Plats och tid Sammanträdesrum Norrtälje, Kommunhuset Ankaret, kl 09.00-11.30
13.45-14.10
Beslutande Enl förteckning


Mats Törnquist, kommundirektör
Gunilla Edvinsson, ekonomichef
Gunnel Löfqvist, planeringschef
Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare


Utses att justera Bertil Karlsson (v)

Justeringens Ledningskontoret måndagen den 6 december 2004, kl 13.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 247-282
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Christer Candal

Justerande ..................................................................................................................
Bertil Karlsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2004-12-02

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2004-12-08 anslags nedtagande 2004-12-28 

Förvaringsplats
för protokollet Ledningskontoret


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


KS § 247

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar:

att utse Bertil Karlsson (v) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på ledningskontoret måndagen den 6 december 2004, kl 13.00.

________KS § 248

Allmän information

Mark- och exploateringschef Lars Härlin informerar om kommunens förköp av fastigheten Varvet i Norrtälje.

________ 

KS § 249 Dnr KS 04-35 026

Besvarande av motion från Lars Bäck (s) om jämställdhetsutbildning

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionen på så sätt dels att en relevant utbildning av förtroendevalda i könskonsekvensanalys samt jämställdhetsintegrering i form av information om 3- R metoden genomföres i anslutning till ett sammanträde med kommunfullmäktige dels att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor anordna en obligatorisk utbildning för kommunens personalansvariga chefer i 3-R metoden.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2004-01-26, § 19. 

I motionen föreslås att kommunfullmäktige uppdrar åt förtroendemanna- och demokratikommittén att återkomma snarast med ett förslag till en relevant utbildning av förtroendevalda i könskonsekvensanalyser samt jämställdhetsintegrering samt att Norrtälje kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att återkomma snarast med ett förslag till motsvarande utbildning av kommunens personal.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2004-04-01 yttrat sig över motionen och bland annat redogjort för 3-R metoden, som är en analysmetod gällande jämställdhet som är utarbetad av Svenska Kommunförbundet. I korthet innebär metoden att all kommunal verksamhet granskas för att få fram fakta om hur resurserna fördelas och hur det sker.
KS § 249 forts

Ledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till ledningskontoret att anordna en obligatorisk utbildning för kommunens personalansvariga chefer i 3-R Metoden samt att utbildningen prioriteras inom ledningskontorets budgetram .

Politisk beredning

Ärendet utgick från arbetsutskottets sammanträde 2004-04-15, § 129.

Demokrati- och förtroendemannakommittén har vid sammanträde 2004-09-28, § 22 behandlat ärendet och föreslagit kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen på så sätt att en relevant utbildning av förtroendevalda i könskonsekvensanalys samt jämställdhetsintegrering i form av information om 3- R-metoden genomföres i anslutning till ett sammanträde med kommunfullmäktige.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-04, § 280 föreslagit enligt demokrati- och förtroendemannakommitténs beslut 2004-09-28, § 22.

Kommunstyrelsen beslutade 2004-11-11, § 221 att ärendet utgick från dagens sammanträde.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-25, § 334 föreslagit enligt demokrati- och förtroendemannakommitténs beslut 2004-09-28, § 22.

_________KS § 250 Dnr KS 02-136 512

Besvarande av motion från Katrine Mattsson (s) och Sune Alm (s) ang trafikeländet i sommar-Grisslehamn

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar – enligt trafiksäkerhetsnämndens beslut 2004-10-19, § 127 – 

att uppdra till kommunstyrelsen, genom dess ledningskontor, hemställa hos vägverket om en översyn av genomfarten genom Grisslehamn i syfte att separera gång-/ cykeltrafiken och biltrafiken samt 

att motionen därmed anses besvarad.

Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-02-18, § 37. I motionen föreslås att berörda förvaltningar får i uppdrag att utreda och lösa trafikproblemen i Grisslehamn.

Trafiksäkerhetsnämnden har behandlat motionen och beslutar vid sammanträde 2004-10-19, § 127 att föreslå kommunfullmäktige att hemställa hos Vägverket om en översyn av genomfarten genom Grisslehamn i syfte att separera gång-/cykeltrafiken och biltrafiken.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har yttrat sig i tjänsteskrivelse 2002-10-30 och motionen har därefter remitterats till trafiksäkerhetsnämnden.

Ledningskontoret har i yttrande 2004-11-10 föreslagit, i enlighet med trafiksäkerhetsnämndens beslut 2004-10-19, § 127 att uppdra till kommunstyrelsen hemställa hos vägverket om en översyn av genomfarten genom Grisslehamn i syfte att separera gång-/cykeltrafiken och biltrafiken samt att motionen därmed anses besvarad.
forts

KS § 250 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-18, § 315 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-11-10.

________
KS § 251 Dnr KS 04-284 30

Besvarande av motion från Roland Larsson (s) och Lenneke Sundblom (s) ang VA-och trafikproblemen i Grisslehamn

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra till kommunstyrelsen genom dess ledningskontor att ta upp överläggningar med vägverket för att lösa trafikproblemen samt 

att motionen därmed skall anses vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2004-26-27, § 116. I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar ge tekniska nämnden i uppdrag att lösa Va-frågorna i Grisslehamn samt att kommunstyrelsen beslutar ge trafiksäkerhets- och tekniska nämnden i uppdrag att åtgärda trafikproblemen i Grisslehamn. 

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-10-28 lämnat nedanstående synpunkter på motionen . 

I budget och inriktning 2005-2007, antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21, finns under programområde ”Samhällsbyggande och boende” målet: ”Kommunen har påbörjat att säkerställa en långsiktig hållbar dricksvattenförsörjning samt att avloppssystemen inte leder till ökad förorening av grundvatten, sjöar och hav.” Dessutom anges uppdraget: ”En samrådsgrupp avseende 


forts


KS § 251 forts

småskaliga avloppslösningar ska bildas.” Ledningskontoret har tagit initiativ till en första diskussion om arbetsuppgifter för en sådan samrådsgrupp.

