Kommunstyrelsen 1998-01-13


Plats och tid Stenbergssalen, Lilla Brogatan 3, kl 09.00-12.30
15.00-15.30
Beslutande Enligt förteckning


Övriga deltagande


Anders Olander, näringslivskons.
Maria Sandberg, § 2
Torbjörn Conon § 2
Lennart Toresson § 2
Lars-Inge Legnerstam § 2
Lars Ray § 2
Mats Törnqvist, ledningschef
Ann S Olsson, servicechef
Gunnel Löfqvist, planeringschef
Rolf Schwerin, kanslichef
Marie Norling, informatör
Christina Nilsson, sekreterareUtses att justera Christer Candal (m)

Justeringens 
plats och tid Kommunkansliet, fredag 1998-01-16

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 1-20
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Håkan Jonsson

Justerande ..................................................................................................................
Christer Candal
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 1998-01-13

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats
för protokollet Kommunkansliet


Underskrift .................................................................

UtdragsbestyrkandeKs § 1

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Christer Candal (m) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på kommunkansliet fredagen den 16 januari 1998. kl 15.00

__________Ks § 2

Allmän information

Näringslivsinformation

Anders Olander informerar om näringslivsfrågor i allmänhet i Norrtälje kom-mun.

Torbjörn Conon informerar om EU-projekt. Maria Sandberg informerar från projekt/RAK företagsdialog som genomförs i samarbete mellan Rådhuset, Ar-betsförmedlingen och Norrtälje kommun.

Lars Ray, Fibercentrum informerar om deras verksamhet. 

Lars Inge Lengerstam och Lennart Toresson informerar om Hallstaviks Utveck-lingscentrum (HUC).

Budgetprocessen 1998

Kommunstyrelsens ordförande Håkan Jonsson föreslår att arbetsutskottet utar-betar ett förslag till budgetrutin för 1998. Christer Bjernler redovisar översikt-ligt hur budgetarbetet kan förändras.

________Ks § 3 Dnr Ks 97/1093 042

Investeringsbudget tekniska nämnden 1998

Kommunfullmäktige fattade 1997-10-17, § 183 beslut om investeringsbudgeten 1998 som för tekniska nämnden fastställdes till 61.500.000 kr. I detta belopp ingår inte Rodengymnasiet, vars investeringsmedel handläggs inom Rodengym-nasiets Byggkommitté.

Kommunfullmäktige tog i sitt budgetbeslut endast ett rambeslut och ställning togs inte till några enskilda objekt. Kommunfullmäktige uppdrog åt kommun-styrelsen fastställa tekniska nämndens investeringsbudget inom beslutad budget-ram.

Tekniska nämnden har 1997-11-20 begärt godkännande för objekt 1-47 i upp-rättad prioriteringslista, omfattande totala utgifter på 54.355.000 kr för år 1998.

Härutöver begär nämnden godkännande för genomförande av nytt avfallsupplag på Salmunge samt utbyggnad av Lindholmens reningsverk för ökad kapacitet och kvävereducering. Nämnden begär 43.200.000 kr för dessa båda objekt var-av utgifter 1998 28.400.000 kr.

Slutligen begär nämnden 4.000.000 kr för investeringar i fasta inredningar i kv Jungfrun 3, som byggs om av NIHAB för utbildningsnämndens räkning.

Drätselkontoret har i yttrande 1997-12-02 föreslagit, om kommunstyrelsen stäl-ler sig positiv till tekniska nämndens förslag, att kommunstyrelsen beslutar att godkänna tekniska nämndens förslag till investeringsbudget med utgifter 1998 på totalt 54.355.000 kr enligt upprättad förteckning, objekt 1-47, att godkänna tekniska nämndens förslag till investeringar i fasta inredningar i kv Jungfrun 3 med 4.000.000 kr.

Om kommunfullmäktige ställer sig positiv till tekniska nämndens begäran om investeringar utöver redan godkänd budgetram i avfallsupplag och reningsverk, vilka nästan helt finansieras genom avgifter från Va-renhållningskunderna, att kommunfullmäktige beslutar att godkänna utbyggnaden av Lindholmens re-ningsverk för 22.500.000 kr varav utgifter 1998 på 17.000.000 kr samt att godkänna investering i nytt avfallsupplag i Salmunge för 21.700.000 kr varav utgifter under 1998 på 11.400.000 kr, att ovanstående båda objekt finansieras genom ökad upplåning och att bemyndiga kommunstyrelsen genom dess drätsel-kontor att uppta erforderliga krediter samt att erforderliga lånehandlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Håkan Jonsson eller vid förfall av denne kommunstyrelsens vice ordförande Bengt Ericsson med kontrasigna-tion av endera Christer Bjernler, Lars Wickström eller Kjell Johansson.

