfångst

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja ansökan om bidrag med 25 000 kr till Roslagens Sjöfågeljaktförening samt 

att bidraget ska belasta kommunstyrelsens konto till förfogande.Bakgrund

Roslagens Sjöfågeljaktförening har överlämnat en ansökan till Norrtälje kommun om bidrag med 25 000 kr för minkfångst inom kommunen.

Roslagens Sjöfågeljaktförening bedriver sedan 10 år tillbaka ett arbete med att decimera minkstammen i Norrtälje kommuns kust- och skärgårdsområde.

Under år 2001 fick föreningen ett bidrag om 100 000 kr från kommunen. Det nu äskade bidraget skall användas för att köpa in nya fällor samt betala transportkostnader.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-11-18 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att bevilja ansökan om bidrag med 25 000 kr till Roslagens Sjöfågeljaktförening samt att bidraget ska belasta kommunstyrelsens konto till förfogande.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-12-09, § 360 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-11-18.

________

KS § 21 Dnr KS 04-449 805

Ansökan om bidrag för projekt Upplands Flora

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja ansökan om bidrag med 20 000 kr till projektet Upplands Flora och

att bidraget täcks inom ledningskontorets ram för år 2004,

att bidraget villkoras med att Norrtälje kommun får nyttja de digitala databaser som framställs när Almquists äldre inventering digitaliseras.


Bakgrund

Ledningsgruppen för projekt Upplands Flora har överlämnat en ansökan till Norrtälje kommun om bidrag med 20 000 kr för arbetet med sammanställningen av floran.

Projekt Upplands Flora har sedan 1991 helt ideellt inventerat de förekommande kärlväxterna i landskapet Uppland. Resultatet av inventeringen är nu datalagrat. Syftet med inventeringen är bl a att dokumentera förändringarna i floran under 1900-talet med utgångspunkt från de inventeringar som utfördes av professor Erik Almquist i början av 1900-talet.

Projektet står nu inför uppgiften att datalagra Almquists uppgifter så att de kan jämföras med de inventeringar som har utförts under 1900-talet. Datalagringen och digitaliseringen av uppgifterna måste utföras externt vilket medför en kostnad för projektet. Kostnaden för att Upplandsstiftelsen skall utföra arbetet beräknas uppgå till 102 000 kr varav projektet har erhållit 45 000 kr från länsstyrelsen i Uppsala län.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att bevilja ansökan om bidrag med 20 000 kr till projektet Upplands Flora och att bidraget täcks inom ledningskontorets ram för år 2004.

KS § 21 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-12-09, § 361 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-11-03.

_________KS § 22 Dnr KS 04-750 106

Reviderat avtal om ledning för räddningstjänsterna inom Rädd-Sam-Norr

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att uppdra till räddningschefen teckna reviderat samverkansavtal och avtal om ledningsorganisation för räddningstjänsterna inom Rädd-Sam-Norr.


Bakgrund

Det avtal om gemensam ledningsorganisation som tecknades 2003 omfattade också en utvärdering efter 1 år.

Tjänstemannaberedning

Räddningstjänsten har i skrivelse 2004-11-30 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att uppdra till räddningschefen teckna reviderat samverkansavtal och avtal om ledningsorganisation för räddningstjänsterna inom Rädd-Sam-Norr.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-12-09, § 363 föreslagit enligt räddningstjänstens skrivelse 2004-11-30.

__________


KS § 23 Dnr KS 04-591 805

Ansökan om bidrag från föreningen LivsQnistan i Norrtälje

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja ett bidrag för 2005 med 60.000 kr att utbetalas kvartalsvis,

att bidraget skall utbetalas från servicekontorets anslag för rehabiliteringsverksamhet. 

Reservation

Clas Lagerlund (m).

Bakgrund

Föreningen LivsQnistan ansöker om 90 tkr i fortsatt bidrag för sin verksamhet under 2005 för fasta och löpande kostnader.

Under 2001 beslutade kommunstyrelsen att ett engångsbidrag skulle utgå till föreningen. Under år 2002 beviljades trots det tidigare beslutet ett bidrag om 80 tkr till föreningens aktiva självhjälpsgrupper. För 2003 beviljades återigen ett bidrag till föreningen med 20 tkr/kvartal för självhjälpsgrupper där kommunalanställd personal deltog. För 2004 har beslut fattats om bidrag om totalt 60 tkr för de självhjälpsgrupper som föreningen bedriver.

Bidraget finansieras med medel från servicekontorets anslag för arbetsinriktad rehabilitering av kommunens långtidssjukskrivna. Enda bidragsgivare till föreningen har under senare år varit och är kommunen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-11-25 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att avslå ansökan om bidrag från föreningen LivsQnistan för år 2005.

forts

KS § 23 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-12-16, § 366 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-11-25.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Clas Lagerlund (m) – avslag

Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

_________
KS § 24 Dnr KS 04-704 042

Internkontrollplan avseende räddningstjänstens verksamhetsområde

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att fastställa föreslagen internkontrollplan avseende räddningstjänstens verksamhetsområde.


Bakgrund

I enlighet med gällande reglemente för internkontroll av ekonomi och verksamhet, enligt kommunfullmäktiges beslut 2001-11-20, § 52, har förslag på internkontrollplan för räddningstjänstens verksamhetsområde upprättats.

Tjänstemannaberedning

Räddningstjänsten föreslår i skrivelse 2004-11-23 kommunstyrelsen besluta att fastställa föreslagen internkontrollplan avseende räddningstjänstens verksamhetsområde.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-12-16, § 368 föreslagit enligt räddningstjänstens skrivelse 2004-11-23.

