Ks 051110
Plats och tid Sammanträdesrum Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-09.30
11.00-11.35
Beslutande Enligt förteckningMats Törnquist, kommundirektör
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Övriga deltagande Gunnel Löfqvist, planeringschef
Tony Wallin, personalchef, § 253
Lars Härlin, mark-exploateringschef
Berit Jansson, sekreterareUtses att justera Elisabeth Björk (s)

Justeringens Ledningskontoret tisdagen den 15 november 2005, kl 13.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 252-278
Berit Jansson

Ordförande ........................................................................
Kjell Jansson

Justerande ..................................................................................................................
Elisabeth Björk
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2005-11-10

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2005-11-18 anslags nedtagande 2005-12-09

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KS § 252

Val av justeringsman

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Elisabeth Björk (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret tisdagen den 15 november 2005, kl 09.00.

_________KS § 253

Information

Personalchef Tony Wallin informerar om ”Plusjobb,” som är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd inom den offentliga sektorn, riktad till de som varit arbetslösa i mer än två år.

________ 

KS § 254 Dnr KS 03-766 212

Antagande av förslag till fördjupad översiktsplan för Nordrona (Campus Roslagen)

Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna förslaget till fördjupad översiktsplan för Nordrona med föreslagna förändringar,

Kommunstyrelsens förslag:

2. Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till fördjupad översiktsplan för Nordrona (Campus Roslagen) .

Bakgrund

Ett förslag till fördjupad översiktsplan för Nordrona har arbetats fram under 2004. Förslaget har varit ute för samråd samt utställt enligt 4 kap 3 § plan- och bygglagen under tiden februari till april 2005.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har sammanställt och kommenterat inkomna remissyttranden i tjänsteutlåtande 2005-05-21. Förslag till ändringar har genomförts i planen och markerats med streck i marginalen.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2005-08-25 kommunstyrelsen besluta att godkänna förslaget till fördjupad översiktsplan för Nordrona med föreslagna förändringar samt att överlämna översiktsplanen till kommunfullmäktige för godkännande.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-10-20, § 261 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-08-25.
________


KS § 255 Dnr KS 03-215 212

Antagande av program för detaljplanering av Björnö

Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna förslag till program för detaljplanering av Björnö .

2. Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta programmet som underlag för fortsatt detaljplanering av Björnö,

att uppdra till tekniska nämnden påbörja en utredning som säkrar vatten- och avloppsförsörjning för staden och dess utvecklingsområden.


Bakgrund

Kommunstyrelsen uppdrog till ledningskontoret 2003-06-05 att ta fram ett program för detaljplanering av Björnö som förtydligande och ersättning av vissa delar i den fördjupade översiktsplanen för Björnö.

Ledningskontoret, stadsarkitektkontoret tekniska kontoret samt miljö- och hälsoskyddskontoret har tillsammans med KB Björnömark tagit fram ett förslag till program för detaljplanering av Björnö. Förslaget baserar sig på den idé som Björnömark redovisade under år 2003 som en konsekvens av diskussionerna i utvecklingsplanen för staden.

KB Björnömark har till sin hjälp haft White arkitekter.

Förslaget har varit ute på samråd under 2004. En samrådsredogörelse finns upprättad.

fortsKS § 255 forts

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2005-02-24 att godkänna upprättad samrådsredogörelse med förslag till ändringar.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-10-05 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna förslaget till program för detaljplanering av Björnö, att föreslå kommunfullmäktige att anta programmet som underlag för fortsatt detaljplanering av Björnö, att uppdra till tekniska kontoret att påbörja en utredning som säkrar vatten- och avloppsförsörjning för staden och dess utvecklingsområden.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-10-20, § 262 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-10-05.

_________


KS § 256 Dnr KS 03-176 214

Antagande av detaljplan för del av fastigheten Tälje 2:4 m fl ”Banvallen” i Norrtälje stad samt kv Församlingshemmet i Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar – under förutsättning att byggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige anta planen –

att anta detaljplan för del av fastigheten Tälje 2:4 m fl ”Banvallen” i Norrtälje stad samt kv Församlingshemmet i Norrtälje stad.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter till förmån för Håkan Jonssons (s) tilläggsyrkande att stänga Ansgarsgatan för biltrafik.

Bakgrund

Planens syfte är att ge förutsättningar för ny bebyggelse i Banvallsområdet. På Banvallen avses bostadsbebyggelse kombineras med allmän parkering. Sammanlagt kan bebyggelsen ge ca 135 lägenheter i ”Banvallen” och ca 40 lägenheter i kv Församlingshemmet, som får ett centralt och kollektivtrafiknära läge.