Beträffande trafikproblemen i Grisslehamn härrör de sig främst från och till färjetrafiken. Vägverket har meddelat att det idag inte finns medel i budget upptagna för dessa åtgärder.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra till ledningskontoret att ta upp överläggningar med vägverket för att lösa trafikproblemen samt att därmed anse motionen besvarad.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-18, § 316 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-10-28.

Beslutande sammanträde

Vid dagens sammanträde föreligger tekniska nämndens beslut 2004-11-18, § 116 med yttrande över motionen. Med hänvisning till tekniska kontorets yttrande 2004-09-28 föreslås att motionen skall anses vara besvarad.

________

KS § 252 Dnr KS 03-150 009

Besvarande av motion från Eva Pfister (s) med förslag att kommunfullmäktige verkar för att förvaltningar miljöcertifierar sig senast år 2004

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar – med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2004-10-25 –

att motionen skall anses vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-02-17, § 16. I motionen föreslås att kommunfullmäktige verkar för att en eller flera förvaltningar miljöcertifierar sig senast år 2004.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret uppdrog till servicekontoret i oktober 1998 att med ett projektinriktat arbetssätt påbörja arbetet med att införa ett miljöledningssystem i Norrtälje kommun. Projektet startades med att en preliminär miljöpolicy togs fram med avsikten att den skulle vara plattformen under projekttiden, dock längst till halvårsskiftet 2002. Policyn godkändes av kommunstyrelsen. Projektet avslutades årsskiftet 2003/2004. Projektet samordnades av miljörådet som beredande ledningsgrupp. När projektet avslutades var ledningskontorets miljöledningssystem klart och medarbetarna har börjat använda rutinerna.

Miljörådet har överlämnat en ny miljöpolicy och mål för betydande miljöaspekter till kommunstyrelsen för godkännande och kommunfullmäktige för antagande. Avsikten är att miljömålen ska integreras i kommunens budget- och inriktningsplanering.

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2004-10-25, med hänvisning till ovanstående, att motionen skall anses vara besvarad.
forts

KS § 252 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-18, § 317 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-10-25.

________
KS § 253 Dnr KS 03-135 250

Besvarande av motion från Lenneke Sundblom (s) och Roland Larsson (s) om byggandet på Väddö

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar – med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2004-10-26 –

att motionen skall anses vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2003-02-17, § 14. I motionen föreslås att program- och planarbetet för Älmsta ska genomföras med största skyndsamhet, att planarbetet sker i nära samverkan med den arbetsgrupp som är verksam för Väddöbygdens tillväxt samt med övriga lokala organisationer och partier.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-10-26 anfört att man under år 2004 har prioriterat arbetet med fördjupad översiktsplan för Älmsta. Planen bygger på förslag till utvecklingsplan för Älmsta som utvecklingsgruppen för Väddöbygden tog fram hösten 2002.

Förslag till fördjupad översiktsplan för Älmsta kommer att behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott i november för att få godkännande att planen kan ställas ut för samråd. Planen beräknas kunna antas av kommunfullmäktige i slutet av 2005.

Beträffande detaljplaner finns i orten färdiga detaljplaner för bostäder motsvarande ca 30 tomter och pågående med ca 60 lägenheter. Att bebygga längs Väddö kanal innebär att förutsättningarna måste klarläggas noga eftersom i området längs kanalen bedöms att det kan föreligga risk för skred.


KS § 253 forts

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att, med stöd av ovanstående, anse motionen vara besvarad.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-18, § 318 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-10-26.

_________


KS § 254 Dnr KS 04-77 272

Besvarande av motion från Jan Lindegren (s) om behov av tomter i tomtkö i Herräng

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar – med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2004-04-23 –

att motionen skall anses vara besvarad.

Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2004-02-16, § 53. I motionen föreslås att kommunstyrelsen omgående ger erforderliga uppdrag för placering av ett antal tomter i den tomtkö som redan finns i kommunen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2004-04-23 att det finns fyra byggklara småhustomter till försäljning i Herräng. För dessa har inte uppvisats något intresse från kommunens tomtkö varför det i dagsläget inte är motiverat att verka för ytterligare småhustomter i Herräng.

Med tanke på framtida behov och enligt en endast delvis genomförd detaljplan finns möjlighet att på kommunägd mark utbygga ytterligare ca 30 småhustomter i Herrängs östra del.

Ledningskontoret föreslår, med hänvisning till ovanstående, att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-18, § 319 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-04-23.
_________

KS § 255 Dnr KS 04-217 011

Besvarande av motion från Håkan Jonsson (s); Planera och agera för utveckling och tillväxt

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar – med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2004-10-25,

att motionen skall anses vara besvarad.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2004-03-29, § 82. I motionen föreslås en rad punkter som skall bidra till utveckling och tillväxt i kommunen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-10-25 lämnat synpunkter på motionen och anför bland annat att kommunens översiktsplanering är av strategisk karaktär och bygger på tillväxt ur ett helhetsperspektiv. För bostadsbyggandet anges förutsättningarna och möjligheterna i den kommunomfattande översiktsplanen, de fördjupade översiktsplanerna, utvecklingsplanerna samt programmen för detaljplanering. Genomförande av dessa planer är en samverkan mellan olika parter som är olika sammansatta beroende på projekt.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta, med hänvisning till skrivelse 2004-10-25, att motionen skall anses vara besvarad.


KS § 255 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-18, § 320 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-10-25.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) – bifall till motionen.

Christer Candal – bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottet. 

________
KS § 256 Dnr KS 04-505 012

Besvarande av motion från Håkan Jonsson (s) om bostadsbyggande

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar – med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2004-10-25 –

att anse motionen vara besvarad.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2004-09-13, § 176. I motionen föreslås att takten i planprocessen höjs för att öka planberedskapen, att nya planer för småhusbebyggelse tas fram, att kommunen engagemang i bostadsbyggandet höjs för att öka produktionen samt att markanvisning till Roslagsbostäder används som upphandlingsform för att pressa priset på marknaden.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-10-25 yttrat sig över motionen och hänvisar bland annat till den kommunomfattande översiktsplanen samt utvecklingsplanen för Norrtälje stad. Vidare anförs att ett dokument om bostadsförsörjningsplaneringen i Norrtälje är upprättat och avser vara en sammanfattning av de översiktliga planerna för bostadsbyggandet. I dokumentet framgår att i de fyra största orterna i kommunen finns en planberedskap för ett påbörjande av bostäder på drygt 1700 lägenheter. För att detta ska kunna genomföras krävs inte enbart initiativ från kommunen utan även från berörda fastighetsägare och byggproducenter.KS § 256 forts

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till sin skrivelse anse motionen vara besvarad.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-18, § 321 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-10-25.

