Kommunstyrelsen 1998-03-17

Plats och tid Stenbergssalen, Lilla Brogatan 3, kl 09.00-10.00 
kl 11.45-12.10
Beslutande Enligt förteckning 


Övriga deltagande 
Gunnel Löfqvist, planeringschef
Christina Nilsson, sekreterare 


Utses att justera Karl-Axel Öst (fp)

Justeringens Kommunkansliet, 1998-03-23, kl 11.00
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 58-84 
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Håkan Jonsson (s)

Justerande ..................................................................................................................
Karl-Axel Öst (fp)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 1998-03-17

Datum för Datum för
anslags uppsättande 1998-03-24 anslags nedtagande 1998-04-14 

Förvaringsplats Kommunkansliet
för protokollet 


Underskrift .................................................................

UtdragsbestyrkandeKs § 58

Val av justeringsman

Kommunstyrelen beslutar

att utse Karl-Axel Öst (fp) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på kommunkansliet måndagen den 23 mars 1998, kl 11.00.

__________Ks § 59

Rapport ang EU-projekt

Gunnel Löfqvist lämnar en kort rapport om pågående EU-projekt, SMETAB - Small-Scale Maritime Eco Tourism Around the Baltic Sea..

________Ks § 60 Dnr 98-153 214

Antagande av detaljplan för Humlö 1:4, Måsholmen i Frötuna församling

Stadsarkitektkontoret har 1996-03-01 upprättat förslag till detaljplan för fastigheten Humlö 1:4, Måsholmen.

Syftet med planförslaget är att ersätta en äldre ej ianspråktagen plan med en ny, där andelen tomtmark minskar för att därigenom i högre grad än den gällande planen tillgodose det rörliga friluftlivets intressen.

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 1996-06-05--08-09 samt hållits utställt under tiden 1997-07-29--08-26. Förslaget har reviderats 1997-10-14.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 1997-11-20, § 202 beslutat att godkänna det reviderade planförslaget och överlämna det till kommunfullmäktige för beslut om antagande.

Tekniska kontoret har 1998-01-19 upprättat förslag till nyttjanderättsavtal, vilket har undertecknats av fastighetsägarna. Kontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till nyttjanderättsavtal berörande fastigheten Humlö 1:4.


Au 3/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-03-03, § 62.


Ks 17/3 Yrkanden:

Inger Lundh-Jansson (mp) - i första hand återremiss för utarbetande av miljökonsekvensbeskrivning, i andra hand avslag på planen.

Lennart Allard (s) - avslag på planen.

Christer Candal (m), Bengt Ericsson (c) och Håkan Jonsson (s) - bifall till arbetsutskottets förslag.


Ordföranden ställer först proposition på avslag eller bifall till Inger Lundh-Janssons återremissyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå återremissyrkandet.

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall till eller avslag på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

1. Kommunstyrelsen beslutar:

att enligt arbetsutskottets förslag godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal.

2. Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att enligt byggnadsnämndens förslag 971120, § 202 anta detaljplan för 
Humlö1:4, Måsholmen i Frötuna församling.

Reservation:

Miljöpartiets ledamot till förmån för eget yrkande. 

Protokollsanteckning:

Lennart Allard (s) - Planen bör inte genomföras. Exploateringen är för omfattande och sker i ett område med stora naturvärden. Att lösa vattenförsörjningen genom avsaltning av vatten strider mot ett sunt kretsloppstänkande.

Bertil Karlsson (v) - Planen bör inte genomföras.
_________Ks § 61 Dnr 97-1093 042

Älmsta skola - medelsanvisning för redan beslutad investering

I samband med beslut om akuta saneringsåtgärder vid Älmsta skola fattades beslut om byggnadsåtgärder uppgående till 13.7 mkr enligt kalkyl från tekniska kontoret daterad 1997-11-13.

Drätselkontorets förslag till medelsanvisning upprättades 1997-11-12 i samråd med tekniska kontoret. I detta läge fanns endast ett belopp avsatt för tekniska kontorets investeringar 1998.

I det förslag till budget för 1998 som tekniska nämnden senare upprättat finns inte Älmsta skola och 13.7 mkr med eftersom tekniska kontoret underrättats om att Älmsta skola skall behandlas i särskild ordning. Därmed blir drätselkontorets medelsanvisning 1997-11-12 inaktuell.

Kommunfullmäktige har 1998-01-26, § 3 antagit tekniska nämndens nyupprättade detaljförslag till budget som inte innehåller Älmsta skola. fullmäktige har sedan i § 6 samma dag fattat beslut om att Älmsta skola skall finansieras inom ramen för 1998 års budget.

