Kommunstyrelsen 1998-02-17

Plats och tid Stenbergssalen, Lilla Brogatan 3, kl 09.00-12.25
14.50-15.45
Beslutande Enligt förteckning

Övriga deltagande 

Göran Axén, tekniska kontoret
Alf Nyström, Norrtälje Energi
Gunnel Löfqvist, planeringskontoret
Göran Andersson, utbildningsförvaltningen
Lars-Erik Jansson, utbildningsnämndens ordf.
Inga-Brita Mörch, " vice ordf.
Rolf Schwerin, kommunkansliet
Christina Nilsson, sekreterare


Utses att justera John-Erik Eriksson (c)

Justeringens 
plats och tid Kommunkansliet, måndag 1998-02-23, kl 13.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 21-57
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Håkan Jonsson (s)

Justerande ..................................................................................................................
John-Erik Eriksson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 1998-02-17

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats
för protokollet Kommunkansliet


Underskrift .................................................................

UtdragsbestyrkandeKs § 21

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar

att utse John-Erik Eriksson (c) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på kommunkansliet måndagen den 23 februari 1998, kl 13.00

__________ 


Ks § 22

Allmän information

Beskrivning samt förslag till utredningsdirektiv för kv Slakteriet fas2 och fas 3

Göran Axén, tekniska kontoret, redovisar sitt uppdrag att se över möjligheterna till en fortsatt lokalisering av kommunens förvaltningar till kv Slakteriet.

Försäljning av delar av fastigheten Hallsta 2:218

Göran Axén lämnar en information om den omflyttning som sker i Hallstavik.

Fiberkabel i Norrtälje kommun

Alf Nyström, Norrtälje Energi och Gunnel Löfqvist planeringskontoret informe-rar om den av Stokab ägda fiberoptiska kabeln för tele- och datakommunikation från Finland till Stockholm.

Utbildningsnämnden

Lars-Erik Jansson, Inga-Brita Mörch, utbildningsnämnden och utbildningschef Göran Andersson informerar kommunstyrelsen om den fördjupade utbildnings-plan som är under utarbetande inom utbildningsförvaltningen.

_________
Ks § 23 Dnr Ks 98/30 105

Norrtälje i EU - 2000

Förslag till Mål och riktlinjer för Norrtälje kommuns EU-arbete fram till och med år 2000 har utarbetats av planeringskontoret i samarbete med EU-gruppen. Förslaget har av kommunstyrelsen sänts ut på remiss till de kommunala nämn-derna.

Planeringskontoret föreslår i skrivelse 1998-01-12 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag till mål och riktlinjer för Norrtälje kommuns EU-arbete samt att uppdra till berörda nämnder att i samband med budget 99 ange mål och medel för de prioriterade sakområden som anges i ovannämnda mål och riktlinjer.

Au 20/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-01-20, § 26.


Ks 17/3 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att i enlighet med arbetsutskottets förslag anta föreliggande förslag till mål och riktlinjer för Norrtälje kommuns EU-arbete samt

att uppdra till berörda nämnder att i samband med budget 99 ange mål och me-del för de prioriterade sakområden som anges i ovannämnda mål och riktlinjer.

_____________

Ks § 24 Dnr Ks 97-707 730

Besvarande av motion från Kajsa Hansson (c) om ökad uppmärksamhet på icke önskvärda konsekvenser av neddragningar inom äldreomsorgen

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1997-08-25, § 150. I motionen föreslås att omsorgsnämnden får i uppdrag att inom ramen för sitt kvalitetstänkande öka uppmärksamheten på förhållningssättet mellan den som ger hjälp och den som får hjälp och vidtar de insatser som kan krävas för att stärka personalen samt att uppföljningen sker i nära samarbete med pensio-närsorganisationerna.

Omsorgsnämnden har vid sammanträde 1997-11-27, § 128 beslutat att i yttran-de till kommunstyrelsen föreslå att Kajsa Hanssons motion om ökad uppmärk-samhet på icke önskvärda konsekvenser av neddragningar inom äldreomsorgen bifalles på det sätt som motionären föreslår.

Au 20/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-01-20, § 21.


Ks 17/2 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att i enlighet med omsorgsnämndens beslut 19971127, § 128 bifalla motionen.

__________ 
Ks § 25 Dnr 97-696 612

Besvarande av motion från Kerstin Bergström (s) ang yrkesråd och pro-gramråd i gymnasieskolan

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1997-08-25, § 152. I motionen föreslås att utbildningsnämnden får i uppdrag att bilda yrkesråd för hela gymnasieskolan i Norrtälje kommun och att det skrivs in i den lokala skolplanen att det ska finnas ett programråd för varje program där representan-ter finns både för skola och arbetsliv.

Utbildningsnämnden har vid sammanträde 1997-11-06, § 114 beslutat att bifalla motionen.

Au 20/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-01-20, § 23.


Ks 17/2 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att - i enlighet med utbildningsnämndens beslut 1997-11-06, § 114 bifalla mo-tionen.

________

Ks § 26 Dnr 97/832 006

Besvarande av motion från Stefan Lindow (mp) om att budgetfullmäktige i framtiden bör förläggas till kvällar alternativt lördag eller söndag

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1997-10-06, § 190. I motionen föreslås att budgetfullmäktige förläggs till några kvällar eller lördag/söndag.

Kommunfullmäktiges presidium har yttrat sig över motionen 1997-12-02 och anför bland annat att man arbetar tillsammans med demokratikommittén på att förändra kommunfullmäktiges arbetsformer med förhoppning att detta kan öka intresset för fullmäktiges sammanträden.

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att motionen avslås.

Au 2/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-02-02, § 54.


Ks 17/2 Inger Lundh-Jansson (mp) deltar ej i beslutet.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att i enlighet med arbetsutskottets förslag, med hänvisning till kommunfullmäktiges presidiums förslag, avslå motionen.

