Kommunstyrelsen 1998-03-20

Plats och tid Folkets Hus, Norrtälje, kl 15.00-15.25

Beslutande Enligt förteckning

Övriga deltagande Christina Nilsson, sekreterare


Utses att justera Gunilla Enehed (m)

Justeringens Kommunkansliet 1998-03-20
plats och tid 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 85-87
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Håkan Jonsson (s)

Justerande ..................................................................................................................
Gunilla Enehed
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 1998-03-20

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats
för protokollet Kommunkansliet


Underskrift .................................................................

UtdragsbestyrkandeKs § 85

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Gunilla Enehed (m) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på kommunkansliet tisdagen den 24 mars 1998, kl 09.00.

_________Ks § 86 Dnr Ks 97/1077 023

Anställande av förvaltningschef för omsorgskontoret

Förhandlingsdelegationen föreslår 1998-03-12, § 23 att kommunstyrelsen beslutar utse Tommie Åkerström till innehavare av den ledigförklarade tjänsten som omsorgschef.

Bengt Ericsson (c) deltog ej i beslutet.

Föreligger förhandlingsprotokoll 980311, § 11 MBL, mellan Norrtälje kommun som arbetsgivare och Kommunal, SACO-föreningen samt SKTF, avd. 093.

Yrkanden

Håkan Jonsson (s) - bifall till förhandlingsdelegationens förslag.

Christer Candal (m) - återremiss till förhandlingsdelegationen för förnyat ansökningsförfarande.

Karl-Axel Öst (fp) och John-Erik Eriksson (c) - bifall till Christer Candals yrkande.

Karl-Axel Öst anmäler att han önskar lämna skriftlig protokollsanteckning.

Christer Candal (m) med instämmande av John-Erik Eriksson anmäler att de ställer sig bakom Karl-Axel Östs protokollsanteckning.

Ordföranden ställer proposition på avslag eller bifall till Karl-Axel Östs återremissyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat avslå återremissyrkandet.

Omröstning begärs.

Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition.


Omröstningsproposition

Ja-röst - avslag på återremissyrkandet.
Nej-röst - bifall till återremissyrkandet.

Omröstningsresultat

Med 7 ja-röster och 6 nej-röster har kommunstyrelsen beslutat att avslå återremissyrkandet.

Christer Candal (m), Gunilla Enehed (m), Karl-Axel Öst (fp), John-Erik Eriksson (c), Carl Ankar (c) och Berit Jansson (c) anmäler att de ej deltar i beslutet.

Håkan Jonsson (s) ställer därefter proposition på avslag på eller bifall till förhandlingsdelegationens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla förhandlingsdelegationens förslag.

Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med förhandlingsdelegationens beslut 980312, § 23, anställa Tommie Åkerström som omsorgschef.

Protokollsanteckning

Karl-Axel Öst (fp) enligt skriftlig bilaga 1.

________Ks § 87 Dnr Ks 98/227 436

Förslag till yttrande över ny bergtäkt på fastigheten Varvsvik 9:2 i Edebo församling

Länsstyrelsen i Stockholms län har översänt rubricerade ärende för yttrande.

Planeringskontoret har 1998-03-19 yttrat sig i ärendet i samråd med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och anför att den planerade bergtäkten på Varvsvik 9:2 är ett viktigt tillskott för den grusproduktion som sker inom kommunens gränser och tillstyrker därför remissen angående ansökan om en ny bergtäkt på fastigheten Varvsvik 9:2.


Ks 20/3 Kommunstyrelsen beslutar:

att som sitt yttrande i ärendet översända av planeringskontoret upprättad skrivelse, undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.

Protokollsanteckning

Kommunstyrelsens ledamöter och tjänstgörande ersättare antecknar att miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande saknas vid detta beslut, men efter föredragning av miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Lennart Allard ändå anser sig kunna fatta beslut i ärendet.

________