Au 2/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1997-12-02, § 267. 

Ks 15/12 Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 1997-12-15, § 298 att bordlägga ärendet.Ks 13/1 Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) - bifall till tekniska nämndens förslag till investeringsbudget 1998 med den siffermässiga justering om tillhopa 400.000 kr.

Christer Candal (m) - avslag på tekniska nämndens förslag till investering i fasta inredningar i kv Jungfrun 3 med 4. mkr. I övrigt bifall till tekniska nämndens förslag.

Propositionsordning:

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kom-munstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag med den siffermässiga ju-stering om tillhopa 400.000 kr.


1. Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna tekniska nämndens förslag till investeringsbudget med utgifter 1998 på totalt 54.755.000 kr enligt upprättad förteckning, objekt 1-47, 

att godkänna tekniska nämndens förslag till investeringar i fasta inredningar i kv Jungfrun 3 med 4.000.000 kr samt

att överlämna beslutet till kommunfullmäktige för kännedom.

2. Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att utöver tidigare beslutad budgetram godkänna utbyggnaden av Lindholmens reningsverk för 22.500.000 kr varav utgifter 1998 på 17.000.000 kr samt inve-stering i nytt avfallsupplag i Salmunge för 21.700.000 kr varav utgifter under 1998 på 11.400.000 kr,

att ovanstående båda objekt finansieras genom ökad upplåning och att bemyn-diga kommunstyrelsen genom dess drätselkontor att uppta erforderliga krediter samt 

att erforderliga lånehandlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordfö-rande Håkan Jonsson eller vid förfall av denne kommunstyrelsens vice ordfö-rande Bengt Ericsson med kontrasignation av endera Christer Bjernler, Lars Wickström eller Kjell Johansson.

Reservation:

Moderata samlingspartiets ledamöter till förmån för Christer Candals yrkande.

__________Ks § 4 Dnr Ks 97/789 001

Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag att nämndens storlek minskas från 11 ledamöter till 9 ledamöter

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i samband med sitt budgetförslag för 1998, 1997-06-19, § 83 föreslagit att nämndens storlek minskas från 11 ledamöter till 9 ledamöter.

Kommunstyrelsen har 1997-09-23, § 188 beslutat att överlämna miljö- och häl-soskyddsnämndens förslag till demokratikommittén för övervägande.

Demokratikommittén har vid sammanträde 1997-11-05, § 4 bl a beslutat före-slå kommunstyrelsen besluta att inte bifalla miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag under innevarande mandatperiod.


Ks 13/1 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att - enligt demokratikommitténs förslag 971105, § 4 - inte bifalla miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag under innevarande mandatperiod.

________Ks § 5 Dnr 97-1114 706

Utvärdering av taxa inom äldre- och handikappomsorgen för tiden 1995-1997
186
Norrtälje kommunfullmäktige antog 1996-03-04, § 47 ny avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen. Taxan trädde i kraft 1996-05-01. Beslutet om ny taxa förenades med beslut att taxans effekter skulle utvärderas.

Omsorgsnämnden har vid sammanträde 1997-11-27, § 120 beslu-
tat att överlämna utvärdering av taxa inom äldre- och handikappomsorg för tiden 1995-1997 till kommunstyrelsen.


Ks 13/1 Kommunstyrelsen beslutar:

att till kommunfullmäktige överlämna omsorgsnämndens utvärdering av taxa inom äldre- och handikappomsorgen för tiden 1995-1997.

Protokollsanteckning:

Hans andersson (fp), Christer Candal (m) och Bengt Ericsson (c) medges lämna följande anteckning:

"Vi kan konstatera att de farhågor som vi hade vid taxans införande har besan-nats, nämligen att några kommer att avstå från sin hemtjänst och många kom-mer att dra sig för att söka hemtjänst. 223 färre hemtjänsttagare finns idag mot 1995. Detta kommer att medföra ett ackumulerat hjälpbehov senare, att admi-nistrationen av den nya taxan blivit mycket betungande, att den nya taxan inte ökat med 1,9 mkr, vilket utlovades vid införandet. Skälen till detta anser vi vara fler än de i utredningen angivna, nämligen färre hemtjänsttagare och framför allt färre som har höga pensioner och därmed hamnar i högsta tariffen."