Beslutande sammanträde:

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s)) – att motionen skall bifallas.

Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

________

KS § 257 Dnr KS 04-334 012

Besvarande av motion från Roland Larsson (s) om att bygga till på höjden i kv Blåklinten och Violen vid Lommarvägen

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra till byggnadsnämnden att belysa konsekvenserna av att bygga nya takvåningar i kvarteren Blåklinten och Violen samt

att motionen därmed skall anses vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2004-05-24, § 144. I motionen föreslås att kommunfullmäktige begär att styrelsen för Roslagsbostäder AB redovisar hur och om några av bostadshusen i kvarteren Blåklinten och Violen kan kompletteras med nya takvåningar enligt samma metod som Roslagsbostäders eget nya kontor.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2004-10-25 att i utvecklingsplanen för staden anges strategin att bygga stad i staden. Förslaget att bygga på höjden i Vigelsjö stämmer överens om att komplettera med bostäder på redan ianspråktagen mark, vilket kan innebära ett effektivt resursutnyttjande. Genom Roslagsbostäders kontorsvåning har den fastigheten samma höjd som de övriga.

Planeringen av Västra vägen kommer att påbörjas i början av 2005. Det är lämpligt att klarlägga ev störningar innan detaljplanen ändras för att tillåta nya takvåningar i Vigelsjöområdet.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra till stadsarkitektkontoret att belysa konsekvenserna av att bygga nya takvåningar i kvarteren Blåklinten och Violen samt att därmed anse motionen besvarad.

KS § 257 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-18, § 256 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-10-25.
________
KS § 258 Dnr KS 04-502 460

Besvarande av motion från Lars Bäck (s) om GMO-policy

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar – med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2004-10-26 -

att motionen därmed skall anses vara besvarad.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2004-09-13, § 173. I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att förutsättningslöst utreda och pröva behovet av ett kommunövergripande policydokument avseende förekomsten av GMO i kommunalt tillhandahållna måltider med beaktande av förslaget. Ett första steg i detta arbete kan förslagsvis vara att väcka frågan hos Svenska Kommunförbundet genom att skicka över motionen tillsammans med ett lämpligt följebrev eller tjänsteskrivelse.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-10-26 anfört att Norrtälje kommun nyligen har genomfört en upphandling av livsmedel för de tre kommande åren. Den genomförda upphandlingen bör ge möjligheter för de beställande köksenheterna att välja mellan råvaror som inte innehåller respektive innehåller genmodifierade livsmedel. Ledningskontoret anser att det inte är nödvändigt att utreda behovet av något kommunövergripande policydokument om GMO.
forts

KS § 258 forts

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta, med hänvisning till ovanstående, att därmed anse motionen vara besvarad.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2004-11-18, § 323 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-10-26.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) – bifall till motionen.

Christer Candal (m) – enligt arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.________KS § 259 Dnr KS 02-1009 055

Besvarande av motion från Lars Bäck (s) om konsultkostnader.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar - med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2004-11-16-

att anse motionen vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-12-16, § 305. Motionären hänvisar i sin motion till de mellan åren 1999 och 2001 från 25,1 till 34,2 miljoner kronor ökande kostnader som är bokförda som konsultkostnader. Han påpekar att det finns ett behov av expertis på olika områden men att man bör överväga om inte kompetensutveckling av befintlig personal eller nyrekrytering kan vara ett alternativ till konsultupphandlingar. Motionären påpekar också att det vore fördelaktigt att samordna konsultupphandlingar och därigenom uppnå en bättre prisbild.

Motionären föreslår till sist att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att förutsättningslöst utreda och pröva behovet av ett kommunövergripande policydokument avseende konsultupphandling med beaktande av ovanstående förslag.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-11-16 redogjort för kommunens kostnader och behov av att anlita konsulter. Mot bakgrund av tjänsteskrivelsen föreslår ledningskontoret att ingen utredning görs om behovet av kommunövergripande policydokument på detta område och att motionen därför avslås.


forts

KS § 259 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-25, § 335 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-11-16.

__________KS § 260 Dnr KS 04-78 105

Besvarande av motion från Håkan Jonsson (s) om att kommunen bör erbjuda information och kurser om hur man klarar längre elavbrott

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar – med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2004-11-16 -

att anse motionen vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-02-16, § 54. I motionen föreslås, mot bakgrund av de elavbrott som förekommit, att kommunen ska erbjuda sina medborgare information hur man förbereder och klarar något dygns elavbrott. Motionen innehåller också förslag om att anordna utbildning för kommunens personal, då främst inom omsorgen.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2004-11-16 att kommunen har ett mycket gott samarbete med de frivilligorganisationer som arbetar i kommunen inom detta område. Hemskyddet i Norrtälje erbjuder mycket god information om hur man som enskild medborgare kan förbereda sig för medellångt elavbrott.

Räddningstjänsten kommer – i samråd med ledningskontoret – att under hösten 2004 lägga fram förslag om hur kommunen kan leva upp till kraven i den nya lagstiftningen om förebyggande av oönskade händelser. I den nya organisationen som föreslås kommer att ingå en rådgivande grupp experter som ska stå till förvaltningarnas förfogande. Motionens förslag om personalutbildning kommer att tillställas gruppen för inarbetning i verksamheten.

Ledningskontoret föreslår, med hänvisning till ovanstående, att motionen skall anses vara besvarad. forts

KS § 260 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-25, § 336 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-11-16.

_________KS § 261 Dnr KS 04-285 001

Besvarande av motion från Helena Ekekihl (mp) och Marie Umerkajeff (mp) om igångsättning av processer för eventuell omorganisation av nämndstruktur för att förhindra att människor riskerar att falla mellan olika ansvarsområden

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar – med hänvisning till ledningskontorets skrivelse 2004-11-16 - 

att anse motionen vara besvarad.