Planen har varit ute för samråd samt utställt för granskning.

Byggnadsnämnden behandlar ärendet 2005-11-24.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2005-11-07, § 293. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) hade följande tilläggsyrkande – att stänga Ansgarsgatan för trafik. Kjell Jansson (m) – avslag på tilläggsyrkandet med hänvisning att denna fråga får prövas senare.

forts


KS § 256 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Håkan Jonsson (s) – att stänga Ansgarsgatan för trafik.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på bifall till eller avslag på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla förslaget. Därefter ställer ordföranden proposition på bifall till eller avslag på Håkan Jonssons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma.

_________
KS § 257 Dnr KS 05-540 041

Ansökan om extraresurs till Björkö-Arholma grundskola höstterminen 2005

Beslut

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter deltar ej i beslutet.

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå barn- och skolnämndens ansökan om tilläggsanslag på 340 000 kr för drift av Arholma skola under hösten 2005.


Bakgrund

Barn- och skolnämnden beviljade i januari 2005 Björkö-Arholmaenheten extra medel för drift av enhetens grundskola och tillagningskök under vårterminen 2005. Distriktschefen fick i uppdrag att återkomma med ansökan om extra medel för höstterminen om behovet kvarstod.

Förvaltningen informerar i skrivelse 2005-07-21 att elev- och barnantalet på Björkö-Arholma grundskola inte utvecklats positivt och att skolan därmed är i fortsatt behov av extra medel.

Barn- och skolnämnden beslutade 2005-09-05, § 91 att hos kommunstyrelsen ansöka om extra medel, 340 000 kr, utöver den ram som finns tilldelad för barn- och skolförvaltningen för budgetåret 2005 i det fall Björkö-Arholma skola av kommunstrategiska skäl skall finnas kvar.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-10-03 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå barn- och skolnämndens ansökan om tilläggsanslag på 340 000 kr för drift av Arholma skola under hösten 2005.
forts

KS § 257 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-10-20, § 274 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-10-03. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) deltog ej i beslutet.

_________
KS § 258 Dnr KS 05-576 311

Avgifter för upplåtande av offentlig plats i Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att återremittera ärendet till arbetsutskottet med hänvisning till att kostnadsmässiga rimliga minimiavgifter tas ut.


Bakgrund

Gällande taxa för upplåtelse av offentlig plats fastställdes av kommunfullmäktige år 1995. Den reviderades 1999 avseende reklamanordningar och indexreglerades då endast avseende avgiften för reklamanordningar. I övrigt är taxan för upplåtelse av offentlig plats oförändrad sedan 1995. I föreliggande förslag är taxan oförändrad gällande reklamanordningar.

Det är en ökad efterfrågan på offentlig plats vilket innebär ökade kostnader för tekniska kontoret, främst administrations- och besiktningskostnader. 2004 beviljade tekniska kontoret 98 stycken ansökningar.

Tekniska nämnden har behandlat förslaget 2005-09-22, § 84.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-10-07 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats, att gälla från och med den 1 januari 2006 och tillsvidare samt att avgifterna i taxan årligen fr o m 2007 skall regleras med hänsyn till förändringen i konsumentprisindex (KPI). Basmånad är januari 2006 och tidpunkt för reglering är 1 januari respektive år.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-10-20, § 275 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-10-07.
forts

KS § 258 forts

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) – att återremittera ärendet till arbetsutskottet med hänvisning till att kostnadsmässiga rimliga minimiavgifter tas ut.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat återremittera ärendet till arbetsutskottet.

_________
Expedieras:
LedningskontoretKS § 259 Dnr KS 05-577 514

Taxa för felparkeringsavgifter i Norrtälje kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att felparkeringsavgiften höjs till 1000 kronor för överträdelser mot trafikförordningen (1998:1276) eller lokal trafikföreskrift avseende stannande och parkering för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för rörelsehindrad med särskilt parkeringstillstånd, 

att felparkeringsavgiften höjs till 600 kronor för följande nedan angivna överträdelser mot trafikförordningen (1998:1276) eller lokal trafikföreskrift:
Stannande och parkering
- inom ett område med förbud att stanna eller parkera
- på en sträcka med förbud att stanna eller parkera
- där det är förbjudet att stanna eller parkera för annat än visst fordonsslag, trafikantgrupp eller verksamhet
- på gång eller cykelbana
- på ej tillåten sida av vägen
- på eller inom ett avstånd av 10 meter före övergångsställa, cykelöverfart, korsande cykelbana eller gångbana
- i vägkorsning eller inom ett avstånd av 10 meter från korsande körbanas närmaste ytterkant,

att felparkeringsavgiften höjs till 400 kronor för övriga överträdelser mot trafikförordningen (1998:1276) eller lokal trafikföreskrift, samt

att taxan skall gälla från och med 1 januari 2006.

