Kommunstyrelsen 1998-04-14


Plats och tid Stenbergssalen, Lilla Brogatan 3, kl 09.00-11.30, 12.00-12.25

Beslutande Enligt förteckning

Övriga deltagande:

Lars Jansson, Stifelsen AktieTorget i Uppland
Anders Olander, näringslivssekr
Ronny Andersson, Roslagsbostäder
Per-Arne Andhé, Roslagsbostäder
Gunnar Karlsson, Komrev
Kjell Johansson, servicekontoret
Ove Nyström, omsorgsförvaltningen
Christina Tenggren, omsorgsförvaltningen
Mats Törnqvist, kommundirektör
Christina Nilsson, sekreterare 






Utses att justera Christer Candal 

Justeringens 
plats och tid Servicekontoret, 1998-04-17

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 88-114
Christina Nilsson

Ordförande ........................................................................
Håkan Jonsson (s)

Justerande ..................................................................................................................
Christer Candal (m)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 1998-04-14

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats
för protokollet Kommunkansliet


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande







Ks § 88

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Christer Candal att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på servicekontoret 1998-04-17, kl 13.00


__________







Ks § 89

Information

Lars Jansson AktieTorget i Uppland samt näringslivssekreterare Anders Olander informerar kommunstyrelsen om den under bildande stiftelsen AktieTorget i Uppland med syfte att bilda och äga AktieTorget Uppland AB. Bolagets syfte är att hjälpa småföretagare med att få tag på riskvilligt kapital. 

Ronny Andersson och Per-Arne Andé, Roslagsbostäder informerar kommunstyrelsen om ett erbjudande Roslagsbostäder fått av NCC om att förvärva totalt 42 nyckelfärdiga lägenheter i kv Snöskatan 2:157.

Gunnar Karlsson, Komrev och Kjell Johansson, servicekontoret informerar kommunstyrelen om av kommunen förvaltade donationsfoner och stiftelser.

Ove Nyström och Christina Tenggren, omsorgskontoret lämnar kommunstyrelsen information om omsorgsnämndens förslag att kommunfullmäktige skall godkänna en ändring av äldreomsorgstaxan, under rubriken "Förbehållsbelopp".

Mats Törnquist, ledningskontoret redovisar sitt förslag till detaljorgansiation samt mål för ledningskontoret.








Ks § 90 Dnr 98-164 442

Program för "God inomhusmiljö i daghem och skola i Norrtälje kommun"

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har vid sammanträde 1998-02-12, § 10 beslutat att överlämna programmet för "God inomhusmiljö i daghem och skola i Norrtälje kommun" till kommunfullmäktige för fastställande.


Au 24/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-03-24, § 90.


Ks 14/4 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag 1998-02-12, § 10 - anta programmet "God inomhusmiljö i daghem och skola i Norrtälje kommun."

_________








Ks § 91 Dnr 98-347 214

Antagande av förslag till detaljplan för Tälje 3:49, Norra delen av kv Norden i Norrtälje stad

Området är beläget väster om Hamnvägen och utgör en förlängning av kv Norden fram till kv Ripan. Berörd fastighet Tälje 3:49 ägs av Norrtälje kommun.

Stadsarkitektkontoret har 1997-06-02 upprättat samrådsförslag.

Planförslaget har varit ute för samråd under tiden 1997-06-18--08-08. Planförslaget har reviderats med hänsyn till gjorda erinringar.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 1998-03-19, § 46 beslutat att godkänna planförslaget och överlämna detsamma till kommunfullmäktige för beslut om antagande.


Au 31/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-03-31 § 99.


Ks 14/4 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att enligt byggnadsnämndens beslut 1998-03-19, § 46 anta förslag till detaljplan för Tälje 3:49, Norra delen av kv Norden i Norrtälje stad.

_________










Ks § 92 Dnr 97/706 423

Besvarande av motion från Torgny Åberg (c) om geologisk kontroll vid nybygnation för eliminering av skred- och rasrisk

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1997-08-25. I motionen föreslås att en plan för kommunen tas fram och den ska innehålla de riskområden för skred och ras som kan förekomma i kommunen.