__________

Ks § 27 Dnr Ks 98/107 822

Driftsavtal mellan kommunen och Rimbo Leisure Center AB

Kommunfullmäktige beslöt den 21 augusti 1990 att godkänna förslag till drifts-avtal med Fastighets AB Molin och Björkman om inomhusbadet i kvarteret Krögaren, Rimbo. Avtalet har därefter genom beslut av kommunen överförts till andra avtalspartner. Nuvarande avtalspart är, genom beslut den 11 juni 1996, Rimbo Leisure Center AB. Bolaget hemställer i skrivelse den 27 november 1997 om en förlångning av avtalet med fem år.

Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 1998-01-29, § 10 beslutat före-slå kommunfullmäktige besluta att förlänga avtal 1990-08-21 mellan kommunen och Rimbo Leisure Center AB fr o m 2002-01-01 t o m 2006-12-31, innebärande fem år, på i övrigt oförändrade villkor med undantag av att fr o m 1998-01-01 sänka ersättningen i enlighet med § 4 nämnda avtal, med 10 %. Dessutom före-slog nämnden att kommunstyrelsen prövar möjligheten att tillföra en klausul i av-talet som gör det möjligt för parterna att under mycket exeptionella omständighe-ter omförhandla avtalet.

Au 2/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-02-02, § 47.


Ks 17/2 Kommunstyrelsens förslag:

1. Kommunfullmäktige beslutar

att föreslå kommunfullmäktige besluta förlänga avtal 1990-08-21 mellan kommu-nen och Rimbo Leisure Center AB fr o m 2002-01-01 t o m 2006-12-31, innebä-rande fem år, på i övrigt oförändrade villkor med undantag av 

att fr o m 1998-01-01 sänka ersättningen i enlighet med § 4 nämnda avtal, med 10 %.


2. Kommunstyrelsen beslutar:

att kultur- och fritidsnämndens förslag att pröva möjligheten att tillföra en klausul i avtalet som gör det möjligt för parterna att under mycket exeptionella omstän-digheter omförhandla avtalet inte föranleder någon styrelsens vidare åtgärd.

__________
Ks § 28 Dnr Ks 98/69 257

Förköp av fastigheten Narstrand 1

Tekniska kontoret har mottagit en anmälan enligt 7 § andra stycket förköpsla-gen avseende fastigheten Narstrand 1 m fl i Norrtälje stad.

Fastigheten ingår i en överlåtelse av ett större antal fastigheter inom Sverige ägda av NCC Fastigheter samt andra företag inom NCC-koncernen. Överlåtel-serna sker till ett antal nya svenska bolag (ett för varje fastighet) benämnda Brännkammaren 1,2,3 m fl AB.

Den ifrågavarande fastigheten är belägen vid Baldersgatan 10. Genom att kommunen förvärvar fastigheten kan kommunen aktivt verka för en förnyelse av fastigheten i enlighet med översiktsplanen.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 1998-01-28 kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta om att kommunen utövar sin förköpsrätt ang fastigheten Narstrand 1, Norrtälje stad.

Au 2/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-02-02, § 53 och beslutat föreslå kommunfullmäktige utöva sin förköpsrätt.


Ks 17/2 Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) - bifall till arbetsutskottets förslag.

Christer Candal (m) och Bengt Ericsson (c) - avslag på arbetsutskottets förslag.

Karl-Axel Öst (fp) - bifall till arbetsutskottets förslag med det tillägg att marken därefter användes till pendlarparkering.

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kom-munstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar


att utöva sin förköpsrätt ang fastigheten Narstrand 1, Norrtälje stad.

Reservation:

Moderata samlingspartiets och centerpartiets ledamöter ledamöter till förmån för Christer Candals m fl yrkanden

_________

Ks § 29 Dnr 97-627 214

Antagande av förslag till detaljplan del av Häverö-Norrby 26:4 i Häverö församling

Stadsarkitektkontoret har 1996-10-07 upprättat förslag till detaljplan för del av Häverö-Norrby 26:4.

Planens syfte är att pröva lämpligheten av en omvandling av befintliga personal-bostäder för det tidigare Norrbyhemmet till enskilt ägda fritidsfastigheter.

Planförslaget har varit ute för samråd under tiden 1996-12-10-1997-01-10 samt hållits utställt under tiden 1997-07-22--08-26.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 1997-11-20, § 199 beslutat att god-känna det reviderade planförslaget och överlämna detsamma till kommunfull-mäktige för beslut om antagande.

Au 27/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-01-27, § 33.


Ks 17/2 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att enligt byggnadsnämndens beslut 971120, § 199 anta föreliggande förslag till detaljplan för del av Häverö-Norrby 26:4 i Häverö församling.

________Ks § 30 Dnr 97-163 214

Antagande av förslag till ändring av detaljplan för kv Lyran och del av Tälje 2:48 i Norrtälje stad

År 1996-11-20 upprättades förslag till ändring av detaljplan för kv Lyran och del av Tälje 2:48 i Norrtälje stad. Syftet med planändringen är att möjliggöra uppförandet av en tillbyggnad av industrihall samt nybyggnad av ett mindre kontorshus på kv Lyran 1 och på angränsande markområde i norr.

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 1997-02-28--04-11 samt hållits utställt under tiden 1997-07-29--08-26.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 1997-11-20, § 197 beslutat att god-känna planförslaget och överlämna detsamma till kommunfullmäktige för beslut om antagande.

Au 27/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-01-27, § 34.


Ks 17/2 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att enligt byggnadsnämndens förslag 971120, § 197 anta föreliggande förslag till detaljplan för kv Lyran och del av Tälje 2:48 i Norrtälje stad.

__________Ks § 31 Dnr Ks 97/581 214

Yttrande under utställningstiden gällande förslag till detaljplan för del av Tälje 3:49, omfattande norra delen av kv Norden i Norrtälje stad

Stadsarkitektkontoret har 1997-12-09 översänt rubricerade planförslag för ytt-rande med anledning av att förslaget är utställt för granskning under tiden 16 december -97 - 23 januari -98.