_________KS § 25 Dnr KS 04-765 280

Incitament för minskad lokalanvändning

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att under perioden 2005-2006 på försök införa incitamentsregler för minskad lokalanvändning enligt tjänsteutlåtande,

att beslut om utbetalning av ersättning enligt incitamentsreglerna fattas på delegation av lokalcontrollern vid ledningskontoret efter samråd med lokalstyrgruppen,

att årsbudgeten för lokalbanken utökas med 500 tkr under försöksperioden,

att rapport över lokalbankens ärenden och ekonomiska situation sker i samband med ordinarie delårsrapport och bokslut,

att beroende på reglernas tillämpning kan smärre förändringar ske under försöksperioden,

att utvärdering av försöket med nya incitamentsregler genomförs under hösten 2006.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter samt vänsterpartiets ledamot.


Bakgrund

Enligt gällande regler kan verksamheten/resultatenheten krediteras för självkostnaden för aktuell lokal endast för kvarvarande månader under kalenderåret efter uppsägningstidens slut. Uppsägningstiden för kommunens egna lokaler uppgår till 9 månader. För externt förhyrda lokaler måste också hänsyn tas till uppsägningstid mellan tekniska kontoret och uthyraren.


KS § 25 forts

För att återbetalning av hyreskostnaderna ska ske krävs också att den uppsagda ytan består av en sammanhängande enhet som med enkla åtgärder kan nyttjas av annan hyresgäst eller helt avvecklas från kommunens lokalbestånd.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-12-07 redogjort för behov av förändrade regler samt förslag till nya regler för uppsägning av lokaler.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att under perioden 2005-2006 på försök införa incitamentsregler för minskad lokalanvändning enligt tjänsteutlåtande, att beslut om utbetalning av ersättning enligt incitamentsreglerna fattas på delegation av lokalcontrollern vid ledningskontoret efter samråd med lokalstyrgruppen, att årsbudgeten för lokalbanken utökas med 500 tkr under försöksperioden, att rapport över lokalbankens ärenden och ekonomiska situation sker i samband med ordinarie delårsrapport och bokslut, att beroende på reglernas tillämpning kan smärre förändringar ske under försöksperioden, att utvärdering av försöket med nya incitamentsregler genomförs under hösten 2006.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-12-16, § 369 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-12-07. Elisabeth Björk (s) yrkade avslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Bertil Karlsson – avslag på förslaget.

Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
_________KS § 26 Dnr KS 02-474 257 

Begäran från Montessoriskolan om förlängning av arrendeavtal avseende del av Tälje 2:103

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att låta befintligt arrendeavtal löpa vidare till 2006-08-31,

att ej medge Montessoriskolan rätt att uppföra ytterligare en paviljong på nuvarande tomt,

att erbjuda Montessoriskolan möjlighet att förhyra tre klassrum i Musikskolans lokaler under läsåret 2005/06,

att uppdra åt ledningskontoret att i anslutning till lokalrevision av Norrtälje tätorts skollokaler utreda Montessoriskolans långsiktiga lokalisering.


Bakgrund

Montessoriskolan har i meddelande 2004-09-07 till mark- och exploateringsavdelningen begärt att diskussioner upptas kring förlängning av arrendeavtal och byggnadslov. Nuvarande arrendeavtal löper ut 2005-08-31 och förlängs automatiskt ytterligare ett år om inte uppsägning sker senast 2005-02-28. Byggnadslovet har samma giltighetstid som arrendeavtalet. Ev begäran om förlängning av detta ansvarar Montessoriskolan själva för.

Montessoriskolan bedriver skolverksamhet för år F-6, men har tillstånd av skolverket att utöka verksamheten med högstadium, dvs år 7-9. Högstadieverksamheten måste starta inför ht 2005 annars måste ansökan ske av nytt tillstånd. Montessoriskolan hävdar att högstadiet inte ryms inom befintliga lokaler. Fler paviljonger måste anskaffas, varför man är angelägen om en mer långsiktig situation.

fortsKS § 26 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-12-16 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att förlänga arrendeavtal avseende del av Tälje 2:103 till 2006-08-31, att begära yttrande från barn- och skolnämnden över förslag till lokalisering av Montessoriskolan innan ärendet behandlas av kommunstyrelsen. 

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-12-16, § 376 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-12-16.

Beslutande sammanträde

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2004-12-16, § 376 begärt yttrande från barn- och skolnämnden över förslag till lokalisering av Montessoriskolan.

Barn- och skolnämndens arbetsutskott har vid sammanträde 2005-01-31, § 15 beslutat föreslå kommunstyrelsen att låta Montessoriskolan disponera tre klassrum i Musikskolans lokaler under läsåret 2005/06 för att möjliggöra utökning av verksamheten och avvakta med långsiktig lokalisering av Montessoriskolan till dess lokalrevisionen för skollokalerna i tätorten har behandlats.

Föreligger ny tjänsteskrivelse från ledningskontoret, daterad 2005-02-01.
Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att låta befintligt arrendeavtal löpa vidare till 2006-08-31, att ej medge Montessoriskolan rätt att, enligt gällande arrendeavtal, uppföra ytterligare en paviljong på nuvarande tomt, att erbjuda Montessoriskolan möjlighet att förhyra tre klassrum i Musikskolans lokaler under läsåret 2005/06, att uppdra åt ledningskontoret att i anslutning till lokalrevision av Norrtälje tätorts skollokaler utreda Montessoriskolans långsiktiga lokalisering.

________

KS § 27 Dnr KS 04-649 114

Yttrande över Intressegruppen Rimbo Framtids skrivelse ang polisens närvaro i Rimbo

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att till Intressegruppen Rimbo Framtid översända beredskaps- och säkerhets yttrande i ärendet samt

att även sända kommunens yttrande till polismyndigheten i Stockholms län.


Bakgrund

Intressegruppen Rimbo Framtid har i skrivelse 2004-11-03 till kommunstyrelsen framhållit vikten av polisens närvaro i Rimbo. Intressegruppen har bifogat
kopia på skrivelse ställd till polismästaren i Roslagens polismästardistrikt ang den säkerhetsmässiga situationen för innevånarna i Rimbo. 

