Kommunstyrelsen 1998-04-27


Plats och tid Fritidsgården Knuten, Rimbo, kl 17.15-18.00

Beslutande Enligt förteckning

Övriga deltagande

Mats Törnqvist, chef ledningskontoret
Rolf Schwerin, sekreterare

Utses att justera Gunilla Enehed (m)

Justeringens 
plats och tid Kommunkansliet 1998-05-04, kkl 13.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 115-120
Rolf Schwerin

Ordförande ........................................................................
Håkan Jonsson

Justerande ..................................................................................................................
Gunilla Enehed

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 1998-04-27

Datum för Datum för
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats
för protokollet Servicekontoret 


Underskrift .................................................................

UtdragsbestyrkandeKs § 115

Val av justeringsman

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Gunilla Enehed att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på servicekontoret 1998-05-04, kl 13.00

__________ 

Ks § 116 Dnr Ks 98/376 294

Roslagsbostäder, godkännande av förvärv av fastigheterna Snöskatan 
2.157 m fl

Roslagsbostäder AB har av NCC fått erbjudan om att förvärva fastigheterna Snöskatan 2:157 m fl, innehållande totalt 42 "nyckelfärdiga" lägenheter i tre s k stjärnhus.

Med hänvisning till ärendets principiella art samt ägardirektiv av den 1994-03-31, §§ 2 och 7, hemställer Roslagsbostäder att kommunstyrelsen medger förhandsbesked om möjlighet att förvärva ovan nämnda fastigheter.

Ks 14/4 Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 1998-04-14, § 97, att i avvaktan på Roslagsbostäders styrelsebeslut vilandeförklara ärendet till extra kommun-styrelsesammanträde den 27 april 1998.


Ks 27/4 Yrkanden:

Håkan Jonsson (s)
- att Roslagsbostäder förvärvar fastigheten Snöskatan 2:157, under förutsättning att husen utrustas med solfångare i ett samarbetsprojekt mellan Roslagsbostäder och Norrtälje Energi AB, att ventilationen ses över vad avser ljudnivåer och att färskvattenförbrukningen minimeras samt att man prövar möjligheten att använda träfiberisolering

Christer Candal (m), Bengt Ericsson (c) och Karl-Axel Öst (fp)
- avslag på Håkan Jonssons förslag

Inger Lundh-Jansson (mp)
- bifall till Håkan Jonssons förslag
Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar


att Roslagsbostäder förvärvar fastigheten Snöskatan 2:157, under förutsättning att husen utrustas med solfångare i ett samarbetsprojekt mellan Roslags-bostäder och Norrtälje Energi AB, att ventilationen ses över vad avser ljud-nivåer och att färskvattenförbrukningen minimeras samt att man prövar möjligheten att använda träfiberisolering.

Reservation
Moderata samlingspartiets, centerpartiets och folkpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Christer Candals, Bengt Ericssons och Karl-Axel Östs yrkande.

______ 

Ks § 117 Dnr Ks 97/699 001

Förslag till detaljorganisation samt mål för ledningskontoret

Kommunstyrelsen beslutade 1997-11-25 att godkänna förslag till detaljorganisation av kommunens nya ledningskontor. Kommunstyrelsen lade också fast de mål kontoret skulle ha för sin verksamhet.

Ordföranden i förhandlingsdelegationen Sune Alm och ledningschef Mats Törnqvist har i skrivelse 1998-03-23 redovisat förslag till arbetssätt, resultatmål, bemanning m m.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta syfte, ansvar och arbetssätt samt resultatmål för ledningskontoret samt att fastställa bemanning och tjänstebenämningar enligt förslag.


Au 31/3 Arbetsutskottet har behandlat ärendet 1998-03-31, § 103, varvid kommunstyrelsen föreslogs besluta att i enlighet med skrivelse 1998-03-23 anta syfte, ansvar och arbetssätt samt resultatmål för ledningskontoret samt 

att fastställa bemanning och tjänstebenämningar.


Ks 27/4 Föreligger förhandlingsprotokoll 1998-04-07 och 1998-04-20.

Mats Törnqvist meddelar att de fackliga företrädarna har begärt central tvisteförhandling.

Yrkanden:

Karl-Axel Öst (fp)
- Förslaget, första sidan, sista stycket, bör ha följande lydelse: 
"Ledningskontoret skall ansvara för att kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ges relevanta beslutsunderlag och att fattade beslut verkställs".

Håkan Jonsson (s)
- bifall till arbetsutskottets förslag och Karl-Axel Östs yrkande, dock 
- att tjänstemännen skall behålla sina, gamla tjänstetitlar och 


- att ledningskontoret ansvarar för att kommunstyrelsens beslut om besparings- 
krav å 3,0 mkr i samband med organisationsöversynen fullföljs, och
- att beslutet inte gäller med mindre än att pågående MBL-förhandllingar 
slutförts.
Kommunstyrelsens beslut:

att i enlighet med skrivelse 1998-03-23 anta syfte, ansvar och arbetssätt samt resultatmål för ledningskontoret,

att fastställa bemanning och att tjänstemännen skall behålla sina gamla tjänstebenämningar,

att förslaget, första sidan, sista stycket, skall ha följande lydelse; "Ledningskontoret skall ansvara för att kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ges relevanta beslutsunderlag och att fattade beslut verkställs",

att ledningskontoret ansvarar för att kommunstyrelsens beslut om besparingskrav å 3,0 mkr i samband med organisationsöversynen fullföljs, och

att beslutet, i de delar det omfattas av pågående MBL-förhandling, inte gäller med mindre än att MBL-förhandlingen ifråga slutförts.