Au 27/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-01-27, § 36.


Ks 17/2 Kommunstyrelsen beslutar:

att enligt arbetsutskottets förslag i yttrande till byggnadsnämnden ej erinra mot planförslaget.

_________Ks § 32 Dnr 97-1142 261

Omreglering av bostadsarrende på fastigheten Augustberg 1:1 (Eng-strömsgården i Grisslehamn)

Vid kommunens förvärv av fastigheten Augustberg 1:1
(Engströmsgården i Grisslehamn) år 1993 belastades fastigheten av ett bo-stadsarrende. Arrendet avsåg en tomt om ca 1.500 m2 i närheten av Engströms ateljé med ett befintligt fritidshus ägt av Matts Larsson.

Matts Larsson har från utgången av arrendetiden 1997-12-31 begärt omregle-ring av arrendeavgiften. Den ursprungliga arrendeavgiften enligt det nuvarande avtalet från år 1983 var 4.000 kr/år. Genom indexhöjning har denna avgift höjts till 8.200 kr/år.

Förslag till nytt avtal har upprättats fr o m 1998-01-01. Tekniska kontoret har i skrivelse 1997-12-18 på anförda skäl föreslagit den nya arrendeavgiften till 6.000 kr/år.

Tekniska kontoret föreslår kommunstyrelen besluta att godkänna avtal om bo-stadsarrende på fastigheten Augustberg 1:1.


Au 20/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-01-20, § 11.


Ks 17/2 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna avtal om bostadsarrende på fastigheten Augustberg 1:1.

___________Ks § 33 Dnr 97-1120 261

Arrende för parkering i anslutning till fastigheten Närtuna Prästgård 1:7 (Närtuna skola)

Kommunen arrenderar mark om ca 1.250 m2 av Uppsala Stift, egendomsnämn-den för parkering till Närtuna skola enligt ett arrendeavtal tecknat på 10 år fr o m den 14 mars 1988. Arrendeavtalet förlängs i 5-årsperioder om inte uppsäg-ning sker 6 månader före arrendetidens utgång.

Uppsala Stift, egendomsnämnden har begärt villkorsändring fr o m den 14 mars 1998. Förslag till nytt arrendeavtal överensstämmer i stort med det tidigare. Skillnaden är att en ny 10-årsperiod föreslås utan förlängningsklausul. Arrende-avgiften föreslås till 900 kr/år med oförändrad indexklausul enligt det gällande avtalet. Förlängningsklausulens borttagande ur avtalet innebär att avtalet upp-hör automatiskt den 14 mars 2008 utan uppsägning.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 1997-12-09 kommunstyrelsen besluta att godkänna arrende för parkering till Närtuna skola upplåtet av Uppsala Stift.


Au 20/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-01-20, § 12.


Ks 17/2 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna arrende för parkering till Närtuna skola upplåtet av Uppsala Stift.

__________Ks § 34 Dnr 97-1154 252

Förvärv av fastigheten Görla 9:3 samt ett område av fastigheten 
Slakteriet 1

Fastigheten Görla 9:3 utgör 29.067 m2 planlagd industrimark i Görla industri-område. Fastigheten är belägen längst ner i industriområdet gränsande mot Sportflygfältet. Fortifikationsverket har beslutat saluföra fastigheten. Fastighe-ten är värderad till ca 1.500.000 kr.

Jämsides med förhandlingarna om eventuellt förvärv av fastigheten Görla 9:3 har tekniska kontoret framfört önskemål om förvärv av fastigheten Slakteriet 1. Denna fastighet är belägen norr om fastigheten Slakteriet 2, ägd av Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB. Fastigheten Slakteriet 2 är f n föremål för om-byggnad för den nya centrala kommunförvaltningen och intresse föreligger att skapa bättre utrymme för en parkeringsanläggning på fastigheten genom till-skott av mark. Fortifikationsverket har avböjt att sälja hela fastigheten Slakteri-et 1 p g a MKO:s nyttjande av befintliga lokaler på fastigheten, men har förkla-rat sig beredd att till kommunen överlåta en markremsa om ca 400 m2 av fas-tigheten Slakteriet 1 gränsande till fastigheten Slakteriet 2. Den aktuella marken är planlagd för småindustriändamål.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 1997-12-19 kommunstyrelsen besluta att godkänna förvärv av fastigheten Görla 9:3 enligt ett köpekontrakt mellan kom-munen och Staten genom Fortifikationsverket, att godkänna förvärv av ett om-råde av fastigheten Slakteriet 1 enligt ett köpekontrakt mellan kommunen och Staten genom fortifikationsverket, att beslutet enligt första att-satsen gäller un-der förutsättning att tekniska kontoret kan teckna avtal om vidareförsäljning av delar av fastigheten Görla 9:3 som i huvudsak beräknas finansiera förvärvskost-naden för denna fastighet, samt att bemyndiga tekniska kontoret teckna ett transportköp av området av fastigheten Slakteriet 1 med Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB.

Au 20/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-01-20, § 14.

Ks 17/2 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna förvärv av fastigheten Gör-la 9:3 enligt ett köpekontrakt mellan kommunen och Staten genom Fortifika-tionsverket,

att godkänna förvärv av ett område av fastigheten Slakteriet 1 enligt ett köpe-kontrakt mellan kommunen och Staten genom fortifikationsverket, 

att beslutet enligt första att-satsen gäller under förutsättning att tekniska konto-ret kan teckna avtal om vidareförsäljning av delar av fastigheten Görla 9:3 som i huvudsak beräknas finansiera förvärvskostnaden för denna fastighet, samt

att bemyndiga tekniska kontoret teckna ett transportköp av området av 
fastiheten Slakteriet 1 med Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB.