Bakgrund

Felparkeringsavgiften i Norrtälje kommun är oförändrad sedan 1990. Nuvarande felparkeringsavgifter är 300 kronor och 200 kronor. I jämförelse med andra kommuner norr om Stockholm har Norrtälje kommun låga avgifter. 


KS § 259 forts

Enligt regeringsbeslut är högsta tillåtna avgift 1 000 kronor och lägsta 75 kronor.

Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2005-09-22, § 85.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-10-11 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att felparkeringsavgiften höjs till 1000 kronor för överträdelser mot trafikförordningen (1998:1276) eller lokal trafikföreskrift avseende stannande och parkering för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för rörelsehindrad med särskilt parkeringstillstånd, att felparkeringsavgiften höjs till 600 kronor för följande nedan angivna överträdelser mot trafikförordningen (1998:1276) eller lokal trafikföreskrift:
Stannande och parkering
- inom ett område med förbud att stanna eller parkera
- på en sträcka med förbud att stanna eller parkera
- där det är förbjudet att stanna eller parkera för annat än visst fordonsslag, trafikantgrupp eller verksamhet
- på gång eller cykelbana
- på ej tillåten sida av vägen
- på eller inom ett avstånd av 10 meter före övergångsställa, cykelöverfart, korsande cykelbana eller gångbana
- i vägkorsning eller inom ett avstånd av 10 meter från korsande körbanas närmaste ytterkant,

att felparkeringsavgiften höjs till 400 kronor för övriga överträdelser mot trafikförordningen (1998:1276) eller lokal trafikföreskrift, att gälla från och med 1 januari 2006.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-10-20, § 276 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-10-11.
_________KS § 260 Dnr KS 05-550 042

Godkännande av delårsrapport t o m 2:a tertialet 2005

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna delårsrapport per augusti 2005.


Bakgrund

Delårsbokslut för Norrtälje kommun har upprättats för förbrukning
t o m tertial 2.

Sammanlagt uppvisas ett prognostiserat resultat på + 5,4 mkr före avräkning mot balanskravet och – 9,2 efter. Det budgeterade resultatet är + 13,6 mkr.

Kommunfullmäktige beslutade vid maj-sammanträdet att nämndernas prognostiserade resultat i mars skulle förbättras med sammanlagt 15 mkr. Enligt den prognos som redovisas i delårsbokslutet kommer inte detta mål att kunna uppnås men det förutsätts att nämnderna fortsätter att arbeta för att förbättra kommunens resultat.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2005-10-19 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport per augusti 2005.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2005-11-07, § 281 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-10-19.

________
KS § 261 Dnr KS 05-537 612

Försöksverksamhet med lokala styrelser med elevmajoritet vid Rodengymnasiet

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bemyndiga utbildningsnämnden uppdra till lokala sektorsstyrelser med elevmajoritet vid Rodengymnasiet, att inom ramen för de arbetsordningar som utbildningsnämnden antar, sköta nämndens verksamheter inom Rodengymnasiet..


Bakgrund

I utbildningsnämndens verksamhetsplan för år 2004 har utökat elevinflytande angivits som ett högprioriterat utvecklingsområde. Ett utökat inflytande för elever och personal på skolan skall ses som en naturlig och nödvändig utveckling för en skola i tiden.

Kommunen var en av de första i landet att konkretisera sitt intresse för elevdemokrati genom att på försök införa lokal styrelse med elevmajoritet vid Häverögymnasiet höstterminen 2000.

Utbildningsnämnden har vid sammanträde 2005-08-30, § 79 föreslagit kommunfullmäktige besluta att bemyndiga utbildningsnämnden uppdra till lokala sektorsstyrelser med elevmajoritet vid Rodengymnasiet att inom ramen för de arbetsordningar som utbildningsnämnden antar, sköta nämndens verksamheter inom Rodengymnasiet.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-10-19 yttrat sig över förslaget och tillstyrker detsamma med hänvisning till den redovisning av överlåtbara uppgifter som fastställs i Förordning (1997:642) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen.

KS § 261 forts

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bemyndiga utbildningsnämnden uppdra till lokala sektorsstyrelser med elevmajoritet vid Rodengymnasiet att inom ramen för de arbetsordningar som utbildningsnämnden antar, sköta nämndens verksamheter inom Rodengymnasiet.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-11-07, § 285 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-10-19.