Planeringskontoret har i yttrande 1998-03-13 anfört att när det gäller identifieringen av ras- och skredrisker är problemet att den specialkompetens som fordras inte alltid finns tillgänglig inom kommunerna. Räddningsverket har därför fått i uppdrag av Riksdagen att utföra översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena inom bebyggda områden. Resultaten ska sedan överlämnas till kommunerna för att utgöra underlag i den ordinarie riskhanteringen. Eventuella riskområden redovisas i enlighet med PBL i kommunens översiktplan.

Planeringskontoret föreslår med hänvisning till sitt yttrande att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Au 24/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-03-24, § 92.

Ks 14/4 Yrkanden:

Håkan Jonsson (s) med instämmande av Christer Candal (m) och Karl-Axel Öst (fp) - avslag på motionen.

Bengt Ericsson (c) - bifall till motionen.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till planeringskontorets yttrande avslå motionen.

Reservation:
Centerpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Bengt Ericssons yrkande.







Ks § 93 Dnr 98-57 790

Besvarande av motion från Christer Candal (m) ang skadegörelsen i kommunen

Motionen inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 1998-01-26, § 14.

I motionen föreslås att kommunen utreder vilka årliga kostnader skadegörelse och klotter åsamkat kommunen de senaste tre åren och att kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samråd med berörda nämnder arbeta fram regler för hur framtida minskade kostnader för skadegörelse kan kopplas till positiva insatser för barn- och ungdomsverksamheten.

Kommunkansliet har 1998-03-05 yttrat sig över motionen. Kansliet anser att det föreslagna uppdraget bör ges till servicekontoret. Uppdraget bör i ett första skede begränsas till att utreda skadegörelse och klotter på dels kommunägda fastigheter, dels fastigheter som ägs av kommunens bolag NEAB, NIHAB och Roslagsbostäder.

Kansliet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Med utgångspunkt från att fullmäktige bifaller motionen föreslås kommunstyrelsen besluta att uppdra åt Servicekontoret utreda vilka årliga kostnader skadegörelse och klotter åsamkat kommunen de tre senaste åren, med beaktande av vad som sägs i kommunkansliets tjänsteskrivelse den 5 mars 1998, att tillsätta en arbetsgrupp för att arbeta fram regler för hur minskade skadekostnader kan kopplas till positiva insatser för barn- och ungdomsverksamheten samt att utse Stefan Jönsson till sammankallande i arbetsgruppen med uppgift att beakta vad som sägs i kommunkansliets tjänsteskrivelse den 5 mars 1998 och att arbetsgruppens förslag till regler skall föreläggas kommunstyrelsen före utgången av 1998.

Au 24/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-03-24, § 93.


Ks 14/4 1. Kommunstyrelsen beslutar

att i enlighet med arbetsutskottets förslag uppdra åt Servicekontoret utreda vilka årliga kostnader skadegörelse och klotter åsamkat kommunen de tre senaste åren, med beaktande av vad som sägs i kommunkansliets tjänsteskrivelse den 5 mars 1998,

att tillsätta en arbetsgrupp för att arbeta fram regler för hur minskade skadekostnader kan kopplas till positiva insatser för barn- och ungdomsverksamheten samt 

att utse Stefan Jönsson till sammankallande i arbetsgruppen med uppgift att beakta vad som sägs i kommunkansliets tjänsteskrivelse den 5 mars 1998 och 

att arbetsgruppens förslag till regler skall föreläggas kommunstyrelsen före
utgången av 1998.


2. Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att - med hänvisning till kommunstyrelsens beslut - bifalla motionen.

____________








Ks § 94 Dnr Ks 98/326 091

Motionsredovisning enligt kommunallagen 5 kap 33 §

Kommunallagen stadgar att motionen bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut med anledning av motionen vid sammanträde som hålles inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen ej kan avslutas inom sådan tid skall detta och vad som har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige vid sammanträde inom angiven tidpunkt.

Fullmäktige får vid behandling av sådan anmälan avskriva motionen från vidare handläggning.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner vilkas beredning då ännu ej slutförts.

Föreligger motionsredovisning daterad 1998-03-16.


Au 24/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-03-24 § 94.


Ks 14/4 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

_________








Ks § 95 Dnr Ks 98/301 101

Kommunfullmäktiges arbetsformer

Demokratikommittén har i skrivelse 1998-03-06 lämnat olika förslag till förändringar av kommunfullmäktiges arbetsformer.