________Ks § 35 Dnr 97-1155 253

Försäljning av del av fastigheten Hallsta 2:218 (Läkarstation och polishus m m) i Hallstavik

Fastigheten utgör en lokalhyresfastighet belägen norr om Hallstaviks centrum med adress Carl Wahrens väg 24/Stationsvägen 3. Den totala uthyrningsbara lokalarean utgör 1.935 m2. Fastigheten ingår bland de fastigheter som kom-munstyrelsen 1995-09-19 beslutade skulle försäljas. Värdering utfördes också 1995-09-29 varvid värdet då uppskattades till ca 5.5 mkr. Genom att polisen samtidigt aviserade behov av ombyggda lokaler alt. sökte andra lokaler verk-ställdes inte försäljningen. Tekniska kontoret genomförde 1996 ombyggnad av polisens lokaler. Investeringen uppgick till ca 2,7 mkr.

Tekniska kontoret har i skrivelse 1997-12-23 redovisat nuvarande hyresgäster samt pågående lokalprojekt gällande ombyggnad av lokaler samt omflyttning av verksamheter till den kommunägda fastigheten Hallsta 2:200.

Tekniska kontoret redovisar förslag till köpekontrakt samt övriga avtalsvillkor och föreslår kommunstyrelsen besluta att för egen del godkänna försäljning av del av fastigheten Hallsta 2:218 i Hallstavik till Norrtälje Industri- och Hant-verkshus AB för en köpeskilling om 5.000.000 kr, att bevilja ett tilläggsanslag om 1,750.000 kr för kontorets kostnader vid genomförande av överlåtelsen av fastigheten samt att hemställa om kommunfullmäktiges godkännande av försälj-ningen.


Au 20/1 Arbetsutskottet har vid sammanträde 980120, § 13 beslutat att bordlägga ären-det till den 27 januri 1997.


Au 27/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-01-27, 37.


Ks 17/2 Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) och Bengt Ericsson (c) - bifall till arbetsutskottets förslag.Christer Candal (m) och Karl-Axel Öst (fp) - avslag till arbetsutskottets förslag. Fastigheten skall försäljas på öppna marknaden.

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kom-munstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.


1. Kommunstyrelsen beslutar

-under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande-

att för egen del godkänna försäljning av del av fastigheten Hallsta 2:218 i Halls-tavik till Norrtälje Industri- och Hantverkshus AB för en köpeskilling om 5.000.000 kr, 

att bevilja ett tilläggsanslag om 1,750.000 kr för kontorets kostnader vid ge-nomförande av överlåtelsen av fastigheten.

2. Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna försäljningen av del av fastigheten Hallsta 2:218 (Läkarstation och polishus m m ) i Hallstavik.

Reservation:

Moderata samlingspartiets ledamöter och folkpartiets ledamot till förmån för C. Candals m fl yrkande.

________

Ks § 36 Dnr Ks 97/1149 003

Förslag att Redovisningsreglemente för Norrtälje kommun skall upphöra fr o m 1998-01-01

Kommunfullmäktige har 1989-04-03, § 66 antagit Redovisningsreglemente för Norrtälje kommun.

Den 1 januari 1998 träder den kommunala redovisningslagen ikraft och ersätter därmed kommunens redovisningsreglemente.

Drätselkontoret föreslår i skrivelse 1997-12-18 kommunstyrelsen föreslå kom-munfullmäktige besluta att Redovisningsreglemente för Norrtälje kommun skall upphöra den 31 december 1997 då reglementet ersätts av lagstiftning från den 1 januari 1998.

Au 20/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-01-20, § 15.


Ks 17/2 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag Redovisningsreglemente för Norrtälje kommun skall upphöra då reglementet ersatts av lagstiftning från den 1 januari 1998.

__________
Ks § 37 Dnr Ks 97/1131 107

Styrelseledamot i Stiftelsen Rimbo lärcentrum

Sedan Stiftelsen Rimbo Lärcentrum bildades har Gunnel Löfqvist företrätt kommunstyrelsen som styrelseledamot. Under hösten har styrelserna i Rimbo och Häverö Lärcentra diskuterat hur verksamheterna kan samordnas och effek-tiviseras. Inriktningen är att stiftelserna skall kvarstå men att bemanningen blir densamma i båda stiftelserna.

Gunnel Löfqvist har i skrivelse 1997-12-17 föreslagit att kommunstyrelsen utser Anders Olander som styrelseledamot i Rimbo lärcentrum från och med den 1 januari 1998.

Au 20/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-01-20, § 16.


Ks 17/2 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag fr o m den 1 mars 1998 entlediga Gunnel Löfqvist som styrelseledamot i Rimbo Lärcentrum och

att utse Anders Olander från motsvarande tidpunkt till ledamot i Rimbo Lär-centrum.

__________Ks § 38 Dnr 97/001025 430

Yttrande över remissutgåvan av miljöprogrammet för Vägverket Region Stockholm

Vägverket Region Stockholm har överlämnat ovanstående remiss till Norrtälje kommun för yttrande.

Miljöprogrammet anger hur miljöarbetet ska bedrivas inom Vägverket Region Stockholm. I programmet beskrivs bl a sektorsansvaret, trafik- och miljösitua-tionen inom vägtransportsektorn i regionen, regionala aktörer samt regionala miljömål t o m år 2000 för vägtransportsektorn.

Programmet innehåller också förslag på åtgärder som bör genomföras de när-maste åren för att uppnå målen.

Planeringskontoret har 1998-01-08 upprättat förslag till yttrande och föreslår kommunstyrelsen besluta att anta förslaget som Norrtälje kommuns yttrande över miljöprogram för Vägverket Region Stockholm.

Au 20/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-01-20, § 24.


Ks 17/2 Yrkanden:

Bengt Ericsson (c) - bifall till planeringskontorets förslag till yttrande med föl-jande tillägg: I programmet anser vi att spårbunden trafik måste få ett större ut-rymme.

Håkan Jonsson (s), Christer Candal (m) och Karl-Axel Öst (fp) - bifall till ar-betsutskottets förslag.