Bakgrund

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2004-04-26. Motionärerna hänvisar till en diskussion under budgetkonferensen våren 2004 där behovet av att se över nämndorganisationen i syfte att vinna effektivitet och motverka skadlig sektorisering betonades. Motionärerna bedömer att processen kommer att ta tid och föreslår därför att processen påbörjas inom ramen för kommunstyrelsens budget.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-11-16 anfört att när kommunfullmäktige vid sitt sammanträde 2004-06-21, § 150 beslutade anta Budget och Inriktning 2005-2007 gavs också ett uppdrag till kommunstyrelsen: ”För att belysa möjligheter och hinder i nuvarande nämndstruktur skall kommunstyrelsen genom ledningskontoret i samverkan med övriga nämnder/förvaltningar belysa hinder och möjligheter i den nuvarande nämnds/förvaltningsstrukturen samt återkomma till fullmäktige med förslag på förändringar. Arbetet ska bedrivas så att förslagen kan behandlas i budgetarbetet inför 2006-2008”

Ledningskontoret bedömer att intentionerna i motionen har uppfyllts och att den därför bör anses vara besvarad.
forts

KS § 261 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-25, § 337 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-11-16.

_________
KS § 262 Dnr KS 04-551 291

Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Rånäs skola 

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna tekniska nämndens slutredovisning av om- och tillbyggnad av Rånäs skola.


Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 1999 att anslå 18 700 000 kr för om- och tillbyggnad av Rånäs skola. Den 29 januari 2001 beslutade kommunfullmäktige att bevilja ytterligare 6 000 000 kr i investeringsanslag. Arbetena är nu slutförda till en kostnad av 24 881 000 kronor.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-10-15 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna tekniska nämndens slutredovisning av om- och tillbyggnad av Rånäs skola.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-18, § 314 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-10-15.

_________


KS § 263 Dnr KS 04-522 212

Yttrande till Värmdö kommun gällande program för kustplan

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad och reviderad skrivelse undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.


Bakgrund

Värmdö kommun har remitterat programmet för yttrande. Yttrandet skall vara kommunen tillhanda senast den 30 november 2004.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2004-11-09 yttrat sig över programmet för kustplan och föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna skrivelsen som kommunens yttrande i ärendet.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-18, § 312 beslutat uppdra till ledningskontoret revidera sista stycket till följande lydelse: ”Norrtälje kommun instämmer i Värmdös konstaterande att det behövs en heltäckande värdering av stockholmsregionens frakt- och färjetrafik innan beslut kan fattas gällande Horstensleden”

_________


KS § 264 Dnr KS 04-158 106

Utbetalning av villkorat bidrag till Social Ekonomi i Roslagen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att utbetala resterande 75 000 kr till Social Ekonomi i Roslagen från servicekontorets anslag för arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Bakgrund

Social ekonomi i Roslagen (SER) fick efter beslut i kommunstyrelsen ett bidrag på 250 000 kr för sitt omstruktureringsarbete. Syftet med omstruktureringen var att arbeta fram en ny utvecklingsmodell under tiden april-september för att kunna erbjuda arbete till personer med funktionshinder av olika slag.

Ekonomiska föreningen Social ekonomi i Roslagen har lämnat statusrapport den 1 oktober vilken kompletterats den 20 oktober. I rapporten anges också hur förskotterade lönemedel har använts.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-10-26 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att betala ut resterande 75 000 kr till Social Ekonomi i Roslagen från servicekontorets anslag för arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-18, § 326 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-10-26.

________


KS § 265 Dnr KS 99-491 255

Förlängning av nätkoncessioner för linje inom Norrtälje kommun (731 Fah,731 PAh, 731 PAk och 731 PA1)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse till Energimyndigheten undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.

Bakgrund

Statens energimyndighet har översänt ärendet för yttrande med en förfrågan om kommunens tidigare yttrande fortfarande är aktuellt.

Ansökningarna var ute på remiss under 1999. Kommunen lämnade vid det tillfället vissa synpunkter enligt yttrande daterat 1999-08-12.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2004-11-03 att inget särskilt har hänt som föranleder en ändrad ståndpunkt. Kommunstyrelsen föreslås därför besluta godkänna upprättad svarsskrivelse till Energimyndigheten.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-18, § 327 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-11-03.

_________KS § 266 Dnr KS 04-568 110

Yttrande över sammanläggningen av Lohärads, Edsbro, Söderbykarls och Estuna församlingar

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att överlämna ledningskontorets yttrande 2004-11-05 till Uppsala Stift om en eventuell sammanslagning av Lohärad, Edsbro, Estuna och Söderbykals församlingar.

Bakgrund

Uppsala Stift har till kommunen remitterat en anhållan om sammanläggning av Lohärads, Edsbro, Söderbykarls och Estuna församlingar till en församling. Stiftet önskar även förslag på namn på den nya församlingen. Sammanläggningen skall gälla från 2006-01-01.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-11-05 lämnat synpunkter i ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna dessa till Uppsala Stift om en eventuell sammanslagning av Lohärad, Edsbro, Estuna och Söderbykals församlingar.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-18, § 331 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-11-05.

________


KS § 267 Dnr KS 04-693 110

Sammanläggning av Estuna och Söderbykarls församlingar

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att inte erinra mot förslaget att lägga samman Estuna och Söderbykarls församlingar.


Bakgrund

Uppsala stift har till kommunen remitterat ett förslag till sammanläggning av Söderbykarls och Estuna församlingar till en församling från och med 2006-01-01. Församlingen ska kallas Estuna och Söderbykarls församling.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-11-26 lämnat synpunkter i ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta att inte erinra över förslaget att lägga samman Estuna och Söderbykarls församlingar.