Demokratikommittén föreslår med hänvisning till föreslagna punkter i sin skrivelse kommunfullmäktige besluta att idédebatter genomföres i fullmäktige, att införa en frivillig begränsning av talartiden vid anföranden, att införa dubbla talarlistor, att uppdra till fullmäktiges presidium genomföra demokratikommitténs förslag om specialinbjuden publik, att förändra motionshanteringen på så sätt att motionen om möjligt debatteras i fullmäktige innan den remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Kommittén föreslår vidare kommunstyrelsen besluta att remittera förslaget om att nämndernas eget förslag skall utgöra huvudförslag vid fullmäktiges behandling till samtliga nämnder och att uppdra till demokratikommittén genomföra remissomgången och sammanställa och redovisa remissvaren samt lägga fram förslag till beslut, att utreda förutsättningarna för radioutsändning från fullmäktiges sammanträden.


Au 31/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-03-31, § 106.


Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag överlämna demokratikommitténs skrivelse till kommunfullmäktige för ställningstagande.

_________






Ks § 96 Dnr Ks 98/377 291

Begäran om tilläggsanslag för om- och tillbyggnad av Vigelsjöskolans kök samt nybyggnad av gymnastikbyggnad

Vid Vigelsjöenheten skall det nuvarande köket och matsalen byggas om och ut. En gymnastiksal skall byggas vid skolan då den provisoriska gymnastiksalen i kv Slakteriet försvinner i och med att lokalerna byggs om till förvaltningslokaler.

I tekniska kontorets investeringsplan för 1998 finns medel uppsatta för om- och tillbyggnad av Vigelsjöskolan. Objekten har tidigare kostnadsberäknats till 7,0 milj. kr. Under budgetarbetet för 1998 bortföll begäran om att lägga tillbaka 1,0 mkr till Vigelsjö, sålunda upptogs bara resterande summa från 1997, 1,15 mkr.

Tekniska kontoret har i skrivelse 1998-03-23 på anförda skäl beslutat föreslå kommunstyrelsen att rubricerade projekt får upphandlas och genomföras till en kostnad av 7,8 milj. kr.

Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 1998-03-26, § 23 beslutat hemställa hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag om 2.146 tkr för att genomföra om- och tillbyggnad av Vigelsjöskolan i enlighet med projekteringen.

Au 31/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-04-14, § 107 och för egen del beslutat att - under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar bevilja barn- och skolnämnden ett tilläggsanslag om 2.146 tkr - medge tekniska nämnden påbörja och genomföra rubricerade projekt.

Ks 14/4 Föreligger servicekontorets medelsanvisning 1998-04-07.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att i enlighet med servicekontorets medelsanvisning bevilja tekniska nämnden/kontoret ett tilläggsanslag på 1 150 kkr att täckas inom ramen för redan beslutad upplåning år 1998 för att genomföra om- och tillbyggnad av Vigelsjöskolan.







Ks § 97 Dnr Ks 98/376 294

Roslagsbostäder, godkännande av förvärv av fastigheterna Snöskatan 
2.157 m fl

Roslagsbostäder AB har av NCC fått erbjudan om att förvärva fastigheterna Snöskatan 2:157 m fl, innehållande totalt 42 "nyckelfärdiga" lägenheter i tre s k stjärnhus.

Med hänvisning till ärendets principiella art samt ägardirektiv av den 1994-03-31, §§ 2 och 7, hemställer Roslagsbostäder att kommunstyrelsen medger förhandsbesked om möjlighet att förvärva ovan nämnda fastigheter.

Kommunstyrelsen beslutar:

att i avvaktan på Roslagsbostäders styrelsebeslut vilandeförklara ärendet till extra kommunstyrelsesammanträde den 27 april 1998.

_____________











Ks § 98 Dnr 98-235 253

Försäljning av bostadsrättslägenheter i Brf Rospiggen, Norrtälje och Brf Norrvreten, Hallstavik

Den nuvarande hyresgästen har anmält intresse att få förvärva lägenheten i Brf Rospiggen om 1 rum och kök, Bergsgatan 12 A. Lägenheten är värderad till 120.000 kr +-10.000 kr. Kostnad för värdering och upprättande av köpehandlingar uppgår till 1.000 kr.