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kom-munstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag som kommunens yttrande i ärendet översända av planeringskontoret upprättat och reviderat förslag.Ks § 38

Reservation

Centerpartiets ledamöter till förmån för Bengt Ericssons yrkande.

_________
Ks § 39 Dnr Ks 98/29 004

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för planeringskontoret

Föreligger upprättat förslag till dokumenthanteringsplan samt arkivbeskrivning för planeringskontoret att gälla fr o m 1994-01-01 - 1998-03-31.

Au 20/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-01-20, § 25.


Ks 17/2 Kommunstyrelsen beslutar

att i enlighet med arbetsutskottets förslag anta upprättat förslag till dokument-hanteringsplan för planeringskontoret.

________Ks § 40 Dnr 97/458 055

Hävande av beslut ang upphandling av informationstidning för Norrtälje kommun

Kommunstyrelsen antog 1998-01-13, § 13 kommunkansliets förslag till upp-handling av ny informationstidning.

Vid avtalsskrivning framkom att den antagna anbudsgivaren för redaktörskapet missförstått upphandlingsunderlaget och därför inte lämnat fullständigt anbud vad gäller slutredigering och fotografisk tjänst.

Enligt 1:21 § LOU kan en upphandlande enhet medge att en anbudsgivare rättar en uppenbar felskrivning eller felräkning eller något annat uppenbart fel i anbu-det. Enheten får begära att ett anbud eller en ansökan förtydligas om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning.

I denna lydelse har kommunen initiativet till ett förtydligande. Kompletteringen får inte vara så omfattande att det kan ses som ett nytt anbud.

Kommunkansliet anför i skrivelse 1998-01-19 att aktuell komplettering är så omfattande att den är ett nytt anbud och inte en komplettering.

Kansliet föreslår därför kommunstyrelsen besluta att kommunstyrelsens beslut 1998-01-13, § 13 avseende redaktör upphävs och att kommunkansliet ges i uppdrag att teckna avtal enligt kommunkansliets förslag av den 19 januari 1998.

Au 20/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-01-20, § 27.


Ks 17/2 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag kommunstyrelsens beslut 1998-01-13, § 13 avseende redaktör upphävs och 

att kommunkansliet ges i uppdrag att teckna avtal enligt kommunkansliets för-slag av den 19 januari 1998.
__________


Ks § 41 Dnr Ks 98/38 149

Ansökan om Kvalificerad Yrkesutbildning IT Kundservice-Användarstöd

Kommunstyrelsen beslutade 980113, bl a att ansöka om kvalificerad yrkesut-bildning i företagande samt i projektutbildning. Ytterligare en ansökan om kvalificerad yrkesutbildning har därför utarbetats med inriktning IT-Kundservice-Användarstöd. Sista anmälningsdag är 19 januari 1998.

Au 20/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-01-20, § 29 och beslutat att utan att avvakta kommunstyrelsens beslut ansöka om statligt finansierad försöksverksamhet för Kvalificerad yrkesutbildning i IT Kundservice-Användarstöd..


Ks 17/2 Kommunstyrelsen beslutar:

att godkänna av arbetsutskottet vidtagen åtgärd att ansöka om statligt finansie-rad försöksverksamhet för Kvalificerad yrkesutbildning i IT Kundservice-Användarstöd.

Protokollsanteckning

Christer Candal (m), Bengt Ericsson (c) och Karl-Axel Öst (fp) antecknar till protokollet att utbildningen skall samordnas med utbildningsnämnden samt att inga kommunala medel får ianspråktas.

__________Ks § 42 Dnr Ks 98/95 773

Utseende av ytterligare en ledamot i Folkhälsorådet

Kommunfullmäktige beslöt den 28 november 1994, § 274 att inrätta Folkhälso-råd i Norrtälje kommun enligt upprättat förslag.

Kommunstyrelsen valde Berit Dyvik (s) och Bengt Ericsson (c) till ledamöter i rådet. Från Landstinget valdes Marie-Louise Sellin (s) och Ingvar Jacobsson (m).

Ordföranden i Folkhälsorådet har i skrivelse 1998-01-23 föreslagit kommunsty-relsen utse ytterligare en ledamot i Folkhälsorådet.

Au 27/1 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-01-27, § 38.


Ks 17/2 Kommunstyrelsen beslutar:

att enligt arbetsutskottets förslag utse Eva Pfister (s) till ny ledamot i Folkhälso-rådet.

_________Ks § 43 Dnr 98-65 011

Förslag till yttrande över Stockholmsregionens framtid - skiss till en lång-siktig strategi 

Norrtälje kommun har av Landstingets regionplane- och trafiknämnd erhållit rubricerade rapport om Stockholmsregionens framtid för samråd.

Samrådsmaterialet har två syften:

1. Det inleder arbetet med Regionplan 2000 och Trafikplan 2000.
Strategiskissen är avsedd att ligga till grund för det fortsatta arbe-
tet.

2. Materialet skall skapa intresse och vara underlag för en bred dis-
kussion om regionens framtid.

Föreligger planeringskontorets yttrande 1998-01-26.

Au 2/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-02-02, § 42.


Ks 17/2 Yrkanden:

Håkan Jonsson (s), Christer Candal (m) och Karl-Axel Öst (fp) bifall till arbets-utskottets förslag med följande tillägg; sid 8 näst sista stycket "Exempel riksväg 77 och förbifart Norrtälje".

Bengt Ericsson (c) och Inger Lundh-Jansson (mp) bifall till Håkan Jonssons m fl yrkande med tillägg - att under punkt 4 skall ingå järnvägsförbindelse mellan Rimbo och Kårsta.

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kom-munstyrelsen beslutat bifalla Håkan Jonssons m fl yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar:

att uppdra till planeringskontoret revidera yttrandet med följande tillägg på sid 8 näst sista stycket "Exempel riksväg 77 och förbifart Norrtälje, 

att som kommunens yttrande i ärendet översända av planeringskontoret upprät-tat och reviderat förslag.