Drätselkontoret föreslår i skrivelse 1998-02-11 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att medel för redan beslutade byggnadsåtgärder på 13.7 mkr vid Älmsta skola 1998 skall finansieras genom ett tilläggsanslag , att finansiering sker genom utökad upplåning med 13.7 mkr och att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Jonsson eller vid förfall för denne kommunstyrelsens vice ordförande Bengt Ericsson med kontrasignation av endera christer Bjernler, Lars Wickström eller Kjell Johansson, samtliga anställda vid kommunens drätselkontor, att underteckna erforderliga handlingar.


Au 3/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-03-03, § 74.


Ks 17/3 Kommunstyrelsens förslag:


Kommunfullmäktige beslutar - med upphävande av kommunfullmäktiges beslut 1998-01-26, § 3-

att i enlighet med arbetsutskottets förslag medel för redan beslutade byggnadsåtgärder på 13,7 mkr vid Älmsta skola 1998 skall finansieras genom ett tilläggsanslag , 

att finansiering sker genom utökad upplåning med 13.7 mkr och

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Håkan Jonsson eller vid förfall för denne kommunstyrelsens vice ordförande Bengt Ericsson med kontrasignation av endera Christer Bjernler, Lars Wickström eller Kjell Johansson, samtliga anställda vid kommunens drätselkontor, att underteckna erforderliga handlingar.

_________Ks § 62 Dnr 98-178 045

NIHAB - ansökan om kommunal borgen

Styrelsen för NIHAB har 1997-12-16, § 223 beslutat förvärva fastigheten Hallsta 2:218. Inköpspris är enligt protokollet 5 mkr och beräknad ombyggnadskostnad 4 mkr.

Beslutet är fattat under förutsättning att 10-årigt hyresavtal tecknas med Landstinget samt att Norrtälje kommun beviljar kommunal borgen för ett lån på 9 mkr till förmån för NIHAB.

Drätselkontoret föreslår i skrivelse 1998-03-02 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja NIHAB kommunal borgen på högst 9 mkr till säkerhet för krediter avsedda för förvärv och ombyggnad av fastigheten Hallsta 2:218, under förutsättning att 10-årigt hyresavtal tecknats med landstinget, att borgensförbindelserna får ställas ut i den takt som lån kommer att tas upp, att NIHAB skall erlägga en avgift på 1 % på utställda borgensförbindelser, att NIHAB innan borgen får tecknas skriftligen skall förbinda sig att inte utan kommunens skriftliga medgivande ställa säkerhet i form av pantbrev i nämnda fastighet, att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Håkan Jonsson eller vid förfall av denne kommunstyrelsens vice ordförande Bengt Ericsson med kontrasignation av endera Kjell Johansson eller Lars Wickström.


Au 3/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-03-03, § 79.


Ks 17/3 Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) och Bengt Ericsson (c) - bifall till arbetsutskottets förslag.

Christer Candal (m) och Karl-Axel Öst - avslag på arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning:

Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att i enlighet med arbetsutskottets förslag bevilja NIHAB kommunal borgen på högst 9 mkr till säkerhet för krediter avsedda för förvärv och ombyggnad av fastigheten Hallsta 2:218, under förutsättning att 10-årigt hyresavtal tecknats med landstinget, 

att borgensförbindelserna får ställas ut i den takt som lån kommer att tas upp, 

att NIHAB skall erlägga en avgift på 1 % på utställda borgensförbindelser,

att NIHAB innan borgen får tecknas skriftligen skall förbinda sig att inte utan kommunens skriftliga medgivande ställa säkerhet i form av pantbrev i nämnda fastighet,

att erforderliga handlingar skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Håkan Jonsson eller vid förfall av denne kommunstyrelsens vice ordförande Bengt Ericsson med kontrasignation av endera Kjell Johansson eller Lars Wickström.

Reservation:

Moderata samlingspartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare samt folkpartiets ledamot till förmån för C. Candals m fl yrkande.

________Ks § 63 Dnr 97-584 140

Besvarande av motion från Christer Candal (m) och Kjell Jansson (m) om skärgården som ekonomisk frizon

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1997-06-23, § 114. I motionen föreslås att Norrtälje kommun - gärna i samråd med länets övriga skärgårdskommuner - hemställer hos regeringen att Stockholms skärgård görs till en ekonomisk frizon.

Kommunkansliet anför i yttrande 1998-02-03 att i Österåker har en motsvarande motion inlämnats. Kommunstyrelsens ordförande fick i uppdrag att ta initiativ till överläggningar med länets övriga skärgårdskommuner för att diskutera uppföljningen och åtgärdsdelen i det nationella handlingsprogrammet för skärgården samt undersöka intresse för en gemensam framställan till regeringen om särskilda bestämmelser för länets skärgård.

Kommunkansliet föreslår kommunstyrelsen besluta att ge kommunstyrelsens ordförande Håkan Jonsson i uppdrag att delta i de överläggningar och diskussioner som Österåkers kommun skall ta initiativ till. Att i dessa diskussioner positivt medverka till att länets skärgårdsområde får en utveckling som möjliggör ett levande samhälle med offentlig service och tillgång till arbetstillfällen.