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret, beredskap- och säkerhet har i skrivelse 2004-11-30 yttrat sig i ärendet och anför sammanfattningsvis att för att öka tryggheten krävs framför allt en ökad polisiär närvaro i området och utökad öppettid på polisstationen, lokal brottsförebyggande samverkan och samordning mellan olika aktörer samt kontinuerlig uppföljning av hur brottsligheten och tryggheten utvecklas.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-12-16, § 377 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-11-30.

________


KS § 28 Dnr KS 04-414 011

Ansökan om bidrag för upprustning av parkeringsplats i Simpnäs

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja ett bidrag om 50 000 kr att nyttjas för fastboendes del av parkeringen samt

att kostnaderna skall belasta ledningskontorets budget för år 2004.


Bakgrund

Simpnäs Hamnförening och Arholmavägarnas Samfällighetsförening (AHVS) ansöker gemensamt om bidrag till upprustning av den parkering i Simpnäs som nyttjas av Arholma fastighetsägare. Arbetet har utförts under år 2004.

Angöringsplats på fastlandet för boende på Arholma är dels Simpnäs dels Östersjö. I Simpnäs arrenderas marken medan öborna äger fastigheten med parkeringsplatser och brygga i Östersjö. Denna ansökan avser parkeringsplatsen i Simpnäs.

I början av år 2002 kontaktade AHVS och Simpnäs företrädare för kommunen med anledning av att ett 5-årigt arrendeavtal var på väg att löpa ut. Man ville få till stånd ett långtidsavtal.

Utformningen av ett nytt långtidsavtal godkändes av parterna våren 2004. Förslagets huvudinriktning är att Simpnäs Hamnförening rustar parkeringen och upplåter hela parkeringen till AHVS som i sin tur kan upplåta de enskilda platserna till sina medlemmar. Simpnäs svarar för allt underhåll. Avtalstiden år 20 år med rätt att säga upp avtalet efter 11 år om passbåtstrafiken flyttas från Simpnäs.

forts
KS § 28 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-12-20 redogjort för arbetet med upprustning samt bidragsansökan. Ledningskontoret föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att bevilja ett bidrag om 50 000 kr att nyttjas för fastboendes del av parkeringen samt att kostnaderna skall belasta ledningskontorets budget för år 2004.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-01-13, § 10 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-12-20.

________KS § 29 Dnr KS 04-806 045

Anstånd med amortering på borgenslån; Roslagens Flygklubb

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att medge Roslagens Flygklubb anstånd med amortering 50 tkr från 2004-12-31 till 2005-02-28,

att uppdra till ekonomichef Gunilla Edvinsson att underteckna godkännandet.


Bakgrund

Norrtälje kommun har ingått borgen på ett lån som ursprungligen uppgick till 1 mkr för Roslagens Flygklubb. Skulden uppgår för närvarande till 660 tkr. Flygklubben har hos Handelsbanken begärt uppskov med amortering på 50 tkr från 2004-12-31 till 2005-02-28. För uppskovet krävs att borgensmannen godkänner uppskovet.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-12-16 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att medge Roslagens Flygklubb anstånd med amortering 50 tkr från 2004-12-31 till 2005-02-28, att uppdra till ekonomichef Gunilla Edvinsson att underteckna godkännandet.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-01-13, § 11 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-12-16.

________


KS § 30 Dnr KS 04-713 255

Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje avseende 20 kV ledningar Vigelsjö-Östhamra-Torstenboda-Åkerö samt Spillersboda-Åkerö inom Norrtälje kommun


Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse till Energimyndigheten undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.

Bakgrund

Vattenfall Eldistribution AB har ansökt om förlängning av giltighetstiden för nätkoncession för linje för befintliga 20 kV ledningar från Vigelsjö transformatorstation via Östhamra och Torstenboda till Åkerö samt mellan Spillersboda och Åkerö. Ledningarna behövs för elförsörjning av omgivande landsbygd. I ansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning.

Statens Energimyndighet har givit kommunen tillfälle att yttra sig i ärendet.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-12-27 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättad svarsskrivelse till Energimyndigheten.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-01-13, § 13 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-01-13, § 13.

_________


KS § 31 Dnr KS 04-637 255

Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje avseende delsträcka av två 20 kV ledningar inom Norrtälje kommun


Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse till Energimyndigheten undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.

Bakgrund

Vattenfall Eldistribution AB har ansökt om förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga 20 kV ledningar i anslutning till Aspsund norr om Brosjön. Den sammanlagda ledningssträckan är 1,75 km. Ledningarna behövs för elförsörjning av omgivande landsbygd. I ansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning.

Statens Energimyndighet har givit kommunen tillfälle att yttra sig i ärendet.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-12-15 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättad svarsskrivelse till Energimyndigheten.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-01-13, § 12 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-12-15.

_________KS § 32 Dnr KS 04-672 255

Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje avseende 20 kV ledningar Vigelsjö-Rimbo inom Norrtälje kommun


Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse till Energimyndigheten undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.

Bakgrund

Vattenfall Eldistribution AB har ansökt om förlängning av giltighetstiden för nätkoncession för linje för befintliga 20 kV ledningar från Vigelsjö transformatorstation till Rimbo. Ledningarna behövs för elförsörjning av omgivande landsbygd. Totala ledningslängden uppgår till cirka 20 km. I ansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning.

Statens Energimyndighet har givit kommunen tillfälle att yttra sig i ärendet.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-12-28 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättad svarsskrivelse till Energimyndigheten.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-01-13, § 16 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-12-28.

_________KS § 33 Dnr KS 04-712 255

Ansökan om förlängning av giltighetstiden för nätkoncession för linje avseende 20 kV ledningar Vigelsjö-Klemensboda-Bergshamra inom Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse till Energimyndigheten undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.