Reservation:

Centerpartiets ledamöter och miljöpartiets ledamot till förmån för Bengt Erics-sons m fl yrkande.

_________


Ks § 44 Dnr 97-1141 013

Yttrande över remiss av författningsförslag gällande lägenhetsregister, Ds 1997:77

Finansdepartementet har remitterat rubricerade förslag för yttrande. Förord-ningen skall träda i kraft 1 juni 1998.

Riksdagen beslutade år 1995 att folk- och bostadsräkningar i framtiden skall vara registerbaserade. För att detta skall vara möjligt behövs det ett register över landets lägenheter, vilket föreslås regleras i enlighet med remitterat författ-ningsförslag. I framtiden skall således mantalsskrivningen ske på lägenhet i stäl-let för på fastighet. En förutsättning för detta är emellertid att det bildas ett adressregister där varje lägenhet åsätts en unik belägenhetsadress.

Planeringskontoret har 1998-01-27 i samråd med stadsarkitektkontoret yttrat sig i ärendet.

Au 2/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-02-02, § 43.


Ks 17/2 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag som kommunens yttrande i ärendet översända upprättad skrivelse undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.

_________
Ks § 45 Dnr 98-23 011

Ang snabbremiss av förslag till nytt skärgårdspolitiskt program för Stock-holms läns landsting

Landstinget har remitterat rubricerade förslag för yttrande. Programmet består av två delar; "Skärgårdspolitiskt program för Stockholms läns landsting 1999-2003" samt "Gemensam handlingsplan för landstingets insatser i skärgården 1999 - Underlag för budgetberedning och direktiv till styrelser, stiftelser och bolag".

Planeringskontoret har 1998-01-20 lämnat synpunkter på programmet.

Au 2/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-02-02, § 44.


Ks 17/2 Kommunstyrelsen beslutar:

Kommunstyrelsen beslutar

att i enlighet med arbetsutskottets förslag som kommunens yttrande i ärendet översända av planeringskontoret upprättat och reviderat förslag.

_________
Ks § 46 Dnr 98-53 105

Roslagsmässan 15-17 maj 1998

Roslagsmässan 1998 har förnyats och kommer i år att omfatta två mässor, Fri-tidsbo 98 och Roslagen Kan.

Fritidsbo 98 är en helt ny mässa med fritidsboende som uttalad målgrupp. Roslagen Kan är den ursprungliga Roslagsmässan som syftar till att lyfta fram företag och organisationer i Roslagen. Tanken är att de båda mässorna naturligt kompletterar varandra och därför kan samsas på samma plats under en helg.

Kommunkansliet föreslår i skrivelse 1998-01-20 kommunstyrelsen besluta att uppdra till informationsavdelningen att genomföra Roslagsmässan i samarbete med berörda, samt att påföra informationsavdelningens kontor 100.000 kr att täckas ur kommunstyrelsens konto till förfogande samt att genomförd satsning återredovisas i kommunstyrelsen.

Au 2/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-02-02, § 46.


Ks 17/2 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag uppdra till informationsavdelningen att genomföra Roslagsmässan i samarbete med berörda, samt 

att påföra informationsavdelningens konto 100.000 kr att täckas ur kommunsty-relsens konto till förfogande samt 

att genomförd satsning återredovisas i kommunstyrelsen.

_________Ks § 47 Dnr 98-46 005

IT och Norrtälje kommun

IT är ett begrepp som vi hör nästan varje dag. IT betyder informationsteknologi och är ett sammanfattande begrepp när vi talar om teknik för insamling, lagring, bearbetning, återfinnande, kommunikation och presentation av information.

Norrtälje kommun har under de senaste åren kraftigt utvecklat sitt IT-användande inom förvaltningarna. Att arbeta i nätverk är numera en möjlighet för de flesta anställda inom administrationen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 22 april 1997 tillsammans med ADB-avdelningen diskuterat en IT-utveckling och ställt sig positiva till att påbörja ett utvecklingsarbete.

Kommunkansliet hemställer i skrivelse 1998-01-21 att kommunstyrelsen beslu-tar att påbörja en IT-utveckling av kommunstyrelsens arbetsformer, att i etapp 1 skall kommunstyrelsens arbetsutskott ingå i arbetet med att ta fram IT-rutiner som är anpassade till kommunstyrelsens behov, att uppdra till det blivande ser-vicekontoret fr o m den 1 april 1998 påbörja arbetet med att utveckla administ-rativa IT-rutiner för arbetsutskottet.

Au 2/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-02-02, § 48.


Ks 17/2 Kommunstyrelsen beslutar

att i enlighet med arbetsutskottets förslag påbörja en IT-utveckling av kom-munstyrelsens arbetsformer

att i etapp 1 skall kommunstyrelsens arbetsutskott ingå i arbetet med att ta fram IT-rutiner som är anpassade till kommunstyrelsens behov, 

att uppdra till det blivande servicekontoret fr o m den 1 april 1998 påbörja arbe-tet med att utveckla administrativa IT-rutiner för arbetsutskottet.

_________


Ks § 48 Dnr 98-52 105

Utbetalning av ersättning till Östhandelsforum AB

Östhandelsforum AB begär ersättning med 250.000 kr inkl moms för vän-
ortsarbete första halvåret 1998.

Kommunkansliet föreslår i skrivelse 1998-01-22 - efter samråd med ekonomi-chefen - att kommunstyrelsen beslutar att ur kommunstyrelsens konto till förfo-gande utge ersättning med 400.000 kr för löpande vänortsarbete och andra ak-tiviteter som Östhandelsforum AB under 1998 utför för kommunens räkning, att ersättningen utbetalas med 100.000 kr per kvartal efter avrop och överens-kommelse mellan servicekontoret och Östhandelsforum.

Au 2/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-02-02, § 49.