Lägenheten i Brf Norrvreten , Gamlebovägen 7 B , Hallstavik är på
3 rum och kök. Utgångspriset var satt till 150.000 kr. Lägenheten föreslås säljas för 140.000 kr. Förmedlingsprovision uppgår till 12.500 kr.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 1998-03-09 kommunstyrelsen besluta att godkänna försäljning av bostadsrättslägenhet 1 rok i Brf Rospiggen, Bergsgatan 12 A i Norrtälje stad för en köpeskilling av 120.000 kr, att godkänna försäljning av bostadsrättslägenhet 3 rok i Brf Norrvreten, Gamlebovägen 7 B i Hallstavik för en köpeskilling av 140.000 kr.


Au 24/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-03-24, § 87.


Ks 14/4 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna försäljning av bostadsrättslägenhet 1 rok i Brf Rospiggen, Bergsgatan 12 A i Norrtälje stad för en köpeskilling av 120.000 kr,

att godkänna försäljning av bostadsrättslägenhet 3 rok i Brf Norrvreten, Gamlebovägen 7 B i Hallstavik för en köpeskilling av 140.000 kr.

_________









Ks § 99 Dnr 98-212 805

Ansökan om bidrag till Östersjö brygga från Skeppsmyra byalag

Skeppsmyra byalag har i skrivelse 1997-12-22 framfört önskemål om att kommunen ersätter byalaget för nedlagda kostnader med 168.000 kr för upprustning av Östersjö brygga. Dessutom anser byalaget att det är skäligt att kommunen ger ett årligt bidrag på 5.000 kr.

Motivet till kraven på bidrag är att bryggan ligger på Skeppsmyra bys samfällda mark och att bryggan angörs av WÅAB och skolskjutstrafik.

Planeringskontoret har i skrivelse 1998-02-18 redogjort för ansökningar och bidrag m m gällande Östersjö brygga under 1990-talet.

Kontoret föreslår att Skeppsmyra byalag beviljas bidrag motsvarande 10 % av gjord investering. Detta är en positiv tolkning av bryggplanen som anger att om statsbidrag ej beviljats är högsta bidrag 7 % av totala byggkostnaderna.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna bifogad skrivelse som kommunens yttrande i ärendet, att bevilja Skeppsmyra byalag bidrag på 17.000 kr för kostnader för upprustning av Östersjö brygga, att avslå ansökan om årligt driftsbidrag på 5.000 kr.


Au 24/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-04-14, § 88.


Ks 14/4 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna bifogad skrivelse som kommunens yttrande i ärendet,

att bevilja Skeppsmyra byalag bidrag på 17.000 kr för kostnader för upprustning av Östersjö brygga, att täckas ur kommunstyrelsens konto till förfogande,

att avslå ansökan om årligt driftsbidrag på 5.000 kr.








Ks § 100 Dnr 98-105 042

Ombudgeteringar av driftsanslag 1997

I samband med upprättande av bokslut för 1997 har önskemål inkommit om ombudgetering till 1998 av medel som ej tagits i anspråk under 1997.

Begäran om ombudgetering avser åtgärder som ej hunnit komma till utförande 1997 och som istället beräknas genomföras 1998, samtidigt som motsvarande medel saknas i 1998 års budget.

Drätselkontoret föreslår i skrivelse 1998-03-02 kommunstyrelsen besluta att 400.000 kr inom planeringskontoret får ombudgeteras från 1997 till 1998 för att fullfölja påbörjat eu-arbete enligt beslut i kommunstyrelsen 1997, § 26, att 1.200.000 kr inom omsorgsnämnden får ombudgeteras från 1997 till 1998 för att genomföra 1997 beslutade åtgärder, 500.000 kr avseende arbete med Tidaholmsmodellen och 700.000 kr avseende kompetenshöjande åtgärder för vårdpersonal. Medel beviljades av kommunfullmäktige 1997, § 92, inom ramen för de s.k. "Personpengarna", att 6.000.000 kr inom tekniska nämnden får ombudgeteras från 1997 till 1998 för att klara ej utfört fastighetsunderhåll 1997 i enlighet med begäran i tekniska nämnden 1998-01-28, § 3, att 610.000 kr inom kommunstyrelsen får ombudgeteras från 1997 till 1998 för att finansiera 1997 beslutade men ännu ej genomförda sysselsättningsåtgärder, att erforderliga medel för begärda ombudgeteringar på totalt 8.210.000 kr finansieras inom av kommunfullmäktige redan godkänd upplåning för 1998 samt att medge att beloppet får belasta 1998 års driftsresultat och därmed minska det egna kapitalet.