_________ 

Ks § 118 Dnr Ks 98-417 251

Mark- och exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kv Handelsmannen m m

Ett detaljplaneförslag har upprättats för kv Handelsmannen och del av kv Diamanten som möjliggör att Norrtelje Tidning AB kan expandera österut samt uppföra ny presshall, tryckpress m m.

Planförslaget innebär att nuvarande Industrigatan mellan Diamantgatan och Tibeliusgatan kommer att byggas över, vilket kommer att innebära en hel del om- och nybyggnader i omgivande gatunät. Dessa åtgärder regleras i ett mark- och exploateringsavtal mellan kommunen och Norrtelje Tidning AB.

Tekniska kontoret har upprättat förslag till mark- och exploateringsavtal och föreslår i skrivelse 1998-04-08 kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till mark- och exploateringsavtal med Norrtelje Tidning AB.Kommunstyrelsens beslut:

att godkänna förslag till mark- och exploateringsavtal med Norrtelje Tidning AB.

________ 

Ks § 119 Dnr Ks 98/566 142 

Åtgärder för långtidsarbetslösa ungdomar 20-24 år

I december 1997 beslutade riksdagen att kommunerna genom ett frivilligt åtagande kan överta ansvaret för långtidsarbetslösa ungdomar i åldern 20-24 år. Genom detta beslut har Norrtälje kommun möjlighet att teckna avtal med Länsarbetsnämnden om ett kommunalt ansvar att erbjuda arbetslösa ungdomar en aktiverande och utvecklande insats på heltid. Under 1998 väntas en ny lag som reglerar kommunens ansvar för långtidsarbetslösa ungdomar.

Kommunledningskontoret har tillsammans med socialförvaltningen utformat ett förslag till avtal med Länsarbetsnämnden.

Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse kommunstyrelsen besluta att ett ettårigt avtal enligt föreslagen mall tecknas med Länsarbetsnämnden om ett kommunalt övertagande av ansvaret för 30 st arbetslösa ungdomar 20-24 år, att från anslaget särskilda sysselsättningsåtgärder disponera 410 000 kr under tiden september-december 1998 för individuella utvecklingsaktiviteter för långtidsarbetslösa ungdomar, att verksamhetens utformning 1999 behandlas under det oridnarie budgetberedningsarbetet tillsammans med finansieringen hösten 1998, att socialförvaltningen ansvarar för verksamhetens innehåll under 1998 och att arbetsmarknadsenheten ansvarar för administrationen under samma period, att arbetsmarknadsintroduktion för ungdomar i motsvarande ålder upphör genom att ungdomarna som omfattas av API överförs till utvecklingsgarantin.

Yrkanden:

Håkan Jonsson (s)
- bifall till kommunledningskontorets förslag

Christer Candal (m)
- ärendet tas upp i arbetsutskottet

Karl-Axel Öst (fp)
- bifall till Christer Candals yrkande


Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Håkan Jonssons och Christer Candals yrkanden och finner kommunstyrelsen besluta enligt Håkan Jonssons yrkande.

Votering begärs

Omröstningsproposition

Ja-röst för bifall till Håkan Jonssons yrkande
Nej-röst för bifall till Christer Candals yrkande

Omröstningsresultat

7 ja-röster och 6 nej-röster

Kommunstyrelsens beslut:

att enligt kommunledningskontorets förslag ett ettårigt avtal enligt föreslagen mall tecknas med Länsarbetsnämnden om ett kommunalt övertagande av ansvaret för 30 st arbetslösa ungdomar 20-24 år, 

att från anslaget särskilda sysselsättningsåtgärder disponera 410 000 kr under tiden september-december 1998 för individuella utvecklingsaktiviteter för långtidsarbetslösa ungdomar, 

att verksamhetens utformning 1999 behandlas under det oridnarie budgetberedningsarbetet tillsammans med finansieringen hösten 1998, 

att socialförvaltningen ansvarar för verksamhetens innehåll under 1998 och att arbetsmarknadsenheten ansvarar för administrationen under samma period, samtatt arbetsmarknadsintroduktion för ungdomar i motsvarande ålder upphör genom att ungdomarna som omfattas av API överförs till utvecklingsgarantin.

Reservation
Centerpartiets, moderata samlingspartiets och folkpartiets ledamöter till förmån för Christer Candals yrkande.

_______ 

Ks § 120 Dnr Ks 98/449 253 

Kommunhus kv Slakteriet Fas 2 samt försäljning av fastigheterna Orren 2 och 3

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 1998-02-17, § 51 att tekniska kontoret får i uppdrag att genomföra programarbete i samarbete med NIHAB och berörda förvaltningar, med inriktning enligt Fas 2, där tekniskakontoret, stadsarkitektkontoret, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och omsorgsförvaltningen flyttar till kv Slakteriet och barn- och skolförvaltningen, utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen flyttar till kv Diamanten.

Ledningskontoret redogör i skrivelse 1998-04-15 för förslag till lokalprogram m m och föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisat lokalprogram, att uppdra åt tekniska kontoret att upprätta avtal med NIHAB med utgångspunkt från upprättat lokalprogram, att uppdra åt tekniska kontoret att slutföra förhandlingarna med RBS AB ang försäljning av fastigheterna Orren 2 och 3, att uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta eventuella beslut rörande förvaltningskontorens inflyttning enligt Fas 2.
Kommunstyrelsens beslut:

att enligt kommunledningskontorets förslag godkänna redovisat lokalprogram, 

att uppdra åt tekniska kontoret att upprätta avtal med NIHAB med utgångs-punkt från upprättat lokalprogram, 

att uppdra åt tekniska kontoret att slutföra förhandlingarna med RBS AB ang försäljning av fastigheterna Orren 2 och 3, samt

att uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta eventuella beslut rörande förvaltningskontorens inflyttning enligt Fas 2.

________