Bakgrund

Vattenfall Eldistribution AB har ansökt om förlängning av giltighetstiden för nätkoncession för linje för befintliga 20 kV ledningar från Vigelsjö transformatorstation söderut via Bergshamra och med en avstickare till Klemensboda och spillersboda. Ledningarna behövs för elförsörjning av omgivande landsbygd. Totala ledningslängden uppgår till c:a 38 km. I ansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning.

Statens Energimyndighet har givit kommunen tillfälle att yttra sig i ärendet.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-12-29 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättad svarsskrivelse till Energimyndigheten.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-01-13, § 14 beslutat enligt ledningskontorets skrivelse 2004-12-29.

_________KS § 34 Dnr KS 04-642 255

Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje avseende 20 kV delsträcka av en 20 kV ledning inom Norrtälje 

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse till Energimyndigheten undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.


Bakgrund

Vattenfall Eldistribution AB har ansökt om förlängning av giltighetstiden för nätkoncession för linje för befintliga 20 kV ledning från Vigelsjö transformatorstation norr om Gillfjärden till Johanneslund, varifrån den fortsätter mot Vätö. Den sammanlagda ledningssträckan är 10,8 km. Ledningarna behövs för elförsörjning av omgivande landsbygd. I ansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning.

Statens Energimyndighet har givit kommunen tillfälle att yttra sig i ärendet.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-12-22 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättad svarsskrivelse till Energimyndigheten.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-01-13, § 15 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-12-22.

_________KS § 35 Dnr KS 04-810 255

Avtal reglerande ersättning för intrång i samband med vägverkets projekt ”gång- och cykelväg genom Bergshamra“ innefattande överenskommelse om upplåtelse av arrende inom kommunens fastighet Bergshamra 1:6

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att med anledning av vägverkets projekt ”gång- och cykelväg genom Bergshamra” godkänna trepartsavtal innefattande kommunens åtagande att som ersättningsmark till berörd fastighetsägare medverka till arrendeupplåtelse inom fastigheten Bergshamra 1:6,

att godkänna utarrendering av ett område av fastigheten Bergshamra 1:6 för upplag av en båt samt förankring av en brygga.

Bakgrund

Vägverket Region Stockholm har i mars 2003 upprättat en arbetsplan för utbyggnad av gång- och cykelväg utmed väg 1017 genom Bergshamra. Ägarna av fastigheten Bergshamra 1:30 berörs av vägföretaget genom att deras brygga kommer att behöva tas bort bredvid den breddade bron över Bergshamraån. Förslaget innebär att bryggan flyttas till kommunens fastighet Bergshamra 1:6 på andra sidan bron, ca 40 meter från deras befintliga brygga.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2004-12-20 överlämnat förslag till avtal och föreslår kommunstyrelsen besluta att med anledning av vägverkets projekt ”gång- och cykelväg genom Bergshamra” godkänna trepartsavtal innefattande kommunens åtagande att som ersättningsmark till berörd fastighetsägare medverka till arrendeupplåtelse inom fastigheten Bergshamra 1:6, att godkänna utarrendering av ett område av fastigheten Bergshamra 1:6 för upplag av en båt samt förankring av en brygga.


forts


KS § 35 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-01-13, § 17 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-12-30.

_________KS § 36 Dnr KS 05-58 293

Förhyrning av tillbyggnad vid Älmsta servicehus

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utöka lokalbeståndet för särskilt boende för äldre med en tillbyggnad av Älmsta servicehus enligt omsorgsnämndens beslut 2003-10-27,

att godkänna bilagt hyreskontrakt med Roslagsbostäder AB gällande blockförhyrning för tillbyggnaden vid Älmsta servicehus.

Denna paragraf förklaras genast justerad.

Bakgrund

Vid sammanträde 2003-10-27 fattade omsorgsnämnden beslut om tillbyggnad av Älmsta servicehus med 20 bostäder. Samtidigt beslutade nämnden om införande av intagningsstopp fr o m den 1 januari 2004 vid Solhem. Som underlag för beslut om tillbyggnad förelåg preliminär offert från Roslagsbostäder som jämfördes med Solhem. Sammantaget blev Roslagsbostäders förslag det mest fördelaktiga alternativet för kommunen.

Lokalstyrgruppen har behandlat ärendet 2005-01-10.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2005-01-13 yttrat sig i ärendet och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att utöka lokalbeståndet för särskilt boende för äldre med en tillbyggnad av Älmsta servicehus enligt omsorgsnämndens beslut 2003-10-27, att ge tekniska kontoret i uppdrag att teckna hyreskontrakt gällande blockförhyrning för tillbyggnaden vid Älmsta servicehus med Roslagsbostäder i enlighet med inriktningen i föreliggande tjänsteutlåtande.

forts
KS § 36 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-01-13, § 18 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-01-13 med tillägg att före kommunstyrelsens sammanträde 2005-02-03 skall hyreskontrakt föreligga.

Beslutande sammanträde

Tekniska kontoret har 2005-02-02 överlämnat förslag till hyreskontrakt.

_________


KS § 37 Dnr KS 04-721 253

Tillägg till avtal ang försäljning av fastigheten Gustavslund 1, Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna tillägg till avtal angående försäljning av fastigheten Gustavslund 1, Norrtälje.

Reservation

Vänsterpartiets ledamot

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2004-12-20 att godkänna försäljning av fastigheten Gustavslund 1 för en köpeskilling av 13.600.000 kronor. 

I köpekontraktet finns en klausul om rätt för köparen att låta utföra en överlåtelsebesiktning. Om därvid konstateras fel och/eller skador utöver vad köparen haft anledning att räkna med och kostnaden för att åtgärda felen och/eller skadorna överstiger 250 000 kr (exkl moms) äger köparen rätt att häva köpet.