Au 24/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-03-24, § 89.


Ks 14/4 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag 400.000 kr inom planeringskontoret får ombudgeteras från 1997 till 1998 för att fullfölja påbörjat eu-arbete enligt beslut i kommunstyrelsen 1997, § 26, 


att 1.200.000 kr inom omsorgsnämnden får ombudgeteras från 1997 till 1998 för att genomföra 1997 beslutade åtgärder, 500.000 kr avseende arbete med Tidaholmsmodellen och 700.000 kr avseende kompetenshöjande åtgärder för vårdpersonal. Medel beviljades av kommunfullmäktige 1997, § 92, inom ra-
men för de s.k. "Personpengarna",

att 6.000.000 kr inom tekniska nämnden får ombudgeteras från 1997 till 1998 för att klara ej utfört fastighetsunderhåll 1997 i enlighet med begäran i tekniska nämnden 1998-01-28, § 3,

att 610.000 kr inom kommunstyrelsen får ombudgeteras från 1997 till 1998 för att finansiera 1997 beslutade men ännu ej genomförda sysselsättningsåtgärder, 

att erforderliga medel för begärda ombudgeteringar på totalt 8.210.000 kr finansieras inom av kommunfullmäktige redan godkänd upplåning för 1998 samt 

att medge att beloppet får belasta 1998 års driftsresultat och därmed minska det egna kapitalet.

_________







Ks § 101 Dnr 98-82 315

Ang behov av rastplats vid Alhamra längs riksväg 77

Köpmannakåren och Företagarföreningen i Rimbo har inkommit med en skrivelse där man föreslår att den planerade pendlarparkeringen vid Alhamra kompletteras med en rastplats med turistisk inriktning.

I kommunens rastplatsplan föreslås en lokalisering vid Gottröra. Genom den planerade pendlarparkeringen har alternativet med lokalisering vid Alhamra blivit aktuell.

Vägverket, som för närvarande arbetar med en regional rastplatsplan, har informerats om idéerna att lokalisera en rastplats till Alhamra.
Från Vägverkets sida har man också diskuterat ett läge längre österut med utsikt över Långsjön. Det finns dock inga konkreta förslag ännu.

Planeringskontoret har 1998-03-02 yttrat sig över förslaget och anför bland annat att kommunen bör ta upp ärendet med Vägverket och föreslå kompletteringen med en rastplats vid Alhamra alternativt det läge som Vägverket har diskuterat.


Au 24/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-03-24, § 91.


Ks 14/4 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag som kommunens svar till Köpmannakåren och Företagarföreningen i Rimbo översända av planeringskontoret upprättad skrivelse undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och planeringschefen.

__________







Ks § 102 Dnr 98-181 706

Förändring av regler för beräkning av förbehållsbelopp i taxan för äldreomsorg

I taxa för avgifter inom äldreomsorgen, som fastställts av kommunfullmäktige, anges att förbehållsbeloppet ska följa Norrtälje kommuns norm för socialbidrag inkl. avgift för färdtjänst.

Omsorgsnämnden beslutade 1997-05-06 att ändra förbehållsbeloppet med hänsyn till socialnämndens ändrade socialbidragsnorm samt med hänvisning till socialstyrelsens anvisningar om kommunala avgifter för äldreomsorg.

Omsorgsförvaltningen anser att förbehållsbeloppets anknytning till socialbidragsnormen inte längre fungerar på det sätt som gällde när det ursprungliga beslutet om taxa för äldreomsorgen togs. Därför förordar förvaltningen att äldreomsorgstaxan ändras.

Omsorgsnämnden har vid sammanträde 1998-02-16, § 15 beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att ändra äldreomsorgstaxan för Norrtälje kommun under rubriken "Förhållsbelopp" till följande lydelse:
"Omsorgsnämnden fastställer årligen, med beaktande av den norm och de regler för övrigt som gäller för socialnämndens stöd medelst socialbidrag till personer med långvariga behov, det förbehållsbelopp som skall tillämpas för avgiftsberäkningen och bevakar att förbehållsbeloppets storlek ändras när anledning finns till det", att om kommunfullmäktige beslutar enligt ovanstående förslag, ej för 1998 ändra det förbehållsbelopp som nu gäller.