Vidare föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till kommunstyrelsens beslut förklara motionen för besvarad.


Au 3/3 Arbetsutskttet har behandlat ärendet 1998-03-03, § 68.


Ks 17/3 1. Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag ge kommunstyrelsens ordförande Håkan Jonsson i uppdrag att delta i de överläggningar och diskussioner som Österåkers kommun skall ta initiativ till. Att i dessa diskussioner positivt medverka till att länets skärgårdsområde får en utveckling som möjliggör ett levande samhälle med offentlig service och tillgång till arbetstillfällen


2. Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till kommunstyrelsens beslut förklara motionen för besvarad.

________Ks § 64 Dnr 98-36 140

Besvarande av motion från Kurt Lodenius (c) om lokalisering av statliga arbetsplatser till Norrtälje kommun

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1998-01-26, § 13. I motionen föreslås att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen genom skrivelser/uppvaktningar bearbeta Riksdagen, Regeringen och andra statliga myndigheter i syfte att lokalisera nya statliga arbetsplatser till Norrtälje kommun.

Planeringskontoret har 1998-02-18 yttrat sig över motionen och framhåller vikten av att aktivt fortsätta att påverka alla berörda genom uppvaktningar och skrivelser för att tydliggöra behovet och vikten av att statliga arbetstillfällen lokaliseras till Norrtälje kommun.

Planeringskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta rekommendera kommunfullmäktige besluta att tillstyrka motionen.


Au 3/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-03-03, § 69.


Ks 17/3 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att i enlighet med arbetsutskottets förslag med hänvisning till planeringskontorets yttrande bifalla motionen.

________Ks § 65 Dnr 98-119 253

Försäljning av fastigheten Harg 4:16 ( f d brandstationen på Vätö)

Den aktuella fastigheten ingår bland de fastigheter som kommunstyrelsen tidigare beslutat ska försäljas.

Fastigheten avser f d brandstationen på Vätö. Tomtarealen är 1.630 m2. Byggnaden är i ett plan omfattande vagnhall ca 80 m2 och personalutrymmen ca 70 m2. Avloppet är enskilt till en infiltration på angränsande lantbruksfastighet. Vatten till fastigheten har levererats från en brunn på angränsande lantbruksfastighet. Denna rättighet gällde dock endast så länge fastigheten användes som brandstation.

Fastigheten har utbjudits på anbud. anbudssummorna varierar mellan 210.000-403.000 kr. Fastigheten är värderad till 230.000 kr. Det låga värdet är satt med hänsyn till att vatten saknas.

Köpekontrakt har upprättats med Lars Fransson och Erik Fransson som avgivit det högsta anbudet. Prisets avvikelse i förhållande till värderingen förklaras av att Franssons är ägare till den angränsande lantbruksfastigheten på vilken såväl vattenanläggning som avlopp för den aktuella fastigheten finns.

Tekniska kontoret har i skrivelse 1998-02-09 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av fastigheten Harg 4:16 för en köpeskilling om 403.000 kr.


Au 3/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-03-03, § 63.


Ks 17/3 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna försäljning av fastigheten Harg 4:16 för en köpeskilling om 403.000 kr.

________Ks § 66 Dnr 98-120 253

Försäljning av fastigheten Bro Prästgård 1:31 ( f d brandstationen i Roslagsbro)

Den aktuella fastigheten ingår bland de fastigheter som kommunstyrelsen tidigare beslutat ska försäljas.

Fastigheten avser f d brandstationen i Roslagsbro. Tomtarealen är 2.744 m2. Byggnaden är i ett plan omfattande vagnhall ca 80 m2 och personalutrymmen ca 70 m2. Dessutom finns ett äldre brandgarage med slangtorn ca 73 m2. Avloppet är enskilt till en infiltration inom fastigheten. Kommunalt vatten finns från en brunn belägen inom fastigheten.

Fastigheten har utbjudits på anbud. Totalt inkom 2 st. Anbudssummorna varierar mellan 250.000-303.500 kr. Fastigheten är värderad till 400.000 kr.

Det högsta anbudet avgavs av Roslagsbro Idrottsförening. Vid förhandlingar har föreningen höjt upp sitt anbud till 320.000 kr.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 1998-02-09 kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av fastigheten Bro Prästgård 1:31 för en köpeskilling om 320.000 kr.


Au 3/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-03-03, § 64.


Ks 17/3 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna försäljning av fastigheten Bro Prästgård 1:31 för en köpeskilling om 320.000 kr.

________Ks § 67 Dnr 98-121 253

Försäljning av fastigheten Norrtälje-Båtsman 9

Den aktuella fastigheten ingår bland de fastigheter som kommunstyrelsen tidigare beslutats ska försäljas.