Överlåtelsebesiktning genomfördes 2004-12-16. Besiktningen påtalar fel och skador som av köparen beräknas till ca 1.200.000 kr att åtgärda, varav c:a 450.000 kr avser fel och skador som köparen haft anledning räkna med. Köparen begär i skrivelsen en sänkning av köpeskillingen med 750 000 kronor.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-01-12 redovisat förslag till tilläggsavtal. Vid förhandlingar har parterna enats om en skälig sänkning av köpeskillingen uppgående till 400 000 kr. Det innebär att köpeskillingen sänks från 13.600.000 till 13.200.000 kr. Tilläggsavtalet innebär också att köparens förhandstillträde till fastigheten med nyttjanderätt framflyttas från 2005-02-01 till 2005-02-04.

KS § 37 forts

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna tillägg till avtal angående försäljning av fastigheten Gustavslund 1, Norrtälje.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-01-13, § 19 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-01-12.

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Bertil Karlsson (v) – avslag.

Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

__________ 
KS § 38 Dnr KS 03-766 212

Fördjupad översiktsplan för Nordrona – utställningsbeslut 

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att förslag till fördjupad översiktsplan för Nordrona ställs ut i enlighet med plan- och bygglagen under tiden 14 februari – 15 april 2005.

Bakgrund

Förslaget till fördjupad överiktsplan för Nordrona har varit utställd för samråd. Inkomna yttranden har sammanställts i ett tjänsteutlåtande med förslag till revideringar av planen. Som grund för planförslaget har Utvecklingsplan för Norrtälje stad legat samt kommunens ställningstagande att satsa på högskoleutbildningar i Campus Roslagen.

Efter arbetsutskottets behandling av ärendet hösten 2004 har ytterligare en revidering skett med inriktning på att utöka markreservationerna för framtida bostadsbyggande.

Nästa skede enligt plan- och bygglagen är att planen ställs ut för granskning i minst två månader.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-01-10 föreslagit kommunstyrelsen besluta att förslag till fördjupad översiktsplan för Nordrona ställs ut i enlighet med plan- och bygglagen under tiden 14 februari – 15 april 2005.

Synpunkter har inkommit 2005-01-21 från Christer Stighäll, VD i NIHAB, 
som inte delar projektgruppens förslag.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-01-21, § 26 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-01-10.
_________KS § 39 Dnr KS 02-359 010

Fördjupad översiktsplan för skärgården – utställningsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att den fördjupade översiktsplanen för skärgården ska ställas ut under perioden 15 februari – 1 maj 2005.


Bakgrund

Ledningskontoret har enligt uppdrag arbetat fram ett planförslag för utställning jämlikt 4 kap 3 § plan- och bygglagen.

Enligt förfarandereglerna i plan- och bygglagen bör planförslaget hållas utställt under en tremånadersperiod innan det överlämnas till fullmäktige för antagandeprövning.

Med anledning av inkomna synpunkter under samrådet har den fördjupade översiktsplanen för skärgården ändrats och kompletterats.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-01-10 redovisat vilka ändringar och kompletteringar i planen som innebär nya ställningstaganden samt föreslår kommunstyrelsen besluta att den fördjupade översiktsplanen för skärgården ska ställas ut under perioden 15 februari – 1 maj 2005.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-01-21, § 27 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-01-10.

_________KS § 40 Dnr KS 04-671 100

Yttrande över Tillsynsutredningens slutbetänkande; Tillsyn, förslag om tydligare och effektivare offentlig tillsyn (SOU 2004:100)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse till Finansdepartementet undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och chefsjuristen.


Bakgrund

Finansdepartementet har översänt ärendet för yttrande. Yttrandet skall vara Finansdepartementet tillhanda senast den 10 februari 2005.

Tillsynsutredningen föreslår en lag om tillsyn. Utredningen har i frågan om lämpligheten av en ny lag inledningsvis gått igenom de cirka 230 sektorslagar vilka idag reglerar tillsyn. Därefter har i en fördjupad analys prövats om de olika tillsynsbestämmelser vilka återfinns i sektorslagarna är tillämpade att göras mer allmänt tillgängliga.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-01-18 redogjort för ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna och åberopa ledningskontorets tjänsteutlåtande som kommunens yttrande.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-01-21, § 28 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-01-18.

________
KS § 41 Dnr KS 02-565 133

Utvärdering av PIUS-projektet

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att ärendet utgår.


Bakgrund

En överenskommelse om utveckling av introduktionen för flyktingar och andra invandrare träffades mellan Arbetsmarknadsstyrelsen, Integrationsverket, Migrationsverket, Skolverket och Svenska Kommunförbundet under 2001.

Överenskommelsen var utgångspunkten för ett samordnat förändringsarbete som syftar till att stärka samarbetet mellan berörda myndigheter för att förbättra introduktionen för nyanlända invandrare. En överenskommelse har sedan tecknats i Norrtälje kommun med samma syfte. Ett utvecklingsprojekt initierades av kommunens flyktingsekreterare och har pågått sedan 2002 med arbetsnamnet PIUS.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-01-03 sammanställt en utvärdering av projektet och föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen besluta att ställa sig 
positiv till en fortsatt samverkan med arbetsförmedlingen och att arbetet utvecklas efter de erfarenheter som gjorts i PIUS-projektet, att föreslå inriktningen för verksamheten enligt punkterna 1-9 enligt ledningskontorets remissunderlag, att uppmana socialnämnden att efter samråd med utbildningsnämnden teckna ett förnyat samverkansavtal med arbetsförmedlingen för tiden 2005-2006 samt att målgruppen skall vara utlänningar som har överförts till Sverige med stöd av ett särskilt regeringsbeslut och som läser SFI utan att ha uppnått full egen försörjning.