________
KS § 262 Dnr KS 03-980 534

Ansökan om kompletterande stöd för bredbandsutbyggnad

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja 1 220 tkr i driftanslag till kommunstyrelsen år 2006 för delfinansiering av fortsatt bredbandsutbyggnad som utförs av Norrtälje Energi med hjälp av statligt stöd,

att finansiering sker med eget kapital,

att uppdra åt kommunstyrelsen genom dess IT-chef att förhandla med länsstyrelsen och Norrtälje Energi.

Bakgrund

Hos Länsstyrelsen i Stockholms län finns statliga medel för bredbandsutbyggnad utöver de som från början fördelats till kommunerna. Dessa medel är avsedda att kunna sättas in för att rätta till så kallade vita fläckar. Det gäller områden som ej kunnat tas med inom de riktade ramarna men i övrigt uppfyller förutsättningarna för stöd. Från Norrtälje kommuns sida har vi framfört önskemål om att få del av dessa extra medel. Förutsättningen för statligt stöd är att kommunen bidrar med 5 % av den totala investeringskostnaden.

Norrtälje Energi AB har på förfrågan inkommit med en prioriterad lista på kompletterande noder som man önskar få stöd för att bygga ut. 

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-10-26 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att Norrtälje kommun bidrar med 5 % av total tillkommande investeringskostnad för investering som kan åstadkommas med hjälp av ytterligare statliga medel som beviljas av Länsstyrelsen i Stockholms län och Norrtälje Energi AB:s insats, att uppdra åt 

KS § 262 forts

IT-chefen att förhandla med länsstyrelsen och Norrtälje Energi AB om kostnadsfördelning.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-11-07, § 288 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-10-26 med tillägg att ekonomichefens förslag till medelsanvisning skall föreligga till kommunstyrelsens sammanträde 2005-11-10.

Beslutande sammanträde

Föreligger förslag till medelsanvisning. Ekonomichefen föreslår i skrivelse 2005-11-08 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja 1 220 tkr i driftanslag till kommunstyrelsen år 2006 för delfinansiering av fortsatt bredbandsutbyggnad som utförs av Norrtälje Energi med hjälp av statligt stöd, att finansiering sker med eget kapital.

Yrkanden:

Kjell Jansson (m) – bifall till ledningskontorets förslag med tillägg av att-satsen att uppdra åt kommunstyrelsen genom dess IT-chef att förhandla med länsstyrelsen och Norrtälje Energi.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på ledningskontorets förslag med Kjell Janssons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt ledningskontorets förslag med Kjell Janssons tilläggsyrkande.


__________

KS § 263 Dnr KS 05-622 455

Ekonomisk säkerhet för efterbehandling och återställande av Salmunge avfallsanläggning

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja kommunal borgen på 10 mkr för efterbehandling och återställning av Salmunge avfallsanlägning, 

att borgensåtagandet får uppräknas vart femte år av tekniska nämnden med hänsyn till kostnadsutvecklingen.

Bakgrund

Tekniska nämnden beslöt 2005-08-10 att hemställa hos kommunfullmäktige om en ekonomisk säkerhet på 10 mkr för efterbehandling och återställning av Salmunge avfallsanläggning samt att säkerheten får uppräknas vart femte år av tekniska nämnden med hänsyn till kostnadsutvecklingen.

Bakgrunden till tekniska nämndens beslut är att miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen har beslutat om tillstånd för deponering av en fastställd mängd avfall på Salmunge avfallsanläggning. Deponeringstiden uppskattas till 28 år varefter anläggningen skall efterbehandlas och återställas.

Enligt miljöbalken får tillstånd endast meddelas om verksamhetsutövaren ställer ekonomisk säkerhet för att skyldigheterna fullgörs eller vidtar annan lämplig åtgärd för sådant säkerställande. Länsstyrelsen kräver i detta fall säkerhet om 10 mkr som vart femte år skall justeras och godkännas av tillsynsmyndigheten. Den ekonomiska säkerheten kan lämnas i form av kommunal borgen eller bankgaranti.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-10-26 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja kommunal 


KS § 263 forts

borgen på 10 mkr för efterbehandling och återställning av Salmunge avfallsanlägning, att borgensåtagandet får uppräknas vart femte år av tekniska 
nämnden med hänsyn till kostnadsutvecklingen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-11-07, § 287 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-10-26.

_________


KS § 264 Dnr KS 04-481 214

Yttrande under utställningstiden gällande förslag till detaljplan för del av Tälje 4:62, EC Arsta i Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att i yttrande till byggnadsnämnden ej erinra mot förslaget.