Fastigheten är belägen vid södra åmynningen i Norrtälje stad. Adressen är Strömgatan 8/Källgränd 1. Tomtarealen är 365 m2. Byggnaden är ett äldre 1 1/2-plans bostads- och lokalhyreshus. I bottenvåningen finns en lokal om ca 90 m2, f n uthyrd till socialförvaltningen som i sin tur upplåter lokalen till föreningen Länkarna. På plan 1 finns en bostadslägenhet om 4 r o k, ca 99 m2. Dessutom finns en kallvind om ca 35 m2 samt ett mindre uthus. Byggnaden är delvis sättningsskadad.

Fastigheten har utbjudits på anbud. Totalt inkom 12 st anbud. Anbudssummorna verierade mellan 511.000-1.450.000 kr. Fastigheten är värderad till 950.000-1.200.000 kr. På grund av det attraktiva värdet får värderingen anses ha stor osäkerhet.

Köpekontrakt har upprättats med Sverker Bohlin och Karolina Eles Bohlin som avgivit det högsta anbudet 1.450.000 kr.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 1998-02-09 kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av fastigheten Norrtälje-Båtsman 9 för en köpeskilling om 1.450.000 kr.


Au 3/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-03-03, § 65.


Ks 17/3 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna försäljning av fastigheten Norrtälje-Båtsman 9 för en köpeskilling om 1.450.000 kr.

_________
Ks § 68 Dnr 98-122 253

Försäljning av skogsskifte nr 3 samt del av skogsskifte nr 5 av fastigheten Vettershaga 7:1

Försäljningsobjektet utgör skogsmark som bedömts uppfylla kriterierna för försäljning enligt kommunstyrelsens tidigare beslut.

Den totala arealen uppgår till ca 12 ha. Värdet på marken utifrån en ren avkastningsvärdering för skogsbruk inklusive jakträtten har av Mellanskog bedömts till ca 65.000 kronor.

Skiftena nr 3 och 5 har utbjudits på anbud. Totalt inkom 7 st anbud. Anbudssummorna för skifte nr 3 varierade mellan 10.000-465.000 kr. Genom att ett område om ca 2 ha av skifte nr 5 lades till skifte nr 3 höjde anbudsgivaren av det högsta anbudet till 517.000 kr.

Tekniska kontoret har i skrivelse 1998-02-09 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av skifte nr 3 samt del av skifte nr 5 av fastigheten Vettershaga 7:1 till Marianne Lundqvist för en köpeskilling om 517.000 kr.


Au 3/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-03-03, § 66.


Ks 17/3 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna försäljning av skifte nr 3 samt del av skifte nr 5 av fastigheten Vettershaga 7:1 till Marianne Lundqvist för en köpeskilling om 517.000 kr.

_________Ks § 69 Dnr 98-123 253

Försäljning av del av skogsskifte nr 5 av fastigheten Vettershaga 7:1

Försäljningsobjektet utgör skogsmark som bedömts uppfylla kriterierna för försäljning enligt kommunstyrelsens tidigare beslut.

Den totala arealen uppgår till ca 17 ha. Värdet på marken utifrån en ren avkastningsvärdering för skogsbruk inklusive jakträtten har av Mellanskog bedömts till ca 110.000 kr.

Del av skifte nr 5 utbjöds tillsammans med skifte nr 3 av fastigheten Vettershaga 7:1 på anbud. Totalt inkom 7 st anbud. Ett område av skifte nr 5 fördes till skifte nr 3, varvid kompletterande anbud togs in. Anbudssummorna för kvarvarande del av skifte nr 5 varierade mellan 20.000-272.500 kr.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 1998-02-09 kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av del av skifte nr 5 av fastigheten Vettershaga 7:1 till Christoffer Kurpatow för en köpeskilling om 272.400 kr.


Au 3/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-03-03, § 67.


Ks 17/3 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna försäljning av del av skifte nr 5 av fastigheten Vettershaga 7:1 till Christoffer Kurpatow för en köpeskilling om 272.400 kr.

________ 


Ks § 70 Dnr Ks 98/8 299

Hemställan om att få teckna ramavtal för fastighetsdrift

Tekniska nämnden hemställer i beslut 1997-12-18, § 170 att kommunstyrelsen delegerar till tekniska nämnden att besluta om ramavtal för fastighetsdrift.

Enligt kommunstyrelsens tillämpningsföreskrifter till MA-policy, § 4 c), Upphandling av ramavtal, får sådan upphandling endast göras av kommunstyrelsen eller den nämnd styrelsen utser.

Kommunkansliet anför i skrivelse 1998-02-16 att man inte ser något hinder att tillstyrka tekniska nämndens hemställan utan föreslår kommunstyrelsen besluta att bemyndiga tekniska nämnden teckna ramavtal för fastighetsdrift.


Au 3/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-03-03, § 75.