Ks 17/2 Kommunstyrelsen beslutar

att enligt arbetsutskottets förslag ur kommunstyrelsens konto till förfogande utge ersättning med 400.000 kr för löpande vänortsarbete och andra aktiviteter som Östhandelsforum AB under 1998 utför för kommunens räkning, 

att ersättningen utbetalas med 100.000 kr per kvartal efter avrop och överens-kommelse mellan servicekontoret och Östhandelsforum.

________Ks § 49 Dnr 97-972 422

Om inrättande av vattenvårdsförbund för skärgården

Stockholms läns landsting har översänt rubricerade ärende för yttrande.

Frågan att inrätta ett vattenvårdsförbund för skärgården har länge diskuterats. Nu görs ett nytt försök till samordning för att planerna på ett vattenvårdsför-bund för skärgården, i Stockholms län och angränsande delar av Uppsala och Södermanlands län, ska kunna förverkligas. Förslaget är att en förstudie ska genomföras för att lägga fram förslag till organisation för ett vattenvårdsför-bund för skärgården.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har lämnat tjänsteutlåtande 1998-01-08.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har 1998-01-19, § 1 beslutat att uttala att ett vattenvårdsförbund snarast bör inrättas samt att inte ta ställning i frågan om re-presentation i en eventuell styrgrupp.

Au 2/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-02-02, § 51.


Ks 17/2 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag som kommunens yttrande översända miljö- och hälsoskyddsförvaltningens förslag 980108.

_________Ks § 50 Dnr 97-1129 340

Installation av larm i dricksvattenanläggningar

Livsmedelsverket har översänt en skrivelse ang larm i dricksvattenanläggningar. Enligt Livsmedelsverkets dricksvattenkungörelse skall i vattenverk finnas larm-anordningar som varnar vid fel i pH-justeringen och desinfektionen. Dessutom skall larm finnas för turbiditet om filter finns installerade för att avskilja grum-lighet.

Tekniska kontoret har med anledning av kraven installerat nödvändiga larman-ordningar i samtliga vattenverk utom två. Dessa två vattenverk är Spillersboda och Köpmanholms vattenverk. 

Tekniska kontoret anför i skrivelse 1998-01-20 att en överföringsledning från Norrtälje är aktuell som gör dessa två vattenverk onödiga. Först när denna frå-ga om ledningen skall byggas kan ställningstagande ske huruvida larmanord-ningar skall installeras vid vattenverken.

Au 2/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-02-02, § 52.


Ks 17/2 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag som kommunens svar till Livsmedels-verket översända tekniska kontorets skrivelse 980120.

________Ks § 51

Förslag till utredningsdirektiv avseende kommunhus i kv Slakteriet Fas 2-Fas 3

Styrgruppen för Slakteriet Fas 1 har givit lokalkonsult Göran Axén, tekniska kontoret och kanslichef Rolf Schwerin, kommunkansliet i uppdrag att föreslå en fortsättning på inflyttning av kommunala förvaltningar till kv Slakteriet, direkt följande på de centrala förvaltningarnas utflyttning från kv Pelikan i FAS 1 samt att föreslå direktiv för ett fortsatt program/utredningsarbete för Fas 2 i projek-tet.

Göran Axén och Rolf Schwerin har i skrivelse 1998-02-08 föreslagit kommun-styrelsen besluta att tekniska kontoret får i uppdrag att genomföra programar-bete i samarbete med NIHAB och berörda förvaltningar, med inriktning enligt Fas 2, där tekniska kontoret, stadsarkitektkontoret, miljö- och hälsoskyddsför-valtningen och omsorgsförvaltningen flyttar till kv Slakteriet och barn- och skolförvaltningen, utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen flyttar till kv Diamanten, att tekniska kontoret skall återkomma och inför kommunstyrelsen presentera ett lokalprogram med principlayout för Fas 2, för slutligt beslut om genomförande, att tekniska kontoret skall återkomma och inför kommunstyrel-sen presentera årskostnadskalkyl ur kommunstyrelsens koncernsperspektiv för läget efter genomförd Fas 2, jämfört med oförändrad lokalanvändning.

Au 17/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-02-17, § 55.


Ks 17/2 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag, tekniska kontoret får i uppdrag att genomföra programarbete i samarbete med NIHAB och berörda förvaltningar, med inriktning enligt Fas 2, där tekniska kontoret, stadsarkitektkontoret, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och omsorgsförvaltningen flyttar till kv Slakteriet och barn- och skolförvaltningen, utbildningsförvaltningen och socialförvaltning-en flyttar till kv Diamanten, 


att tekniska kontoret skall återkomma och inför kommunstyrelsen presentera ett lokalprogram med principlayout för Fas 2, för slutligt beslut om genomförande,

att tekniska kontoret skall återkomma och inför kommunstyrelsen presentera årskostnadskalkyl ur kommunstyrelsens koncernsperspektiv för läget efter genomförd Fas 2, jämfört med oförändrad lokalanvändning.

_________Ks § 52 Dnr Ks 98/137 534

Fiberkabel i Norrtälje kommun

Under 1997 har STOKAB investerat i en fiberoptisk kabel för tele- och data-kommunikation från Finland till Stockholm. Kabeln ansluter till Norrtälje kom-mun i Kapellskär och går genom Norrtäljeviken, staden till Rimbo och fortsätter i banvallen mot Stockholm.

Landstinget har 1997 beslutat att alla sjukhus i länet skall anslutas till fiberop-tiskt nät, vilket medför att STOKAB har anslutit Norrtälje sjukhus.

Norrtälje kommun har under tiden diskuterat med STOKAB om möjligheterna för Norrtälje näringsliv att ansluta kabeln. Den förutsätter emellertid att anslut-ningar till stamkabeln kan samordnas samt att en upphandling av operatörstjäns-ter görs av företagen.