Bakgrund

Stadsarkitektkontoret har 2005-10-10 översänt planförslaget för yttrande med anledning av att förslaget är utställt för granskning under tiden 18 oktober – 8 november 2005.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten av en utbyggnad med en ny kraftvärmeanläggning för att därigenom kunna utöka produktionskapaciteten vid Arstaverket. 

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2005-10-20, § 263.

_________

Expedieras:
Byggnadsnämnden 

KS § 265 Dnr KS 05-481 212

Yttrande till Värmdö kommun gällande program för kustplan

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse till Värmdö kommun undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.

Bakgrund

Värmdö kommun har remitterat program för kustplan för yttrande.

Yttrandet skall vara Värmdö kommun tillhanda senast den 31 oktober 2005. 

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-08-16 anfört att kommunen inte har ytterligare synpunkter gällande program för kustplan än de som framfördes i samband med samråd gällande förprogrammet.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättad skrivelse som kommunens yttrande i ärendet.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-10-20, § 265 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-08-16.

________

Expedieras:
Värmdö kommun 

KS § 266 Dnr KS 05-580 255

Nyttjanderättsupplåtelse av ett område av Tälje 5:46 med villkorad option om framtida köp

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna förslag till nyttjanderättsavtal.


Bakgrund

Ägarna av fastigheten Klippan 11 har ansökt om nyttjanderätt av del av kommunens fastighet Tälje 5:46. Aktuellt markområde om ca 100 m2 uppläts av Norrtälje stads drätselkammare 1968 till dåvarande ägaren av fastigheten Klippan 11. Markområdet som hävdats som tomtmark till fastigheten utgör enligt gällande detaljplan från 1958 allmän platsmark, gata respektive plantering. De nuvarande ägarna av fastigheten Klippan 11 har enligt egen utsago vid sitt köp av fastigheten inte upplysts av säljaren om att det aktuella området inte ingår i fastigheten.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2005-09-29 överlämnat förslag till nyttjanderättsavtal. Kommunen upplåter ca 100 m2 av fastigheten Tälje 5:46 till ägarna av fastigheten Klippan 11 som ett tillskott till tomtmarken. Nyttjanderätten upplåts utan ersättning.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till nyttjanderättsavtal.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 200510-20, § 272 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-09-29.
_________
Expedieras:
Lars Härlin, mark-expl. avd


KS § 267 Dnr KS 05-581 174

Ersättare för skorstensfejarmästare

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att delegera till räddningschefen att godkänna och utse ersättare för skorstensfejarmästare upp till och med 6 månader.


Bakgrund

Enligt gällande avtal med skorstensfejarmästarna skall de anmäla till räddningschefen om de har förhinder omfattande mer än 48 timmar. Ersättare skall godkännas av räddningsnämnden. Med nu gällande ordning skall kommunstyrelsen godkänna ledigheter och annan frånvaro mer än 48 timmar.

Tjänstemannaberedning

Räddningschefen har i skrivelse 2005-09-20 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att delegera till räddningschefen att godkänna och utse ersättare för skorstensfejarmästare upp till och med 6 månader.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-10-20, § 273 föreslagit enligt räddningschefens skrivelse 2005-09-20.

_______

Expedieras:
RäddningschefenKS § 268 Dnr KS 05-628 002

Förändring av gällande delegation från kommunstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att anta upprättat förslag till delegation för upphandling, enligt i skrivelsen angivna villkor, 

att kommundirektören äger vidaredelegera beslutanderätten till annan.


Bakgrund

Ledningskontoret har arbetat fram en delegation för tjänstemän att genomföra upphandlingar till ett belopp uppgående till cirka 4.000.000 kronor. Under en normal kontraktstid på tre år plus ett års förlängning innebär det en årlig kontaktsvolym på ca 1 miljon kronor.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2005-10-11 kommunstyrelsen besluta att anta upprättat förslag till delegation för upphandling, enligt i skrivelsen angivna villkor, att kommundirektören äger vidaredelegera beslutanderätten till annan.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-11-10, § 282 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-10-11.

________

Expedieras:
Kommundirektören för kännedom
Juridik-upphandlingsenheten för handläggning
Exp. för kännedom 

KS § 269 Dnr KS 05-33 252

Mark- och exploateringsavtal gällande ett område av fastigheterna Norrtälje Tälje 2:4, 2:174, 2:175 och 3:1, ”Banvallen” i Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna mark- och exploateringsavtal med JM AB gällande ett område av fastigheterna Norrtälje Tälje 2:4, 2:174, 2:175 och 3:1, ”Banvallen” i Norrtälje stad innefattande bostadsexploatering (ca 135 bostadsrättslägenheter) och anläggande av ett allmänt parkeringsgarage (60 bilplatser) med bilagda köpekontrakt, totalentreprenadavtal och marksaneringsavtal.