Ks 17/3 Kommunstyrelsen beslutar

att i enlighet med arbetsutskottets förslag bemyndiga tekniska nämnden teckna ramavtal för fastighetsdrift.

_________
Ks § 71 Dnr Ks 97-820 107

Stockholms läns museum ang justering av stiftelsen Stockholms läns museums stadgar

Styrelsen för Stockholms läns museum har överfört förslag till vissa justeringar av länsmuseets stadgar. 

Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 1998-01-29, § 1 beslutat att tillstyrka styrelsen för Stockholms läns museums förslag till ändringar i stadgar för stiftelsen Stockholms läns museum och att föreslå kommunstyrelsen godkänna förslagna ändringar i nämnda stadgar.

Kommunkansliet har i yttrande 1997-11-20 redovisat vilka förändringar som föreslås. Förslaget är att styrelsens ledamöter och ersättare samt revisorer väljs på fyra år i stället för tre. Detta i enlighet med nu gällande mandatperiod för val till riksdag, kommun och landsting. vidare föreslås att ordet suppleant skall bytas ut mot ordet ersättare.

Kommunkansliet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna föreslagna förändringar i stiftelsen Stockholms läns museums stadgar i enlighet med upprättat förslag.


Au 3/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-03-03, § 76.


Ks 17/3 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna föreslagna förändringar i stiftelsen Stockholms läns museums stadgar i enlighet med upprättat förslag.

________Ks § 72 Dnr Ks 98/247 106

Utredning om förstärkt samverkan mellan kommunen och de kommunala bolagen och deras finansiering

I Norrtälje kommun har praxis varit att styrelsen i kommunala bolag utses efter allmänna val ur de politiska partierna för hela mandatperioden. Styrelsen och respektive bolagsledning sköter sedan bolagens verksamhet under mandatperioden och den enda återrapportering till kommunen som sker är den årliga årsredovisningen.

För att kunna bevaka koncerngemensamma frågor krävs att det finns en företrädare från kommunstyrelsen gentemot bolagen. Denne företrädare måste för att kunna verka i frågor av samordningskaraktär ha rätt att närvara på styrelsemöten och rätt att ta del av bolagshandlingar och annan information som bedöms erforderlig för att kunna följa de olika verksamheterna.

Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse 1998-02-12 på anförda skäl föreslagit kommunstyrelsen besluta att utreda och framlägga förslag till hur en fördjupad och förstärkt samverkan mellan kommunen och de kommunala bolagens organisation och verksamhet skall kunna uppnås, att medge utredaren rätt att påkalla den hjälp som kan komma att erfordras från kommunstyrelsens nya organisation samt de kommunala bolagen, att utredaren har rätt att för utredningsarbetet disponera maximalt 100.000 kr från kommunstyrelsens konto till förfogande, att slutrapportering av utredningsarbetet skall ske till kommunstyrelsen före utgången av augusti 1998, att uppdra till förhandlingsdelegationen skyndsamt utse lämplig befattningshavare som utredare.


Au 3/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-03-03, § 77.


Ks 17/3 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag utreda och framlägga förslag till hur en fördjupad och förstärkt samverkan mellan kommunen och de kommunala bolagens organisation och verksamhet skall kunna uppnås,


att medge utredaren rätt att påkalla den hjälp som kan komma att erfordras från kommunstyrelsens nya organisation samt de kommunala bolagen, 

att utredaren har rätt att för utredningsarbetet disponera maximalt 100.000 kr från kommunstyrelsens konto till förfogande,

att slutrapportering av utredningsarbetet skall ske till kommunstyrelsen före utgången av augusti 1998, 

att uppdra till förhandlingsdelegationen skyndsamt utse lämplig befattningshavare som utredare.

_________Ks § 73 Dnr Ks 98/19 141

Ansökningar om stöd för projekt syftande till utveckling av skärgårdsturism

Intresseföreningen Roslagens Skärgårdsturism har ansökt om medel för två projekt som i anslutning till det östkustomfattande projektet Kustlinjen, syftar till utveckling av turismen i skärgården med särskild inriktning på naturturism. Det första projektet är ett förprojekt till ett EU Mål 5b-projekt. Det andra projektet utgör förprojektets fortsättning som ett Mål 5b-projekt.

Projektet Kustlinjen syftar till att åstadkomma en sammanhållen båttrafik med tillhörande turismprodukter och marknadsföring för den svenska östkusten. Etappen Stockholms skärgård utvecklas nu med tillhörande satsning på en båtlinje. Intresseföreningen Roslagens skärgårdsturism samarbetar med projektet Kustlinjen.

Planeringskontoret har 1998-02-20 yttrat sig över projektet och bedömer att det är angeläget att Norrtälje kommuns skärgård finns med från början i lanseringen av Kustlinjen. Det bör därför vara av intresse för kommunen att stödja förprojektet.

Planeringskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att anslå 50.000 kr för Intresseföreningen Roslagens skärgårdsturisms förprojekt till EU-projekt.