Planeringskontoret föreslår i skrivelse 1998-02-05 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra till Norrtälje Energi att överta samord-ningsansvaret för utbyggnaden av fiberoptiskt nät i Norrtälje kommun, att tek-niska kontoret gottskrivs för deras kapitaltjänstkostnader avseende tomma kab-lar samt att uppdra till kommunstyrelsen att upprätta ett konsortialavtal mellan Norrtälje kommun och Norrtälje Energi om samordning och utbyggnad av fi-beroptiskt nät.

Au 17/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-02-17, § 56.


Ks 17/2 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att i enlighet med arbetsutskottets förslag uppdra till Norrtälje Energi att överta samordningsansvaret för utbyggnaden av fiberoptiskt nät i Norrtälje kommun,

att tekniska kontoret gottskrivs för deras kapitaltjänstkostnader avseende tomma kablar samt 


att uppdra till kommunstyrelsen att upprätta ett konsortialavtal mellan Norrtälje kommun och Norrtälje Energi om samordning och utbyggnad av fiberoptiskt nät.
__________

Ks § 53

Anslag till friskvårds- och folkhälsoarbete 1998

I 1997 års budget beviljades kommunstyrelsen anslag till friskvårds- och folk-hälsoarbete under anslaget för oförutsedda utgifter. Detta kom att betraktas som ett engångsanslag, inte som en ramökning. Kommunstyrelsen anvisade se-dan dessa belopp till kommunkansliet för verksamhetens bedrivande.

I 1998 års budget har kommunfullmäktige - på samma sätt som för 1997 - anvi-sat 200.000 kr till friskvårdsarbete och 300.000 kr till folkhälsoverksamhet un-der kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.

Kommunkansliet föreslår i skrivelse 1998-02-04 att kommunstyrelsen beslutar att anvisa 200.000 kr till friskvårdsarbete och 300.000 kr till folkhälsoverksam-het.

Au 17/2 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-02-17, § 57.


Ks 17/2 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag anvisa 200.000 kr till friskvårdsarbete och 300.000 kr till folkhälsoverksamhet.

_________
Ks § 54 Dnr Ks 98/168 002

Anmälan av delegationsbeslut 1998

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1 - 9 till detta protokoll anmäles och lägges till handlingarna.

______
Ks § 55 Dnr Ks 97/176 002

Anmälan av delegationsbeslut 1997

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1 - 16 till detta protokoll anmäles och lägges till handlingarna.

______Ks § 56

Protokoll

Föredras och lägges till handlingarna:

Kommunala pensionärs- och handikapprådens protokoll 1997-12-10.

Kommunstyrelsens förhandlingsdelegations protokoll 1997-11-25, 
1997-12-12, , 1997-12-15, 1998-01-09 och 1998-01-16.

________
Ks § 56

Meddelanden
223
Meddelas och läggs till handlingarna

Listor med c:a 363 namnteckningar ang "Ja till dragracingbana i Hallstavik"

Listor med 32 st namnteckningar ang "Nej till dragracingbana i Hallstavik"

Dnr 97-1146 050
Revisorernas skrivelse 971215; Granskning av upphandlingsrutiner, Norrtälje kommun

Dnr 98-99 105
Planeringskontoret; Sammanställning av EU-projekt i Norrtälje kommun 980203

Dnr 98-9 169
Beredskaps- och säkerhetsfunktionens verksamhetsrapport 1997

Dnr 97-932 550
Bo Johansson ang verksamheten vid Kapellskärs hamn

Dnr 98-21 050
Omsorgsförvaltningens skrivelse 980107, Avtal med leverantörer ang inkonti-nenshjälpmedel

Dnr 97-1152 191
Länsstyrelsens prot. 971204, Inspektion enl 20 § förmynderskapsförordningen hos Överförmyndaren i Norrtälje kommun

Dnr 98-72 117
Länsstyrelsens beslut ang förordnande av ersättare för notarius publicus i Norr-tälje kommun

Dnr 96-891 114
Katrineholms kommun ang lägesrapport om Domstolskommitténs arbeteDnr 96-862 427
Regeringens beslut ang överklagande i fråga om tillstånd till verksamheten vid Hallsta Pappersbruk i Norrtälje kommun; nu fråga om delbeslut och inhibition

Dnr 97-853 311
Vägverkets delgivning ang femårsplan för bidrag till byggande av enskilda vägar 1998-2002

Dnr 97-1147 311
Planeringskontorets yttrande till Vägverket ang förslag till väghållaransvarets fördelning mellan stat och kommun för de övergripande vägarna i Stockholms län

Svenska kommunförbundets Plan- & Miljöinfo 1998:1

Vallonbruk i Uppland; Senaste nytt

Vägverkets handbok om statsbidrag till vissa kollektivtrafikanläggningar m m

Tekniska kontorets skrivelse ang sophämtning efter vägen mellan Östra-Ledinge och Täbyberg

Regeringskansliet, Miljödepartementet ang Vallentuna kommuns skrivelse med begäran om omprövning av beslut om tillstånd enl 4 kap lagen om hushållning med naturresurser m m att utvidga verksamheten Vid Stockholm-Arlanda flyg-plats, Sigtuna kommun med en tredje rullbana.

Södertälje kommuns protokoll ang telefontaxor

KSL:s skrivelse ang remiss från landstinget om inrättande av kustvattenvårds-förbund för skärgården

KSL ang fråga om arvoden till ledamöter i den för länskommunerna och Stock-holms stad gemensamma politiska arbetsgruppen för frågor rörande Maria UngdomSvenska kommunförbundet ang Förbundsavgift 1998

Svenska kommunförbundet; Den reflekterande kommunen, en antologi om nio projekt

Svenska kommunförbundets cirkulär 1998:14 ang lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet

Svenska kommunförbundets cirkulär 1998:16 ang anställdas studier med sär-skilt utbildningsbidrag

Svenska kommunförbundets cirkulär 1998:18 ang Ägarstyrning av kommunens bostadsföretag - Rapport 2: Bostadsföretag med nya villkor

Svenska kommunförbundets cirkulär 1998:19; Miljö- och hölsoskydd i kommu-nerna - en enkätundersökning.

_________