Bakgrund

Kommunstyrelsen godkände 2005-02-03 ett preliminärt markanvisningsavtal med JM AB gällande bostadsexploatering och anläggande av ett allmänt garage inom ett område av fastigheterna Norrtälje Tälje 2:4, 2:174, 2:175 och 3:1, ”Banvallen” i Norrtälje. 

Kommunfullmäktige godkände 2005-02-21 upprättad exploateringskalkyl (förkalkyl) avseende de ekonomiska konsekvenserna för kommunen vid genomförande och finansiering av projektet. Det preliminära markanvisningsavtalet är villkorat av att kommunstyrelsen godkänner ett mark- och exploateringsavtal senast 2005-10-31 och att kommunfullmäktige antar detaljplan för projektet senast 2005-11-30.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-10-27 redogjort för villkoren i mark- och exploateringsavtalet och föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna mark- och exploateringsavtal med JM AB gällande ett område av fastigheterna Norrtälje Tälje 2:4, 2:174, 2:175 och 3:1, ”Banvallen” i Norrtälje stad innefattande bostadsexploatering (ca 135 bostadsrättslägenheter) och anläggande 
KS § 269 forts

av ett allmänt parkeringsgarage (60 bilplatser) med bilagda köpekontrakt, totalentreprenadavtal och marksaneringsavtal.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-11-07, § 284 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-10-27.

_________

Expedieras:
Lars Härlin, mark-expl.avd för handläggning 

KS § 270 Dnr KS 05-635 312

Begäran om bidrag till gång- cykel och ridväg från väg 280 längs väg 1087 till Rimbo kyrka

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att bevilja Rimbo Pastorat ett medfinansieringsbidrag med högst 100 000 kronor för gång- cykel och ridväg till Rimbo kyrka i enlighet med upprättat avtal, samt

att kostnaden skall täckas inom kommunstyrelsens budgetram.


Bakgrund

Rimbo pastorat har i skrivelse 2005-10-13 ansökt om kommunal medfinansiering av rubricerade gång- cykel och ridväg till Rimbo kyrka. Ansökan är kompletterad med ett koncept till avtal mellan Norrtäljekommun, Rimbo Pastorat och Vägverket. Avtalet innebär bland annat att församlingen utför samtliga arbeten inklusive projektering, kontroll och upphandling samt svarar för kostnader för marklösen och eventuell skada eller intrång. Församlingen har bedömt kostnaden för arbetena till 287 500 kronor. Kostnaden skall delas lika mellan församlingen, kommunen och Vägverket med ett takpris för Vägverket och kommunen med 100 000 kr vardera.

Kommunfullmäktige har 2004-09-13, § 168 antagit program för utbyggnad av cykelvägar i Norrtälje kommun. I det kommunala programmet för utbyggnad av cykelvägar finns det föreslagna projektet med över statliga projekt med prioritet 2. I samma program finns kommunala projekt i Rimbo område upptagna både med prioritet 1 och 2.
fortsKS § 270

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-11-03 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att bevilja Rimbo Pastorat ett medfinansieringsbidrag med högst 100 000 kronor för gång- cykel och ridväg till Rimbo kyrka i enlighet med upprättat avtal, samt att kostnaden skall täckas inom kommunstyrelsens budgetram.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-11-07, § 292 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-11-03.

_______


Expedieras:
Rimbo Pastorat
Redovisning/finans
Vägverket 

KS § 271 Dnr KS 04-451 534

Delegation till IT-chefen att anmäla Norrtälje kommun till teleupphandling genom IT-forum

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att delegera till IT-chefen att anmäla Norrtälje kommun till IT-forums teleupphandling.


Bakgrund

Norrtälje kommun har deltagit i två upphandlingar av teletrafik. Den första gemensamma upphandlingen som avsåg mobiltrafik innebar en besparing på minst 30 %. Den andra upphandlingen avsåg både fast och mobil trafik eftersom så stor del av mobiltrafiken är till och från det egna fasta nätet. Den beräknas ha gett en besparing på ytterligare minst 30 %.

Nu pågår kravspecifikationsarbete för det tredje steget där samverkan sker mer direkt med Landstinget, Stockholms stad samt Länsstyrelsen. Dock har var och en varsin upphandling men med samma eller väldigt lika krav.