Au 3/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-03-03, § 73.


Ks 17/3 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag se positivt på projektet och anslå 50.000 kr under förutsättning att Landstinget och Länsstyrelsen även stödjer projektet.

_________

Ks § 74 Dnr 98-161 253

Försäljning samt upplåtelse med arrende av områden av fastigheterna Lågarö 8:24 och 8:25

Kommunen äger ett samlat markinnehav om ca 7 ha i Södersvik omfattande fastigheterna Lågarö 1:11, 8:16, 8:24 samt 8:25.

Inom markinnehavet finns det kommunala reningsverket. Gällande byggnadsplan från år 1968 möjliggör att i nordöstra kanten av området avstycka småhustomter. En utvidgning av planområdet hr tidigare prövats, men har inte fullföljts på grund av befarade problem med lukt från reningsverket.

Börje och Helen Palmgren, ägare till fastigheterna Lågarö 8:90 och 8:92 ansökte i början av år 1997 om att få förvärva ett markområde om ca 2.300 m2 av kommunens fastighet Lågarö 8:24. Avsikten är inte att bebygga tomten utan att lägga marken till fastigheten Lågarö 8:90.

Samtidigt ansöker Palmgrens om att få förvärva ytterligare ett markområde om ca 900 m2 strax söder om de ovan nämnda planlagda tomterna. Detta område arrenderar Palmgren f n av kommunen på ett korttidsarrende (1 år i taget). På området finns en ladugårdsbyggnad vilken kommunen tidigare överlåtit på Palmgren. På grund av att området ligger utanför planlagt område kan detta inte ingå i en fastighetsbildning.

Under förhandlingarnas gång har Palmgrens bestämt sig för att sälja fastigheterna Lågarö 8:90, 8:92 samt ladugården. I köpet ingår att de nya ägarna skall fullfölja avtalen med kommunen.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 1998-02-20 kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av ett område om ca 2.300 m2 av fastigheten Lågarö 8:24 för en köpeskilling om 100.000 kr samt att godkänna upplåtelse av ett område om ca 900 m2 av fastigheterna Lågarö 8:24 och 8:25 kring befintlig ladugårdsbyggnad på 10 år med 5-årsvisa förlängningar.


Au 3/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-03-03, § 80.


Ks 17/3 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna försäljning av ett område om ca 2.300 m2 av fastigheten Lågarö 8:24 för en köpeskilling om 100.000 kr samt 

att godkänna upplåtelse av ett område om ca 900 m2 av fastigheterna Lågarö 8:24 och 8:25 kring befintlig ladugårdsbyggnad på 10 år med 5-årsvisa förlängningar.

__________Ks § 75 Dnr Ks 98/184 002

Kommunstyrelsens delegation till tjänsteman

Kommunstyrelsen har tidigare delegerat beslutanderätt i olika frågor till tjänstemän under styrelsen. Det gäller beslutanderätt i personalfrågor, attestärenden, utlämnande av allmän handling, hemvärnsärenden, föra kommunens talan inför domstolar och myndigheter samt underteckna handlingar för kommunstyrelsens räkning gentemot bank, skattemyndighet och andra myndigheter. I reglemente för kommunstyrelsen finns bestämt att ordföranden och kanslichefen undertecknar delgivningsärenden för kommunstyrelsen. Redovisningsreglementet ålägger kanslichefen att attestera kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens förtroendemannaräkningar.

I 6 kap 37 § kommunallagen föreskrivs att - vid uppdrag åt förvaltningschef att besluta inom styrelsens verksamhetsområde - styrelsen får överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen att besluta i stället.

I § 3 Reglemente för attest- och utanordning stadgas: "Nämnden skall utse beslutsattestanter och ersättare samt ange omfattningen av uppdragen".

Kommunkansliet anför i skrivelse 1998-08-26 att inför ikraftträdandet av kommunstyrelsens nya förvaltningsorganisation bör styrelsen fatta nya beslut om attestanter och om firmatecknare inom drätselkontorets verksamhetsområde. Övriga delegationer kan tills vidare kvarstå oförändrade i avvaktan på att den nya organisationen börjar fungera och hinner sätta sig.

Kommunkansliet föreslår kommunstyrelsen besluta att utse chefen för ledningskontoret Mats Törnqvist och chefen för servicekontoret Ann S Olsson, var för sig, till beslutsattestanter för de konton som ingår i budgeten för respektive kontor, med rätt för Mats Törnqvist och Ann S Olsson att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunstyrelsen att besluta i stället.


Au 3/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-03-03, § 81.Ks 17/3 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag utse chefen för ledningskontoret Mats Törnqvist och chefen för servicekontoret Ann S Olsson, var för sig, till beslutsattestanter för de konton som ingår i budgeten för respektive kontor, med rätt för Mats Törnqvist och Ann S Olsson att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunstyrelsen att besluta i stället.