Ks 14/4 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att enligt omsorgsnämndens beslut 1998-02-15, § 16 ändra äldreomsorgstaxan för Norrtälje kommun under rubriken "Förhållsbelopp" till följande lydelse:
"Omsorgsnämnden fastställer årligen, med beaktande av den norm och de regler för övrigt som gäller för socialnämndens stöd medelst socialbidrag till personer med långvariga behov, det förbehållsbelopp som skall tillämpas för

avgiftsberäkningen och bevakar att förbehållsbeloppets storlek ändras när anledning finns till det",

att ej ändra det förbehållsbelopp som nu gäller för 1998.

__________








Ks § 103 Dnr 98-180 042

Begäran om tilläggsanslag med 1,5 mkr, omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden anhåller 1998-02-16, § 13 om en utökning av sin budgetram med 1.5 mkr för 1998.

Beroende på ny lagstiftning i samband med LSS/LASS samt inkontinensartiklar har omsorgsnämnden påförts nettokostnader beräknade till 1.5 mkr för 1998, vilket medelsbehov anmäldes i samband med budgetarbetet för 1998.

Drätselkontoret har vid sammanträde 1998-03-12 föreslagit kommunstyrelsen besluta att omsorgsnämnden beviljas ett tilläggsanslag på 1.500.000 kr för att täcka tillkommande kostnader 1998 i samband med LSS/LASS och inkontinensartiklar, att erforderliga medel på 1.500.000 kr finansieras inom av kommunfullmäktige redan godkänd upplåning för 1998 samt att medge att beloppet får belasta 1998 års driftsresultat och därmed minska det egna kapitalet.


Au 31/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-03-31, § 101.


Ks 14/4 Kommunstyrelsen beslutar:

att överlämna ärendet till arbetsutskottets rambudgetberedning vecka 21.

________________







Ks § 104 Dnr 98.295 105

Utseende av ansvarig utgivare för personaltidningen Piggen samt kommuntidningen Bryggan

Kommunstyrelsen har beslutat utge en kommuntidning. Tidningens namn blir Bryggan i Norrtälje kommun.

Kommunstyrelsen ger sedan många år också ut personaltidningen Piggen.Tidningen ges ut genom informationsavdelningens försorg.

För båda tidningarna måste med den nya förvaltningsorganisationen ny ansvarig utgivare utses.

Kommunkansliet föreslår i skrivelse 1998-03-23 kommunstyrelsen besluta att utse chefen för ledningskontoret Mats Törnqvist till ansvarig utgivare för kommuntidningen Bryggan i Norrtälje kommun och för personaltidningen Piggen.


Au 31/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-03-31, § 102.


Ks 14/4 Kommunstyrelsen beslutar

att i enlighet med arbetsutskottets förslag utse chefen för ledningskontoret Mats Törnquist till ansvarig utgivare för kommuntidningen Bryggan i Norrtälje kommun och för personaltidningen Piggen.

__________












Ks § 105 Dnr 98-296 805

Ansökan om bidrag 1998 till Frivilligorganisationernas samarbetskommitté (FOS)

Frivilligorganisationernas samarbetskommitté (FOS) anhåller i skrivelse om bidrag för år 1998 med 67.750 kr.

Kommunkansliet föreslår i skrivelse 1998-03-26 att ur kommunstyrelsens konto 1012-0893-2888-6234 bevilja Frivilligorganisationernas samarbetskommitté 60.000 kr i bidrag för 1998.


Au 31/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-03-31, § 105.


Ks 14/4 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag ur kommunstyrelsens konto 1012-0893-2888-6234 bevilja Frivilligorganisationernas samarbetskommitté 60.000 kr i bidrag för 1998.

_________







Ks § 106 Dnr 98-113 872

Yttrande över byggnadsminnesförklaring av Norrvikens båtvarv; 
Harg s:9 i Vätö församling

Länsstyrelsen i Stockholm har översänt rubricerade ärende för yttrande med anledning av att Föreningen för byggnadsvård i Roslagen väckt frågan om byggnadsminnesförklaring av Norrvikens båtvarv.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 1998-03-19, § 50 beslutat att inte ha någon erinran om länsstyrelsen finner det motiverat att byggnadsminnesförklara Norrvikens båtvarv.


Au 31/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-03-31, § 109.


Ks 14/4 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med byggnadsnämndens beslut 1998-03-19, § 50 inte ha någon erinran om länsstyrelsen finner det motiverat att byggnadsminnesförklara Norrvikens båtvarv.