Föreligger ny skrivelse från ledningskontoret, daterad 2005-01-27, med ändring av sista att-satsen som skall lyda; att den prioriterade målgruppen


KS § 41 forts

skall vara utlänningar som har kommit till Sverige med stöd av ett särskilt regeringsbeslut och som läser SFI utan att ha uppnått full egen försörjning. Målgruppen kan med fördel utvidgas till andra invandrargrupper vid ett lågt flyktingmottagande i kommunen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-01-21, § 29 beslutat att vilandeförklara ärendet till extra arbetsutskott före kommunstyrelsen 2005-02-03.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-02-03, § 42 beslutat att återremittera ärendet till ledningskontoret.

________


KS § 42 Dnr KS 04-813 106

Hembudsförfrågan inom BAS, Business Arena Stockholm, samt kommunens inställning till vidgad aktieägarkrets

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att Norrtälje kommun inte önskar begagna sig av förköpsrätten att köpa fler aktier i BAS, Business Arena Stockholm,

att kommunen är positiv till att vidga ägarekretsen med kommunerna Strängnäs, Trosa och Gnesta om aktierna till utbud inte finner ägare inom nuvarande ägarkrets.


Bakgrund

Till aktieägarna i BAS har kommit en hembudsförfrågan på totalt fyra aktier från Botkyrka kommun. Norrtälje kommun har vid tidigare förfrågan beslutat att kommunen inte önskar begagna sig av förköpsrätt till fler aktier än de fem som kommunen har.

BAS har också till kommunen ställt en fråga om kommunens inställning till att vidga aktieägarkretsen i bolaget genom att låta Strängnäs, Trosa och Gnesta kommuner bli nya delägare.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2004-12-21 att en utvidgning av ägarkonstellationen bland kommuner i Mälardalen är naturlig om överlåtelse av aktier inte kan ske till nuvarande ägare.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att Norrtälje kommun inte önskar begagna sig av förköpsrätten att köpa fler aktier i BAS, Business Arena Stockholm, att kommunen är positiv till att vidga ägarekretsen med kommu-
KS § 42 forts

nerna Strängnäs, Trosa och Gnesta om aktierna till utbud inte finner ägare inom nuvarande ägarkrets.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-01-21, § 30 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-12-21.

_________KS § 43 Dnr KS 04-780 511

Yttrande till Länsstyrelsen gällande ändring av Länsstyrelsens föreskrifter (01FS 2001:138) om sjötrafik

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet till Länsstyrelsen översända upprättad skrivelse undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.


Bakgrund

Länsstyrelsen har remitterat ärendet till Norrtälje kommun för yttrande. Yttrandet skall vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 1 februari 2005, enligt överenskommelse om förlängd remisstid.

Ändringen innebär i korthet att hastighetsgränsen sänks från 8 till 5 knop under perioden 1 juni – 30 september i Stäkhålet.

Förändringen är ett önskemål från Vettershaga-Viks samfällighetsförening. Sjöfartsverket och Kustbevakningen har tillstyrkt och polismyndigheten har avstyrkt. Länsstyrelsen har tillstyrkt med skäl såsom höjd trafiksäkerhet och/eller ökad skydd av miljön.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2004-12-16 att man inte har någon erinran mot föreslagen ändring förutsatt att Vettershaga-Viks samfällighetsförening bär eventuella kostnader för skyltbyte m m.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättad skrivelse som kommunens yttrande i ärendet.

fortsKS § 43 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-01-21, § 31 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-12-16.

_________
KS § 44 Dnr KS 04-303 730

Förfrågan från Förenade Solhem, Catharina Nordgren, om bidrag till stiftelse för fastigheten Solhem

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att uttala att man är positiv till en försäljning eller uthyrning av fastigheten Solhem för ett privat seniorboende, men att man inte är villig att bidra till bildandet av en stiftelse.


Bakgrund

Förenade Solhem, som är en arbetsgrupp, har i skrivelse 2005-01-04 begärt att få svar på om kommunen kan tänka sig att stödja bildandet av en stiftelse för fastigheten Solhem genom att bidra med stiftelsekapitalet.

Bakgrunden till förfrågan är att omsorgsnämnden beslutat om nedläggning av verksamheten vid det särskilda boendet Solhem för att i stället hyra bostäder och lokaler vid Älmsta servicehus. 

Av skrivelsen från arbetsgruppen Förenade Solhem framgår att syftet med stiftelsen ska vara vidare än att driva ett kooperativt äldreboende. I stadgarna ska det framgå att fastigheten, som ska utgöra stiftelsekapitalet, skall användas för hela Väddöbygdens fromma för den som föredrar gemenskap i stället för ensamhet.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-01-18 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att uttala att man är positiv till en försäljning eller uthyrning av fastigheten Solhem för ett privat seniorboende, men att man inte är villig att bidra till bildandet av en stiftelse.forts

KS § 44

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-01-21, § 32 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-01-18.

__________


KS § 45 Dnr KS 05-26 253

Anhållan om godkännande av försäljning av fastigheterna Görla 9:33 och 9:34; Järnvägsparken

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna försäljning av fastigheterna Görla 9:33 och 9:34.


Bakgrund

Järnvägsparken HB anhåller i skrivelse 2005-01-13 om kommunstyrelsens godkännande av försäljning av två stycken fastigheter, som avstyckats från Görla 9:6, Braxenvägen 5 i Norrtälje.

Köpare av fastigheten Görla 9:33 är Norrtälje Byggmarknad som behöver mark för sin expansion. Pris 1.050.000 kr.

Köpare av den andra fastigheten Görla 9:34 är Fast Mark i Roslagen AB som ämnar etablera två företag på fastigheten. Dels en takfirma och dels en sprutisoleringsfirma. Båda företagen är idag aktiva på Stockholmsmarknaden. Pris 745.000 kr.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-01-21, § 36 föreslagit bifalla Järnvägsparken HB:s anhållan.