________ 

KS § 268 Dnr KS 04-678 041

Verksamhetsplan för räddningstjänsten

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna de förslag till mål som finns angivna i verksamhetsplan 2005 för räddningstjänsten, 

att godkänna de förslag till uppdrag som finns angivna i verksamhetsplan 2005 för räddningstjänsten, 

att godkänna förslag till driftbudget 2005 för räddningstjänsten, 

att godkänna förslag till investeringsbudget 2005 för räddningstjänsten, 

att godkänna föreslagen förändring av beredskapsorganisationen innebärande nedläggning av Bergshamra och att stationen ej heller drivs som värn, 

att godkänna omfördelning av de s k RAKEL-pengarna, 

att uppdra till räddningschefen att, inom sitt ansvarsområde, under verksamhetsåret, göra nödvändiga omdisponeringar i driftbudgeten samt

att uppdra till räddningstjänsten att undersöka möjligheten till en frivillig brandförsvarsförening och att i avvaktan härpå inte avveckla där befintlig materiel och lokal. .

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare.


Bakgrund

Enligt den antagna modellen för styrning, ledning, uppföljning och utvärdering skall respektive nämnd med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslut i 


KS § 268 forts

budget- och inriktning 2005-2007 gripa sig an med att konkretisera fullmäktiges mål, prioriterade inriktningar och uppdrag i sin verksamhetsplan.

Respektive förvaltning har genom analysarbete och strategisk planering tagit fram verksamhetsplaner för 2005.

Föreligger förslag till verksamhetsplan för 2005 avseende räddningstjänsten.

Tjänstemannaberedning

Räddningstjänsten har i skrivelse 2004-11-18 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna de förslag till mål som finns angivna i verksamhetsplan 2005 för räddningstjänsten, att godkänna de förslag till uppdrag som finns angivna i verksamhetsplan 2005 för räddningstjänsten, att godkänna förslag till driftbudget 2005 för räddningstjänsten, att godkänna förslag till investeringsbudget 2005 för räddningstjänsten, att godkänna föreslagen förändring av beredskapsorganisationen innebärande nedläggning av Bergshamra och att stationen ej heller drivs som värn, att godkänna omfördelning av de s k RAKEL-pengarna, att uppdra till räddningschefen att, inom sitt ansvarsområde, under verksamhetsåret, göra nödvändiga omdisponeringar i driftbudgeten.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-18, § 332 beslutat att vilandeförklara ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 25 november.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-25, § 342 föreslagit enligt räddningstjänstens skrivelse 2004-11-18. Håkan Jonsson (s) och Elisabeth Björk (s) deltog ej i beslutet gällande 5:e att-satsen.

Beslutande sammanträde

Håkan Jonsson (s) – att brandstationen i Bergshamra ej skall läggas ner och att kostnaderna skall belasta kommunstyrelsens budget.

Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg av följande att-sats; att uppdra till räddningstjänsten att undersöka möjligheten till en fri-


KS § 268 forts

villig brandförsvarsförening och att i avvaktan härpå inte avveckla där befintlig materiel och lokal. 

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag och Christer Candals tilläggsyrkande.

_________


KS § 269 Dnr KS 04-677 510

Utredning av trafiken i Norrtälje tätort

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att rapporten om trafikflödena i Norrtälje stad ska användas i planeringsprocessen i avsikt att utveckla staden,

att uppdra till ledningskontoret med jämn periodicitet hålla rapporten aktuell.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade under processen med utvecklingsplanen för staden att en trafikutredning för staden skulle genomföras och med fokus på de förändringar som gällde Baldersgatan.

Utredningen har genomförts av f d Scandiaconsult numera Ramboll. Rapporten redovisar trafikflödena på huvudgatorna samt förändringen sedan 1995. En speciell redovisning finns för Baldersgatan och en känslighetsanalys för trafiken som genereras av utökat handelsområde vid Vätövägen.

Rapporten är avsedd att vara en utgångspunkt för beskrivningar av förändringar i staden och dess trafikkonsekvenser.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret föreslår i skrivelse 2004-11-18 kommunstyrelsen besluta att rapporten om trafikflödena i Norrtälje stad ska användas i planeringsprocessen i avsikt att utveckla staden, att uppdra till ledningskontoret med jämn periodicitet hålla rapporten aktuell.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-25, § 343 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-11-18.
________KS § 270 Dnr KS 04-629 056

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande ramavtal för köp av mobiltelefoner

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna upprättat förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av mobiltelefoner,

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör av mobiltelefoner.

Bakgrund

Avtalsperioden för det tidigare gällande avtalet löper ut den 31 december 2004, varför en ny upphandling bör genomföras.

Tjänstemannaberedning

Servicekontorets upphandlingsenhet har tillsammans med IT-chefen arbetat fram förslag till förfrågningsunderlag beträffande ramavtal för köp av mobiltelefoner. Kommunen har köpt mobiltelefoner för ett sammanlagt värde av ca 180 000 kr under de 10 första månaderna 2004, varför ett ramavtal inom detta område är önskvärt.

Servicekontoret föreslår i skrivelse 2004-11-18 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av mobiltelefoner, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör av mobiltelefoner.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-25, § 344 föreslagit enligt servicekontorets skrivelse 2004-11-18.

_________


KS § 271 Dnr KS 04-644 051

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av biblioteksböcker

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att delegera till arbetsutskottet att godkänna upprättat förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av biblioteksböcker samt att anta leverantör av biblioteksböcker. 


Bakgrund

Norrtälje kommun liksom Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker saknar avtal för inköp av biblioteksböcker.

Tjänstemannaberedning

Servicekontorets upphandlingsenhet har upprättat förslag till förfrågningsunderlag och föreslår i skrivelse 2004-11-24 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förfrågningsunderlag och tidplan för upphandling av biblioteksböcker, att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att anta leverantör av biblioteksböcker.

Politisk beredning

Arbetsutskottet beslutade 2004-11-25, § 349 att vilandeförklara ärendet till extra arbetsutskott den 2 december 2004.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2004-12-02, § 350. 
_________KS § 272 Dnr KS 04-682 045

Begäran om förändring av borgen för Folkets Husföreningen Framtiden, Hallstavik

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att, mot bakgrund av ledningskontorets bedömning att föreningen kommer att få svårt att klara sin ekonomi med en ökad upplåning, avslå begäran om förändring av borgen,

att avslå begäran om flyttning av pantbrev samt

att uppdra till ledningskontoret i samråd med kultur- och fritidskontoret och socialförvaltningen före 2005-01-31 framlägga en konsekvensbeskrivning avseende behovet av samlingslokaler i Hallstaviksområdet.