________








Ks § 107 Dnr 98-267 106

Anmälan av intresse från Täby kommun att köpa en aktie i Business Arena Stockholm AB samt hembudsförfrågan

Täby kommunstyrelse har anmält intresse till SML, Stockholms Mark och Exploateringsbolag AB att ingå som delägare Business Arena Stockholm AB, BAS genom förvärv av en aktie från SMLs innehav i BAS.

Planeringskontoret har i skrivelse 1998-03-26 anfört att Täby kommuns köp av aktie ligger i linje med ursprungligt förslag och ger BAS en ännu tydligare regional förankring.

Planeringskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att avstå från hembudet 
om förköp av 1 aktie i BAS.


Ks 14/4 Kommunstyrelsen beslutar:

att avstå från hembudet om förköp av 1 aktie i BAS.

Protokollsanteckning

Norrtälje kommun ser positivt på att fler kommuner ansluter sig till 
BAS, dock borde anslutning villkoras till att man ansluter sig med det antal 
aktier som den ursprungliga fördelningen redovisar så att kommunerna 
solidariskt medverkar till BAS finansiering.

____________







Ks § 108 Dnr 98-323 370

Ang fjärrvärmeområden

Den första januari 1998 trädde de nya stimulansbidragen inom energiområdet i kraft. Riksdagen har avsatt totalt 1.650 milj. kr för detta. Bidrag ges till
- eleffektminskande åtgärder
- byte från elvärme till annan individuell uppvärmning
- byte från elvärme till fjärrvärme

För att få bidragen krävs att fastigheten inte ligger i ett område där det redan finns fjärrvärme eller planeras för fjärrvärmeutbyggnad.

Kommunen måste därför definiera vilket område inom kommunen som kommer inom planeringsperioden att kunna ha möjlighet till fjärrvärme.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 1997-09-30 gett planeringskontoret i uppdrag att i samråd med Norrtälje Energi och miljö- och hälsoskyddskontoret upprätta förslag till fjärrvärmeområde för Norrtälje, Rimbo och Hallstavik.

Planeringskontoret föreslår i skrivelse 1998-03-24 kommunstyrelsen besluta att godkänna att fjärrvärmeområdena för Norrtälje stad, Rimbo och Hallstavik definieras i enlighet med till ärendet hörande kartor samt att det i den kommande energiplanen skall anges den framtida avgränsningen av fjärrvärmeområdena i de tre orterna.


Au 31/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-03-31, § 108.


Ks 14/4 Kommunstyrelsen beslutar:

att i enlighet med arbetsutskottets förslag godkänna att fjärrvärmeområdena för Norrtälje stad, Rimbo och Hallstavik definieras i enlighet med till ärendet hörande kartor samt 

att det i den kommande energiplanen skall anges den framtida avgränsningen av fjärrvärmeområdena i de tre orterna.
__________






Ks § 109 Dnr Ks 98/378 291

Framställan om tilläggsanslag för byggnation i Knuten, Rimbo

Knutens lokaler, som hösten 1998 kommer att nyttjas som skollokaler, kräver smärre ombyggnationer för att anpassas för det nya ändamålet.

Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 1998-03-26, § 22 beslutat att hos kommunstyrelsen begära ett tilläggsanslag på 700 tkr för att genomföra erforderliga insatser vid Knuten för att skolverksamhet skall kunna bedrivas hösten 1998 samt att hemställa att kommunstyrelsens arbetsutskott medger att tekniska kontoret omedelbart kan påbörja projektet.


Au 31/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-03-31, § 111.


Ks 14/4 Föreligger servicekontorets medelsanvisning 1998-04-07. Vid kommunstyrelsens tillstyrkan till projektets genomförande föreslås att tilläggsanslag 700 kkr anvisas tekniska nämnden/kontoret och att finansiering får ske inom redan beslutad ram för upplåning år 1998.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja tekniska nämnden/kontoret ett tilläggsanslag på 700 tkr för att genomföra erforderliga insatser vid Knuten för att skolverksamhet skall kunna bedrivas hösten 1998 samt

att finansieringen får ske inom redan beslutad ram för upplåning 1998.

___________

.