Tjänstemannaberedning

IT-chefen har i skrivelse 2005-10-26 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att delegera till IT-chefen att anmäla Norrtälje kommun till IT-forums teleupphandling.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2005-11-07, § 289 och föreslagit enligt IT-chefens skrivelse 2005-10-26.

________
Expedieras:
IT-chefen 

KS § 272 Dnr KS 03-215 212

Preliminärt avtal gällande detaljplanering av Björnö

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna preliminärt avtal med KB Björnö Mark gällande detaljplanering av Björnö.


Bakgrund

För Björnö finns en gällande fördjupad översiktsplan framtagen av KB Björnö Mark och antagen av kommunfullmäktige 1994-05-30. Kommunens utvecklingsplan för Norrtälje stad, antagen av kommunfullmäktige 2004-03-29 har inneburit en förändrad syn på Björnö.

Med anledning av detta har framtagits ett förslag till program för detaljplanering av Björnö, daterat 2005-06-01 och som innebär ett förtydligande och ändring av vissa delar i den fördjupade översiktsplanen från 1994.

Förslaget till program behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-20 som föreslår att kommunstyrelsen för programmet vidare för antagande i kommunfullmäktige.

I anslutning till programmet har ledningskontoret fört förhandlingar med KB Björnö Mark angående ett avtal, som preliminärt reglerar ansvarsförhållandet mellan kommunen och KB Björnö Mark i den fortsatta planprocessen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-10-28 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna preliminärt avtal med KB Björnö Mark gällande detaljplanering av Björnö.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-11-07, § 290 föreslagit enligt

KS § 272 forts

ledningskontorets skrivelse 2005-10-28.

_________

Expediering:
Planeringschefen 

KS § 273 Dnr KS 05-211 107

Förändring av bolagsordning i Östhandelsforum AB samt tillskjutande av kapital

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

1. Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna ändring av bolagsordning för Östhandelsforum AB,

att tillskjuta medel till Östhandelsforum AB till den nivå som motsvarar halva aktiekapitalet, enligt prognos ca 160 tkr,

att finansiering sker med egna medel.

2. Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till ledningskontoret och servicekontoret att vidta erforderliga åtgärder i samband med verksamhetsavvecklingen.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2005-10-31 att förvärva aktierna i Östhandelsforum från övriga delägare till bokfört värde totalt 60 tkr, att finansiering sker med egna medel, att bolagets verksamhet upphör före årsskiftet och att bolaget förklaras vilande.

Bakgrunden till beslutet är att Östhandelsforum under en längre tid har gått med förlust. Styrelsen beslöt i mars 2005 att avveckla verksamheten inom Östhandelsforum. Bolaget kommer i fortsättningen att vara vilande.

Bolagets delårsbokslut per augusti visade på en förlust på 305 tkr. Prognosen för året uppgår till ett underskott på ca 135 tkr. Resultatet per augusti innebär att aktiekapitalet är förbrukat.
forts

KS § 273 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2005-11-03 redogjort för föreslagna åtgärder och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna ändring av bolagsordning för Östhandelsforum AB, att tillskjuta medel till Östhandelsforum AB till den nivå som motsvarar halva aktiekapitalet, enligt prognos ca 160 tkr, att finansiering sker med egna medel. Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta att uppdra till ledningskontoret och servicekontoret att vidta erforderliga åtgärder i samband med verksamhetsavvecklingen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2005-11-07, § 295 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2005-11-03.

_________

Expedieras:
Ledningskontoret, servicekontoret
KS § 274 Dnr KS 05-697 002

Teckning av Norrtälje kommuns firma

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att två i förening teckna Norrtälje kommuns firma bemyndigas kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (m) eller kommunalrådet Bengt Ericsson i förening med endera kommundirektör Mats Törnquist eller ekonomichef Gunilla Edvinsson.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2004-03-12, § 62 att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Christer Candal (m) eller kommunalrådet Bengt Ericsson i förening med endera kommundirektör Mats Törnquist eller ekonomichef Gunilla Edvinsson teckna Norrtälje kommuns firma.

Då Christer Candal (m) har avsagt sig samtliga politiska uppdrag föreslår ledningskontoret kommunstyrelsen besluta att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (m) eller kommunalrådet Bengt Ericsson i förening med endera kommundirektör Mats Törnquist eller ekonomichef Gunilla Edvinsson teckna Norrtälje kommuns firma.

_______

Expedieras:
De berörda
ekonomi/finans 

KS § 275

Sammanträdestider för kommunstyrelsen år 2006

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen år 2006 enligt bilaga.