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets ledamot.


Bakgrund

Folketshusföreningen Framtiden i Hallstavik har vid två tillfällen, 1973-02-27 och 1994-03-07, beviljats borgen. 

Borgen beviljad 1973 på 3. 200. 000 kr på 30 år. Nuvarande låneskuld 1.952.123 kr. Amorteringstiden är ändrad till 40 år.

Borgen beviljad 1994 på 600.000 kr på 10 år. Nuvarande låneskuld 170.000 kr. Kredittiden är förlängd till 2007.

Folkets Hus har av Boverket beviljats ett anslag på 493.000 kr för upprustning av Folkets Hus i Hallstavik till en kostnad av 2.200.000 kr. Roslagens Sparbank har beviljat ett byggnadskreditiv på 600.000 kr 2004-11-05.


KS § 272 forts

Innan Boverkets anslag betalas ut behöver Folkets Hus låna ytterligare 1.600.000 kr (totalt 2.200.000 kr) på Roslagens Sparbank för att kunna fortsätta upprustningen av bl a biosalongen. 

För att erhålla detta lån kräver banken att Norrtälje kommun medger att banken får använda uttagna pantbrev som säkerhet för det nya lånet. 

Kommunens borgensåtagande kvarstår för det gamla lånet, men får därigenom lägre prioritet och kommunens riskexponering ökar.

Kultur- och fritidsnämnden har i september 2003 och november 2003 behandlat Föreningens ansökan om bidrag, vilket inkluderar ett bidrag för att klara räntor och amorteringar på ett lån på 660.000 kr. Föreningen har erhållit 1.400.000 kr för 2004 samt ett avtal på totalt 5 år på samma nivå. Föreningen hade totalt begärt 2.384.000 kr för 2004.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-12-01 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att, mot bakgrund av ledningskontorets bedömning att föreningen kommer att få svårt att klara sin ekonomi med en ökad upplåning, avslå begäran om förändring av borgen, att avslå begäran om flyttning av pantbrev.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2004-12-02, § 351.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Christer Candal (m) – bifall till arbetsutskottets förslag. 

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bertil Karlsson (v) – bifall till Folketshusföreningens begäran om borgen, att medge flyttning av pantbrev samt att uppdra till kultur- och fritidsnämnden i samråd med Folketshusföreningen Framtiden se över nyttjandegraden av lokalerna, att utöka kultur- 

KS § 272 forts

och fritidsnämndens budget med 300 tkr att användas för utökat bidrag till Folketshusföreningen Framtiden.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.


_________KS § 273 Dnr KS 04-686 551

Begäran om investeringsanslag, slamhantering Hallstaviks reningsverk

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja tekniska nämnden investeringsanslag med 4 200 tkr för att utföra åtgärder mot luktolägenheter vid Hallstaviks reningsverk,

att finansiering sker med egna medel,

att kapitaltjänstkostnader och övriga driftkostnader ska finansieras med avgifter.


Bakgrund

Länsstyrelsen har 2003-03-13 förelagt Norrtälje kommun att utföra åtgärder som syftar till att minska luktolägenheterna från slamplattan i Hallstavik.

Under pågående handläggning av ärendet har ett haveri inträffat i den gamla rötkammaren vilket påverkat tekniska kontorets förslag till åtgärd för att minska lukten från slamplattan.

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2004-11-18, § 118 beslutat att föreslå kommunfullmäktige bevilja ett investeringsanslag om totalt 4.200 tkr för att utföra åtgärder mot luktolägenheter vid Hallstaviks reningsverk.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-11-23 tillstyrkt förslaget till investering som finansieras inom renhållningskollektivet.
fortsKS § 273 forts

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja tekniska nämnden investeringsanslag med 4 200 tkr för att utföra åtgärder mot luktolägenheter vid Hallstaviks reningsverk, att finansiering sker med egna medel, att kapitaltjänstkostnader och övriga driftkostnader ska finansieras med avgifter.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-25, § 341 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-11-23.

________KS § 274 Dnr KS 04-657

Karby våtkompostanläggning – ansökan om extra medel m m för fortsatt drift

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att miljö- och hälsoskyddsnämnden ska vara huvudman för Karby våtkompostanläggning under en prov- och inkörningsperiod åren 2005 och 2006,

att tekniska nämnden ska vara huvudman för Karby våtkompostanläggning från och med 2007,

att uppdra till tekniska nämnden att anpassa renhållningstaxan så att den möjliggör hämtning av avfall från de s k LIP-tankar som finns i kommunen,

att bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden tilläggsanslag om 400 tkr per år under 2005 och 2006 för drift av Karby våtkompostanläggning,

att finansiering sker med eget kapital.


Bakgrund

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har 2004-10-26, § 86 begärt att miljö- och hälsoskyddsnämnden ska bli huvudman för Karby våtkompostanläggning för åren 2005-2006 medan tekniska nämnden ska bli huvudman fr o m år 2007. Man har vidare begärt tilläggsanslag om 650 tkr per år under 2005 till 2006 för drift av anläggningen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har också begärt att fullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att taxan anpassas så att den möjliggör hämtning av avfall från de s k LIP-tankar som finns i kommunen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har ansvaret för ett sammanslaget LIP-projekt som är benämnt ”Lokala kretsloppslösningar”. Projektet består bl a av att bygga en våtkompostanläggning av ”svartvatten” och på så sätt möjliggöra återföring av växtnäring till brukad åkermark. Efter beslut av länsstyrelsen har 

KS § 274 forts

en våtkompostanläggning uppförts i Karby. Den är numera känd av många intresserade kommuner och bland organisationer som vill ta del av denna typ av lösning.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-11-25 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att miljö- och hälsoskyddsnämnden ska vara huvudman för Karby våtkompostanläggning under en prov- och inkörningsperiod åren 2005 och 2006, att tekniska nämnden ska vara huvudman för Karby våtkompostanläggning från och med 2007, att uppdra till tekniska nämnden att anpassa renhållningstaxan så att den möjliggör hämtning av avfall från de s k LIP-tankar som finns i kommunen, att bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden tilläggsanslag om 400 tkr per år under 2005 och 2006 för drift av Karby våtkompostanläggning, att finansiering sker med eget kapital.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-12-02, § 352 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-11-25.