_________ 
Ks § 6 Dnr 97-996 255

Upplåtelse av mark för busshållplatsramp inom fastigheten Blidö 1:521

Sedan början av år 1995 har vid samråd mellan kommunens trafiksäkerhets-nämnd/trafiktekniker, Vägverket, SL och Blidö byalag diskuterats en förflytt-ning och standardhöjning av två busshållplatser utmed allmänna vägen genom Blidö Gårdsområdet, Blidö. De planerade ramperna berör fastigheterna Blidö 1:359 och Blidö 1:521 som ägs av Roslagsbostäder AB respektive Norrtälje kommun.

Förslag till vägrättsupplåtelseavtal har upprättats mellan kommunen och Väg-verket varigenom kommunen för av- och påstigningsramp upplåter ett område om 30 kvm av fastigheten Blidö 1:521. Ingen ersättning utges för markupplåtel-sen.

Tekniska kontoret har i skrivelse 1997-11-10 föreslagit kommunstyrelsen beslu-ta att godkänna upprättat förslag till vägrättsupplåtelse.


Au 2/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1997-12-02, § 261.


Ks 13/1 Kommunstyrelsen beslutar

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna upprättat förslag till väg-rättsupplåtelse.

__________Ks § 7 Dnr Ks 97/1068 253

Överlåtelse av fastigheten Edsbro Masugn 1:7 m m (Bygdegården)

Kommunstyrelsen beslöt 1995-09-19 att fastigheten Edsbro Masugn 1:7 (byg-degården i Edsbro) skall överlåtas till en förening. För detta ändamål bildades Edsbro Bygdegårdsförening 1996-05-20.

Bygdegården hyrs f n ut av tekniska kontoret till kultur- och fritidsförvaltningen som i sin tur hyr ut till Edsbro IF. Dessa förhållanden upphör 1998-01-01.

Förslag till överlåtelseavtal har upprättats av tekniska kontoret.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 1997-11-24 kommunstyrelsen besluta att godkänna avtal om överlåtelse av fastigheten Edsbro Masugn 1:7 samt upplå-telse av del av fastigheten Edsbro Masugn 1:1 till Edsbro Bygdegårdsförening samt att tekniska kontoret beviljas en justering i 1998 års budget för de ekono-miska konsekvenser som blir följden av överlåtelsen.


Au 2/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1997-12-02, § 262.


Ks 13/1 Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Bengt Ericsson (c) och Hans Anders-son (fp) - bifall till arbetsutskottets förslag.

Christer Candal (m) - att i avtalets § 5, fastighetens skick, skall kommunen sva-ra för anslutning till det kommunala avloppet och i övrigt skall fastigheten över-låtas i befintligt skick. I övrigt bifall till tekniska kontorets förslag.


Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna avtal om överlåtelse av fastigheten Edsbro Masugn 1:7 samt upplåtelse av del av fastigheten Edsbro Masugn 1:1 till Edsbro Bygdegårdsförening samt 


att tekniska kontoret beviljas en justering i 1998 års budget för de ekonomiska konsekvenser som blir följden av överlåtelsen

Reservation:

Moderata samlingspartiets ledamöter till förmån för Christer Candals yrkande.

_________
Ks § 8 Dnr 97-1027 255

Avtal om markupplåtelse för busspendlarparkering vid Alhamra, Rimbo församling

I anslutning till Vägverkets pågående ombyggnad av ett stort antal busshållplat-ser utmed väg 77 västerut från Rimbo, har från Vägverkets sida klargjorts att det inom projektets ram även finns resurser att tillskapa biluppställningsplatser för busspendlare och samåkare. De platser utmed väg 77 som bedöms vara i behov av sådana biluppställningsytor är området invid de två busshållplatserna vid Gottröra kyrka samt området i väganslutningen från Närtuna vid Alhamra. En förutsättning för Vägverkets möjlighet att med egna medel tillskapa dessa bilparkeringar har varit att kommunen ställer mark till förfogande samt åtar sig ansvaret för anläggningens drift och underhåll.