_________

Ks § 76 Dnr Ks 98/177 105

Förslag till en ny kommission för utbildning inom UBC

Kommunstyrelsen beslöt 1997-09-16, § 176, att ansöka om medlemskap i Union of Baltic Cities - UBC. UBC är med sina drygt 80 medlemskommuner den största samarbetsorganisationen av kommuner runt Östersjön. UBC:s arbete för att utveckla Östersjöregionen sker framförallt i åtta arbetsutskott eller "commissions".

Utbildningsändamålet är inte företrätt i någon kommission. Det är det område där Norrtälje bedriver ett mycket aktivt Östersjösamarbete. Kärdla kommun har föreslagit att Norrtälje och Kärdla skall föreslå UBC:s styrelse att besluta om en ny kommission för utbildningssamarbete inom UBC.

Östhandelsforum AB har i skrivelse 1998-02-26 föreslagit kommunstyrelsen besluta att tillsammans med vår vänort på Dagö, Kärdla föreslå UBC:s styrelse att besluta inrätta en ny kommission kring utbildningsfrågor samt att uppdra till ÖsthandelsForum att svara för Norrtäljes arbete i en eventuell sådan kommission.


Au 3/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-03-03, § 82.


Ks 17/3 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag tillsammans med vår vänort på Dagö, Kärdla föreslå UBC:s styrelse att besluta inrätta en ny kommission kring utbildningsfrågor samt

att uppdra till ÖsthandelsForum att svara för Norrtäljes arbete i en eventuell sådan kommission.

__________Ks § 77 Dnr Ks 98/183 002

Kommunens teckningsrätt för bank- och postgirokonton m m

Inför ny förvaltningsorganisation behöver kommunstyrelsen fastställa teckningsrätt och kontrasignationsrätt för kommunens bank- och postgiroärenden samt för deklarationsärenden och uppgiftslämnande till statliga myndigheter. Beslutet skall även gälla styrelsen i egenskap av förvaltare av kommunägda stiftelser.

Kommunkansliet föreslår i skrivelse 1998-02-26 kommunstyrelsen besluta att Norrtälje kommuns teckningsrätt resp. kontrasignationsrätt för kommunens bank- och postgiroärenden, deklarationsärenden och uppgiftslämnande till statliga myndigheter för kommunstyrelsen och för av styrelsen förvaltade stiftelser utövas av följande.

Teckningsrätt:
Håkan Jonsson, kommunalråd
Bengt Ericsson, oppositionsråd
Kjell Johansson, drätselkamrer
Leif Karlsson, ekonomisekreterare
Britt Jonsson, ekonomisekreterare
Hans Nordström, ekonomisekreterare

Kontrasignationsrätt:
Barbro Erkas, assistent
Susanne Garlert, assistent
Mary-Ann Hoffström, assistent
Monica Häggqvist, assistent
Ann-Louise Söderlund, assistent
Yvonne Karlsson, assistent


Au 3/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-03-03, § 83.


Ks 17/3 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag Norrtälje kommuns teckningsrätt resp. kontrasignationsrätt för kommunens bank- och postgiroärenden, deklarationsärenden och uppgiftslämnande till statliga myndigheter för kommunstyrelsen och för av styrelsen förvaltade stiftelser utövas av följande.

Teckningsrätt:
Håkan Jonsson, kommunalråd
Bengt Ericsson, oppositionsråd
Kjell Johansson, drätselkamrer
Leif Karlsson, ekonomisekreterare
Britt Jonsson, ekonomisekreterare
Hans Nordström, ekonomisekreterare

Kontrasignationsrätt:
Barbro Erkas, assistent
Susanne Garlert, assistent
Mary-Ann Hoffström, assistent
Monica Häggqvist, assistent
Ann-Louise Söderlund, assistent
Yvonne Karlsson, assistent

__________

Ks § 78 Dnr Ks 98/294 291

Inriktning av Jungfruskolan

Utbildningsnämnden har informerat kommunstyrelsen om önskvärd beslutsordning vad avser utbyggnad av Jungfruskolan enligt upprättat PM.

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att uttala sig positivt om en sådan inriktning att ett brett beslutsunderlag med de tre i PM:et skisserade alternativen blir belysta och försedda med prislappar, att en plan för ett slutligt beslut inarbetas i budgetprocessen för 1999 för berörda nämnder och förvaltningar och utformas med stöd av den fördjupade utbildningsplan som utbildningsnämnden fått i uppdrag att utarbeta under våren 1998.


Au 17/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-03-17, § 85.


Ks 17/3 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag pröva frågan i samband med att förslag till utbildningsplan och budget 1999 föreligger.