________

KS § 275 Dnr KS 04-622 004

Investeringar 2005 – begäran om anslag för införande av digitalt ritningsarkiv

Beslut

Arne Ringefors (fp) anmäler jäv och lämnar lokalen.

Kommunstyrelsen beslutar:

att av kommunstyrelsens anslag för investeringar i IT-utrustning 2004 avsätta 500 tkr för genomförande av ett digitalt ritningsarkiv,

att tillkommande driftkostnader inkl kapitaltjänst finansieras inom tekniska nämndens driftbudgetram,

att uppdra till ledningskontoret att genomföra projektet.

Bakgrund

Tekniska nämnden har 2004-10-21, § 105 beslutat att hos kommunstyrelsen begära 500 tkr för införande av ett digitalt ritningsarkiv.

Projektet som omfattar även NIHAB och Roslagsbostäder är totalt beräknat till 950 tkr varav kommunens del är beräknad till 500 tkr. Införande av ett digitalt ritningsarkiv beräknas enligt tekniska kontoret ge besparingar som motsvarar de ökade driftkostnaderna. Motivet till införandet är att allt fler organisationer inför digitala ritningar och att redan idag levereras ritningar till kommunen i digital form.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2004-11-29 att behovet av ett digitalt ritningsarkiv ökar och måste inom inte allt för lång tid genomföras också i Norrtälje. Digitalt arkiv finns för övrigt redan hos byggnadsnämnden.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att av kommunstyrelsens anslag för investeringar i IT-utrustning 2004 avsätta 500 tkr för genomförande av ett digitalt ritningsarkiv, att tillkommande driftkostnader inkl kapitaltjänst 

KS § 275 forts

finansieras inom tekniska nämndens driftbudgetram, att uppdra till ledningskontoret att genomföra projektet. 

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-12-02, § 353 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-11-29.

________
KS § 276 Dnr Ks 04/432 251 

Tillägg till köpekontrakt gällande fastigheten Tälje 4:88, Flygfältet etapp 6 i Norrtälje stad

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna tillägg nr 1 till köpekontrakt med Peab Bostad AB gällande försäljning/exploatering av fastigheten Tälje 4:.88 i Norrtälje stad. 


Bakgrund

Kommunen och Peab Bostad AB träffade 2004-06-10 ett köpekontrakt som innebär att kommunen säljer fastigheten Tälje 4:88 till bolaget för en köpeskilling av 6.150.000 kronor. Försäljningen har föregåtts av en idé- och markanvisningstävling som vanns av bolaget. Bolagets förslag var att bebygga fastigheten med 69 lägenheter i flerbostadshus och 23 enbostadshus. Flerbostadshusen överensstämmer med gällande detaljplan medan genomförandet av enbostadshusen kräver planändring i denna del. Av denna anledning är köpekontraktet villkorat av att ändrad detaljplan avseende enbostadshusen godkänns av byggnadsnämnden senast 2004-12-31.

Med anledning av att villkoret om byggnadsnämndens godkännande av ändrad detaljplan inte torde kunna uppfyllas före årsskiftet har bolaget föreslagit kommunen att bolaget ändå genomför fastighetsaffären före årsskiftet utan att villkoret om planändring har uppfyllts.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har 2004-11-19 upprättat förslag till tilläggsavtal och föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna tillägg nr 1 till köpekontrakt 
med Peab Bostad AB gällande försäljning/exploatering av fastigheten Tälje 4:.88 i Norrtälje stad.

fortsKS § 276 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-25, § 347 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-11-19. Till protokollet antecknades att 
ärendet måste behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde 2004-12-02 för att förutsatt tillträde före årsskiftet skall kunna ske.

________


KS § 277 Dnr Ks 04/683 253

Försäljning av fyra områden av fastigheten Tälje 4:62 samt ett område av fastigheten Fältmätaren 5

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna köpekontrakt avseende markreglering berörande fastigheterna Fältmätaren 1, 2, 3 och 5 samt Tälje 4:62 i Norrtälje stad,

att villkora godkännandet genom att markupplåtelseavtal för fjärrvärmeledning upprättas mellan Norrtälje Energi och en av avtalsparterna (Ten Points AB, ägare till fastigheten Fältmätaren 3).


Bakgrund

Liljeblads Bil AB, ägare till fastigheten Fältmätaren 2, har framlagt önskemål om förvärv av mark utgörande delar av kommunens angränsande fastighet Tälje 4:62 för att inom inhägnat område möjliggöra uppställning av verkstadsbilar samt nya bilar. Del av önskat markområde utgör servitutsväg till förmån för grannfastigheten Fältmätaren 3, ägd av Ten Points AB, vilket föranlett önskemål från Ten Points AB att förvärva ett markområde av kommunens fastighet Fältmätaren 5.

Parallellt har Norrtälje Energi önskat dra fram allmän fjärrvärmeledning inom det markområde av Fältmätaren 5 som kommunen överlåter till Ten Points, vilket föranlett ett avtalsförslag med syfte att säkra rätten att bibehålla fjärrvärmeledning inom överfört markområde.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-11-22 överlämnat förslag till köpekontrakt samt förslag till markupplåtelseavtal för fjärrvärmeledning i mark.

forts


KS 277 forts

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna köpekontraktet avseende markreglering berörande fastigheterna Fältmätaren 1, 2, 3 och 5 samt Tälje 4:62 i Norrtälje stad, att villkora godkännandet av att markupplåtelseavtal för fjärrvärmeledning upprättas mellan Norrtälje Energi och en av avtalsparterna (Ten Points AB, ägare till fastigheten Fältmätaren 3).

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-11-25, § 348 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-11-22.

_________

KS § 278 Dnr KS 04-721 253

Försäljning av fastigheten Gustavslund 1, Norrtälje stad

Beslut

Bertil Karlsson (v) deltar ej i beslutet.


Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna försäljning av fastigheten Gustavslund 1 för en köpeskilling av 13.600.000 kronor.

Protokollsanteckning

Ärendet bör behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde 2004-12-20 för att avtalade tillträdespunkter skall kunna innehållas.