________
KS § 46 Dnr KS 05-33 253

Preliminärt markanvisningsavtal gällande ett område av fastigheterna Norrtälje Tälje 2:4, 2:174, 2:175 och 3:1 ”Banvallen“ i Norrtälje stad

Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna preliminärt markanvisningsavtal med JM AB gällande ett område av fastigheterna Norrtälje Tälje 2:4, 2:174 och 2:175 och 3:1, ”Banvallen” i Norrtälje stad innefattande bostadsexploatering (ca 135 bostadsrättslägenheter) och anläggande av ett allmänt parkeringsgarage (ca 64 bilplatser).

Kommunstyrelsens förslag:

2. Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna upprättad exploateringskalkyl (förkalkyl) avseende de ekonomiska konsekvenserna för kommunen vid genomförande av projektet,

att uppdra till kommunstyrelsen att teckna slutligt mark- och exploateringsavtal med vidhängande köpekontrakt för genomförande av bostadsprojektet,

att uppdra till kommunstyrelsen att efter begäran från tekniska nämnden besluta om anslag för investeringar i gatu- och parkmark samt allmänt parkeringsgarage, 

att finansiering av anslaget för investeringar i gatu- och parkmark samt allmänt parkeringsgarage skall ske med inkomsterna från bostadsexploateringen,

att uppdra kommunstyrelsen att efter begäran från tekniska nämnden besluta om anslag för investeringar vid genomförande av ersättningsplatser avseende parkeringsplatser som bortfaller på grund av exploateringen,


fortsKS § 46 forts

att finansieringen av anslaget för genomförande av parkeringsplatser som ersättning för parkeringsplatser som bortfaller på grund av exploateringen får ske inom den totala projektramen,

att tekniska nämnden får återkomma med en redovisning av driftskonsekvenser till kommunstyrelsen och att begäran om anslag behandlas i kommande budgetarbete.


Bakgrund

Kommunen har genom en idé- och markanvisningstävling infordrat anbud avseende överlåtelse av ett område av fastigheterna Norrtälje Tälje 2:4, 2:174 och 2:175 och 3:1 ”Banvallen” för bostadsexploatering innefattande åtagande för den som erhåller markanvisningen att på totalentreprenad bygga ett allmänt parkeringsgarage åt kommunen inom projektet.

Vid anbudstidens slut hade tre anbud inkommit. En bedömningsgrupp har gått igenom och värderat anbuden. Gruppen föreslog att anbud nr 2, inlämnat av JM AB och Seniorgården AB gemensamt skulle utses som vinnande förslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2004-12-09 enligt bedömningsgruppens förslag och tilldelningsbeslut skickades 2004-12-16. 

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-01-20 redovisat det preliminära markanvisningsavtalet samt upprättat en förkalkyl för genomförande av projektet.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-01-21, § 37 föreslagit enligt ledningkontorets skrivelse 2005-01-20.

__________ 

KS § 47 Dnr KS 04-828 511

Yttrande över förslag till avgränsning av allmänna farleder för vattenskoteranvändning samt till områden där körning med vattenskoter kan tillåtas

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse till länsstyrelsen, undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planringschefen.

Bakgrund

Länsstyrelsen i Stockholms län har översänt ärendet för yttrande. Yttrandet skall vara länsstyrelsen tillhanda senast den 11 februari 2005.

Bakgrunden är att genom ändringar i vattenskoter förordningen, som trädde i kraft 15 juli 2004, får numera vattenskotrar användas i allmänna farleder och i vattenområden som länsstyrelsen meddelat föreskrifter om. Hur de allmänna farlederna sträcker sig i längd har beslutats av sjöfartsverket, men avgränsningen i bredd är inte legalt angiven. Det bör uppmärksammas att de allmänna farlederna är färre än de leder som är utmärkta på sjökort. Behov finns också att länsstyrelsen föreskriver om körning till och från allmän farled.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-01-18 lämnat synpunkter i ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättad skrivelse som kommunens yttrande över länsstyrelsens remiss.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2005-02-03 § 43 och föreslår enligt ledningskontorets skrivelse 2005-01-18.

________KS § 48 Dnr KS 03-67 311

Begäran om tilläggsanslag för förskottering av arbetsplan för Västra vägen

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att förskottera 3, 640 milj kronor ytterligare för planering av Västra vägen,

att finansiering sker med egna medel samt

att bemyndiga kommunstyrelsen att sluta avtal med Vägverket om förskottering och återbetalning av medlen.

Reservation

Vänsterpartiets ledamot.


Bakgrund

Kommunen har under en följd av år försökt att få staten att prioritera Västra vägen för finansiering i Länsplanen. I regeringens beslut ligger Västra vägen med påbörjande år 2013. Detta är oacceptabelt med tanke på den utveckling som märks i staden.

Kommunfullmäktige beslutade 2004-04-36-27 att anslå medel för förskottering av planeringen så att det ska vara möjligt att tidigarelägga påbörjande av vägen om finansieringsläget förändras. Medlen anslogs i anslutning till att ett avtal upprättades mellan vägverket och kommunen. Avtalet byggde på en kalkyl som vägverket hade upprättat under 2003.

Under hösten 2004 har ett förfrågningsunderlag upprättats av vägverket och ett anbudsförfarande har genomförts. När anbuden hade öppnats visade det sig att kostnaden för konsultuppdraget var betydligt högre än beräknat.


KS § 48 forts 

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-01-25 redovisat skillnader mellan kalkylen tillhörande avtalet och den nya kalkylen 2005. 

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att förskottera 3, 640 milj kronor ytterligare för planering av Västra vägen, att finansiering sker med egna medel samt att bemyndiga kommunstyrelsen att sluta avtal med Vägverket om förskottering och återbetalning av medlen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-02-03, § 44 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-01-25.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Bertil Karlsson (v) – avslag

Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

________


KS § 49 Dnr KS 05-64 005

Erbjudande om Hem-Pc till tillsvidareanställda och förtroendevalda

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

1. Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra till kommunstyrelsen erbjuda tillsvidareanställd personal och förtroendevalda, som inte redan har en Hem-Pc eller vilkas lån tar slut under våren, lån av Hem-Pc enligt ledningskontorets förslag.