_______Ks § 79 Dnr 98-143 280

Utredningsdirektiv om samordnad fastighetsförvaltning

Kommunstyrelsen beslöt den 12 november 1996 att uppdra åt arbetsutskottet i samråd med företrädare för tekniska nämnden, NIHAB och Roslagsbostäder AB framlägga förslag till samordnad fastighetsförvaltning för dessa bolag och kommunen. Målsättningen är att effektivisera fastighetsförvaltningen och uppnå en besparing på 15.0 mkr. I fastighetsförvaltningen ingår även berörda enheters lokalvårdsverksamhet.

Kommunkansliet har 1998-02-17 framlagt förslag till utredningsdirektiv. Samråd har skett med företrädare för tekniska kontoret, NIHAB och Roslagsbostäder AB.

Kommunkansliet föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa kommunkansliets förslag till utredningsdirektiv för samordnad fastighetsförvaltning och att utse ledamöter i den politiska ledningsgruppen.

Au 17/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-03-17, § 86.


Ks 17/3 Yrkanden

Håkan Jonsson (s) och Inger Lundh-Jansson (mp) - enligt arbetsutskottets förslag.
Christer Candal (m), Bengt Ericsson (c) och Karl-Axel Öst (fp) - att lednings- och styrgruppen skall vara en samlad grupp.


Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag utse ledamöter i den politiska ledningsgruppen enligt följande:

Bertil Karlsson (v)
Inger Lundh-Jansson (mp)
Lennart Allard (s)
Kurt Boxström (c)
Erik Sundelin (m)
Reservation:

Moderata samlingspartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare, centerpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare samt folkpartiets ledamot till förmån för Christer Candals m fl yrkande.

_________
Ks § 80 Dnr Ks 98/233 022

Förslag till ändring av gällande instruktion för central samverkansgrupp, CESAM

CESAM har 1998-01-23, § 73 föreslagit ändringar av gällande instruktion för CESAM att gälla fr o m 1998-04-01.

Förhandlingsdelegationen har vid sammanträde 1998-02-23, § 16 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande förslag till ändring av gällande instruktion för CESAM att gälla fr o m 1998-04-01.


Ks 17/3 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med förhandlingsdelegationens förslag godkänna föreliggande förslag till ändring av gällande instruktion för CESAM att gälla fr o m 1998-04-01.

_________Ks § 81 Dnr Ks 98/33 109

Utlokalisering av Sjöfartsverkets trafikinformationscentraler till Sandhamn och Landsort m m

I syfte att värna om sysselsättning och service i Stockholms skärgård har regeringen uppdragit åt Länsstyrelsen att tillsammans med berörda statliga förvaltningar pröva olika insatser som leder till fortsatt och utvecklad statlig verksamhet i Stockholms skärgård. Sjöfartsverket beslutade sommaren 1997 att lägga ner verksamheten vid utkikarna på Landsort, Sandhamn och Söderarm.

Föreligger rapporten "Sjöfartsverkets utkikar i Stockholms skärgård" översänd till Norrtälje kommun för yttrande.

Planeringskontoret har 1998-03-12 yttrat sig över förslaget och anför bland annat att man stödjer förslaget att det skall genomföras en gemensam översyn av Söderarms funktion och betydelse för säkerheten och sjöräddningen.


Ks 17/3 Kommunstyrelsen beslutar:

att som sitt yttrande i ärendet översända av planeringskontoret upprättad skrivelse undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.

________Ks § 82 Dnr Ks 98/168 002

Anmälan om delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-14 till detta protokoll anmäles och lägges till handlingarna.

_________Ks § 83

Protokoll

Föreligger kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från sammanträden 1997-09-23, 1997-09-30, 1997-10-07, 1997-10-28, 1997-11-04, 1997-11-11, 1997-11-25, 1997-12-02, 1997-12-09, 1998-01-13 1998-01-20, 1998-01-27 och 1998-02-17.

________

Ks § 84

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Dnr 98-180 042
Omsorgsnämndens beslut 1998-02-16, § 13; Ramjustering i budget 1998

KSL, Kommunförbundet Stockholms län ang protokoll och nyhetsblad från KSLs styrelse

Dnr 97-589 311
Vigelsjöskolan, Vigelsjöstugans FöräldraRåd ang Västra vägen, Förbifarten i Norrtälje

Dnr 97-988 773
Remissyttrande avs betänkandet (SOU 1997:119) "En tydligare roll för hälso- och sjukvården i folkhälsoarbetet

Dnr 98-145 265
Länsstyrelsens beslut 980211, Ansökan om tillstånd till jakt på mink inom Ängsö nationalpark.

Dnr 98-144 265
Länsstyrelsens beslut 980212 om ny naturvårdsförvaltare inom Fårholmens naturreservat i Stockholms län

Länsstyrelsens kompletteringsbegäran till Textilia Tvätt & Textilservice AB ang komplettering av ansökan om tillstånd enligt miljöskyddslagen

Dnr 98-1 142
Människokrafts skrivelse ang redovisning av erhållet bidrag.
__________