Ks § 110 Dnr Ks 97/1068 253

Överlåtelse av fastigheten Edsbro Masugn 1:7 m m (Bygdegården)

Kommunstyrelsen beslöt 1998-01-13 att godkänna ett avtal om överlåtelse av fastigheten Edsbro Masugn 1:7 m m till Edsbro Bygdegårdsförening. Avtalet innebär att fastigheten efter åtgärdande av vissa brister överlämnas som gåva till föreningen.

Avtalet förutsatte även godkännande av kommunfullmäktige senast 1998-03-01. Detta har emellertid genom ett förbiseende ej skett. Därför har ett tilläggsavtal upprättats som innebär förnyelse av det tecknade överlåtelseavtalet med vissa ändringar.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse 1998-04-02 kommunstyrelsen besluta att hos kommunfullmäktige hemställa om godkännande av överlåtelse av fastigheten Edsbro Masugn 1:7 till Edsbro Bygdegårdsförening enligt upprättat avtal.


Ks 14/4 Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna överlåtelse av fastigheten Edsbro Masugn 1:7 till Edsbro Bygdegårdsförening enligt upprättat avtal.

_________







Ks § 111 Dnr Ks 98/435 106

Kommunal medverkan i AktieTorget Uppland

Målsättningen med aktietorget Uppland är att finna nya vägar till riskkapitalförsörjning av små företag som vill utveckla sin verksamhet.
Det finns ett bolag som heter AktieTorget i Norden AB. De har ett avtal med börsen att tillhandahålla möjligheter till handel via den s k saxsystemet samt att notering av företag ska kunna ske på den nystartade börslistan Aktietorglistan.
Fristående lokala samarbetspartners ska finnas vars uppgift är att driva lokala mötesplatser där företrädare för företag och investerare kan mötas. AktieTorget Uppland utgör en sådan fristående part för området Uppland. För detta ändamål bildas Stiftelsen AktieTorget Uppland som bildar och äger AktieTorget Uppland AB. Stiftelsens roll är att starta och garantera verksamheten i bolaget under de två första åren.

Servicekontoret/Planering och Näringsliv föreslår i skrivelse 1998.04.09 att kommunstyrelsen beslutar att ingå som stiftare av Stiftelsen AktieTorget Uppland och att anslå l0 000 kronor till stiftelsekapital.

Underhand meddelas att sista dagen för att anmäla intresse att ingå som stiftare är den 15 april 1998.

1. Kommunstyrelsen beslutar

att - under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande - ingå som stiftare av Stiftelsen AktieTorget Uppland ,

att stiftlesekapitalet l0.000 kronor för belasta konto 1503100, Näringslivsservice.


2. Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna av kommunstyrelsen vidtagen åtgärd

________________







Ks § 112 Dnr Ks 98/168 002

Anmälan av delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt aktbilagorna 1-8 till detta protokoll anmäles och lägges till handlingarna.

__________ 












Ks § 113

Protokoll

Föredras och lägges till handlingarna

Kommunstyrelsens förhandlingsdelegatiosn protokoll 1998-02-23, 1998-02-25, 1998-03-03, 1998-03-06, 1998-03-12.

Kommunfullmäktiges protokoll 1997-11-24, 1997-12-15 och 1998-01-26.

________







Ks § 114

Meddelanden

Meddelas och lägges till handlingarna

Dnr 97-1146 050
Tekniska nämndens beslut 1998-02-26, § 19 ang Komrevs upphandlingsrutiner för Norrtälje kommun

Skrivelse från Bellstasund AB till omsorgsnämnden ang "Anbud insatser LSS"

Svenska kommunförbundets cirkulär 1998:34 ang ny skrift från kommunförbundet: Från glesbygd till Storstad? en kunskapsöversikt om flyttströmmar

Svenska kommunförbundets cirkulär 1998:44 ang bostadsföretagens ekonomiska situation

Svenska kommunförbundets cirkulär 1998:45 ang EU- och sidastöd till vänortsutbyte - riktlinjer för 1998

Svenska kommunförbundets cirkulär 1998:46 ang lagen om offentlig upphandling (nya tröskelvärden)

Namnlistor, 10 st ( ca 200 namn) till stöd för dragracingbanan i Hallstavik

Regeringskansliets proposition 1997/98:70 Att utveckla ett grannlandssamarbete

Dnr 97-62 611
Skolverket; "Tillsyn av grundskolan i Norrtälje kommun"

Årsredovisning från Business Arena Stockholm AB

_______