Bakgrund

Föreligger upprättat förslag till sammanträdestider för år 2006 för kommunstyrelsen enligt bilaga.

_________


Expedieras:
Kommunstyrelsen 

KS § 276 Dnr KS 05-115 003

Delegering till kommunstyrelsens arbetsutskott i enlighet med antagen finanspolicy 

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott beslut i enlighet med antagen finanspolicy 2005-05-30.


Bakgrund

Kommunfullmäktige fastställde 2005-05-30 Finanspolicy för Norrtälje kommun och de helägda bolagen. Av kapitel 2.1 framgår att beslutsnivåerna inom kommunen ska vara följande:

Kommunfullmäktige
Fastställer finanspolicy samt fastställer årligen total lånevolym inkl koncernkonto för koncernen.

Kommunstyrelsen
Genomför kommunfullmäktiges uppdrag och delegerar uppdraget vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Genomför kommunstyrelsens uppdrag enligt delegation samt upprättar instruktioner och utövar kontroll över kommunens verksamhet och de bolag som omfattas av policyn.

Ledningskontor/servicekontor
Verkställer kommunstyrelsens uppdrag enligt denna policy och enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts instruktioner. Inom kommunstyrelsens förvaltningsorganisation skall finnas en internbanksfunktion.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2005-11-08 att då beslutet om finans-

KS § 276 forts

policy antogs i maj fattades inget särskilt delegationsbeslut från kommunstyrelsen till kommunstyrelsens arbetsutskott. Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott beslut i enlighet med antagen finanspolicy 2005-05-30.

________

Expedieras:
Ledningskontoret
Servicekontoret 

KS § 277 

Anmälan om delegationsbeslut 2005

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-4 lägges till handlingarna.

________KS § 278

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Sveriges Kommuner och Landsting; Cirkulär 2005:84 ang löne och personalstatistik för kommuner, landsting och regioner 2005

Sveriges Kommuner och Landsting; Cirkulär 2005:86 ang ekonomisk ersättning till kommunerna för medverkan i samhällets krishanteringssystem

Sveriges Kommuner och Landsting; Cirkulär 2005:90 ang budgetförutsättningar för åren 2006-2008

Sveriges Kommuner och Landsting; Cirkulär 2005:94 ang aktuellt om äldreomsorgen

Glesbygdsverket; Samverkan kring tillväxt på kommunal nivå

Räddningsverket; Räddningstjänst i siffror 2004

Dnr KS 05-97 001

Stockholms läns landstings protokollsutdrag ang gemensam organisation för hälso- och sjukvård i Norrtälje kommun

Dnr 05-607 011

Regeringskansliets remiss: PBL-kommitténs slutbetänkande, Får jag lov? – om planering och byggande SOU 2005:77

Dnr KS 05-514 222
Norrtälje kommuns ytranden till miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet ang Förnyat strandskydd Ds 2005:23

Dnr kS 05-514 222
Länsstyrelsens yttrande över remissen Ett förnyat strandskydd (ds 2005:23)KS § 278 forts

Kemikalieinspektionens beslut om att påföra miljösanktionsavgift

Dnr KS-05-336 011

Länsstyrelsens yttrande till Stockholms läns landsting ang delregional utvecklingsplan för Stockholms kust och skärgård

Stockholms tingsrätts dom ang ansökan om tillstånd att bl a riva ut Köpmanholms ångbåtsbrygga och ersätta den med ny brygga

Demografikonsulten 2005; Den demografiska utvecklingen i Norrtälje 1970-2004 med utblick mot 2020

Mångfaldskonsult Paki Holvanders redovisning av Betänkandet SOU 2005:56 ”Det blågula glashuset” – strukturell diskriminering i Sverige”
Dnr KS 05-591 748
Finansdepartementets skrivelse med förslag ang LSS-utjämningen

Dnr KS 05-625 319
Norrtälje Marknads skrivelse till polismyndigheten ang ansökan om offentlig tillställning

Utbildningsnämndens beslut 2005-10-11, § 92 ang utökad frihet att välja gymnasieutbildning
Dnr KS 05-632 107
AB Vårljus ang underrättelse om befarad förlust

Järnvägsparkens styrelseprotokoll 2005-09-19

NIHAB:s styrelseprotokoll 2005-03-29 och 2005-0518

Kallelse till NIHAB:s styrelsemöte 2005-10-26

Kallelse till styrelsemöte Norrtälje Energi AB och Norrtälje Energi Försäljnings AB 2005-10-26

Tack för uppvaktning från Christer Candal
__________