KS 050221

Plats och tid F d matsalen, Vilhelm Mobergs gata 2, Campus Roslagen, kl 17..30-17.40

Beslutande Enligt förteckningÖvriga deltagande Mats Törnquist, kommundirektör
Christina Nilsson, sekreterare


Utses att justera Elisabeth Björk (s)

Justeringens Ledningskontoret tisdagen den 22 februari 2005, kl 13.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 54-55
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Elisabeth Björk (s)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2005-02-21

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2005-03-03 anslags nedtagande 2005-03-24 

Förvaringsplats Ledningskontoret
för protokollet 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KS § 54

Val av justeringsman

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Elisabeth Björk (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret tisdagen den 22 februari 2005, kl 13.00.

_________KS § 55 Dnr KS 04-823 252

Erbjudande om köp av fastighet från Motorklubben Orion

Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar:

att upphäva sitt beslut 2005-02-03, § 17.


2. Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att förvärva fastigheten Hallsta 4:128 för 2 200 tkr från Motorklubben Orion,

att finansiering 120 tkr sker med återbetalning av lån från Motorklubben Orion samt att resterande finansiering sker med egna medel, 

att det i avtalet ska ingå rättighet för Motorklubben Orion att återköpa fastigheten inom fem år för kommunens bokförda värde, 

att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra förvärvet, 

att uppdra till kommunstyrelsen att teckna hyres/arrendeavtal på 20 år med Motorklubben Orion baserat på kommunens självkostnad,

att det i avtalet skall ingå rättighet för Norrtälje kommun att ha styrelseledamöter och revisorer dels i Orions styrelse och dels i speedwaysektionen.

Reservation

Centerpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Protokollsanteckning från centerpartiet

”Centerpartiet vill undersöka alla möjligheter att undvika en konkurs. Alla andra förslag måste prövas först. Vi vet att det är bråttom.


KS § 55 forts

Av handlingarna till kommunstyrelsen finns mycken information att hämta. Där framgår att klubben verkat i bygden sedan år 1930 – således i 75 år. Vi vet också att klubben har en omfattande och värdefull ungdomsverksamhet. Vi vet även att väldigt många ideella krafter är verksamma både i själva klubben men också som frivilliga i och omkring tävlingsdagar och vid skötsel av anläggningen. Detta arbete värdesätter vi stort.

Vi har noterat att klubbens motto alltid har varit att fostra ungdom till goda sportsmän och dugliga samhällsmedborgare. I Hallstaviksbygden är motorsporten stor. Den är omtyckt av många. Antalet besökande publik vid större speedwayevenemang överstiger invånare i orten.

Vi vill vara tydliga när vi säger att centerpartiet vill medverka till att finna en långsiktigt hållbar lösning i den uppkomna situationen. Vi anser det vara fel väg att kommunen köper fastigheten för att inom kort sälja tillbaka till klubben. Som framgår av vårt yrkande vill vi pröva vägen med ackorduppgörelse där även kommunen får ta ansvar för sin andel av en ev uppgörelse. I en ackordsuppgörelse får många vara beredda att ta sitt ansvar. Vid ett köp av fastigheten med 2,2 milj kr anser vi att klubben fortfarande har oroväckande lite pengar i sin kassa. Klubbens framtid är därför mycket osäker.” 

Bakgrund

Motorklubben Orion i Hallstavik har i skrivelse 2004-12-20 erbjudit kommunen att köpa fastigheten Hallsta 4:128 ”Orionparken” för 2,2 mkr. Klubben har vidare 2004-12-20 hemställt om att få arrendera fastigheten för att kunna bedriva verksamhet samt att när det finns ekonomiska möjligheter få återköpa fastigheten till samma pris.

Bakgrunden till erbjudandet är en akut ekonomisk kris i föreningen med en frist fram till sista mars då de flesta krediterna förfaller. Klubben, som består av ett antal delföreningar har under hösten 2004 hamnat i en svår ekonomisk situation. 

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-01-25 redovisat klubbens ekonomi och

KS § 55 forts

föreslår på anförda skäl kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att förvärva fastigheten Hallsta 4:128 för 2 200 tkr från Motorklubben Orion,
att finansiering 120 tkr sker med återbetalning av lån från Motorklubben Orion samt att resterande finansiering sker med egna medel, att det i avtalet ska ingå rättighet för Motorklubben Orion att återköpa fastigheten inom fem år för kommunens bokförda värde, att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra förvärvet, att uppdra till kommunstyrelsen att teckna hyres/arrendeavtal på 20 år med Motorklubben Orion baserat på kommunens självkostnad.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-01-21, § 35 beslutat att vilandeförklara ärendet till extra arbetsutskott före kommunstyrelsen 2005-02-03.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-02-03, § 41 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-01-25. Bengt Ericsson deltog ej i beslutet.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m) – bifall till ledningskontorets förslag med följande tilläggsyrkande – att i avtalet skall ingå rättigheter för Norrtälje kommun att ha styrelseledamöter och revisorer dels i Orions styrelse och dels i speedwaysektionen. 

Berit Jansson (c) – i första hand återremiss och i andra hand avslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på bifall eller avslag på återremissyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet skall avgöras idag.

Reservation

Centerpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare.
forts


KS § 55 forts

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall eller avslag på ledningskontorets förslag med Christer Candals tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla ledningskontorets förslag med Christer Candals tilläggsyrkande.

________