Förslag till avtal om lägenhetsarrende har upprättats med ägarna av fastigheten Sjöändan 5:1, Fredrik och Wiveca Lund, som till kommunen för en tid av 10 år utarrenderar ett område av sin fastighet om c:a 260 kvm.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 1997-11-17 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till avtal om lägenhetsarrende.


Au 2/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1997-12-02, § 263.


Ks 13/1 Kommunstyrelsen beslutar:

att enligt arbetsutskottets förslag godkänna upprättat förslag till avtal om lä-genhetsarrende.

________

Ks § 9 Dnr 97-1026 261

Markupplåtelse för förråds- försäljningslokal inom fastigheten Spillersbo-da 1:116 vid Spillersboda brygga

Den kommunägda fastigheten Spillersboda 1:116 tillskapades i anslutning till att dåvarande Frötuna kommun 1970 förvärvade det för Spillersboda by samfällda området i anslutning till Spillersboda brygga. Fastigheten omfattar i huvudsak den cirka 2 800 kvm stora hamnplanen med utanförliggande vattenområde, som inrymmer en mängd olika anläggningar; den f d allmänna bryggan, lastkaj, sjö-mack m m samt en äldre förrådsbyggnad. Denna byggnad har sedan dess till-komst tillhört den affärsfastighet som är belägen i omedelbar anslutning till hamnplanen. Någon formell markupplåtelse har aldrig gjorts vad beträffar det område inom kommunens fastighet på vilket förrådsbyggnaden är uppförd.

Förrådsbyggnaden har under 1990-talet tagits i anspråk för sommarförsäljning m m. För att tillskapa en bättre ekonomisk förstärkning till dagligvarubutiken har ägaren av affären sedan något år tillbaka haft kontakter med olika kommu-nala förvaltningar om möjligheten att i förrådsbyggnaden etablera en pizzabutik för sommarbruk.

Förslag till avtal om anläggningsarrende har upprättats mellan kommunen och Bellafesta Livs AB enligt vilket kommunen till bolaget för servering, försäljning och varulager utarrenderar ett område om cirka 100 kvm, vilket utgör markom-rådet under förrådsbygnaden och ett område om cirka 30 kvm på byggnaden ingångssida åt väster.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 1997-11-17 kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till avtal om anläggningsarrende.


Au 2/12 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1997-12-02, § 264.

Ks 13/1 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna upprättat förslag till avtal om anläggningsarrende.
_________


Ks § 10 Dnr 97-973 805

Framställan om uppdragsersättning för år 1998; Hallstaviks Folkets Hus

Folketshusföreningen Framtiden, Hallstavik, anhåller i skrivelse 1997-11-10 om kommunal uppdragsersättning för år 1998 med 1.800.000 kr.

Föreningen hemställer om att ett förskott på anslaget utbetalas med vardera en fjärdedel i januari och april 1998.


Au 13/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-01-13, § 1.


Ks 13/1 Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) -bifall till arbetsutskottets förslag.

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c) och Hans Anders-son (fp) - att i avvaktan på slutligt beslut samt tecknande av flerårigt avtal utbe-tala ett förskott med 450 tkr att utbetalas i januari 1998.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kom-munstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

Omröstning begäres

Omröstningsproposition

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för avslag på arbetsutskottets förslag.

Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsut-skottets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag i avvaktan på slutligt beslut om årligt driftbidrag - bevilja Folketshusföreningen Framtiden, Hallstavik ett förskott med 900 tkr att utbetalas med vardera 450 tkr i januari och april månader 1998.

Reservation

Centerpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare, moderata samlingspartiets ledamöter och folkpartiets tjänstgörande ersättare till förmån för Christer Can-dals m fl yrkande.
________Ks § 11 Dnr Ks 97/1006 805

Framställan om uppdragsersättning för år 1998; Föreningen Folkets Hus Herräng

Föreningen Folkets Hus i Herräng anhåller i skrivelse 1997-11-17 om upp-dragsersättning på 204.000 kr för täckande av fastighetskostnader för år 1998.

Föreningen hemställer om ett förskott på 125.000 kr av begärd ersättning.


Au 13/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-01-13, § 2.


Ks 13/1 Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) -bifall till arbetsutskottets förslag.

Christer Candal (m) med instämmande av Bengt Ericsson (c) och Hans Anders-son (fp) - att i avvaktan på slutligt beslut samt tecknande av flerårigt avtal utar-beta ett förskott med 125.000 kr.


Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutsottets förslag i avvaktan på slutligt beslut om årligt driftbidrag bevilja Folkets Hus i Herräng ett förskott med 125.000 kr.

Reservation

Centerpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare, moderata samlingspartiets ledamöter och folkpartiets tjänstgörande ersättare till förmån för Christer Can-dals m fl yrkande.
________

Ks § 12

Yttrande till länsstyrelsen gällande planeringsomgången 1998-2007 av transportinfrastrukturen

Länsstyrelsen har remitterat fyra nedanstående planer för ett sammanhållet kommunalt yttrande. Följande planer ingår i remissen.

- Nationell plan för vägtransportsystemet 1998-2007, Vägverket
- Stomnätsplan 1998-2007, Banverket
- Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 1998-2007, 
Länsstyrelsen
- Regionalt cykelstråk, Vägverket Region Stockholm

Planeringskontoret har upprättat yttrande 1997-10-30 i samråd med tekniska kontoret, stadsarkitektkontoret och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.


Au 13/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-01-13, § 3


Ks 13/1 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag som kommunens yttrande i ärendet översända av planeringskontoret upprättat och reviderat förslag till yttrande samt

att ställa sig bakom KSL:s förslag till gemensamt uttalande (bil 1).
_________
Ks § 13 Dnr Ks 97/458 055

Upphandling av informationstidning för Norrtälje kommun

Kommunkansliet har upphandlat informationstidning för Norrtälje kommun.

Upphandlingsunderlaget medger kommunen rätt att anta hela eller delar av an-budet.

Kommunkansliet föreslår i skrivelse 980109 att nedanstående anbud antas:

Redaktör anbud 1
Layout anbud 2
Tryck/distribution anbud 3

Antecknas att handlingar i ärendet är sekretessbelagda intill dess avtal har teck-nats.


Kommunstyrelsen beslutar:

att anta anbud i enlighet med kommunkansliets förslag 980109.

________Ks § 14 Dnr Ks 97/999 291

Om- och tillbyggnad av Elmsta- och Norrsundsskolorna

I syfte att analysera det framtida behovet av skollokaler på Väddö beslöt barn- och skolnämnden att tillsammans med tekniska nämnden anlita en konsult med uppgift att leda ett processarbete med medverkan från både tekniska kontoret och skolförvaltningen. Målet var att minimera lokalkostnaderna per elev och samtidigt behålla eller öka kvaliteten i verksamheten.

Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 1998-01-08, § 1 bl a beslutat att uppdra åt tekniska nämnden att genomföra om- och tillbyggnad av Elmsta skola enligt av barn- och skolnämnden redovisat lokalprogram och inom en kostnads-ram av 13,7 mkr enligt tekniska kontorets kostnadskalkyl samt att medge bygg-start omedelbart efter verkställd upphandling, att kostnaderna för dessa om- och tillbyggnadsarbeten skall finansieras enligt ekonomichefens skrivelse i ären-det, vilken föreläggs vid kommunstyrelsens behandling av ärendet samt att tids-planen för Elmsta skola skall vara inflyttning under oktober-november 1998.

Au 13/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-01-13, § 4.

Ks 13/1 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med barn- och skolnämndens beslut 98-01-08, § 1

att i enlighet med arbetsutskottets förslag uppdra åt tekniska nämnden att ge-nomföra om- och tillbyggnad av Elmsta skola enligt av barn- och skolnämnden redovisat lokalprogram och inom en kostnadsram av 13,7 mkr enligt tekniska kontorets kostnadskalkyl samt
att medge byggstart omedelbart efter verkställd upphandling, 

att kostnaderna för dessa om- och tillbyggnadsarbeten skall finansieras enligt ekonomichefens skrivelse i ärendet, vilken föreläggs vid kommunstyrelsens be-handling av ärendet samt

att tidsplanen för Elmsta skola skall vara inflyttning under oktober 1998.
__________Ks § 15 Dnr 97-1158 149

Ansökan om Kvalificerad Yrkesutbildning i företagande

Under 1997 fick Norrtälje kommun positivt besked om att få inleda försöks-verksamhet i "Kvalificerad Yrkesutbildning i turism - ledarskap och företagan-de". Den utbildningen har pågått under snart ett år och en ny intagning har ägt rum. Denna nya utbildningsform utvecklas vidare som försöksverksamhet där nästa ansökningstillfälle är den 19 januari.