2. Kommunstyrelsen beslutar:

att uppdra åt kommundirektören utarbeta detaljföreskrifter för projektets genomförande samt underteckna erforderliga avtal, samt

att uppdra till servicekontoret administrera kommunens del av projektet. 

Bakgrund

1998 beslutade kommunfullmäktige för första gången att erbjuda all tillsvidareanställd personal i Norrtälje kommun lån av ett Hem-Pc paket. Av dem beställde 840 personer en Hem-Pc.

År 2002 beslutade kommunfullmäktige att godkänna ett andra erbjudande. Då beställde 598 personer en Hem-Pc. Detta avtal löper ut under andra kvartalet 2005 och de som har ett sådant avtal kommer att erbjudas att köpa ut eller lämna tillbaka utrustningen.

År 2003 upprättades ett s k löpavtal till ramavtalet 2002. Ytterligare 253 personer tecknade sig för en Hem-Pc. År 2004 upprättades ytterligare ett löpavtal ”Löp04”. 151 Hem-Pc paket beställdes.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-01-26 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra till 

KS § 49 forts

kommunstyrelsen erbjuda tillsvidareanställd personal och förtroendevalda, som inte redan har en Hem-Pc eller vilkas lån tar slut under våren, lån av Hem-Pc enligt ledningskontorets förslag. Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta att uppdra åt kommundirektören utarbeta detaljföreskrifter för projektets genomförande samt underteckna erforderliga avtal, samt att uppdra till servicekontoret administrera kommunens del av projektet. 

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-02-03, § 45 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-01-26.

________
KS § 50 Dnr KS 05-73 004

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av digitalt ritningshanteringssystem 

Arne Ringefors (fp) anmäler jäv och lämnar lokalen. Jonny Degerman tjänstgör.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av digitalt ritningshanteringssystem,

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör av nämnda system.

Bakgrund

Tekniska nämnden har 2004-10-21, § 105 beslutat att hos kommunstyrelsen begära 500 tkr för införande av ett digitalt ritningsarkiv. Införande av ett digitalt ritningsarkiv beräknas enligt tekniska kontoret ge besparingar som motsvarar de ökade driftkostnaderna.

Kommunstyrelsen beslutade 2004-12-02, § 275 att avsätta 500 tkr för genomförande av ett digitalt ritningsarkiv och att uppdra till ledningskontoret att genomföra projektet.

Tjänstemannaberedning

Arne Ringefors, tekniska kontoret har på uppdrag av ledningskontoret tagit fram ett förslag på förfrågningsunderlag tillsammans med representanter från Roslagsbostäder, NIHAB och ledningskontorets juridik- och upphandlingsenhet.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2005-02-01 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av digitalt ritningshanteringssystem, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör av nämnda system.

KS § 50 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2005-02-03, § 46 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-02-01.

________


KS § 51 Dnr Ks 04/123 002

Anmälan om delegationsbeslut 2004

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-13 lägges till handlingarna.

________


KS § 52 Dnr Ks 05/88 002

Anmälan om delegationsbeslut 2005

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-5 lägges till handlingarna.

________KS § 53

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:93; Information ang studieförbund

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:94; Friåret

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:97; Definitivt taxeringsutfall för taxeringsåret 2004

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:100; Handledning i Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:101; Budgetförutsättningar för åren 2005-2007

Svenska kommunförbundets cirkulär 2004:105; Ortnamnsrådets rekommendation om användningen av memorialnamn

Svenska kommunförbundet och landstingsförbundets skrivelse till Statens räddningsverk ang att den nya hot- och riskbilden kräver initiativ av räddningsverket

Statistiska centralbyrån ang insamling av uppgifter om insatser inom äldre- och handikappomsorgen

Svenska kommunförbundet ang möjlighet till samordning av vindkraft med telekommunikation exempelvis med 3G

Dnr KS 04-815 007
Kommunens revisorer ang granskning av delårsbokslut januari-augusti 2004

Dnr KS 04-835 007
Kommunens revisorer ang granskning av fastighetsskötseln
KS § 53 forts

Skolverket ang ansökan från Anne-Marie Zetterman om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Norrtälje

Dnr KS 03-790 108
Länsrättens Dom ang överklagande av beslut att regionplane- och trafiknämnden beviljat gemensamhetsanläggningen Blidö g:a 24 ett bidrag med högst 290 000 kr ur skärgårdsanslaget för renovering av Brukets brygga

Dnr KS 04-830 102
Socialdepartementet ang förordnande av ordförande, vice ordförande samt ledamöter i Försäkringskassans försäkringsdelegationer för 2055 och 2006

Dnr KS 04-702 269
Tjockö byalag ang skrivelse till Fortifikationsverket om återförvärv av ön Torskär (Söderarms fyrplats)

Dnr KS 04-670 805
Personal från skolor och resursenheten ang ansökan om bidrag till studieresa till Indien

Dnr KS 03-575 421
Miljödepartementet ang åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormerna för kväveoxid och partiklar i Stockholms län

Intressegruppen Rimbo Framtid ang information om temaserie

Proact IT Sweden AB ang medverkan i PROACT:s årliga stickprovsundersökning

Dnr KS 04-797 214
Medlemmar i Roslagens Konstnärsgille ang byggplaner vid Stadshotellet i Norrtälje 

Business Arena Stockholm; styrelseprotokoll 2004-10-19

Järnvägsparkens styrelseprotokoll 2004-11-08


KS § 53 forts

Kallelse och styrelseprotokoll 2004-12-10; Norrtälje Energi AB och Norrtälje Energi Försäljnings AB

Kallelse till NIHAB:s styrelsemöte 2004-12-15

Miljörådets protokoll 2004-12-08

________