Bakgrund

Fastigheten Gustavslund 1 i Norrtälje stad med adress Stockholmsvägen 18-20 och Sveagatan 18 omfattar för närvarande ett markområde om 9.835 m2 och är bebyggd med en huvudbyggnad, ursprungligen uppförd år 1863 som ålderdomshem och en flygelbyggnad uppförd år 1928 placerad i en parkmiljö. Dessutom finns en mindre villabyggnad (f d vaktmästarstuga) från år 1942. Byggnaderna har tidigare använts för kommunala verksamheter men är nu tomma. Villabyggnaden är uthyrd som bostad till socialförvaltningen, men avses evakueras.

I anvisningarna till försäljningsuppdraget har angivits att vissa områden av fastigheten skall undantas från försäljning. Dessa områden är den nuvarande allmänna parkeringen mellan Stockholmsvägen och Lundmansgatan, en föreslagen vändplan i Lundmansgatan, en föreslagen allmän GC-väg mellan Lundmansgatan och Stockholmsvägen samt en föreslagen bussficka vid busshållplatsen mitt för fastigheten vid Stockholmsvägen. De undantagna områdena omfattar en area av ca 1.780 m2.
KS § 278 forts

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-11-30 redovisat försäljningsuppdraget samt överlämnat förslag till köpekontrakt med Riflex AB, Rimbo.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna försäljning av fastigheten Gustavslund 1 för en köpeskilling av 13.600.000 kr.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-12-02, § 354 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-11-30.

________
KS § 279 Dnr KS 04-723 042

Anslag hos omsorgsförvaltningen för investeringar i samband med bostadsanpassningar 

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att omsorgsnämndens investeringsbudget för 2004 minskas med 1,5 mkr och att nämndens driftbudget ökas med 1,5 mkr. Finansieringen sker med eget kapital,

att motsvarande justering görs i budget för 2005.


Bakgrund

Omsorgsnämndens investeringsbudget för 2004 uppgår till 3,2 mkr. Av dessa är 1,5 mkr avsatta för investeringar i samband med bostadsanpassningar.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret anför i skrivelse 2004-11-30 att inköp av utrustning vid bostadsanpassningar bör betraktas som den enskildes egendom. Det är dessutom ej möjligt att försäkra det investerade objektet om det betraktas som kommunal egendom.

Omsorgsnämnden har av detta skäl under år 2004 belastat driftbudgeten med dessa kostnader. Investeringsbudgeten bör därför minskas med 1,5 mkr och driftbudgeten ökas med samma belopp.

Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att omsorgsnämndens investeringsbudget för 2004 minskas med 1,5 mkr och att nämndens driftbudget ökas med 1,5 mkr. Finansieringen sker med eget kapital, att motsvarande justering görs i budget för 2005.KS § 279 forts

Politisk beredning

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2004-12-02, § 355 föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-11-30.
_________
KS § 280 Dnr KS 04-166 042

Budgetutfallsprognos per oktober 2004

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna budgetutfallsprognos per oktober 2004.


Bakgrund

Förvaltningarna har lämnat in budgetutfallsprognos för år 2004. Till grund för prognoserna ligger bland annat utfall till och med oktober månad.

Tjänstemannaberedning

Ledningskontoret har i skrivelse 2004-11-30 yttrat sig över prognosen och föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna budgetutfallsprognos per oktober 2004.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2004-12-02, § 356 och föreslagit enligt ledningskontorets skrivelse 2004-11-30.

________


KS § 281 Dnr Ks 04/123 002 

Anmälan om delegationsbeslut 2004

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-9 lägges till handlingarna.

_________
KS § 282

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Svenska Kommunförbundets cirkulär 2004:80; Budgetförutsättningar för åren 2005-2008

Svenska Kommunförbundets cirkulär 2004:86; Principer för ersättning för brandskyddskontroll

Svenska Kommunförbundets cirkulär 2004:87; Kommentarer till entreprenadavtal för rengöring och/eller brandskyddskontroll

Svenska Kommunförbundets cirkulär 2004:88; Sammanställningar av enkäter om äldreomsorgens styrning och äldreomsorg till nationella minoriteter och personer med utländsk bakgrund

Svenska Kommunförbundets cirkulär 2004:89 ang kommunernas och landstingens ekonomiska läge

Svenska Kommunförbundets cirkulär 2004:90; Ungdomsbarometern 2004/2005

Dnr KS 03-581 255
Ledningskontorets skrivelse till Energimyndigheten ang yttrande över Vattenfall Sveanäts AB:s ansökan om nätkoncession för område Norrtälje, Uppsala och Östhammars kommuner, Stockholms och Uppsala län

Dnr KS 04-655 100
Norrtälje kommuns skrivelse till Försvarsutskottet ang försvarspropositionen och därmed föreslagen förändring av helikopterverksamheten

Dnr KS 04-630 007
Komrev ang granskning av verifikationer

KSL ang avtal mellan kommunerna avseende funktionshindrade – enligt LSSKS § 282 forts

Dnr KS 04-28 257
Miljödepartementet ang ansökan om tillstånd till förköp av Tälje 3:75, 3:76, 3:77 och 3:78 i Norrtälje kommun

Dnr KS 03-98 108
Kammarrättens dom ang laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900) ang borgensavgifter

Protokoll från NIHAB:s styrelsesammanträde den 1 september 2004.

Protokoll från Miljörådets sammanträde 2004-10-20

Protokoll från Norrtälje Energi AB och och Norrtälje Energi Försäljnings AB från styrelsesammanträden 2004-10-22

Protokoll från Roslagsbostäder AB:s styrelsesammanträde 2004-10-19.

Dnr KS 03-581 255
Energimyndighetens beslut ang ansökan om nätkoncession

Dnr KS 04-490 149
Länsstyrelsens beslut ang tillstånd till allmän kameraövervakning; Taxi 020 Aktiebolag

Dnr KS 04-671 100
Finansdepartementets remiss, Tillsynsutredningens slutbetänkande, Tillsyn, Förslag om en tydligare och effektivare offentlig tillsyn (SOU 2004:10)

Tack från Britt Wennerfors för deltagande i sorgen efter Alf Wennerfors

________