Christer Stighäll föreslår i skrivelse 1997-12-23 kommunstyrelsen besluta att ansöka om statligt finansierad försöksverksamhet för Kvalificerad Yrkesutbild-ning i företagande samt att uppdra åt Christer Stighäll att fungera som t.f. pro-jektledare.


Au 13/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-01-13, § 5.


Ks 13/1 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag ansöka om statligt finansierad för-söksverksamhet för Kvalificerad Yrkesutbildning i företagande samt

att uppdra åt Christer Stighäll att fungera som t.f. projektledare.

Protokollsanteckning

Moderata samlingspartiet och centerpartiet antecknar till protokollet att utbild-ningen skall samordnas med utbildningsnämnden samt att inga kommunala me-del får ianspråktas.

________ 


Ks § 16 Dnr 97-1159 149

Ansökan om kvalificerad yrkesutbildning i projektledning

Under 1997 fick Norrtälje positivt besked om att få inleda försöksverksamhet i "Kvalificerad Yrkesutbildning i turism - ledarskap och företagande." Den ut-bildningen har pågått under snart ett år och en ny intagning har ägt rum. Denna nya utbildningsform utvecklas vidare som försöksverksamhet där nästa ansök-ningstillfälle är den 19 januari 1998.

Christer Stighäll har i skrivelse 1997-12-23 föreslagit kommunstyrelsen besluta att ansöka om statligt finansierad försöksverksamhet för Kvalificerad Yrkesut-bildning i projektledning samt att uppdra till Christer Stighäll att fungera som t.f. projektledare.


Au 13/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1997-01-13, § 6.


Ks 13/1 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag ansöka om statligt finansierad för-söksverksamhet för Kvalificerad Yrkesutbildning i projektledning samt 

att uppdra till Christer Stighäll att fungera som t.f. projektledare.


Protokollsanteckning

Moderata samlingspartiet och centerpartiet antecknar till protokollet att utbild-ningen skall samordnas med utbildningsnämnden samt att inga kommunala me-del får ianspråktas.

_________

Ks § 17

Ändrad sammanträdesdag

Kommunstyrelsen beslutar

att med anledning av att kommunfullmäktige beslutat ändra dag för februari-sammanträdet, flyttas kommunstyrelsens sammanträde från den 10 februari till den 17 februari 1998.

_________ 


Ks § 18

Protokoll

Föredras och lägges till handlingarna:

Kommunstyrelsens förhandlingsdelegations protokoll 1997-11-07.

______Ks § 19 Dnr Ks 97/176 002

Anmälan av delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1 - 13 till detta protokoll anmäles och lägges till handlingarna.

_______Ks § 20

Meddelanden

Dnr Ks 97/1092 871

Länsstyrelsens yttrande 971201 till Föreningen för Byggnadsvård i Roslagen, ang Byggnadsvårdscentrum på Färsna gård

Dnr Ks 97/1091 239
Skrivelse 971201 från Nils Karlsson ang byggnadsnämndens och stadsarkitekt-kontorets sätt att beivra olovligt byggande på Överlöpe 7:7 och 7:8.

Dnr Ks 97/869 430

Miljödepartementets skrivelse 971204, Hållbara Sverige och arbetet med de lokala investeringsprogrammen.

Dnr Ks 97/1110 173

Räddningstjänstens skrivelse 971204, Avsteg från kompetenskravet brandför-man, heltid.

Dnr Ks 97/1123 007

Kommunrevisionens skrivelse 971215 ang revisionsinsatser 1998

Dnr Ks 97/1125 870

Riksantikvrieämetets Rapport 971209 från seminarium om Småstadens kultur-arv - en resurs för dientitet, kulturturism och regional utveckling.

Dnr Ks 97/1126 310

Kommunförbundet Stockholms läm, PM 971215, Uttalande med anledning av remisser av förslag till nationell väghållningsplan, stomjärnvägsplan och läns-plan för transportinfrastruktur.


Svenska Kommunförbundet, Kursinbjudan: Rätt beslut vid upphandling i kon-kurrens. 

Svenska Kommunförbundets cirkulär:

1997:197; Manifestation om Förintelsen
1997:201; Definitivt taxeringsutfall för inkomståret 1996. Skatter och bidrag budgetåren 1998-2000

______